Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015"

Transkript

1 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015

2 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s Konflikter og problemer s Ny som tillitsvalgt s Spørsmål om lov- og s. 9 avtaleverk 2.1 Huskeliste for nye tillitsvalgte s Medlemsverving s Tillitsvalgtes rettigheter og plikter s Vervemateriell s Tillitsvalgtes taushetsplikt og behandling s Nye skoleledere s. 10 av personopplysninger 3. Skolelederforbundets styringsdokumenter s Medlemspleie s Vedtektene s Medlemsregister s Programdokument s Kurstilbud s Økonomi s Tillitsvalgtopplæring s Tildeling av midler til fylkeslag s Konferanser s Nøkkel for fast tildeling av midler s Lokale kurs og konferanser s Tildeling av midler etter søknad s Forhandlinger/drøftinger s Ekstra bevilgning til store fylkeslag s Hovedtariffoppgjør s Vervingsmidler og tilskudd s Lønnsstatistikk s. 12 for medlemsøkning Regnskapsrapporter s Lønnspolitiske drøftinger s Stipendordning s Sentrale forhandlinger s Frikjøpsordning for tillitsvalgte s Lokale forhandlinger s Tildeling av midler til lokallag s Sjekkliste ved lokale s. 14 Forhandlinger 5. Informasjon s Ledermøte/landsmøte s Skolelederforbundets nettside s Ledermøter s Fylkeslagets nettside s Landsmøter s Intranettsiden s Medlemsfordeler s Facebook s Etiske retningslinjer s Skolelederen s Viktige adresser og s. 18 telefonnumre 5.6 Medlemsnytt s Viktig litteratur s Medlemsservice s. 9 Vedlegg 1: Forslag til brev om representasjon ved lokale forhandlinger Vedlegg 2: Forslag til brev om tillitsvalgtressurs etter HA s. 20 s. 21 Vedlegg 3: Brudd i lokale lønnsforhandlinger i KS-området Vedlegg 4: Prosesskrift til lokal nemnd (mal) s. 22 s. 26 Tillitsvalgthåndbok Side 2

3 1. Når du er blitt tillitsvalgt Gratulerer som tillitsvalgt i Skolelederforbundet! Med tillitsvalgt i denne sammenheng mener vi tillitsvalgt etter Hovedavtalens definisjon; valgt av medlemmene og innmeldt til arbeidsgiver som tillitsvalgt for medlemmene. Med tillitsvalgte mener vi også fylkeslagsleder, lokallagsleder, forhandlere og andre som velges til tillitsverv i forbundet. Her vil du finne en del råd og tips som forhåpentligvis vil være nyttige i din tid som tillitsvalgt. Heftet er ment som et oppslagshefte, derfor kan du finne samme tema på flere steder i heftet. Lykke til med arbeidet! 2. Ny som tillitsvalgt Som ny tillitsvalgt i en kommune eller i et fylke, har du ansvar overfor medlemmene innen ditt område. Det kan være lederansvar i et lokallag eller et fylkeslag, eller ansvar som medlem av et styre eller et utvalg. Vær bevisst på din rolle som tillitsvalgt i en arbeidstakerorganisasjon og din rolle som arbeidsgiver i skolelederfunksjonen. Vær også bevisst på din rolle som tillitsvalgt i forhold til din arbeidsgiver, og arbeid for å ha et godt forhold til din arbeidsgiver. Det kan være nødvendig med fast og bestemt opptreden, men pass alltid på å være korrekt i din opptreden overfor din motpart. Ha respekt for andre organisasjoner, også de konkurrerende. Prøv å ha et godt forhold til andre organisasjoner og start gjerne et samarbeid med dem dersom det er fordelaktig for Skolelederforbundets medlemmer. Sjekk så raskt som mulig om drøftingsmøtet/medbestemmelsesmøtet i kommunen er forbundsvist eller om sammenslutningsmodellen er valgt. Det er uansett viktig å etablere kontakt med andre YS-forbund. Dersom medbestemmelse foregår på sammenslutningsplan (Akademikerne, LO, YS og UNIO), må du avtale med YS-representanten (som regel fra Delta) når du skal inn i møtet og fronte saker av særlig interesse for våre medlemmer. Dersom YS-forbundene går inn for å ha en fellestillitsvalgt, skal der foreligge en samarbeidsavtale. Sjekk i din kommune/fylkeskommune! Stimuler medlemmene til å danne lokallag. Det vil avlaste fylkeslaget og lokale saker vil bli bedre ivaretatt. Definer lokallagsleders rolle i forhold til fylkeslagsleders rolle. Legg et grunnlag for godt samarbeid innen fylket. Tillitsvalgthåndbok Side 3

4 2.1 Huskeliste for nye tillitsvalgte Her er noen råd og tips som kan være til hjelp i ditt arbeid som ny tillitsvalgt: Send melding til arbeidsgiver om hvem som er ny lokal tillitsvalgt. Send inn navn, adresse, arbeidssted, telefon og e-postadresse. Undersøk mulighetene for frikjøp for tillitsvalgte i kommunen / fylkeskommunen. Send inn navn på styremedlemmer og lokallagsleder(e) til sekretariatet. Fordel styrearbeidet på alle styremedlemmene. Alle må ha et ansvarsområde. Lag gjerne underutvalg i styret som for eksempel forhandlingsutvalg, personalutvalg, kursansvarlige, ansvarlige for videregående skole, grunnskole, SFO/Aktivitetsskole eller voksenopplæring. Det er viktig at ikke styreleder blir sittende med alle arbeidsoppgavene. Sett opp møteplan for minst et halvår av gangen. Det kan være møteplan for styremøter, medlemsmøter eller kurs/seminar i regi av styret. Bruk e-post som kommunikasjonsmiddel til medlemmene i ditt fylkeslag eller lokallag. NB! Det er viktig med korrekte e-postadresser til dine medlemmer! Du finner oppdaterte medlemslister på vår intranettside. Hold et medlemsmøte i starten av din periode som tillitsvalgt for å høre hvilke saker medlemmene er opptatt av. Dette er til hjelp når styret skal konkretisere sin handlingsplan for perioden og prioritere arbeidsoppgaver. Utarbeid et årshjul over styrets oppgaver. Det vil skape forutsigbarhet for styrets medlemmer og for medlemmene lokalt. Hold god kontakt med forbundet sentralt. Ta kontakt dersom du ønsker å informere forbundet eller drøfte spørsmål du ønsker svar på. Gi tilbakemelding til forbundet sentralt både ros og ris. Skaff deg vervingsmateriell fra forbundet sentralt. Tillitsvalgthåndbok Side 4

5 2.2 Tillitsvalgtes rettigheter og plikter Det er viktig at du som tillitsvalgt kjenner til de rettigheter og plikter du har i henhold til avtaleverket. Hovedavtalen gir retningslinjer for de rettighetene og pliktene du har som tillitsvalgt. Vi viser til de stedene du finner dette omtalt i de ulike hovedavtalene: Hovedavtalen for KS-sektoren: Del B 3. Hovedavtalen i Staten: Del 2 30, 31 og 32. Hovedavtalen i Oslo: Dokument 24, kap. 3. Hovedavtalen innen Virke: Kap. IV. 2.3 Tillitsvalgtes taushetsplikt og behandling av personopplysninger Som tillitsvalgt vil du kunne få tilgang til sensitive opplysninger, bl.a. personopplysninger. Det kan være medlemsopplysninger, lønnsopplysninger og informasjon i forbindelse med konflikter. Vær bevisst din taushetsplikt i slike saker (Jfr. Forvaltningsloven 13 og Offentlighetsloven 13). Sensitive personopplysninger er nærmere definert i Personopplysningslovens 2 nr. 8. Personopplysningsloven 11 oppstiller en rekke grunnkrav ved behandling av personopplysninger. Det følger bl.a. av bestemmelsen at personopplysninger som behandles bare skal nyttes til uttrykkelige angitte formål som er saklig begrunnet i fagforeningens virksomhet. Ved skifte av tillitsvalgt er det viktig at det finnes rutiner for at tidligere tillitsvalgt gjennomgår lagrede opplysninger og sletter de som ikke lenger er nødvendig, for deretter å overføre opplysninger til personen som tar over vervet som ny tillitsvalgt. 3. Skolelederforbundets styringsdokumenter Sett deg godt inn i styringsdokumentene forbundet har. Der vil du få god informasjon om forbundets regelverk og politiske ståsted. Det er utarbeidet et hefte som heter Styringsdokumenter. Der vil du finne de viktigste styringsdokumentene vi har. 3.1 Vedtektene Vedtektene finner du i heftet Styringsdokumenter eller på hjemmesiden under fanen Organisasjon Styringsdokumenter - Vedtekter. Vedtektene gjelder for tre år av gangen og endringer i vedtektene vedtas på landsmøtet. Forbundet har vedtekter som gjelder for hele forbundet, for fylkeslag og for lokallag. I vedtektene finner du informasjon om hva som forventes av deg som tillitsvalgt og hva som forventes av ditt styre. Her beskrives også ansvar og beslutningsmyndighet i forbundets ulike organer. Her finner du også regler for hvordan årsmøtet skal organiseres og hvilke frister som gjelder i forbindelse med gjennomføringen av årsmøtet. Tillitsvalgthåndbok Side 5

6 3.2 Programdokumentet Programdokumentet finner du i heftet Styringsdokumenter eller på hjemmesiden under fanen Organisasjon Styringsdokumenter Programdokument. Dokumentet gjelder for tre år av gangen og endringer i programdokumentet vedtas på landsmøtet. Måldokumentet synliggjør organisasjonens politiske mål i perioden mellom to landsmøter, og skal være identitetsskapende for medlemmene og gi gode politiske styringssignaler til både tillitsvalgte og medlemmer. 4. Økonomi 4.1 Tildeling av midler til fylkeslag Det blir fra sentralt hold overført økonomiske midler til fylkeslagene. Noen midler overføres automatisk, og andre må det søkes om Nøkkel for fast tildeling av midler Hvert år avsetter Sentralstyret et beløp i budsjettet som fordeles til fylkeslagene. 50 % av midlene fordeles likt til alle fylkeslagene og 50 % av midlene fordeles etter antall medlemmer. Med utgangspunkt i fylkets medlemstall pr gjeldende år, blir det utregnet et fast beløp som blir overført fylkeslaget 2 ganger per år. Utregningen skjer etter en fordelingsnøkkel som fastsettes av Sentralstyret. Pengene overføres automatisk Tildeling av midler etter søknad Det settes av en pott hvert år som fylkeslagene kan søke om tilskudd fra. Det er utarbeidet egne retningslinjer for tildeling av midlene. Følgende retningslinjer/rutiner følges ved tildeling av midler fra reservert ramme: Administrativ leder i samarbeid med forbundsleder har fullmakt til å behandle søknadene. Søknaden sendes sekretariatet. Søknadene må gjelde aktiviteter i gjeldende budsjettår. Fylkeslaget kan søke om midler inntil to ganger i året, frister er 1.februar og 1.september. Det kan søkes om tilskudd til økt aktivitet, profilering av forbundet, oppfølging av medlemmer, egne faglige konferanser, tillitsvalgtopplæring, utgifter til gjennomføring av tillitsvalgtarbeid. Program og kostnadsberegning må vedlegges søknaden. Tilskudd til utenlandsreiser forutsetter en egenandel på minimum kr. 1500,- pr. deltaker. Tildeling av midler etter søknad, vil bli skjønnsmessig vurdert. Fylkeslagets økonomiske situasjon vil være utgangspunkt for tildeling av midler etter søknad Ekstra bevilgning til store fylkeslag I budsjettbehandlingen hvert år avgjør Sentralstyret om det skal avsettes et ekstra overføringsbeløp til de største fylkeslagene. I de senere år har alle fylkeslag med medlemstall over 200 medlemmer fått en ekstrabevilgning. Medlemstall pr er utgangspunkt for tildelingen. Pengene overføres automatisk. Tillitsvalgthåndbok Side 6

7 4.1.4 Vervingsmidler og tilskudd for medlemsøkning Vervepremier gis til de av medlemmene som verver nye medlemmer. Avsetning til vervepremie avgjøres av Sentralstyret for hvert år. Sentralstyret vedtar også hvert år et tilskudd pr innmeldt medlem til fylkeslagene. Disse midlene blir fordelt to ganger pr. år Regnskapsrapporter All regnskapsførsel foretas sentralt for fylkeslagene. Beholdningsoversikt sendes til fylkeslaget hver måned. Regnskapsoversikt og lokallagsrapporter sendes ved behov. Årsmøtet behandler regnskapet fra hvert år. Regnskapene som legges fram, er revidert av Skolelederforbundets autoriserte revisor og godkjent av Sentralstyret Stipendordning Dette er en stipendordning hvor det enkelte medlem kan søke om stipend. Søknaden må sendes direkte til sekretariatet. Sekretariatet foretar en individuell vurdering av søknaden. Sentralstyret har vedtatt følgende retningslinjer for tildeling av stipender: - Stipend kan gis til konferanser, etter- og videreutdanning (min. 30 studiepoeng) og studiereiser til medlemmets egen utvikling innenfor faget ledelse. - For å tildeles stipend må du ha vært medlem i forbundet i minimum 2 år. - Maksimalt beløp som kan tildeles er kr 5000,-. - Stipendet utbetales etterskuddsvis ved dokumentering av gjennomført aktivitet i form av kursbevis, eksamenspapir e.l. - Medlemmer som er tildelt stipend, kommer ikke i betraktning på nytt før om 3 år. - Søknadsfrist settes til 1.mars, 1.juni., 1.september og 1.desember. - Søknader som ikke innvilges i første runde, overføres automatisk til neste runde. - Søknad sendes på eget skjema Frikjøpsordning for tillitsvalgte KS: Frikjøp reguleres i hovedavtalen for KS- sektoren, 3-3. (Forslag til brev om tillitsvalgtressurs se vedl. 2.) Oslo: Etter avtale mellom kommunen og organisasjonene tildeles organisasjonenes tillitsvalgte en frikjøpsressurs ut fra organisasjonenes medlemstall. Skolelederforbundet tildeles 20 % ressurs pr. år. 4.2 Tildeling av midler til lokallag Lokallagene får ikke direkte tildeling av midler fra forbundet sentralt. Lokallagene kan søke fylkeslagene om økonomisk støtte. Fylkeslagets styre vurderer søknaden og gir et eventuelt tilskudd til drift av lokallag. Tillitsvalgthåndbok Side 7

8 5. Informasjon Sørg for at dine medlemmer får god informasjon om aktuelle saker i din kommune / fylke eller nytt fra organisasjonen. Velg gjerne en informasjonskontakt i ditt styre. 5.1 Skolelederforbundets nettside Gå regelmessig inn på Skolelederforbundets nettside for å holde deg oppdatert om skolepolitiske spørsmål og nytt fra forbundet (www.skolelederforbundet.no). Her finner du også informasjon om medlemsfordeler (under fanen Bli Medlem) og tariffspørsmål (under fanen Lønn/ Tariff). 5.2 Fylkeslagets nettside Under fanen Fylkeslag på nettsiden til Skolelederforbundet finner du fylkeslagenes egne sider. Her er det oversikt over hvem som sitter i styret og kontaktopplysninger. Det er også mulig å legge ut en oversikt over eventuelle lokallag. Fylkesstyret har ansvaret for at oversikten over styremedlemmer er korrekte og at kontaktopplysningene om disse er riktige. Fylkeslagsleder, eller en styret oppnevner, har tilgang til å endre sidene. Web-redaktør i sekretariatet kan bistå med opplæring og praktisk bistand dersom det ønskes. Fylkeslaget disponerer også en underside, Aktiviteter, der fylkeslaget kan legge ut opplysninger om møter, handlingsplaner osv. Ta kontakt med Web-redaktøren. 5.3 Intranettsiden Fylkeslagsleder har anledning til å logge seg inn på intranettet via våre nettsider. Disse er passordbelagt. Der ligger medlemslister, aktuelle skjemaer, tidligere utgaver av Medlemsnytt og møteoversikt. Web-redaktør i sekretariatet har manual og gir opplæring i bruk av intranettet. 5.4 Facebook Skolelederforbundet er også på Facebook med flere oppdateringer hver uke. 5.5 Skolelederen Skolelederen kommer ut med ti nummer per år. Det går til medlemmer, abonnenter, til alle skoler, politikere og relevante forvaltningsorganer. Dette er derfor ikke et internt medlemsblad, men kan selvfølgelig brukes til opplysning/reportasjer om forskjellige arrangement i Skolelederforbundets regi. Det er også mulig for fylkeslagene å annonsere i bladet, sende inn relevant stoff eller tipse redaktøren. 5.6 Medlemsnytt Forbundsleder og administrativ leder sender ut et internt informasjonsbrev til fylkeslagslederne ca 4 ganger pr. år. Det forventes at fylkeslagsleder sender brevet videre på e-post til hvert medlem. NB! Viktig med riktige e-postadresser til alle medlemmene! Dette er ment som intern medlemsinformasjon. Tillitsvalgthåndbok Side 8

9 6. Medlemsservice 6.1 Konflikter og problemer Skolelederforbundet stiller opp og støtter vårt medlem som arbeidstaker. Det vil fra tid til annen oppstå uoverensstemmelser og uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Det er din oppgave som tillitsvalgt å bidra til at problemene blir løst på en god måte for medlemmene. En god regel er å løse problemene på lavest mulig nivå. Da unngår du ofte at et lite problem blir gjort til en stor sak, og du får en avgjørelse på stedet. Ta kontakt tidligst mulig med arbeidsgiver for å få løst konflikten når du som tillitsvalgt er blitt informert om saken. Før du reiser en sak overfor arbeidsgiver, må du undersøke grunnlaget for kravet i lov- og avtaleverk. Sørg for at du får en oversikt over problemets størrelse og at du har alle faktiske opplysninger i saken. Hvis det gjelder alvorlige saker, slik som oppsigelse, suspensjon etc., skal du uten unødig opphold ta kontakt med sekretariatet. 6.2 Spørsmål om lov- og avtaleverk Du vil få mange spørsmål fra medlemmene om saker som henviser til lov- og avtaleverket. Det er viktig at du er oppdatert på det viktigste innen dette feltet. Det er stor hjelp for deg at du har satt deg inn de viktigste bestemmelsene. Vi anbefaler deg at du deltar på våre tre tillitsvalgtkurs (trinn 1, 2 og 3). Da vil du bli oppdatert på det aller viktigste. Vi arrangerer også temakurs for våre tillitsvalgte. Innholdet på temakursene kan for eksempel være konfliktbehandling, juridiske temaer, medietrening, oppdatering i avtaleverket eller forhandlinger etter kap. 3 og 5. Dersom du får henvendelser og spørsmål fra medlemmene du selv ikke kan svare på, skal du henvise medlemmet direkte til sekretariatet. Viktige tariffavtaler: KS: Hovedavtalen (HA), Hovedtariffavtalen (HTA), Særavtale om undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring (SFS 2213) Oslo: Hovedavtalen (Dok. 24), Hovedtariffavtalen (Dok. 25) Avtale om medinnflytelse/medbestemmelse, Avtale om kontaktutvalg, Avtale om behandlingsmåten i ansettelsessaker, Avtale om forhandlingsordningen, Opplærings- og utviklingsavtale, Avtale om likestilling og Avtale om bruk av fleksitid. Stat: Hovedavtalen (HA) og Hovedtariffavtalen (HTA) Virke: Hovedavtalen og Landsoverenskomst for utdanning. Viktige lover og forskrifter: Arbeidsmiljøloven, Arbeidstvistloven, Ferieloven, Forvaltningsloven, Offentlighetsloven, Personopplysningsloven, Folketrygdloven, Kommuneloven og Opplæringsloven med forskrift. Vi kan også anbefale nettbaserte oppslagsverk som KF-info, Info-Consensus og Lovdata. Her finner du svar på det meste du har behov for i din jobb som tillitsvalgt. Tillitsvalgthåndbok Side 9

10 7. Medlemsverving Driv en aktiv medlemsverving og markedsføring av Skolelederforbundet i ditt lokalmiljø (samtaler, kurstilbud, informasjonsskriv, debattinnlegg og e-post). Utarbeid en pakke til nye medlemmer i ditt lokalmiljø. Forbundet sentralt sender ut en velkomstpakke til alle nye medlemmer. Det er nok at du sender ut en hyggelig hilsen sammen med litt lokalt materiell fra ditt lokallag eller fylkeslag. Det er viktig at du legger opp til å aktivisere så mange som mulig av medlemmene i vervearbeidet. Ofte er det slik at personlig kontakt og påvirkning gir det beste resultatet. Alle som skal være med i vervingsarbeidet, må få veiledning på forhånd. Det er viktig å fastslå hvem som er aktuell målgruppe for vervingsarbeidet. Fordel ansvarsområder i vervearbeidet, gå gjennom vervingsmateriellet og velg ut det materiellet dere ønsker å benytte. Alle som verver et medlem tildeles et gavekort på kr. 400,-. Den beste ververen på årsbasis blir premiert ekstra. 7.1 Vervemateriell Forbundet sentralt har et lager av ulikt vervemateriell, så som diverse brosjyre- og reklamemateriell. Ta kontakt og vi sender deg vervemateriell slik at du kan dele dette ut i vervingsøyemed. 7.2 Nye skoleledere Ta kontakt med nytilsatte skoleledere i ditt nærmiljø. Ønsk dem velkommen i ny jobb og gjør oppmerksom på vår organisasjon og hva Skolelederforbundet kan tilby, men vis respekt for andre valg av fagorganisasjoner. Det er laget et eget kort med Skolelederforbundets logo som kan sendes til nye skoleledere. Be om å få tilsendt slike kort. 7.3 Medlemspleie Det er viktig at vi som tillitsvalgte er imøtekommende overfor våre medlemmer, ivaretar deres interesser og støtter dem når de har behov for det. Vår organisasjon måles på hvor godt vi ivaretar medlemmene våre. Det er viktig å ha god kontakt med medlemmene. Vi er en liten organisasjon, og det gir oss den styrke at det er kort vei fra det enkelte medlem til lokale/sentrale tillitsvalgte og til sekretariatet. God kontakt internt i organisasjonen oppnås best med personlig kontakt, medlemsmøter, kurs og konferanser og kanskje utgivelse av et lite nyhetsblad som informerer om lokalt stoff. 8. Medlemsregister Fylkeslagsleder har lesetilgang til medlemsregisteret gjennom intranettet. Endringer må meldes sekretariatet. Det er ønskelig at styret tar en gjennomgang av medlemsregisteret et par ganger i året og melder endringer til sekretariatet. Sørg for at medlemsarkivet er ajourført med riktig navn, arbeidssted, telefon og ikke minst riktig e-postadresse. Dette er et kontinuerlig arbeid. La en person i styret ha ansvar for dette arbeidet. Fylkeslagsleder tildeles et passord for å komme inn på fylkets intranettside. Tillitsvalgthåndbok Side 10

11 9. Kurstilbud 9.1 Tillitsvalgtopplæring Vi arrangerer regelmessige kurs for at tillitsvalgte og våre medlemmer skal bli best mulig skolert innen dette feltet. God kunnskap om lov- og avtaleverk er dessuten meget viktig i jobben som skoleleder og arbeidsgiverrepresentant. Skolelederforbundet dekker alle utgifter til reise, opphold og kurs for våre medlemmer. Vi har utarbeidet en systematisk tillitsvalgtopplæring: Trinn 1: Grunnopplæring Her kommer vi inn på tillitsvalgtrollen, hva vår organisasjon og hva YS står for, gjennomgang av avtaleverket, informasjonsarbeid, hva styringsretten innebærer, litt om forhandlinger og praktiske råd til tillitsvalgte. Trinn 2: Forhandlinger Her kommer vi inn på forhandlingsordningen, forhandlingsteknikk og praktiske øvelser i å føre forhandlinger. Trinn 3: Videregående kurs Her tar vi opp enkelttemaer som konfliktarbeid, spesielle spørsmål i forbindelse med avtaleverket, pensjonsspørsmål og juridiske emner. Vi legger inn erfaringsutveksling og diskuterer organisasjonens profil og oppgaver. For å delta på trinn 3, må deltakerne først ha gjennomgått trinn 1 og trinn 2. Ved avsluttet opplæring av alle tre trinn, vil deltakerne få utlevert dokumentasjon for gjennomgått tillitsvalgtopplæring. Kursene annonseres på vår hjemmeside og i bladet Skolelederen. Trinn 1 og 2 arrangeres på Gardermoen hvert år. Trinn 3 arrangeres i Antibes i Frankrike ca annet hvert år. Trinn 4: Temakurs. Vi arrangerer temakurs for våre tillitsvalgte. Innholdet på temakursene kan for eksempel være konfliktbehandling, juridiske temaer, medietrening, retorikk, oppdatering i avtaleverket, lokale forhandlinger og årlige tariffkonferanser. Noen temakurs lyses ut sentralt, noen kan bestilles til lokale arrangementer av lokal- og fylkeslag. 9.2 Konferanser Skolelederforbundet sentralt samarbeider med Hordaland fylkeslag om Bergenskonferansen og med Confex om Confexkonferansen for skoleledere. 9.3 Lokale kurs og konferanser Det lokale ledd har også ansvar for å legge til rette for kompetanseheving hos våre medlemmer. Det gjøres ved å arrangere kurs, medlemsmøter og konferanser. Lokallag og fylkeslag kan stå som arrangør, og forbundet sentralt kan stille opp med bistand. Tillitsvalgthåndbok Side 11

12 10. Forhandlinger og drøftinger Skolelederforbundet er part i fem ulike tariffområder: Stat, KS, Oslo, Spekter og Virke. Alle tariffområdene har en hovedavtale. De aller fleste medlemmene hører inn under KS-området. Forbundets medlemmer i kommunen / fylkeskommunen velger en tillitsvalgt. Denne sender skriftlig melding til arbeidsgiver om at vedkommende representerer Skolelederforbundet etter Hovedavtalen. Be om å få delta i drøftingsmøter med kommunen eller fylket og informer om hvem som skal representere Skolelederforbundet i lokale lønnsforhandlinger. Det er også fint dersom dere får gjennomslag for å delta i intervjupanel i forbindelse med rektortilsettinger tilsettingsråd / utvalg). Kontakt ledelsen i kommunen eller fylkeskommunen og be om drøfting om dette. Dere kan bruke henvisning i Hovedavtalen for KS-sektoren, Del B 3-1, pkt. d) som utgangspunkt for å be om drøfting. I Oslo kan du bruke Hovedavtalen (Dokument 24) Kap pkt. f) som utgangspunkt for å be om drøfting. Forslag til brev om representasjon ved lokale forhandl. se vedl Hovedtariffoppgjør Foran hvert hovedtariffoppgjør igangsetter forbundet en prosess for å kartlegge hva medlemmene er opptatt av og det lokale ledd blir bedt om å diskutere og gi tilbakemelding. Bruk styret ditt eller medlemsmøter til å diskutere ulike tariffspørsmål. Det er viktig for organisasjonen at det kommer signaler fra lokalt nivå Lønnsstatistikk Forbundet sentralt utarbeider lønnsstatistikk som gjelder våre medlemmer. Lønnsstatistikken brukes når tariffkrav utarbeides i forbindelse med tariffoppgjørene. Statistikken brukes også når våre medlemmer skifter jobb og ønsker en tilbakemelding på lønnsnivået i gjeldende region eller annet sammenligningsgrunnlag. Skolelederforbundet har som mål å ha oppdatert statistikk på medlemmenes grunnlønn (årslønn), stillingskode, og stillingsbenevnelse. Som tillitsvalgt kan du få nødvendig statistikkunderlag ved å henvende deg til sekretariatet v/forhandlingsleder. Det er helt avgjørende for datagrunnlaget at alle forhandlere sender inn kopi av forhandlingsprotokoller. Dette er svært viktig for servicen tilbake! 10.3 Lønnspolitiske drøftinger I henhold til tariffavtalene skal det avholdes drøftinger i forkant av lokale forhandlinger. Det er viktig at Skolelederforbundet deltar aktivt her! Det er i dette møtet at føringer legges for kommende lokale oppgjør. Sjekk i din kommune/tariffområde når neste møte er planlagt. Sørg for å bli invitert! 10.4 Årlige sentrale forhandlinger De sentrale forhandlingene for de tre tariffområdene (Stat, KS og Oslo) starter i regelen medio april. Forhandlingene kan gå på overtid for så å gå til megling. Her er lovbestemte frister, slik at Tillitsvalgthåndbok Side 12

13 en eventuell konflikt normalt ikke kan ta til før i slutten av mai. Dette kan variere noe fra år til år. Forhandlinger i Virke foregår i juni måned. Annet hvert år (2016, 2018, ) er det hovedtariffoppgjør. Her tas Hovedtariffavtalen og andre sentrale avtaler opp i tillegg til lønn. Mellom disse oppgjørene føres såkalte mellomoppgjør primært om lønn (2015, 2017, ). De sentrale forhandlingene blir ført av forhandlingssammenslutningene. Vi deltar i YS sine ulike delegasjoner Lokale forhandlinger Vær aktiv i de lokale lønnsforhandlingene: lønnspolitiske drøftinger, forhandlinger og evaluering av forhandlingene. Send inn forhandlingsprotokollen til forbundet sentralt. Ta ikke brudd i forhandlinger før du har tatt kontakt med forbundet sentralt. Partene i de sentrale forhandlingene blir som regel enige om å avsette noe av ramma til lokale forhandlinger. Størrelsen på potten varierer fra år til år. Skolelederforbundet har mange medlemmer i kap.4; noen rektorer, flertallet av mellomlederne, kulturskolerektorer og SFO/Aktivitetsskoleledere. Alle skal følges opp i de lokale forhandlingene! Avsetning til lokale pottforhandlinger betyr mye spennende forhandlingsaktivitet for våre forhandlere utover høsten. Det henvises til hovedtariffavtalenes bestemmelser om Lønnspolitiske drøftinger (HTA kap.3.2.1) i forkant av selve forhandlingene. I KS-området har vi mange medlemmer i kap. 3.4 (HTA kap og 3.4.2) og også noen ledere og rådgivere i kap. 5 (HTA kap.5.2). Disse lønnskapitlene berøres ikke av sentrale forhandlinger. Lønnsdannelsen foregår kun lokalt. I prinsippet skal det her foregå frie forhandlinger uavhengig av resultatet i de sentrale forhandlingene. Vær oppmerksom på virkningstidspunkt lokalt og andre forhold som påvirker resultatet (overheng, glidning med mer). Veiledning gis fra sekretariatet. Forhandlinger på særskilt grunnlag. Det er hjemler i alle tre lønnskapitlene for å kreve særskilt forhandling: Kap siste avsnitt Kap.4 4.A.2 Særskilte forhandlinger, 4.A.3 Beholde og rekruttere arbeidstakere og 4.A.4 Kompetanse (Det er kun 4.A.2 som har ankemulighet). Kap Annen lønnsregulering I Oslo er forhandlingene hjemlet i Avtale om forhandlingsordningen i Oslo kommune, spesielt 3, 4 og 5. I Statlig tariffområde er de lokale forhandlingene hjemlet i kap. 2.3 Lokale forhandlinger. Her finner vi hjemmel for lokale pottforhandlinger basert på sentrale vedtak i og rett til særskilte forhandlinger i i den statlige hovedtariffavtalen. I Virke er forhandlinger hjemlet i Landsoverenskomst for utdanning kap Lokale forhandlinger i stat og Virke følges opp av sekretariatet i Skolelederforbundet. Tillitsvalgthåndbok Side 13

14 Lokale forhandlinger i KS og i Oslo følges opp av fylkeslagsleder. Fylkeslagsleder har et koordinerende ansvar for at Skolelederforbundet har forhandlere i alle kommuner og fylker der Skolelederforbundet har medlemmer. Det er viktig at alle våre medlemmer ivaretas i de lokale forhandlingene. Fylkeslagsleder sender årlig en oversikt til sekretariatet om hvem som forhandler i de ulike fylker/kommuner Sjekkliste ved lokale forhandlinger: Informasjon fra sekretariatet - Høringsdokument om tariffspørsmål - Veiledning til lokale forhandlere - Tariffkonferansen i fylket Informasjon fra arbeidsgiver (lønnspolitisk drøftingsmøte) - Lønnsstatistikk, lønnsnivå og lønnsutvikling - Rekrutteringssituasjonen - Likestillingsproblematikken - Lønnsmessige relasjoner, eks skoleledere, lærere - Økonomisk ramme for forhandlingene - Forhandlingsforløpet - Tidsfrister - Medlemmenes innplassering i stillingskoder - Kriterier og prioritering av kriterier - Erfaringer fra tidligere forhandlinger - Rutiner for informasjon om forhandlingsresultatet - Valg av tvisteløsning Informasjon til medlemmene - Hold medlemsmøte i forkant av forhandlingene evt. send ut informasjonsskriv - Ved pottforhandlinger, informer om pottens størrelse - Gjennomgå tidsfrister - Gjennomgå hvordan kravskjemaene skal fylles ut Innsamling av data - Sett tidsfrist for innsending av krav fra medlemmene - Gå gjennom alle krav fra medlemmene og sjekk eventuelle opplysninger - Ta eventuelt kontakt med enkeltmedlemmer Kravsutforming - Utarbeid endelige krav til kommunen/fylkeskommunen - Tillitsvalgte har fullmakt til å justere og endre på medlemmenes krav - Prioriter kravene internt - Send inn kravene innen fastsatt frist (bruk gjerne et samleskjema med kort begrunnelse) Forhandlingsdelegasjonen - Meld inn til arbeidsgiver hvem som deltar i forhandlingene - Bestem hvem som sitter i hele forhandlingsdelegasjonen - Velg forhandlingsleder - Fordel arbeidet i delegasjonen - Sørg for nødvendige fullmakter Tillitsvalgthåndbok Side 14

15 Plenumsmøter under forhandlingene - Følg god forhandlingsskikk - Kravene settes fram og begrunnes - Tilbudene mottas og avklar eventuelle uklarheter - Orienter om beslutninger underveis - Forhandlingsleder fører ordet Forbundsvise forhandlinger - Forhandlingene i kap 3 og 5 foregår normalt forbundsvis. Det vil si at - Skolelederforbundets forhandler / forhandlingsutvalg sitter i møte med arbeidsgivers - forhandlere. Enighet / uenighet avgjøres i dette møtet. Brudd - Sjekk hvilken tvisteløsning som gjelder - Drøft med sekretariatet om det er et bruddgrunnlag - Sekretariatet bistår ved prosesskrift og prosedyre for oppmannen / nemnda Særmøter - Drøft forslag som er kommet fram i plenumsmøte - Ta særmøte før viktige beslutninger - Ingen interne diskusjoner i plenum - Forhandlingsleder ber om særmøte, gjerne etter tips fra en av de andre i delegasjonen Informasjon om resultatene - Det er arbeidsgivers ansvar å informere om resultatet. Avklar når organisasjonene kan informere og hva de kan informere om - Send inn kopi av protokollene fra de lokale forhandlingene til Skolelederforbundet sentralt - Husk at alt som sies og gjøres under forhandlingenes forløp er taushetsbelagt, det er bare resultatet som skal gjøres kjent Vurdering/evaluering av forhandlingene - Hva ble resultatet? - Hvordan ble resultatet for våre medlemmer? - Situasjonen generelt, egen situasjon og motpartens situasjon - Fikk vi en vinn-vinn-situasjon? - Hvordan ble forhandlingene gjennomført? - Hva kan/bør endres til neste runde med forhandlinger? - Hva gir vi tilbakemelding til medlemmene om fra forhandlingene? Tillitsvalgthåndbok Side 15

16 11. Ledermøte/landsmøte Bruk styremøtene til å diskutere saker som skal behandles på ledermøter og på landsmøter Ledermøter Fylkeslagsledere bør diskutere ledermøtesaker i sitt styre i forkant av ledermøtet for å få et mandat med til ledermøtet. Dette vil også føre til at styrets medlemmer får mer innsikt i hvilke saker organisasjonen sentralt er opptatt av. Møteplan for ledermøtet er lagt ut på intranettet. Plasser styremøter i forkant, slik at dere kan diskutere saker som skal behandles i ledermøtet Landsmøter Diskuter landsmøtesaker i god tid i styret før landsmøtet holdes. Det vil gi delegatene fra fylket god innsikt i sakene og mandat med til landsmøtet. Delegatene bør på forhånd diskutere og forberede innlegg til politisk debatt på landsmøtet, spesielt der hvor fylket har meldt inn saker de ønsker debatt om. 12. Medlemsfordeler Skolelederforbundet har sine medlemsfordeler gjennom YS. Det blir stadig forhandlet fram nye tilbud. Du finner til enhver tid det oppdaterte tilbudet på YS hjemmesider og på vår hjemmeside (under fanen Bli Medlem) eller på medlemssidene (innlogging med personlig brukernavn og passord). Pr dato har vi bl.a. følgende medlemsfordeler: Støtte og veiledning til medlemmer i spørsmål rundt lov- og avtaleverk Juridisk bistand i konfliktsaker Forhandlingsrett og drøftingsrett lokalt og sentralt for egne medlemmer Lederfaglig opplæring lederfaglige temaer Tillitsvalgtopplæring i lov- og avtaleverk Nettverk med andre skoleledere Fagbladet Skolelederen som utkommer med 10 utgaver pr år Obligatorisk ulykkesforsikring fram til fylte 75 år (gjelder hele familien inkludert barn) Obligatorisk dødsfallforsikring fram til 70 år Gjennom YS-medlemskapet: Meget god innboforsikring og rett til dekning av inntil kr ,- til juridisk rådgivning etter ID-tyveri og rett til å få dekket inntil 1 mill. kroner til rettssak i forbindelse med ID-tyveri Gunstige betingelser mht lånerente og innskuddsrente i Gjensidige bank Gunstige kredittkortavtaler Rabatter på fasttelefon, internett/bredbånd og bredbåndstelefoni Tillitsvalgthåndbok Side 16

17 Gunstig leiebilavtale gjennom AVIS Rabatterte priser gjennom Thon og Scandic hotellkjedene 20 % rabatterte priser på Nordic Choicehotellene i Norge YS-medlemmene tilbys grønn strøm gjennom sin sponsoravtale med Gudbrandsdal Energi Bensinavtale med Esso (50 øre rabatt pr. liter drivstoff på pumpepris) Gjennom medlemskapet i Landslaget for offentlige pensjonister (LOP): Gratis rådgivning i pensjonssaker, arv, booppgjør og testamente/gaver. Barn får bistand og rådgivning på foreldrenes medlemsnummer Tilbud om reiser i inn - og utland Medlemsbladet Vi i LOP Tilbud om aktiviteter i lokallagene, diverse kurs, teaterkvelder, konserter mv For å få grundig informasjon om og tilbud på forsikringer, anbefales medlemmene å kontakte Gjensidige v/iren Løseth, tlf , eller sentralt på tlf Etiske retningslinjer for Skolelederforbundet Skolelederforbundet har utarbeidet etiske retningslinjer for sine medlemmer (vedtatt av Sentralstyret ). I all din utøvelse som tillitsvalgt i Skolelederforbundet, ha alltid disse punktene som utgangspunkt for ditt arbeid. Yrkesetisk plakat En skoleleder skal aktivt arbeide for å realisere intensjoner og mål som er gitt gjennom lov, forskrifter, læreplaner og andre vedtatte styringsdokumenter for skolen. En skoleleder er - skolens ansikt utad - etisk forbilde for elever og tilsatte - forvalter av skolens resultater Dette innebærer at jeg i det daglige arbeid vil gjøre mitt beste for 1. å utvikle meg positivt som skoleleder 2. å lede personalet slik at vi i fellesskap kan utvikle og drive en god skole 3. å samarbeide positivt og profesjonelt med elever, foresatte og andre parter 4. å ivareta elevenes og de tilsattes trygghet og rettigheter på en god måte 5. å gjøre mitt til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø 6. å vise profesjonell og lojal holdning til politiske vedtak 7. å forvalte de menneskelige og materielle ressursene på en god og effektiv måte i tråd med de mål som er satt for skolen Tillitsvalgthåndbok Side 17

18 14. Viktige adresser og telefonnumre Skolelederforbundet, Postadresse: Postboks 431 Sentrum, 0103 Oslo Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo Telefon: E-post: Hjemmeside: Sentralstyret: Se hjemmesiden under fanen: Kontakt oss/sentralstyret Fylkeslagsledere: Se hjemmesiden under fanen: Kontakt oss/fylkeslagsledere Fylkesstyrer: Se hjemmesiden under fanen: Finn fylkeslag velg fylke Sekretariat: Se hjemmesiden under fanen: Kontakt oss/sekretariat Skolelederen: Se hjemmesiden under fanen: Organisasjon/Skolelederen 15. Viktig litteratur Vi kan anbefale følgende litteratur: Hovedavtalen for KS-sektoren Hovedavtalen i Staten Hovedavtalen innen Virke Dok 24 for Oslo kommune (Hovedavtalen og andre tariffavtaler) Hovedtariffavtalen for KS-sektoren Hovedtariffavtalen i Staten Landsoverenskomsten for utdanning, Virke Dok 25 for Oslo kommune Styringsdokumenter for landsmøteperioden, Skolelederforbundet Lønnspolitisk dokument for Skolelederforbundet Styring og vern, Arbeidsrett i kommuner og fylkeskommuner (Gerd Engelsrud) Arbeidslivets spilleregler (Storeng/Beck/Due Lund) Lokal lønnsdannelse og tvisteløsning (Torgeir Aarvaag Stokke) Rektors styringsrett (Bjørn Eriksen) Vi ønsker deg lykke til med jobben som tillitsvalgt! Tillitsvalgthåndbok Side 18

19 Vedlegg Vedlegg 1: Representasjon lokale forhandlinger Vedlegg 2: Tillitsvalgtressurs etter HA Vedlegg 3: Brudd i lokale lønnsforhandlinger i KS-området Vedlegg 4: Prosesskrift til lokal nemnd (mal) Tillitsvalgthåndbok Side 19

20 xxx kommune v/rådmannen Representasjon lokale forhandlinger <år> Skolelederforbundet har <antall> medlemmer i <xxx> kommune. Det vises til HA del A 4-7 og HTA, kap og Våre representanter i de lokale forhandlingene <20xx> i kommunen vil være.. Vi ber derfor om at møteinnkallinger og annen informasjon vedrørende de lokale forhandlingene i kommunen sendes direkte til vår representant. Navn: Adresse: Tlf.: E-post: Skolelederforbundet ser fram til gode og konstruktive forhandlinger. Vennlig hilsen Fylkeslagsleder / Lokallagsleder Skolelederforbundet <navn på fylkeslag / lokallag> Tillitsvalgthåndbok Side 20

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Hovedavtalen 01.01.2010 31.12.2013

Hovedavtalen 01.01.2010 31.12.2013 30260_Hovedavtalen_KS_Layout 1 25.03.10 13.22 Side 1 Hovedavtalen 01.01.2010 31.12.2013 Kommuneforlaget 30260_Hovedavtalen_KS_Layout 1 25.03.10 13.22 Side 2 2010 Kommuneforlaget AS Sats, trykk og innbinding:

Detaljer

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10.

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 UTGAVE JANUAR 2009 KAN FRITT KOPIERES NÅR KILDEN OPPGIS.Forord... 4 Forord... 5 1 Å ha tillitsverv... 6 1.1 Til deg som har påtatt deg tillitsverv... 6 1.2

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer