Uttalelse til oppstart av arbeid med detaljregulering av Marisberg felt C1 - Arendal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uttalelse til oppstart av arbeid med detaljregulering av Marisberg felt C1 - Arendal kommune"

Transkript

1 Turid Hagelia Korshavn Fra: Lindaas,Gunnar Ogwyn Sendt: 6. mars :55 Til: Turid Hagelia Korshavn Kopi: 'Statens vegvesen,region sør'; 'Fylkesmanneni Aust-Agder' Emne: Uttalelse til oppstart av arbeid med detaljregulering for del av Marisberg felt C1 - Arendal kommune Sakstittel: Marisberg felt C Arendal - reguleringsplan Vår ref: 2014/504-3 Dato: Uttalelse til oppstart av arbeid med detaljregulering av Marisberg felt C1 - Arendal kommune for del Vi viser til oversendelsedatert , med melding om oppstart av planarbeid for Marisbergfelt C1. Bakgrunn: Området er del av reguleringsplan for Marisberg, vedtatt , og omfatter felt C1 i denne. Området er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. Planfaglig vurdering: Plan- og naturseksjonen i Aust-Agder fylkeskommune har vurdert oppstartmeldingen. Det signaliseresat utnyttingsgraden i gjeldende reguleringsplan ønskesøkt, og at det vil være behov for å justere infrastrukturløsning er for bl.a. å sikre selvfall for avløp. Totalt tas det sikte på om lag 160 boenheter. Vi deler vurderingen i oppstartsmeldingens om at deler av planområdet har en krevende topografi. Det vil derfor være viktig å beskrive landskapsvirkningeri planbeskrivelsen. Plan- og naturseksjonen har for øvrig ikke vesentlige merknader til planarbeidet, som er forankret i overordnet plan. Videre boligbygging på Tromøya vil som kjent bidra til å forsterke trafikkutfordringene på kystveien. Dette kan imidlertid ikke løses i dette planarbeidet. Kulturminnevern: Automatisk fredete kulturminner Planområdet er tidligere arkeologisk registrert og det er ingen automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. I reguleringsbestemmelsene for reguleringsplanen for Marisberg, står det følgende: 12.1Før det gis igangsettingstillatelse i område A, B og C, skal det for de respektive områdene foreligge godkjent teknisk plan og utomhusplan for tiltak nevnt i pkt Før iverksetting av tiltak iht. reguleringsplanen for Marisberg,skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte automatisk fredete kulturminnene, id og id , innenfor planområdet. Det skal tas kontakt med Aust-Agder fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres, slik at omfanget av den arkeologiske utgravingen kan fastsettes. Det ble i 2013 gjennomført utgraving av id i forbindelse med bygging av atkomstveien. I Riksantikvarensvedtak om kostnadene knytte t til utgraving av id , datert , sier Riksantikvaren segenig i vurderingen at før det kan tillates tiltak innenfor feltene A1-7, så skal det settes krav til undersøkelseav id Basert på Riksantikvarensuttalelse , har fylkeskommunensom regional kulturminnevernmyndighet ingen merknader til detaljreguleri ngsarbeid for Marisberg felt C1. 1

2 Aust-Agderfylkeskommune minner om aktsomhetsplikten. Hvis det under arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller andre spor fra eldre tid, skal arbeidet stansesog melding umiddelbart sendesaust-agder fylk eskommune, kulturmi nnevernseksjonen, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven), 8 annet ledd. Kulturminnevernseksjonen prioritere r meldinger om funn av mulige kulturminner ved igangsatte tiltak. Kulturminnevernseksjonen forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som utfører arbeidet i marken. Aktsomhetsplikten bør tas inn som et eget punkt under de generelle bestemmelsene. Med hilsen Gunnar OgwynLindaas rådgiver Aust-Agder fylkeskommune Fylkesrådmannen Postboks788 Stoa 4809 ARENDAL tlf: e-post: 2

3 Miljøvernavdelingen Stærk & Co. a.s. Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2006/6090 / FMAAMFR Innspill til melding om oppstart av detaljreguleringsplan for del av Marisberg felt C1 - Ar endal kommune Vi viser til brev fra Stærk & Co med varsel om oppstart av planarbeid for felt C1 i Marisberg, planarbeidet er hovedsakelig i tråd med reguleringsplan for Marisberg, men det vil bli foretatt noen justering av bygeområdet og veiføringen. Utnyttelsesgraden på 40 % forventes økt i planarbeidet, noe vi er positive til. Da planarbeidet i hovedsak er i tråd med nylig vedtatt reguleringsplan for Marisberg vil ikke Fylkesmannen prioritere å avgi uttalelse i denne saken. Med hilsen Maria Fremmerlid senioringeniør Cathrine S. Torjussen rådgiver Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. Saksbehandler: Maria Fremmerlid / Dir. innvalg Kopi til: Arendal kommune Postboks 780 Stoa 4809 Arendal Statens Vegvesen, Region sør Postboks Arendal Aust-Agder fylkeskommune, Arealplan Postboks Arendal E-post: Tlf.: , Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsv.1, 4838 Arendal

4 Tromøy,6. mars2014 Stærk& Co. a.s. Havnegaten1 4836Arendal Merknad til oppstartsplan for Marisberg felt C1 Tromøy er somkjent midt oppi en stor diskusjonom skolestruktur. Lokalisering aven ny 1-10 skoleer et avde store diskusjonstemaene. Vedflere anledningerhar representanterfra bådeskolekontoret,arendaleiendom KF og byplanleggerepekt påmarisbergsomen muliglokaliseringavny skolepå Tromøy.Det er ogsåblitt snakketvarmt om viktighetenavå lokalisereskoleni forbindelsemednytt lokalsenterpåtromøy.påfolkemøtepåtromøy Menighetshusi desemberforklarte byplanleggermichaelfullergeeom viktigheten avat skolenblir synligfra fylkesveien.når kommunennåskalutvikleområdeter det viktigat de selvgårforan,for å dannegrunnlagfor et lokalsenter. Skalen få et aktivt lokalsentermådet knyttes til veieneder innbyggerneferdesog til aktiviteter og funksjonervi bruker i hverdagslivet.fylkesvei 409knytter Tromøy til fastlandetviabrua.fylkesveiener kollektivakseninn påtromøy.lokalsenteret måinnehasåmangeoffentlige-og fellesfunksjonersommulig,og kollektivknutepunktpåtromøybør liggetilknyttet senteret.administrasjoneni Arendalkommunehar sagtat lokalsenterpåtromøy bør liggemellomtromøybrua og Færvikkryssetom det skalbli befolkningensviktigstemøteplasspåtromøy. Dersomen ny skolepåtromøy skalbidra til å styrke og skapeaktivitet i lokalsenteret,bør denliggelangsfylkesveien. Konsekvensutredningen for skolestrukturpåtromøy visertil en tomt påmarisberg somliggerinnenforområdec1 somstærk& Co nåskaldetaljregulere.vi mener det er feil å måttetrekke myetrafikk, bådeprivatbilerog kollektivtrafikksålangt inn påområdetog forbi boligområdet.skoletomtenvil bli mindresynligog få dårligeretilknytningtil kollektivaksen,fylkesvei409,og lokalsenteret.skoletomten foreslåtti konsekvensutredningen for skolestruktur påtromøy liggerdessuteni områdetregulerttil friluftsområdeog eiesavryssdalog Salvesen. TomteområdetMarisbergfelt C1 er regulerttil byggeområdefor boligog kjøpt av ArendalEiendomKF.Området er arealmessignoe mindreennforeslåttområdei konsekvens-utredningen, menområdetkanutgjøreen stor andelavarealetsom trengsfor ny skolepåetromøy.likevelser det ut til at områdetikke er mindreenn avsattområdefor 1-10 skolepåstuenes.i første omganger det et prekærtbehov for ungdomsskolepåøya. Vi menertomteområdetmarisbergfelt C1 sterkt bør vurderessomskoletomtfor ny skolepåtromøy daden:

5 1. gir en skolelokaliseringsombyggeropp undernytt lokalsenterog samordningav offentlige-og fellesfunksjoner,samtidigsomen knytter segnærmeretil fylkesvei alleredeeiesavarendalkommune 3. alleredeer regulerttil byggeområdei motsetningtil det andretomteområdet sommåomreguleresfra friluftsområde.her kandet vedomreguleringfra friluftsområdestilleskrav til konsekvensutredningfor områdetetter forskrift om konsekvensutredning 4. Kommunenhar kjøpt tomter innenforområdetc1 medformålå byggeboliger, menslik situasjonennåer medinnstillingom ny skolepåmarisbergbør godog langsiktigsamfunnsplanlegg vektlegges.god helhetligarealplanlegginger kommunensansvarog bør værederesmålsetning. For oss peker alt dette i en retning: Bedre lokalisering og helhetlig planlegging og raskere mulighet for å starte utbygging av ny skole! MedvennlighilsenpåpvegneavRolighedenFAU leder ElisabethNærestadog IngunnHylenThomassen

6

7

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01650-35 Arkivkode. Geilo-174 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 12.03.2015 6/15 2 Kommunestyret 25.03.2015

Detaljer

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen Statoil ASA Hammerfest LNG Postboks 413 9615 Hammerfest Oslo, 22.10.2013 Deres ref.: AU-DPN ON SNO-00207 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5194 Saksbehandler: Ingrid Bjotveit Hammerfest LNG-endring

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE PLAN-ID 16222010002 Vedtatt av KST 15.12.2010 Ark.sak 09/488 Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Avfallsforbrenningsanlegg Langemyr, Dalane reguleringsplan med konsekvensutredning.

Avfallsforbrenningsanlegg Langemyr, Dalane reguleringsplan med konsekvensutredning. Dato: 26.04.07 Saksnr.: 200600565-48 Arkivkode O: PLAN: Saksbehandler: Ivar Vestervik Saksgang Byutviklingsstyret Bystyret Møtedato 24.05.2007 13.06.2007 Avfallsforbrenningsanlegg Langemyr, Dalane reguleringsplan

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 46, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Kommunestyret 3.1.213

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Mandal kommune Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Planutvalget Mandal kommmune VEDR. SAKSFREMSTILLING FOR BEHANDLING AV FORSLAG TIL OMREGULERING AV DETALJREGULERING AV MARNAR BRYGGE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer