Årsmøte SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014"

Transkript

1 Årsmøte 2013 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding Rekneskap 4. Budsjett Økning av medlemskontingent 6. Val etter vedtektene a. 2 styremedlem b. Leiar for 1 år c. Nestleiar for 1 år

2 Sak 2 Årsmelding 2013 Styret si samansetning Leiar: Nestleiar/baneansvarleg: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Thor Olav Andersen* Leiv Årseth Arild Fleten* Ewa Sonesson Hege Kjeilen 1.vara: Ida Berqvam* 2.vara: Frode Bruland * * = på val Dagleg leiar/sekretær Leiv Årseth / Donovan Goosen Grupper, utval, komitear, ansvarlege Bane- og byggekomité: Leiv Årseth, Odd Anders Vie, Ole Jacob Bye Veien til golf-ansvarleg: Donovan Goosen Handicapkomité: Ole Jacob Bye Instruksjon: Donovan Goosen Klubbutvikling: Leiv Årseth Kvinnekontakt: Ewa Sonesson Barn/junior-kontakt: Paula Lesto Turneringskomité: Arnar Helgheim, Inger Jorunn Årseth, Ewa Sonesson, Donovan Goosen Valkomité: Roy Svalheim, Helge Skudal, Hanne Fonn Seniorkomité: Ikke bemannet Disiplinærkomité: Torgeir Årdal, Roy Svalheim Banemannskap: Leiv Årseth, Donovan Goosen Ansvarleg - politiattest: Ewa Sonesson

3 Styremøter Det er halde 9 styremøter sidan førre årsmøte. Styret har hatt møter gjennom heile året. Dagleg leiar Leiv Årseth har på vegne av styret hatt den daglege oppfylginga i lag med klubbsekretær Donovan Goosen Pro Sesongen 2013 var pro Donovan Goosen sin niande sesong i Sunnfjord Golfklubb. Aktiviteten rundt undervisning og pro-arbeid er godt etablert, og Donovan er ein viktig miljøfaktor i klubben. Butikk Pro Donovan Goosen har hatt ansvar for butikken i eigen regi. Baneutvalget Etter ein heilt spesiell, kald og lang vinter utan snø på greenane var det med spenning og uro vi gjekk våren i møte. Det verst tenkjelege slo til, med totalskade på både greenane og fairway. Gjennom vinteren vart det fjerna snø og knust is på greenane tre ganger. Slik været vart denne vinteren vart dette bortkasta tid og pengar. Våren kom omtrent i normal tid men det var kaldt, og med mykje tele i jorda vart det vanskeleg å få noko til å gro. 3 juni var det målt 40 cm ned på telen på bane ein. Det vart mykje grubling på korleis vi billegast og raskast skulle få greenane til att. Vi innhenta råd både frå forskarar og frå andre klubbar med erfaring etter frostskade. Erfaringane frå andre klubbar var like dei vi har nok av sjølve (hjelpeløyse). Til slutt valde vi, i god tru, den enkle og billegaste løysinga med god lufting, grundig vertikalskjæring, god dressing og iblanding av veksttorv. Med stor dugnadsinnsats med tungt manuelt arbeid, av blant anna Helge Skudal og Odd Arne Sten, vart dei fyrste 5 greenane sådde den 16 mai, resten 21 mai. Vi var i god tru og var overbevist om at dette skulle bli bra, men det gjekk ikkje slik. Nokre av greenane er sådde oppatt fem ganger. Først i september kunne det sjå ut som det var håp for neste år. Green 6 var den det var dårlegast resultat på, den vart fresa og den gamle daude grasrota vart for det meste fjerna. Det vart lagt på ny sand og strødd plantejord på toppen utan å blande det inn i sanden. Den vart sådd 2 august, 14 sept vart den teken i bruk. Spørsmålet vert då for ettertida: har vi for stor panikk om våren, kanskje kan vi med fordel bruke greenane som dei er til ut på sumaren for so å så på same måte som vi gjorde på bane 6. Det må då på førehand klargjerast provisoriske greenar som må brukast i 5-6 veker til dei nysådde kan takast i bruk. Prosjektet med forlenging av bane åtte er komme så langt at den vert teken i bruk ganske tidleg til våren med nye gule og raude tee. Det som står att no av banekomiteen sine forslag, er å få utbetra begge sidene av fairwayen på bane fem. Leiv Årseth

4 Veien til golf (VTG) 2013 "Grønt kort" vart frå og med 2010 erstatta av opplegget "Veien til golf" (VTG). Norges Golfforbund vedtok i 2009 å innføre nye retningsliner som skal gjelde for nybegynneropplæringa. Målet er å gi nye spelarar ein mest mogleg praktisk og positiv tilnærming til golfen, og slik senke terskelen for å begynne med golf. Vi arrangert 3 helgekurs og ein del individulle kurs i Totalt fekk vi inn 33 nye medlemmar, 32 stk frå VTG kurs. Helgekurs har vore enklast å arrangere og gjennomføre og med mogelegheit til individuelle kurs i tillegg er det eit bra tilbod Stor takk til alle som var med på praksisdelen ut på bane. Donovan Goosen Barn og Golf Første trening starta torsdag 30. mai. Treningstid kl Det var 18 påmelde, fordelt på 6 i kvart årskull 2005, 2006 og Blei litt fråfall etter kvart så vi har vore deltakarar i snitt på kvar trening. Vi har stengt drivingrange medan vi har hatt trening. Banespel har vi gjennomført utan å blokkere for andre spelarar. Kvar trening har vore planlagt på førehand og sett saman av ulike øvingar på driving rangen, putting området, bunker og pitching området. Har vore ulikt nivå sidan dei yngste ikkje hadde spelt så mykje golf før medan dei eldste har vært med i 1-2 sesonger tidlegare. Alle har fått prøve seg ute på bana og hadde stor glede av dette. Avslutning 19. september med småøvelsar/stafett, merkeutdeling, kaker, saft, kaffi og film(donald Golf) til slutt. Annonsering. Ei annonse i Firda om oppstart. Plakatar Info om Barn og Golf på internettsida til Sunnfjord GK. Direkte e-post til alle vi hadde e-post adresse til frå året før. Elles kommunikasjon på Facebookgruppe «Sunnfjord GK Barnegolf Trenarar: Roy Svalheim Roald Eikås Svanhild Tennebø Tor Kristian Kvammen Vidar Myrhol Elles har vi fått litt hjelp frå foreldre «innimellom» når det har vært behov for det. Tal: 12 treningar 18 deltakarar Treningsavgift kr 500,-

5 Golfmerker: 6 bestått puttemerke 6 beståtte bronsemerker 2 beståtte sølvmerker I år hadde vi ikkje merkeprøver, men merker vart delt ut på grunnlag av deltaking på treningane. For juniortreninga i Sunnfjord Golfklubb. Roy Svalheim og Roald Eikås Juniorgolf Første trening starta mandag 27. mai. Treningane har vore delt inn i to puljar, ei frå kl til og ei frå kl til Totalt vart det 30 påmeldte deltakar. Nokon fall i frå i løpet av sesongen, så vi enda opp med at 28 fullførte heile sesongen. Vi har gjennomført måndagstreningane utan å stenge treningsområdet for andre golfarar. Kvar trening har vore planlagt på førehand og sett saman av ulike øvingar på driving rangen, putting området, bunker og picthing området. Vi har vore ute og spelt på bana fleire gonger, og har då utvida treninga med ein halv time pr. gruppe. Vi ser det er populært når vi kjem oss ut på bana for spel. Avslutning 9. september med små konkurranse, merkeutdeling, kaker, saft og kaffi. Annonsering. Ei annonse i Firda om oppstart. Plakatar Info om Barn og Golf på internettsida til Sunnfjord GK. Direkte e-post til alle vi hadde e-post adresse til frå året før. Utstyr. Bestilt Tri-golfsett etter sesongavslutning. Bestilt golfblink 2 m etter sesongavslutning. Trenarar: Arvid Årseth Arne Lesto Inger Jorun Årseth Eirik Hjelmbrekke Donovan Goosen I tillegg har vi hyra inn litt ekstra hjelp når vi har vore ute og spelt på bana. Takk til Knut Gunnar Fonn, Hanne Fonn, Ken Fagerli, Geir Morten Hestad, og Håkon Østenstad. Tal: 11 treningar 30 deltakarar. Treningsavgift kr 500,-

6 Golfmerker: 1 bestått puttemerke 3 beståtte bronsemerker 9 beståtte sølvmerker 7 beståtte gullmerker I år hadde vi ikkje merkeprøver, men merker vart delt på grunnlag av deltakelse på treningane. Trenar 1 kurs: Klubben har i år sendt to stk på trenar 1 kurs arrangert av norges golf forbund. Kurset gjekk over to helgar på Fana golfklubb, og inneheldt og 44 timar teori og 45 timar praksis i eigen klubb. Eit godt og lærerikt kurs. For juniortreninga i Sunnfjord Golfklubb. Arvid Årseth/Inger Jorun Årseth Damegruppen På starten av sesongen vart det arrangert texas scramble konkurranse med påfølgande sosial samling på klubbhuset. Det vart og invitert til golftrening ein søndags ettermiddag for å få damene i gang. I samband med dette vart det oppretta ei facebook gruppe der damene kunne avtale tider om spel. Det viste seg i løpet av sommaren at få brukte denne gruppa. I september tok underteikna initiativ til golfspel torsdagar, tilbakemeldinga var at dette var artig. Konklusjonen er at nokon erfarne damespelarar må invitere resten av damene for at det skal verte aktivitet og spel. Neste sesong bør klubben ta sikte på å ha ein fast damedag på bana. Inger Jorun Handicapkomiteen Årsrevisjon av handicap vart gjennomført Systemet for årsrevisjonen vart endra hausten Retningslinjene for årsrevisjonen er nedfelt i EGA Handicap System, og klubben vil be alle med spørsmål rundt revisjonen om å lese dette dokumentet: Revisjonen er obligatorisk for alle spelarar. Ved årsrevisjon i GolfBox for handicapstatus for medlemmene i Sunnfjord GK var det ved utgangen av året 159 (begge kjønn) med etablert handicap, og 126 med klubbhandicap. Sortert på kjønn og handicapkategori, er det følgjande fordeling: Hcp.kategori Frå - til Kvinner Menn 1-4, ,5 11, ,5-18, ,5-26, ,5-36, Etablert hcp (36 eller lågare) Klubbhcp/golfkort Intet handicap (eller hcp=99) 1 6

7 Talet på medlemmer (begge kjønn) med etablert handicap viser ein nedgang på 19 frå året før, mens talet på medlemmer med klubbhcp er redusert med 12 personar. Handicapnivået på spelarane i Sunnfjord GK har vore stabilt dei siste åra. Klubben hadde ved årsskiftet 2013/14 rundt 30 prosent fleire spelarar i kategori 2 og 3 enn for fire år sidan. For handicapkomiteen, Ole Jacob Bye Turneringskomiteen 2013 Arnar Helgheim (leiar), Ewa Sonesson, Inger Jorun Årseth og Donovan Goosen Målsetjinga til komiteen er å lage eit turneringsopplegg med noko for ein kvar smak. Når vi sjekka GolfBox etter sesongen, finn vi 36 registrerte klubbturneringar med stort sett god deltaking. Litt færre turneringar og ein viss nedgang i deltakinga. Med vanskelege baneforhold, er vi likevel bra nøgd med turneringssesongen. Sesongopning 11. mai Vårspretten var ei scrambleturnering over 18 hol med 23 deltakarar. Vinnarlaget bestod av Frode Romarheim, Roy Svalheim og Donovan Goosen. Nordea Pairs 8. juni Her konkurrerte 26 deltakar. Odd Anders Vie og Arnar Helgheim gjekk av med sigeren. Audi Quattro Cup 22. juni Arrangert av Berge & Co med Arvid Årseth og Hans Jørgen Sælen i spissen. 20 spelarar utgjorde 10 lag der minst ein frå kvaert par er Audi-eigar. Bjørn Sønnervik og Rune Hovland vann og fekk dermed sjansen til å spele landsfinalen på Oustøen. COOP Vest Sunnfjord Open Vår NVT-turnering var sponsa av COOP Vest. Ikkje minst, stilte COOP med eit flott premiebord! Turneringa vart arrangert med 42 deltakarar frå 8 klubbar som trassa det litt sure veret. Brutto slagspel: I herreklassen vann Johann Germishuys (+3) medan Ingrid Stavang (+25) vann i dameklassen og Jakob Stubhaug (+14) vann juniorklassen. Stableford: Her vann Vidar Knotten (Vanylven), Ingrid Stavang og Jakob Stubhaug kvar si klasse. Laurdagsgolf / søndagsgolf Laurdags- eller søndagsgolf har etter kvart vorte eit fast innslag på programmet. Dette er litt uhøgtidelege turneringar som vi stort sett har ei av kvar veke gjennom sesongen. Sunnfjordserien Vi hadde (som sist) sett opp 6 innleiande turneringar der dei 4 beste var teljande. Avslutninga var eit playoff med 3 turneringar. Nytt i 2013 var ein «Grand Finale» som gjekk av stabelen den 14. september. Vi heldt på same format som i 2012 med ei felles klasse for alle deltakarane. Jakob Stubhaug vann både finalen og Sunnfjordserien samanlagt! På plassane bak i samandraget kom Kristian Haugen og Tore-Bjarne Gamborg.

8 I den 6 innleiande og 3 playoffrundene var det til saman 35 spelarar som deltok minst ein gong. På «Grand Finale» var det heile 35 deltakarar. Vi hadde Junior Tour dagen etter, slik at mange kombinerte dette til ei golfhelg i Sunnfjord. Førre sesong var Sunnfjordserien avslutta før klubbmeisterskapet og vi tykte sesongen då «punkterte» litt. I år gjekk serien altså fram til 14. september og vi hadde inntrykk av at dette gav eit betre totaltilbod. Cross Country golf 27. juli Her set komiteen opp ei «ny bane» på 18 hol med spel på kryss og tvers i scrambleformat. 16 spelarar var delte inn i 5 lag. Laget med Endre Aaberg, Johann Germishuys og Tore Heggheim vann. Flaggturnering 4. august I dette formatet får kvar spelar tildelt slag som banas par + tildelte slag etter slopetabellen. Av dei 18 deltakarane, kom Kristian Haugen lengst med sine slag. Han var 34,5 cm frå flagget på hol 18 og 4,5 cm nærare enn Arnar Helgheim på andreplass. Klubbmeisterskap 24. og 25. august Som vanleg gjekk klubbmeisterskapet i slagspel over 36 hol laurdag og søndag. Vinnarane vart: Herrar: Dan Nygård (+19) Herrar Senior: Aksel Hovland (+30) Damer: Ingrid Stavang (+57) Junior: Jakob Stubhaug (+47) Geir Huus minnepokal (beste resultat): Dan Nygård Beste nettoscore: Dag 1: Dan Nygård. Dag 2: Kristian Haugen Klubbmeisterskap match Dei 16 beste uavhengig av klasse i klubbmeisterskapet kvalifiserte seg til matchspelet. I finalen vann Arnar Helgheim mot Kristian Haugen på hol 19. Etter 18 hol den 18. september var det både likt og mørkt. Hol 19 vart såleis spelt dagen etter. Jakob Stubhaug vann kampen om tredjeplassen (også den 18.9.) mot Helge Skudal. I år var det sett klar frist for kvar kamp og det gjorde at turneringa gjekk smidigare enn før, men førte til nokre «walk over». Alt i alt, trur vi det må gjerast slik for å vere sikre på at vi får avgjort turneringa før avslutningsfesten. Junior Tour 15. september God deltaking frå klubbane i Bergensområdet gjorde at det var ekstra kjekt å arrangere denne turneringa. Heile 29 juniorspelarar deltok i dei 4 klassane. Vinnarane vart: Gutar 1 (slagspel): Jakob Stubhaug Jenter 1 (slagspel): Celiann Kolltveit Tverlid (Sotra) Gutar 2 (slaggolf): Hallvard Tjosås Drønen (Bjørnefjorden) Jenter 2 (slaggolf): Elise Langeland Olsen (Bjørnefjorden) NordVest Tour Dette var tredje året med denne turneringsserien i samarbeid med dei andre golfklubbane i nærområdet. Det vert arranger ei turnering hjå kvar klubb: Sunnfjord, Sandane, Nordfjord, Selje, Vanylven, Stranda, Volda, Sunnmøre og Ålesund (ny i 2013). Vår runde var COOP Vest Sunnfjord Open (sjå første side).

9 Jubileumsgolf 28. september 31 deltakarar feira 40-åringen Donovan Goosen! Turneringa var i stablefordformat over 18 hol. Jakob Stubhaug vann med Torbjørn Drage på andreplass. Om kvelden var det fest med blant anna utdeling av premiar frå klubbmeisterskap og Sunnfjordserien. Haustgolf etter 28. september Den fine hausten gav ivrige golfarar ein ekstra sjanse. Sidan første del av sesongen gjekk på provisoriske greenar, var det ekstra kjekt at vi fekk nokre golfveker utover i oktober også. Det vart turneringar med bra deltakinging både 5., 12. og til slutt 19. oktober. Endringar frå førre sesong Evaluering 2012 Endring 2013 På klubbmeisterskapet ønskjer vi anten lågare Vi hadde servering av baguett begge dagar for pris eller betre servering for neste sesong. same pris. Kr 400,- for begge dagar. Ikkje ekstra for KM Matchspel. I klubbmeisterskap match, bør vi ha klare fristar for kvar kamp. Mykje Stableford og litt scramble i løpet av sesongen. Neste sesong tenker vi å ha litt meir slag / netto slag / flaggturneringar Vi vurderer å få til «cross country» eventuelt par 3-turnering i Sunnfjordserien fekk endra format med alle spelarane i ei klasse. Dette meiner vi fungerte godt. Sesongen «punkterte» litt med klubbmeisterskapet. Vi tenker oss at avslutning av Sunnfjordserien bør vere etter klubbmeisterskapet slik at vi held på interessa for turneringar. Vi sette frist for kvar runde. Om ein spelar ikkje kunne spele, gjekk den andre vidare. Vi hadde fleire nettoslag turneringar, spesielt fram mot klubbmeisterskapen. Det var ei flaggturnering. Vi arrangerte ei «cross country»-turnering. Same inndeling i 2013 som Playoff gjekk etter klubbmeisterskapen. Vi meiner dette var ei fornuftig endring. På vegner av turneringskomiteen Arnar Helgheim Styret Medlemsoversikt Sunnfjord Golfklubb hadde ved årsskiftet 441 medlemmer, av desse er 272 aktive barn, juniorar og vaksne. Resten av medlemmene er passive og Long Distance- medlemer. Ved førre årsskifte var talet på medlemmer 464 (471), av desse 259 (330) aktive. Tallene i parantes er ukorrigerte tall frå årsmelding 2012.

10 Grupper FH Aktivt medlem m/lån 103 FH Aktivt medlem m/årskort 67 FH Aktivt medlem u/lån 17 FH Barn under 15 år 22 FH Ektefelle/samboer m/lån 11 FH Ektefelle/samboer m/årskort 7 FH Ektefelle/samboer u/lån 4 FH Junior under 20 år 25 FH - Long Distance Ektefelle 3 FH - Long Distance Medlem 22 FH Long Distance u/lån 8 FH Passivt medlem 136 FH Student 13 FH Æresmedlem 3 Aktivitetsoversikt for spel på bana Sesongen 2013 Sesongen 2012 Medlemmer Gjester Total Medlemmer Gjester Total April Mai Juni Juli August September Oktober November Sum Tallet på runder totalt viser en betydelig nedgang, faktisk en halvering fra året før. Årsaken til dette er helt klart grunnet frostskader på banen etter en lang kald vinter med lite snø. Dette resulterte i en sen åpning og en lite tilfredsstillende bane, noe som ryktes fort blant brukerne våre. Vi har sett tidligere at det etter skade har tatt tid før spillerne vender tilbake, både gjester og medlemmer. Det må være en prioritert oppgave i 2014 å gjenskape et godt rykte for banen vår. Sponsorar 2013 Verdi over kr. pr.år: Berge & Co og Stein Arne Sunde. Verdi kr kr pr. år: Jølstraholmen (Spar, Jølster Camping, Jølstraholmen kraftverk og Jølstringen kafe), Frydenbø, Enivest og Jølster kommune. Verdi kr kr pr. år: Bravida, GK Førde, Holtane hyttegrend, Magne Hafstad, Terje Sunde og Fjordane IT.

11 Jølster kommune har i alle år gitt oss et kjærkomment bidrag ved å ikke kreve leie for det arealet klubben disponerer som er kommunalt. Klubben ønsker å tilby sponsorene aktiviteter på anlegget. Arbeidet med å følge opp, og å skaffe nye sponsorer må prioriteres også fremover. Bana Sjå også årsmeldinga frå baneutvalet. Greenkeeper-funksjonen har også i 2013 blitt fylt av Leiv Årseth og Donovan Goosen, i tillegg til ein innleigd person i to sommarmånader. Leiv Årseth har sagt seg villig til å ta eit nytt år som baneansvarleg, og ein må understreke at klubben er heilt avhengig av den glimrande jobben Leiv gjer. Det må allikevel nevnes at klubben bør jobbe mot en løsning for å ha en permanent avlastning for Leiv. Dette bør prioriteres både i forhold til at klubben kan nyte godt av erfaringsoverføring, men samtidig vil det gi Leiv en litt lettere hverdag da belastningen på han synes for stor med dagens ordning. Heimesida Heimesida vart endra til en meir moderne og betre side i 2013 etter at hjemmesiden vår ble hacket. Året startet med litt lite informasjon tidlig på året, med det bedret seg utover sesongen slik at nyheter, turneringar og resultater etter kvart ble løpende oppdatert. Facebook siden vår ble en god erstatning mens hjemmesiden var nede, og fungerer godt med tanke på info og meningsutveksling.. Tillitsvalde Sunnfjord Golfklubb har ikkje avgitt tillitsvalde til regionale eller sentrale idrettsorganisasjonar. Dugnadsinnsats Klubben vidareførte i 2013 opplegget frå året før med moglegheit for medlemmene å spreie dugnadsinnsatsen utover heile sesongen. Dette har vist seg å være en ordning som fungerer godt, slik at det ikkje er noen grunn til å endre på dette. I tillegg til nokre fastsatte dugnadsdagar, kunne medlemmene ta på seg og utføre oppgåver på anlegget når det passa dei. Det er herskar fortsatt ingen tvil om at klubben treng mykje hjelp på dugnadsbasis, så samtlege involverte fortener ein stor takk! * Klubben gjev gratis rangeballar til alle som forplikter seg til et fast opplegg heile sesongen. Alle som yter ein dugnadsinnsats tilsvarande avgiftsbeløpet (7 timar), vil sjølvsagt kunne krevje refusjon av heile summen. Møter/arrangement/kurs I 2013 hadde vi 2 av våre juniortrenere på kurs i regi av NGF. Kurset ble holdt på Fana golfklubb over 2 helger, hvor de fikk utdannelse til trener 1. Dette var kjærkomment og et betydelig løft i tilbudet til våre yngre medlemmer. Takk til Arvid Årseth og Inger Jorunn Årseth for å ta på seg oppgaven. Avslutningsarrangementet vart også denne gangen arrangert på klubbhuset. I tillegg til hyggelig sosialt samvær var det premieutdeling for mellom anna klubbmeisterskap og Sunnfjordserien.

12 Økonomi Regnskapet for 2013 (sjå vedlegg) viser at økonomien tok et par skritt tilbake. Det virket som at banens tilstand sendte ringvirkninger til alle områder hvor vi hadde inntektsøkning året før. Både medlemsavgifter, greenfee og ballautomaten ga betydelig svikt i forhold til forventet inntekt. Vi var likevel i stand til å betale alle regninger i sesongen uten bruk av kontokreditt, dette fordi vi tidlig så tendensen, og hadde fortløpende oppfølging av budsjett. Utgiftene ble redusert der vi kunne for å kompensere slik at vi kunne komme oss gjennom sesongen uten for store tap. Resultatet ble en sesong hvor vedlikehold og investering i utstyr og bane gikk på sparebluss bortsett fra de tiltak som synes nødvendig for å få fart i gressveksten. Det er imidlertid helt klart at vi må påberegne og bruke mer penger for å opprettholde ønsket kvalitet på både banen vår og ikke minst maskinparken. Klubben betaler fortsatt ikke avdrag på lånet til Sparebanken Sogn og Fjordane, og er avhengig av banefondmidler, dugnadsinnsats og svært oppofrende innsats fra baneansvarlig Leiv Årseth for å komme i mål. Dersom vi skal ha som mål å redusere gjelden, noe som begynner å bli prekært, er det helt nødvendig å øke inntektene. Om vi skal se litt fremover må vi nok innse at lønnskostnadene vi har hatt til nå for vedlikehold av bane og utstyr nok går mot slutten. Det er ikke mulig, og heller ikke riktig, at en mann skal ta såpass stor belastning, spesielt uten å få tilstrekkelig godtgjørelse. Styret bør legge en plan for å oppnå en god avtale slik at vi er sikret kontinuerlig stell, vedlikehold og utvikling av banen, og dette må prioriteres høyt. De siste årene har vi ramset opp følgende for å bedre økonomien: - Øke medlemstalet og aktiviteten på bana. - Øke sponsorinntekter - Få klubben med i ett eller flere prosjekt (med tilskot) - Kostnadseffektiv drift av bana Alle disse punktene gjelder fortsatt, men vi er nok flinkest på det siste punktet og tror vi som tidligere nevnt har nådd smertegrensa der. Det første punktet er nok nøkkelen til trygg drift for å sikre at klubben og bana kan eksistere fremover i dagens format. Økonomisk tilskot/ klubbutvikling Gjennom året har vi søkt ulike støtte/tilskuddsordninger for å styrke klubbens arbeid med barn og ungdom. Vi har da mottatt kr.: ,- fra If barnefond, kr.: ,- fra Jølster kommune til barn & golf og kr.: ,- fra sparebankstiftinga. Vi har i tillegg fått utbetalt kr.: ,- frå Jølster kommune til forlenging av bane åtte. Dermed har vi en standard par 72 niholsbane med doble utslag. Banefondsmidlene som var innbetalt av medlemmer til prosjektet ble også brukt til dette prosjektet. Sunnfjord GK satser videre på rekruttering, og håper på støtte for å styrke arbeidet ytterligere. Når det gjelder vår deltagelse i aktivitetsparken på Hafstad i Førde har klubben fått forsikring om at vi fortsatt er med i planene, og vil få tildelt et område for etablering. Alle medlemmer oppfordres til å bidra med ideer og kontakter som kan få Sunnfjord GK involvert i gode prosjekt.

13 Framtidig utvikling Styret opprettholdt å styre i 2013 etter langsiktige mål som vi mener vil skape aktivitet og mangfold i klubben. Dersom vi lykkes med å følge opp målsettingene våre vil dette sikre klubben og banens videre eksistens i minst den formen som er i dag. Målene kan oppsummerast som i fjor: 1. Skape eit inkluderande og godt sosialt miljø i klubben der alle tar ansvar og kjenner seg velkomne 2. Få nye medlemer aktive på bana og i klubben 3. Auke medlemstalet, og auke talet på aktive medlemer som spelar på bana jamnleg. 4. Betre økonomien. ( ref. punktet over) 5. Fokusere på juniorar, finne vaksne i klubben i medlemsmassen som ser dette viktige arbeidet engasjerande. 6. Styrke golf-ferdigheitene til aktive medlemer (coaching), støtte deltaking av klubben sine medlemer når dei representerar Sunnfjord Golfklubb 7. Styrke den faglege drifta av klubben 8. Arbeide for å få fleire aktive kvinnelege golfspelarar 9. Marknadsføre klubben mot fylkeskommunen og kommunane Jølster og Førde 10. Vere klar for framtidig utvikling mot 18 hol når medlemsmassen er på plass. Særforbund Sunnfjord Golfklubb er medlem av Sogn og Fjordane Idrettskrins og Norges Golfforbund, og gjennom desse organisasjonane medlem av Norges Idrettsforbund. Sak 3 Rekneskap Sjå vedlegg 2 Sak 4 Budsjett 2013 Sjå vedlegg 3 Sak 5 Øking av medlemskontingent Styret foreslår for årsmøtet å øke kontingenten for alle kategorier med 4% avrundet til nærmeste 50 kroner. Sak 6 Val

Årsmøte 2014. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014

Årsmøte 2014. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014 Årsmøte 2014 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding 2014 3.

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013.

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Sak 6. Årsmelding Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Styret Leiar Harald Indresøvde Nestleiar Svein Aasen Kasserar Peder Barstad Sekretær Tore Knivsflå Bjørkedal Styremedlem

Detaljer

Nordfjord Golfklubb. Styret i Nordfjord Golfklubb si årsmelding for sesongen 2008

Nordfjord Golfklubb. Styret i Nordfjord Golfklubb si årsmelding for sesongen 2008 Nordfjord Golfklubb Styret i Nordfjord Golfklubb si årsmelding for sesongen 2008 Alle knøttene fikk stor pokal etter avslutninga på sesongen 2008 Årsmøtedato 30. januar Sakliste 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Årsmelding for Lærdal golfklubb sine nettsider. Besøksstatistikk for 2005:

Årsmelding for Lærdal golfklubb sine nettsider. Besøksstatistikk for 2005: Årsmelding for Lærdal golfklubb sine nettsider. Besøksstatistikk for 2005: I følgje statistikken ovanfor, registrert av nettleverandøren, var det 6144 unike besøkande på Lærdal GK sine nettsider. Det mest

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Sak 3 Val av dirigent, referent og 2 representantar til å underteikna protokollen

Sak 3 Val av dirigent, referent og 2 representantar til å underteikna protokollen Årsmøte i Lærdal Golfklubb onsdag 8.februar 2012 Klingenberg Fjordhotell, Årdalstangen Kl.18.30 Etter sakene vert det mat og quiz Dagsorden og sakliste Sak 1 Stemmerett oppteljing (Lov for Lærdal Golfklubb

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

Årsmøte i Lærdal Golfklubb den 11. februar 2009 REFERAT Stad: Lærdal kulturhus, kinosalen. Kl.18.30. Heidersteikn:

Årsmøte i Lærdal Golfklubb den 11. februar 2009 REFERAT Stad: Lærdal kulturhus, kinosalen. Kl.18.30. Heidersteikn: Årsmøte i Lærdal Golfklubb den 11. februar 2009 REFERAT Stad: Lærdal kulturhus, kinosalen. Kl.18.30 Heidersteikn: Henning Lem fikk blomster frå Årsmøtet som takk for god innsast som leiar. Spesiell takk

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

LÆRDAL Årsmelding 2002

LÆRDAL Årsmelding 2002 LÆRDAL Årsmelding 2002 1. Samansetning av styret Einar Hagen, leiar Elbjørg Tønjum, nestleiar (aktivitetskomiteen) Helge Tønjum, styremedlem (økonomi) Morten Asperheim styremedlem (GK/hcp, turnering, web)

Detaljer

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Informasjonsmøte for nye medlemmer Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Agenda 1. Hvordan komme inn i miljøet og bli kjent? (Tore) 2. Treningstilbudene, både for voksne og barn 3. Veiledning om utstyr 4. Tips

Detaljer

Sak 3 Val av dirigent, referent og 2 representantar til å underteikna protokollen

Sak 3 Val av dirigent, referent og 2 representantar til å underteikna protokollen Årsmøte i Lærdal Golfklubb onsdag 6.februar 2013 Haabakken, Lærdal Kl.18.30 Etter sakene vert det pizza og quiz Dagsorden og sakliste Sak 1 Stemmerett oppteljing (Lov for Lærdal Golfklubb - 2009) For å

Detaljer

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2016 Haugesund Golfklubb - ' 8. februar 2016 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2016 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Styret si samansetjing: Leiar: Øystein Tytingvåg Kasserar: Jan Ove Lotsberg Styremedlem: Atle Lotsberg, Wenche Henden, Roy Cato Hopland Grupper og utval :

Detaljer

Sak 3 Val av dirigent, referent og 2 representantar til å underteikna protokollen

Sak 3 Val av dirigent, referent og 2 representantar til å underteikna protokollen Årsmøte i Lærdal Golfklubb onsdag 5.februar 2014 Klingenberg Hotell, Årdalstangen Kl.18.30 Etter sakshandsaminga vert det pizza og quiz Dagsorden og sakliste Sak 1 Stemmerett oppteljing (Lov for Lærdal

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Rapport ungdomskurs i bridge på Os 27. 28. februar 2016

Rapport ungdomskurs i bridge på Os 27. 28. februar 2016 Rapport ungdomskurs i bridge på Os 27. 28. februar 2016 Os Bridgeklubb arrangerte helga 27. 28. februar 2016 bridgekurs for ungdom. Planlegginga av kurset starta hausten 2015, og etter at vi fekk innvilga

Detaljer

Nytt frå styret og innkalling til årsmøte KFUM Volda

Nytt frå styret og innkalling til årsmøte KFUM Volda KFUM Volda-Hjem http://iloapp.uppheim.net/blog/kfum?home&post=120 Page 1 of 3 18.05.2009 KFUM Volda Siste nytt Hovudside KFUM Volda» Vis alle innlegg» Aktivitetskalender» Nytt frå styret og innkalling

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Golfcamp 2014 Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Juniorleder Jon Peder Ryste 934 78 995 jp.ryste@online.no Medlem Rikke Naglestad 464 10 121 rikke.naglestad@bi.no Erik Rinde Olsen 900 82 507 erik.rinde_olsen@no.abb.om

Detaljer

Rekneskap/Budsjett 2008-2009. Revisjonen:

Rekneskap/Budsjett 2008-2009. Revisjonen: Rekneskap/Budsjett 2008-2009. Inntekter: Rekneskap 08. Rekneskap 09. Avvik Budsjett 09. Merknad Medlemskontingent 562 499 041 463 245-35796 500 000-36755 559 Sponsorinntekter 167 025 127 650-39375 127

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du?

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du? 485 responses View all responses Summary Hvilket kjønn er du? Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% Hvor gammel er du? < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hva er ditt handicap?

Detaljer

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 All lagspåmelding i seriesystemet for sesongen

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Stord IL Orientering Årsrapport 2003

Stord IL Orientering Årsrapport 2003 Stord IL Orientering Årsrapport 2003 Årsrapport arrangement 2003 O gruppa har i 2003 vore ansvarlege for fleire store arrangement. To kristtornløp, Per Magne`s minneløp, Vestlandsmeisterskapet på normaldistanse

Detaljer

VEKEPLAN: TRENING - KAMP

VEKEPLAN: TRENING - KAMP VEKEPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekeplan 35 Veke: 35: 25.august 31.august DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 35 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615

Detaljer

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Agenda Velkommen Damedag Aktiviteter/konkurranser/trening Lavterskeltilbud/fadderrunder Bane Informasjonsaktiviteter Damedag Damedag onsdag kl. 17.30, 9 hull front,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Årsmelding 2015 Sogn CK

ÅRSMELDING 2015. Årsmelding 2015 Sogn CK Sogn Cykleklubb ÅRSMELDING 2015 1 OPPSUMMERING AV SESONGEN 2015 Trening: Treningsesongen starta for dei fleste i midten av mars og det har vore same opplegg som tidlegare år: Intervall tysdag og torsdag,

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den.

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den. Sandsøy Idrettslag 8. februar 2008 6089 Sandshamn Årsmelding for 2007 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Bjørn Thore Hansen, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor, sekretær

Detaljer

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen Agenda Komiteen 2012 Treningstider og avgifter for juniorene sesongen 2012 Juniorturneringer nytt fra NGF Juniorturneringer i vårt turneringsområde Barn og Golf Gi oss gjerne tilbakemelding Kan sendes

Detaljer

: Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.)

: Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.) PROTOKOLL NR. : 05 13-15 FRÅ : Alpinkomiteen STAD/DATO : Skei, Skei Hotel/ 06. mai 2014 TIL STADES FORFALL MERKNADER : Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.) : Rune

Detaljer

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN.

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID. RAPPORT. SOGNDAL FOLKEHØGSKULE 2003. NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. Bakgrunn. Sogndal kommune har i de seinare åra teke i mot mange flyktningar

Detaljer

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184 Svineøkonomi Per Herikstad Hå Gardsrekneskapslag Peder Skåre Sparebank 1 SR-Bank Det siste året har vore prega av stort fokus på ubalanse i svinemarkedet. Overproduksjon gir lågare prisar for svineprodusentane

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 ÅRSMELDING FOR 2013 HANDBALL SENIOR Kommentert [SV1]: Kommentert [SV2]: 1 STYRET SI SAMANSETNING 2 Leiar: Gunn Lerøy Sportsleg leiar/nestleiar: Torstein Kvam Styremedlem:

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2015 ÅRSMELDING IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret 1. Styret

Detaljer

Spilletyper og spilleformer

Spilletyper og spilleformer Spilletyper og spilleformer Sist endret 22. februar 2012 1.0 Innledning... 2 1.1 Spilletyper... 2 1.2 Spillemåter... 3 1.3 Spilleformer... 3 1.4 Nærmest hullet... 5 1.5 Lengste drive... 5 1.6 Handicapgodtgjørelse

Detaljer

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha.

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Referat Dato.: 27. oktober 2014 Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Til stades: Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae Frå adm.: Frode Alfarnes, Romar Skeie

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 06.03.2014 kl 20:00 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent utan merknader Sak 2: Val av 2 personar til å skrive

Detaljer

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014.

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014. Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2014 Styret har i 2014 vore samansatt slik: Leiar: Atle Falk Nestleiar: Jeaneth Rangseter Kasserar: Jonny Flatebø Styremedlem: Marie Saghaug Styremedlem: Stig

Detaljer

Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer)

Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer) Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Krav til klubbene... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat... 3

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane Den regionale styredagen i Sogn og Fjordane Rica Sunnfjord Hotel, Førde torsdag den 16. mars 2006 Arrangør: StyreAkademiet Sogn og Fjordane Stryn Næringshage, Tinggata 3. 6783 Stryn www.styreakademiet.no

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Formannskapet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato: 13.01.2016 Tid: 15:00

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

KAMPMANUAL SESONGEN 2015. VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT.

KAMPMANUAL SESONGEN 2015. VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. KAMPMANUAL SESONGEN 2015 VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. - NFF sitt breiddereglement gjeld frå og med 4. divisjon menn og 3. divisjon kvinner, og lågare. - 5 spelarar

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Referat frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Til stades: Harald Lie, Finn Egil Adolfsen, Jorulf Refsnes, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby (for Bodil Mannsverk) Frå adm: Frode

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Tysdag 23.04.2013 Tid: Kl. 11:00 Stad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum, Kaupanger MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent:, Laura Kvamme,

Detaljer

Årsmelding Førde skulemusikkorps 1/8 2008 31/7 2009

Årsmelding Førde skulemusikkorps 1/8 2008 31/7 2009 Årsmelding Førde skulemusikkorps 1/8 2008 31/7 2009 Stad: Førde Barneskule - musikkrom Tid: Onsdag 23. september 2009 kl. 19.00 Sakliste: 1 MØTESKIPNAD - Godkjenning av innkalling og sakliste - Val av

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Inge Kristoffersen fram til 20.08.13,

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER. www.haugergolf.no

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER. www.haugergolf.no Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER www.haugergolf.no BLI SYNLIG PÅ EN AV NORGES TØFFESTE GOLFBANER Nå kan du få en unik mulighet til å tilby dine kunder, ansatte og andre firmarelasjoner

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Årsmøte i Voss golfklubb. 9. mars 2016 Kl 19.00. Klubbhuset på Voss Golfbane

Årsmøte i Voss golfklubb. 9. mars 2016 Kl 19.00. Klubbhuset på Voss Golfbane Årsmøte i Voss golfklubb 9. mars 2016 Kl 19.00 Klubbhuset på Voss Golfbane Saksliste: 1. Godkjenning av stemmeføre 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av møteleiar, referent og to personar

Detaljer

Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år!

Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år! Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år! Etter nok ein våt sommar var det tradisjonen tru godt ver heile helga under NVK-Hedmark si 20-års jubileumsprøve. 95 påmeldte vart pga skade og sjukdom redusert

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Gutar 16. Informasjonshefte. Dags- og kampprogram, reiseruter til dei ulike banene

Gutar 16. Informasjonshefte. Dags- og kampprogram, reiseruter til dei ulike banene Gutar 16 Informasjonshefte Dags- og kampprogram, reiseruter til dei ulike banene Innleiing I dette heftet er det samla litt informasjon om dei første dagane under Norway Cup. Veien vidare frå tysdag er

Detaljer

Nordfjord Golfklubb Årsmelding for sesongen 2005.

Nordfjord Golfklubb Årsmelding for sesongen 2005. Nordfjord Golfklubb Årsmelding for sesongen 2005. Årsmøte 27.01. Flott bru! Dugnadsgjeng: Dagfinn (brubyggjar), Elias og Tore Årsmøte 27. januar, sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2.

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer