Innkalling for Planutvalget. Saksliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling for Planutvalget. Saksliste"

Transkript

1 Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-15:30 Saksnr Tittel Saksliste 045/14 Godkjenning av møteprotokoll /14 Delegasjonssaker 047/14 Mindre endring for detaljregulering Hefteheia masseuttak Eventuelt Saksdokumentene er tilgjengelig i Servicetorvet i ekspedisjonstiden 10:00 15:00 og på Forfall meldes på epost til Servicetorvet eller på telefon Birkeland, Arild windsland ordfører Halvor Nes Teknisk sjef

2 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 045/14 Planutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /4031 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

3 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 046/14 Planutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /4031 Delegasjonssaker Administrasjonens forslag til vedtak: Delegasjonssakene tas til etterretning. Underliggende saker: Saksnummer Tittel 179/14 Avslag - tillatelse til tiltak - fradeling av grunneiendom 220/14 Igangsettingstillatelse for omlegging av kommunal veg 208/14 Igangsettingstillatelse for oppføring av minikraftverk 221/14 Igangsettingstillatelse for oppføring av tilbygg til industribygg 219/14 Tillatelse til deling av grunneiendom - parsell til næringsformål 199/14 Tillatelse til endring av gitt tillatelse - endring av ansvarsområde 207/14 Tillatelse til endring av gitt tillatelse - endring av ansvarsrett og ansvarlig søker 223/14 Tillatelse til endring av gitt tillatelse - endring av type toalett 211/14 Tillatelse til tiltak - bruksendring av eiendomm fra næring til boligformål 103/14 Tillatelse til tiltak - deling av grunneiendom 117/14 Tillatelse til tiltak - deling av grunneiendom 194/14 Tillatelse til tiltak - fradeling av grunneiendom 229/14 Tillatelse til tiltak - fradeling av grunneiendom 218/14 Tillatelse til tiltak - fradeling av grunneiendom 210/14 Tillatelse til tiltak - fradeling av grunneiendom 204/14 Tillatelse til tiltak - fradeling av parsell til boligformål 212/14 Tillatelse til tiltak - opparbeidelse av veier, anlegg og tomter 216/14 Tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig 200/14 Tillatelse til tiltak - oppføring av ny bolig med tilhørende garasje

4 214/14 Tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg til eksisterende garasje/uthus 198/14 Tillatelse til tiltak - reperasjon av teglpipe 222/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - fasade endring 196/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - fasadeendring, endre kjøkkenvindu fra høyt til lavt og langt 197/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av anneks 217/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av fritidsbolig 201/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje 203/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje 225/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje med bod 206/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til eksisterende bolig 163/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig 172/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til eksisterende garasje 224/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til eksisterende låve 213/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppsetting av midlertidig brakke 205/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - til fasadeendring og oppføring av platting 209/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - utbygging av veranda, inngangsparti, bytte av vindu, etablering av parkeringsareal og oppføring av støttemur 202/14 Utslippstillatelse - eksisterende bolig 193/14 Utslippstillatelse til to boligtomter

5 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 047/14 Planutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K2 - L12 07/453 Mindre endring for detaljregulering Hefteheia masseuttak Administrasjonens forslag til vedtak: Det faste utvalget for plansaker godkjenner den mindre endringen av detaljreguleringsplan for Hefteheia masseuttak jmf. plan- og bygningslovens Vedlegg: Masseuttak i Hefteheia, Birkenes kommune - Mindre endring av reguleringsplan Birkenes kommune - Reguleringsplan for Hefteheia masseuttak - Mindre endring Birkenes kommune - Reguleringsplan for masseuttak i Hefteheia - Mindre endring av reguleringsplan Masseuttak i Hefteheia - mindre endring av reguleringsplan tekst 2605_Plan Hefteheia - mindre endring Link til andre dokumenter Saksopplysninger: Bakgrunn Tiltakshaver ønsker å hjemle ny driftstid for uttak av mer masse fra eksisterende masseuttak på Hefteheia. Området ligger i nordveste ende av Vestre Fjelvann (nær fv 402). Det har vært drift på stedet tidligere.

6 Vurdering Planen er i tråd med kommuneplanen hvor området er avsatt til råstoffutvinning. Det er tidligere ikke påvist sulfidholdig fjell. I den gjeldende planen for området er hele området satt av til masseuttak. I ny plan er dette avgrenset noe. Samtidig er planens bestemmelser justert i tråd med gjeldende plan og bygningslov da de eksisterende var utdatert. Området har ikke blitt driftet den siste tiden og grunneier håper at ny plan vil gi ny aktivitet i området. Oppstart av ny drift vil føre til støy og ytterligere inngrep i naturen. Området er imidlertid allerede preget av det eksisterende massetaket og administrasjonen vurderer derfor tiltaket som en mindre endring av nåsituasjonen. Planen medfører endring i formål. Som fylkesmannen og fylkeskommunen anfører i sine uttalelser kan endringen i utgangspunktet ikke behandles som en mindre endring jmf , 1. ledd. De respektive uttalelsene viser imidlertid til at endringene ikke berører regionale og nasjonale interesser og har derfor ingen merknader til endringen. Det overlates til kommunen å avgjøre om endringen skal gjennomføres som en mindre endring eller krav om ny plan for området. Etter administrasjonens vurdering bør endringene gjennomføres som en mindre endring. Endringene er av en slik art at de ikke vil endre områdets karakter i vesentlig grad. Området er i kommuneplanen allerede avsatt til masseuttak og det er ingen naboer nær området. Endringen i planen vil etter administrasjonens vurdering være en forbedring i forhold til eksisterende plan da: Bestemmelsene justeres i henhold til ny plan- og bygningslov. Plankartet endres slik at deler av område gjøres om til LNF. Eksisterende veg reguleres inn i plankartet. Anbefaling Endringen har små konsekvenser for området. Det er alelrede et etabert masstak i området og endringene som er foreslått vil etter administrasjonens vurdering være en bedre løsning enn tidligere. Med hjemmel i plan- og bygningslovens anbefaler administrasjonen at det forslag til mindre endringer for Hefteheia masseuttak vedtas.

7 Fra: Henriksen, Anita Sendt: 26. september :42 Til: Postmottak Birkenes kommune Emne: Masseuttak i Hefteheia, Birkenes kommune - Mindre endring av reguleringsplan Sakstittel: Hefteheia Birkenes - Detaljreguleringsplan Vår ref: 2014/ Dato: Masseuttak i Hefteheia, Birkenes kommune - Mindre endring av reguleringsplan Vi viser til deres oversendelse av vedrørende forslag til mindre endring av reguleringsplan for Hefteheia masseuttak. Plan- og naturseksjonen i Aust-Agder fylkeskommune kan ikke se at tiltaket berører regionale interesser, og har dermed ingen merknader til den foreslåtte endringen av reguleringsplanen for Hefteheia masseuttak. Med hilsen Anita Henriksen Seksjonsleder Aust-Agder fylkeskommune Fylkesrådmannen Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL tlf: e-post:

8 Miljøvernavdelingen Birkenes kommune Postboks Birkeland Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 07/453-18, jp Sak nr. 2014/3687 / FMAAPKH Birkenes kommune - Reguleringsplan for Hefteheia masseuttak - Mindre endring Vi viser til brev fra Birkenes kommune av , vedrørende forslag til mindre endring av reguleringsplan for Hefteheia masseuttak, jf. pbl , 2. ledd. Omsøkte endringer Reguleringsplan for Hefteheia masseuttak er vedtatt I gjeldende reguleringsplan er hele planområdet regulert til «Steinbrudd/masseuttak». Av bestemmelsene 3 og 6 fremgår at planlagt produksjonsmengde er m 3, at dette skal produseres i løpet av 6-8 uker, og at massetaket skal være ryddet til eller når det ligger mindre enn 1000 m 3 grus/pukk igjen på lager. Masseuttaket har i følge kommunen ikke vært i drift de siste årene. Grunneier ønsker en mindre endring av gjeldende reguleringsplan for å få hjemlet ny driftstid av masseuttaket, slik at det blir mulighet for å starte drift av masseuttaket igjen. Omsøkte endring vil medføre at grunneier vil kunne ta ut inntil m 3 med stein, uten at Direktoratet for Mineralforvaltning vil kreve driftskonsesjon eller driftsplan. Omsøkte endring innebærer følgende nye bestemmelser: «a) Planlagt produksjonsmengde er m3. Dette produseres i løpet av 2 år. ( ). e) Massetaket skal være ryddet til » Plankartet søkes endret slik at areal til veg og areal til grøfter, fyllinger og skjæringer reguleres til «Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur», henholdsvis «Kjøreveg» og «Annen veggrunn grøntareal». Videre søkes to mindre grøntareal innenfor planområdet, et i sørenden og et i nordenden, omregulert til «Landbruks-, natur- og friluftsområde Friluftsformål». Juridisk bakgrunn Pbl , 1. og 2. ledd lyder: «For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. E-post: Tlf.: , Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsv.1, 4838 Arendal

9 Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. Små endringer kan delegeres til administrasjonen». I Ot.prp. nr. 32 ( ) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen), uttales bl.a. følgende: «Med mindre endringer menes endringer som ikke har nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser. Vurderingen av hva som er mindre vesentlig endring etter loven av 1985 har ofte vært for vid. Forutsetningen er at begrepet mindre endring skal vurderes snevrere. For eksempel vil endring av arealformål ikke være en mindre endring. En justering av grensene mellom to formål kan likevel i de fleste tilfeller anses som en mindre vesentlig endring.» Miljøvernavdelingens vurdering Endringer i bestemmelsene Omsøkte endring vil medføre utvidelse av driftsmengde og driftsperiode sett i forhold til gjeldende reguleringsplan, men vil ikke medføre noen utvidelse av selve planområdet eller endring av arealformål. Miljøvernavdelingen har ingen merknader til at denne endringen behandles som mindre endring i henhold til pbl , 2. ledd. Ut fra at aktuelle område allerede er regulert til steinbrudd/masseuttak, har vi heller ingen faglige merknader til aktuelle endring. Endringer av plankartet endrede arealformål I henhold til ovennevnte er arealformålsendringer ikke å anse som «mindre endring» etter pbl , 2. ledd. Aktuelle endringer innebærer innføring av nye arealformål, og kan ut fra dette ikke anses som en justering av grensene mellom to formål. Endringene vil ut fra dette måtte følge de samme bestemmelsene som gjelder for utarbeiding av ny plan, der det meldes oppstart til berørte parter, med påfølgende offentlig ettersyn, jf. pbl , 1. ledd. Miljøvernavdelingen kan imidlertid ikke se at noen av de foreslåtte endringene berører regionale eller nasjonale interesser som vi er satt til å ivareta, og har derfor ingen ytterligere merknader til omsøkte endringer. Med hilsen Pia Karine Hem Molaug rådgiver Maria Fremmerlid senioringeniør Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. Saksbehandler: Pia Karine Hem, telefon: Kopi til: Aust-Agder fylkeskommune, Arealplan Postboks Arendal fylkesmannen.no/aa Side 2

10 Fra: Molaug, Pia Karine Hem Sendt: 26. september :24 Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Emne: Birkenes kommune - Reguleringsplan for masseuttak i Hefteheia - Mindre endring av reguleringsplan Vedlegg: Birkenes kommune - Reguleringsplan for Hefteheia masseuttak - Mindre endring.docx Vi viser til oversendelse av , vedrørende mindre endring av reguleringsplan for Hefteheia masseuttak. Fylkesmannens merknader ligger vedlagt. Mvh Pia Karine Hem Molaug rådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen Telefon: E-post:

11 Birkenes kommune Avdeling for plan og utvikling Fylkesmannen i Aust-Agder Pb. 788 Stoa 4809 ARENDAL Vår ref. Deres ref. Dato: 07/453-18, jp Birkeland: Saksbehandler: OYRA Masseuttak i Hefteheia - mindre endring av reguleringsplan Aust-Agder fylkeskommune sender med dette over forslag om mindre endring for masseuttak på Heftehei i Birkenes til utallelse fra regionale og statlige myndigheter. Svar bes sendt senest innen 26. september Hilsen Øyvind Raen Arealplanlegger Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur Kopi til: Vedlegg: Hefteheia - mindre endring tekst 2605_Plan Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland

12 Plan ID Masseuttak - Hefteheia DETALJREGULERINGSPLAN Ida Larsen Plankontoret Hallvard Homme AS

13 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 Innhold 1 BAKGRUNN LOKALISERING 2 2 OVERORDNA PLANVERK KOMMUNEPLANENS AREALDEL REGULERINGSPLAN MASSEUTTAK - HEFTEHEIA PLANOMRÅDET I DAG LANDSKAPSBILDE NATURMANGFOLD GEOLOGI 5 4 KONSEPT 6 5 VURDERINGAR ROS-ANALYSE 7 6 PLANOMTALE BEBYGGELSE OG ANLEGG SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER 10 7 BESTEMMELSER BEBYGGELSE OG ANLEGG STEINBRUDD/MASSEUTTAK, ASM SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR KJØREVEG, SKV ANNEN VEGGRUNN GRØNTAREAL, SAV LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSLIVSOMRÅDER FRILUFTSFORMÅL (LNF-F) Plankontoret Hallvard Homme AS

14 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 1 Bakgrunn Grunneier Silje Birkeland i samarbeid med Skog og Anleggsdrift AS ønsker å få utført en mindre endring av den gjeldende reguleringsplanen for masseuttak Hefteheia for å få hjemlet ny driftstid av masseuttaket. Plankontoret Hallvard Homme AS har i den anledning blitt kontakta for å få gjennomført en planprosess i samsvar med PBL. 1.1 Lokalisering Planområdet omfatter gnr./bnr. 85/5 i Birkenes kommune. Vest for området ligger fylkesveg 402, Vestre Fjellvann grenser i sør-øst. 2 Birkeland Kartutsnitt av planområdet i Birkeland Plankontoret Hallvard Homme AS

15 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 2 Overordna planverk 2.1 Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel for Birkenes kommune ble vedtatt er gjeldende frem til Området er satt av til råstoffutvinning, og ligger i «hensynssone for krav til infrastruktur - rekkefølge krav infrastruktur». Det stilles krav om å utarbeide reguleringsplan innen 2 år for eksisterende masseuttak. Planen skal inneholde plan for tilbakeføring til jordbruks eller skogbruksareal. Birkenes kommune kan sette tidsfrist på tilbakeføringen. 3 Over: Utdrag av Kommuneplanens arealdel for Birkeland kommune. 2.2 Reguleringsplan masseuttak - Hefteheia Reguleringsplan for Hefteheia massetak er gjeldende i området. Den viser området som masseuttak. Over: Reguleringsplan for Massetak Hefteheia Plankontoret Hallvard Homme AS

16 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 3 Planområdet i dag 3.1 Landskapsbilde 4 Planområdet ligger i nordvestre enden av Vestre Fjellvann og er dermed del av veggen i landskapsrommet rundt dette vannet. «Langveggene» i dette rommet er godt definerte av relativt lineære vannkanter med tydelig vertikalitet. Begge «kortveggene» i landskapsrommet er derimot flokete av at vannet deles opp i mindre bukter. Dermed blir odden i nordvestenden av vannet den mest tydelige romveggen, mens bakenforliggende vegg (som i og for seg er høyere og mer dominant) kommer noe i skyggen. Eksisterende uttak ligger nettopp i denne «skyggen» av odden i Fjellvann og er dermed temmelig anonym i landskapet. Betraktes bukta inntil massetaket som landskapsrom på lavere nivå, så tilkommer veggen i enden av bukta en større funksjon. Lias vertikalitet er imidlertid uforstyrret av eksisterende massetak og den urørte sonen over uttaksområdet oppleves som fortsatt dominerende over den forstyrrete delen av landskapselementet. Også dette mikrorommet har dermed god tåleevne for inngrep Plankontoret Hallvard Homme AS

17 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 3.2 Naturmangfold Planområdet er del av et beiteområde for rådyr (Capreolus capreolus). Rådyr er ikke en prioritert art. Området har fått verdikode c lokalt viktig, og er beiteområde vinterstid. Registreringen ble gjort i Planområdet og området rundt består av produktiv barskog. Nord for planområdet og rett sør for Slåtttetjønn er det registrert leveområde for bustsivaks (Isolepis setacea). Denne planten er oppført som EN sterkt truet på Norsk rødliste for arter (2010). Det er ikke dokumentert noen tilfeller av denne planten i planområdet. 5 Naturmangfoldlovens 8 er vurdert ut fra informasjon henta fra Naturbase, Artskart og andre tilgjengelige baser. Planen vurderes ut ifra disse registreringene å ha oppfylt kravene i Naturmangfoldlovens 8. Planområdet har ingen registrerte trua eller sårbare arter/naturtyper. Ut i fra gjeldende registreringer i de offentlige basene ser det ikke ut til at det kan påvises effekter av tiltaket på trua, nær trua eller verdifull natur, jfr. 9. Planlegger legger derfor til grunn for at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i Naturmangfoldlovens Over: Kartutsnitt fra Naturbase; beiteområde for rådyr. 3.3 Geologi Bergartene i planområdet består av øyegneis, granitt og foliert granitt. vannlaboratoriet har sjekket området for sulfidholdig fjell, da dette kan påvirke kvaliteten på vann i nærheten. De fant ikke noe sulfidholdig fjell i planområdet. Løsmassene i området er for det meste Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn, men også noe usammenhengende morenemateriale, med usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Noe bart fjell. Over: Kartutsnitt fra Naturbase; planområdet merket med rødt. Forekomst av bustsivaks merket med grønt Plankontoret Hallvard Homme AS

18 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 4 Konsept Det søkes om en mindre endring av gjeldende reguleringsplan på Gnr./Bnr. 85/5 for å få hjemlet ny driftstid av masseuttaket på Hefteheia, slik at det blir mulighet for å starte drift av masseuttaket igjen. Da kan grunneier ta ut inntil m 3 med stein uten at Direktoratet for Mineralforvaltning vil kreve driftskonsesjon. Det vil da ikke være noe krav om driftsplan fra DirMin. Holbæk Anlegg AS har beregnet uttaksprofiler for en del av det gjenstående arealet regulert til masseuttak i gjeldende reguleringsplan. Uttaksmengden beregnes til litt i underkant av m 3 med stein og vil dermed være innenfor kravene fra myndighetene. Steinprøver viser at det ikke er sulfid i fjellet heller, slik at hverken produkt eller produksjon vil føre til forurensing. 6 Planområdet stoppes i grensen mot planområdet til reguleringsplanen «Gang- og sykkelveg fv.402 Storemyr - Birkeland», planid Dermed vil adkomsten være koordinert med den regulerte adkomsten i planen langs fylkesvegen Plankontoret Hallvard Homme AS

19 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 5 Vurderingar 5.1 ROS-analyse Bakgrunn I forbindelse med reguleringsplan for masseuttak - Hefteheia er det krav om utarbeidelse av Risikoog sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) i henhold til plan- og bygningsloven 4.3. Hensikten med ROSanalyse er å avdekke om reguleringsplanen kan forårsake endringer som kan medføre en uakseptabel risiko for menneske, miljø og materiell og økonomiske verdier, og som det bør legges spesielt vekt på å forebygge. 7 Metode Grunnlag for analysen er planbeskrivelsen for reguleringsplan, analyser og innkomne merknader under planprosessen. ROS- analysen er utført i henhold til DSBs veileder Samfunnssikkerhet i arealplanlegging- Kartlegging av risiko og sårbarhet (revidert utg. jan 2010). Analysen er basert på kjent kunnskap. Sannsynlighet og konsekvens Sannsynligheten vurderes slik: Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år Mindre sannsynlig Sannsynlig Svært sannsynlig En gang i løpet av år En gang i løpet av 1-10 år Mer enn en gang i løpet av 1 år Konsekvensene vurderes slik: Ufarlig Ingen person- eller miljøskader Mindre alvorlig Få/små personskader, miljøskader < 1 år Alvorlig Alvorlige personskader, miljøskader > 1 år Svært alvorlig En eller flere døde, langvarig miljøskader Sannsynlighet x Konsekvens = Risiko 2605 Plankontoret Hallvard Homme AS

20 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 Risikomatrise Konsekvens: Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig Sannsynlighet: Svært sannsynlig risiko som bør vurderes uakseptabel risiko uakseptabel risiko uakseptabel risiko Sannsynlig akseptabel risiko risiko som bør vurderes uakseptabel risiko uakseptabel risiko 8 Mindre sannsynlig akseptabel risiko akseptabel risiko risiko som bør vurderes uakseptabel risiko Lite sannsynlig akseptabel risiko akseptabel risiko akseptabel risiko risiko som bør vurderes Uønskede hendelser, konsekvenser og titak FORURENSET GRUNN Konsekvens: Forurensning i grunnen kan forårsake helseskader og miljøfare. Risikovurdering: Det ble anbefalt å gjennomføre boringer for å dokumentere om det finnes sulfidholdig fjell. Undersøkelser har blitt utført og det ble ikke funnet noe sulfid i fjellet. Tiltak: Grunnlagsdata: ingen tiltak nødvendig. Data fra vannlaboratoriet TRAFIKKSIKKERHET Konsekvens: Kollisjoner / påkjørsler ved veg kan føre til tap av liv og helse (+ tap av materielle verdier). Risikovurdering: På fylkesveg 402 forbi planområdet er det en målt ÅDT på 2950 i Fartsgrensa er 80 km/t. Nasjonal vegdatabase ikke registrert noen ulykker tilknytta avkjørselen til planområdet. Det er registrert 6 ulykker på strekningen sør for planområdet. Over: Kartutsnitt fra Statens vegvesen; ulykker på fv Plankontoret Hallvard Homme AS

21 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 Planforslaget vil ikke føre til mer trafikk på fylkesvegen og heller ikke endre på vegens kurvatur eller dimensjoner. Tiltak: ingen tiltak nødvendig. Grunnlagsdata: (www.vegvesen.no). SIKRING AV MASSEUTTAKET Konsekvens: Sprengning/ knusing og fallulykker kan føre til tap av liv og helse (+ tap av materielle verdier). Risikovurdering: bestemmelsene stenger for de farligste driftsformene om sommeren, som er hovedaktivitetstid for friluftsliv. Fallulykker må hindres gjennom gjerding. Gjerde er påkrevd i bestemmelser. 9 Tiltak: Konsekvens: sprengning og knusing er ikke tillatt i skolens sommerferie, kun transport ut. Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig Sannsynlighet: Svært sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Trafikksikkerhet Sikring av massetaket Lite sannsynlig Forurensing Ut fra en total vurdering av sannsynlighet og konsekvens, synes det samlet sett å være liten sannsynlighet for risiko knyttet til de omtalte faktorer, og dermed liten konsekvens forbundet med tiltaket. Det er ikke identifisert hendelser med uakseptabel risiko (rødt). Risiko som bør vurderes (gult) er: - Trafikksikkerhet - Sikring av massetaket Hendelser med akseptabel risiko (grønt) er: - Forurenset grunn 2605 Plankontoret Hallvard Homme AS

22 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 6 Planomtale 6.1 Bebyggelse og anlegg Masseuttak reguleres til bebyggelse og anlegg, Steinbrudd/masseuttak og merkes Asm på plankartet. 6.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal veg reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, kjøreveg og merkes Skv på plankartet. Areal til grøfter, fyllinger og skjæringer reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, annen veggrunn - grøntareal og merkes Sav på plankartet. 6.3 Landbruks-, natur og friluftsområder Grøntarealet innenfor planområdet reguleres til landbruks-, natur- og friluftsområde, friluftsformål og merkes LNF-f på plankartet Plankontoret Hallvard Homme AS

23 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 7 Bestemmelser I medhold av plan- og bygningslova av 27. juni 2008, 12-3, er det utarbeidet detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia i Birkenes kommune, Aust-Agder fylke. Reguleringsbestemmelsene gjelder for området vist med plangrense på plankartet «Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia, PlanID », Birkenes kommune, Målestokk 1:1000, datert , sist revidert Innenfor reguleringsgrensen skal arealene benyttes som vist på planen. Vedtatt plan er bindende for arealbruk, fradeling og bygge og anleggsvirksomhet innenfor planområdet. 7.1 Bebyggelse og anlegg Steinbrudd/masseuttak, Asm a) Planlagt produksjonsmengde er m3. Dette produseres i løpet av 2 år. For å ivareta allmennhetens bruk av Vestre Fjellvann i forbindelse med bading, rekreasjon m.m., skal det ikke sprenges eller knuses i skolenes sommerferie, dvs. i perioden 20. juni 15. august. b) Dersom produksjonen medfører sjenerende støving, skal vanningsanlegg på verket benyttes. Vedlikehold/oljeskift etc. av maskiner og utstyr skal utføres iht. gjeldende forskrifter, slik at ikke utslipp kommer i grunnen. Eventuelle avløp fra midlertidige brakker skal gå til tett tank. Eksisterende myrbelte mot Fjellvannet som er intakt, skal beholdes som sikring mot tilførsel av organisk materiale/forsurende stoffer. c) Ved avslutning av massetaket skal området planeres, vegetasjonsmasser skal legges i skjæringsfot og alt materiell/driftsutstyr fjernes. d) Skjæringer skal renskes. e) Massetaket skal være ryddet til f) Skrenter over 2 meters høyde skal sikres med gjerde Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg, Skv a) Vegen i planområdet er privat Annen veggrunn grøntareal, Sav Ingen bestemmelser Plankontoret Hallvard Homme AS

24 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 7.3 Landbruks-, natur- og friluftslivsområder Friluftsformål (LNF-f) a) Eksisterende kolle mot vannet skal ikke berøres. Intakt vegetasjonsbelte mot vannet beholdes. Trær og vegetasjon utenfor plangrensen skal ikke berøres av masseuttaket. Ved avslutning av massetaket skal skjæringen dempes ved utlegging av vegetasjonsmasser i bunnen. 12 Vinje, den 22. mai 2014 For Plankontoret Hallvard Homme AS Ida Larsen Naturforvalter/Arealplanlegger Varsel om oppstart av planarbeid: handsaming i det faste utvalet for plansaker: Utlagt til offentleg ettersyn i tidsromet: handsaming i det faste utvalet for plansaker: Eigengodkjent i kommunestyret den: Stad, Dato Sign. Stempel 2605 Plankontoret Hallvard Homme AS

25 TEGNFORKLARING PBL 12-5 REGULERINGSFORMÅL Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg Steinbrudd/masseuttak - Asm Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg - Skv Annen veggrunn - grøntareal - Sav Reguleringsplan- Landbruks-, natur og friluftsområder Friluftsformål - LNF-f Reguleringsplan-Felles for PBL 1985 og 2008 Planens begrensning Formålsgrense Regulerings- og bebyggelsesplan - påskrift Abc N 0 Revisjon A FORANDRINGER m DATO DETALJREGULERINGSPLAN Masseuttak - Hefteheia Birkenes kommune Forslag til mindre endring REVISJON 10 Med tilhørende reguleringsbestemmelser PlanID: SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SIGN Kartgrunnlag Ekvidistanse: N1 1m Kartmålestokk: Utskriftformat: 1:1000 Totalareal planområde: 7,32 Daa Digitalisering: A3 I.K. Larsen SAKS- DATO NR. Kunngjøring av igangsatt planarbeid Behandla første gang i det faste utvalget for plansaker Utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet SIGN Behandla andre gang i det faste utvalget for plansaker Godkjendti kommunestyret Kunngjøing av godkjendt plan PLANEN UTARBEIDA AV: Plankontoret Hallvard Homme A/S 4747 Valle Prosjektnr Dato: SIGN IKL Tlf: Tiltakshaver: Silje Birkeland

26 Birkenes kommune MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN Plan- og bygningsloven Planer som endres: Hefteheia masseuttak Planid: Vedtatt: Kart ikke i målestokk Endringen består i: Endring av bestemmelser Endring av plankart Kommunens saksnr.: 07/453 Gjeldende plansituasjon før endring: Pr Dagens situasjon: Vedlagt følger også reguleringsplanen med endringene gjort i denne revisjonen

27 2 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN Plan- og bygningsloven Planid: Endringen består i: Endring i bestemmelser Endring av plankart Kart ikke i målestokk Kommunens saksnr.: 07/453 Plansituasjon etter endring: Planen er fra før ny PBL fra Det har derfor vært nødvendig med noe revisjon av planbestemmelser. Planen medfører også behov for en ny tillatelse for uttak av masser, men medfører ingen utvidelse av allerede godkjent masseuttak. Planavgrensingen er endret slik det fremgår av kart. Kommunens vurdering: Endringen har små konsekvens for området. Det er allerede et etablert masseuttak i området og de endringene som er foreslått vil etter vårt syn være en bedre løsning enn tidligere. Vedlegg: Endringsforslag

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Planutvalget

Tilleggsinnkalling for Planutvalget Birkenes kommune Tilleggsinnkalling for Planutvalget Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Saksliste Saksnr Tittel 032/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2014/552 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 26.05.2016 Kommunestyret 09.06.2016 REGULERINGSPLAN FOR BLOMJOTEN

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 29/17 Utvalg for teknikk og utvikling

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 29/17 Utvalg for teknikk og utvikling ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2011/68 Arkivkode: REG398 Saksbehandler: Jens Martin Langkaas Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 29/17 Utvalg for teknikk og utvikling 29.06.2017 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan for His Brygge - Arendal kommune

Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan for His Brygge - Arendal kommune Miljøvernavdelingen Stærk & Co. a.s. Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/2303 / FMAAMFR 17.06.2014 Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan

Detaljer

Møteprotokoll for Planutvalget

Møteprotokoll for Planutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Planutvalget Møtedato: Onsdag 15.06.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-15:30 Saksliste Saksnr Tittel 020/16 Godkjenning av møteprotokoll 04.05.2016

Detaljer

Lillesand kommune - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Reise boligområde: Mvh. Barbro K.

Lillesand kommune - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Reise boligområde: Mvh. Barbro K. Fra: Olsen, Barbro Kristine Sendt: 02.07.2014 Til: _Fellespost Kopi: postmottak@aa-f.kommune.no;firmapost-sor@vegvesen.no Emne: - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift /58 Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.04.2015 Referanse: 10067/2015 Arkiv: L13 Vår saksbehandler: Alvar Verdugo Detaljregulering av Høgåsen massetak - 2. gangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato 15/30 Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Delegerte saker Plan og Teknikk 058/16

Utvalg Møtedato Utvalgssak Delegerte saker Plan og Teknikk 058/16 Klikk her for å skrive inn tekst. Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Delegerte saker Plan og Teknikk 058/16 Arkivsak ID 16/1179 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Mindre endring av reguleringsplan Utsikten

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Hellevik Felt B14 og B15. Endring av eksisterende plan. Offentlig ettersyn.

Detaljreguleringsplan for Hellevik Felt B14 og B15. Endring av eksisterende plan. Offentlig ettersyn. Fra: Kristensen, Kåre Sendt: 8. april 2015 14:34 Til: _Fellespost Kopi: 'Statens vegvesen, Region sør'; 'Fylkesmannen i Aust-Agder' Emne: Detaljreguleringsplan for Hellevik

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17 Saksnr.: 2017/13754 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 199763/2017 Klassering: Bukkholmen Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.11.2017 126/17 Forslag til oppheving

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen og byggeforbudssonen langs vassdrag

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen og byggeforbudssonen langs vassdrag Birkenes kommune Plan- og byggesak Saksframlegg Saksnr Utvalg Dato 019/16 Planutvalget 09.03.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Monica Larsen K2 - L33, GNR - 169/1 16/358 Søknad om dispensasjon fra arealdelen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK 0-2 Planens navn Detaljregulering for Lišmmajohka Massetak Tana Kommune Arkivsak Planid 20252010008 Vedtatt Arbeidsutkast, datert

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3

Saksframlegg. Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3 Søgne kommune Arkiv: 16/1 Saksmappe: 2013/3526-8735/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

TEGNFORKLARING REGULERINGSPLAN ETTER PBL AV 2008 SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING REGULERINGSPLAN ETTER PBL AV 2008 SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN N 6983000 E 436000 E 436100 E 436200 E 436300 N 6982900 N 6982900 N 6982800 N 6982800 N 6982700 N 6982700 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av Gjemnes

Detaljer

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom Mottakere Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/341/21/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 371 99 562 13.01.2014 Kunngjøring - Reguleringsplan

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 19 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1105-15/88/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004).

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). PLANBESKRIVELSE: Forslagsstiller: Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport

Detaljer

Tegnforklaring. Kildalen grustak i Nordreisa kommune. Konsesjonsområde. KonsesjonsBase. GeocacheBasis. Kart produsert ved DMF

Tegnforklaring. Kildalen grustak i Nordreisa kommune. Konsesjonsområde. KonsesjonsBase. GeocacheBasis. Kart produsert ved DMF Konsesjonsområde Kildalen grustak i Nordreisa kommune 11 DAA Kart produsert ved DMF 07.04.2017 Tegnforklaring KonsesjonsBase ± 1:1 700 0 0,05 0,1 0,2 Kilometer GeocacheBasis Kartverket, Geovekst, Kommuner,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING

Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 23/15 Formannskapet 12.02.2015 106/15 Formannskapet 20.08.2015

Detaljer

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN 7986/2015 Ørland kommune PlanID 1621 2013 04 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV 245 - UTHAUGSVEIEN REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak 16/1804 MASSEUTTAK PÅ MURTNES GÅRD - EGENGODKJENNING AV DETALJREGULERINGSPLAN Saksbehandler: Alf Thode Skog/Espen Glosli Arkiv GBR 126/1 Saksnr. Utvalg Møtedato 55/17 Formannskapet

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 39/15 Formannskapet

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 39/15 Formannskapet Detaljregulering for Furuhaugen - gnr 37/1,2,3 Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 39/15 Formannskapet 26.03.2015 Formannskapets vedtak Formannskapet

Detaljer

Uttalelse til oppstart av arbeid med detaljregulering av Marisberg felt C1 - Arendal kommune

Uttalelse til oppstart av arbeid med detaljregulering av Marisberg felt C1 - Arendal kommune Turid Hagelia Korshavn Fra: Lindaas,Gunnar Ogwyn Sendt: 6. mars 2014 09:55 Til: Turid Hagelia Korshavn Kopi: 'Statens vegvesen,region sør'; 'Fylkesmanneni Aust-Agder'

Detaljer

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Namdalseid kommune Saksmappe: 2017/3153-27 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid planutvalg 6/17 06.09.2017

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune

Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune Forslag til detaljregulering Forslag til planbestemmelser Rv. 4 Hadeland Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune Region øst Prosjekt Vestoppland 6.6.217 OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL DETALJREGULERING

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på plankartet i målestokk 1:2000.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på plankartet i målestokk 1:2000. PORSGRUNN KOMMUNE Arkivsak: 12/04101 Arkivkode: Planid 1110 Sakstittel: Reguleringsplan for Bassebo steinbrudd Reguleringsbestemmelser vedtatt av Bystyret 13.06.13, sak 58/13 REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO

Detaljer

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 18.05.2014 Planbeskrivelse Kleiva Masseuttak, 8146 Reipå Side 1 av 8 Reguleringsplan for felt: Kleiva

Detaljer

Rissa kommune. Reguleringsbestemmelser for plan , Gråsteinlia steinbrudd

Rissa kommune. Reguleringsbestemmelser for plan , Gråsteinlia steinbrudd Rissa kommune Reguleringsbestemmelser for plan 2015006, Gråsteinlia steinbrudd 1 Avgrensning og reguleringsformål Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering. Planen er fremmet

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Driftsplan Stokkjølen steinbrudd

Driftsplan Stokkjølen steinbrudd Driftsplan Stokkjølen steinbrudd Austad & Bjerknes AS Oktober 2014 Austad & Bjerknes AS Stokkjølen steinbrudd Driftsplan 2 Innholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Innledning...3 2.1. Beliggenhet, planområde...3

Detaljer

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt E 447900 E 447800 E 447700 E 447600 N 6974000 N 6974000 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av Gjemnes kommunestyre i møte 27.05.2014, sak 18/14. Batnfjordsøra...

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

TEGNFORKLARING Plandata. ME REGULERINGSPLAN Nordlia skytebane i Torvikdalen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING Plandata. ME REGULERINGSPLAN Nordlia skytebane i Torvikdalen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN E 442900 E 442800 E 442700 E 442600 E 442500 E 442400 E 442300 E 442200 N 6979200 N 6979200 N 6979100 N 6979100 N 6979000 N 6979000 N 6978900 N 6978900 N 6978800 N 6978800 N 6978700 N 6978700 N 6978600

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Stærk & Co. a.s. Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2012/5955 / FMAATCK 10.01.2013 MELDING OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: 02.06.2015 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart datert 06.03.2015

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 546-9 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - RABATT TIL FORTAU

SAKSPROTOKOLL - PLAN 546-9 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - RABATT TIL FORTAU SAKSPROTOKOLL - PLAN 546-9 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - RABATT TIL FORTAU - 149/292 Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 24.04.2014, saksnr. 91/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR 597-4 Arkivsaksnr.: 14/553 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 28.08.2014 PLAN 597-4 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNALIA - ENDRING KVEDNADALSVEGEN

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 14.08.2015 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller epost til postmottak@harstad.kommune.no.

Detaljer

TRØGSTAD KOMMUNE EIDSBERG KOMMUNE

TRØGSTAD KOMMUNE EIDSBERG KOMMUNE TRØGSTAD KOMMUNE EIDSBERG KOMMUNE Arkivsak: 14/970 Arkivkode: Planid 012220140004 Dato siste revisjon: 26.01.17 Sakstittel: Områdereguleringsplan for Mona Vest OMRÅDEREGULERING FOR MONA VEST REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 530045-11-02 RA - Hommelvik 26.08.2016 Lene K Nagelhus Ingrid B Sæther, Brit S Johnsen MINDRE ENDRING - PLANID 201205 OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK

Detaljer

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Fylkesmannen i Troms Melding om vedtak Deres ref: Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 2015/1666-2 6665/2015 L12 22.07.2015 Detaljregulering Gbnr.

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.06.2013 41117/2013 2010/4328 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/52 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/126 Bystyret 12.09.2013 Forslag

Detaljer

Særutskrift - Planident Kommunestyrets egengodkjenning av detaljregulering Rognmogruva masseuttak gnr 26 bnr 2

Særutskrift - Planident Kommunestyrets egengodkjenning av detaljregulering Rognmogruva masseuttak gnr 26 bnr 2 Målselv kommune Arkiv: Saksmappe: Saksbeh.: L12 2013/219 Aud Nystad Saksfremlegg Særutskrift - Planident 19242013001 - Kommunestyrets egengodkjenning av detaljregulering Rognmogruva masseuttak gnr 26 bnr

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø

Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.03.2016 18185/2016 2016/749 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø 13.04.2016 Sluttbehandling - mindre endring

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/363 Privat detaljreguleringsplan - Pukkverk ved Holo Saksbehandler: Vidar Østenby Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 81/13 Plan- og miljøutvalget 03.12.2013

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2691-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av

Detaljer

Bestemmelser og plandel er utarbeidet med hjemmel i Plan- og bygningsloven 12-5, og -6.

Bestemmelser og plandel er utarbeidet med hjemmel i Plan- og bygningsloven 12-5, og -6. Detaljreguleringsplan for Krambue REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID: 05152013001. Vågå kommune Tiltakshaver: Kjell Øyen Behandling Dato Sak Kunngjøring av igangsetting av planarbeid 15.04.2013 1. gangs behandling

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/2657-15302/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515 Utv.saksnr

Detaljer

Arkivsak: 14/1562 MINDRE ENDRINGER AV REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDENE VED GEITRYGGEN. Saksnr. Utvalg Møtedato 103/15 Formannskapet

Arkivsak: 14/1562 MINDRE ENDRINGER AV REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDENE VED GEITRYGGEN. Saksnr. Utvalg Møtedato 103/15 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/1562 MINDRE ENDRINGER AV REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDENE VED GEITRYGGEN Saksnr. Utvalg Møtedato 103/15 Formannskapet 20.08.2015 Vedlegg 1. Søknad om mindre

Detaljer

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2012/ //PAUUGL Dok:4403/

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2012/ //PAUUGL Dok:4403/ Selbu kommune Plan, bygg og landbruk B. Langseth Eiendom AS Delegert vedtak 7580 SELBU Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2012/1530-23//PAUUGL Dok:4403/2013 25.03.2013 Selbu Camping - helårs

Detaljer

REGULERINGSPLAN MASSEUTTAK EIENDOMMEN VØLSET GNR 55 BNR 1 SELBU KOMMUNE

REGULERINGSPLAN MASSEUTTAK EIENDOMMEN VØLSET GNR 55 BNR 1 SELBU KOMMUNE 1 REGULERINGSPLAN MASSEUTTAK EIENDOMMEN VØLSET GNR 55 BNR 1 SELBU KOMMUNE 06.01.2011 2 1 Bakgrunn, forhold til annet planverk... 3 2 Eiendomsforhold... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Planprosess...

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune

Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING Plankart og bestemmelser Rv. 4 Hadeland Sandvold Amundrud Gran kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0 3780 Dimensjoneringsklasse: UH5 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT):

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2015/123 Inge Bones, tlf.: 995 60 123 L12&21/3/45 27.04.2015

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2015/123 Inge Bones, tlf.: 995 60 123 L12&21/3/45 27.04.2015 Dyrøy kommune Den lærende kommune Høringsinstanser Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2015/123 Inge Bones, tlf.: 995 60 123 L12&21/3/45 27.04.2015 Solbu reguleringsplan,

Detaljer

PLAN NR 276 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 228, STRANDLYKKJA MJØSLI

PLAN NR 276 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 228, STRANDLYKKJA MJØSLI STANGE KOMMUNE PLAN NR 276 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 228, STRANDLYKKJA MJØSLI Dato: 30.01.2013 Sist revidert: 04.09.2013 Plankart er datert: 30.01.2013 Plankart sist revidert: 30.01.2013 Planen opphever

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling SAMLET SAKSPROTOKOLL Arkivsak: 2007/100-0 Arkiv: 0102 R0602 Dato: 02.08.2011 Saksbehandler: Hanne Karin Tollan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Fast utvalg

Detaljer

TOLGA KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KAASEN GRUSTAK

TOLGA KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KAASEN GRUSTAK 1 TOLGA KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KAASEN GRUSTAK Bestemmelser i reguleringsplan i henhold til PBL 12-7. Dato: 20.09.2016 1 GENERELT 1.1 Reguleringsområde Det regulerte

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Francisca Quayson Arkiv: PLID 2012010 12/130-36 Dato: 01.09.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Francisca Quayson Arkiv: PLID 2012010 12/130-36 Dato: 01.09.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Francisca Quayson Arkiv: PLID 2012010 12/130-36 Dato: 01.09.2014 DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD PÅ GANGENES, TRINN 2 - GNR. 36/6 PLANID. 2012010 INNSTILLING TIL 2.GANGS

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1. OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 10 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1102-9/283/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016 Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån

Detaljer

Innfartsparkering ved nytt Elvestadkryss,

Innfartsparkering ved nytt Elvestadkryss, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN Planhefte Innfartsparkering ved nytt Elvestadkryss, E18 Rambøll AS Hobøl kommune Region øst Prosjektavdeling øst, E18 Ørje - Vinterbro Dato: 12. september 2016 FORORD Statens

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/668 Saksbehandler Siw Niva Lothe

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/668 Saksbehandler Siw Niva Lothe Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 05.12.2016 056/16 Arkivsak ID 16/668 Saksbehandler Siw Niva Lothe Reguleringsplan Skolekvartalet - PLan ID 201305 - mindre endring Saksdokumenter 28.10.2016

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/745-6 Astri Christine Bævre Istad 02.07.2015. Oppstart av reguleringsplanarbeid for Boligfelt på Vebenstad.

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/745-6 Astri Christine Bævre Istad 02.07.2015. Oppstart av reguleringsplanarbeid for Boligfelt på Vebenstad. Averøy kommune Iversen Petch Att. Ingar Iversen Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/745-6 Astri Christine Bævre Istad 02.07.2015 Oppstart av reguleringsplanarbeid for Boligfelt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR KORTUNGEN MASSETAK I GRAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Plan ID: E-248 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Bestemmelsene er datert: 13.09.2016 Sist revidert / endret: 05.04.17

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS /15 Kommunestyret PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS 18.03.2015 015/15 Kommunestyret PS 24.03.2015 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K1-140, K3 - &13 13/1996 Kommuneplanens

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN REGULERINGSPLAN FOR SJØHAUGANE - ENDRING VEDR. FJERNING AV FORTAU

SAKSPROTOKOLL - PLAN REGULERINGSPLAN FOR SJØHAUGANE - ENDRING VEDR. FJERNING AV FORTAU SAKSPROTOKOLL - PLAN 150-3 - REGULERINGSPLAN FOR SJØHAUGANE - ENDRING VEDR. FJERNING AV FORTAU Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 30.01.2014, saksnr. 28/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt.

Detaljer

Detaljregulering. Deponi. Gjesvær

Detaljregulering. Deponi. Gjesvær Detaljregulering Deponi Gjesvær Nordkapp Kommune Innhold Planbeskrivelse... 3 Alternativer... 3 Arealformål... 4 Reguleringsbestemmelser... 4 Bestemmelsenes virkeområde... 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/704 /21463/11- PLNID 1745 Marit Engseth Telefon: 77 79 03 01 12.05.2011 PLAN- 1745- ADKOMSTVEG TIL SANDSLETTA I SKARSFJORD

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2015/3339 / 10 Ordningsverdi:09062015-13 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Mørlandsmoen,

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll 27.11.2013

Planutvalget. Møteprotokoll 27.11.2013 Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 27.11.2013 075/13 Godkjenning av møteprotokoll 30.10.2013 076/13 Delegasjonssaker 077/13 Tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg. Sted: Tveide, gnr. 91

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen Byggesak, kart og oppmåling Namsos Tor Bjarne Mortensen Skorstadvegen 186 7819 Fosslandsosen Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/2139-24 «REF» Carl Danielsen 90986677 17.12.2015

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter.

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/2288-16 Arkiv: PLNID 20140003 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: VEDTAK DETALJREGULERING AV GANG OG SYKKELVEG LANGS STRANDVEIEN, BOSSEKOPVEIEN OG KIRKEBAKKEN

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016 Tvedestrand kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016 Kunngjøring

Detaljer

Driftsplan for Gammelseterbrekka grustak

Driftsplan for Gammelseterbrekka grustak Driftsplan for Gammelseterbrekka grustak tilhørende eiendommen gnr 113, bnr 2 - Meldal kommune Grunneier og driver: Ola Lund Utarbeidet av August 2013 v/ Hans Christian Borchsenius forstkandidat adresse:

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer