STRATEGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGI 2015-2018 1"

Transkript

1 STRATEGI

2 Innhold Forord... 3 Utfordringer... 4 Strategisk posisjon... 6 Mål... 8 Vekstplattformer... 9 Oversikt

3 Forord Tradisjon og fornyelse hånd i hånd Polyteknisk Forening runder snart 162 år. Den nye strategien skal legge grunnlaget for de neste fire år. Men er det stadig behov for et forum som PF? Hvordan står det egentlig til med nordmenns samfunnsengasjement? Og hvilke store samfunnsutfordringer står vi overfor? Den amerikanske økonomiprofessoren Joseph Pine ved universitetet MIT, mener Norges største problem er rikdom, fordi med rikdommen kommer ofte tilfredsheten, eller tanken om at «ting er så bra akkurat nå, at vi ikke trenger å gjøre noe». Da forsvinner fort innovasjonsviljen og evnen til å tilpasse seg og økonomien vår blir sårbar. Vi risikerer å ende som en doven fat cat ute av stand til å omstille oss den dagen det rent faktisk blir tvingende nødvendig. Fornyelse er viktig. Når verden endrer seg må vi også endre oss. De største samfunnsmessige endringer besluttes gjennom politiske prosesser. Demokrati er en levende styreform, som sikrer engasjement og ansvarlighet. Men det må være mere enn en metode til at avgjøre, hva flertallet ønsker. "Demokrati er samtale" som den danske teolog Hal Koch sa. Demokratiets vesen er det, at vi som mennesker møtes og utveksler ideer og holdninger, at vi gir uttrykk for hva som betyr noe for oss, og at vi lytter til hverandre. PF er en slik møteplass. Ofte hører man klager over manglende politisk interesse især blant unge mennesker. Fra forskningen vet vi at unge ofte kan være opptatt av samfunnsspørsmål, men at deres interesse for den etablerte politikken er begrenset. Det behøver ikke være ensbetydende med begynnende demokratisk forfall, men snarere uttrykk for en ny måte å tenke politikk og fellesskap på. Unge mennesker har funnet andre og utradisjonelle kanaler til at markere deres standpunkter. Sosiale medier som Facebook og Twitter har i stor grad overtatt som debattarena. Verden endrer seg, derfor må vi også endre oss. Fornyelse er viktig også for en forening som PF. Vi tror vi kan løfte denne oppgaven. Å forene tradisjon med fornyelse. Strategiprosessen har lagt vekt på bred involvering av medlemmer, Direksjon, de faglige nettverkene og hovedstyret. På den måten er vi med til å sikre at den nye strategien blir levedyktig. Strategien skal bygge videre på PFs verdigrunnlag og historiske ballast og samtidig strekke seg etter å være rollemodell for økt forståelse og demokratisk samtale anno Anne Kathrine Slungård President 3

4 Utfordringer Er det behov for PF? Polyteknisk forening ble stiftet i Frem til i dag har foreningen hatt som kjerneoppgave å skape møteplasser for kunnskapsutveksling, debatt og faglig nettverking. I den senere tid har det kommet en rekke nye fora for vitensformidling og debatt, og konkurransen om folks tid og oppmerksomhet er økt betraktelig. De nye fora er tenketanker som CIVITA, Agenda, og Tankekraft, samt faglige og samfunnspolitiske møter i regi av konsulentselskaper, institusjoner og private bedrifter. I tillegg kommer debatter og faglig formidling på radio, TV og nye medier som nett-tv. Den generelle politiske interesse har ikke endret seg, men den har funnet nye kanaler. Politisk interesse uttrykkes i dag like gjerne gjennom saksrettede aksjoner og andre former for deltagelse som gjennom partipolitikk. Sosiale medier er blitt en ny arena for øyeblikksorgansiering, hjelp-til-selvhjelp og generell debatt. Terskelen for å delta er lav, alt man behøver er en datamaskin. Hva betyr disse trendene for PF? Er foreninger og fora hvor folk møtes face to face i ferd med å dø fordi det kun er i mediene det foregår? Er konkurransen blitt for hard? Hva kan vi tilby som ikke andre kan? Kan vi leve av medlemsfinansiering? PF finansieres hovedsakelig av medlemskontingenten. Foreningen har i dag ca medlemmer men trenden er nedadgående. De siste årene har foreningen mistet nærmere 20 % medlemmer. Kontingenten er på NOK. For dette tilbys gratis adgang til nærmere 100 debattmøter i året, samt deltagelse i foreningens faglige nettverk og styregrupper. Kontingenten må sies å være lav sett i forhold til kontingenten som for eksempel de fleste fagforeninger krever, men disse tilbyr også langt flere medlemsfordeler. Det er også lavt sammenlignet med deltageravgiften til små og mere lukkede nettverk som for eksempel lobbyvirksomhetene Policy Network, Geelmuyden Kiese m.fl. Her skal man betale flere titalls ganger mere enn PF s kontingent. På den annen side kan man hevde at PFs medlemskontingent er høy sett i forhold til at deltagelse på de fleste debattmøter i regi av andre organisasjoner er gratis. Det kan også være mye å betale for studenter og unge familier i etableringsfasen. Et utviklingstrekk hos en rekke frivillige organisasjoner, er at de i økende grad har skiftet finansieringsmodell fra medlemsfinansiering til finansiering via tilskudd fra det offentlige, næringslivet og private stiftelser. Mange frivillige organisasjoner får i dag tilskudd som fyller like mye eller mere på topplinjen som medlemskontingent. 4

5 En annen trend er etablering av tenketanker som finansieres av private investorer som ønsker å fremme bestemte politiske og ideologiske tanker i samfunnsdebatten. PF disponerer også en rekke ulike fond. Disse er øremerket bestemte fagområder og funksjoner, men har hverken partipolitiske eller ideologiske føringer. Fondene har dog ikke evnet å tiltrekke nye midler på lang tid. Det er verd å merke seg at underskudd på driften har vært mere regelen enn unntaket i PFs historie. Fx viser regnskapene tilbake i 1998 og 1999 et negativt driftsresultat i størrelsesorden 1 million kroner. Det som i en årrekke imidlertid har reddet foreningens totaløkonomi har vært finansinntektene, hvor inntekter fra eierskapet i Teknisk Ukeblad har vært dominerende. Dette bildet har imidlertid snudd 180 grader, og de senere år har eierskapet i TU Media representert en årlig netto utgift for foreningen på flere hundre tusen kroner. Gratis abonnement på Teknisk Ukeblad er stadig en viktig medlemsfordel i PF. Medlemsundersøkelsen gjennomført i 2014 viste at 41% synes at gratis TU er en svært viktig eller viktig medlemsfordel. Et synkende antall medlemmer, og fond som gradvis tappes, uten samtidig å få nytt påfyll, er ikke bærekraftig på lang sikt. Hvordan kan PF tiltrekke nye medlemmer og skape den nødvendige topplinjevekst? Og hvor er nåtidens filantroper, investorer, og bedrifter som tar samfunnsansvar og som dermed burde se en verdi i å fremme debatt om teknologi og samfunn på et fritt grunnlag? Kan de se oss? Kan vi skape en balansert profil for medlemsmassen? PF er en forening for alle. Men medlemsmassen domineres i dag av menn over 60 år. Men det er ikke 60-åringene som er problemet. Disse medlemmene betyr mye for foreningen, og de er viktige å fastholde som medlemmer også i fremtiden. Problemet er snarere mangelen på medlemmer under 60 år samt kvinnelige medlemmer. Hvordan kan vi tiltrekke flere yngre medlemmer? Flere kvinnelige medlemmer? Hvordan kan vi skape en medlemsmasse som i høyere grad enn i dag representerer sammensetningen av befolkningen i Norge? 5

6 Strategisk posisjon Verden som kontekst Norge topper listen til The Economist Intelligence Unit s Democracy Index for Indeksen gir et snapshot av hvordan det står til med demokratiet for hele verden basert på undersøkelser gjort i 165 uavhengige stater. Det er det grunn til å være stolt av Norges plassering, ikke minst fordi vi er relativt ny som nasjon. I år feirer vi 200-års jubileum for Grunnloven; og det er omtrent like lenge siden Norge fikk sitt eget flagg som vi kjenner det i dag. Og selv om 200 år kan lyde av mye, så er det hele 600 år siden det danske flagg «Dannebrog» ifølge myten falt ned fra himmelen. Men så er også Danmark en av de eldste nasjonalstater i Europa. Norge er ikke bare verdens mest demokratiske land, det er også blant verdens rikeste land. Verdensbanken har rangert verdens land fra rikest til fattigst (2014). På topp troner Luxembourg, tett etterfulgt av Norge. På bunnen av listen ligger Malawi hvor landets brutto nasjonalprodukt pr. innbygger er knappe kroner mot Norges kroner. Som vi alle vet er ikke demokrati og rikdom ensbetydende med at alle samfunnsmessige problemer er løst. Norge er ikke et slags Nirvana eller en edruelig utgave av Aldous Huxley s «Vidunderlige Nye verden». Det er stadig nye utfordringer å gripe fatt i. Det er stadig behov for demokratisk dialog om hvordan vi løser utfordringene. Og utfordringene har på mange måter vokst i størrelse og omfang. De er blitt globale. De er blitt til «Grand Challenges» definert av EU og «Millenniumsmål» satt av FN. Fattigdom, vannmangel og global oppvarming er problemer som ikke kjenner landegrenser. De utløser kriger som truer verdensfreden og forsyningssikkerhet på energiområdet. Den skjeve fordelingen i verden blir stadig mer synlig. Hver dag dør tre ganger så mange barn av sult og sykdom som antall ofre i terroranslagene mot tvillingtårnene i New York. Samtidig, i Europa, spises det iskrem for over 11 milliarder dollar hvert år. 6

7 Det er i denne kontekst PF skal operere. Det er ut fra Norges unike ståsted som demokratisk rollemodell og rikdom at vi skal finne vår nisje; Vår rolle og betydning for alle dem som vil være med å forme fremtidens Norge i en verden hvor de globale utfordringene står i kø. Vår posisjon er rotfestet i våre vedtekter. Vårt eksistensgrunnlag er rollen som et åpent, uavhengig og tverrfaglig forum for samfunnsdebatt. Dette står fast. Det er dette vi skal bygge videre på. Misjon Polyteknisk Forening er et åpent, uavhengig og tverrfaglig forum for samfunnsdebatt. ( 1 PF s vedtekter) Visjon PF skal være den viktigste arena for politisk uavhengig og tverrfaglig samfunnsdebatt og nettverking. Målgrupper Alle som interesserer seg for samfunnets utvikling og især hvordan teknologi er med til å utvikle samfunnet vårt er velkommen i PF. Teknologi og samfunn er et tema som griper inn i en rekke områder. PFs mange faglige nettverk vitner om spennvidden for foreningen. Dagens situasjon kjennetegnes av en skjev alders- og kjønnsprofil for foreningen. Ca. 70% av medlemmene er over 60 år. Hovedmålgruppen i strategiperioden er derfor personer i alderen år, og især kvinner. Kjerneaktivitet PFs viktigste oppgave vil fortsatt være å arrangere debattmøter som er åpne for alle og gratis for våre medlemmer. En bærebjelke i PF er friheten de ulike faglige nettverkene har til å forme den politiske og faglige dagsorden gjennom møtene de arrangerer. Strategien bygger videre på dette, og styrker verdien av nettverkenes arbeid gjennom økt satsing på markedsføring og samarbeid på tvers av nettverkene. Møter som initieres av sekretariatet (plenumsmøter) vil på samme måte som før være en sentral oppgave i PF. Også her styrkes kommunikasjon/markedsføring. Videre fortsetter arbeidet med profesjonalisering av administrative rutiner slik at kjerneaktivitetene kan utføres mest mulig effektivt. 7

8 Kjerneaktiviteten skal i større grad enn før bidra til å skape synlighet for foreningen. Dette skal blant annet realiseres gjennom det strategiske valget av lokaler. Det er besluttet at PF skal bli værende i Rosenkrantzgate 7. Møtelokalet «Klubben» skal renoveres fra A til Å og relanseres som et «Litteraturhus for teknologi og samfunnsinteresserte». Dette passer fint sammen med bygningens historie som tidligere Latin- og Realfagsskole. Polyteknisk sine lokaler skal bli kjent for tverrfaglige debattmøter, nettverking og arena for meningsdannere. Polyteknisk sine lokaler «Klubben» som er «Litteraturhus for teknologi- og samfunnsinteresserte» Polyteknisk sine lokaler «Klubben» a la «Litteraturhus for teknologi- og Mål 1. Styrke PF som faglig nettverker og meningsdanner 2. Utvikle en bærekraftig økonomi 3. Skape økt synlighet for PF som et forum for faglig nettverking og meningsdanning 8

9 Vekstplattformer Det skal utarbeides årlige handlingsplaner med anvisninger for hvordan målene skal nås med tilhørende suksesskriterier. Handlingsplanene skal være tuftet på tre vekstplattformer som supplement til PFs kjerneaktiviteter. 01 Politisk engasjement som «takeaway» Hvis ikke medlemmene kommer til oss så må vi komme til dem. Det skal være mulig å «ta med seg samfunnsengasjement hjem» like lett som for «takeaway» mat. Den digitale tidsalder har endret folks vaner og gitt oss mulighet for å dekoble tid og sted. Vi behøver ikke lengre være ontime, så lenge vi kan være online. Møter og dialog kan «tas med hjem» via internettet og vi kan «bestille» og «servere» det akkurat når vi vil. PF mangler yngre medlemmer. En mulig forklaring er tidsklemmen som disse befinner seg i. Det er rett og slett for lite tid til å engasjere seg i kveldsmøter og styreverv i en forening. De ønsker å engasjere seg men tiden strekker ikke til. En «jobto be done» er derfor å kunne tilby mulighet for politisk engasjement som ikke krever at man er fysisk tilstede på bestemte tidspunkter. Dette utvider markedet for nye medlemmer til yngre grupper, samt personer som bor utenfor Oslo-området eller til hele verden for den saks skyld. 02 Nye innovative medlemstilbud Å ensidig kutte kostnader vil ikke gi den nødvendige utvikling av foreningen i retning av økonomisk bærekraft på lang sikt. Problemstillingen må angripes fra en annen vinkel. Den nye strategien satser på vekst. Det må investeres i nye tilbud som kan tiltrekke nye medlemmer. Disse tilbudene må være unike og konkurransedyktige og helst representere strategiske white space områder. White space relaterer seg til metoden som er benyttet i strategiutviklingen hvor det er lagt vekt på innovasjon, vekst og fornyelse 1. Strategiprosessen har tydelig pekt på behovet for å styrke nettverksdimensjonen og for nye typer møter både når det gjelder innhold og form. Nettverking skal foregå mere strukturert 1 Strategisk verktøy: «Seizing the white space. Business Model Innovation for growth and renewal, Mark W. Johnson 9

10 og være en naturlig del av alle aktiviteter. Vi skal utvikle nye innovative møteformater som inviterer til mere dialog og som søker å ha en effekt utover selve møtet. Nye medlemstilbud i form av generiske konsepter skal utvikles i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. 03 Nye finansieringsmodeller Nye inntektskilder må etableres slik at foreningen har flere ben å stå på enn medlemskontingent og øremerkede fondsmidler. Det skal åpnes opp for tettere samarbeid med næringslivet, i tråd med foreningens historie som en møteplass for personer som bidro til å industrialisere Norge. Det skal satses mere på møter, seminarer og events for eksempel med internasjonale trekkplastre, hvor medlemmer kommer gratis eller svært rimelig inn, men hvor betalingen for ikke-medlemmer økes betraktelig. Finansiering av møter, seminarer og events skal kobles mere strategisk til PFs egne fond (= strategiske fond). Det skal etableres prosjekter som kan få ekstern finansiering. 10

11 Oversikt Strategien har et fireårs perspektiv hvor det legges vekt på innovasjon og vekst. Det betyr at man i startfasen vil bruke tid og ressurser på å utvikle og investere i lokaler og tiltak, som på sikt vil gi resultater i henhold til målene. Innovasjon og endring innebærer alltid en risiko. Det kan være fristende å forbli ved det gamle fordi det er tryggest på kort sikt. Men som en forening med 162 års erfaring i ryggen, kjenner vi verdien av å tenke langsiktig vi har tro på PF! 11

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012. Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap og videre arbeid

Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012. Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap og videre arbeid Nærings- og handelsdepartementetnærings- og Handelsdepratementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012 Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

26 Fokusområder. Kapittel 4 Samarbeid på tvers. «Arbeider for å etablere et senter for sosialt entreprenørskap i Oslo.»

26 Fokusområder. Kapittel 4 Samarbeid på tvers. «Arbeider for å etablere et senter for sosialt entreprenørskap i Oslo.» Kapittel 4 Samarbeid på tvers 26 Fokusområder BITTEN SCHEI Et nytt paradigme Denne delen av handlingsplanen tar for seg noen temaer som kjennetegner et nytt paradigme, og må sees i sammenheng med de endringer

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

#Drømmeløftet. Rapport Innovasjon Norge 21 mai 2015

#Drømmeløftet. Rapport Innovasjon Norge 21 mai 2015 #Drømmeløftet Rapport Norge 21 mai 2015 #Drømmeløftet Hovedrapporten fra Norges innovasjonspolitiske dugnad mai 2015 #Drømmeløftet Hovedrapport fra drømmeløftprosessen Utgitt av Norge Pb. 448 Sentrum,

Detaljer

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe?

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe? 1 WHAT IF - hva om ingen gjorde noe? Status, utfordringer og tiltak for den frivillige redningstjenesten. En bestilling fra Det Kgl Justis- og politidepartementet. WHAT IF vi ikke klarte å ta vare på den

Detaljer

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert Årsberetning 2012 Foto: Camilla Pedersen Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Bilde av hjertetransplanterte Torun Bjørgo

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning-

De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning- De vi utdanner -om finansiering av høyere utdanning- Av Sigrun Aasland Vi vil ha den beste utdanningen. Til det beste for alle studentene og det samfunnet vi skal bevege oss ut i. Det kan da ikke være

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17 STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17 Vedtatt 26.05.14 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Kjerneområder... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 Hovedmål 1: Kunnskapsleverandør...

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

Arbeiderpartiets grunnsyn. - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk

Arbeiderpartiets grunnsyn. - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk Arbeiderpartiets grunnsyn - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk Dette heftet gir en kortfattet innføring i Arbeiderpartiets grunnsyn og over grunnleggende skillelinjer

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Lions Norge og digital omdømmebygging

Lions Norge og digital omdømmebygging Bacheloroppgave 2013 Lions Norge og digital omdømmebygging En kombinasjonsoppgave kombinert av praktisk arbeid hos Lions Norge og akademisk tekst Kristoffer Andreassen Kandidatnummer: 938 Mai 2013 Bachelorgrad

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Stemmer fra gra s rota endring nedenfra

Stemmer fra gra s rota endring nedenfra Stemmer fra gra s rota endring nedenfra H A N D L I N G S P L A N I S O S I A LT E N T R E P R E N Ø R S K A P O G I N N OVA S J O N Mauren Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer