Årsmøte SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014"

Transkript

1 Årsmøte 2013 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding Rekneskap 4. Budsjett Økning av medlemskontingent 6. Val etter vedtektene a. 2 styremedlem b. Leiar for 1 år c. Nestleiar for 1 år

2 Sak 2 Årsmelding 2013 Styret si samansetning Leiar: Nestleiar/baneansvarleg: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Thor Olav Andersen* Leiv Årseth Arild Fleten* Ewa Sonesson Hege Kjeilen 1.vara: Ida Berqvam* 2.vara: Frode Bruland * * = på val Dagleg leiar/sekretær Leiv Årseth / Donovan Goosen Grupper, utval, komitear, ansvarlege Bane- og byggekomité: Leiv Årseth, Odd Anders Vie, Ole Jacob Bye Veien til golf-ansvarleg: Donovan Goosen Handicapkomité: Ole Jacob Bye Instruksjon: Donovan Goosen Klubbutvikling: Leiv Årseth Kvinnekontakt: Ewa Sonesson Barn/junior-kontakt: Paula Lesto Turneringskomité: Arnar Helgheim, Inger Jorunn Årseth, Ewa Sonesson, Donovan Goosen Valkomité: Roy Svalheim, Helge Skudal, Hanne Fonn Seniorkomité: Ikke bemannet Disiplinærkomité: Torgeir Årdal, Roy Svalheim Banemannskap: Leiv Årseth, Donovan Goosen Ansvarleg - politiattest: Ewa Sonesson

3 Styremøter Det er halde 9 styremøter sidan førre årsmøte. Styret har hatt møter gjennom heile året. Dagleg leiar Leiv Årseth har på vegne av styret hatt den daglege oppfylginga i lag med klubbsekretær Donovan Goosen Pro Sesongen 2013 var pro Donovan Goosen sin niande sesong i Sunnfjord Golfklubb. Aktiviteten rundt undervisning og pro-arbeid er godt etablert, og Donovan er ein viktig miljøfaktor i klubben. Butikk Pro Donovan Goosen har hatt ansvar for butikken i eigen regi. Baneutvalget Etter ein heilt spesiell, kald og lang vinter utan snø på greenane var det med spenning og uro vi gjekk våren i møte. Det verst tenkjelege slo til, med totalskade på både greenane og fairway. Gjennom vinteren vart det fjerna snø og knust is på greenane tre ganger. Slik været vart denne vinteren vart dette bortkasta tid og pengar. Våren kom omtrent i normal tid men det var kaldt, og med mykje tele i jorda vart det vanskeleg å få noko til å gro. 3 juni var det målt 40 cm ned på telen på bane ein. Det vart mykje grubling på korleis vi billegast og raskast skulle få greenane til att. Vi innhenta råd både frå forskarar og frå andre klubbar med erfaring etter frostskade. Erfaringane frå andre klubbar var like dei vi har nok av sjølve (hjelpeløyse). Til slutt valde vi, i god tru, den enkle og billegaste løysinga med god lufting, grundig vertikalskjæring, god dressing og iblanding av veksttorv. Med stor dugnadsinnsats med tungt manuelt arbeid, av blant anna Helge Skudal og Odd Arne Sten, vart dei fyrste 5 greenane sådde den 16 mai, resten 21 mai. Vi var i god tru og var overbevist om at dette skulle bli bra, men det gjekk ikkje slik. Nokre av greenane er sådde oppatt fem ganger. Først i september kunne det sjå ut som det var håp for neste år. Green 6 var den det var dårlegast resultat på, den vart fresa og den gamle daude grasrota vart for det meste fjerna. Det vart lagt på ny sand og strødd plantejord på toppen utan å blande det inn i sanden. Den vart sådd 2 august, 14 sept vart den teken i bruk. Spørsmålet vert då for ettertida: har vi for stor panikk om våren, kanskje kan vi med fordel bruke greenane som dei er til ut på sumaren for so å så på same måte som vi gjorde på bane 6. Det må då på førehand klargjerast provisoriske greenar som må brukast i 5-6 veker til dei nysådde kan takast i bruk. Prosjektet med forlenging av bane åtte er komme så langt at den vert teken i bruk ganske tidleg til våren med nye gule og raude tee. Det som står att no av banekomiteen sine forslag, er å få utbetra begge sidene av fairwayen på bane fem. Leiv Årseth

4 Veien til golf (VTG) 2013 "Grønt kort" vart frå og med 2010 erstatta av opplegget "Veien til golf" (VTG). Norges Golfforbund vedtok i 2009 å innføre nye retningsliner som skal gjelde for nybegynneropplæringa. Målet er å gi nye spelarar ein mest mogleg praktisk og positiv tilnærming til golfen, og slik senke terskelen for å begynne med golf. Vi arrangert 3 helgekurs og ein del individulle kurs i Totalt fekk vi inn 33 nye medlemmar, 32 stk frå VTG kurs. Helgekurs har vore enklast å arrangere og gjennomføre og med mogelegheit til individuelle kurs i tillegg er det eit bra tilbod Stor takk til alle som var med på praksisdelen ut på bane. Donovan Goosen Barn og Golf Første trening starta torsdag 30. mai. Treningstid kl Det var 18 påmelde, fordelt på 6 i kvart årskull 2005, 2006 og Blei litt fråfall etter kvart så vi har vore deltakarar i snitt på kvar trening. Vi har stengt drivingrange medan vi har hatt trening. Banespel har vi gjennomført utan å blokkere for andre spelarar. Kvar trening har vore planlagt på førehand og sett saman av ulike øvingar på driving rangen, putting området, bunker og pitching området. Har vore ulikt nivå sidan dei yngste ikkje hadde spelt så mykje golf før medan dei eldste har vært med i 1-2 sesonger tidlegare. Alle har fått prøve seg ute på bana og hadde stor glede av dette. Avslutning 19. september med småøvelsar/stafett, merkeutdeling, kaker, saft, kaffi og film(donald Golf) til slutt. Annonsering. Ei annonse i Firda om oppstart. Plakatar Info om Barn og Golf på internettsida til Sunnfjord GK. Direkte e-post til alle vi hadde e-post adresse til frå året før. Elles kommunikasjon på Facebookgruppe «Sunnfjord GK Barnegolf Trenarar: Roy Svalheim Roald Eikås Svanhild Tennebø Tor Kristian Kvammen Vidar Myrhol Elles har vi fått litt hjelp frå foreldre «innimellom» når det har vært behov for det. Tal: 12 treningar 18 deltakarar Treningsavgift kr 500,-

5 Golfmerker: 6 bestått puttemerke 6 beståtte bronsemerker 2 beståtte sølvmerker I år hadde vi ikkje merkeprøver, men merker vart delt ut på grunnlag av deltaking på treningane. For juniortreninga i Sunnfjord Golfklubb. Roy Svalheim og Roald Eikås Juniorgolf Første trening starta mandag 27. mai. Treningane har vore delt inn i to puljar, ei frå kl til og ei frå kl til Totalt vart det 30 påmeldte deltakar. Nokon fall i frå i løpet av sesongen, så vi enda opp med at 28 fullførte heile sesongen. Vi har gjennomført måndagstreningane utan å stenge treningsområdet for andre golfarar. Kvar trening har vore planlagt på førehand og sett saman av ulike øvingar på driving rangen, putting området, bunker og picthing området. Vi har vore ute og spelt på bana fleire gonger, og har då utvida treninga med ein halv time pr. gruppe. Vi ser det er populært når vi kjem oss ut på bana for spel. Avslutning 9. september med små konkurranse, merkeutdeling, kaker, saft og kaffi. Annonsering. Ei annonse i Firda om oppstart. Plakatar Info om Barn og Golf på internettsida til Sunnfjord GK. Direkte e-post til alle vi hadde e-post adresse til frå året før. Utstyr. Bestilt Tri-golfsett etter sesongavslutning. Bestilt golfblink 2 m etter sesongavslutning. Trenarar: Arvid Årseth Arne Lesto Inger Jorun Årseth Eirik Hjelmbrekke Donovan Goosen I tillegg har vi hyra inn litt ekstra hjelp når vi har vore ute og spelt på bana. Takk til Knut Gunnar Fonn, Hanne Fonn, Ken Fagerli, Geir Morten Hestad, og Håkon Østenstad. Tal: 11 treningar 30 deltakarar. Treningsavgift kr 500,-

6 Golfmerker: 1 bestått puttemerke 3 beståtte bronsemerker 9 beståtte sølvmerker 7 beståtte gullmerker I år hadde vi ikkje merkeprøver, men merker vart delt på grunnlag av deltakelse på treningane. Trenar 1 kurs: Klubben har i år sendt to stk på trenar 1 kurs arrangert av norges golf forbund. Kurset gjekk over to helgar på Fana golfklubb, og inneheldt og 44 timar teori og 45 timar praksis i eigen klubb. Eit godt og lærerikt kurs. For juniortreninga i Sunnfjord Golfklubb. Arvid Årseth/Inger Jorun Årseth Damegruppen På starten av sesongen vart det arrangert texas scramble konkurranse med påfølgande sosial samling på klubbhuset. Det vart og invitert til golftrening ein søndags ettermiddag for å få damene i gang. I samband med dette vart det oppretta ei facebook gruppe der damene kunne avtale tider om spel. Det viste seg i løpet av sommaren at få brukte denne gruppa. I september tok underteikna initiativ til golfspel torsdagar, tilbakemeldinga var at dette var artig. Konklusjonen er at nokon erfarne damespelarar må invitere resten av damene for at det skal verte aktivitet og spel. Neste sesong bør klubben ta sikte på å ha ein fast damedag på bana. Inger Jorun Handicapkomiteen Årsrevisjon av handicap vart gjennomført Systemet for årsrevisjonen vart endra hausten Retningslinjene for årsrevisjonen er nedfelt i EGA Handicap System, og klubben vil be alle med spørsmål rundt revisjonen om å lese dette dokumentet: Revisjonen er obligatorisk for alle spelarar. Ved årsrevisjon i GolfBox for handicapstatus for medlemmene i Sunnfjord GK var det ved utgangen av året 159 (begge kjønn) med etablert handicap, og 126 med klubbhandicap. Sortert på kjønn og handicapkategori, er det følgjande fordeling: Hcp.kategori Frå - til Kvinner Menn 1-4, ,5 11, ,5-18, ,5-26, ,5-36, Etablert hcp (36 eller lågare) Klubbhcp/golfkort Intet handicap (eller hcp=99) 1 6

7 Talet på medlemmer (begge kjønn) med etablert handicap viser ein nedgang på 19 frå året før, mens talet på medlemmer med klubbhcp er redusert med 12 personar. Handicapnivået på spelarane i Sunnfjord GK har vore stabilt dei siste åra. Klubben hadde ved årsskiftet 2013/14 rundt 30 prosent fleire spelarar i kategori 2 og 3 enn for fire år sidan. For handicapkomiteen, Ole Jacob Bye Turneringskomiteen 2013 Arnar Helgheim (leiar), Ewa Sonesson, Inger Jorun Årseth og Donovan Goosen Målsetjinga til komiteen er å lage eit turneringsopplegg med noko for ein kvar smak. Når vi sjekka GolfBox etter sesongen, finn vi 36 registrerte klubbturneringar med stort sett god deltaking. Litt færre turneringar og ein viss nedgang i deltakinga. Med vanskelege baneforhold, er vi likevel bra nøgd med turneringssesongen. Sesongopning 11. mai Vårspretten var ei scrambleturnering over 18 hol med 23 deltakarar. Vinnarlaget bestod av Frode Romarheim, Roy Svalheim og Donovan Goosen. Nordea Pairs 8. juni Her konkurrerte 26 deltakar. Odd Anders Vie og Arnar Helgheim gjekk av med sigeren. Audi Quattro Cup 22. juni Arrangert av Berge & Co med Arvid Årseth og Hans Jørgen Sælen i spissen. 20 spelarar utgjorde 10 lag der minst ein frå kvaert par er Audi-eigar. Bjørn Sønnervik og Rune Hovland vann og fekk dermed sjansen til å spele landsfinalen på Oustøen. COOP Vest Sunnfjord Open Vår NVT-turnering var sponsa av COOP Vest. Ikkje minst, stilte COOP med eit flott premiebord! Turneringa vart arrangert med 42 deltakarar frå 8 klubbar som trassa det litt sure veret. Brutto slagspel: I herreklassen vann Johann Germishuys (+3) medan Ingrid Stavang (+25) vann i dameklassen og Jakob Stubhaug (+14) vann juniorklassen. Stableford: Her vann Vidar Knotten (Vanylven), Ingrid Stavang og Jakob Stubhaug kvar si klasse. Laurdagsgolf / søndagsgolf Laurdags- eller søndagsgolf har etter kvart vorte eit fast innslag på programmet. Dette er litt uhøgtidelege turneringar som vi stort sett har ei av kvar veke gjennom sesongen. Sunnfjordserien Vi hadde (som sist) sett opp 6 innleiande turneringar der dei 4 beste var teljande. Avslutninga var eit playoff med 3 turneringar. Nytt i 2013 var ein «Grand Finale» som gjekk av stabelen den 14. september. Vi heldt på same format som i 2012 med ei felles klasse for alle deltakarane. Jakob Stubhaug vann både finalen og Sunnfjordserien samanlagt! På plassane bak i samandraget kom Kristian Haugen og Tore-Bjarne Gamborg.

8 I den 6 innleiande og 3 playoffrundene var det til saman 35 spelarar som deltok minst ein gong. På «Grand Finale» var det heile 35 deltakarar. Vi hadde Junior Tour dagen etter, slik at mange kombinerte dette til ei golfhelg i Sunnfjord. Førre sesong var Sunnfjordserien avslutta før klubbmeisterskapet og vi tykte sesongen då «punkterte» litt. I år gjekk serien altså fram til 14. september og vi hadde inntrykk av at dette gav eit betre totaltilbod. Cross Country golf 27. juli Her set komiteen opp ei «ny bane» på 18 hol med spel på kryss og tvers i scrambleformat. 16 spelarar var delte inn i 5 lag. Laget med Endre Aaberg, Johann Germishuys og Tore Heggheim vann. Flaggturnering 4. august I dette formatet får kvar spelar tildelt slag som banas par + tildelte slag etter slopetabellen. Av dei 18 deltakarane, kom Kristian Haugen lengst med sine slag. Han var 34,5 cm frå flagget på hol 18 og 4,5 cm nærare enn Arnar Helgheim på andreplass. Klubbmeisterskap 24. og 25. august Som vanleg gjekk klubbmeisterskapet i slagspel over 36 hol laurdag og søndag. Vinnarane vart: Herrar: Dan Nygård (+19) Herrar Senior: Aksel Hovland (+30) Damer: Ingrid Stavang (+57) Junior: Jakob Stubhaug (+47) Geir Huus minnepokal (beste resultat): Dan Nygård Beste nettoscore: Dag 1: Dan Nygård. Dag 2: Kristian Haugen Klubbmeisterskap match Dei 16 beste uavhengig av klasse i klubbmeisterskapet kvalifiserte seg til matchspelet. I finalen vann Arnar Helgheim mot Kristian Haugen på hol 19. Etter 18 hol den 18. september var det både likt og mørkt. Hol 19 vart såleis spelt dagen etter. Jakob Stubhaug vann kampen om tredjeplassen (også den 18.9.) mot Helge Skudal. I år var det sett klar frist for kvar kamp og det gjorde at turneringa gjekk smidigare enn før, men førte til nokre «walk over». Alt i alt, trur vi det må gjerast slik for å vere sikre på at vi får avgjort turneringa før avslutningsfesten. Junior Tour 15. september God deltaking frå klubbane i Bergensområdet gjorde at det var ekstra kjekt å arrangere denne turneringa. Heile 29 juniorspelarar deltok i dei 4 klassane. Vinnarane vart: Gutar 1 (slagspel): Jakob Stubhaug Jenter 1 (slagspel): Celiann Kolltveit Tverlid (Sotra) Gutar 2 (slaggolf): Hallvard Tjosås Drønen (Bjørnefjorden) Jenter 2 (slaggolf): Elise Langeland Olsen (Bjørnefjorden) NordVest Tour Dette var tredje året med denne turneringsserien i samarbeid med dei andre golfklubbane i nærområdet. Det vert arranger ei turnering hjå kvar klubb: Sunnfjord, Sandane, Nordfjord, Selje, Vanylven, Stranda, Volda, Sunnmøre og Ålesund (ny i 2013). Vår runde var COOP Vest Sunnfjord Open (sjå første side).

9 Jubileumsgolf 28. september 31 deltakarar feira 40-åringen Donovan Goosen! Turneringa var i stablefordformat over 18 hol. Jakob Stubhaug vann med Torbjørn Drage på andreplass. Om kvelden var det fest med blant anna utdeling av premiar frå klubbmeisterskap og Sunnfjordserien. Haustgolf etter 28. september Den fine hausten gav ivrige golfarar ein ekstra sjanse. Sidan første del av sesongen gjekk på provisoriske greenar, var det ekstra kjekt at vi fekk nokre golfveker utover i oktober også. Det vart turneringar med bra deltakinging både 5., 12. og til slutt 19. oktober. Endringar frå førre sesong Evaluering 2012 Endring 2013 På klubbmeisterskapet ønskjer vi anten lågare Vi hadde servering av baguett begge dagar for pris eller betre servering for neste sesong. same pris. Kr 400,- for begge dagar. Ikkje ekstra for KM Matchspel. I klubbmeisterskap match, bør vi ha klare fristar for kvar kamp. Mykje Stableford og litt scramble i løpet av sesongen. Neste sesong tenker vi å ha litt meir slag / netto slag / flaggturneringar Vi vurderer å få til «cross country» eventuelt par 3-turnering i Sunnfjordserien fekk endra format med alle spelarane i ei klasse. Dette meiner vi fungerte godt. Sesongen «punkterte» litt med klubbmeisterskapet. Vi tenker oss at avslutning av Sunnfjordserien bør vere etter klubbmeisterskapet slik at vi held på interessa for turneringar. Vi sette frist for kvar runde. Om ein spelar ikkje kunne spele, gjekk den andre vidare. Vi hadde fleire nettoslag turneringar, spesielt fram mot klubbmeisterskapen. Det var ei flaggturnering. Vi arrangerte ei «cross country»-turnering. Same inndeling i 2013 som Playoff gjekk etter klubbmeisterskapen. Vi meiner dette var ei fornuftig endring. På vegner av turneringskomiteen Arnar Helgheim Styret Medlemsoversikt Sunnfjord Golfklubb hadde ved årsskiftet 441 medlemmer, av desse er 272 aktive barn, juniorar og vaksne. Resten av medlemmene er passive og Long Distance- medlemer. Ved førre årsskifte var talet på medlemmer 464 (471), av desse 259 (330) aktive. Tallene i parantes er ukorrigerte tall frå årsmelding 2012.

10 Grupper FH Aktivt medlem m/lån 103 FH Aktivt medlem m/årskort 67 FH Aktivt medlem u/lån 17 FH Barn under 15 år 22 FH Ektefelle/samboer m/lån 11 FH Ektefelle/samboer m/årskort 7 FH Ektefelle/samboer u/lån 4 FH Junior under 20 år 25 FH - Long Distance Ektefelle 3 FH - Long Distance Medlem 22 FH Long Distance u/lån 8 FH Passivt medlem 136 FH Student 13 FH Æresmedlem 3 Aktivitetsoversikt for spel på bana Sesongen 2013 Sesongen 2012 Medlemmer Gjester Total Medlemmer Gjester Total April Mai Juni Juli August September Oktober November Sum Tallet på runder totalt viser en betydelig nedgang, faktisk en halvering fra året før. Årsaken til dette er helt klart grunnet frostskader på banen etter en lang kald vinter med lite snø. Dette resulterte i en sen åpning og en lite tilfredsstillende bane, noe som ryktes fort blant brukerne våre. Vi har sett tidligere at det etter skade har tatt tid før spillerne vender tilbake, både gjester og medlemmer. Det må være en prioritert oppgave i 2014 å gjenskape et godt rykte for banen vår. Sponsorar 2013 Verdi over kr. pr.år: Berge & Co og Stein Arne Sunde. Verdi kr kr pr. år: Jølstraholmen (Spar, Jølster Camping, Jølstraholmen kraftverk og Jølstringen kafe), Frydenbø, Enivest og Jølster kommune. Verdi kr kr pr. år: Bravida, GK Førde, Holtane hyttegrend, Magne Hafstad, Terje Sunde og Fjordane IT.

11 Jølster kommune har i alle år gitt oss et kjærkomment bidrag ved å ikke kreve leie for det arealet klubben disponerer som er kommunalt. Klubben ønsker å tilby sponsorene aktiviteter på anlegget. Arbeidet med å følge opp, og å skaffe nye sponsorer må prioriteres også fremover. Bana Sjå også årsmeldinga frå baneutvalet. Greenkeeper-funksjonen har også i 2013 blitt fylt av Leiv Årseth og Donovan Goosen, i tillegg til ein innleigd person i to sommarmånader. Leiv Årseth har sagt seg villig til å ta eit nytt år som baneansvarleg, og ein må understreke at klubben er heilt avhengig av den glimrande jobben Leiv gjer. Det må allikevel nevnes at klubben bør jobbe mot en løsning for å ha en permanent avlastning for Leiv. Dette bør prioriteres både i forhold til at klubben kan nyte godt av erfaringsoverføring, men samtidig vil det gi Leiv en litt lettere hverdag da belastningen på han synes for stor med dagens ordning. Heimesida Heimesida vart endra til en meir moderne og betre side i 2013 etter at hjemmesiden vår ble hacket. Året startet med litt lite informasjon tidlig på året, med det bedret seg utover sesongen slik at nyheter, turneringar og resultater etter kvart ble løpende oppdatert. Facebook siden vår ble en god erstatning mens hjemmesiden var nede, og fungerer godt med tanke på info og meningsutveksling.. Tillitsvalde Sunnfjord Golfklubb har ikkje avgitt tillitsvalde til regionale eller sentrale idrettsorganisasjonar. Dugnadsinnsats Klubben vidareførte i 2013 opplegget frå året før med moglegheit for medlemmene å spreie dugnadsinnsatsen utover heile sesongen. Dette har vist seg å være en ordning som fungerer godt, slik at det ikkje er noen grunn til å endre på dette. I tillegg til nokre fastsatte dugnadsdagar, kunne medlemmene ta på seg og utføre oppgåver på anlegget når det passa dei. Det er herskar fortsatt ingen tvil om at klubben treng mykje hjelp på dugnadsbasis, så samtlege involverte fortener ein stor takk! * Klubben gjev gratis rangeballar til alle som forplikter seg til et fast opplegg heile sesongen. Alle som yter ein dugnadsinnsats tilsvarande avgiftsbeløpet (7 timar), vil sjølvsagt kunne krevje refusjon av heile summen. Møter/arrangement/kurs I 2013 hadde vi 2 av våre juniortrenere på kurs i regi av NGF. Kurset ble holdt på Fana golfklubb over 2 helger, hvor de fikk utdannelse til trener 1. Dette var kjærkomment og et betydelig løft i tilbudet til våre yngre medlemmer. Takk til Arvid Årseth og Inger Jorunn Årseth for å ta på seg oppgaven. Avslutningsarrangementet vart også denne gangen arrangert på klubbhuset. I tillegg til hyggelig sosialt samvær var det premieutdeling for mellom anna klubbmeisterskap og Sunnfjordserien.

12 Økonomi Regnskapet for 2013 (sjå vedlegg) viser at økonomien tok et par skritt tilbake. Det virket som at banens tilstand sendte ringvirkninger til alle områder hvor vi hadde inntektsøkning året før. Både medlemsavgifter, greenfee og ballautomaten ga betydelig svikt i forhold til forventet inntekt. Vi var likevel i stand til å betale alle regninger i sesongen uten bruk av kontokreditt, dette fordi vi tidlig så tendensen, og hadde fortløpende oppfølging av budsjett. Utgiftene ble redusert der vi kunne for å kompensere slik at vi kunne komme oss gjennom sesongen uten for store tap. Resultatet ble en sesong hvor vedlikehold og investering i utstyr og bane gikk på sparebluss bortsett fra de tiltak som synes nødvendig for å få fart i gressveksten. Det er imidlertid helt klart at vi må påberegne og bruke mer penger for å opprettholde ønsket kvalitet på både banen vår og ikke minst maskinparken. Klubben betaler fortsatt ikke avdrag på lånet til Sparebanken Sogn og Fjordane, og er avhengig av banefondmidler, dugnadsinnsats og svært oppofrende innsats fra baneansvarlig Leiv Årseth for å komme i mål. Dersom vi skal ha som mål å redusere gjelden, noe som begynner å bli prekært, er det helt nødvendig å øke inntektene. Om vi skal se litt fremover må vi nok innse at lønnskostnadene vi har hatt til nå for vedlikehold av bane og utstyr nok går mot slutten. Det er ikke mulig, og heller ikke riktig, at en mann skal ta såpass stor belastning, spesielt uten å få tilstrekkelig godtgjørelse. Styret bør legge en plan for å oppnå en god avtale slik at vi er sikret kontinuerlig stell, vedlikehold og utvikling av banen, og dette må prioriteres høyt. De siste årene har vi ramset opp følgende for å bedre økonomien: - Øke medlemstalet og aktiviteten på bana. - Øke sponsorinntekter - Få klubben med i ett eller flere prosjekt (med tilskot) - Kostnadseffektiv drift av bana Alle disse punktene gjelder fortsatt, men vi er nok flinkest på det siste punktet og tror vi som tidligere nevnt har nådd smertegrensa der. Det første punktet er nok nøkkelen til trygg drift for å sikre at klubben og bana kan eksistere fremover i dagens format. Økonomisk tilskot/ klubbutvikling Gjennom året har vi søkt ulike støtte/tilskuddsordninger for å styrke klubbens arbeid med barn og ungdom. Vi har da mottatt kr.: ,- fra If barnefond, kr.: ,- fra Jølster kommune til barn & golf og kr.: ,- fra sparebankstiftinga. Vi har i tillegg fått utbetalt kr.: ,- frå Jølster kommune til forlenging av bane åtte. Dermed har vi en standard par 72 niholsbane med doble utslag. Banefondsmidlene som var innbetalt av medlemmer til prosjektet ble også brukt til dette prosjektet. Sunnfjord GK satser videre på rekruttering, og håper på støtte for å styrke arbeidet ytterligere. Når det gjelder vår deltagelse i aktivitetsparken på Hafstad i Førde har klubben fått forsikring om at vi fortsatt er med i planene, og vil få tildelt et område for etablering. Alle medlemmer oppfordres til å bidra med ideer og kontakter som kan få Sunnfjord GK involvert i gode prosjekt.

13 Framtidig utvikling Styret opprettholdt å styre i 2013 etter langsiktige mål som vi mener vil skape aktivitet og mangfold i klubben. Dersom vi lykkes med å følge opp målsettingene våre vil dette sikre klubben og banens videre eksistens i minst den formen som er i dag. Målene kan oppsummerast som i fjor: 1. Skape eit inkluderande og godt sosialt miljø i klubben der alle tar ansvar og kjenner seg velkomne 2. Få nye medlemer aktive på bana og i klubben 3. Auke medlemstalet, og auke talet på aktive medlemer som spelar på bana jamnleg. 4. Betre økonomien. ( ref. punktet over) 5. Fokusere på juniorar, finne vaksne i klubben i medlemsmassen som ser dette viktige arbeidet engasjerande. 6. Styrke golf-ferdigheitene til aktive medlemer (coaching), støtte deltaking av klubben sine medlemer når dei representerar Sunnfjord Golfklubb 7. Styrke den faglege drifta av klubben 8. Arbeide for å få fleire aktive kvinnelege golfspelarar 9. Marknadsføre klubben mot fylkeskommunen og kommunane Jølster og Førde 10. Vere klar for framtidig utvikling mot 18 hol når medlemsmassen er på plass. Særforbund Sunnfjord Golfklubb er medlem av Sogn og Fjordane Idrettskrins og Norges Golfforbund, og gjennom desse organisasjonane medlem av Norges Idrettsforbund. Sak 3 Rekneskap Sjå vedlegg 2 Sak 4 Budsjett 2013 Sjå vedlegg 3 Sak 5 Øking av medlemskontingent Styret foreslår for årsmøtet å øke kontingenten for alle kategorier med 4% avrundet til nærmeste 50 kroner. Sak 6 Val

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Styret 2014 - Einar Hoel Anders Rem Trond Håvoll Karianne Vestre Døving Kristin Sandnes Ellisiv Valdal Jarvik Magne Eivind Glomnes Kristi Linge Stakkestad Kjersti Magnussen

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

årsmelding HANDBALL rekneskap

årsmelding HANDBALL rekneskap 1914 2011 årsmelding rekneskap STORD FO STORD BARNE Ivrige fotballspelarar i aksjon. FOTBALL Formenn i laget Leif Tonning 1914 15 Magnus Jansen 1916 17 Bjarne Dahl 1918 19 Harald Nordenborg 1920 25 Magne

Detaljer

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013.

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Sak 6. Årsmelding Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Styret Leiar Harald Indresøvde Nestleiar Svein Aasen Kasserar Peder Barstad Sekretær Tore Knivsflå Bjørkedal Styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

ÅRSRAPPORT. og rekneskap

ÅRSRAPPORT. og rekneskap Kvinnherad Golfklubb 2008 Stifta 1999 ÅRSRAPPORT og rekneskap Organisasjonsplan KVGK 2008 Medlemmer av styret Styret har vore samansett av følgjande medlemmer: Styreleiar: Magne Rekkedal Nestleiar: Tone

Detaljer

Årsmelding Surnadal Golfklubb 2011

Årsmelding Surnadal Golfklubb 2011 Årsmelding Surnadal Golfklubb 2011 Årsmelding for Surnadal Golfklubb 2011 Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Varamedlemmer: Geir P. Garte Trond Håskjold Heid Snekvik

Detaljer

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer.

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer. 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I HØYDALSMO IDROTTSLAG 2012. Styrets samansetning: Leiar : Sverre Bakke Nestleiar : Rune Djuve Kasserar :Gunn Wennersteen Styremedlem : Ågot Jordstøyl Leiar fotball : Olav Aalandslid

Detaljer

Årsmøte Stavanger Golfklubb

Årsmøte Stavanger Golfklubb INNKALLING TIL Årsmøte Stavanger Golfklubb FOTO: ELLEN JEPSON Eirik Tage Johansen sikret med sin 26. plass på Q-School (desember 2010) ny sesong på Europatouren 2011 KLUBBHUSET Tirsdag 8. februar 2011

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

NORGESMESTER DAMER 2011

NORGESMESTER DAMER 2011 BJØRNEFJORD PEGGEN Medlemsblad nr 2 - November 2011 - Årgang 15 NORGESMESTER DAMER 2011 [1] Alt innhold og bilder Copyright Bjørnefjord Peggen eller deres respektive eiere. Innholdet kan ikke - helt eller

Detaljer

Bjørnefjord PEGGEN. Medlemsblad nr. 2. November 2008 - Årgang 12. Bilder fra Klubbmesterskapet på s. 29-30

Bjørnefjord PEGGEN. Medlemsblad nr. 2. November 2008 - Årgang 12. Bilder fra Klubbmesterskapet på s. 29-30 Bjørnefjord PEGGEN Medlemsblad nr. 2 November 2008 - Årgang 12 Bilder fra Klubbmesterskapet på s. 29-30 TID FOR BÅT Sjekk ut våre gode båttilbud i Askvik, Kokstad og Frekhaug ÅPNINGSTIDER: Man-fre 09-18

Detaljer

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Årsberetning 2014 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Innhold Innkalling og dagsorden... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap...

Detaljer

Golfer n Medlemsblad for Vestfold Golfklubb Nr. 1 2011 17. årgang

Golfer n Medlemsblad for Vestfold Golfklubb Nr. 1 2011 17. årgang Medlemsblad for Vestfold Golfklubb Nr. 1 2011 17. årgang Jo mere vi er sammen... Få med deg barn eller barnebarn, nabo eller andre kjente - spiller ingen rolle om du er 6 eller 60. VGK har plass til mange

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding for KFUM Volda Sesongen 2007/2008 Viktigaste sak for KFUM-Volda det siste året: Økonomi. Det nye styret tok over ein vel driven klubb, men dog med ei gjeld. Det

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-78. årg. Desember 2014. Sølv til jentene i Holmekollstafetten

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-78. årg. Desember 2014. Sølv til jentene i Holmekollstafetten Nr: 1-78. årg. Desember 2014 HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN Sølv til jentene i Holmekollstafetten Rekrutteringen blomstrer i orientering Veterantur til Ulvik 2 Havgula

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 Årsmøte Sunnmøre Golfklubb 2010 Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av møteleiar, referent og 2 personar

Detaljer

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009 Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009 Vedteke på årsmøtet i Osterøy Idrottslag 8. mars 2010 OIL sin hovudsponsor: Sparebanken Vest Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Hovudstyret... 3 Gruppestyra i 2009....

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Årsmøte 2007 Onsdag 26. mars 2008 Kl 19.00 Fosshaugane Campus - Gjensidigerommet Sakliste: Sak 1 Opning Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 3 Val av ordstyrar

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2015)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2015) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Komiterapporter til årsmøte 2015) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Side 1 av 26 Innholdsfortegnelse Banedrift og tekniske innretninger...

Detaljer