Innkalling for Planutvalget. Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling for Planutvalget. Saksliste"

Transkript

1 Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-15:30 Saksnr Tittel Saksliste 045/14 Godkjenning av møteprotokoll /14 Delegasjonssaker 047/14 Mindre endring for detaljregulering Hefteheia masseuttak Eventuelt Saksdokumentene er tilgjengelig i Servicetorvet i ekspedisjonstiden 10:00 15:00 og på Forfall meldes på epost til Servicetorvet eller på telefon Birkeland, Arild windsland ordfører Halvor Nes Teknisk sjef

2 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 045/14 Planutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /4031 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

3 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 046/14 Planutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /4031 Delegasjonssaker Administrasjonens forslag til vedtak: Delegasjonssakene tas til etterretning. Underliggende saker: Saksnummer Tittel 179/14 Avslag - tillatelse til tiltak - fradeling av grunneiendom 220/14 Igangsettingstillatelse for omlegging av kommunal veg 208/14 Igangsettingstillatelse for oppføring av minikraftverk 221/14 Igangsettingstillatelse for oppføring av tilbygg til industribygg 219/14 Tillatelse til deling av grunneiendom - parsell til næringsformål 199/14 Tillatelse til endring av gitt tillatelse - endring av ansvarsområde 207/14 Tillatelse til endring av gitt tillatelse - endring av ansvarsrett og ansvarlig søker 223/14 Tillatelse til endring av gitt tillatelse - endring av type toalett 211/14 Tillatelse til tiltak - bruksendring av eiendomm fra næring til boligformål 103/14 Tillatelse til tiltak - deling av grunneiendom 117/14 Tillatelse til tiltak - deling av grunneiendom 194/14 Tillatelse til tiltak - fradeling av grunneiendom 229/14 Tillatelse til tiltak - fradeling av grunneiendom 218/14 Tillatelse til tiltak - fradeling av grunneiendom 210/14 Tillatelse til tiltak - fradeling av grunneiendom 204/14 Tillatelse til tiltak - fradeling av parsell til boligformål 212/14 Tillatelse til tiltak - opparbeidelse av veier, anlegg og tomter 216/14 Tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig 200/14 Tillatelse til tiltak - oppføring av ny bolig med tilhørende garasje

4 214/14 Tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg til eksisterende garasje/uthus 198/14 Tillatelse til tiltak - reperasjon av teglpipe 222/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - fasade endring 196/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - fasadeendring, endre kjøkkenvindu fra høyt til lavt og langt 197/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av anneks 217/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av fritidsbolig 201/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje 203/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje 225/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje med bod 206/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til eksisterende bolig 163/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig 172/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til eksisterende garasje 224/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til eksisterende låve 213/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppsetting av midlertidig brakke 205/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - til fasadeendring og oppføring av platting 209/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - utbygging av veranda, inngangsparti, bytte av vindu, etablering av parkeringsareal og oppføring av støttemur 202/14 Utslippstillatelse - eksisterende bolig 193/14 Utslippstillatelse til to boligtomter

5 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 047/14 Planutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K2 - L12 07/453 Mindre endring for detaljregulering Hefteheia masseuttak Administrasjonens forslag til vedtak: Det faste utvalget for plansaker godkjenner den mindre endringen av detaljreguleringsplan for Hefteheia masseuttak jmf. plan- og bygningslovens Vedlegg: Masseuttak i Hefteheia, Birkenes kommune - Mindre endring av reguleringsplan Birkenes kommune - Reguleringsplan for Hefteheia masseuttak - Mindre endring Birkenes kommune - Reguleringsplan for masseuttak i Hefteheia - Mindre endring av reguleringsplan Masseuttak i Hefteheia - mindre endring av reguleringsplan tekst 2605_Plan Hefteheia - mindre endring Link til andre dokumenter Saksopplysninger: Bakgrunn Tiltakshaver ønsker å hjemle ny driftstid for uttak av mer masse fra eksisterende masseuttak på Hefteheia. Området ligger i nordveste ende av Vestre Fjelvann (nær fv 402). Det har vært drift på stedet tidligere.

6 Vurdering Planen er i tråd med kommuneplanen hvor området er avsatt til råstoffutvinning. Det er tidligere ikke påvist sulfidholdig fjell. I den gjeldende planen for området er hele området satt av til masseuttak. I ny plan er dette avgrenset noe. Samtidig er planens bestemmelser justert i tråd med gjeldende plan og bygningslov da de eksisterende var utdatert. Området har ikke blitt driftet den siste tiden og grunneier håper at ny plan vil gi ny aktivitet i området. Oppstart av ny drift vil føre til støy og ytterligere inngrep i naturen. Området er imidlertid allerede preget av det eksisterende massetaket og administrasjonen vurderer derfor tiltaket som en mindre endring av nåsituasjonen. Planen medfører endring i formål. Som fylkesmannen og fylkeskommunen anfører i sine uttalelser kan endringen i utgangspunktet ikke behandles som en mindre endring jmf , 1. ledd. De respektive uttalelsene viser imidlertid til at endringene ikke berører regionale og nasjonale interesser og har derfor ingen merknader til endringen. Det overlates til kommunen å avgjøre om endringen skal gjennomføres som en mindre endring eller krav om ny plan for området. Etter administrasjonens vurdering bør endringene gjennomføres som en mindre endring. Endringene er av en slik art at de ikke vil endre områdets karakter i vesentlig grad. Området er i kommuneplanen allerede avsatt til masseuttak og det er ingen naboer nær området. Endringen i planen vil etter administrasjonens vurdering være en forbedring i forhold til eksisterende plan da: Bestemmelsene justeres i henhold til ny plan- og bygningslov. Plankartet endres slik at deler av område gjøres om til LNF. Eksisterende veg reguleres inn i plankartet. Anbefaling Endringen har små konsekvenser for området. Det er alelrede et etabert masstak i området og endringene som er foreslått vil etter administrasjonens vurdering være en bedre løsning enn tidligere. Med hjemmel i plan- og bygningslovens anbefaler administrasjonen at det forslag til mindre endringer for Hefteheia masseuttak vedtas.

7 Fra: Henriksen, Anita Sendt: 26. september :42 Til: Postmottak Birkenes kommune Emne: Masseuttak i Hefteheia, Birkenes kommune - Mindre endring av reguleringsplan Sakstittel: Hefteheia Birkenes - Detaljreguleringsplan Vår ref: 2014/ Dato: Masseuttak i Hefteheia, Birkenes kommune - Mindre endring av reguleringsplan Vi viser til deres oversendelse av vedrørende forslag til mindre endring av reguleringsplan for Hefteheia masseuttak. Plan- og naturseksjonen i Aust-Agder fylkeskommune kan ikke se at tiltaket berører regionale interesser, og har dermed ingen merknader til den foreslåtte endringen av reguleringsplanen for Hefteheia masseuttak. Med hilsen Anita Henriksen Seksjonsleder Aust-Agder fylkeskommune Fylkesrådmannen Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL tlf: e-post:

8 Miljøvernavdelingen Birkenes kommune Postboks Birkeland Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 07/453-18, jp Sak nr. 2014/3687 / FMAAPKH Birkenes kommune - Reguleringsplan for Hefteheia masseuttak - Mindre endring Vi viser til brev fra Birkenes kommune av , vedrørende forslag til mindre endring av reguleringsplan for Hefteheia masseuttak, jf. pbl , 2. ledd. Omsøkte endringer Reguleringsplan for Hefteheia masseuttak er vedtatt I gjeldende reguleringsplan er hele planområdet regulert til «Steinbrudd/masseuttak». Av bestemmelsene 3 og 6 fremgår at planlagt produksjonsmengde er m 3, at dette skal produseres i løpet av 6-8 uker, og at massetaket skal være ryddet til eller når det ligger mindre enn 1000 m 3 grus/pukk igjen på lager. Masseuttaket har i følge kommunen ikke vært i drift de siste årene. Grunneier ønsker en mindre endring av gjeldende reguleringsplan for å få hjemlet ny driftstid av masseuttaket, slik at det blir mulighet for å starte drift av masseuttaket igjen. Omsøkte endring vil medføre at grunneier vil kunne ta ut inntil m 3 med stein, uten at Direktoratet for Mineralforvaltning vil kreve driftskonsesjon eller driftsplan. Omsøkte endring innebærer følgende nye bestemmelser: «a) Planlagt produksjonsmengde er m3. Dette produseres i løpet av 2 år. ( ). e) Massetaket skal være ryddet til » Plankartet søkes endret slik at areal til veg og areal til grøfter, fyllinger og skjæringer reguleres til «Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur», henholdsvis «Kjøreveg» og «Annen veggrunn grøntareal». Videre søkes to mindre grøntareal innenfor planområdet, et i sørenden og et i nordenden, omregulert til «Landbruks-, natur- og friluftsområde Friluftsformål». Juridisk bakgrunn Pbl , 1. og 2. ledd lyder: «For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. E-post: Tlf.: , Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsv.1, 4838 Arendal

9 Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. Små endringer kan delegeres til administrasjonen». I Ot.prp. nr. 32 ( ) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen), uttales bl.a. følgende: «Med mindre endringer menes endringer som ikke har nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser. Vurderingen av hva som er mindre vesentlig endring etter loven av 1985 har ofte vært for vid. Forutsetningen er at begrepet mindre endring skal vurderes snevrere. For eksempel vil endring av arealformål ikke være en mindre endring. En justering av grensene mellom to formål kan likevel i de fleste tilfeller anses som en mindre vesentlig endring.» Miljøvernavdelingens vurdering Endringer i bestemmelsene Omsøkte endring vil medføre utvidelse av driftsmengde og driftsperiode sett i forhold til gjeldende reguleringsplan, men vil ikke medføre noen utvidelse av selve planområdet eller endring av arealformål. Miljøvernavdelingen har ingen merknader til at denne endringen behandles som mindre endring i henhold til pbl , 2. ledd. Ut fra at aktuelle område allerede er regulert til steinbrudd/masseuttak, har vi heller ingen faglige merknader til aktuelle endring. Endringer av plankartet endrede arealformål I henhold til ovennevnte er arealformålsendringer ikke å anse som «mindre endring» etter pbl , 2. ledd. Aktuelle endringer innebærer innføring av nye arealformål, og kan ut fra dette ikke anses som en justering av grensene mellom to formål. Endringene vil ut fra dette måtte følge de samme bestemmelsene som gjelder for utarbeiding av ny plan, der det meldes oppstart til berørte parter, med påfølgende offentlig ettersyn, jf. pbl , 1. ledd. Miljøvernavdelingen kan imidlertid ikke se at noen av de foreslåtte endringene berører regionale eller nasjonale interesser som vi er satt til å ivareta, og har derfor ingen ytterligere merknader til omsøkte endringer. Med hilsen Pia Karine Hem Molaug rådgiver Maria Fremmerlid senioringeniør Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. Saksbehandler: Pia Karine Hem, telefon: Kopi til: Aust-Agder fylkeskommune, Arealplan Postboks Arendal fylkesmannen.no/aa Side 2

10 Fra: Molaug, Pia Karine Hem Sendt: 26. september :24 Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Emne: Birkenes kommune - Reguleringsplan for masseuttak i Hefteheia - Mindre endring av reguleringsplan Vedlegg: Birkenes kommune - Reguleringsplan for Hefteheia masseuttak - Mindre endring.docx Vi viser til oversendelse av , vedrørende mindre endring av reguleringsplan for Hefteheia masseuttak. Fylkesmannens merknader ligger vedlagt. Mvh Pia Karine Hem Molaug rådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen Telefon: E-post:

11 Birkenes kommune Avdeling for plan og utvikling Fylkesmannen i Aust-Agder Pb. 788 Stoa 4809 ARENDAL Vår ref. Deres ref. Dato: 07/453-18, jp Birkeland: Saksbehandler: OYRA Masseuttak i Hefteheia - mindre endring av reguleringsplan Aust-Agder fylkeskommune sender med dette over forslag om mindre endring for masseuttak på Heftehei i Birkenes til utallelse fra regionale og statlige myndigheter. Svar bes sendt senest innen 26. september Hilsen Øyvind Raen Arealplanlegger Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur Kopi til: Vedlegg: Hefteheia - mindre endring tekst 2605_Plan Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland

12 Plan ID Masseuttak - Hefteheia DETALJREGULERINGSPLAN Ida Larsen Plankontoret Hallvard Homme AS

13 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 Innhold 1 BAKGRUNN LOKALISERING 2 2 OVERORDNA PLANVERK KOMMUNEPLANENS AREALDEL REGULERINGSPLAN MASSEUTTAK - HEFTEHEIA PLANOMRÅDET I DAG LANDSKAPSBILDE NATURMANGFOLD GEOLOGI 5 4 KONSEPT 6 5 VURDERINGAR ROS-ANALYSE 7 6 PLANOMTALE BEBYGGELSE OG ANLEGG SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER 10 7 BESTEMMELSER BEBYGGELSE OG ANLEGG STEINBRUDD/MASSEUTTAK, ASM SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR KJØREVEG, SKV ANNEN VEGGRUNN GRØNTAREAL, SAV LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSLIVSOMRÅDER FRILUFTSFORMÅL (LNF-F) Plankontoret Hallvard Homme AS

14 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 1 Bakgrunn Grunneier Silje Birkeland i samarbeid med Skog og Anleggsdrift AS ønsker å få utført en mindre endring av den gjeldende reguleringsplanen for masseuttak Hefteheia for å få hjemlet ny driftstid av masseuttaket. Plankontoret Hallvard Homme AS har i den anledning blitt kontakta for å få gjennomført en planprosess i samsvar med PBL. 1.1 Lokalisering Planområdet omfatter gnr./bnr. 85/5 i Birkenes kommune. Vest for området ligger fylkesveg 402, Vestre Fjellvann grenser i sør-øst. 2 Birkeland Kartutsnitt av planområdet i Birkeland Plankontoret Hallvard Homme AS

15 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 2 Overordna planverk 2.1 Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel for Birkenes kommune ble vedtatt er gjeldende frem til Området er satt av til råstoffutvinning, og ligger i «hensynssone for krav til infrastruktur - rekkefølge krav infrastruktur». Det stilles krav om å utarbeide reguleringsplan innen 2 år for eksisterende masseuttak. Planen skal inneholde plan for tilbakeføring til jordbruks eller skogbruksareal. Birkenes kommune kan sette tidsfrist på tilbakeføringen. 3 Over: Utdrag av Kommuneplanens arealdel for Birkeland kommune. 2.2 Reguleringsplan masseuttak - Hefteheia Reguleringsplan for Hefteheia massetak er gjeldende i området. Den viser området som masseuttak. Over: Reguleringsplan for Massetak Hefteheia Plankontoret Hallvard Homme AS

16 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 3 Planområdet i dag 3.1 Landskapsbilde 4 Planområdet ligger i nordvestre enden av Vestre Fjellvann og er dermed del av veggen i landskapsrommet rundt dette vannet. «Langveggene» i dette rommet er godt definerte av relativt lineære vannkanter med tydelig vertikalitet. Begge «kortveggene» i landskapsrommet er derimot flokete av at vannet deles opp i mindre bukter. Dermed blir odden i nordvestenden av vannet den mest tydelige romveggen, mens bakenforliggende vegg (som i og for seg er høyere og mer dominant) kommer noe i skyggen. Eksisterende uttak ligger nettopp i denne «skyggen» av odden i Fjellvann og er dermed temmelig anonym i landskapet. Betraktes bukta inntil massetaket som landskapsrom på lavere nivå, så tilkommer veggen i enden av bukta en større funksjon. Lias vertikalitet er imidlertid uforstyrret av eksisterende massetak og den urørte sonen over uttaksområdet oppleves som fortsatt dominerende over den forstyrrete delen av landskapselementet. Også dette mikrorommet har dermed god tåleevne for inngrep Plankontoret Hallvard Homme AS

17 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 3.2 Naturmangfold Planområdet er del av et beiteområde for rådyr (Capreolus capreolus). Rådyr er ikke en prioritert art. Området har fått verdikode c lokalt viktig, og er beiteområde vinterstid. Registreringen ble gjort i Planområdet og området rundt består av produktiv barskog. Nord for planområdet og rett sør for Slåtttetjønn er det registrert leveområde for bustsivaks (Isolepis setacea). Denne planten er oppført som EN sterkt truet på Norsk rødliste for arter (2010). Det er ikke dokumentert noen tilfeller av denne planten i planområdet. 5 Naturmangfoldlovens 8 er vurdert ut fra informasjon henta fra Naturbase, Artskart og andre tilgjengelige baser. Planen vurderes ut ifra disse registreringene å ha oppfylt kravene i Naturmangfoldlovens 8. Planområdet har ingen registrerte trua eller sårbare arter/naturtyper. Ut i fra gjeldende registreringer i de offentlige basene ser det ikke ut til at det kan påvises effekter av tiltaket på trua, nær trua eller verdifull natur, jfr. 9. Planlegger legger derfor til grunn for at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i Naturmangfoldlovens Over: Kartutsnitt fra Naturbase; beiteområde for rådyr. 3.3 Geologi Bergartene i planområdet består av øyegneis, granitt og foliert granitt. vannlaboratoriet har sjekket området for sulfidholdig fjell, da dette kan påvirke kvaliteten på vann i nærheten. De fant ikke noe sulfidholdig fjell i planområdet. Løsmassene i området er for det meste Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn, men også noe usammenhengende morenemateriale, med usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Noe bart fjell. Over: Kartutsnitt fra Naturbase; planområdet merket med rødt. Forekomst av bustsivaks merket med grønt Plankontoret Hallvard Homme AS

18 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 4 Konsept Det søkes om en mindre endring av gjeldende reguleringsplan på Gnr./Bnr. 85/5 for å få hjemlet ny driftstid av masseuttaket på Hefteheia, slik at det blir mulighet for å starte drift av masseuttaket igjen. Da kan grunneier ta ut inntil m 3 med stein uten at Direktoratet for Mineralforvaltning vil kreve driftskonsesjon. Det vil da ikke være noe krav om driftsplan fra DirMin. Holbæk Anlegg AS har beregnet uttaksprofiler for en del av det gjenstående arealet regulert til masseuttak i gjeldende reguleringsplan. Uttaksmengden beregnes til litt i underkant av m 3 med stein og vil dermed være innenfor kravene fra myndighetene. Steinprøver viser at det ikke er sulfid i fjellet heller, slik at hverken produkt eller produksjon vil føre til forurensing. 6 Planområdet stoppes i grensen mot planområdet til reguleringsplanen «Gang- og sykkelveg fv.402 Storemyr - Birkeland», planid Dermed vil adkomsten være koordinert med den regulerte adkomsten i planen langs fylkesvegen Plankontoret Hallvard Homme AS

19 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 5 Vurderingar 5.1 ROS-analyse Bakgrunn I forbindelse med reguleringsplan for masseuttak - Hefteheia er det krav om utarbeidelse av Risikoog sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) i henhold til plan- og bygningsloven 4.3. Hensikten med ROSanalyse er å avdekke om reguleringsplanen kan forårsake endringer som kan medføre en uakseptabel risiko for menneske, miljø og materiell og økonomiske verdier, og som det bør legges spesielt vekt på å forebygge. 7 Metode Grunnlag for analysen er planbeskrivelsen for reguleringsplan, analyser og innkomne merknader under planprosessen. ROS- analysen er utført i henhold til DSBs veileder Samfunnssikkerhet i arealplanlegging- Kartlegging av risiko og sårbarhet (revidert utg. jan 2010). Analysen er basert på kjent kunnskap. Sannsynlighet og konsekvens Sannsynligheten vurderes slik: Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år Mindre sannsynlig Sannsynlig Svært sannsynlig En gang i løpet av år En gang i løpet av 1-10 år Mer enn en gang i løpet av 1 år Konsekvensene vurderes slik: Ufarlig Ingen person- eller miljøskader Mindre alvorlig Få/små personskader, miljøskader < 1 år Alvorlig Alvorlige personskader, miljøskader > 1 år Svært alvorlig En eller flere døde, langvarig miljøskader Sannsynlighet x Konsekvens = Risiko 2605 Plankontoret Hallvard Homme AS

20 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 Risikomatrise Konsekvens: Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig Sannsynlighet: Svært sannsynlig risiko som bør vurderes uakseptabel risiko uakseptabel risiko uakseptabel risiko Sannsynlig akseptabel risiko risiko som bør vurderes uakseptabel risiko uakseptabel risiko 8 Mindre sannsynlig akseptabel risiko akseptabel risiko risiko som bør vurderes uakseptabel risiko Lite sannsynlig akseptabel risiko akseptabel risiko akseptabel risiko risiko som bør vurderes Uønskede hendelser, konsekvenser og titak FORURENSET GRUNN Konsekvens: Forurensning i grunnen kan forårsake helseskader og miljøfare. Risikovurdering: Det ble anbefalt å gjennomføre boringer for å dokumentere om det finnes sulfidholdig fjell. Undersøkelser har blitt utført og det ble ikke funnet noe sulfid i fjellet. Tiltak: Grunnlagsdata: ingen tiltak nødvendig. Data fra vannlaboratoriet TRAFIKKSIKKERHET Konsekvens: Kollisjoner / påkjørsler ved veg kan føre til tap av liv og helse (+ tap av materielle verdier). Risikovurdering: På fylkesveg 402 forbi planområdet er det en målt ÅDT på 2950 i Fartsgrensa er 80 km/t. Nasjonal vegdatabase ikke registrert noen ulykker tilknytta avkjørselen til planområdet. Det er registrert 6 ulykker på strekningen sør for planområdet. Over: Kartutsnitt fra Statens vegvesen; ulykker på fv Plankontoret Hallvard Homme AS

21 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 Planforslaget vil ikke føre til mer trafikk på fylkesvegen og heller ikke endre på vegens kurvatur eller dimensjoner. Tiltak: ingen tiltak nødvendig. Grunnlagsdata: (www.vegvesen.no). SIKRING AV MASSEUTTAKET Konsekvens: Sprengning/ knusing og fallulykker kan føre til tap av liv og helse (+ tap av materielle verdier). Risikovurdering: bestemmelsene stenger for de farligste driftsformene om sommeren, som er hovedaktivitetstid for friluftsliv. Fallulykker må hindres gjennom gjerding. Gjerde er påkrevd i bestemmelser. 9 Tiltak: Konsekvens: sprengning og knusing er ikke tillatt i skolens sommerferie, kun transport ut. Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig Sannsynlighet: Svært sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Trafikksikkerhet Sikring av massetaket Lite sannsynlig Forurensing Ut fra en total vurdering av sannsynlighet og konsekvens, synes det samlet sett å være liten sannsynlighet for risiko knyttet til de omtalte faktorer, og dermed liten konsekvens forbundet med tiltaket. Det er ikke identifisert hendelser med uakseptabel risiko (rødt). Risiko som bør vurderes (gult) er: - Trafikksikkerhet - Sikring av massetaket Hendelser med akseptabel risiko (grønt) er: - Forurenset grunn 2605 Plankontoret Hallvard Homme AS

22 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 6 Planomtale 6.1 Bebyggelse og anlegg Masseuttak reguleres til bebyggelse og anlegg, Steinbrudd/masseuttak og merkes Asm på plankartet. 6.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal veg reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, kjøreveg og merkes Skv på plankartet. Areal til grøfter, fyllinger og skjæringer reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, annen veggrunn - grøntareal og merkes Sav på plankartet. 6.3 Landbruks-, natur og friluftsområder Grøntarealet innenfor planområdet reguleres til landbruks-, natur- og friluftsområde, friluftsformål og merkes LNF-f på plankartet Plankontoret Hallvard Homme AS

23 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 7 Bestemmelser I medhold av plan- og bygningslova av 27. juni 2008, 12-3, er det utarbeidet detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia i Birkenes kommune, Aust-Agder fylke. Reguleringsbestemmelsene gjelder for området vist med plangrense på plankartet «Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia, PlanID », Birkenes kommune, Målestokk 1:1000, datert , sist revidert Innenfor reguleringsgrensen skal arealene benyttes som vist på planen. Vedtatt plan er bindende for arealbruk, fradeling og bygge og anleggsvirksomhet innenfor planområdet. 7.1 Bebyggelse og anlegg Steinbrudd/masseuttak, Asm a) Planlagt produksjonsmengde er m3. Dette produseres i løpet av 2 år. For å ivareta allmennhetens bruk av Vestre Fjellvann i forbindelse med bading, rekreasjon m.m., skal det ikke sprenges eller knuses i skolenes sommerferie, dvs. i perioden 20. juni 15. august. b) Dersom produksjonen medfører sjenerende støving, skal vanningsanlegg på verket benyttes. Vedlikehold/oljeskift etc. av maskiner og utstyr skal utføres iht. gjeldende forskrifter, slik at ikke utslipp kommer i grunnen. Eventuelle avløp fra midlertidige brakker skal gå til tett tank. Eksisterende myrbelte mot Fjellvannet som er intakt, skal beholdes som sikring mot tilførsel av organisk materiale/forsurende stoffer. c) Ved avslutning av massetaket skal området planeres, vegetasjonsmasser skal legges i skjæringsfot og alt materiell/driftsutstyr fjernes. d) Skjæringer skal renskes. e) Massetaket skal være ryddet til f) Skrenter over 2 meters høyde skal sikres med gjerde Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg, Skv a) Vegen i planområdet er privat Annen veggrunn grøntareal, Sav Ingen bestemmelser Plankontoret Hallvard Homme AS

24 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 7.3 Landbruks-, natur- og friluftslivsområder Friluftsformål (LNF-f) a) Eksisterende kolle mot vannet skal ikke berøres. Intakt vegetasjonsbelte mot vannet beholdes. Trær og vegetasjon utenfor plangrensen skal ikke berøres av masseuttaket. Ved avslutning av massetaket skal skjæringen dempes ved utlegging av vegetasjonsmasser i bunnen. 12 Vinje, den 22. mai 2014 For Plankontoret Hallvard Homme AS Ida Larsen Naturforvalter/Arealplanlegger Varsel om oppstart av planarbeid: handsaming i det faste utvalet for plansaker: Utlagt til offentleg ettersyn i tidsromet: handsaming i det faste utvalet for plansaker: Eigengodkjent i kommunestyret den: Stad, Dato Sign. Stempel 2605 Plankontoret Hallvard Homme AS

25 TEGNFORKLARING PBL 12-5 REGULERINGSFORMÅL Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg Steinbrudd/masseuttak - Asm Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg - Skv Annen veggrunn - grøntareal - Sav Reguleringsplan- Landbruks-, natur og friluftsområder Friluftsformål - LNF-f Reguleringsplan-Felles for PBL 1985 og 2008 Planens begrensning Formålsgrense Regulerings- og bebyggelsesplan - påskrift Abc N 0 Revisjon A FORANDRINGER m DATO DETALJREGULERINGSPLAN Masseuttak - Hefteheia Birkenes kommune Forslag til mindre endring REVISJON 10 Med tilhørende reguleringsbestemmelser PlanID: SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SIGN Kartgrunnlag Ekvidistanse: N1 1m Kartmålestokk: Utskriftformat: 1:1000 Totalareal planområde: 7,32 Daa Digitalisering: A3 I.K. Larsen SAKS- DATO NR. Kunngjøring av igangsatt planarbeid Behandla første gang i det faste utvalget for plansaker Utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet SIGN Behandla andre gang i det faste utvalget for plansaker Godkjendti kommunestyret Kunngjøing av godkjendt plan PLANEN UTARBEIDA AV: Plankontoret Hallvard Homme A/S 4747 Valle Prosjektnr Dato: SIGN IKL Tlf: Tiltakshaver: Silje Birkeland

26 Birkenes kommune MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN Plan- og bygningsloven Planer som endres: Hefteheia masseuttak Planid: Vedtatt: Kart ikke i målestokk Endringen består i: Endring av bestemmelser Endring av plankart Kommunens saksnr.: 07/453 Gjeldende plansituasjon før endring: Pr Dagens situasjon: Vedlagt følger også reguleringsplanen med endringene gjort i denne revisjonen

27 2 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN Plan- og bygningsloven Planid: Endringen består i: Endring i bestemmelser Endring av plankart Kart ikke i målestokk Kommunens saksnr.: 07/453 Plansituasjon etter endring: Planen er fra før ny PBL fra Det har derfor vært nødvendig med noe revisjon av planbestemmelser. Planen medfører også behov for en ny tillatelse for uttak av masser, men medfører ingen utvidelse av allerede godkjent masseuttak. Planavgrensingen er endret slik det fremgår av kart. Kommunens vurdering: Endringen har små konsekvens for området. Det er allerede et etablert masseuttak i området og de endringene som er foreslått vil etter vårt syn være en bedre løsning enn tidligere. Vedlegg: Endringsforslag

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/3676-9563/2015 Vibeke Wold Sunde 39/1 05.03.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/3676-9563/2015 Vibeke Wold Sunde 39/1 05.03.2015 AREALENHETEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/3676-9563/2015 Vibeke Wold Sunde 39/1 05.03.2015 Offentlig ettersyn og

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet/utvalg

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet/utvalg

Detaljer

Reguleringsplan. HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015. Sokkelvikkrysset snuplass og parkering.

Reguleringsplan. HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015. Sokkelvikkrysset snuplass og parkering. Reguleringsplan Sokkelvikkrysset snuplass og parkering Planbeskrivelse Plan ID: 19422014_005 HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning:

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN...3 1.1 Formål og bakgrunn...3 2 PLANSTATUS...3

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/2518 Delegert myndighet fra: Plan og bygningsloven Løpenummer: 18060/14 Arkivnummer: L12 Saksbehandler: Linn Tautra Grønseth Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør.

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Foto: John Lie Sist revidert: 08.10.2014 Side 1 FORORD Grunneier Unni Steinsholt er

Detaljer

Forslag til detaljregulering

Forslag til detaljregulering Planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart Forslag til detaljregulering Fv. 866 Langbakken Hp 02 Skattørsundet bru - Hollendervika Skjervøy Planid. 1941-2013 - 01 Region nord Vegavdeling Troms mai 2014

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 18.02.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Div. orienteringssaker SAKSKART Side 9/14 Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun - gnr/bnr 294/30.

Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun - gnr/bnr 294/30. 1 Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun, gnr/bnr 294/30 PlanID: 2015009 Oppdal kommune 10. august 2015 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2 Eiendoms- og eierforhold 1.3 Planlegger - opplysninger

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Statens vegvesen - Region Sør Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Vedtatt 10. mai 2012 INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2 2.1 LOKALISERING 2 2.2 TRAFIKKFORHOLD

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING

Saksframlegg. Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING Saksframlegg Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart M 1: 2500, sist revidert

Detaljer