Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2007/2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2007/2008"

Transkript

1 Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2007/2008 VIKTIGE DATOAR: 1. februar: Søknadsfrist for inntaket med behov for særskilt tilrettelegging Søknadsfrist for avvikande lærekontrakt og opplæringskontrakt 1. mars: Søknadsfrist for inntak til vidaregåande skole og læreplass i bedrift ca. 9. juli: Du får svar på 1. gongs inntak 16. juli: Svarfrist 1. gongs inntak ca 6. august: Du får svar på 2. gongs inntak 9. august: Svarfrist 2. gongs inntak Skolestart: måndag 20. august 2007

2 Rettleiing til søking på Internett Det er lagt til rette for søking til vidaregåande opplæring på Internett, med søknadsfrist 1. februar og 1. mars Sjå meir informasjon på framsida. På finn du søknadsskjemaet som skal brukast til søking både til vidaregåande opplæring i skole og vidaregåande opplæring i bedrift (lærefag). Både søkjarar som har behov for særskild tilrettelegging og ordinære søkjarar skal bruke søknadsskjemaet. Brev med BrukarID og passord: Er du avgangselev i grunnskolen eller elev i vidaregåande skole, vil du få eit lukka brev som inneheld din personlege BrukarID og passord. Du vil få dette brevet utdelt av rådgjevar på skolen. Er du i aldersgruppa år og busett i Møre og Romsdal, men ikkje elev ved ein vidaregåande skole inneverande skoleår, vil du få tilsendt BrukarID og passord direkte i posten. NB: Brevet kjem til den folkeregistrerte adressa di. Ta godt vare på BrukarID og passord slik at dei ikkje kjem bort. Du som manglar BrukarID og passord: Dersom du ikkje har fått tilsendt BrukarID og passord, kan du likevel registrere søknaden din på Internett. Du loggar deg på som Uregistrert søkjar, legg inn fødsels- og personnummeret ditt, og får tildelt BrukarID og passord ved pålogging. NB: Skriv opp BrukarID og passord. Desse må du bruke ved seinare pålogging. Dersom du ikkje er registrert med fødsels- og personnummer i Folkeregisteret, må du søkje på papir. Ta kontakt med Utdanningsavdelinga for å få tilsendt søknadsskjema. På finn du alle opplysningane du treng for å søkje vidaregåande opplæring. Utfylling av søknadsskjemaet og Svar på tilbod/ventelisteplass på Internett: Det er svært viktig at søknadsskjemaet ditt blir riktig utfylt. Ufullstendig utfylt skjema kan føre til at søknaden din blir feil behandla. Du bør ta utskrift av skjemaet når det er ferdig utfylt, slik at du har kvittering på kva du har søkt. Ca. 9. juli vil vi sende ut melding på SMS, om at du kan logge deg inn på for å sjå kva for tilbod/ ventelisteplass du har fått. OBS! Du kan gå inn på Internettsøknaden din for å sjå om du har fått skoleplass utan at du har motteke SMS. Bruk dei kodane (BrukarID og passord) du fekk då du søkte. Svar på om du tek imot tilbodet/ventelisteplassen du får, skal du registrere på Dei som ikkje har registrert mobiltelefon på søknaden, vil få tilsendt svarbrev i posten. Det er difor svært viktig at mobilnummeret du gjev opp på søknaden din er riktig. Dersom du får nytt mobilnummer etter at søknadsfristen er gått ut, kan du logge deg inn på fram til 1. juli for å endre mobilnummeret på søknadsskjemaet ditt. Førehandssvar frå 2. mars og fram til 1. juli Alle kan registrere førehandssvar på søknadsskjemaet sitt. Dersom du er bortreist i dei tidene svaret om inntak til vidaregåande opplæring kjem, er det ei ekstra trygging for deg dersom du registrerer førehandssvar. Du vil då ikkje kunne miste tilbod om skoleplass/ventelisteplass dersom du ikkje svarar innan svarfristen, som er svært kort. Førehandssvar kan registrerast frå 2. mars og fram til 1. juli på Skal du søkje lærefag - finn du kodar og meir informasjon i katalogen Vil bli noko!, eller på nettsida NY SKOLEREFORM - KUNNSKAPSLØFTET Frå hausten 2006 er det gradvis innføring av nye læreplanar i heile grunnskoleopplæringa grunnskolen og vidaregåande skole, og det blir innført ny struktur i vidaregåande opplæring. Denne reforma har fått namnet Kunnskapsløftet. Dette får verknad for deg som tar venteår og har kurs frå Reform 94 som inntaksgrunnlag. Du finn meir om desse endringane og overgangsordningar på Rådgivaren på skolen din vil kunne gi deg nærmare informasjon. For skoleåret 2007/2008 vil vi operere med kurs/programområde både frå den nye og den gamle reforma (Reform 94). I dette heftet finn du oversikt over dei nye utdanningsprogramma på Vidaregåande trinn 1 (Vg1), programområda på vidaregåande trinn 2 (Vg2), og dei gamle kursa frå Reform 94 (VKII) som vert vidareført inntil den nye reforma blir sett i gang på alle nivå. 2 Vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2007/2008

3 Informasjon om einskilde kurs 2007/2008 STUDIESPESIALISERING INTERNASJONAL: Dette utdanningsprogrammet følgjer læreplana for studieførebuande utdanningsprogram innanfor programområdet for realfag, samfunnsfag og økonomi, og språkfag. Tre skolar i Møre og Romsdal har tilbodet; Fagerlia vgs, Fræna vgs og Spjelkavik vgs. Utdanningsprogrammet har eigne namn for søking på Internett: Studiespesialisering - Internasjonal (Vg1), Språkfag - Internasjonal, Samfunnsfag og økonomi - Internasjonal, Realfag - Internasjonal (Vg2) STUDIEFØREBUANDE UTDANNINGSPROGRAM - MUSIKK/DANS/DRAMA: Jf forskrift til opplæringslova 6-11 kan inntil 50% av plassane bli tildelt på grunnlag av dokumentert dugleik og opptaksprøve, i tillegg til poeng rekna på grunnlag av karakterar. Søkjarane må elles fylle dei generelle vilkåra for inntak. Skolane ønskjer på eit tidleg tidspunkt å få oversikt over kva hovud- og biinstrument søkjarane har ønske om. Søkjarar til dette utdanningsprogrammet skal derfor sende vedleggsskjema direkte til skolen som er sett opp som første skolealternativ på dette ønsket. Det er frivillig å melde seg til opptaksprøve. STUDIEFØREBUANDE UTDANNINGSPROGRAM - IDRETTSFAG: Jf forskrift til opplæringslova 6-11 kan inntil 50% av plassane bli tildelt på grunnlag av dokumentasjon av dugleik, i tillegg til poeng rekna på grunnlag av karakterar. Søkjarane må elles fylle dei generelle vilkåra for inntak. Søkjarar til utdanningsprogrammet som ønskjer å bli vurdert ut frå idrettsfagleg dugleik, sender vedleggsskjema og dokumentasjon til den skolen som er sett opp som første skolealternativ på dette ønsket. Stranda vidaregåande skole vil frå hausten 2007 ha ei eiga toppidrettssatsing på Vg1 idrettsfag. Sjå meir om dette på UTDANNINGSPROGRAM/PROGRAMOMRÅDE - MED KRAV TIL HELSE-/POLITIATTEST Vg1 Helse- og sosialfag: I fleire yrke innanfor helse- og sosialfag kan det bli krevd politiattest. Vg1 Elektrofag: For søkjarar som har som mål å ta vidare utdanning innan sjøfarts-/nautiske fag blir det for å løyse fagbrev som matros stilt særskilte krav til syn, hørsel og fargesans. Andre helsekrav kan og bli stilt før lærekontrakt kan godkjennast (t.d. fri for astma). Vg1 Teknikk og industriell produksjon: For søkjarar som har som mål å ta vidare utdanning innan maritime fag blir det for å løyse fagbrev som matros stilt særskilte krav til syn, hørsel og fargesans. Andre helsekrav kan og bli stilt før lærekontrakt kan godkjennast. Vg1 Service og samferdsel: Krav om helseattest gjeld og for søkjarar som har som mål å løyse fagbrev som yrkessjåfør (yrkessjåfør er også kryssløp frå teknikk og industriell produksjon). Vg2 matfag med spesialisering innanfor fiskeindustrifag: Ved nytilsetjing i ei fiskeforedlingsbedrift vert det etter kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer kravd legeattest som stadfestar at det ikkje er noko til hindring for slik sysselsetjing. Grunna at matvareproduksjon og sal av slike produkt også skjer under utdanninga, må elevane ved skolestart leggje fram helseattest som dokumenterer at eleven ikkje har sjukdommar som kan påverke produksjonen. Vg2 Flyfag: Landslinje. Personar som har problem med fargesyn kan etter gjeldande reglar ikkje få arbeid som avionikar. Krav til vandel: For lærlingar og andre tilsette i flyfaga vert det stilt krav om utvida vandelsattest for å få lærekontrakt/arbeid innan luftfart/flyplassen sitt område. Sjølv påtaleavkall og bøter på eit lågt nivå, kan medføre at Luftfartsverket ikkje skriv ut tilgjengekort som du må ha for å få arbeid innan luftfart. Vg2 maritime fag: For å kunne løyse fagbrev som matros eller motormann, og seinare kunne skaffe deg sertifikat som skipsoffiser, vil det vere naudsynt med arbeidspraksis frå skip. Arbeidstakarar/lærlingar på skip/offshore må oppfylle spesifiserte helsekrav før påmønstring. Det vil m.a. bli stilt særskilte krav til syn, fargesans og hørsel. Ta kontakt med autorisert sjømannslege om du er i tvil om du oppfyller dei naudsynte helsekrava. Tekniske/Allmenne fag - TAF 4-årig Dette tilbodet har vi innanfor Bygg og anleggsteknikk, Teknikk og industriell produksjon og Naturbruk (Marine fag) NB: Eige vedleggsskjema som du finn på Møre og Romsdal sine sider på - må fyllast ut i tillegg til søknad på Du blir teken inn til eit 4-årig løp, og skolen vil automatisk flytte deg opp til neste trinn. Fylkesutdanningsdirektøren tek atterhald om at tilboda blir igangsett 3

4 Regionale opplæringstilbod Gjennom eit gjensidig forpliktande samarbeid er det i dei 6 nordlegaste fylka (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark) oppretta regionale opplæringstilbod. Dei regionale tilboda skal prioriterast saman med eventuell søking til tilbod i heimfylket på søknadsskjemaet på Internett. Det er berre søkjarar som er folkeregistrert i Møre og Romsdal som kan setje opp desse tilboda på søknaden til Møre og Romsdal. Du finn oversikt over tilboda i dette heftet. Landslinjer/Landsdekkjande linjer Dette er tilbod det berre er eitt eller nokre få av i heile landet, og alle søkjarane konkurrerer likt om plassane. Landslinjer og landsdekkjande tilbod går inn som ein naturleg del av alle fylkeskommunale skoletilbod. Dette betyr at søkjarar som er folkeregistrert i Møre og Romsdal skal føre opp landslinjer og landsdekkjande tilbod på same måte som Møre og Romsdal sine eigne tilbod. Er du folkeregistrert i eit anna fylke, skal slike tilbod førast opp på søknadsskjemaet i det fylket du er folkeregistrert. Du skal setje opp ønske om landslinjer og landsdekkjande tilbod saman med dei andre ønska dine på søknadsskjemaet på Internett. Du finn oppdatert oversikt over desse tilboda på Samarbeidsavtale mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag Det er inngått ein samarbeidsavtale mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag om elevar som bur på grensa til Sør-Trøndelag (Rindal og tidl. Aure kommune), og som ønskjer å søkje gjesteelevsgaranti i Sør-Trøndelag. Avtalen skal gjere det lettare å søkje for desse elevane. Sjå meir om dette på Søkjarane det gjeld skal no prioritere ønskene sine på Møre og Romsdal sitt søknadsskjema på Tilboda er merka med rødt i dette heftet. Studiespesialisering med toppidrett Fagerlia vgs og Molde vgs har tilbod om studiespesialisering med toppidrett. Fagerlia vil for skoleåret 2007/2008 at ein skal søkje seg inn til dette programområdet på vidaregåande trinn 1 via Internettsskjemaet på medan Molde vgs forsett som før med at ein søkjer seg inn til programområdet på vidaregåande trinn 2 på eige søknadsskjema som ein får ved skolen. Ta kontakt med den einskilde skolen dersom du har spørsmål om studiespesialisering med toppidrett. Rett til inntak på 1 av 3 alternative utdanningsprogram Søkjarar med rett til vidaregåande opplæring etter Opplæringslova 3-1, har rett til inntak på 1 av 3 alternative utdanningsprogram som dei har søkt på, og til 2 års vidaregåande opplæring som byggjer på utdanningsprogrammet. Dette gjeld og søkjarar som melder behov for spesialundervisning. For kvart utdanningsprogram kan ein setje opp 3 skolar. Du finn meir informasjon på 4 Vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2007/2008

5 Studieførebuande utdanningsprogram Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering Herøy vgs, avd. Vanylven Vestborg vgs (priv.) Akademiet vgs Molde (priv.) Akademiet vgs Ålesund (priv.) Vg1 Studiespes. - med Formgjevingsfag Vg1 Studiespes. - Internasjonal Vg2 Språkfag Vg2 Realfag Vestborg vgs (priv.) Akademiet vgs Ålesund (priv.) Vg2 Samfunnsfag og økonomi Vestborg vgs (priv.) Akademiet vgs Ålesund (priv.) Vg2 Formgjevingsfag Vg2 Språkfag - Internasjonal Vg2 Samfunnsfag og økonomi - Internasjonal Vg2 Realfag - Internasjonal Vg1 Studiespesialisering - med Toppidrett Vg2 Språkfag, Samfunnsfag og økonomi eller Realfag - med Toppidrett NB: Eige søknadsskjema, ta kontakt med skolen (priv.) - sjå meir om private vgs på side 11 (for Aure) - sjå om gjesteelevsgaranti på side 4 Fylkesutdanningsdirektøren tek atterhald om at tilboda blir igangsett 5

6 Musikk, dans og drama Idrettsfag Vg1 Musikk, dans og drama (musikk) Vg2 (musikk) Vg1 Musikk, dans og drama (dans) Vg1 Musikk, dans og drama (drama) Vg2 (dans) Vg2 (drama) Vg1 Idrettsfag Vg2 Idrettsfag Yrkesfaglege utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Vg1 Bygg- og anleggsteknikk - (TAF 4-årig) Vg2 Anleggsteknikk Vg2 Byggteknikk Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk Regionale tilbod: Vg2 Overflateteknikk Brundalen vgs (S-Tr.lag) Ole Vigs vgs (N-Tr.lag) Bodø vgs (Nordland) Kvaløya vgs (Troms) Hammerfest vgs (Finnmark) Vg2 Treteknikk Selbu vgs (S-Tr.lag) Gauldal vgs (S-Tr.lag) Meldal vgs (S-Tr.lag) Røros vgs (S-Tr.lag) Malvik vgs (S-Tr.lag) Egge vgs (N-Tr.lag) Mjølan vgs (Nordland) Bardufoss vgs (Troms) Medier og kommunikasjon Vg1 Medier og kommunikasjon Akademiet vgs Molde (priv.) Vg2 Medier og kommunikasjon Akademiet vgs Molde (priv.) (priv.) - sjå meir om private vgs på side 11 (for Aure/Rindal) - sjå om gjesteelevsgaranti på side 4 Regionale tilbod - sjå side 4 6 Vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2007/2008

7 Vg1 Elektrofag Vg2 Automatisering Elektrofag Vg2 Elenergi Vg2 Data og elektronikk Regionalt tilbod: Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk Ladejarlen vgs (S-Tr.lag) Fosen vgs (S-Tr.lag) Olav Duun vgs (N-Tr.lag) Lødingen vgs (Nordland) Tromsø maritime skole Design og handverk Vg1 Design og handverk Vg2 Aktivitør Vg2 Blomsterdekoratør Vg2 Frisør Vg2 Design og tekstil Vg2 Design og trearbeid Vg2 Interiør og utstillingsdesign Naturbruk Vg1 Naturbruk Vg1 TAF 4-årig (Marine fag) Vg2 Fiske og fangst Vg2 Heste- og hovslagarfag Vg2 Landbruk og gartneri Regionale tilbod: Vg2 Skogbruk Mære landbruksskole (N-Tr.lag) Vefsn landbruksskole (Nordland) Vg2 Anleggsgartnar og driftsoperatør idrettsanlegg Skjetlein vgs (S-Tr.lag) Mære landbruksskole (N-Tr.lag) Rå vgs (Troms) Vg2 Akvakultur Frøya vgs (S-Tr.lag) Meløy vgs, Inndyr Nordland fiskerifagskole Skjervøy vgs (Troms) Kvaløya vgs (Troms) Nordkapp mar. FS og vgs (Finnmark) Fylkesutdanningsdirektøren tek atterhald om at tilboda blir igangsett 7

8 Teknikk og industriell produksjon Vg1 Teknikk og industriell produksjon Herøy vgs, avd. Vanylven Vg1 TAF 4-årig TP (Teknikk og industriell produksjon) Vg2 Arbeidsmaskinar Vg2 Bilskade, lakk og karosseri Vg2 Industriell møbelproduksjon Vg2 Kjemiprosess Vg2 Kjøretøy Vg2 Maritime fag Vg2 Produksjons- og industriteknikk Regionale tilbod: Vg2 Brønnteknikk Sandnessjøen vgs (Nordland) Stangnes vgs (Troms) Vg2 Laboratoriefag Melhus vgs (S-Tr.lag) Levanger vgs (N-Tr.lag) Breivika vgs (Troms) Service og samferdsel Vg1 Service og samferdsel Akademiet vgs Molde (priv.) Vg2 Sal, service og tryggleik Vestborg vgs (priv.) Vg2 IKT-servicefag Vg2 Reiseliv Vg2 Transport og logistikk (priv.) - sjå meir om private vgs på side 11 (for Aure/Rindal) - sjå om gjesteelevsgaranti på side 4 Regionale tilbod - sjå side 4 8 Vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2007/2008

9 Helse- og sosialfag Vg1 Helse- og sosialfag Herøy vgs, avd. Vanylven Ørskog vgs Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag Ørskog vgs Vg2 Helsearbeidarfag Ørskog vgs Vg2 Helseservicefag Vg2 Hudpleiar Regionale tilbod: Vg2 Ambulansefag Olav Duun vgs (N-Tr.lag) Solhaugen vgs (Nordland) Finnfjordbotn vgs Lakselv vgs (Finnmark) Vg2 Fotterapi og ortopedi Byåsen vgs (S-Tr.lag) Steinkjer vgs (N-Tr.lag) Restaurant- og matfag Vg1 Restaurant- og matfag Ørskog vgs Vg2 Matfag Ørskog vgs Vg2 Restaurantfag Ørskog vgs Fylkesutdanningsdirektøren tek atterhald om at tilboda blir igangsett 9

10 Tilbod i gamal struktur: VKII Allmenne, økonomiske og administrative fag VKII Allmenne fag Vestborg vgs (priv.) VKII Økonomiske og administrative fag Medier og kommunikasjon VKII Medier og kommunikasjon Akademiet vgs Molde (priv.) (priv.) - sjå meir om private vgs på side 11 (for Aure/Rindal) - sjå om gjesteelevsgaranti på side 4 Regionale tilbod - sjå side 4 VKII Allmennfagleg påbygging (30t) Vestborg vgs (priv.) VKII Allmennfagleg påbygging (20t) Formgjevingsfag VKII Teikning/form/farge VKII Interiør Idrettsfag VKII Idrettsfag 10 Vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2007/2008

11 Helse- og sosialfag Mekaniske fag VKII Helsesekretær VKII Hjelpepleiar VKII Apotekteknikar VKII Hudpleie VKII Tannhelsesekretær Regionalt tilbod: VKII Fotterapeut Steinkjer vgs (N-Tr.lag) VKII Anleggsmaskinreparatørfaget VKII Automatikkmekanikarfaget Musikk, dans og drama VKII Musikk VKII Dans VKII Drama Elektrofag VKII Serviceelektronikarfaget VKII Automatikarfaget Tekniske byggfag VKII Teknisk teikning Naturbruk VKII Allsidig landbruk VKII Naturforvaltning Regionale tilbod: VKII Gartneri Levanger vgs (N-Tr.lag) VKII Økologisk landbruk Mære landbruksskole (N-Tr.lag) Søknad til private vidaregåande skolar i Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylke har inngått avtale med dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal, om at søkjarane skal sende ein felles søknad til dei fylkeskommunale skolane og til Vestborg vgs, Akademiet vgs i Molde og Akademiet vgs i Ålesund. Søkjarar frå Møre og Romsdal fylke skal berre sende inn ein søknad, anten dei søkjer ved dei private vidaregåande skolane og/eller fylkeskommunale vidaregåande skoler. Ønska skal settast opp i prioritert rekkjefølgje på Søkjarane til dei private skolane vil få svar på søknaden sin direkte frå skolen i månadsskiftet april/ mai. Elevar ved dei private skolane må betale skolepengar. Sjå meir på skolane sine heimesider: Fylkesutdanningsdirektøren tek atterhald om at tilboda blir igangsett 11

12 Telefonnummer til dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal: Nokre av skolane har fleire avdelingar. Sjå skolen si heimeside for informasjon om kvar undervisninga blir gitt., Pb 752, 6501 Kristiansund , Yrkesskulevegen 20, 6011 Ålesund , Gangstøvikv., 6009 Ålesund Fannefjord vgs, 6412 Molde , 6440 Elnesvågen , 6392 Vikebukt , Pb 143, 6282 Brattvåg , 6090 Fosnavåg avd. Vanylven, 6140 Syvde , 6514 Kristiansund , Øvre vei 23, 6413 Molde , 6300 Åndalsnes , Pb 2116, 6402 Molde , 6011 Ålesund , 6200 Stranda , 6600 Sunndalsøra , 6650 Surnadal , Pb 100, 6239 Sykkylven , 6630 Tingvoll , 6065 Ulsteinvik , Pb 23, 6101 Volda Ørskog vgs, 6240 Ørskog , 6150 Ørsta , Pb 676, 6001 Ålesund Friskolar (privat): Vestborg vgs, 6200 Stranda Akademiet vgs Molde, Fabrikkv. 13, 6415 Molde Akademiet vgs Ålesund, Pb 943 Sentrum, 6001 Ålesund Kontakt Utdanningsavdelinga: Møre og Romsdal fylke INNTAK og formidling Fylkeshuset 6404 Molde Inntak har telefontid frå kl 10:00-13:00 (mån.-fre.) Telefon: Telefaks: E-post: Fagopplæring Telefon: Telefaks: E-post: Du finn link til skolane sine heimesider på

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013 Vidaregåande opplæring tilbod i 2012-2013 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt.

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2014-2015 2 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 3. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2015-2016 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 2. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2010-2011 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016 Til deg som søker videregående opplæring I denne katalogen finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke til videregående

Detaljer

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 www.sfj.no Innhald Innhald... i Samandrag... i 1. Bakgrunn og formål... 1 1.1 Lovgrunnlag... 1 1.1.1 Rettar til vidaregåande opplæring...

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring Skaper resultater gjennom samhandling Videregående opplæring Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016 Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring 1 Til deg som skal søke videregående opplæring

Detaljer

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no Søkjarhandboka 204 Sentrum Fagoppl.- kontoret Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Sentrum Vestre Strømkaien Fylkeshuset Lars Hilles gate Jernbanestasjonen Agnes Mowinckels gt. Fjøsangerveien

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Oppfølgingstenesta/PPT

Oppfølgingstenesta/PPT Søkjarhandboka 2015 N S Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter mot sentrum Bygarasjen Lars Hilles gate Fjøsangervegen Bybanen Vestre Strømkaien Vestre Strømkaien Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. mot

Detaljer

Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske

Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske Opplæringslova 3.1 gir alle søkjarar med ungdomsrett rett til inntak til eitt av tre valde utdanningsprogram på vg1. Du må difor søkje 3 ulike

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland ST RI 0 S F 01 AD S 2 KN AR SØ. M 1 Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2010 Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon Vestre Strømkaien Fylkeshuset Lars Hilles gate Fjøsangerveien Inntakskontoret

Detaljer

Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring

Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 0 0 Revidert februar 2013 Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 1 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 3 Om heftet Side 3 Kontaktinformasjon Side 4 Ansvarlege

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular Informasjon om inntaket til vidaregåande skular E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar fram til skulestart (mottatt før kl. 12.00 på fredagar) 2015 N S Inntakskontoret Besøksadresse Fylkeshuset,

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Illustrasjon: Abel S.Reyes. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever i Vg2 formgivningsfag,

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 lllustrasjon: Helen Fjeld Langrid. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole.

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring. Eigne notatar:

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring. Eigne notatar: 0 0 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Eigne notatar: 1 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Innhald Om heftet Side 3-4 Kontaktinformasjon Side 5-6 Om likeverdig og tilpassa

Detaljer

Særskilt inntak spesialundervisning

Særskilt inntak spesialundervisning 2004 2005 17-11-03 08:42 Side 1 Innholdsfortegnelse Velkommen 2 To kataloger 2 Hva er videregående opplæring? 2 Internett 2 Rett til videregående opplæring 2 Huskeliste 5 Alle søkere 5 Søkere til skoleplass

Detaljer

Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011

Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011 HAVNEVIK FOTO: TONY HALL INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011 MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM Møre Ung er et fordelsprogram for deg mellom 18 og 33 år. Les mer på sbm.no Kva skal

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

Volda vidaregåande skule. Foreldremøte for elevar i 10. klasse 16.01.2014

Volda vidaregåande skule. Foreldremøte for elevar i 10. klasse 16.01.2014 Volda vidaregåande skule Foreldremøte for elevar i 10. klasse 16.01.2014 Kort historikk Skulen vart skipa i 1910 - Alle elevromma er pussa opp - Moderne realfagsavdeling - Flott kantine - Heilt nytt bibliotek

Detaljer