Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017"

Transkript

1 Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune Nordre Land kommune Storgata Dokka Tlf:

2 Ekte landsbyliv med levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Nordre Land kommune Storgata Dokka Tlf: Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

3 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 4 2. Visjon, strategier og mål og strategier 6 3. Utviklingstrekk og utfordringer Status og utviklingstrekk Utfordringer 9 4. Satsingsområder Næringsutvikling Tiltaksområde næringsvennlig kommune Tiltaksområde kompetanse og rekruttering Tiltaksområde handelssted Tiltaksområde reiseliv Tiltaksområde landbruk og utmark Møteplasser for landbruket Bolyst ekte landsbyliv og levende grender Infrastruktur Gjennomføringsforutsetninger Forpliktende samarbeid Økonomi 29 Vedlegg 30 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

4 Strategisk næringsog utviklingsplan 1. Sammendrag Bakgrunn: Kommunestyret vedtok i sak 23/08 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune for perioden I planstrategien for er det besluttet å rullere planen i løpet av Den strategiske nærings- og utviklingsplanen (SNU) tar utgangspunkt i målene i Kommuneplanen for Nordre Land, og søker å konkretisere hvordan kommuneplanmålene skal følges opp i praksis. : Etablering av nye bedrifter Beholde og skape flere arbeidsplasser i eksisterende bedrifter Næringslivet skal oppleve Nordre Land som en serviceinnstilt og næringsvennlig kommune Øke omsetningen i varehandelen i kommunen Øke verdiskapingen av lokale ressurser Legge til rette for næringsbasert hytteutvikling Et ønsket resultat av disse målsettingene er å stabilisere folketallet i kommunen på samme nivå som i dag på kort sikt, og øke befolkningsgrunnlaget på lengre sikt. Gjennomføring av planprosessen: I planprosessen er det gitt innspill fra formannskapet og 35 bedrifter gjennom bedriftsbesøk. SNU har vært tema i Landsbyråd, Bedriftsfrokost i Næringshagen og et åpent møte i juni Fremdriften avviker noe fra prosjektplanen, da det ble avgjort å skyve den endelige behandlingen fra våren 2013 til høsten Prosjekteier har vært kommunestyret/formannskapet. Prosjektansvarlig har vært rådmann Jarle Snekkestad og prosjektleder har vært næringsrådgiver Stine Røen. Prosessen har vært ledet av en styringsgruppe. En egen prosjektgruppe har bistått i utarbeidelsen av planen. Satsingsområder: Det er definert tre overordnede satsingsområder med prioriterte tiltaksområder: 1. Næringsutvikling 1.1. Næringsvennlig kommune 1.2. Kompetanse og rekruttering 1.3. Handelssted 1.4. Reiseliv 1.5. Landbruk og utmark 2. Bolyst Ekte Landsbyliv og levende grender 3. Infrastruktur De prioriterte tiltakene i SNU skal innarbeides i kommunens Handlingsplan/økonomiplan. 4 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

5 2. Visjon, strategier og mål Visjon: Ekte Landsbyliv med levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede. Visjonen handler om å skape bolyst og næringsutvikling i Nordre Land. Nordre Land skal opprettholde og helst øke folketallet ved å være en attraktiv kommune for bosetting, med gode kommunale tjenester og attraktive arbeidsplasser med nærhet til natur, kultur og opplevelser. Innbyggere og besøkende skal oppleve oss som rause, åpne og inkluderende. Vi skal ha rom for den enkeltes engasjement og skaperglede innenfor arbeidsliv og frivillighet. Nordre Land ønsker et aktivt og offensivt næringsliv som hevder seg i en stadig sterkere konkurranse. Ansvaret for en slik utvikling ligger primært hos bedriftene/næringslivet, men et grunnleggende premiss for strategisk næringsutvikling er at Nordre Land kommune sammen med næringslivet og regionale aktører, kan bidra til å legge forholdene bedre til rette for det lokale næringslivet og dets utvikling. Sammenhengene mellom god næringsutvikling og en god samfunnsutvikling er mange. Det mest åpenbare er at vekst i arbeidsplasser gir grunnlag for flere innbyggere i kommunen. Vekst i folketallet gir kommunen større statlige overføringer, som i sin tur gir grunnlag for en styrket kommunal tjenesteproduksjon. Næringslivet påvirker lokalsamfunnsutvikling også på mange andre måter. Her kan nevnes stedsidentitet, lokalsamfunnets fysiske utforming, infrastruktur, miljø og økonomiske og menneskelige ressurser i mange sammenhenger (kultur, idrett, lag- og foreningsliv). Omdømmearbeidet til Nordre Land kommune ble inkludert i forrige strategiske næringsog utviklingsplan, og videreføres i denne planen. En sentral premiss for en slik næringsutviklingsstrategi er at mennesker/kompetansemiljøer i større grad flytter til kommuner og regioner som ikke bare har et spennende og attraktivt næringsliv, men som også fremstår som gode bosteder. Visjon: Ekte Landsbyliv med levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede. Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

6 Vårt hovedmål vil være å ta vare på og forsterke de positive utviklingstrekkene i kommunen. Planens mål, strategier og ikke minst tiltak, er basert på å ta vare på og forsterke de positive utviklingstrekkene i kommunen. Hovedmålgruppene for planen vil være: Eksisterende næringsliv Etablerere/gründere, spesielt kvinnelige etablerere/ gründere Unge i etableringsfasen 2.1 og strategier Følgende planer har gitt føringer for arbeidet med å utforme målsettingene for SNU: Kommuneplanens samfunnsdel for Nordre Land kommune Fokusområdet «Arbeid og næringsliv» Handlingsplan for Nordre Land kommune Arbeid og næringsliv Strategisk plan for Gjøvikregionen Arbeidsplasser - næringsutvikling og verdiskaping Regionalt handlingsprogram for Oppland fylkeskommune 2013 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Oppland utarbeidet av Fylkesmannen i Oppland Overordnede strategier og satsinger i Kommuneplan for Nordre Land kommune som gir føringer for ny strategisk nærings- og utviklingsplan er: Videreutvikle Landsbyen Dokka som et levende sentrum med boliger, handel, arbeidsplasser og kulturopplevelser Vi skal tilby varierte bomuligheter med både sentrumsnære boliger og muligheter for å bo i grendene Satse videre på omdømmebygging og profilering av Nordre Land kommune og Landsbyen Dokka Opprettholde satsingen på næringsutvikling for å beholde og skape arbeidsplasser i eksisterende bedrifter og arbeid for å etablere nye Utnytte nærheten til naturkvaliteter ved å satse på reiseliv, utmarksnæring og hyttebygging som grunnlag for næringsutvikling Arbeide for bedre veger og kollektivtilbud 6 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

7 Befolkningsutvikling siste 16 år settingene for fokusområdet «Arbeid og næringsliv» i Kommuneplanens samfunnsdel for Nordre Land er: Etablering av nye bedrifter Beholde og skape flere arbeidsplasser i eksisterende bedrifter Næringslivet skal oppleve Nordre Land som en serviceinnstilt og næringsvennlig kommune Øke omsetningen i varehandelen i kommunen Øke verdiskapingen av lokale ressurser Legge til rette for næringsbasert hytteutvikling Et ønsket resultat av disse målsettingene er å stabilisere folketallet i kommunen på samme nivå som i dag på kort sikt, og øke befolkningsgrunnlaget på lengre sikt. Strategiene er: Beholde og styrke kommunens egenkompetanse i næringsutvikling, herunder innenfor landbruket Profilere/markedsføre Landsbyen Dokka, og kommunen som en god bo-, etablerings- og reiselivskommune Være førstelinjekontakt for gründere og etablerere Støtte videreutviklingen av Landsbyen Næringshage AS Styrke og videreutvikle samarbeidet mellom lokalt næringsliv og skoleverket i kommunen Arbeide for å etablere kompetansearbeidsplasser Satse på entreprenørskap i skolen Støtte videreutvikling av bedriftsnettverk som Landsbylauget og Mat i Land og andre Nyttiggjøre seg av den kompetanse og de ressurser som vår hyttebefolkning har Rullere SNU-planen For å kunne oppnå dette må kommunen beholde og styrke kommunens egenkompetanse i næringsutvikling slik at kommunen kan yte aktiv bistand og støtte til både eksisterende bedrifter og nyetablerere. Kommunens næringsrådgivere skal også være en førstelinjekontakt for gründere og etablerere. Planverket må sikre at kommunen har tilgjengelige næringsarealer, slik at nyetablerere og eksisterende bedrifter som ønsker å utvide har god muligheter for det. Kommunen må være en viktig part i videreutviklingen av Landsbyen Næringshage AS, og samtidig være en pådriver for å styrke samarbeidet mellom det lokale næringslivet og skolene i kommunen. Kommunen må også legge til rette for et godt samarbeide mellom NAV og det lokale næringslivet rundt formidling av tilgjengelige arbeidsplasser og en kvalifisering av arbeidstakere innen områder som bedriftene etterspør. Som stor hyttekommunen er det også viktig at Nordre Land knytter kontakter med hyttebefolkningen, og utnytter ringvirkningene av å være hyttekommune. Handlingsdelen av SNU skal hvert år rulleres som en del av kommunens Handlingsplan/økonomiplan. Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

8 Utdanning blant personer over 16 år i Nordre Land 2+2= grunnskole 2410 videregående 855 universitet/høyskole 3. Utviklingstrekk og utfordringer Siden forrige SNU ble utarbeidet er det gjennomført mange undersøkelser for å finne kjennetegn ved kommuner som lykkes med næringsutvikling. De kjennetegnene som trekkes frem er: Har strategier som baserer seg et innovativt samvirke mellom næringsliv, offentlig sektor og kunnskapsmiljøer Har utviklet strategiene gjennom brede prosesser involvering Har en klar rollefordeling Etablert strukturerte møtesteder mellom kommune og næringslivet Sterkt samvirke mellom politikk, administrasjon og næringsliv Ordfører har en betydelig rolle som frontfigur i næringsarbeidet Kommunen er bevisst sine egne styrker sterke bedrifter og bransjer, kommunikasjonsmessig lokalisering Kommunen er bevisst betydningen av image som attraksjonsfaktor og arbeider med omdømmebygging Tar vare på ildsjeler Disse kjennetegnene har sammen med innspillene som er kommet fram i bedriftsbesøkene vært utgangspunktet for hvilke tiltak som er beskrevet i planen. Planen vil fortrinnsvis konkretisere hvilke tiltak kommunen er ansvarlig for å gjennomføre, men vil også inneholde tiltak som andre aktører er ansvarlig for. Det betyr at initiativ til å etablere flere bedrifter og utvikle eksisterende bedrifter må komme fra etablerere og bedriftene selv. Kommunens rolle er å tilrettelegge og være en samarbeidspartner for å få til videre utvikling. Videre er det viktig at målene for planen må være konkrete og målbare. 3.1 Status og utviklingstrekk Dokumentasjonen som er brukt for å beskrive utviklingstrekkene er beskrevet i vedlegg 1; Grunnlagsdokumenter. Nordre Land kommune har en befolkning på pr. 1 kvartal I perioden var det en reduksjon i folketallet, mens utviklingen mellom er mer positiv og viser en vekst. Det finnes 904 bedrifter/virksomheter i kommunen ved utgangen av 2012 med arbeidsplasser. Antall bedrifter i kommunen har holdt seg stabilt over lang tid. Nordre Land kommune har en variert næringsstruktur, hvor antall arbeidsplasser pr. næring i stor grad er lik landsgjennomsnittet. Kommunen skiller seg ut på to områder: Landbruk, hvor vi har flere sysselsatt enn landsgjennomsnittet, og privat tjenesteyting, hvor vi har færre sysselsatte. Offentlig sektor er viktig, men det er også en relativt stor sys- 8 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

9 Utfordringer: Holde folketallet oppe. Øke nettoinnflytting. Opprettholde bosetting i hele kommunen selsetting innen varehandel og motorvognreparasjon og industri. Bygg og anleggsvirksomhet er også en stor næring med vekst, som i stor grad kan knyttes til utbygging av fritidsboliger. Andelen av arbeidstakere som pendler ut fra kommunen er den laveste i vår region. Netto utpendling er på ca. 350 personer. De siste 10 årene er netto utpendling redusert med ca Det er i samme periode ca. 300 flere sysselsatte med arbeidsplass i Nordre Land. De viktigste utpendlingskommunene er Gjøvik med 300, Søndre Land med 200, Oslo med 100 og Lillehammer med ca. 80. Nordre Land har innpendling fra Søndre Land med ca. 270 personer og fra Gjøvik med ca. 120 personer, som de to største. Tradisjonelt sett har arbeidsplasser knyttet til primærog sekundærnæringer hatt lavere krav til arbeidstakernes utdanning, men den generelle trenden er at disse arbeidsplassene nå erstattes av arbeidsplasser med høyere krav til utdanning. En stor andel, 36,6 %, av befolkningen i Nordre Land har grunnskole som høyeste utdanningsnivå sammenlignet med 23,7 % i landet for øvrig. Samtidig viser utviklingen fra 1990 til 2010 at det er færre som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå, og at flere fullfører videregående. Dessverre er det også en stor økning i perioden av personer som har uoppgitt eller ingen fullført utdanning. Denne økning kommer i stor grad mellom Nordre Land kommune er en distriktskommune, og er preget av lange og gode jord- og skogbrukstradisjoner. Samtidig er kommunen en utypisk distriktskommune, da næringslivet etter hvert har utviklet en stor variasjon, med en sterk industri og et sterkt handelssentrum i Landsbyen Dokka. Nordre Land er derfor en næringsmessig robust kommune med mange sterke sider. 3.2 Utfordringer Den langsiktige tendensen og framskrivinger for befolkningsutviklingen viser at det er en utfordring å holde folketallet oppe. Alderssammensetningen er slik at vi er avhengig av nettoinnflytting for å opprettholde folketallet. Videre er det viktig å opprettholde bosettingen i hele kommunen. Et viktig satsingsområde i revidert SNU blir derfor å gjennomføre tiltak som kan bidra til å opprettholde den positive befolkningsutviklingen som er registrert de siste årene. Sysselsettingen innen landbruket synker, mens produksjonen er stabil. Hytteutbygging og utmarksnæring er derfor viktig med tanke på tilleggsnæringer for landbruket. Videre satsing på hytteutbygging er også viktig for reiselivsnæringen og for utvikling av Landsbyen Dokka som handelssted. I perioden har det vært en nedgang i sysselsettingen innen industri og varehandel. Dette er næringer som sysselsetter en stor del av arbeidstakerne i kommunen, og det vil fortsatt være viktig å arbeide for å sikre disse gode vilkår. Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

10 4. Satsingsområder Innbyggernes utdanningsnivå er i stor grad et resultat av den næringsstrukturen kommunen har. Fremover vil imidlertid kravet til kunnskap og kompetanse øke, i takt med en stadig økende konkurranse. For å i større grad sikre både private og offentlig arbeidsgivere tilgang på kompetent arbeidskraft må det legges til rette for bl.a. etter- og videreutdanning. Utfordringene som har utkrystallisert seg i SNU-prosessen etter intervjuer av bedriftsledere, åpne møter og andre innspill er: Oppdaterte arealplaner for næringsutvikling, som viser næringsarealer og areal for hytteutbygging Næringsvennlig kommune Kompetanse og rekruttering Utviklingsmuligheter for jord- og skogbruksnæringen Videreutvikling av Landsbyen Dokka som handelssted Reiselivsutvikling generelt og i Synnfjellet spesielt Bedre veger og kollektivtilbud Godt utbygd bredbånd med tilstrekkelig hastighet Opprettholde en positiv netto innflytting til kommunen Det er satt opp tre overordnede satsingsområder med prioriterte tiltaksområder: 1. Næringsutvikling 1.1. Næringsvennlig kommune 1.2. Kompetanse og rekruttering 1.3. Handelssted 1.4. Reiseliv 1.5. Landbruk og utmark 2. Bolyst Ekte Landsbyliv og levende grender 3. Infrastruktur Planens prioriterte tiltak skal inngå i kommunens Handlingsplan/økonomiplan, og tiltakene i SNU blir årlig gjenstand for vurdering i forbindelse med denne planprosessen. Punktet «ressurser» i beskrivelsen av tiltakene vil henvise til disse dokumentene og eventuelt andre finiansieringskilder. 10 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

11 56 nyetableringer i Nordre Land ved utgangen av 2012 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

12 12 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

13 904 bedrifter ved utgangen arbeidsplasser 5. Næringsutvikling Tiltak Oppdaterte og fremtidrettede kommuneplaner/arealplaner Unge etablerere Videreutvikle Landsbyen Dokka som handelssted Produktutvikling innen reiselivet Merverdi av hyttemarkedet Skogsbilveger private og kommunale Møteplasser for landbruket Videreføre satsingen på Landsbyen Dokka Bedriftsbesøk Videreføre førstelinjetjeneste for gründere og næringsdrivende (inkl. landbruk) Entreprenørskap i skolen Lærlingeplasser Samarbeid skole, kommune og næringsliv Foredling og omsetning av lokalprodusert mat Kommunale næringsarealer Saksbehandlingstid Skilting (turmuligheter alle årstider) Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

14 Næringsutvikling: Tiltak for økt næringsutvikling i Nordre Land vil blant annet være: Satse på unge etablerere, videreuvtikle Landsbyen Dokka som handelssted, produktutvikling innen reiseliv, få en merverdi av hyttemarkedet, samarbeid mellom kommune, skole og næringsliv m.m. Andelen av arbeidstakere som pendler ut fra kommunen er den laveste i vår region 2190 sysselsatt i tertiærnæring 858 sysselsatt i sekundærnæring 222 sysselsatt i primærnæring 28 ikke oppgitt 14 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

15 5.1 Tiltaksområde næringsvennlig kommune Oppdaterte og fremtidsrettede kommuneplaner/arealplaner Ha oppdaterte og fremtidsrettede kommuneplaner hvor det er satt av arealer til alle typer næringsformål og videre hytteutbygging Utarbeide retningslinjer for «byggeskikk». Gjennomføre bredt forankrede planprosesser, hvor kommunen på eget initiativ trekker næringslivet tidlig inn i prosessen Sikre gode rammebetingelser for vekst og utvikling av eksisterende og ny næringsvirksomhet i kommunen Oppdaterte planer skal være vedtatt innen Nordre Land kommune. Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, næringsliv og andre aktuelle aktører (en treårsperiode). Avklares i kommunens årlige handlingsplan og budsjett Kommunale næringsarealer Kommunen skal erverve næringsarealer for videresalg Kunne tilby arealer til nyetablering og utvidelser for eksisterende næringsliv Kommunen skal erverve areal til næringsformål innen Nordre Land kommune. Private grunneiere (en toårsperiode). Avklares i kommunens årlige handlingsplan og budsjett Saksbehandlingstid Henvendelser til kommunen i saker som berører næringslivet skal i det minste besvares innen maks to uker med endelig eller midlertidig svar som angir når endelig svar kan forventes Etablere faste møtepunkter mellom enheter i kommunen som behandler næringssaker for bedre samhandling Gjennomføre Lean-prosesser for alle saksområder som angår næringslivet for å øke effektiviteten Nordre Land kommune skal oppleves som forutsigbar og effektiv i sin saksbehandling i næringssaker. Nordre Land kommune. Andre relevante aktører (en toårsperiode). Avklares i kommunens årlige handlingsplan og budsjett. Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

16 5.1.4 Videreføre satsingen på Landsbyen Næringshage Støtte opp om aktiviteter og drift for å skape et kompetansemiljø for nyetableringer/bedrifter i startfasen Bistå etablerere og eksisterende næringsliv utover kommunens førstelinjetjeneste Være arena for møteplasser mellom næringsliv, politikere og administrasjon (som bedriftsfrokoster) Ha et sted hvor etablerere kan få tilbud om tilrettelagte lokaler i en startfase Bidra til økt kompetanse i eksisterende næringsliv Bidra til nye kompetansearbeidsplasser Ha mellom 10 og 20 målbedrifter som bidrar med en egenandel på minst kr ,- i året slik at en får full uttelling i forhold til offentlig finansiering på kr ,- Bidra aktivt til minst 4 nyetableringer/tilflyttinger per år Gjennomføre 6 møter i året hvor næringsliv, politikere og administrasjon inviteres til å delta Landsbyen Næringshage. Nordre Land kommune, Næringsrådet for Gjøvik-regionen, Oppland fylkeskommune, SIVA og næringslivet. Fortløpende gjennom planperioden. Avklart (SIVA, Oppland fylkeskommune og Nordre Land kommune) Bedriftsbesøk Gjennomføre bedriftsbesøk for å få en tettere dialog mellom næringslivet og kommunen Informere om økonomiske støtteordninger Gi annen relevant informasjon Bistå enkeltbedrifter ved behov Skape bedre samhandling mellom næringsliv og kommune Formannskapet skal delta på enkelte bedriftsbesøk, herunder innenfor landbruk Gjennomføre minst 30 bedriftsbesøk årlig. Nordre Land kommune. Landsbyen Næringshage, Næringsrådet for Gjøvik-regionen, Innovasjon Norge og andre samarbeidspartnere. Fortløpende gjennom hele planperioden. Krever ingen bevilgning. Gjennomføre minst 30 bedriftsbesøk årlig 16 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

17 5.1.6 Videreføre førstelinjetjeneste for gründere og næringsdrivende (inkl. landbruk) Videreutvikle oppgaven som førstelinjetjenesten for gründere, etablerere og næringsdrivende, herunder: - Veiledningstjenesten - Økonomiske støtteordninger - Tilbud om kurs og kompetansehevende tiltak Førstelinjetjenesten skal være aktiv og oppsøkende på møteplasser for bedrifter, etablerere og gründere Markedsføre mulighetene for næringsdrivende og etablerere i kommunen Publisere opplysninger om førstelinjetjenestens virksomhet og oversikt tilsagn fra kommunens næringsfond Tjenesten skal minimum score 3,9 i innbyggerundersøkelsen, på en skala fra 1-6, hvor 6 er høyeste score. Nordre Land kommune. Landsbyen Næringshage, Næringsrådet for Gjøvik-regionen, Innovasjon Norge og andre samarbeidspartnere. Fortløpende gjennom planperioden. Avklart. Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

18 5.2 Tiltaksområde kompetanse og rekruttering Unge etablerere Etablere en arbeidsmetode med fokus på ungdom mellom 13 og 25 år med ideer og pågangsmot til å realisere sine forretningsideer (gi dem samme muligheter som voksne) Gi de unge i kommunen god kjennskap til lokalt næringsliv og synliggjøre arbeidsmulighetene Gi de unge innsikt i hvem som finnes i det lokale næringsapparatet i kommunen og hva de kan få hjelp til Inngå avtaler med bedrifter og andre ressurspersoner for mentoring Ha etablert en arbeidsmetode og gjennomført programmet i løpet av Gjennomføre programmet årlig. Nordre Land kommune. Dokka ungdomsskole, Torpa barne- og ungdomsskole og Dokka videregående skole, Landsbyen Næringshage, Næringsrådet for Gjøvik-regionen og Ungt Entreprenørskap Oppland. Oppstart 2014, deretter årlig gjennomføring. Avklares i kommunens årlige handlingsplan og budsjett Entreprenørskap i skolen Gjennomføre vårt lokalsamfunn i 4. trinn på begge barneskolene Opprette elevbedrifter ved begge ungdomsskolene Opprette ungdomsbedrift ved videregående skole Inngå avtaler med bedrifter og andre ressurspersoner for mentoring av elevbedrifter og ungdomsbedrifter Ta aktivt del i faget «programfag til valg» Gjøre «alternativet» om å starte egen virksomhet kjent Opprette minst to elevbedrifter og en ungdomsbedrift pr. skoleår Innarbeide entreprenørskap i skolen i læreplanen for kommunens skoler Nordre Land kommune, Torpa barne- og ungdomsskole, Dokka barneskole, Dokka ungdomsskole og Dokka videregående skole. Landsbyen Næringshage og næringslivet. Årlig i planperioden. Avklares i kommunens årlige handlingsplan og budsjett. 18 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

19 5.2.3 Lærlingeplasser Opprettholde, og helst øke, antall elever som fullfører videregående utdanning med den kompetanse bedriftene etterspør Opprettholde, og helst øke, antall lærlingeplasser Øke antall lærlingeplasser lokalt innen industri, handel og landbruk. Dokka videregående skole, eksisterende lærlingebedrifter og nye lærlingebedrifter, herunder Nordre Land kommune. Opplæringskontoret for håndverk og industri. Fortløpende gjennom planperioden. Avklares i kommunens årlige handlingsplan og budsjett Samarbeid skole, kommune og næringsliv Samarbeidsavtaler med bedrifter om utplasseringsmuligheter for lærere i bedrifter Samarbeidsavtaler med bedrifter om utplassering/ undervisning fra bedrifter i skolene Samarbeidsavtaler om praksisplasser for elever Samarbeidsavtaler med bedrifter om lærekandidater Samordne innhold i undervisning med behovet for kompetanse i bedriftene Etablere bedriftsmesse for ungdomsskolene og videregående skole Inngå nye og vedlikeholde etablerte samarbeidsavtaler mellom skolene og bedriftene i kommunen Gjennomføre en årlig bedriftsmesse Ansvarlig Nordre Land kommune, Dokka videregående skole, OPUS, Nordre Land Læringssenter, Dokka ungdomsskole, Torpa barne- og ungdomsskole og Oppland fylkeskommune. Næringsrådet for Gjøvikregionen og Opplæringskontoret for håndverk og industri. Fortløpende gjennom planperioden. Avklares i kommunens årlige handlingsplan og budsjett. Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

20 5.3 Tiltaksområde handelssted Videreutvikle Landsbyen Dokka som et handelsted Gjennomføre handelsutviklingsprosjekt og ut i fra resultatene gjennomføre nødvendige tiltak Opprette et gårdeierregister Lage oversikt over ledige lokaler, hvem som eier disse med kontaktinformasjon og publisere det på kommunens hjemmeside Vedlikehold og videre stedsutvikling av sentrum, inkl. Dokka Kulturstasjon Legge forholdene til rette for å opprettholde og videreutvikle Landsbylauget med fokus på å rekruttere flere medlemmer og videreutvikle/profesjonalisere arrangementene Skilting i sentrum av Landsbyen Dokka og ved avkjøringene fra f.v. 33 til Dokka Økt lønnsomhet for handelsstanden og et variert handelsog servicetilbud. Handelsstanden, gårdeiere, Landsbylauget og Nordre Land kommune. Næringsrådet for Gjøvik-regionen. Handelsutviklingsprosjektet skal gjennomføres i 2014 Fortløpende med årlige målepunkter for å se utviklingen Utredes av de ansvarlige. 5.4 Tiltaksområde reiseliv Produktutvikling innen reiselivet Støtte opp om nettverk som utvikler Nordre Land som reiselivsdestinasjon og besøksmål Bidra til å skape arenaer for samarbeid mellom nettverkene og videreutvikle tilbudet i kommunen og Synnfjellet Videreføre drift av lokalt turistkontor om sommeren Videreutvikle Dokka Nasjonale Våtmarkssenter AS Vurdere muligheter for konseptutvikling/bedriftsutvikling knyttet til Langsua Nasjonalpark Økt lønnsomhet for reiselivsbedriftene. Reiselivsbedriftene, utmarkslagene, Synnfjell Arrangementer og andre relevante deltakere. Nordre Land kommune, Oppland fylkeskommune og Turistkontoret for Gjøvik-regionen (en treårsperiode). Avklares av de ansvarlige. 20 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

21 Antall fritidsboliger i Nordre Land Merverdi av hyttemarkedet Kartlegge potensielle nye næringer, konsepter, muligheter og aktører Utarbeide en plan for oppfølging av bedrifter og aktører som har et potensiale Definere endelig satsingsområder i en videre reisemålsutvikling Utarbeide en plan for videre verdiskaping knyttet til hyttemarkedet. Landsbyen Næringshage og Nordre Land kommune. Utmarkslagene, reiselivsbedriftene, Turistkontoret for Gjøvik-regionen og andre relevante aktører. Forprosjekt gjennomføres i 2014 Hovedprosjekt oppstart i 2015 Avklares av de ansvarlige Skilting (turmuligheter alle årstider) Gjennom samarbeid med nettverkene få til en ensartet skilting i hht. nasjonal standard Utarbeide gode helårskart og GPS-koordinater for både sommer- og vinteraktiviteter Ha gode kart og GPS-koordinater for helårsaktiviteter som er skiltet etter nasjonal standard. Reiselivsbedriftene og Nordre Land kommune. Utmarkslagene, Turistkontoret for Gjøvik-regionen og andre relevante aktører (en treårsperiode). Avklares av de ansvarlige. Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

22 5.5 Tiltaksområde landbruk og utmark Skogsbilveger private og kommunale Utarbeide en statusplan for skogsbilvegnettet Utarbeide en hovedplan for skogsbilveger som viser behov for opprustning og nye veganlegg Redusere transportkostnadene for utkjøring av tømmervirke og få et bedre tilpasset og effektivt vegnett for utkjøring av tømmer. Skogeierforeningene. Nordre Land kommune (en toårsperiode). Avklares av de ansvarlige Foredling og omsetning lokalprodusert mat Støtte og bistå videre utvikling av nettverket Mat i Land Gi informasjon og veiledning til nye produsenter Delta på to medlemsmøter i året Tilby et bredere spekter av lokalproduserte mat. Den enkelte næringsdrivende og faglagene. Nordre Land kommune, Fylkesmannen i Oppland og Innovasjon Norge. Fortløpende i planperioden. Avklares av de ansvarlige. Mat i Land: Støtte og bistå utviklingen av nettverket. Informere og veilede nye produsenter. Med mål om å tilby et bredere spekter av lokalprodusert mat. 22 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

23 5.5.3 Møteplasser for landbruket Gjennomføre tre til fire bedriftsbesøk i året Videreutvikle møteplasser mellom næringsutøvere i jord- og skogbruket og kommunene og eventuelt andre samarbeidspartnere Kompetansefremmende tiltak i landbruksnæringen Ha jevn kontakt med næringa sette fokus på utfordringer og ønsker Etablere et landbruksforum som en arena for dialog og drøfting temamøter etc Utrede/drøfte ulike ordninger med fokus på kompetanseheving og kompetanserelaterte prosjekter for de som allerede er i næringa og for ferske utøvere i jordog skogbruket Rekruttering av flere unge til næringen Næringsavdelingen i kommunen, næringen selv, landbruksavdelingen i kommunen og skolene. Faglagene og andre aktuelle. Forløpende i planperioden/ Avklares av de ansvarlige. Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

24 6. Bolyst ekte landsbyliv og levende grender Tiltakene er vist i prioritert rekkefølge i tabellen nedenfor. Tiltak Dokka Kulturstasjon Landsbykonferansen Grendeutvikling Stedsutvikling ekte landsbyliv og levende grender Informasjon til innflyttere Stedsutvikling ekte landsbyliv og levende grender Videreføre arbeidet fra prosjektet «Ekte Landsbyliv» inkludert videreføring av Landsbyråder Videreutvikle Landsbyen Dokka Utvikling av boligfeltet i Elverom Utvikle varierte bomuligheter i hele kommunen Øke antall innbyggere og redusere utflytting. Nordre Land kommune. Næringsliv, Frivilligsentralen, lag og foreninger og andre samarbeidspartnere. Forløpende i planperioden. Utredes av de ansvarlige og avklares i kommunens årlige handlingsplan og budsjett. 24 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

25 6.1.2 Dokka kulturstasjon Fortsette reguleringsplanarbeidet Gjennomføre forprosjekt Lokomotivverksted og Lokomotivstall Planlegge og gjennomføre hovedprosjekt Lokomotivverksted og Lokomotivstall Planlegge og gjennomføre forstudie boligområdet Gamle Dokka bruk Planlegge og gjennomføre forprosjekt boligområdet Gamle Dokka bruk Øke Landsbyen Dokks attraktivitet som bosted. Nordre Land kommune. Næringsliv, Frivilligsentralen, lag og foreninger og andre samarbeidspartnere. Reguleringsplan for området skal være ferdig sommeren 2014 Forprosjekt Lokomotivverksted og Lokomotivstall ferdig sommeren 2015 Forstudie boligområde ferdig sommeren 2015 Utredes av de ansvarlige og avklares i kommunens årlige handlingsplan og budsjett Landsbykonferansen Planlegge og gjennomføre Landsbykonferansen Ha en arena for inspirasjon og kunnskap til videre stedsutviklingsarbeid Skape en arena hvor næringsliv, politikere, administrasjon og andre aktører innen steds- og næringsutviklingsarbeid møtes Gjennomføre Landsbykonferansen årlig. Nordre Land kommune, Landsbyen Næringshage, Frivilligsentralen, Lands Museum, Landsbylauget, Dokka videregående skole og Oppland Arbeiderblad. Næringslivet, Oppland fylkeskommune, Distriktssenteret og andre relevante samarbeidspartnere. Fortløpende i planperioden. Avklares av de ansvarlige. Bolyst ekte landsbyliv og levende grender Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

26 6.1.4 Grendeutvikling Gjennomføre prosjektet Liv i alle husa Videreføre grendeutviklingsprogrammet Få flere innbyggere og gjøre kommunen bedre kjent. Prosjektet Liv i alle husa skal bidra til at minst 40 hus/ eiendommer får fast bosetting innen Nordre Land kommune og Landsbyen Næringshage. Lag, foreninger, Oppland fylkeskommune, Søndre Land kommune, Gjøvik-regionen og andre samarbeidspartnere. Liv i alle husa skal være gjennomført i løpet av 2015 Andre tiltak gjennomføres fortløpende i planperioden Avklares i kommunens årlige handlingsplan og budsjett Informasjon til innflyttere Sende velkomstpakker til innflyttere Arrangere innflyttertreff Ha tilbud om faddere til innflyttere Koordinere og samle informasjon om tilbudet i kommunen Informere innflyttere om tilbudet i kommunen og regionen Videreutvikle Landsbyendokka.no Videreutvikle facebooksiden Landsbyen Dokka Videreutvikle kommunens hjemmeside Øke antall innbyggere og redusere utflytting. Nordre Land kommune. Frivilligsentralen, lag og foreninger og andre samarbeidspartnere. Fortløpende i planperioden. Avklart. 26 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

27 7. Infrastruktur Tiltak Veg Bredbånd/fiber Kollektivtilbud Veg Jobbe for en bedre standard på hovedvegene i kommunen, spesielt fylkesveger til Oslo, Bergen og Trondheim Utarbeide og gjennomføre NLKTP (kommunens transportplan) Bedre vegstandard i hele kommunen. Nordre Land kommune og Oppland fylkeskommune. Næringslivet og Gjøvikregionen (en fireårsperiode). Ikke avklart. Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

28 7.1.2 Bredbånd/fiber Utbygging av bredbånd med større kapasitet i hele kommunen, både for næringsliv, innbyggere og hytteeiere Få 3G og deretter 4G mobilnett utbygd i hele kommunen Utbedret bredbånd i hele kommunen. Nordre Land kommune. Oppland fylkeskommune, Gjøvik-regionen og VOKKS (en fireårsperiode). Ikke avklart Kollektivtilbud Tilby et bedre kollektivtilbud til Gjøvik, Lillehammer og Fagernes for arbeidspendlere, skoleelever, innbyggere og turister/besøkende Øke bruk og utvidet tilbud innen kollektivtilbudet. Nordre Land kommune og Oppland fylkeskommune. Gjøvik-regionen og næringsliv (en fireårsperiode). Ikke avklart. 28 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

29 8. Gjennomføringsforutsetninger 8.1 Forpliktende samarbeid Ut i fra kommunens muligheter har Nordre Land kommune et stort potensial for videre positiv utvikling og vekst, men det krever et felles målrettet løft. Kommunen kan ikke alene ta ansvar for å fortsette den positive utviklingen. Det er i næringslivet og av næringslivet verdiene skal skapes, og et forpliktende samarbeid mellom private aktører, frivillige lag og foreninger, kommuneadministrasjon og politikere er en nødvendighet. Videre er også viktig å videreutvikle et godt samarbeide mellom Nordre Land kommune og de andre kommunene i regionen. Det vil også være viktig å få til en god oppgavefordeling mellom aktørene i regionen og kommunen som jobber med nærings- og utviklingsarbeid, som Næringsrådet i Gjøvik-regionen, Turistkontoret for Gjøvik-regionen (som nå slås sammen med Handeland), Landsbyen Næringshage, kommunen, Oppland fylkeskommune og andre samarbeidspartnere. Dette blir i varetatt i dag via etablerte møteplasser for utveksling av informasjon og samarbeidsprosjekter. Kommunen skal for sin del sikre stabile og gode forhold for næringsutvikling og bolyst. For å lykkes må kommunen bli kjent som et sted der folk unner hverandre suksess, der positive tiltak hilses velkomne, der det er lov å satse og også lov å feile. 8.2 Økonomi Tiltakene i denne planen vil kreve finansiering, og en viktig forutsetning for at planen skal gi resultater er at flere aktører bidrar. Kommunen kan via sitt næringsfond og kommunes budsjetter bidra til å del- eller totalfinansiere tiltak. Det forutsettes også at andre parter bidrar i de tiltakene som både har egen og felles interesse. I tillegg kan det søkes om støtte fra DA-ordningen, både til bedriftsrettede tiltak og generelle midler for tilrettelegging for næringsutvikling. Det vil også være aktuelt å benytte virkemidler fra Innovasjon Norge, BU-ordningen og andre regionale virkemidler. Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

30 Vedlegg 1. Oversikt over grunnlagsdokumenter 2. Organisering av planprosessen hvem har deltatt 3. Oversikt bedriftsbesøk Vedlegg 1 - oversikt over grunnlagsdokumenter Eksterne dokumenter: 1. Nærings NM NHO 2. Næringsutvikling i Gjøvikregionen, spørreundersøkelse og evaluering, Telemarksforskning Omdømmeprosjektet fir Gjøvikregionen, evaluering, Telemarksforskning Statistikk fra SSB: a. Befolkningsutvikling b. Sysselsetting c. Antall bedrifter fordelt på bransjer d. Arbeidsledighet e. Pendling f. Utdanningsnivå 5. Sårbarhetsanalysen 2012, Distriktssenteret og Telemarksforskning 6. Suksessrike distriktskommuner, Distriktssenteret og Telemarksforskning Næringsvennlig kommune - analyse for Steinkjer kommune, Ordkraft Regionalt handlingsprogram 2013, Oppland fylkeskommune 9. Strategiplan for kulturnæringer og kulturbasert næringsutvikling , Oppland fylkeskommune 10. Strategisk plan for Gjøvikregionen 11. Skog- og trestrategien for Innlandet 12. Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Oppland utarbeidet av Fylkesmannen i Oppland Interne dokumenter: 1. Kommuneplanen, satsingsområdet Arbeid og næringsliv 2. Innbyggerundersøkelsen 2012 og 2006 Nordre Land kommune 3. Hyttebrukerundersøkelsen i Synndalene, Nordre Land kommune 2010/ Oppsummering av bedriftsbesøk i Nordre Land kommune 2012/ Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune Egne analyser for bransjene: a. Industri b. Tradisjonell handel c. Forretningsmessig tjenesteyting d. Landbruk e. Skogbruk (Oversiktsplan for skogbruket) f. Reiseliv Vedlegg 2 - organisering av planprosessen hvem har deltatt Prosjektledelse: rådmann Jarle Snekkestad, prosjektansvarlig næringsrådgiver Stine Røen, prosjektleder Styringsgruppa: Liv Solveig Alfstad, formannskapet Arnfinn Eng, formannskapet Jørn Gillerhaugen, Skattum Handel AS Trond Mæhlum, Dokka Fasteners AS Bjørn Olav Gladbakke, SBG Byggprosjekt AS Per A. Rognerud, Landsbyen Næringshage AS Rune Aasheim, Næringsrådet for Gjøvik-regionen Andre roller: Det ble ikke nedsatt noen referansegruppe, men det ble avholdt to åpne møter hvor representanter for næringslivet ble invitert. Prosjektgruppa: Ingrid Bondlid, Ekte Landsbyliv/Nordre Land kommune Halvor Askvig, Plan og næring, Nordre Land kommune Harald Tønderum, Nordre Land Bondelag Jessica Koll, Synnfjellporten AS 30 Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

31 Vedlegg 3 oversikt over bedriftsbesøk Arvid Nilsson AS Brødrene Bogacz ANS Brødrene Kolstad AS Brødrene Kolstad Betongtransport AS Dokka Bruk AS/Maxbo Dokka Entreprenør AS Dokka Fasteners AS Dokka Last og Påbygg AS Elkjøp Dokka AS Felleskjøpet Dokka Haraldsen Auto AS Jørgen Engum AS Kistefos Møbler AS Kistefos Skogtjenester AS Land Elektriske AS Land Regnskapssentral AS Land Trykkeri AS Lena Maskin AS Myhre Smie NOKAS Teknikk Hed/Opp AS Nordre Land Bondelag Nordre Land Skogeierlag Oppland Bygg og Anlegg AS Opplandske Betongindustri AS SB Skog AS SBG Byggprosjekter AS Skatec Oppland AS Spåtind Sport hotell AS Stiftelsen Riisby Behandlingssenter Synnfjellporten AS Torpa Bilruter AS Torpa Bondelag Torpa El-Installasjon AS Torpa Sag AS Torpa Skogeierlag Torpa, Snertingdal, Nordre Land Bonde- og småbrukarlag Vestoppland Bedriftshelsetjeneste avd. Dokka Østlandske Sprøytebetong AS Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune

32 Nordre Land kommune Storgata Dokka Tlf:

Høringsutkast. Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014 2017

Høringsutkast. Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014 2017 Høringsutkast Strategisk nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014 2017 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Visjon, strategier og mål... 4 2.1 Overordnede mål og strategier... 4 3.

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Nordre Land kommune. Vedtatt av Kommunestyret i sak xx/12 SAMFUNNSDEL. Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede

Nordre Land kommune. Vedtatt av Kommunestyret i sak xx/12 SAMFUNNSDEL. Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede SAMFUNNSDEL Vedtatt av Kommunestyret i sak xx/12 2 Samfunnsplanen Innledning 3 Planstrategi 5 Viktige utviklingstrekk

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar Reiseliv Stimulere reiselivsaktørene til videreutvikling av sin felles organisering Årlig tilskudd til Engerdal. Per 2015 er dette på kr.300.000,- Årlig i kommunebudsjettet Stimulere til helårlig reiselivssatsing

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 2 Prosjektnavn: SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2015-2025 Prosjektets formål

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.05.2013 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 24/13 Til saknr.: 31/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 15.04.2015 kl. 08.30 STED: DOKKA UNGDOMSSKOLE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Gode på Utfordringer Planer Skala score. sammenheng med tiltak. Utviklingssamtaler i ledelsen politikere. Mobilisere næring og innbyggere

Gode på Utfordringer Planer Skala score. sammenheng med tiltak. Utviklingssamtaler i ledelsen politikere. Mobilisere næring og innbyggere Del 2: Statusvurdering Offentlig Oppsummering av utfordringene Gode på Utfordringer Planer Skala score Ledelse Legge til rette Langsiktige Jobbe på tvers av 6 Støtteordninger samfunnsmål i sektorer Kommunikasjon

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Siv Henriette Jacobsen, fylkesvaraordfører og leder Næringsriket Østfold Oversikt over attraktiviteten til

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Rennebu 3000 Engasjerende Optimisme

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Rennebu 3000 Engasjerende Optimisme Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Rennebu 3000 Engasjerende Optimisme Sammen, samtidig i samme retning a) Forprosjekt

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Bostedsattraktivitet. Næringsplanprosessen 3.samling 24.11.14 Hva gjorde vi?

Bostedsattraktivitet. Næringsplanprosessen 3.samling 24.11.14 Hva gjorde vi? Grenseløs Bostedsattraktivitet Attraktivitet Næringsplanprosessen 3.samling 24.11.14 Hva gjorde vi? 7100 7 100 6980 7010 6 980 7010 6860 6 860 6740 6 740 6620 6577 6 620 6500 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Gode på Utfordringer Planer Skala score. Småkommuneprogrammet. pådriver for bl.a.

Gode på Utfordringer Planer Skala score. Småkommuneprogrammet. pådriver for bl.a. Del 2: Statusvurdering Offentlig Oppsummering av utfordringene Ledelse Gode på Utfordringer Planer Skala score Kommuneplanen, Større grad av samarbeid og Kommuneplan samfunnsdel som kommunikasjon mellom

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst Byregionprogrammet Utviklingsprogram for byregioner - Byregionprogrammet - skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland og regionenes næringsmessige potensiale Regioner som samarbeider lykkes

Detaljer

Gode på Utfordringer Planer Skala score. Verdde. medier. Kommuneadm med for lite tid til å prioritere

Gode på Utfordringer Planer Skala score. Verdde. medier. Kommuneadm med for lite tid til å prioritere Del 2: Statusvurdering Offentlig Oppsummering av utfordringene (Forskernes bearbeidelse og systematisering av data) Ledelse Kompetanse Økonomi Tid og energi Gode på Utfordringer Planer Skala score Kommunen

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE. Strategi og handlingsplan for 2010

Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE. Strategi og handlingsplan for 2010 Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE Strategi og handlingsplan for 2010 2010 Bakgrunn... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 5 2010 Det store investeringsåret... 5 Strategi... 6 Administrasjon... 6 Stedsutvikling...

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

Strategisk næringsplan for Kongsvinger 2008-2011

Strategisk næringsplan for Kongsvinger 2008-2011 Strategisk næringsplan for Kongsvinger 2008-2011 Godkjent av styringsgruppen 14. Mai 2007 SNP Kongsvinger 2008 2011 Vi ønsker å: Sette fokus på næringsutvikling og næringspolitikk Målrettet innsats for

Detaljer

Gode på Utfordringer Planer Skala score. utviklingsarbeidet fra kommune- analyse- til plan- og. der er svært gode næringslivsledere

Gode på Utfordringer Planer Skala score. utviklingsarbeidet fra kommune- analyse- til plan- og. der er svært gode næringslivsledere Del 2: Statusvurdering Offentlig Oppsummering av utfordringene Ledelse Kompetanse Økonomi Tid og energi Kultur Gode på Utfordringer Planer Skala score Kommunen har Mangler noen som kan ta et Tenker primært

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Strategisk Næringsplan 2014-2018

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Strategisk Næringsplan 2014-2018 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Strategisk Næringsplan 2014-2018 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NÆRING

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NÆRING FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NÆRING 2017-2020 INNSTILLING FRA FORMANNSKAPET 14.04.2016, SAK XX/15 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: S. 3: INNLEDNING S. 3: FORMÅL S. 4: UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK DE

Detaljer

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Basert på rapporter fra Østlandsforskning (2003,2005,2009), Telemarkforskning (2011,2012,2013) og Norsk institutt for by og regionsforskning (2000, 2011)

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og

Regional Plan for Verdiskaping og Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon Status VSV FU 21. mai 2014 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Kjøpekraft

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013)

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013) Et verdiskapingsprogram Fagrapport Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013) 1. BAKGRUNN Hytte i Valdres er et program ikke et prosjekt. Dette betyr at arbeidsformen skal kjennetegnes av høy grad av dynamikk,

Detaljer

Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet. Formannskapets behandling 6. mars 2012

Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet. Formannskapets behandling 6. mars 2012 Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet Formannskapets behandling 6. mars 2012 Rollefordeling Administrasjon - Politikk Administrasjonen Beskriver utviklingstrekk og utfordringer Politisk prosess

Detaljer

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Utgangspunkt i et utvidet Kompetanseforum Halvdags dialogseminar Fokus på overordnede utviklingstrekk og to særlig viktige bransjer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2014

Handlingsplan for SNP 2014 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP Os kommune SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Strategisk næringsplan. Inderøy Kommune. Høringsutkast

Strategisk næringsplan. Inderøy Kommune. Høringsutkast Strategisk næringsplan Inderøy Kommune 2013 2025 Høringsutkast 1 Innhold 1. Innledning...3 1.1. Bakgrunn og planprosess...3 1.2. Forankring...4 1.2.1. Kommunal forankring...4 1.2.2. Regional forankring...4

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544 Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Nær-Ung 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544 3. Søknadsbeløp: 1.100.000 kr 4. Når

Detaljer

1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen. 2. Arbeidet med kommunereformen:

1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen. 2. Arbeidet med kommunereformen: 1 Sist oppdatert 5.3.2015 1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen Kommunestyrene på Hedmarken har behandla sak om kommunereformen høst 2014. Vedtakene gir ulike føringer for videre prosess. Se vedtakene

Detaljer

Velkommen til frokostmøte

Velkommen til frokostmøte Velkommen til frokostmøte Fredag 4. november 2011 Strategi & Forankr. Gjennomføringsfasen Avsl. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Resultat strategi- og forankringsfasen Strategiplan for omstillingsperioden

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Historikk og bemanning Kom i stand etter signaler fra KRD NFK fikk tilført statlige midler til satsing Fylkestinget valgte i 2002

Detaljer

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Februar 2010 Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Bakgrunn Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning etablerte i 2008 ordningen med nasjonalparklandsby som et viktig virkemiddel

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 08.05.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP : kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016 Omstilling i Nordkapp 2013-2018 Om Kapp KF Handlingsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Strategisk utviklingsanalyse: oppsummert... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.3 Status per 2015...

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 1. Næringsstrategi formål. er regionsenter for Øvre Romerike og vertskommune for hovedflyplassen.

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 20.02.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 15/08 Til saknr.: 23/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Strategisk næringsplan Elverum kommune Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Hva er status? Vi gjennomførte et halvdags innspillsseminar 21.januar med 40 deltakere fra næringslivet. Prosessleder Inger Karin

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013 Opptur Søndre Land Handlingsplan 2013 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Mål... 3 3.0 Innsatsområde 1: Bo og service kommunen... 3 3.1 Strategi: Rekruttere nye innbyggere... 4 3.2 Strategi: Engasjere egne

Detaljer

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling!

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Kva kjenneteiknar kommunar og regionar som lukkast med næringsutvikling? Korleis ligg kommunane og regionane i Hordaland an? Kva kan kommunane sjølve gjere for

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer