Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017"

Transkript

1 Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune Nordre Land kommune Storgata Dokka Tlf:

2 Ekte landsbyliv med levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Nordre Land kommune Storgata Dokka Tlf: Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

3 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 4 2. Visjon, strategier og mål og strategier 6 3. Utviklingstrekk og utfordringer Status og utviklingstrekk Utfordringer 9 4. Satsingsområder Næringsutvikling Tiltaksområde næringsvennlig kommune Tiltaksområde kompetanse og rekruttering Tiltaksområde handelssted Tiltaksområde reiseliv Tiltaksområde landbruk og utmark Møteplasser for landbruket Bolyst ekte landsbyliv og levende grender Infrastruktur Gjennomføringsforutsetninger Forpliktende samarbeid Økonomi 29 Vedlegg 30 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

4 Strategisk næringsog utviklingsplan 1. Sammendrag Bakgrunn: Kommunestyret vedtok i sak 23/08 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune for perioden I planstrategien for er det besluttet å rullere planen i løpet av Den strategiske nærings- og utviklingsplanen (SNU) tar utgangspunkt i målene i Kommuneplanen for Nordre Land, og søker å konkretisere hvordan kommuneplanmålene skal følges opp i praksis. : Etablering av nye bedrifter Beholde og skape flere arbeidsplasser i eksisterende bedrifter Næringslivet skal oppleve Nordre Land som en serviceinnstilt og næringsvennlig kommune Øke omsetningen i varehandelen i kommunen Øke verdiskapingen av lokale ressurser Legge til rette for næringsbasert hytteutvikling Et ønsket resultat av disse målsettingene er å stabilisere folketallet i kommunen på samme nivå som i dag på kort sikt, og øke befolkningsgrunnlaget på lengre sikt. Gjennomføring av planprosessen: I planprosessen er det gitt innspill fra formannskapet og 35 bedrifter gjennom bedriftsbesøk. SNU har vært tema i Landsbyråd, Bedriftsfrokost i Næringshagen og et åpent møte i juni Fremdriften avviker noe fra prosjektplanen, da det ble avgjort å skyve den endelige behandlingen fra våren 2013 til høsten Prosjekteier har vært kommunestyret/formannskapet. Prosjektansvarlig har vært rådmann Jarle Snekkestad og prosjektleder har vært næringsrådgiver Stine Røen. Prosessen har vært ledet av en styringsgruppe. En egen prosjektgruppe har bistått i utarbeidelsen av planen. Satsingsområder: Det er definert tre overordnede satsingsområder med prioriterte tiltaksområder: 1. Næringsutvikling 1.1. Næringsvennlig kommune 1.2. Kompetanse og rekruttering 1.3. Handelssted 1.4. Reiseliv 1.5. Landbruk og utmark 2. Bolyst Ekte Landsbyliv og levende grender 3. Infrastruktur De prioriterte tiltakene i SNU skal innarbeides i kommunens Handlingsplan/økonomiplan. 4 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

5 2. Visjon, strategier og mål Visjon: Ekte Landsbyliv med levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede. Visjonen handler om å skape bolyst og næringsutvikling i Nordre Land. Nordre Land skal opprettholde og helst øke folketallet ved å være en attraktiv kommune for bosetting, med gode kommunale tjenester og attraktive arbeidsplasser med nærhet til natur, kultur og opplevelser. Innbyggere og besøkende skal oppleve oss som rause, åpne og inkluderende. Vi skal ha rom for den enkeltes engasjement og skaperglede innenfor arbeidsliv og frivillighet. Nordre Land ønsker et aktivt og offensivt næringsliv som hevder seg i en stadig sterkere konkurranse. Ansvaret for en slik utvikling ligger primært hos bedriftene/næringslivet, men et grunnleggende premiss for strategisk næringsutvikling er at Nordre Land kommune sammen med næringslivet og regionale aktører, kan bidra til å legge forholdene bedre til rette for det lokale næringslivet og dets utvikling. Sammenhengene mellom god næringsutvikling og en god samfunnsutvikling er mange. Det mest åpenbare er at vekst i arbeidsplasser gir grunnlag for flere innbyggere i kommunen. Vekst i folketallet gir kommunen større statlige overføringer, som i sin tur gir grunnlag for en styrket kommunal tjenesteproduksjon. Næringslivet påvirker lokalsamfunnsutvikling også på mange andre måter. Her kan nevnes stedsidentitet, lokalsamfunnets fysiske utforming, infrastruktur, miljø og økonomiske og menneskelige ressurser i mange sammenhenger (kultur, idrett, lag- og foreningsliv). Omdømmearbeidet til Nordre Land kommune ble inkludert i forrige strategiske næringsog utviklingsplan, og videreføres i denne planen. En sentral premiss for en slik næringsutviklingsstrategi er at mennesker/kompetansemiljøer i større grad flytter til kommuner og regioner som ikke bare har et spennende og attraktivt næringsliv, men som også fremstår som gode bosteder. Visjon: Ekte Landsbyliv med levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede. Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

6 Vårt hovedmål vil være å ta vare på og forsterke de positive utviklingstrekkene i kommunen. Planens mål, strategier og ikke minst tiltak, er basert på å ta vare på og forsterke de positive utviklingstrekkene i kommunen. Hovedmålgruppene for planen vil være: Eksisterende næringsliv Etablerere/gründere, spesielt kvinnelige etablerere/ gründere Unge i etableringsfasen 2.1 og strategier Følgende planer har gitt føringer for arbeidet med å utforme målsettingene for SNU: Kommuneplanens samfunnsdel for Nordre Land kommune Fokusområdet «Arbeid og næringsliv» Handlingsplan for Nordre Land kommune Arbeid og næringsliv Strategisk plan for Gjøvikregionen Arbeidsplasser - næringsutvikling og verdiskaping Regionalt handlingsprogram for Oppland fylkeskommune 2013 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Oppland utarbeidet av Fylkesmannen i Oppland Overordnede strategier og satsinger i Kommuneplan for Nordre Land kommune som gir føringer for ny strategisk nærings- og utviklingsplan er: Videreutvikle Landsbyen Dokka som et levende sentrum med boliger, handel, arbeidsplasser og kulturopplevelser Vi skal tilby varierte bomuligheter med både sentrumsnære boliger og muligheter for å bo i grendene Satse videre på omdømmebygging og profilering av Nordre Land kommune og Landsbyen Dokka Opprettholde satsingen på næringsutvikling for å beholde og skape arbeidsplasser i eksisterende bedrifter og arbeid for å etablere nye Utnytte nærheten til naturkvaliteter ved å satse på reiseliv, utmarksnæring og hyttebygging som grunnlag for næringsutvikling Arbeide for bedre veger og kollektivtilbud 6 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

7 Befolkningsutvikling siste 16 år settingene for fokusområdet «Arbeid og næringsliv» i Kommuneplanens samfunnsdel for Nordre Land er: Etablering av nye bedrifter Beholde og skape flere arbeidsplasser i eksisterende bedrifter Næringslivet skal oppleve Nordre Land som en serviceinnstilt og næringsvennlig kommune Øke omsetningen i varehandelen i kommunen Øke verdiskapingen av lokale ressurser Legge til rette for næringsbasert hytteutvikling Et ønsket resultat av disse målsettingene er å stabilisere folketallet i kommunen på samme nivå som i dag på kort sikt, og øke befolkningsgrunnlaget på lengre sikt. Strategiene er: Beholde og styrke kommunens egenkompetanse i næringsutvikling, herunder innenfor landbruket Profilere/markedsføre Landsbyen Dokka, og kommunen som en god bo-, etablerings- og reiselivskommune Være førstelinjekontakt for gründere og etablerere Støtte videreutviklingen av Landsbyen Næringshage AS Styrke og videreutvikle samarbeidet mellom lokalt næringsliv og skoleverket i kommunen Arbeide for å etablere kompetansearbeidsplasser Satse på entreprenørskap i skolen Støtte videreutvikling av bedriftsnettverk som Landsbylauget og Mat i Land og andre Nyttiggjøre seg av den kompetanse og de ressurser som vår hyttebefolkning har Rullere SNU-planen For å kunne oppnå dette må kommunen beholde og styrke kommunens egenkompetanse i næringsutvikling slik at kommunen kan yte aktiv bistand og støtte til både eksisterende bedrifter og nyetablerere. Kommunens næringsrådgivere skal også være en førstelinjekontakt for gründere og etablerere. Planverket må sikre at kommunen har tilgjengelige næringsarealer, slik at nyetablerere og eksisterende bedrifter som ønsker å utvide har god muligheter for det. Kommunen må være en viktig part i videreutviklingen av Landsbyen Næringshage AS, og samtidig være en pådriver for å styrke samarbeidet mellom det lokale næringslivet og skolene i kommunen. Kommunen må også legge til rette for et godt samarbeide mellom NAV og det lokale næringslivet rundt formidling av tilgjengelige arbeidsplasser og en kvalifisering av arbeidstakere innen områder som bedriftene etterspør. Som stor hyttekommunen er det også viktig at Nordre Land knytter kontakter med hyttebefolkningen, og utnytter ringvirkningene av å være hyttekommune. Handlingsdelen av SNU skal hvert år rulleres som en del av kommunens Handlingsplan/økonomiplan. Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

8 Utdanning blant personer over 16 år i Nordre Land 2+2= grunnskole 2410 videregående 855 universitet/høyskole 3. Utviklingstrekk og utfordringer Siden forrige SNU ble utarbeidet er det gjennomført mange undersøkelser for å finne kjennetegn ved kommuner som lykkes med næringsutvikling. De kjennetegnene som trekkes frem er: Har strategier som baserer seg et innovativt samvirke mellom næringsliv, offentlig sektor og kunnskapsmiljøer Har utviklet strategiene gjennom brede prosesser involvering Har en klar rollefordeling Etablert strukturerte møtesteder mellom kommune og næringslivet Sterkt samvirke mellom politikk, administrasjon og næringsliv Ordfører har en betydelig rolle som frontfigur i næringsarbeidet Kommunen er bevisst sine egne styrker sterke bedrifter og bransjer, kommunikasjonsmessig lokalisering Kommunen er bevisst betydningen av image som attraksjonsfaktor og arbeider med omdømmebygging Tar vare på ildsjeler Disse kjennetegnene har sammen med innspillene som er kommet fram i bedriftsbesøkene vært utgangspunktet for hvilke tiltak som er beskrevet i planen. Planen vil fortrinnsvis konkretisere hvilke tiltak kommunen er ansvarlig for å gjennomføre, men vil også inneholde tiltak som andre aktører er ansvarlig for. Det betyr at initiativ til å etablere flere bedrifter og utvikle eksisterende bedrifter må komme fra etablerere og bedriftene selv. Kommunens rolle er å tilrettelegge og være en samarbeidspartner for å få til videre utvikling. Videre er det viktig at målene for planen må være konkrete og målbare. 3.1 Status og utviklingstrekk Dokumentasjonen som er brukt for å beskrive utviklingstrekkene er beskrevet i vedlegg 1; Grunnlagsdokumenter. Nordre Land kommune har en befolkning på pr. 1 kvartal I perioden var det en reduksjon i folketallet, mens utviklingen mellom er mer positiv og viser en vekst. Det finnes 904 bedrifter/virksomheter i kommunen ved utgangen av 2012 med arbeidsplasser. Antall bedrifter i kommunen har holdt seg stabilt over lang tid. Nordre Land kommune har en variert næringsstruktur, hvor antall arbeidsplasser pr. næring i stor grad er lik landsgjennomsnittet. Kommunen skiller seg ut på to områder: Landbruk, hvor vi har flere sysselsatt enn landsgjennomsnittet, og privat tjenesteyting, hvor vi har færre sysselsatte. Offentlig sektor er viktig, men det er også en relativt stor sys- 8 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

9 Utfordringer: Holde folketallet oppe. Øke nettoinnflytting. Opprettholde bosetting i hele kommunen selsetting innen varehandel og motorvognreparasjon og industri. Bygg og anleggsvirksomhet er også en stor næring med vekst, som i stor grad kan knyttes til utbygging av fritidsboliger. Andelen av arbeidstakere som pendler ut fra kommunen er den laveste i vår region. Netto utpendling er på ca. 350 personer. De siste 10 årene er netto utpendling redusert med ca Det er i samme periode ca. 300 flere sysselsatte med arbeidsplass i Nordre Land. De viktigste utpendlingskommunene er Gjøvik med 300, Søndre Land med 200, Oslo med 100 og Lillehammer med ca. 80. Nordre Land har innpendling fra Søndre Land med ca. 270 personer og fra Gjøvik med ca. 120 personer, som de to største. Tradisjonelt sett har arbeidsplasser knyttet til primærog sekundærnæringer hatt lavere krav til arbeidstakernes utdanning, men den generelle trenden er at disse arbeidsplassene nå erstattes av arbeidsplasser med høyere krav til utdanning. En stor andel, 36,6 %, av befolkningen i Nordre Land har grunnskole som høyeste utdanningsnivå sammenlignet med 23,7 % i landet for øvrig. Samtidig viser utviklingen fra 1990 til 2010 at det er færre som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå, og at flere fullfører videregående. Dessverre er det også en stor økning i perioden av personer som har uoppgitt eller ingen fullført utdanning. Denne økning kommer i stor grad mellom Nordre Land kommune er en distriktskommune, og er preget av lange og gode jord- og skogbrukstradisjoner. Samtidig er kommunen en utypisk distriktskommune, da næringslivet etter hvert har utviklet en stor variasjon, med en sterk industri og et sterkt handelssentrum i Landsbyen Dokka. Nordre Land er derfor en næringsmessig robust kommune med mange sterke sider. 3.2 Utfordringer Den langsiktige tendensen og framskrivinger for befolkningsutviklingen viser at det er en utfordring å holde folketallet oppe. Alderssammensetningen er slik at vi er avhengig av nettoinnflytting for å opprettholde folketallet. Videre er det viktig å opprettholde bosettingen i hele kommunen. Et viktig satsingsområde i revidert SNU blir derfor å gjennomføre tiltak som kan bidra til å opprettholde den positive befolkningsutviklingen som er registrert de siste årene. Sysselsettingen innen landbruket synker, mens produksjonen er stabil. Hytteutbygging og utmarksnæring er derfor viktig med tanke på tilleggsnæringer for landbruket. Videre satsing på hytteutbygging er også viktig for reiselivsnæringen og for utvikling av Landsbyen Dokka som handelssted. I perioden har det vært en nedgang i sysselsettingen innen industri og varehandel. Dette er næringer som sysselsetter en stor del av arbeidstakerne i kommunen, og det vil fortsatt være viktig å arbeide for å sikre disse gode vilkår. Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

10 4. Satsingsområder Innbyggernes utdanningsnivå er i stor grad et resultat av den næringsstrukturen kommunen har. Fremover vil imidlertid kravet til kunnskap og kompetanse øke, i takt med en stadig økende konkurranse. For å i større grad sikre både private og offentlig arbeidsgivere tilgang på kompetent arbeidskraft må det legges til rette for bl.a. etter- og videreutdanning. Utfordringene som har utkrystallisert seg i SNU-prosessen etter intervjuer av bedriftsledere, åpne møter og andre innspill er: Oppdaterte arealplaner for næringsutvikling, som viser næringsarealer og areal for hytteutbygging Næringsvennlig kommune Kompetanse og rekruttering Utviklingsmuligheter for jord- og skogbruksnæringen Videreutvikling av Landsbyen Dokka som handelssted Reiselivsutvikling generelt og i Synnfjellet spesielt Bedre veger og kollektivtilbud Godt utbygd bredbånd med tilstrekkelig hastighet Opprettholde en positiv netto innflytting til kommunen Det er satt opp tre overordnede satsingsområder med prioriterte tiltaksområder: 1. Næringsutvikling 1.1. Næringsvennlig kommune 1.2. Kompetanse og rekruttering 1.3. Handelssted 1.4. Reiseliv 1.5. Landbruk og utmark 2. Bolyst Ekte Landsbyliv og levende grender 3. Infrastruktur Planens prioriterte tiltak skal inngå i kommunens Handlingsplan/økonomiplan, og tiltakene i SNU blir årlig gjenstand for vurdering i forbindelse med denne planprosessen. Punktet «ressurser» i beskrivelsen av tiltakene vil henvise til disse dokumentene og eventuelt andre finiansieringskilder. 10 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

11 56 nyetableringer i Nordre Land ved utgangen av 2012 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

12 12 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

13 904 bedrifter ved utgangen arbeidsplasser 5. Næringsutvikling Tiltak Oppdaterte og fremtidrettede kommuneplaner/arealplaner Unge etablerere Videreutvikle Landsbyen Dokka som handelssted Produktutvikling innen reiselivet Merverdi av hyttemarkedet Skogsbilveger private og kommunale Møteplasser for landbruket Videreføre satsingen på Landsbyen Dokka Bedriftsbesøk Videreføre førstelinjetjeneste for gründere og næringsdrivende (inkl. landbruk) Entreprenørskap i skolen Lærlingeplasser Samarbeid skole, kommune og næringsliv Foredling og omsetning av lokalprodusert mat Kommunale næringsarealer Saksbehandlingstid Skilting (turmuligheter alle årstider) Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

14 Næringsutvikling: Tiltak for økt næringsutvikling i Nordre Land vil blant annet være: Satse på unge etablerere, videreuvtikle Landsbyen Dokka som handelssted, produktutvikling innen reiseliv, få en merverdi av hyttemarkedet, samarbeid mellom kommune, skole og næringsliv m.m. Andelen av arbeidstakere som pendler ut fra kommunen er den laveste i vår region 2190 sysselsatt i tertiærnæring 858 sysselsatt i sekundærnæring 222 sysselsatt i primærnæring 28 ikke oppgitt 14 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

15 5.1 Tiltaksområde næringsvennlig kommune Oppdaterte og fremtidsrettede kommuneplaner/arealplaner Ha oppdaterte og fremtidsrettede kommuneplaner hvor det er satt av arealer til alle typer næringsformål og videre hytteutbygging Utarbeide retningslinjer for «byggeskikk». Gjennomføre bredt forankrede planprosesser, hvor kommunen på eget initiativ trekker næringslivet tidlig inn i prosessen Sikre gode rammebetingelser for vekst og utvikling av eksisterende og ny næringsvirksomhet i kommunen Oppdaterte planer skal være vedtatt innen Nordre Land kommune. Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, næringsliv og andre aktuelle aktører (en treårsperiode). Avklares i kommunens årlige handlingsplan og budsjett Kommunale næringsarealer Kommunen skal erverve næringsarealer for videresalg Kunne tilby arealer til nyetablering og utvidelser for eksisterende næringsliv Kommunen skal erverve areal til næringsformål innen Nordre Land kommune. Private grunneiere (en toårsperiode). Avklares i kommunens årlige handlingsplan og budsjett Saksbehandlingstid Henvendelser til kommunen i saker som berører næringslivet skal i det minste besvares innen maks to uker med endelig eller midlertidig svar som angir når endelig svar kan forventes Etablere faste møtepunkter mellom enheter i kommunen som behandler næringssaker for bedre samhandling Gjennomføre Lean-prosesser for alle saksområder som angår næringslivet for å øke effektiviteten Nordre Land kommune skal oppleves som forutsigbar og effektiv i sin saksbehandling i næringssaker. Nordre Land kommune. Andre relevante aktører (en toårsperiode). Avklares i kommunens årlige handlingsplan og budsjett. Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

16 5.1.4 Videreføre satsingen på Landsbyen Næringshage Støtte opp om aktiviteter og drift for å skape et kompetansemiljø for nyetableringer/bedrifter i startfasen Bistå etablerere og eksisterende næringsliv utover kommunens førstelinjetjeneste Være arena for møteplasser mellom næringsliv, politikere og administrasjon (som bedriftsfrokoster) Ha et sted hvor etablerere kan få tilbud om tilrettelagte lokaler i en startfase Bidra til økt kompetanse i eksisterende næringsliv Bidra til nye kompetansearbeidsplasser Ha mellom 10 og 20 målbedrifter som bidrar med en egenandel på minst kr ,- i året slik at en får full uttelling i forhold til offentlig finansiering på kr ,- Bidra aktivt til minst 4 nyetableringer/tilflyttinger per år Gjennomføre 6 møter i året hvor næringsliv, politikere og administrasjon inviteres til å delta Landsbyen Næringshage. Nordre Land kommune, Næringsrådet for Gjøvik-regionen, Oppland fylkeskommune, SIVA og næringslivet. Fortløpende gjennom planperioden. Avklart (SIVA, Oppland fylkeskommune og Nordre Land kommune) Bedriftsbesøk Gjennomføre bedriftsbesøk for å få en tettere dialog mellom næringslivet og kommunen Informere om økonomiske støtteordninger Gi annen relevant informasjon Bistå enkeltbedrifter ved behov Skape bedre samhandling mellom næringsliv og kommune Formannskapet skal delta på enkelte bedriftsbesøk, herunder innenfor landbruk Gjennomføre minst 30 bedriftsbesøk årlig. Nordre Land kommune. Landsbyen Næringshage, Næringsrådet for Gjøvik-regionen, Innovasjon Norge og andre samarbeidspartnere. Fortløpende gjennom hele planperioden. Krever ingen bevilgning. Gjennomføre minst 30 bedriftsbesøk årlig 16 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

17 5.1.6 Videreføre førstelinjetjeneste for gründere og næringsdrivende (inkl. landbruk) Videreutvikle oppgaven som førstelinjetjenesten for gründere, etablerere og næringsdrivende, herunder: - Veiledningstjenesten - Økonomiske støtteordninger - Tilbud om kurs og kompetansehevende tiltak Førstelinjetjenesten skal være aktiv og oppsøkende på møteplasser for bedrifter, etablerere og gründere Markedsføre mulighetene for næringsdrivende og etablerere i kommunen Publisere opplysninger om førstelinjetjenestens virksomhet og oversikt tilsagn fra kommunens næringsfond Tjenesten skal minimum score 3,9 i innbyggerundersøkelsen, på en skala fra 1-6, hvor 6 er høyeste score. Nordre Land kommune. Landsbyen Næringshage, Næringsrådet for Gjøvik-regionen, Innovasjon Norge og andre samarbeidspartnere. Fortløpende gjennom planperioden. Avklart. Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

18 5.2 Tiltaksområde kompetanse og rekruttering Unge etablerere Etablere en arbeidsmetode med fokus på ungdom mellom 13 og 25 år med ideer og pågangsmot til å realisere sine forretningsideer (gi dem samme muligheter som voksne) Gi de unge i kommunen god kjennskap til lokalt næringsliv og synliggjøre arbeidsmulighetene Gi de unge innsikt i hvem som finnes i det lokale næringsapparatet i kommunen og hva de kan få hjelp til Inngå avtaler med bedrifter og andre ressurspersoner for mentoring Ha etablert en arbeidsmetode og gjennomført programmet i løpet av Gjennomføre programmet årlig. Nordre Land kommune. Dokka ungdomsskole, Torpa barne- og ungdomsskole og Dokka videregående skole, Landsbyen Næringshage, Næringsrådet for Gjøvik-regionen og Ungt Entreprenørskap Oppland. Oppstart 2014, deretter årlig gjennomføring. Avklares i kommunens årlige handlingsplan og budsjett Entreprenørskap i skolen Gjennomføre vårt lokalsamfunn i 4. trinn på begge barneskolene Opprette elevbedrifter ved begge ungdomsskolene Opprette ungdomsbedrift ved videregående skole Inngå avtaler med bedrifter og andre ressurspersoner for mentoring av elevbedrifter og ungdomsbedrifter Ta aktivt del i faget «programfag til valg» Gjøre «alternativet» om å starte egen virksomhet kjent Opprette minst to elevbedrifter og en ungdomsbedrift pr. skoleår Innarbeide entreprenørskap i skolen i læreplanen for kommunens skoler Nordre Land kommune, Torpa barne- og ungdomsskole, Dokka barneskole, Dokka ungdomsskole og Dokka videregående skole. Landsbyen Næringshage og næringslivet. Årlig i planperioden. Avklares i kommunens årlige handlingsplan og budsjett. 18 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

19 5.2.3 Lærlingeplasser Opprettholde, og helst øke, antall elever som fullfører videregående utdanning med den kompetanse bedriftene etterspør Opprettholde, og helst øke, antall lærlingeplasser Øke antall lærlingeplasser lokalt innen industri, handel og landbruk. Dokka videregående skole, eksisterende lærlingebedrifter og nye lærlingebedrifter, herunder Nordre Land kommune. Opplæringskontoret for håndverk og industri. Fortløpende gjennom planperioden. Avklares i kommunens årlige handlingsplan og budsjett Samarbeid skole, kommune og næringsliv Samarbeidsavtaler med bedrifter om utplasseringsmuligheter for lærere i bedrifter Samarbeidsavtaler med bedrifter om utplassering/ undervisning fra bedrifter i skolene Samarbeidsavtaler om praksisplasser for elever Samarbeidsavtaler med bedrifter om lærekandidater Samordne innhold i undervisning med behovet for kompetanse i bedriftene Etablere bedriftsmesse for ungdomsskolene og videregående skole Inngå nye og vedlikeholde etablerte samarbeidsavtaler mellom skolene og bedriftene i kommunen Gjennomføre en årlig bedriftsmesse Ansvarlig Nordre Land kommune, Dokka videregående skole, OPUS, Nordre Land Læringssenter, Dokka ungdomsskole, Torpa barne- og ungdomsskole og Oppland fylkeskommune. Næringsrådet for Gjøvikregionen og Opplæringskontoret for håndverk og industri. Fortløpende gjennom planperioden. Avklares i kommunens årlige handlingsplan og budsjett. Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

20 5.3 Tiltaksområde handelssted Videreutvikle Landsbyen Dokka som et handelsted Gjennomføre handelsutviklingsprosjekt og ut i fra resultatene gjennomføre nødvendige tiltak Opprette et gårdeierregister Lage oversikt over ledige lokaler, hvem som eier disse med kontaktinformasjon og publisere det på kommunens hjemmeside Vedlikehold og videre stedsutvikling av sentrum, inkl. Dokka Kulturstasjon Legge forholdene til rette for å opprettholde og videreutvikle Landsbylauget med fokus på å rekruttere flere medlemmer og videreutvikle/profesjonalisere arrangementene Skilting i sentrum av Landsbyen Dokka og ved avkjøringene fra f.v. 33 til Dokka Økt lønnsomhet for handelsstanden og et variert handelsog servicetilbud. Handelsstanden, gårdeiere, Landsbylauget og Nordre Land kommune. Næringsrådet for Gjøvik-regionen. Handelsutviklingsprosjektet skal gjennomføres i 2014 Fortløpende med årlige målepunkter for å se utviklingen Utredes av de ansvarlige. 5.4 Tiltaksområde reiseliv Produktutvikling innen reiselivet Støtte opp om nettverk som utvikler Nordre Land som reiselivsdestinasjon og besøksmål Bidra til å skape arenaer for samarbeid mellom nettverkene og videreutvikle tilbudet i kommunen og Synnfjellet Videreføre drift av lokalt turistkontor om sommeren Videreutvikle Dokka Nasjonale Våtmarkssenter AS Vurdere muligheter for konseptutvikling/bedriftsutvikling knyttet til Langsua Nasjonalpark Økt lønnsomhet for reiselivsbedriftene. Reiselivsbedriftene, utmarkslagene, Synnfjell Arrangementer og andre relevante deltakere. Nordre Land kommune, Oppland fylkeskommune og Turistkontoret for Gjøvik-regionen (en treårsperiode). Avklares av de ansvarlige. 20 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

21 Antall fritidsboliger i Nordre Land Merverdi av hyttemarkedet Kartlegge potensielle nye næringer, konsepter, muligheter og aktører Utarbeide en plan for oppfølging av bedrifter og aktører som har et potensiale Definere endelig satsingsområder i en videre reisemålsutvikling Utarbeide en plan for videre verdiskaping knyttet til hyttemarkedet. Landsbyen Næringshage og Nordre Land kommune. Utmarkslagene, reiselivsbedriftene, Turistkontoret for Gjøvik-regionen og andre relevante aktører. Forprosjekt gjennomføres i 2014 Hovedprosjekt oppstart i 2015 Avklares av de ansvarlige Skilting (turmuligheter alle årstider) Gjennom samarbeid med nettverkene få til en ensartet skilting i hht. nasjonal standard Utarbeide gode helårskart og GPS-koordinater for både sommer- og vinteraktiviteter Ha gode kart og GPS-koordinater for helårsaktiviteter som er skiltet etter nasjonal standard. Reiselivsbedriftene og Nordre Land kommune. Utmarkslagene, Turistkontoret for Gjøvik-regionen og andre relevante aktører (en treårsperiode). Avklares av de ansvarlige. Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

22 5.5 Tiltaksområde landbruk og utmark Skogsbilveger private og kommunale Utarbeide en statusplan for skogsbilvegnettet Utarbeide en hovedplan for skogsbilveger som viser behov for opprustning og nye veganlegg Redusere transportkostnadene for utkjøring av tømmervirke og få et bedre tilpasset og effektivt vegnett for utkjøring av tømmer. Skogeierforeningene. Nordre Land kommune (en toårsperiode). Avklares av de ansvarlige Foredling og omsetning lokalprodusert mat Støtte og bistå videre utvikling av nettverket Mat i Land Gi informasjon og veiledning til nye produsenter Delta på to medlemsmøter i året Tilby et bredere spekter av lokalproduserte mat. Den enkelte næringsdrivende og faglagene. Nordre Land kommune, Fylkesmannen i Oppland og Innovasjon Norge. Fortløpende i planperioden. Avklares av de ansvarlige. Mat i Land: Støtte og bistå utviklingen av nettverket. Informere og veilede nye produsenter. Med mål om å tilby et bredere spekter av lokalprodusert mat. 22 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

23 5.5.3 Møteplasser for landbruket Gjennomføre tre til fire bedriftsbesøk i året Videreutvikle møteplasser mellom næringsutøvere i jord- og skogbruket og kommunene og eventuelt andre samarbeidspartnere Kompetansefremmende tiltak i landbruksnæringen Ha jevn kontakt med næringa sette fokus på utfordringer og ønsker Etablere et landbruksforum som en arena for dialog og drøfting temamøter etc Utrede/drøfte ulike ordninger med fokus på kompetanseheving og kompetanserelaterte prosjekter for de som allerede er i næringa og for ferske utøvere i jordog skogbruket Rekruttering av flere unge til næringen Næringsavdelingen i kommunen, næringen selv, landbruksavdelingen i kommunen og skolene. Faglagene og andre aktuelle. Forløpende i planperioden/ Avklares av de ansvarlige. Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

24 6. Bolyst ekte landsbyliv og levende grender Tiltakene er vist i prioritert rekkefølge i tabellen nedenfor. Tiltak Dokka Kulturstasjon Landsbykonferansen Grendeutvikling Stedsutvikling ekte landsbyliv og levende grender Informasjon til innflyttere Stedsutvikling ekte landsbyliv og levende grender Videreføre arbeidet fra prosjektet «Ekte Landsbyliv» inkludert videreføring av Landsbyråder Videreutvikle Landsbyen Dokka Utvikling av boligfeltet i Elverom Utvikle varierte bomuligheter i hele kommunen Øke antall innbyggere og redusere utflytting. Nordre Land kommune. Næringsliv, Frivilligsentralen, lag og foreninger og andre samarbeidspartnere. Forløpende i planperioden. Utredes av de ansvarlige og avklares i kommunens årlige handlingsplan og budsjett. 24 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

25 6.1.2 Dokka kulturstasjon Fortsette reguleringsplanarbeidet Gjennomføre forprosjekt Lokomotivverksted og Lokomotivstall Planlegge og gjennomføre hovedprosjekt Lokomotivverksted og Lokomotivstall Planlegge og gjennomføre forstudie boligområdet Gamle Dokka bruk Planlegge og gjennomføre forprosjekt boligområdet Gamle Dokka bruk Øke Landsbyen Dokks attraktivitet som bosted. Nordre Land kommune. Næringsliv, Frivilligsentralen, lag og foreninger og andre samarbeidspartnere. Reguleringsplan for området skal være ferdig sommeren 2014 Forprosjekt Lokomotivverksted og Lokomotivstall ferdig sommeren 2015 Forstudie boligområde ferdig sommeren 2015 Utredes av de ansvarlige og avklares i kommunens årlige handlingsplan og budsjett Landsbykonferansen Planlegge og gjennomføre Landsbykonferansen Ha en arena for inspirasjon og kunnskap til videre stedsutviklingsarbeid Skape en arena hvor næringsliv, politikere, administrasjon og andre aktører innen steds- og næringsutviklingsarbeid møtes Gjennomføre Landsbykonferansen årlig. Nordre Land kommune, Landsbyen Næringshage, Frivilligsentralen, Lands Museum, Landsbylauget, Dokka videregående skole og Oppland Arbeiderblad. Næringslivet, Oppland fylkeskommune, Distriktssenteret og andre relevante samarbeidspartnere. Fortløpende i planperioden. Avklares av de ansvarlige. Bolyst ekte landsbyliv og levende grender Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

26 6.1.4 Grendeutvikling Gjennomføre prosjektet Liv i alle husa Videreføre grendeutviklingsprogrammet Få flere innbyggere og gjøre kommunen bedre kjent. Prosjektet Liv i alle husa skal bidra til at minst 40 hus/ eiendommer får fast bosetting innen Nordre Land kommune og Landsbyen Næringshage. Lag, foreninger, Oppland fylkeskommune, Søndre Land kommune, Gjøvik-regionen og andre samarbeidspartnere. Liv i alle husa skal være gjennomført i løpet av 2015 Andre tiltak gjennomføres fortløpende i planperioden Avklares i kommunens årlige handlingsplan og budsjett Informasjon til innflyttere Sende velkomstpakker til innflyttere Arrangere innflyttertreff Ha tilbud om faddere til innflyttere Koordinere og samle informasjon om tilbudet i kommunen Informere innflyttere om tilbudet i kommunen og regionen Videreutvikle Landsbyendokka.no Videreutvikle facebooksiden Landsbyen Dokka Videreutvikle kommunens hjemmeside Øke antall innbyggere og redusere utflytting. Nordre Land kommune. Frivilligsentralen, lag og foreninger og andre samarbeidspartnere. Fortløpende i planperioden. Avklart. 26 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

27 7. Infrastruktur Tiltak Veg Bredbånd/fiber Kollektivtilbud Veg Jobbe for en bedre standard på hovedvegene i kommunen, spesielt fylkesveger til Oslo, Bergen og Trondheim Utarbeide og gjennomføre NLKTP (kommunens transportplan) Bedre vegstandard i hele kommunen. Nordre Land kommune og Oppland fylkeskommune. Næringslivet og Gjøvikregionen (en fireårsperiode). Ikke avklart. Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

28 7.1.2 Bredbånd/fiber Utbygging av bredbånd med større kapasitet i hele kommunen, både for næringsliv, innbyggere og hytteeiere Få 3G og deretter 4G mobilnett utbygd i hele kommunen Utbedret bredbånd i hele kommunen. Nordre Land kommune. Oppland fylkeskommune, Gjøvik-regionen og VOKKS (en fireårsperiode). Ikke avklart Kollektivtilbud Tilby et bedre kollektivtilbud til Gjøvik, Lillehammer og Fagernes for arbeidspendlere, skoleelever, innbyggere og turister/besøkende Øke bruk og utvidet tilbud innen kollektivtilbudet. Nordre Land kommune og Oppland fylkeskommune. Gjøvik-regionen og næringsliv (en fireårsperiode). Ikke avklart. 28 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

29 8. Gjennomføringsforutsetninger 8.1 Forpliktende samarbeid Ut i fra kommunens muligheter har Nordre Land kommune et stort potensial for videre positiv utvikling og vekst, men det krever et felles målrettet løft. Kommunen kan ikke alene ta ansvar for å fortsette den positive utviklingen. Det er i næringslivet og av næringslivet verdiene skal skapes, og et forpliktende samarbeid mellom private aktører, frivillige lag og foreninger, kommuneadministrasjon og politikere er en nødvendighet. Videre er også viktig å videreutvikle et godt samarbeide mellom Nordre Land kommune og de andre kommunene i regionen. Det vil også være viktig å få til en god oppgavefordeling mellom aktørene i regionen og kommunen som jobber med nærings- og utviklingsarbeid, som Næringsrådet i Gjøvik-regionen, Turistkontoret for Gjøvik-regionen (som nå slås sammen med Handeland), Landsbyen Næringshage, kommunen, Oppland fylkeskommune og andre samarbeidspartnere. Dette blir i varetatt i dag via etablerte møteplasser for utveksling av informasjon og samarbeidsprosjekter. Kommunen skal for sin del sikre stabile og gode forhold for næringsutvikling og bolyst. For å lykkes må kommunen bli kjent som et sted der folk unner hverandre suksess, der positive tiltak hilses velkomne, der det er lov å satse og også lov å feile. 8.2 Økonomi Tiltakene i denne planen vil kreve finansiering, og en viktig forutsetning for at planen skal gi resultater er at flere aktører bidrar. Kommunen kan via sitt næringsfond og kommunes budsjetter bidra til å del- eller totalfinansiere tiltak. Det forutsettes også at andre parter bidrar i de tiltakene som både har egen og felles interesse. I tillegg kan det søkes om støtte fra DA-ordningen, både til bedriftsrettede tiltak og generelle midler for tilrettelegging for næringsutvikling. Det vil også være aktuelt å benytte virkemidler fra Innovasjon Norge, BU-ordningen og andre regionale virkemidler. Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

30 Vedlegg 1. Oversikt over grunnlagsdokumenter 2. Organisering av planprosessen hvem har deltatt 3. Oversikt bedriftsbesøk Vedlegg 1 - oversikt over grunnlagsdokumenter Eksterne dokumenter: 1. Nærings NM NHO 2. Næringsutvikling i Gjøvikregionen, spørreundersøkelse og evaluering, Telemarksforskning Omdømmeprosjektet fir Gjøvikregionen, evaluering, Telemarksforskning Statistikk fra SSB: a. Befolkningsutvikling b. Sysselsetting c. Antall bedrifter fordelt på bransjer d. Arbeidsledighet e. Pendling f. Utdanningsnivå 5. Sårbarhetsanalysen 2012, Distriktssenteret og Telemarksforskning 6. Suksessrike distriktskommuner, Distriktssenteret og Telemarksforskning Næringsvennlig kommune - analyse for Steinkjer kommune, Ordkraft Regionalt handlingsprogram 2013, Oppland fylkeskommune 9. Strategiplan for kulturnæringer og kulturbasert næringsutvikling , Oppland fylkeskommune 10. Strategisk plan for Gjøvikregionen 11. Skog- og trestrategien for Innlandet 12. Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Oppland utarbeidet av Fylkesmannen i Oppland Interne dokumenter: 1. Kommuneplanen, satsingsområdet Arbeid og næringsliv 2. Innbyggerundersøkelsen 2012 og 2006 Nordre Land kommune 3. Hyttebrukerundersøkelsen i Synndalene, Nordre Land kommune 2010/ Oppsummering av bedriftsbesøk i Nordre Land kommune 2012/ Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune Egne analyser for bransjene: a. Industri b. Tradisjonell handel c. Forretningsmessig tjenesteyting d. Landbruk e. Skogbruk (Oversiktsplan for skogbruket) f. Reiseliv Vedlegg 2 - organisering av planprosessen hvem har deltatt Prosjektledelse: rådmann Jarle Snekkestad, prosjektansvarlig næringsrådgiver Stine Røen, prosjektleder Styringsgruppa: Liv Solveig Alfstad, formannskapet Arnfinn Eng, formannskapet Jørn Gillerhaugen, Skattum Handel AS Trond Mæhlum, Dokka Fasteners AS Bjørn Olav Gladbakke, SBG Byggprosjekt AS Per A. Rognerud, Landsbyen Næringshage AS Rune Aasheim, Næringsrådet for Gjøvik-regionen Andre roller: Det ble ikke nedsatt noen referansegruppe, men det ble avholdt to åpne møter hvor representanter for næringslivet ble invitert. Prosjektgruppa: Ingrid Bondlid, Ekte Landsbyliv/Nordre Land kommune Halvor Askvig, Plan og næring, Nordre Land kommune Harald Tønderum, Nordre Land Bondelag Jessica Koll, Synnfjellporten AS 30 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

31 Vedlegg 3 oversikt over bedriftsbesøk Arvid Nilsson AS Brødrene Bogacz ANS Brødrene Kolstad AS Brødrene Kolstad Betongtransport AS Dokka Bruk AS/Maxbo Dokka Entreprenør AS Dokka Fasteners AS Dokka Last og Påbygg AS Elkjøp Dokka AS Felleskjøpet Dokka Haraldsen Auto AS Jørgen Engum AS Kistefos Møbler AS Kistefos Skogtjenester AS Land Elektriske AS Land Regnskapssentral AS Land Trykkeri AS Lena Maskin AS Myhre Smie NOKAS Teknikk Hed/Opp AS Nordre Land Bondelag Nordre Land Skogeierlag Oppland Bygg og Anlegg AS Opplandske Betongindustri AS SB Skog AS SBG Byggprosjekter AS Skatec Oppland AS Spåtind Sport hotell AS Stiftelsen Riisby Behandlingssenter Synnfjellporten AS Torpa Bilruter AS Torpa Bondelag Torpa El-Installasjon AS Torpa Sag AS Torpa Skogeierlag Torpa, Snertingdal, Nordre Land Bonde- og småbrukarlag Vestoppland Bedriftshelsetjeneste avd. Dokka Østlandske Sprøytebetong AS Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

32 Nordre Land kommune Storgata Dokka Tlf:

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 08.05.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP : kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede

Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Handlings- og økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Dokksfløydammen, skjeggklokke og Dokkadelta. Forslag til

Detaljer

Næringsplan 2015 2020. Vedtatt av kommunestyret 28. april 2015

Næringsplan 2015 2020. Vedtatt av kommunestyret 28. april 2015 Næringsplan 2020 Vedtatt av kommunestyret 28. april Innledning Innhold Innledning...3 Utviklingstrekk...4 Prosessen...7 Visjon og verdi...8 Målgrupper og samarbeidspartnere...9 Overordna mål...10 Avklaring

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.12.2014 kl. 17.00 STED: MØTEROM, DOKKA BARNESKOLE Gruppemøte: Gruppemøte: AP: onsdag 10.12.14 kl. 15.30 SV: onsdag 10.12.14 kl. 16.00 SP og

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE 04-07 Furulund barnehage FORSLAG TIL FORMANNSKAPET NOVEMBER

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET I SØNDRE LAND

ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET I SØNDRE LAND ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET I SØNDRE LAND Rapport fra Opptur Søndre Lands forstudie "Videreføring av omstillingsarbeidet" 15.09.15 UTKAST til Notat om "Videreføring av omstillingsarbeidet"

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Folldal kommune

Strategisk Næringsplan for Folldal kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Strategisk Næringsplan for Folldal kommune 1. INNLEDNING... 3 OM PROSESSEN... 3 2. STRATEGISK DEL... 4 DE VIKTIGSTE KJENNETEGNENE VED DAGENS SITUASJON I KOMMUNEN... 4 2.1 FOLLDALS STERKE

Detaljer

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag 1 Forord (Eva) 2 Innhold 1. Om planen bakgrunn for arbeidet 1.1 Mandat og organisering 1.2 Metode og oppfølging av planen 2. Rammer og forutsetninger

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 04.03.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15

HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15 HANDLINGSPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 29.4.2015. KS-sak nr. 19/15 Handlingsplan for næringsutvikling 2015, vedtatt 29.4.2015. Side 1 Innhold Innledning... 3 Formål... 4

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å HVa vil vi? vekst i antall innbyggere Vekst i antall innbyggere skaper grunnlag for et velfungerende arbeidsmarked, et velfungerende lokalt marked innen handel, service og bolig og gode kommunale tjenester.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Sammen skaper vi det gode næringslivet

Sammen skaper vi det gode næringslivet Sammen skaper vi det gode næringslivet Strategisk næringsplan 2011-2023 for Nesodden kommune Ajourført etter vedtak i kommunestyret 28.10.2010 Innholdsfortegnelse 0. Sammendrag. Strategier og tiltak 1.

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål

1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål 1.INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Hadeland består av kommunene Gran, Jevnaker og Lunner. Fylkesdelplan for Hadeland 1995 2010 ble utarbeidet i 1993/94 og vedtatt i fylkestinget i Oppland i desember 1994 og i Miljøverndep.

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Strategisk næringsplan 2011-2015

Strategisk næringsplan 2011-2015 Strategisk næringsplan 2011-2015 Forslag av 5.8.2011 INNHOLD 1. Introduksjon... 3 2. Prosessen... 4 3. Kartlegging og situasjonsbeskrivelse... 5 3.1 Landbruk og veksthusnæringen... 5 3.2 Reiselivsnæring...

Detaljer

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Høringsforslag Desember 2014 Strategisk næringsplan Bærum kommune 2015. UTKAST Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Sammendrag - mål og satsingsområder 3 Dagens situasjon:

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR FARSUND

NÆRINGSPLAN FOR FARSUND VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 08.05.2007 2007 2010 NÆRINGSPLAN FOR FARSUND Innholdsfortegnelse: 1. Innledning og bakgrunn... 2 1.1 Formannskapets vedtak... 2 2. Organisering av planarbeidet... 2 2.1 Styringsgruppa...

Detaljer