Innkalling for Planutvalget. Saksliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling for Planutvalget. Saksliste"

Transkript

1 Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-15:30 Saksnr Tittel Saksliste 045/14 Godkjenning av møteprotokoll /14 Delegasjonssaker 047/14 Mindre endring for detaljregulering Hefteheia masseuttak Eventuelt Saksdokumentene er tilgjengelig i Servicetorvet i ekspedisjonstiden 10:00 15:00 og på Forfall meldes på epost til Servicetorvet eller på telefon Birkeland, Arild windsland ordfører Halvor Nes Teknisk sjef

2 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 045/14 Planutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /4031 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

3 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 046/14 Planutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /4031 Delegasjonssaker Administrasjonens forslag til vedtak: Delegasjonssakene tas til etterretning. Underliggende saker: Saksnummer Tittel 179/14 Avslag - tillatelse til tiltak - fradeling av grunneiendom 220/14 Igangsettingstillatelse for omlegging av kommunal veg 208/14 Igangsettingstillatelse for oppføring av minikraftverk 221/14 Igangsettingstillatelse for oppføring av tilbygg til industribygg 219/14 Tillatelse til deling av grunneiendom - parsell til næringsformål 199/14 Tillatelse til endring av gitt tillatelse - endring av ansvarsområde 207/14 Tillatelse til endring av gitt tillatelse - endring av ansvarsrett og ansvarlig søker 223/14 Tillatelse til endring av gitt tillatelse - endring av type toalett 211/14 Tillatelse til tiltak - bruksendring av eiendomm fra næring til boligformål 103/14 Tillatelse til tiltak - deling av grunneiendom 117/14 Tillatelse til tiltak - deling av grunneiendom 194/14 Tillatelse til tiltak - fradeling av grunneiendom 229/14 Tillatelse til tiltak - fradeling av grunneiendom 218/14 Tillatelse til tiltak - fradeling av grunneiendom 210/14 Tillatelse til tiltak - fradeling av grunneiendom 204/14 Tillatelse til tiltak - fradeling av parsell til boligformål 212/14 Tillatelse til tiltak - opparbeidelse av veier, anlegg og tomter 216/14 Tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig 200/14 Tillatelse til tiltak - oppføring av ny bolig med tilhørende garasje

4 214/14 Tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg til eksisterende garasje/uthus 198/14 Tillatelse til tiltak - reperasjon av teglpipe 222/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - fasade endring 196/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - fasadeendring, endre kjøkkenvindu fra høyt til lavt og langt 197/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av anneks 217/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av fritidsbolig 201/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje 203/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje 225/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje med bod 206/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til eksisterende bolig 163/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig 172/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til eksisterende garasje 224/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til eksisterende låve 213/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppsetting av midlertidig brakke 205/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - til fasadeendring og oppføring av platting 209/14 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - utbygging av veranda, inngangsparti, bytte av vindu, etablering av parkeringsareal og oppføring av støttemur 202/14 Utslippstillatelse - eksisterende bolig 193/14 Utslippstillatelse til to boligtomter

5 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 047/14 Planutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K2 - L12 07/453 Mindre endring for detaljregulering Hefteheia masseuttak Administrasjonens forslag til vedtak: Det faste utvalget for plansaker godkjenner den mindre endringen av detaljreguleringsplan for Hefteheia masseuttak jmf. plan- og bygningslovens Vedlegg: Masseuttak i Hefteheia, Birkenes kommune - Mindre endring av reguleringsplan Birkenes kommune - Reguleringsplan for Hefteheia masseuttak - Mindre endring Birkenes kommune - Reguleringsplan for masseuttak i Hefteheia - Mindre endring av reguleringsplan Masseuttak i Hefteheia - mindre endring av reguleringsplan tekst 2605_Plan Hefteheia - mindre endring Link til andre dokumenter Saksopplysninger: Bakgrunn Tiltakshaver ønsker å hjemle ny driftstid for uttak av mer masse fra eksisterende masseuttak på Hefteheia. Området ligger i nordveste ende av Vestre Fjelvann (nær fv 402). Det har vært drift på stedet tidligere.

6 Vurdering Planen er i tråd med kommuneplanen hvor området er avsatt til råstoffutvinning. Det er tidligere ikke påvist sulfidholdig fjell. I den gjeldende planen for området er hele området satt av til masseuttak. I ny plan er dette avgrenset noe. Samtidig er planens bestemmelser justert i tråd med gjeldende plan og bygningslov da de eksisterende var utdatert. Området har ikke blitt driftet den siste tiden og grunneier håper at ny plan vil gi ny aktivitet i området. Oppstart av ny drift vil føre til støy og ytterligere inngrep i naturen. Området er imidlertid allerede preget av det eksisterende massetaket og administrasjonen vurderer derfor tiltaket som en mindre endring av nåsituasjonen. Planen medfører endring i formål. Som fylkesmannen og fylkeskommunen anfører i sine uttalelser kan endringen i utgangspunktet ikke behandles som en mindre endring jmf , 1. ledd. De respektive uttalelsene viser imidlertid til at endringene ikke berører regionale og nasjonale interesser og har derfor ingen merknader til endringen. Det overlates til kommunen å avgjøre om endringen skal gjennomføres som en mindre endring eller krav om ny plan for området. Etter administrasjonens vurdering bør endringene gjennomføres som en mindre endring. Endringene er av en slik art at de ikke vil endre områdets karakter i vesentlig grad. Området er i kommuneplanen allerede avsatt til masseuttak og det er ingen naboer nær området. Endringen i planen vil etter administrasjonens vurdering være en forbedring i forhold til eksisterende plan da: Bestemmelsene justeres i henhold til ny plan- og bygningslov. Plankartet endres slik at deler av område gjøres om til LNF. Eksisterende veg reguleres inn i plankartet. Anbefaling Endringen har små konsekvenser for området. Det er alelrede et etabert masstak i området og endringene som er foreslått vil etter administrasjonens vurdering være en bedre løsning enn tidligere. Med hjemmel i plan- og bygningslovens anbefaler administrasjonen at det forslag til mindre endringer for Hefteheia masseuttak vedtas.

7 Fra: Henriksen, Anita Sendt: 26. september :42 Til: Postmottak Birkenes kommune Emne: Masseuttak i Hefteheia, Birkenes kommune - Mindre endring av reguleringsplan Sakstittel: Hefteheia Birkenes - Detaljreguleringsplan Vår ref: 2014/ Dato: Masseuttak i Hefteheia, Birkenes kommune - Mindre endring av reguleringsplan Vi viser til deres oversendelse av vedrørende forslag til mindre endring av reguleringsplan for Hefteheia masseuttak. Plan- og naturseksjonen i Aust-Agder fylkeskommune kan ikke se at tiltaket berører regionale interesser, og har dermed ingen merknader til den foreslåtte endringen av reguleringsplanen for Hefteheia masseuttak. Med hilsen Anita Henriksen Seksjonsleder Aust-Agder fylkeskommune Fylkesrådmannen Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL tlf: e-post:

8 Miljøvernavdelingen Birkenes kommune Postboks Birkeland Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 07/453-18, jp Sak nr. 2014/3687 / FMAAPKH Birkenes kommune - Reguleringsplan for Hefteheia masseuttak - Mindre endring Vi viser til brev fra Birkenes kommune av , vedrørende forslag til mindre endring av reguleringsplan for Hefteheia masseuttak, jf. pbl , 2. ledd. Omsøkte endringer Reguleringsplan for Hefteheia masseuttak er vedtatt I gjeldende reguleringsplan er hele planområdet regulert til «Steinbrudd/masseuttak». Av bestemmelsene 3 og 6 fremgår at planlagt produksjonsmengde er m 3, at dette skal produseres i løpet av 6-8 uker, og at massetaket skal være ryddet til eller når det ligger mindre enn 1000 m 3 grus/pukk igjen på lager. Masseuttaket har i følge kommunen ikke vært i drift de siste årene. Grunneier ønsker en mindre endring av gjeldende reguleringsplan for å få hjemlet ny driftstid av masseuttaket, slik at det blir mulighet for å starte drift av masseuttaket igjen. Omsøkte endring vil medføre at grunneier vil kunne ta ut inntil m 3 med stein, uten at Direktoratet for Mineralforvaltning vil kreve driftskonsesjon eller driftsplan. Omsøkte endring innebærer følgende nye bestemmelser: «a) Planlagt produksjonsmengde er m3. Dette produseres i løpet av 2 år. ( ). e) Massetaket skal være ryddet til » Plankartet søkes endret slik at areal til veg og areal til grøfter, fyllinger og skjæringer reguleres til «Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur», henholdsvis «Kjøreveg» og «Annen veggrunn grøntareal». Videre søkes to mindre grøntareal innenfor planområdet, et i sørenden og et i nordenden, omregulert til «Landbruks-, natur- og friluftsområde Friluftsformål». Juridisk bakgrunn Pbl , 1. og 2. ledd lyder: «For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. E-post: Tlf.: , Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsv.1, 4838 Arendal

9 Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. Små endringer kan delegeres til administrasjonen». I Ot.prp. nr. 32 ( ) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen), uttales bl.a. følgende: «Med mindre endringer menes endringer som ikke har nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser. Vurderingen av hva som er mindre vesentlig endring etter loven av 1985 har ofte vært for vid. Forutsetningen er at begrepet mindre endring skal vurderes snevrere. For eksempel vil endring av arealformål ikke være en mindre endring. En justering av grensene mellom to formål kan likevel i de fleste tilfeller anses som en mindre vesentlig endring.» Miljøvernavdelingens vurdering Endringer i bestemmelsene Omsøkte endring vil medføre utvidelse av driftsmengde og driftsperiode sett i forhold til gjeldende reguleringsplan, men vil ikke medføre noen utvidelse av selve planområdet eller endring av arealformål. Miljøvernavdelingen har ingen merknader til at denne endringen behandles som mindre endring i henhold til pbl , 2. ledd. Ut fra at aktuelle område allerede er regulert til steinbrudd/masseuttak, har vi heller ingen faglige merknader til aktuelle endring. Endringer av plankartet endrede arealformål I henhold til ovennevnte er arealformålsendringer ikke å anse som «mindre endring» etter pbl , 2. ledd. Aktuelle endringer innebærer innføring av nye arealformål, og kan ut fra dette ikke anses som en justering av grensene mellom to formål. Endringene vil ut fra dette måtte følge de samme bestemmelsene som gjelder for utarbeiding av ny plan, der det meldes oppstart til berørte parter, med påfølgende offentlig ettersyn, jf. pbl , 1. ledd. Miljøvernavdelingen kan imidlertid ikke se at noen av de foreslåtte endringene berører regionale eller nasjonale interesser som vi er satt til å ivareta, og har derfor ingen ytterligere merknader til omsøkte endringer. Med hilsen Pia Karine Hem Molaug rådgiver Maria Fremmerlid senioringeniør Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. Saksbehandler: Pia Karine Hem, telefon: Kopi til: Aust-Agder fylkeskommune, Arealplan Postboks Arendal fylkesmannen.no/aa Side 2

10 Fra: Molaug, Pia Karine Hem Sendt: 26. september :24 Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Emne: Birkenes kommune - Reguleringsplan for masseuttak i Hefteheia - Mindre endring av reguleringsplan Vedlegg: Birkenes kommune - Reguleringsplan for Hefteheia masseuttak - Mindre endring.docx Vi viser til oversendelse av , vedrørende mindre endring av reguleringsplan for Hefteheia masseuttak. Fylkesmannens merknader ligger vedlagt. Mvh Pia Karine Hem Molaug rådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen Telefon: E-post:

11 Birkenes kommune Avdeling for plan og utvikling Fylkesmannen i Aust-Agder Pb. 788 Stoa 4809 ARENDAL Vår ref. Deres ref. Dato: 07/453-18, jp Birkeland: Saksbehandler: OYRA Masseuttak i Hefteheia - mindre endring av reguleringsplan Aust-Agder fylkeskommune sender med dette over forslag om mindre endring for masseuttak på Heftehei i Birkenes til utallelse fra regionale og statlige myndigheter. Svar bes sendt senest innen 26. september Hilsen Øyvind Raen Arealplanlegger Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur Kopi til: Vedlegg: Hefteheia - mindre endring tekst 2605_Plan Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland

12 Plan ID Masseuttak - Hefteheia DETALJREGULERINGSPLAN Ida Larsen Plankontoret Hallvard Homme AS

13 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 Innhold 1 BAKGRUNN LOKALISERING 2 2 OVERORDNA PLANVERK KOMMUNEPLANENS AREALDEL REGULERINGSPLAN MASSEUTTAK - HEFTEHEIA PLANOMRÅDET I DAG LANDSKAPSBILDE NATURMANGFOLD GEOLOGI 5 4 KONSEPT 6 5 VURDERINGAR ROS-ANALYSE 7 6 PLANOMTALE BEBYGGELSE OG ANLEGG SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER 10 7 BESTEMMELSER BEBYGGELSE OG ANLEGG STEINBRUDD/MASSEUTTAK, ASM SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR KJØREVEG, SKV ANNEN VEGGRUNN GRØNTAREAL, SAV LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSLIVSOMRÅDER FRILUFTSFORMÅL (LNF-F) Plankontoret Hallvard Homme AS

14 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 1 Bakgrunn Grunneier Silje Birkeland i samarbeid med Skog og Anleggsdrift AS ønsker å få utført en mindre endring av den gjeldende reguleringsplanen for masseuttak Hefteheia for å få hjemlet ny driftstid av masseuttaket. Plankontoret Hallvard Homme AS har i den anledning blitt kontakta for å få gjennomført en planprosess i samsvar med PBL. 1.1 Lokalisering Planområdet omfatter gnr./bnr. 85/5 i Birkenes kommune. Vest for området ligger fylkesveg 402, Vestre Fjellvann grenser i sør-øst. 2 Birkeland Kartutsnitt av planområdet i Birkeland Plankontoret Hallvard Homme AS

15 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 2 Overordna planverk 2.1 Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel for Birkenes kommune ble vedtatt er gjeldende frem til Området er satt av til råstoffutvinning, og ligger i «hensynssone for krav til infrastruktur - rekkefølge krav infrastruktur». Det stilles krav om å utarbeide reguleringsplan innen 2 år for eksisterende masseuttak. Planen skal inneholde plan for tilbakeføring til jordbruks eller skogbruksareal. Birkenes kommune kan sette tidsfrist på tilbakeføringen. 3 Over: Utdrag av Kommuneplanens arealdel for Birkeland kommune. 2.2 Reguleringsplan masseuttak - Hefteheia Reguleringsplan for Hefteheia massetak er gjeldende i området. Den viser området som masseuttak. Over: Reguleringsplan for Massetak Hefteheia Plankontoret Hallvard Homme AS

16 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 3 Planområdet i dag 3.1 Landskapsbilde 4 Planområdet ligger i nordvestre enden av Vestre Fjellvann og er dermed del av veggen i landskapsrommet rundt dette vannet. «Langveggene» i dette rommet er godt definerte av relativt lineære vannkanter med tydelig vertikalitet. Begge «kortveggene» i landskapsrommet er derimot flokete av at vannet deles opp i mindre bukter. Dermed blir odden i nordvestenden av vannet den mest tydelige romveggen, mens bakenforliggende vegg (som i og for seg er høyere og mer dominant) kommer noe i skyggen. Eksisterende uttak ligger nettopp i denne «skyggen» av odden i Fjellvann og er dermed temmelig anonym i landskapet. Betraktes bukta inntil massetaket som landskapsrom på lavere nivå, så tilkommer veggen i enden av bukta en større funksjon. Lias vertikalitet er imidlertid uforstyrret av eksisterende massetak og den urørte sonen over uttaksområdet oppleves som fortsatt dominerende over den forstyrrete delen av landskapselementet. Også dette mikrorommet har dermed god tåleevne for inngrep Plankontoret Hallvard Homme AS

17 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 3.2 Naturmangfold Planområdet er del av et beiteområde for rådyr (Capreolus capreolus). Rådyr er ikke en prioritert art. Området har fått verdikode c lokalt viktig, og er beiteområde vinterstid. Registreringen ble gjort i Planområdet og området rundt består av produktiv barskog. Nord for planområdet og rett sør for Slåtttetjønn er det registrert leveområde for bustsivaks (Isolepis setacea). Denne planten er oppført som EN sterkt truet på Norsk rødliste for arter (2010). Det er ikke dokumentert noen tilfeller av denne planten i planområdet. 5 Naturmangfoldlovens 8 er vurdert ut fra informasjon henta fra Naturbase, Artskart og andre tilgjengelige baser. Planen vurderes ut ifra disse registreringene å ha oppfylt kravene i Naturmangfoldlovens 8. Planområdet har ingen registrerte trua eller sårbare arter/naturtyper. Ut i fra gjeldende registreringer i de offentlige basene ser det ikke ut til at det kan påvises effekter av tiltaket på trua, nær trua eller verdifull natur, jfr. 9. Planlegger legger derfor til grunn for at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i Naturmangfoldlovens Over: Kartutsnitt fra Naturbase; beiteområde for rådyr. 3.3 Geologi Bergartene i planområdet består av øyegneis, granitt og foliert granitt. vannlaboratoriet har sjekket området for sulfidholdig fjell, da dette kan påvirke kvaliteten på vann i nærheten. De fant ikke noe sulfidholdig fjell i planområdet. Løsmassene i området er for det meste Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn, men også noe usammenhengende morenemateriale, med usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Noe bart fjell. Over: Kartutsnitt fra Naturbase; planområdet merket med rødt. Forekomst av bustsivaks merket med grønt Plankontoret Hallvard Homme AS

18 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 4 Konsept Det søkes om en mindre endring av gjeldende reguleringsplan på Gnr./Bnr. 85/5 for å få hjemlet ny driftstid av masseuttaket på Hefteheia, slik at det blir mulighet for å starte drift av masseuttaket igjen. Da kan grunneier ta ut inntil m 3 med stein uten at Direktoratet for Mineralforvaltning vil kreve driftskonsesjon. Det vil da ikke være noe krav om driftsplan fra DirMin. Holbæk Anlegg AS har beregnet uttaksprofiler for en del av det gjenstående arealet regulert til masseuttak i gjeldende reguleringsplan. Uttaksmengden beregnes til litt i underkant av m 3 med stein og vil dermed være innenfor kravene fra myndighetene. Steinprøver viser at det ikke er sulfid i fjellet heller, slik at hverken produkt eller produksjon vil føre til forurensing. 6 Planområdet stoppes i grensen mot planområdet til reguleringsplanen «Gang- og sykkelveg fv.402 Storemyr - Birkeland», planid Dermed vil adkomsten være koordinert med den regulerte adkomsten i planen langs fylkesvegen Plankontoret Hallvard Homme AS

19 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 5 Vurderingar 5.1 ROS-analyse Bakgrunn I forbindelse med reguleringsplan for masseuttak - Hefteheia er det krav om utarbeidelse av Risikoog sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) i henhold til plan- og bygningsloven 4.3. Hensikten med ROSanalyse er å avdekke om reguleringsplanen kan forårsake endringer som kan medføre en uakseptabel risiko for menneske, miljø og materiell og økonomiske verdier, og som det bør legges spesielt vekt på å forebygge. 7 Metode Grunnlag for analysen er planbeskrivelsen for reguleringsplan, analyser og innkomne merknader under planprosessen. ROS- analysen er utført i henhold til DSBs veileder Samfunnssikkerhet i arealplanlegging- Kartlegging av risiko og sårbarhet (revidert utg. jan 2010). Analysen er basert på kjent kunnskap. Sannsynlighet og konsekvens Sannsynligheten vurderes slik: Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år Mindre sannsynlig Sannsynlig Svært sannsynlig En gang i løpet av år En gang i løpet av 1-10 år Mer enn en gang i løpet av 1 år Konsekvensene vurderes slik: Ufarlig Ingen person- eller miljøskader Mindre alvorlig Få/små personskader, miljøskader < 1 år Alvorlig Alvorlige personskader, miljøskader > 1 år Svært alvorlig En eller flere døde, langvarig miljøskader Sannsynlighet x Konsekvens = Risiko 2605 Plankontoret Hallvard Homme AS

20 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 Risikomatrise Konsekvens: Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig Sannsynlighet: Svært sannsynlig risiko som bør vurderes uakseptabel risiko uakseptabel risiko uakseptabel risiko Sannsynlig akseptabel risiko risiko som bør vurderes uakseptabel risiko uakseptabel risiko 8 Mindre sannsynlig akseptabel risiko akseptabel risiko risiko som bør vurderes uakseptabel risiko Lite sannsynlig akseptabel risiko akseptabel risiko akseptabel risiko risiko som bør vurderes Uønskede hendelser, konsekvenser og titak FORURENSET GRUNN Konsekvens: Forurensning i grunnen kan forårsake helseskader og miljøfare. Risikovurdering: Det ble anbefalt å gjennomføre boringer for å dokumentere om det finnes sulfidholdig fjell. Undersøkelser har blitt utført og det ble ikke funnet noe sulfid i fjellet. Tiltak: Grunnlagsdata: ingen tiltak nødvendig. Data fra vannlaboratoriet TRAFIKKSIKKERHET Konsekvens: Kollisjoner / påkjørsler ved veg kan føre til tap av liv og helse (+ tap av materielle verdier). Risikovurdering: På fylkesveg 402 forbi planområdet er det en målt ÅDT på 2950 i Fartsgrensa er 80 km/t. Nasjonal vegdatabase ikke registrert noen ulykker tilknytta avkjørselen til planområdet. Det er registrert 6 ulykker på strekningen sør for planområdet. Over: Kartutsnitt fra Statens vegvesen; ulykker på fv Plankontoret Hallvard Homme AS

21 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 Planforslaget vil ikke føre til mer trafikk på fylkesvegen og heller ikke endre på vegens kurvatur eller dimensjoner. Tiltak: ingen tiltak nødvendig. Grunnlagsdata: (www.vegvesen.no). SIKRING AV MASSEUTTAKET Konsekvens: Sprengning/ knusing og fallulykker kan føre til tap av liv og helse (+ tap av materielle verdier). Risikovurdering: bestemmelsene stenger for de farligste driftsformene om sommeren, som er hovedaktivitetstid for friluftsliv. Fallulykker må hindres gjennom gjerding. Gjerde er påkrevd i bestemmelser. 9 Tiltak: Konsekvens: sprengning og knusing er ikke tillatt i skolens sommerferie, kun transport ut. Ufarlig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig Sannsynlighet: Svært sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Trafikksikkerhet Sikring av massetaket Lite sannsynlig Forurensing Ut fra en total vurdering av sannsynlighet og konsekvens, synes det samlet sett å være liten sannsynlighet for risiko knyttet til de omtalte faktorer, og dermed liten konsekvens forbundet med tiltaket. Det er ikke identifisert hendelser med uakseptabel risiko (rødt). Risiko som bør vurderes (gult) er: - Trafikksikkerhet - Sikring av massetaket Hendelser med akseptabel risiko (grønt) er: - Forurenset grunn 2605 Plankontoret Hallvard Homme AS

22 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 6 Planomtale 6.1 Bebyggelse og anlegg Masseuttak reguleres til bebyggelse og anlegg, Steinbrudd/masseuttak og merkes Asm på plankartet. 6.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal veg reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, kjøreveg og merkes Skv på plankartet. Areal til grøfter, fyllinger og skjæringer reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, annen veggrunn - grøntareal og merkes Sav på plankartet. 6.3 Landbruks-, natur og friluftsområder Grøntarealet innenfor planområdet reguleres til landbruks-, natur- og friluftsområde, friluftsformål og merkes LNF-f på plankartet Plankontoret Hallvard Homme AS

23 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 7 Bestemmelser I medhold av plan- og bygningslova av 27. juni 2008, 12-3, er det utarbeidet detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia i Birkenes kommune, Aust-Agder fylke. Reguleringsbestemmelsene gjelder for området vist med plangrense på plankartet «Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia, PlanID », Birkenes kommune, Målestokk 1:1000, datert , sist revidert Innenfor reguleringsgrensen skal arealene benyttes som vist på planen. Vedtatt plan er bindende for arealbruk, fradeling og bygge og anleggsvirksomhet innenfor planområdet. 7.1 Bebyggelse og anlegg Steinbrudd/masseuttak, Asm a) Planlagt produksjonsmengde er m3. Dette produseres i løpet av 2 år. For å ivareta allmennhetens bruk av Vestre Fjellvann i forbindelse med bading, rekreasjon m.m., skal det ikke sprenges eller knuses i skolenes sommerferie, dvs. i perioden 20. juni 15. august. b) Dersom produksjonen medfører sjenerende støving, skal vanningsanlegg på verket benyttes. Vedlikehold/oljeskift etc. av maskiner og utstyr skal utføres iht. gjeldende forskrifter, slik at ikke utslipp kommer i grunnen. Eventuelle avløp fra midlertidige brakker skal gå til tett tank. Eksisterende myrbelte mot Fjellvannet som er intakt, skal beholdes som sikring mot tilførsel av organisk materiale/forsurende stoffer. c) Ved avslutning av massetaket skal området planeres, vegetasjonsmasser skal legges i skjæringsfot og alt materiell/driftsutstyr fjernes. d) Skjæringer skal renskes. e) Massetaket skal være ryddet til f) Skrenter over 2 meters høyde skal sikres med gjerde Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg, Skv a) Vegen i planområdet er privat Annen veggrunn grøntareal, Sav Ingen bestemmelser Plankontoret Hallvard Homme AS

24 Detaljreguleringsplan for Massetak - Hefteheia Detaljreguleringsplan for BFK4 7.3 Landbruks-, natur- og friluftslivsområder Friluftsformål (LNF-f) a) Eksisterende kolle mot vannet skal ikke berøres. Intakt vegetasjonsbelte mot vannet beholdes. Trær og vegetasjon utenfor plangrensen skal ikke berøres av masseuttaket. Ved avslutning av massetaket skal skjæringen dempes ved utlegging av vegetasjonsmasser i bunnen. 12 Vinje, den 22. mai 2014 For Plankontoret Hallvard Homme AS Ida Larsen Naturforvalter/Arealplanlegger Varsel om oppstart av planarbeid: handsaming i det faste utvalet for plansaker: Utlagt til offentleg ettersyn i tidsromet: handsaming i det faste utvalet for plansaker: Eigengodkjent i kommunestyret den: Stad, Dato Sign. Stempel 2605 Plankontoret Hallvard Homme AS

25 TEGNFORKLARING PBL 12-5 REGULERINGSFORMÅL Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg Steinbrudd/masseuttak - Asm Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg - Skv Annen veggrunn - grøntareal - Sav Reguleringsplan- Landbruks-, natur og friluftsområder Friluftsformål - LNF-f Reguleringsplan-Felles for PBL 1985 og 2008 Planens begrensning Formålsgrense Regulerings- og bebyggelsesplan - påskrift Abc N 0 Revisjon A FORANDRINGER m DATO DETALJREGULERINGSPLAN Masseuttak - Hefteheia Birkenes kommune Forslag til mindre endring REVISJON 10 Med tilhørende reguleringsbestemmelser PlanID: SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SIGN Kartgrunnlag Ekvidistanse: N1 1m Kartmålestokk: Utskriftformat: 1:1000 Totalareal planområde: 7,32 Daa Digitalisering: A3 I.K. Larsen SAKS- DATO NR. Kunngjøring av igangsatt planarbeid Behandla første gang i det faste utvalget for plansaker Utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet SIGN Behandla andre gang i det faste utvalget for plansaker Godkjendti kommunestyret Kunngjøing av godkjendt plan PLANEN UTARBEIDA AV: Plankontoret Hallvard Homme A/S 4747 Valle Prosjektnr Dato: SIGN IKL Tlf: Tiltakshaver: Silje Birkeland

26 Birkenes kommune MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN Plan- og bygningsloven Planer som endres: Hefteheia masseuttak Planid: Vedtatt: Kart ikke i målestokk Endringen består i: Endring av bestemmelser Endring av plankart Kommunens saksnr.: 07/453 Gjeldende plansituasjon før endring: Pr Dagens situasjon: Vedlagt følger også reguleringsplanen med endringene gjort i denne revisjonen

27 2 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN Plan- og bygningsloven Planid: Endringen består i: Endring i bestemmelser Endring av plankart Kart ikke i målestokk Kommunens saksnr.: 07/453 Plansituasjon etter endring: Planen er fra før ny PBL fra Det har derfor vært nødvendig med noe revisjon av planbestemmelser. Planen medfører også behov for en ny tillatelse for uttak av masser, men medfører ingen utvidelse av allerede godkjent masseuttak. Planavgrensingen er endret slik det fremgår av kart. Kommunens vurdering: Endringen har små konsekvens for området. Det er allerede et etablert masseuttak i området og de endringene som er foreslått vil etter vårt syn være en bedre løsning enn tidligere. Vedlegg: Endringsforslag

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Planutvalget

Tilleggsinnkalling for Planutvalget Birkenes kommune Tilleggsinnkalling for Planutvalget Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Saksliste Saksnr Tittel 032/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen

Detaljer

Lillesand kommune - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Reise boligområde: Mvh. Barbro K.

Lillesand kommune - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Reise boligområde: Mvh. Barbro K. Fra: Olsen, Barbro Kristine Sendt: 02.07.2014 Til: _Fellespost Kopi: postmottak@aa-f.kommune.no;firmapost-sor@vegvesen.no Emne: - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Hellevik Felt B14 og B15. Endring av eksisterende plan. Offentlig ettersyn.

Detaljreguleringsplan for Hellevik Felt B14 og B15. Endring av eksisterende plan. Offentlig ettersyn. Fra: Kristensen, Kåre Sendt: 8. april 2015 14:34 Til: _Fellespost Kopi: 'Statens vegvesen, Region sør'; 'Fylkesmannen i Aust-Agder' Emne: Detaljreguleringsplan for Hellevik

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3

Saksframlegg. Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3 Søgne kommune Arkiv: 16/1 Saksmappe: 2013/3526-8735/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 19 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1105-15/88/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004).

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). PLANBESKRIVELSE: Forslagsstiller: Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 546-9 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - RABATT TIL FORTAU

SAKSPROTOKOLL - PLAN 546-9 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - RABATT TIL FORTAU SAKSPROTOKOLL - PLAN 546-9 - REGULERINGSPLAN FOR STEMMEMYR - RABATT TIL FORTAU - 149/292 Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 24.04.2014, saksnr. 91/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1. OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 10 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1102-9/283/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016 Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån

Detaljer

Uttalelse til oppstart av arbeid med detaljregulering av Marisberg felt C1 - Arendal kommune

Uttalelse til oppstart av arbeid med detaljregulering av Marisberg felt C1 - Arendal kommune Turid Hagelia Korshavn Fra: Lindaas,Gunnar Ogwyn Sendt: 6. mars 2014 09:55 Til: Turid Hagelia Korshavn Kopi: 'Statens vegvesen,region sør'; 'Fylkesmanneni Aust-Agder'

Detaljer

TEGNFORKLARING Plandata. ME REGULERINGSPLAN Nordlia skytebane i Torvikdalen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING Plandata. ME REGULERINGSPLAN Nordlia skytebane i Torvikdalen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN E 442900 E 442800 E 442700 E 442600 E 442500 E 442400 E 442300 E 442200 N 6979200 N 6979200 N 6979100 N 6979100 N 6979000 N 6979000 N 6978900 N 6978900 N 6978800 N 6978800 N 6978700 N 6978700 N 6978600

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt E 447900 E 447800 E 447700 E 447600 N 6974000 N 6974000 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av Gjemnes kommunestyre i møte 27.05.2014, sak 18/14. Batnfjordsøra...

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Francisca Quayson Arkiv: PLID 2012010 12/130-36 Dato: 01.09.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Francisca Quayson Arkiv: PLID 2012010 12/130-36 Dato: 01.09.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Francisca Quayson Arkiv: PLID 2012010 12/130-36 Dato: 01.09.2014 DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD PÅ GANGENES, TRINN 2 - GNR. 36/6 PLANID. 2012010 INNSTILLING TIL 2.GANGS

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016 Tvedestrand kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016 Kunngjøring

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 14.08.2015 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: 10:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller epost til postmottak@harstad.kommune.no.

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2015/123 Inge Bones, tlf.: 995 60 123 L12&21/3/45 27.04.2015

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2015/123 Inge Bones, tlf.: 995 60 123 L12&21/3/45 27.04.2015 Dyrøy kommune Den lærende kommune Høringsinstanser Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2015/123 Inge Bones, tlf.: 995 60 123 L12&21/3/45 27.04.2015 Solbu reguleringsplan,

Detaljer

TEGNFORKLARING. Forseth grustak, gnr 38/2 REGULERINGSPLAN SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING. Forseth grustak, gnr 38/2 REGULERINGSPLAN SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Y 572750 Y 572500 Y 572250 Y 572000 Y 571750 Y 571500 Y 571250 Y 571000 X 7020250 X 7020000 X 7019750 X 7019500 TEGNFORKLARING PBL 25 REGULERINGSFORMÅL SPESIALOMRÅDER(PBL 25 1.ledd nr.6) Buffersone Frisiktsone

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll 27.11.2013

Planutvalget. Møteprotokoll 27.11.2013 Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 27.11.2013 075/13 Godkjenning av møteprotokoll 30.10.2013 076/13 Delegasjonssaker 077/13 Tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg. Sted: Tveide, gnr. 91

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/745-6 Astri Christine Bævre Istad 02.07.2015. Oppstart av reguleringsplanarbeid for Boligfelt på Vebenstad.

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/745-6 Astri Christine Bævre Istad 02.07.2015. Oppstart av reguleringsplanarbeid for Boligfelt på Vebenstad. Averøy kommune Iversen Petch Att. Ingar Iversen Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/745-6 Astri Christine Bævre Istad 02.07.2015 Oppstart av reguleringsplanarbeid for Boligfelt

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer

Driftsplan for Masseuttak Kjeldal

Driftsplan for Masseuttak Kjeldal Driftsplan for Masseuttak Kjeldal 02.10.2014 Tittel: Driftsplan Dato: 02.10.2014 Utarbeidet av: - 2 - Innhold 3.0 Bakgrunn... - 3 3.1.1 Drift av uttaket... - 4 3.1.2 Type Uttak - 4 3.1.3 Avsluttet uttaksområde....

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/363 Privat detaljreguleringsplan - Pukkverk ved Holo Saksbehandler: Vidar Østenby Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 19/14 Plan- og miljøutvalget 11.03.2014

Detaljer

Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og

Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og Nore og Uvdal kommune S Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og rrc I tt kommunalteknikk IFUF V Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Sluttbehandling av reguleringsplan

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/118 18.11.2013

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/118 18.11.2013 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Tore Kleffelgård Referanse TOKL/2012/897-8/250/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/118 18.11.2013 Forslag til detaljreguleringsplan for Bruløkkjsetra

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

REGULERINGSPLAN. for. Berg steinbrudd. Øvre Ogndal. Steinkjer kommune. Side 1 av 6. Dato 23.01.12 Oppdatert 27.07.12

REGULERINGSPLAN. for. Berg steinbrudd. Øvre Ogndal. Steinkjer kommune. Side 1 av 6. Dato 23.01.12 Oppdatert 27.07.12 REGULERINGSPLAN for Berg steinbrudd Øvre Ogndal Steinkjer kommune Dato 23.01.12 Oppdatert 27.07.12 Landsem Plan & Bygg Stjernavegen 9 7790 Malm Side 1 av 6 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN I gjeldene kommuneplanens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/1505 /28997/12-PLNID 1784. Telefon: 77 79 05 58

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/1505 /28997/12-PLNID 1784. Telefon: 77 79 05 58 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/1505 /28997/12-PLNID 1784 Martha Stalsberg 11.07.2012 Telefon: 77 79 05 58 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet x Byutviklingskomité

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

P L A N B E S K R I V E L S E SIRDAL KOMMUNE PLAN-ID 2012 002 DETALJREGULERINGPLAN AV SKARET MASSEUTTAK GNR. 1, BNR. 8 DRIFTSPLAN

P L A N B E S K R I V E L S E SIRDAL KOMMUNE PLAN-ID 2012 002 DETALJREGULERINGPLAN AV SKARET MASSEUTTAK GNR. 1, BNR. 8 DRIFTSPLAN SIRDAL KOMMUNE PLAN-ID 2012 002 DETALJREGULERINGPLAN AV SKARET MASSEUTTAK GNR. 1, BNR. 8 DRIFTSPLAN P L A N B E S K R I V E L S E 28.04.2016 Prosjektnr.: 1217 Innholdsfortegnelse Dato: 25.02.2016 Side

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

NØTBERGET STEINBRUDD

NØTBERGET STEINBRUDD DETALJREGULERING FOR NØTBERGET STEINBRUDD ELVERUM KOMMUNE Arealplan-ID 2012005 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 7.5.2013 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet...3 1.2 Planområde

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Evje og Hornnes kommune Evjemoen 4735 Evje Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2011/6005 / FMAAMFR 02.10.2013 EVJE OG HORNNES KOMMUNE - INNSPILL TIL MELDING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 3.1.14 PLAN 375-6 - BEBYGGELSESPLAN FOR GOFARNES - 66/918 - ENDRING VEDR. FORMÅLSGRENSE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune

Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune Forslag til reguleringsplan Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune Gnr. 10 bnr.1 Reguleringsbestemmelser 15.09.2009 Innhold: Planbeskrivelse side 2 Reguleringsbestemmelser side 4 Utarbeidet av:

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616.

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2263-4414/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Utv.saksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 45/11 - SOKN - PLANID: 2007 008 NY FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07.

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07. 2012 REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART sha v/åsmund Rajala Strømnes 02.07.2012 Navn på plan/tiltak: Reguleringsplan for Prestegårdsjorda Kommune: Lødingen kommune

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 14/1597 Saksnr Utvalg Type Dato 015/15 Plan- og miljøstyret PS 09.03.2015 Detaljplan Vik sør 193/43

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Møtedato/sted: 13.06.2012 Gjensidige, Storgt 13 kl: 09.30 SAKLISTE:

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

REGULERINGSPLAN Buvikstranda,

REGULERINGSPLAN Buvikstranda, REGULERINGSPLAN Buvikstranda, GNR. 1 BNR. 56 Buvika, Skaun kommune Oppdragsgiver: Tor Inge Kvenberg og Tore Ølsholm Utarbeidet av: Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for : Buvikstranda, Skaun

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 36 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2012/897-33/250/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Vi viser til søknad om opprettelse av ny grunneiendom mottatt Asker kommunes dokumentsenter 31.03.2014.

Vi viser til søknad om opprettelse av ny grunneiendom mottatt Asker kommunes dokumentsenter 31.03.2014. Are Hansen og Cecilie Haraldsen Røykenveien 356 1389 HEGGEDAL Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: TPEDERSE GBNR 79/108 30.04.2014 S14/1602 L23791/14 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S14/1602.

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass

TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass E 431400 E 431300 E 431200 E 431100 TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

Til stede: Fra utbygger og forslagsstiller/fagkyndig Tlf. E-post Odd Mareno Bæverfjord 41570569 omb@suconsult.no John Magne Bæverfjord Erik Bredesen

Til stede: Fra utbygger og forslagsstiller/fagkyndig Tlf. E-post Odd Mareno Bæverfjord 41570569 omb@suconsult.no John Magne Bæverfjord Erik Bredesen Møtereferat Møtedato: 24.11.2015 Referat dato: 26.11.2015 Sunndal kommunes saksnr.: 2015/21920 Planident: 20151120 Sted: Sunndal rådhus Tema: Reguleringsplan for Rådshammaren massetak - oppstartmøte Referent:

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll 29.01.2014

Planutvalget. Møteprotokoll 29.01.2014 Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 29.01.2014 001/14 Godkjenning av møteprotokoll 27.11.2013 002/14 Delegasjonssaker 003/14 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen - oppføring

Detaljer

Planutvalget. Innkalles med dette til møte 26.06.2012 kl. 10:00-00:00 på Rådhuset, Mosjøen. Tillegg SAKLISTE

Planutvalget. Innkalles med dette til møte 26.06.2012 kl. 10:00-00:00 på Rådhuset, Mosjøen. Tillegg SAKLISTE Planutvalget Innkalles med dette til møte 26.06.2012 kl. 10:00-00:00 på Rådhuset, Mosjøen. Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 76/12 12/447 DETALJREGULERING FOR NY VEG OG MASSETAK SKALAND, MED

Detaljer

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland Delegert vedtak Avgjort av: Saksansv.: Terje Premak Arkiv: K2-L12, PlanID-201106 Objekt: Arkivsaknr: 11/675-24 Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Detaljer

DP Suistog Trovatn Plan ID 20050007 Framlegg til mindre reguleringsendring

DP Suistog Trovatn Plan ID 20050007 Framlegg til mindre reguleringsendring Vinje kommune DP Suistog Trovatn Plan ID 20050007 Framlegg til mindre reguleringsendring Føresegner Revisjon B, 30. Mai 2013 Plankontoret Hallvard Homme AS DETALJREGULERING SUISTOG TROVATN FØRESEGNER I

Detaljer

RØROS KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR LERGRUVBAKKEN FJELLUTTAK

RØROS KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR LERGRUVBAKKEN FJELLUTTAK 1 RØROS KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR LERGRUVBAKKEN FJELLUTTAK Plankart er datert 31.10.2014, med revisjonsdato 05.01.2015 Bestemmelsene er datert 31.10.2014, med revisjonsdato

Detaljer