Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1"

Transkript

1 Råd og tips til tillitsvalgte i Norsk Skolelederforbund NSLF mars 2011 Tillitsvalgthåndbok Side 1

2 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt... s Søking på stilling s Ny som tillitsvalgt s Lov- og avtaleverk s Huskeliste for nye tv s Medlemsbistand s Rettigheter og plikter 2.3 Taushetsplikt s. 4 s Medlemsverving 7.1 Vervemateriell s. 10 s NSLFs styringsdokumenter s Nye skoleledere s Vedtektene s Medlemspleie s Programdokument s Medlemsregister s Økonomi s Kurstilbud s Tildeling til fylkeslag s Tillitsvalgtopplæring s Nøkkel for tildeling s Fagkurs s Tildeling etter søknad s Lokale kurs / konferanser s Ekstra bevilgning s Forhandlinger/drøftinger s Vervingsmidler s Tariffspørsmål s Regnskap /budsjett s Lønnsstatistikk s Stipendieordning s Lønnspol. drøftinger s Frikjøpsordning for tv s Sentrale forhandlinger s Midler til lokallag s Lokale forhandlinger s Informasjon s Sjekkliste ved lok. forh. s NSLFs nettside s Ledermøte/landsmøte s Fylkeslagets nettside s Ledermøter s Intranett s Landsmøter s Skolelederen s Medlemsfordeler s Medlemsnytt s Etiske retningslinjer s Medlemsservice s Adresser og telefonnumre s Konflikter og problemer s Viktig litteratur s.17 Vedlegg 1: Forslag til brev om representasjon ved lokale forhandlinger Vedlegg 2: Forslag til brev om tillitsvalgtressurs etter HA s.19 s.20 Vedlegg 3: Brudd i lokale lønnsforhandlinger i KS-området Vedlegg 4: Prosesskrift til lokal nemnd (mal) s. 21 s. 25 Tillitsvalgthåndbok Side 2

3 1. Når du er blitt tillitsvalgt Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Skolelederforbund. Med tillitsvalgte i denne sammenheng mener vi fylkesleder, lokallagsleder eller medlem av fylkes- eller lokallagsstyret. Du kan også være medlem av et styreoppnevnt råd eller utvalg, for eksempel forhandlingsutvalg, personalutvalg eller kursutvalg. Dette heftet er ment å være en hjelp i ditt arbeid som tillitsvalgt. Her vil du finne en del råd og tips som forhåpentligvis vil være nyttige i din tid som tillitsvalgt. Heftet er ment som et oppslagshefte, derfor kan du finne samme tema på flere steder i heftet. Lykke til med arbeidet! 2. Ny som tillitsvalgt Som ny tillitsvalg i en kommune eller i et fylke, har du ansvar overfor medlemmene innen ditt område. Det kan være lederansvar i et lokallag eller et fylkeslag, eller ansvar som medlem av et styre eller et utvalg. Vær bevisst på din rolle som tillitsvalgt i en arbeidstakerorganisasjon og din rolle som arbeidsgiver i skolelederfunksjonen. Vær også bevisst på din rolle som tillitsvalgt i forhold til din arbeidsgiver, og arbeid for å ha et godt forhold til din arbeidsgiver. Det kan være nødvendig med fast og bestemt opptreden, men pass alltid på å være korrekt i din opptreden overfor din motpart. Ha respekt for andre organisasjoner, også de konkurrerende. Prøv å ha et godt forhold til andre organisasjoner og start gjerne et samarbeid med dem dersom det er fordelaktig for NSLFs medlemmer. Etabler kontakt med YS-representanten i din kommune eller i ditt fylke. Det er fint hvis dere kan få til et samarbeid med YS i ditt lokalmiljø. Stimuler medlemmene til å danne lokallag. Det vil avlaste fylkeslaget og lokale saker vil bli bedre ivaretatt. Definer lokallagsleders rolle i forhold til fylkesleders rolle. Legg et grunnlag for godt samarbeid innen fylket. 2.1 Huskeliste for nye tillitsvalgte Her er noen råd og tips til som kan være til hjelp i ditt arbeid som ny tillitsvalgt: Send melding til arbeidsgiver om hvem som er ny lokal tillitsvalgt. Send inn navn, adresse, arbeidssted, telefon og e-postadresse. Send inn navn på styremedlemmer og lokallagsleder(e) til sekretariatet. Fordel styrearbeidet på alle styremedlemmene. Alle må ha et ansvarsområde. Lag gjerne underutvalg i styret som for eksempel forhandlingsutvalg, personalutvalg, kursansvarlige, ansvarlige for videregående skole, grunnskole, SFO/Aktivitetsskole eller voksenopplæring. Det er viktig at ikke styreleder blir sittende med alle arbeidsoppgavene. Sett opp møteplan for minst et halvår av gangen. Det kan være møteplan for styremøter, medlemsmøter eller kurs/seminar i regi av styret. Tillitsvalgthåndbok Side 3

4 Bruk e-post som kommunikasjonsmiddel til medlemmene i ditt fylkeslag eller lokallag. NB! Viktig med korrekte e-postadresser til dine medlemmer! Du finner oppdaterte medlemslister på vår intranettside. Hold et medlemsmøte i starten av din periode som tillitsvalgt for å høre hvilke saker medlemmene er opptatt av. Dette er til hjelp når styret skal konkretisere sin handlingsplan for perioden og prioritere arbeidsoppgaver. Utarbeid et årshjul over styrets oppgaver. Det vil skape forutsigbarhet for styrets medlemmer og for medlemmene lokalt. Hold god kontakt med forbundet sentralt. Ta kontakt dersom du ønsker å informere forbundet eller drøfte spørsmål du ønsker svar på. Gi tilbakemelding til forbundet sentralt både ros og ris. Skaff deg vervingsmateriell fra forbundet sentralt. 2.2 Tillitsvalgtes rettigheter og plikter Det er viktig at du som tillitsvalgt kjenner til de rettigheter og plikter du har i henhold til avtaleverket. Hovedavtalen gir retningslinjer for de rettighetene og pliktene du har som tillitsvalgt. Vi viser til de stedene du finner dette omtalt i de ulike hovedavtalene: Hovedavtalen for KS-sektoren: Del B 3, spesielt 3-1 og 3-2. Hovedavtalen i Staten: Del 2 30, 31 og 32. Hovedavtalen i Oslo: Dokument 24 13, 14 og 15. Hovedavtalen innen HSH: Tillitsvalgtes taushetsplikt og behandling av personopplysninger Som tillitsvalgt vil du kunne få tilgang til sensitive opplysninger, bl.a. personopplysninger. Det kan være medlemsopplysninger, lønnsopplysninger og informasjon i forbindelse med konflikter. Vær bevisst din taushetsplikt i slike saker (Jfr. Offentlighetsloven 5a og Forvaltningsloven 13). Sensitive personopplysninger er nærmere definert i Personopplysningslovens 2 nr. 8. Personopplysningsloven 11 oppstiller en rekke grunnkrav ved behandling av personopplysninger. Det følger bl.a. av bestemmelsen at personopplysninger som behandles bare skal nyttes til uttrykkelige angitte formål som er saklig begrunnet i fagforeningens virksomhet. Ved skifte av tillitsvalgt er det viktig at det finnes rutiner for at tidligere tillitsvalgt gjennomgår lagrede opplysninger og sletter de som ikke lenger er nødvendig, for deretter å overføre opplysninger til personen som tar over vervet som ny tillitsvalgt. Tillitsvalgthåndbok Side 4

5 3. NSLFs styringsdokumenter Sett deg godt inn i styringsdokumentene forbundet har. Der vil du få god informasjon om forbundets regelverk og politiske ståsted. Det er utarbeidet et hefte som heter Styringsdokumenter. Der vil du finne de viktigste styringsdokumentene vi har. 3.1 Vedtektene Vedtektene finner du på side 12 i heftet Styringsdokumenter eller på hjemmesiden under fanen Organisasjon Styringsdokumenter - Vedtekter. Vedtektene gjelder for tre år av gangen og endringer i vedtektene vedtas på landsmøtet. Forbundet har vedtekter som gjelder for hele forbundet og for fylkeslag. Vedtekter for lokallag må godkjennes av fylkeslag. I vedtektene finner du informasjon om hva som forventes av deg som tillitsvalgt og hva som forventes av ditt styre. Her beskrives også ansvar og beslutningsmyndighet i forbundets ulike organer. Her finner du også regler for hvordan årsmøtet skal organiseres og hvilke frister som gjelder i forbindelse med gjennomføringen av årsmøtet. 3.2 Programdokumentet Programdokumentet finner du i heftet styringsdokumenter på side 6 eller på hjemmesiden under fanen Organisasjon Styringsdokumenter Programdokument. Dokumentet gjelder for tre år av gangen og ble vedtatt på Landsmøtet Måldokumentet synliggjør organisasjonens politiske mål i perioden mellom to landsmøter, og skal være identitetsskapende for medlemmene og gi gode politiske styringssignaler til både tillitsvalgte og medlemmer. 4. Økonomi 4.1 Tildeling av midler til fylkeslag Det blir fra sentralt hold overført økonomiske midler til fylkeslagene. Noen midler overføres automatisk, og andre må det søkes om Nøkkel for fast tildeling av midler Med utgangspunkt i fylkets medlemstall pr gjeldende år blir det utregnet et fast beløp som blir overført fylkeslaget 2 ganger per år (ca mars og oktober måned). Utregningen skjer etter en fordelingsnøkkel som fastsettes av Sentralstyret. Pengene overføres automatisk. Hvert år avsetter Sentralstyret et beløp i budsjettet som fordeles til fylkeslagene. 50 % av midlene fordeles likt til alle fylkeslagene og 50 % av midlene fordeles etter antall medlemmer Tildeling av midler etter søknad Det settes av en pott hvert år som fylkeslagene kan søke om tilskudd fra. Det er utarbeidet egne retningslinjer for tildeling av midlene. Følgende retningslinjer/rutiner følges ved tildeling av midler fra reservert ramme: Administrativ leder i samarbeid med forbundsleder har fullmakt til å behandle søknadene. Søknadsfrist settes til fire ganger pr. år; 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. november. Tillitsvalgthåndbok Side 5

6 Søknadene må gjelde aktiviteter i gjeldende budsjettår. Fylkeslaget kan søke om midler inntil to ganger i året. Det kan søkes om tilskudd til økt aktivitet, profilering av forbundet, oppfølging av medlemmer, egne faglige konferanser, tillitsvalgtopplæring, utgifter til gjennomføring av tillitsvalgtarbeid. Tilskudd til utenlandsreiser forutsetter til vanlig en egenandel på minimum kr. 1000,- pr. deltaker Ekstra bevilgning til store fylkeslag I budsjettbehandlingen hvert år avgjør Sentralstyret om det skal avsettes et ekstra overføringsbeløp til de største fylkeslagene. I 2011 får alle fylkeslag med medlemstall over 200 medlemmer en ekstrabevilgning. Medlemstall pr er utgangspunkt for tildelingen. Pengene overføres automatisk Vervingsmidler Avsetning til vervepremie avgjøres av Sentralstyret for hvert år. Disse midlene blir fordelt to ganger pr. år etter en nettovekst av medlemsmassen i fylkeslaget. Det tas utgangspunkt i innmeldte og utmeldte i halvårsperioden. Sentralstyret vedtar hvert år en sats per nettomedlem til fylkeslagene. Pengene overføres automatisk Krav til regnskap og budsjett Bruk regnskapsprogrammet som er utarbeidet sentralt i forbundet. Send inn fylkeslagets årsmelding, regnskap, budsjett og protokoll til forbundet sentralt senest to uker etter avsluttet årsmøte Stipendieordning Dette er en stipendordning som ikke utbetales til fylkeslaget, men til det enkelte medlem som søker om stipend. Søknaden må sendes direkte til sekretariatet. Sekretariatet foretar en individuell vurdering av søknaden. Sentralstyret har vedtatt følgende retningslinjer for tildeling av stipendier: - Stipender kan gis til konferanser, etter- og videreutdanning (min. 30 studiepoeng) og studiereiser til medlemmets egen utvikling innenfor faget ledelse. - For å tildeles stipend må du ha vært medlem i forbundet i minimum 2 år. - Maksimalt beløp som kan tildeles er kr 5000,-. - Stipendet utbetales etterskuddsvis ved dokumentering av gjennomført aktivitet i form av kursbevis, eksamenspapir el. - Medlemmer som er tildelt stipend, kommer ikke i betraktning på nytt før om 3 år. - Søknadsfrist settes til 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember. - Søknader som ikke innvilges i første runde, overføres automatisk til neste runde. - Søknad sendes på eget skjema. Tillitsvalgthåndbok Side 6

7 4.1.7 Frikjøpsordning for tillitsvalgte KS: Fra gjelder bestemmelsen i hovedavtalen for KS- sektoren, 3-3. (Forslag til brev om tillitsvalgtressurs se vedl. 2.) Oslo: Den tidligere ordningen opprettholdes. Etter avtale mellom kommunen og organisasjonene tildeles organisasjonenes tillitsvalgte en frikjøpsressurs ut fra organisasjonenes medlemstall. NSLF tildeles 20 % ressurs pr. år. 4.2 Tildeling av midler til lokallag Lokallagene får ikke direkte tildeling av midler fra forbundet sentralt. Lokallagene kan søke fylkeslagene om økonomisk støtte. Fylkeslagets styre vurderer søknaden og gir et eventuelt tilskudd til drift av lokallag. 5. Informasjon Sørg for at dine medlemmer får god informasjon om aktuelle saker i din kommune/ fylke eller nytt fra organisasjonen. Velg gjerne en informasjonskontakt i ditt styre. 5.1 NSLFs nettside Gå regelmessig inn på NSLFs nettside for å holde deg oppdatert om skolepolitiske spørsmål og nytt fra forbundet (www.nslf.no). Her finner du også informasjon om medlemsfordeler (under fanen Bli Medlem) og tariffspørsmål (under fanen Lønn/ Tariff). 5.2 Fylkeslagets nettside Under fanen Fylkeslag på nettsiden til NSLF finner du fylkeslagenes egne sider. Her er det oversikt over hvem som sitter i styret og kontaktopplysninger. Det er også mulig å legge ut en oversikt over eventuelle lokallag. Fylkesstyret har ansvaret for at oversikten over styremedlemmer er korrekte og at kontaktopplysningene om disse er riktige. Fylkeslagsleder, eller en i styret oppnevner, har tilgang til å endre sidene. Web-redaktør i sekretariatet kan bistå med opplæring og praktisk bistand dersom det ønskes. Fylkeslaget disponerer også en underside, Aktiviteter, der fylkeslaget kan legge ut opplysninger om møter, handlingsplaner osv. 5.3 Intranettsiden Fylkeslagsleder har også anledning til å logge seg inn på intranettet via våre nettsider. Disse er passordbelagt. Der ligger det medlemslister, aktuelle skjemaer, tidligere utgaver av Månedsnytt og møteoversikt. Web-redaktør i sekretariatet har manual og gir opplæring i bruk av intranettet. 5.4 Skolelederen Skolelederen kommer ut med ti nummer per år. Det går til medlemmer, abonnenter, til alle skoler, politikere og relevante forvaltningsorganer. Dette er derfor ikke et internt medlemsblad, men kan selvfølgelig brukes til opplysning/reportasjer om forskjellige arrangement i NSLFs regi. Det er også mulig for fylkeslagene å annonsere i bladet, sende inn relevant stoff eller tipse redaktøren. Tillitsvalgthåndbok Side 7

8 5.5 Medlemsnytt Forbundsleder og administrativ leder sender ut et internt informasjonsbrev til fylkeslederne. Det forventes at fylkesleder sender brevet videre på e-post til hvert medlem. NB! Viktig med riktige e- postadresser til alle medlemmene! Dette er ment som intern medlemsinformasjon. 6. Medlemsservice 6.1 Konflikter og problemer Det vil fra tid til annen oppstå uoverensstemmelser og uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Det er din oppgave som tillitsvalgt å bidra til at problemene blir løst på en god måte for medlemmene. En god regel er å løse problemene så nær kilden som mulig. Da unngår du ofte at et lite problem blir gjort til en stor sak, og du får en avgjørelse på stedet. Ta kontakt tidligst mulig med arbeidsgiver for å få løst konflikten når du som tillitsvalgt er blitt informert om saken. Før du reiser en sak overfor arbeidsgiver, må du undersøke grunnlaget for kravet i lov- og avtaleverk. Sørg for at du får en oversikt over problemets størrelse og at du har alle faktiske opplysninger i saken. Noen ganger vil du oppleve at du ikke får løst problemet selv. I slike tilfeller bør du ta kontakt med organisasjonen sentralt. NSLF stiller opp og støtter vårt medlem som arbeidstaker. Vi kan også trekke inn advokat i saken dersom vi finner det nødvendig. 6.2 Søking på stilling Vi kan være behjelpelig med råd og støtte til våre medlemmer som søker ny stilling. Vi kan gi råd og tips i forbindelse med utforming av søknad, selve stillingsintervjuet og hvordan du bør forholde deg til innstillings- og tilsettingsprosessen. 6.3 Spørsmål om lov- og avtaleverk Du vil få mange spørsmål fra medlemmene om saker som henviser til lov- og avtaleverket. Det er viktig at du er oppdatert på det viktigste innen dette feltet. Det er stor hjelp for deg at du har satt deg inn de viktigste bestemmelsene. Vi anbefaler deg at du deltar på våre tre tillitsvalgtkurs (trinn 1, 2 og 3). Da vil du bli oppdatert på det aller viktigste. Fra 2011 vil vi også arrangere temakurs for våre tillitsvalgte. Innholdet på temakursene kan for eksempel være konfliktbehandling, juridiske temaer, medietrening, oppdatering i avtaleverket eller forhandlinger etter kap. 3. Dersom du får henvendelser og spørsmål fra medlemmene du selv ikke kan svare på, kan du ta kontakt med forbundet sentralt. Skriv helst en e-post med eventuelle sakspapirer som vedlegg. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig for å kunne gi medlemmene et raskt og godt svar. Tillitsvalgthåndbok Side 8

9 Viktige tariffavtaler: KS: Hovedavtalen (HA), Hovedtariffavtalen (HTA), Særavtale om undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring (SFS 2213) Oslo: Hovedavtalen, Avtale om medinnflytelse/medbestemmelse, Avtale om kontaktutvalg, Avtale om behandlingsmåten i ansettelsessaker, Avtale om forhandlingsordningen, Opplærings- og utviklingsavtale, Avtale om likestilling og Avtale om bruk av fleksitid (Dok 24) og Dok 25. Stat: Hovedavtalen (HA) og Hovedtariffavtalen (HTA) HSH: Hovedavtalen og Landsoverenskomst for utdanning. Viktige lover og forskrifter: Arbeidsmiljøloven, Arbeidstvistloven, Ferieloven, Forvaltningsloven, Offentlighetsloven, Personopplysningsloven, Folketrygdloven, Kommuneloven og Opplæringsloven med forskrift. Vi kan også anbefale nettbaserte oppslagsverk som KF-info, Info-Consensus og Lovdata. Her finner du svar på det meste du har behov for i din jobb som tillitsvalgt. 6.4 Medlemsbistand Det er viktig at saker søkes løst på lavest mulig nivå før det er blitt noen stor konflikt. Det lokale ledd bistår i første omgang medlemmet. Det er mulig å konsultere sekretariatet underveis. Sekretariatet overtar saker som ikke kan løses lokalt. Advokat brukes kun når sekretariatet/sentralstyret mener det er behov. Sentralstyret har vedtatt følgende retningslinjer for økonomi når det gjelder bruk av ekstern bistand: a) Det må alltid foreligge en skriftlig godkjenning av administrativ leder før en kan gi økonomisk bistand fra sentralt hold. b) Administrativ leder, i samråd med forbundsleder, avgjør om det skal hentes inn ekstern bistand. c) Administrativ leder har fullmakt til å betale kostnader i forbindelse med konfliktsaker inntil kr ,- pr. sak. d) Administrativ leder, i samråd med forbundsleder, har fullmakt til å betale kostnader i forbindelse med konfliktsaker inntil kr pr. sak. e) Saker som overskrider kr ,- i utgifter, må godkjennes av Sentralstyret. For å unngå at slik saksbehandling tar unødig lang tid, kan saken forelegges og godkjennes av Sentralstyret i e-post eller per telefonmøte. Avgjørelse i saken bekreftes med vedtak i et senere Sentralstyremøte. Tillitsvalgthåndbok Side 9

10 7. Medlemsverving Driv en aktiv medlemsverving og markedsføring av NSLF i ditt lokalmiljø (samtaler, kurstilbud, informasjonsskriv, debattinnlegg og e-post). Utarbeid en pakke til nye medlemmer i ditt lokalmiljø. Forbundet sentralt sender ut en velkomstpakke til alle nye medlemmer. Det er nok at du sender ut en hyggelig hilsen sammen med litt lokalt materiell fra ditt lokallag eller fylkeslag. Det er viktig at du legger opp til å aktivisere så mange som mulig av medlemmene i vervearbeidet. Ofte er det slik at personlig kontakt og påvirkning gir det beste resultatet. Alle som skal være med i vervingsarbeidet, må få veiledning på forhånd. Det er viktig å fastslå hvem som er aktuell målgruppe for vervingsarbeidet. Fordel ansvarsområder i vervearbeidet, gå gjennom vervingsmateriellet og velg ut det materiellet dere ønsker å benytte. 7.1 Vervemateriell Forbundet sentralt har et lager av ulikt vervemateriell, så som diverse brosjyre- og reklamemateriell. Ta kontakt og vi sender deg vervemateriell slik at du kan dele dette ut i vervingsøyemed. 7.2 Nye skoleledere Ta kontakt med nytilsatte skoleledere i ditt nærmiljø. Ønsk dem velkommen i ny jobb og gjør oppmerksom på vår organisasjon og hva vi kan tilby skolelederne i NSLF. Det er laget et eget NSLF-kort som kan sendes til nye skoleledere. Be om å få tilsendt slike kort. 7.3 Medlemspleie Det er viktig at vi som tillitsvalgte er imøtekommende overfor våre medlemmer, ivaretar deres interesser og støtter dem når de har behov for det. Vår organisasjon måles på hvor godt vi ivaretar medlemmene våre. Det er viktig å ha god kontakt med medlemmene. Vi er en liten organisasjon, og det gir oss den styrke at det er kort vei fra det enkelte medlem til lokale/sentrale tillitsvalgte og til sekretariatet. God kontakt internt i organisasjonen oppnås best med personlig kontakt, medlemsmøter, kurs og konferanser og kanskje utgivelse av et lite nyhetsblad som informerer om lokalt stoff. 8. Medlemsregister Tilgang til medlemsregisteret får fylkeslagsleder gjennom intranettet. Du har kun lesetilgang, endringer må meldes sekretariatet. Det er ønskelig at styret tar en gjennomgang av medlemsregisteret et par ganger i året og melder endringer til sekretariatet. Sørg for at medlemsarkivet er ajourført med riktig navn, arbeidssted, telefon og ikke minst riktig e-postadresse. Dette er et kontinuerlig arbeid. La en person i styret ha ansvar for dette arbeidet. Fylkesleder tildeles et passord for å komme inn på fylkets intranettside. Tillitsvalgthåndbok Side 10

11 9. Kurstilbud 9.1 Tillitsvalgtopplæring Vi arrangerer regelmessige kurs for at tillitsvalgte, og våre medlemmer skal bli best mulig skolert innen dette feltet. God kunnskap om lov- og avtaleverk er dessuten meget viktig i jobben som skoleleder og arbeidsgiverrepresentant. Vi har utarbeidet en systematisk tillitsvalgtopplæring: Trinn 1: Grunnopplæring Her kommer vi inn på tillitsvalgtrollen, hva vår organisasjon og hva YS står for, gjennomgang av avtaleverket, informasjonsarbeid, hva styringsretten innebærer, litt om forhandlinger og praktiske råd til tillitsvalgte. Trinn 2: Forhandlinger Her kommer vi inn på forhandlingsordningen, forhandlingsteknikk og praktiske øvelser i å føre forhandlinger. Trinn 3: Videregående kurs Her tar vi opp enkelttemaer som konfliktarbeid, spesielle spørsmål i forbindelse med avtaleverket, pensjonsspørsmål og juss. Vi legger inn erfaringsutveksling og diskuterer organisasjonens profil og oppgaver. For å delta på trinn 3, må deltakerne først ha gjennomgått trinn 1 og trinn 2. Ved avsluttet opplæring av alle tre trinn, vil deltakerne få utlevert dokumentasjon for gjennomgått tillitsvalgtopplæring. Kursene annonseres på vår hjemmeside og i bladet Skolelederen. Trinn 1 og 2 arrangeres på Gardermoen hvert år. Trinn 3 arrangeres i Antibes i Frankrike annet hvert år. Trinn 4: Temakurs. Fra 2011 vil vi arrangere temakurs for våre tillitsvalgte. Innholdet på temakursene kan for eksempel være konfliktbehandling, juridiske temaer, medietrening, oppdatering i avtaleverket eller forhandlinger etter kap Fagkurs Forbundet sentralt arrangerer fagkurs rundt i landet. Hensikten med fagkursene er å sette faglige interessante temaer på dagsorden i tillegg til å ha en markedsføringsverdi. Fagkursene er åpne for alle, og vi benytter anledningen til å profilere forbundet på disse arrangementene. Fagkursene er et samarbeid mellom sekretariatet og Confex. 9.3 Lokale kurs og konferanser Det lokale ledd har også ansvar for å legge til rette for kompetanseheving hos våre medlemmer. Det gjøres ved å arrangere kurs, medlemsmøter og konferanser. Lokallag og fylkeslag kan stå som arrangør, og forbundet sentralt kan stille opp med bistand. Tillitsvalgthåndbok Side 11

12 10. Forhandlinger og drøftinger Norsk Skolelederforbund er part i fem ulike tariffområder: Stat, KS, Oslo, Spekter og HSH (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon). De aller fleste medlemmene hører inn under KS-området. Ta kontakt med din lokale arbeidsgiver for å informere om at du representerer NSLF lokalt. Be om å få delta i drøftingsmøter med kommunen eller fylket og informer om at du skal representere NSLF i lokale forhandlinger. Det er også fint dersom dere får gjennomslag for å delta i intervjupanel i forbindelse med rektortilsettinger. Kontakt ledelsen i kommunen eller fylkeskommunen og be om drøfting om dette. Dere kan bruke henvisning i Hovedavtalen for KS-sektoren 3-1, pkt. d) som utgangspunkt for å be om drøfting. Forslag til brev om representasjon ved lokale forhandl. se vedl Tariffspørsmål Foran hvert hovedtariffoppgjør utarbeider forbundet et høringsdokument som det lokale ledd blir bedt om å diskutere og gi tilbakemelding på. Bruk styret ditt eller medlemsmøter til å diskutere problemstillingene som er satt opp i høringsdokumentet. Det er viktig for organisasjonen at det kommer signaler fra lokalt nivå Lønnsstatistikk Forbundet sentralt utarbeider lønnsstatistikk som gjelder våre medlemmer. Lønnsstatistikken brukes når tariffkrav utarbeides i forbindelse med tariffoppgjørene. Statistikken brukes også når våre medlemmer skifter jobb og ønsker en tilbakemelding på lønnsnivået i gjeldende region eller annet sammenligningsgrunnlag. NSLF har som mål å ha oppdatert statistikk på medlemmenes grunnlønn (årslønn), stillingskode, og stillingsbenevnelse. Som tillitsvalgt kan du få nødvendige statistikkunderlag ved å henvende deg til sekretariatet v/forhandlingsleder. Det er helt avgjørende for datagrunnlaget at alle forhandlere sender inn kopi av forhandlingsprotokoller. Dette er svært viktig for servicen tilbake! 10.3 Lønnspolitiske drøftinger I henhold til tariffavtalene skal det avholdes drøftinger i forkant av lokale forhandlinger. Viktig at NSLF deltar aktivt her! Det er i dette møtet at føringer legges for kommende lokale oppgjør. Sjekk i din kommune/tariffområde når neste møte er planlagt. Sørg for å bli invitert! 10.4 Sentrale forhandlinger De sentrale forhandlingene for de tre tariffområdene (Stat, KS og Oslo) starter i regelen primo april. Forhandlingene kan gå på overtid for så å gå til megling. Her er lovbestemte frister, slik at en eventuell konflikt normalt ikke kan ta til før i slutten av mai. Dette kan variere noe fra år til år. Forhandlinger i HSH foregår i juni måned. Annet hvert år (2010, 2012, 2014 ) er det hovedtariffoppgjør. Her tas Hovedtariffavtalen og andre sentrale avtaler opp i tillegg til lønn. Mellom disse oppgjørene føres såkalte mellomoppgjør primært om lønn (2009, 2011, 2013 ). Tillitsvalgthåndbok Side 12

13 De sentrale forhandlingene blir ført av forhandlingssammenslutningene. Vi deltar i YS sine ulike delegasjoner Lokale forhandlinger Delta i tariffoppgjør i ditt lokalmiljø, lønnspolitiske drøftinger, forhandlinger og evaluering av forhandlingene. Send inn forhandlingsprotokollen til forbundet sentralt. Ta ikke brudd i forhandlinger før du har tatt kontakt med forbundet sentralt. Partene i de sentrale forhandlingene blir som regel enige om å avsette noe av ramma til lokale forhandlinger. Størrelsen på potten varierer fra år til år. Eksempelvis var den i ,6 % mens den i 2010 var på 1,1 %. NSLF har mange medlemmer i kap.4; noen rektorer, flertallet av mellomlederne, kulturskolerektorer og SFO-ledere. (HTA kap. 4). Avsetning til lokale pottforhandlinger betyr mye spennende forhandlingsaktivitet for våre forhandlere utover høsten. Det henvises til hovedtariffavtalenes bestemmelser om Lønnspolitiske drøftinger (HTA kap.3.2.1) i forkant av selve forhandlingene. I KS-området har vi mange medlemmer i kap. 3.4 (HTA kap. 3.4) og også noen ledere og rådgivere i kap. 5 (HTA kap.5). Disse lønnskapitlene berøres ikke av sentrale forhandlinger. Lønnsdannelsen foregår kun lokalt. I prinsippet skal det her foregå frie forhandlinger uavhengig av resultatet i de sentrale forhandlingene. Vær oppmerksom på virkningstidspunkt lokalt og andre forhold som påvirker resultatet (overheng, glidning med mer). Forhandlinger på særskilt grunnlag. Vær klar over at det er hjemler i alle tre lønnskapitlene for å kreve særskilt forhandling: Kap siste avsnitt Kap.4 4.A.2 Særskilte forhandlinger og 4.A.3 Beholde og rekruttere arbeidstakere Kap Annen lønnsregulering Merk at det kun er 4.A.2 som har ankemulighet. I Oslo er forhandlingene hjemlet i Avtale om forhandlingsordningen i Oslo kommune, spesielt 3,4 og 5. I Statlig tariffområde er de lokale forhandlingene hjemlet i kap. 2.3 Lokale forhandlinger. Her finner vi hjemmel for lokale pottforhandlinger basert på sentrale vedtak i og rett til særskilte forhandlinger i I HSH er forhandlinger hjemlet i Landsoverenskomst for utdanning kap Lokale forhandlinger i stat og HSH følges opp av sekretariatet i NSLF. Lokale forhandlinger i KS og i Oslo følges opp av fylkesleder. Fylkesleder har et koordinerende ansvar for at NSLF har forhandlere i alle kommuner og fylker der NSLF har medlemmer. Det er viktig at alle våre medlemmer ivaretas i de lokale forhandlingene. Fylkesleder sender årlig en oversikt til sekretariatet om hvem som forhandler i de ulike fylker/kommuner. Tillitsvalgthåndbok Side 13

14 10.6 Sjekkliste ved lokale forhandlinger: Informasjon fra arbeidsgiver (lønnspolitisk drøftingsmøte) - Lønnsstatistikk, lønnsnivå og lønnsutvikling - Rekrutteringssituasjonen - Likestillingsproblematikken - Lønnsmessige relasjoner, eks skoleledere, lærere - Økonomisk ramme for forhandlingene - Forhandlingsforløpet - Tidsfrister - Medlemmenes innplassering i stillingskoder - Kriterier og prioritering av kriterier - Erfaringer fra tidligere forhandlinger - Rutiner for informasjon om forhandlingsresultatet - Valg av tvisteløsning Informasjon til medlemmene - Hold medlemsmøte i forkant av forhandlingene evt. send ut informasjonsskriv - Ved pottforhandlinger, informer om pottens størrelse - Gjennomgå tidsfrister - Gjennomgå hvordan kravskjemaene skal fylles ut Innsamling av data - Sett tidsfrist for innsending av krav fra medlemmene - Gå gjennom alle krav fra medlemmene og sjekk eventuelle opplysninger - Ta eventuelt kontakt med enkeltmedlemmer Kravsutforming - Utarbeid endelige krav til kommunen/fylkeskommunen - Tillitsvalgte har fullmakt til å justere og endre på medlemmenes krav - Prioriter kravene internt - Send inn kravene innen fastsatt frist (bruk gjerne et samleskjema med kort begrunnelse) Forhandlingsdelegasjonen - Meld inn til arbeidsgiver hvem som deltar i forhandlingene - Bestem hvem som sitter i hele forhandlingsdelegasjonen - Velg forhandlingsleder - Fordel arbeidet i delegasjonen - Sørg for nødvendige fullmakter Plenumsmøter under forhandlingene - Følg god forhandlingsskikk - Kravene settes fram og begrunnes - Tilbudene mottas og avklar eventuelle uklarheter - Orienter om beslutninger underveis - Forhandlingsleder fører ordet Tillitsvalgthåndbok Side 14

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 07.04.2014

Detaljer

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 Innledning I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN N O R S K N Æ R I N G S - O G N Y T E L S E S M I D D E L A R B E I D E R F O R B U N D

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10.

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 UTGAVE JANUAR 2009 KAN FRITT KOPIERES NÅR KILDEN OPPGIS.Forord... 4 Forord... 5 1 Å ha tillitsverv... 6 1.1 Til deg som har påtatt deg tillitsverv... 6 1.2

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet 14.06.2012

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet 14.06.2012 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.06.2012 Arkiv: :FE- Arkivsaksnr.: 12/1319 Journalpostløpenr.: 12/17366 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer