Vidaregåande opplæring tilbod i skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013"

Transkript

1 Vidaregåande opplæring tilbod i VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt. 1. mars Søknadsfrist for inntak til vidaregåande og formidling til læreplass 2. mars 1. juli Du kan legge inn førehandssvar på vigo.no HUGS: MinID ca 9. juli Du får svar på 1. gongs inntak 16. juli Svarfrist 1. gongs inntak ca 6. august Du får svar på 2. gongs inntak 13. august Svarfrist 2. gongs inntak 20. august Skolestart KONTAKT INNTAKS- KONTORET Spørsmål om inntak til vidaregåande skolar: E-post Telefon (10:00 13:00) Søking på Internett 2-3 Informasjon om einskilde programområde Studieførebuande utdanningsprogram 6 8 Yrkesfaglege utdanningsprogram 8-11 Spørsmål om formidling til læreplass: E-post Telefon Postadresse Møre og Romsdal fylkeskommune Utdanningsavdelinga Inntakskontoret Fylkeshuset 6404 Molde

2 Søking på Internett Det er lagt til rette for søking til vidaregåande opplæring på Internett, med søknadsfrist 1. februar og 1. mars Sjå viktige datoar på framsida. På vigo.no finn du søknadsskjemaet som skal brukast til søking både til vidaregåande opplæring i og vidaregåande opplæring i bedrift (lærefag). Både søkjarar som har behov for spesialundervisning og ordinære søkjarar skal registrere søknaden på Internett. Dei som ikkje har norsk personnummer kan ikkje søkje på Internett, men må ta kontakt med inntakskontoret på e-post: for å få informasjon om korleis dei skal søkje. MinID vigo.no er knytta til MinID. MinID er ein personleg elektronisk ID som gir deg tilgang til offentlege tenester på nettet. Alle som har norsk personnummer, rett til vidaregåande opplæring og denne våren er innmeld som avgangselev frå ein grunn i Møre og Romsdal, får i januar tilsendt brev frå Skatteetaten med PIN-kodar for registrering av MinID. PIN-kodane til MinID er personlege og rådgjevar, andre ved n eller inntakskontoret har ikkje tilgang til kodane. Dersom du mister PIN-kodane dine må du ta kontakt med MinID si brukarstøtte; e-post: eller telefon: Les meir om MinID på vilbli.no Utfylling av søknadsskjemaet Det er svært viktig at søknadsskjemaet ditt blir riktig utfylt. Hugs også å kontrollere mobilnummer og adresseopplysningar. Vi sender påminning om at inntaket er gjort på SMS til det mobilnummeret du har oppgjeve i søknaden din. Om du får nytt mobilnummer og ikkje endrar det på vigo.no, vil SMS-meldinga bli sendt til det nummeret som du har registrert i søknaden din. Du får ikkje tilsendt svarbrev i posten dersom det ligg inne feil mobilnummer. Ufullstendig utfylt skjema kan føre til at søknaden din blir feil behandla. Du bør ta utskrift av kvitteringa når søknaden er ferdig utfylt, slik at du har kvittering på kva du har søkt. Dersom du gjer endringar i søknaden din før søknadsfristen går ut må du skrive ut ny kvittering. Du kan sende kvitteringa til deg sjølv på e-post. Adresseendring Dersom du har flytta til ny adresse må det rettast opp, og du kan ikkje gjere det sjølv. Dersom du har meldt adresseendring til folkeregistret etter 1. desember 2011 må du ta kontakt med inntakskontoret slik at vi får oppdatert adressa di. Nytt mobilnummer Dersom du får nytt mobilnummer etter at søknadsfristen har gått ut, skal du logge deg inn på vigo.no med MinID for å endre/slette mobilnummeret på søknadsskjemaet ditt. SMS-melding om at svar på inntak er klart blir sendt til det mobilnummeret som er registrert i søknaden din. Du får ikkje tilsendt svarbrev i posten dersom det ligg inne feil mobilnummer. Frist for å endre mobilnummer er 1. juli. Svar på tilbod/ventelisteplass på Internett Ca. 9. juli vil vi sende ut melding på SMS, om at du kan logge deg inn på vigo.no for å sjå og svare på tilbod om - eller ventelisteplass. Det er viktig at mobilnummeret du gjev opp i søknaden din er riktig. E-postadresse som du har gjeve opp i søknaden blir ikkje brukt til å sende melding om at inntaket er klart. OBS! Frå og med 9. juli kan du gå inn på vigo.no for å sjå om du har fått tilbod om - eller ventelisteplass. Dei som ikkje har registrert mobilnummer på søknaden, eller ikkje har norsk fødsels- og personnummer vil få tilsendt svarbrev i posten. Ein må svare på søknaden om inntak eller ventelisteplass innan svarfristen. Dei som ikkje svarar eller har lagt inn førehandssvar (sjå eige avsnitt), vil miste - eller ventelisteplassen dei har fått tildelt. Førehandssvar fram til 1. juli Alle som søkjer vidaregåande opplæring ved fylkeskommunale skolar kan registrere førehandssvar på Yrkesfagleg Studieførebuande Vidaregåande trinn 1 i Vidaregåande trinn 1 i Vidaregåande trinn 2 i Vidaregåande trinn 2 i Opplæring i bedrift, særløp Vidaregåande trinn 3 i Påbygging til generell studiekompetanse Vidaregåande trinn 3 i Opplæring i bedrift Studiekompetanse Yrkeskompetanse Påbygging til generell studiekompetanse Fagbrev eller sveinebrev 2 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år Oppbygginga av vidaregåande opplæring er vist på oversiktskartet. Av fargebruken går det tydeleg fram om opplæringa går føre seg i (gult) eller bedrift (grønt). Dei blå boksane viser kva kompetanse du har etter at du har fullført og bestått opplæringa.

3 søknadsskjemaet sitt. Dersom du veit at du skal reise bort i dei tidsromma svaret om inntak til vidaregåande opplæring kjem, tilrår vi at du registrerer førehandssvar. Då vil du ikkje kunne miste tilbod om plass/ ventelisteplass dersom du ikkje svarar innan svarfristen, som er svært kort. Førehandssvar kan du registrere på vigo.no frå og med 2. mars og fram til 1. juli. Dei som ikkje har norsk fødsels- og personnummer må kontakte Utdanningsavdelinga på e-post for å få lagt inn førehandssvar. Skolar med særskilte tilbod Fannefjord vidaregåande Julsundveien 49 B, 6412 Molde Telefon Faks Nettstad Fannefjord vidaregåande gir opplæring til ungdom med psykiske, sosiale og emosjonelle vanskar. Elevar som fell ut av den ordinære vidaregåande n på grunn av slike vanskar, kan i kortare eller lengre periodar vere elev ved Fannefjord vgs. For nærmare informasjon om tilbod, sjå nettstaden og/eller ta kontakt med n. Ønskjer du å søkje, ta alltid kontakt med n først. Tøndergård og ressurssenter Nøisomhedsvei 10, 6416 Molde Telefon Faks Nettstad tondergard..no Tøndergård og ressurssenter er ein interkommunal med tilrettelagt opplæring for elevar med behov for spesialundervisning. For elevar i vidaregåande opplæring er opplæringa knytt til utdanningsprogrammet studiespesialisering der det blir lagt mest vekt på grunnleggande dugleik. Tilbodet er meint for elevar som skal ha redusert fagplan og IOP i alle fag. Opplæringa vil føre fram til grunnkompetanse. Du legg inn søknad på vigo.no innan 1. februar. Tilbodet for elevar som skal ha redusert fagplan og IOP i alle fag Elevar som skal ha redusert fagplan og IOP i alle fag skal søkje på eit ordinært utdanningsprogram. For dei elevane som skal ha sterkt reduserte fagplaner med vekt på grunnleggande dugleik anbefaler vi å søkje på studiespesialiserande utdanningsprogram (STUSP1), dersom den n eleven søkjer på har det tilbodet. Viss n ikkje har STUSP1, legg de inn eit anna tilbod på Vg1 som n har. Dersom det er behov for opplæring i små grupper, må dette gå klart fram av den sakkyndige vurderinga og avkryssing på A-skjema. Dei aller fleste av skolane våre har tilbod om slik gruppering. Ta kontakt med Utdanningsavdelinga om du treng meir informasjon om tilbodet. Informasjon om einskilde programområde Service og samferdsel med entreprenørskap nytt tilbod Dette tilbodet innan innovasjon og leiing gir studiekompetanse etter 3 år. Fokus vil vere på entreprenørskap, marknadsføring, økonomi og administrasjon. Ein god start for deg som ønskjer å studere vidare innan innovasjon og leiing på høgnivå. Dette er eit tilbod til kreative ungdommar, som anten ønskjer å etablere eigen bedrift eller ønskjer å vere med på å utvikle eksisterande næringsliv. Romsdal videregående legg opp til eit tett samarbeid med lokale bedrifter, og du vil få god kunnskap om regionens næringsliv, samt korleis dei arbeidar med utviklingsarbeid og moglegheiter i framtida. Vil du vere med og skape framtidas arbeidsplassar, så vil dette studiet gi deg grunnleggjande teori og ikkje minst praktisk erfaring. Du får også eit unikt høve til å ta relevante fag på høgnivå i løpet av Vg3. Entreprenørskap og innovasjon vil bli sentrale fag i den pedagogiske metoden ungdomsbedrift, som går ut på å planlegge, etablere, drive og avslutte eigen bedrift. Gjennom internasjonalt samarbeid og fokus, vil du både lære om andre kulturar i eige klasserom og oppleve dette gjennom studieturar og besøk frå andre land. Les meir på Studieførebuande utdanningsprogram International Baccalaureate nytt tilbod IB Diploma Programme (IB) er spanande for deg som vil ha fagleg fordjuping og ønskjer å vere internasjonalt orientert. IB er eit internasjonalt anerkjent program som leier til studenteksamen IB Diploma. Undervisninga blir gitt på engelsk. Programmet er eit tilbod på over 2000 skolar i meir enn 140 land. IB Diploma kvalifiserer til inntak på høgskolar og universitet over heile verda på lik linje med britisk A-level, fransk Baccalaureate og tysk Abitur. Spjelkavik videregående søkjer om å få starte opp IB frå og med året Søknadsprosessen er krevjande og godkjenningsprosessen tek tid. Avgjerda om n får godkjend søknaden sin kjem i vår og Fylkesutdanningssjefen tek atterhald om at tilbodet blir igangsett. Elevar med internasjonale interesser, ambisjonar eller bakgrunn kan bli prioriterte ved inntak. Elles er krav for inntak at Vg1 studiespesialisering (med eller utan formgivingsfag) er fullført og greidd, samt at karakter i engelsk og matematikk frå Vg1 er 4 eller høgare. Arbeidsmengda på IB er stor og programmet krev derfor ekstra innsats. Skolen ser etter den velorganiserte og motiverte eleven som kan utvikle sine evner over tid og ønskjer å gå vidare til høgare studium. NB! Dersom du ønskjer dette tilbodet må du føre ønsket opp som første alternativ på vigo.no. I tillegg må du fylle ut eit eige skjema, der du skriv noko om din motivasjon og kva for fag du ønskjer. Send skjemaet direkte til Spjelkavik vgs. Skjemaet finn du på Om du kjem frå ein i utlandet, kan du levere ein skriftleg søknad direkte til Spjelkavik vgs. Søkjarar kan bli henta inn til ein samtale på n før inntak skjer, og referansebrev frå tidlegare lærar kan og bli henta inn. Spjelkavik vgs står for opptak til IB. Kontakt Spjelkavik vgs for meir informasjon ved IB koordinator Helene Hanken på telefon eller på e-post: 3

4 Studiespesialisering med fokus på internasjonalisering Dette utdanningsprogrammet følgjer læreplana for studieførebuande utdanningsprogram innanfor programområdet for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. Tre fylkeskommunale skolar i Møre og Romsdal har tilbodet; Fagerlia vgs, Fræna vgs og Spjelkavik vgs. Programområda har eigne namn for søking på Internett. Studiespesialisering med entreprenørskap og bedriftsutvikling Dette utdanningsprogrammet følgjer læreplana for studieførebuande utdanningsprogram innanfor programområdet for realfag. To fylkeskommunale skolar i Møre og Romsdal har tilbodet; Atlanten vgs, og Ålesund vgs. Programområda har eigne namn for søking på Internett. Kontakt skolane for meir informasjon. Studiespesialisering Vg2 i Skottland Haram vgs Haram vidaregåande har samarbeid med ein i Skottland, og elevane skal bu hos skotske vertsfamiliar. Undervisninga er på engelsk, men er tilpassa norske læreplanar for Vg2 realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. For å søkje tilbodet må du ha fullført og bestått Vg1 studiespesialisering. Tilboda har eigne namn for søking på Internett. Kontakt n for meir informasjon. Musikk, dans og drama Jf forskrift til opplæringslova 6-11 kan inntil 50 % av plassane bli tildelt på grunnlag av dokumentert dugleik og opptaksprøve, i tillegg til poeng rekna ut på grunnlag av karakterar. Søkjarane må elles fylle dei generelle vilkåra for inntak. Skolane ønskjer på eit tidleg tidspunkt å få oversikt over kva hovud- og biinstrument søkjarane har ønske om. Søkjarar til dette utdanningsprogrammet skal derfor sende inn eige vedleggsskjema direkte til n som er sett opp som første alternativ på dette ønsket. Det er frivillig å melde seg til opptaksprøve. Vedleggsskjema finn du på Idrettsfag Jf forskrift til opplæringslova 6-11 kan inntil 50 % av plassane bli tildelt på grunnlag av dokumentasjon av dugleik, i tillegg til poeng rekna ut på grunnlag av karakterar. Søkjarane må elles fylle dei generelle vilkåra for inntak. Søkjarar til utdanningsprogrammet som ønskjer å bli vurdert ut frå idrettsfagleg dugleik, sender vedleggsskjema og dokumentasjon til den n som er sett opp som første alternativ på dette ønsket. Vedleggsskjema finn du på Studiespesialisering med toppidrett Fagerlia vgs og Molde vgs har tilbod om studiespesialisering med toppidrett som til saman går over 4 år. Fagerlia vgs tek inn til eit 4-årig løp frå Vg1, medan Molde vgs tek inn elevar frå Vg2. Søkjarar til Fagerlia vgs skal skal søke på vigo.no. Søkjarar til Vg2 ved Molde vgs får eige søknadsskjema ved n. Ta kontakt med den einskilde n om du har spørsmål om studiespesialisering med toppidrett. Yrkes- og studiekompetanse 4-årig løp (tidl. TAF) YSK (yrkes og studiekompetanse) vart oppretta som ei forsøksordning i Formålet var i utgangspunktet å få fleire unge til å velje ingeniørutdanning etter vidaregåande, og dette meinte ein å kunne stimulere til ved å lage ei ordning der dei etter ei 4-årig vidaregåande opplæring kunne oppnå både fagbrev og spesiell studiekompetanse. Departementet tek sikte på at framtidige rammevilkår for YSK-tilbodet skal vere klare til året YSK-tilbodet blir vidareført i si noverande form fram til nye rammevilkår er klare. Vi har tilbod om YSK innafor Bygg og anleggsteknikk, Elektrofag, Service og samferdsel med transport og logistikk og Teknikk og industriell produksjon. Du søkjer til Vg1, og dersom du fyller krava til inntak vil n automatisk flytte deg opp til neste trinn. Tilbodet er eit 4-årig løp. Det er krav om minimum karakter 4 i matematikk og naturfag frå grunnn for å vere kvalifisert til tilbodet på Vg1. Tilboda har eigne namn for søking på Internett NB: Dersom du set opp eit av desse tilboda som ditt 1. ønske på søknaden på vigo.no, må du fylle ut eit eige vedleggsskjema i tillegg. Vedleggskjemaet skal sendast direkte til n du har som 1. ønske. Vedleggsskjema finn du på /programområde med krav til helse-/ politiattest Vg1 helse- og sosialfag I fleire yrke innanfor helse- og sosialfag blir det kravd politiattest. Vg1 elektrofag For søkjarar som har som mål å ta vidare utdanning innan sjøfarts-/ nautiske fag blir det for å løyse fagbrev som matros stilt særskilte krav til syn, hørsel og fargesans. Også andre helsekrav kan bli stilt før lærekontrakt kan godkjennast (t.d. fri for astma). Vg1 teknikk og industriell produksjon For søkjarar som har som mål å ta vidare utdanning innan maritime fag blir det for å løyse fagbrev som matros stilt særskilte krav til syn, hørsel og fargesans. Også andre helsekrav kan bli stilt før lærekontrakt kan godkjennast. Vg1 service og samferdsel Krav om helseattest gjeld og for søkjarar som har som mål å løyse fagbrev som yrkessjåfør (yrkessjåførfaget er også kryssløp frå teknikk og industriell produksjon, via Vg2 Transport og logistikk). Vg2 ambulansefag I ambulansefaget blir det stilt krav til god fysikk for å få læreplass. Når du skal søkje læreplass må du gjennom ein fysisk test. Dersom du ikkje består testen vil du ikkje få læreplass. Vg2 matfag med spesialisering innanfor fiskeindustrifag Ved ny tilsetjing i fiskeforedlingsbedrifter vert det etter kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer kravd legeattest som stadfestar at det ikkje er noko til hindring for slik sysselsetjing. Grunna at matvareproduksjon og sal av slike produkt også skjer under utdanninga, må elevane ved start leggje fram helseattest som dokumenterer at eleven ikkje har sjukdommar som kan påverke produksjonen. Vg2 flyfag, landslinje Personar som har problem med fargesyn kan etter gjeldande reglar ikkje få arbeid som avionikar. Krav til vandel: For lærlingar og andre tilsette i flyfaga vert det stilt krav om utvida vandelsattest for å få lærekontrakt/arbeid innan luftfart/flyplassen sitt område. 4

5 Sjølv påtaleavkall og bøter på eit lågt nivå, kan medføre at Luftfartsverket ikkje skriv ut tilgjengekort som du må ha for å få arbeid innan luftfart. Vg2 maritime fag For å kunne løyse fagbrev som matros eller motormann, og seinare kunne skaffe deg sertifikat som skipsoffiser, vil det vere naudsynt med arbeidspraksis frå skip. Arbeidstakarar/lærlingar på skip/offshore må oppfylle spesifiserte helsekrav før påmønstring. Det vil m.a. bli stilt særskilte krav til syn, fargesans og hørsel. Ta kontakt med autorisert sjømannslege om du er i tvil om du oppfyller dei naudsynte helsekrava. Regionale opplæringstilbod Gjennom eit gjensidig forpliktande samarbeid er det i dei 6 nordlegaste fylka (Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark) oppretta regionale opplæringstilbod. Dei regionale tilboda skal prioriterast saman med eventuell søking til tilbod i heimfylket på vigo.no. Det er berre søkjarar med ungdomsrett som er folkeregistrert i Møre og Romsdal som skal setje opp desse tilboda på søknaden til Møre og Romsdal. Dersom du ikkje har ungdomsrett eller er folkeregistrert i eit anna fylke, og vil søkje eit regionalt tilbod, må du sende eigen søknad direkte til det fylket som har tilbodet du vil søkje. Du finn oversikt over dei regionale tilboda i dette heftet. Landslinjer/landsdekkjande tilbod Dette er tilbod det berre er eitt eller nokre få av i heile landet, og alle søkjarane konkurrerer likt om plassane. Landslinjer og landsdekkjande tilbod går inn som ein del av alle fylkeskommunale tilbod. Dette betyr at søkjarar som er folkeregistrert i Møre og Romsdal skal føre opp landslinjer og landsdekkjande tilbod på same måte som Møre og Romsdal sine eigne tilbod. Er du folkeregistrert i eit anna fylke, skal slike tilbod førast opp på søknadsskjemaet i det fylket du er folkeregistrert. Du skal setje opp ønske om landslinjer og landsdekkjande tilbod saman med dei andre ønska dine på søknadsskjemaet på Internett. Du finn oppdatert oversikt over desse tilboda på vilbli.no. Samarbeidsavtale mellom Møre og Romsdal og Det er inngått ein samarbeidsavtale mellom Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag om elevar som bur på grensa til (Rindal og tidl. Aure kommune), og som ønskjer å søkje gjesteelevsgaranti i. Elevar frå tidlegare Aure kommune kan søkje alle tilbod ved Hemne videregående. Elevar frå Rindal kommune kan søkje tilbod ved Orkdal videregående og ved Meldal videregående, dersom tilbodet ikkje finnast ved Surnadal vidaregåande. Ein må ha rett til vidaregåande opplæring for å kunne søkje tilboda. Avtalen skal gjere det lettare for begge fylkeskommunane å ha oversikt over søkjarane, og søkjarane slepp å sende skriftleg søknad om gjesteelevsgaranti til Møre og Romsdal. Sjå meir om dette på vilbli.no. Søkjarane det gjeld skal setje opp ønska til på Møre og Romsdal sitt søknadsskjema på vigo.no. Eiga prosedyre for å svare på tilbod som inngår i gjesteelevsavtalen med : Dersom du får tilbod om plass på nokon av dei ønska du har sett opp til skolar i Sør- Trøndelag må du gå inn på vigo.no og velje for å svare på tilbodet. Får du tilbod om plass på nokon av ønska du har til skolar i Møre og Romsdal skal du svare på Møre og Romsdal sitt skjema på vigo.no. På sitt skjema vil du berre sjå ønske du har i Sør- Trøndelag, medan du på Møre og Romsdal sitt skjema vil kunne sjå alle dine ønske i begge fylka, og også ventelisteplass på ønska dine i. Dette er ikkje ein reell ventelisteplass. Til ønske sett opp i er det berre som har oversikt over dei reelle ventelisteplassane. I heftet er tilboda merka med og den kommunen du må bo i for å kunne søkje tilbodet. Rett til inntak på 1 av 3 alternative utdanningsprogram Søkjarar med rett til vidaregåande opplæring etter Opplæringslova 3-1, har rett til inntak på 1 av 3 alternative utdanningsprogram som dei har søkt på, og til 2 års vidaregåande opplæring som byggjer på utdanningsprogrammet. Dette gjeld og søkjarar som melder behov for spesialundervisning. For kvart utdanningsprogram kan ein setje opp 3 skolar. NB! Retten til inntak på 1 av 3 gjeld berre utdanningsprogram, ikkje skolar! Du finn meir informasjon på vilbli.no. Søknad til private vidaregåande skolar i Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylke har inngått avtale med dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal, om at søkjarane skal sende ein felles søknad til dei fylkeskommunale skolane og til Vestborg vgs, Akademiet vgs i Molde og Akademiet vgs i Ålesund. Søkjarar frå Møre og Romsdal fylke skal berre sende inn ein søknad, enten dei søkjer ved dei private vidaregåande skolane og/eller fylkeskommunale vidaregåande r. Ønska skal settast opp i prioritert rekkjefølgje på vigo.no. Søkjarane til dei private skolane vil få svar på søknaden sin direkte frå n i månadsskiftet april/mai. Elevar ved dei private skolane må betale pengar. Sjå meir på skolane sine heimesider: steder/alesund steder/molde eller på Utstyrsstipend Alle som har ungdomsrett og går på vidaregåande på Vg1, Vg2 og Vg3 har krav på utstyrsstipend frå Lånekassen. Du søkjer om stipend på lanekassen.no eller via vigo.no når du har takka ja til plass. Vedleggsskjema for Møre og Romsdal Dei fleste skjema finn du på sidene til Møre og Romsdal fylkeskommune: 5

6 Studieførebuande utdanningsprogram for idrettsfag Idrettsfag IDRET Atlanten videregående Romsdal videregående Tingvoll vidaregåande Ålesund videregående Orkdal vidaregåande Idrettsfag IDIDR Atlanten videregående Romsdal videregående Tingvoll vidaregåande Ålesund videregående Orkdal vidaregåande Idrettsfag IDIDR Atlanten videregående Romsdal videregående Tingvoll vidaregåande Ålesund videregående Orkdal vidaregåande for musikk, dans og drama Musikk, dans og drama med dans MDMDD Fagerlia videregående Musikk, dans og drama med drama MDMDD Fagerlia videregående Musikk, dans og drama med musikk MDMDD Atlanten videregående Fagerlia videregående Molde videregående Orkdal vidaregåande Dans MDDAN Fagerlia videregående Dans MDDAN Fagerlia videregående Drama MDDRA Fagerlia videregående Drama MDDRA Fagerlia videregående Musikk MDMUS Atlanten videregående Fagerlia videregående Molde videregående Orkdal vidaregåande Musikk MDMUS Atlanten videregående Fagerlia videregående Molde videregående Orkdal vidaregåande for studiespesialisering Studiespesialisering STUSP Atlanten videregående Fagerlia videregående Fræna vidaregåande Herøy vidaregåande, avd. Vanylven Molde videregående Rauma videregående Spjelkavik videregående Sunndal vidaregåande Surnadal vidaregåande Tingvoll vidaregåande Tøndergård og ressurs senter (for dei med behov for spesialundervisning i alle fag) Ålesund videregående Hemne videregående Molde Ålesund 338 Vestborg vidaregåande Realfag STREA Atlanten videregående Fagerlia videregående Fræna vidaregåande Molde videregående Rauma videregående Spjelkavik videregående Sunndal vidaregåande Surnadal vidaregåande Tingvoll vidaregåande Ålesund videregående Hemne videregående Molde Ålesund 338 Vestborg vidaregåande Realfag STREA Atlanten videregående Fagerlia videregående Fræna vidaregåande Molde videregående Rauma videregående Spjelkavik videregående

7 15023 Sunndal vidaregåande Surnadal vidaregåande Tingvoll vidaregåande Ålesund videregående Hemne videregående Molde Ålesund 338 Vestborg vidaregåande Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA Atlanten videregående Fagerlia videregående Fræna vidaregåande Molde videregående Rauma videregående Spjelkavik videregående Sunndal vidaregåande Surnadal vidaregåande Tingvoll vidaregåande Ålesund videregående Hemne videregående Molde Ålesund 338 Vestborg vidaregåande Språk, samfunnsfag og økonomi STSSA Atlanten videregående Fagerlia videregående Fræna vidaregåande Molde videregående Rauma videregående Spjelkavik videregående Sunndal vidaregåande Surnadal vidaregåande Tingvoll vidaregåande Ålesund videregående Hemne videregående Fylkesutdanningssjefen tek atterhald om at tilboda blir sett i gang. Molde Ålesund 338 Vestborg vidaregåande Molde Ålesund Realfag med opplæring i utlandet STREA2UT-- Språk, samfunnsfag og økonomi med opplæring i utlandet STSSA2UT-- International Baccalaureate STUSP2Z Spjelkavik videregående Studiespesialisering med entreprenørskap og bedriftsutvikling STUSP1--I Atlanten videregående Ålesund videregående Realfag med entreprenørskap og bedriftsutvikling STREA2--I Atlanten videregående Ålesund videregående Språk, samfunnsfag og økonomi med entreprenørskap og bedriftsutvikling STSSA2--I Atlanten videregående Ålesund videregående Studiespesialisering med fokus på internasjonalisering STUSP1--N Fagerlia videregående Fræna vidaregåande Spjelkavik videregående Molde Ålesund Realfag med fokus på internasjonalisering STREA2--N Fagerlia videregående Fræna vidaregåande Spjelkavik videregående Molde Ålesund Realfag med fokus på internasjonalisering STREA3--N Fagerlia videregående Fræna vidaregåande Spjelkavik videregående Privat Ålesund Språk, samfunnsfag og økonomi med fokus på internasjonalisering STSSA2--N Fagerlia videregående Fræna vidaregåande Spjelkavik videregående Språk, samfunnsfag og økonomi med fokus på internasjonalisering STSSA3--N Fagerlia videregående Fræna vidaregåande Spjelkavik videregående Privat Ålesund Studiespesialisering med toppidrett (1. av 4 år) STUSP1--T Fagerlia videregående Ta kontakt med n for å få eige vedleggsskjema. Vedleggsskjemaet skal fyllast ut og sendast direkte til n. Realfag med toppidrett (2. av 4 år) STREA2--T Molde videregående * Språk, samfunnsfag og økonomi med toppidrett (2. av 4 år) STSSA2--T Molde videregående * * Søk direkte til n på eige skjema. Du blir tatt inn til eit 3-årig løp. Kontakt n for meir informasjon. Formgjevingsfag STFOR Fagerlia videregående Molde videregående Formgjevingsfag STFOR Fagerlia videregående Molde videregående Formgjevingsfag STFOR Fagerlia videregående Molde videregående 7

8 Påbygging til generell studiekompetanse PBPBY Borgund vidaregåande Fagerlia videregående Fannefjord vidaregåande Fræna vidaregåande Molde videregående Rauma videregående Romsdal videregående Sunndal vidaregåande Surnadal vidaregåande Tingvoll vidaregåande Ålesund videregående Hemne videregående Molde Ålesund 338 Vestborg vidaregåande Påbygging til generell studiekompe tanse etter yrkeskompetanse Skole Vg4 PBPBY4YK Borgund vidaregåande Fagerlia videregående Fannefjord vidaregåande Fræna vidaregåande Rauma videregående Romsdal videregående Sunndal vidaregåande Surnadal vidaregåande Tingvoll vidaregåande Yrkesfaglege utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk Bygg- og anleggsteknikk BABAT Borgund vidaregåande Fræna vidaregåande Romsdal videregående Sunndal vidaregåande Surnadal vidaregåande Tingvoll vidaregåande Hemne videregående Bygg- og anleggsteknikk med yrkesog studiekompetanse, 4-årig (YSK) BABAT1P Romsdal videregående Anleggsteknikk BAANL Borgund vidaregåande Byggteknikk BABYG Borgund vidaregåande Fræna vidaregåande Romsdal videregående Sunndal vidaregåande Surnadal vidaregåande Klima-, energi- og miljøteknikk BAKEM Borgund vidaregåande Meldal videregående Overflateteknikk BAOFT2---- (regionalt tilbod) Charlottenlund videregående Nord-Trøndelag (regionalt tilbod) Ole Vig videregående Verdal videregående Nordland (regionalt tilbod) Bodø videregående Troms (regionalt tilbod) Kvaløya videregående for design og handverk Design og handverk DHDHV Borgund vidaregåande Romsdal videregående Meldal videregående Aktivitør DHAKT Romsdal videregående Blomsterdekoratør DHBLD2---- Design og tekstil DHDTE Borgund vidaregåande Design og trearbeid DHDTR2---- (regionalt tilbod) Gauldal videregående Frisør DHFRI Borgund vidaregåande Romsdal videregående Interiør og utstillingsdesign DHIUD Borgund vidaregåande Romsdal videregående

9 Interiør 3 DHINT Borgund vidaregåande Utstillingsdesign - DHUTS Romsdal videregående for elektrofag Elektrofag ELELE Borgund vidaregåande Rauma videregående Romsdal videregående Sunndal vidaregåande Surnadal vidaregåande Tingvoll vidaregåande Elektrofag med yrkes- og studie kompetanse, 4-årig (YSK) ELELE1P--- Automatisering ELAUT Borgund vidaregåande Rauma videregående Romsdal videregående Surnadal vidaregåande Automatiseringsfaget ELAUT Borgund vidaregåande Romsdal videregående Surnadal vidaregåande Data og elektronikk ELDEL Borgund vidaregåande Romsdal videregående Meldal videregående Dataelektronikarfaget ELDAT Borgund vidaregåande Fylkesutdanningssjefen tek atterhald om at tilboda blir sett i gang. Elenergi ELELE Borgund vidaregåande Rauma videregående Romsdal videregående Sunndal vidaregåande Meldal videregående Kulde- og varmepumpeteknikk ELKVT2---- for helse- og sosialfag Helse- og sosialfag HSHSF Borgund vidaregåande Fagerlia videregående Fræna vidaregåande Herøy vidaregåande, avd. Vanylven Rauma videregående Romsdal videregående Sunndal vidaregåande Surnadal vidaregåande Tingvoll vidaregåande Hemne videregående Ambulansefag HSAMB Fagerlia videregående Barne- og ungdomsarbeiderfag HSBUA Fagerlia videregående Fræna vidaregåande Rauma videregående Romsdal videregående Sunndal vidaregåande Surnadal vidaregåande Tingvoll vidaregåande Fotterapi og ortopediteknikk HSFOT2---- Nord-Trøndelag (regionalt tilbod) Steinkjer videregående Fotterapi HSFOT3---- Nord-Trøndelag (regionalt tilbod) Steinkjer videregående Helsearbeiderfag HSHEA Borgund vidaregåande Fagerlia videregående Fræna vidaregåande Herøy vidaregåande, avd. Vanylven Rauma videregående Romsdal videregående Sunndal vidaregåande Surnadal vidaregåande Tingvoll vidaregåande Helseservicefag HSHES Borgund vidaregåande Orkdal vidaregåande Apotekteknikk HSAPO Borgund vidaregåande Helsesekretær HSHSE Borgund vidaregåande Orkdal vidaregåande Tannhelsesekretær HSTAN Borgund vidaregåande Hudpleie HSHUD Borgund vidaregåande Hudpleiar HSHUD Borgund vidaregåande 9

10 for medium og kommunikasjon Medium og kommunikasjon MKMED Molde videregående Tingvoll vidaregåande Ålesund videregående Meldal videregående Molde Ålesund Medium og kommunikasjon MKMED Molde videregående Tingvoll vidaregåande Ålesund videregående Meldal videregående Molde Ålesund Mediedesign MKMDE Ålesund videregående Medium og kommunikasjon (studieførebuande) MKMED Molde videregående Tingvoll vidaregåande Ålesund videregående Meldal videregående Molde Ålesund for naturbruk Naturbruk NANAB Fræna vidaregåande Ålesund videregående Akvakultur NAAKV2---- (regionalt tilbod) Frøya videregående Nordland (regionalt tilbod) Meløy videregående Troms (regionalt tilbod) Nord-Troms videregående Finnmark (regionalt tilbod) Nordkapp mar.fag og vgs Anleggsgartnar- og idrettsanleggsfag NAAID2---- Fiske og fangst NAFFA Fræna vidaregåande Ålesund videregående Heste- og hovslagarfag NAHHO2---- Landbruk og gartnarnæring NALGA2---- Gartnarnæring NAGAN3---- Nord-Trøndelag (regionalt tilbod) Mære Landbruks Landbruk NALBR3---- Skogbruk NASBR2---- Nord-Trøndelag (regionalt tilbod) Mære Landbruks Nordland (regionalt tilbod) Mosjøen videregående Naturbruk (studieførebuande) NANAB3---- for restaurant- og matfag Restaurant- og matfag RMRMF Borgund vidaregåande Fræna vidaregåande Rauma videregående Hemne videregående Meldal videregående Kokk- og servitørfag RMKOS Borgund vidaregåande Fræna vidaregåande Rauma videregående Hemne videregående Meldal videregående Matfag RMMFG Borgund vidaregåande for service og samferdsel Service og samferdsel SSSSA Rauma videregående Romsdal videregående Ålesund videregående 10

11 16016 Hemne videregående Orkdal vidaregåande Privat Ålesund Service og samferdsel med entrepenørskap SSSSA1--EP Romsdal videregående Service og samferdsel med transport og logistikk, yrkesog studiekompetanse, 4-årig (YSK) SSSSA1P-TL Rauma videregående IKT-servicefag SSISF Romsdal videregående Ålesund videregående Privat Ålesund Reiseliv SSRLV Romsdal videregående Ålesund videregående Sal, service og tryggleik SSSSS Romsdal videregående Ålesund videregående Orkdal vidaregåande Privat Ålesund Transport og logistikk SSTRL Rauma videregående Surnadal vidaregåande Ålesund videregående for teknikk og industriell produksjon Teknikk og industriell produksjon TPTIP Borgund vidaregåande Fræna vidaregåande Herøy vidaregåande, avd. Vanylven Rauma videregående Romsdal videregående Sunndal vidaregåande Surnadal vidaregåande Ålesund videregående Hemne videregående Teknikk og industriell produksjon med yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (YSK) TPTIP1P Romsdal videregående Arbeidsmaskinar TPAMK Fræna vidaregåande Anleggsmaskinmekanikarfaget TPAMM Fræna vidaregåande Bilskade, lakk og karosseri - TPBLK Borgund vidaregåande Brønnteknikk TPBRT2---- Industriteknologi TPPIN Borgund vidaregåande Herøy vidaregåande, avd. Vanylven Romsdal videregående Sunndal vidaregåande Surnadal vidaregåande Hemne videregående Kjemiprosess TPKJP Fræna vidaregåande Sunndal vidaregåande Ålesund videregående Hemne videregående Orkdal vidaregåande Kjøretøy TPKJT Borgund vidaregåande Rauma videregående Romsdal videregående Meldal videregående Laboratoriefag TPLAB2---- (regionalt tilbod) Melhus videregående Nordland (regionalt tilbod) Bodin videregående Maritime fag TPMAR Ålesund videregående Fylkesutdanningssjefen tek atterhald om at tilboda blir sett i gang. 11

12 Vidaregåande skolar i Møre og Romsdal: Offentlege skolar Atlanten videregående Dalaveien 25, 6511 Kristiansund Telefon E-post Nettstad Borgund vidaregåande Yrkesvegen 20, 6011 Ålesund Telefon E-post Nettstad Fagerlia videregående Gangstøvikvegen, 6009 Ålesund Telefon E-post Nettstad Fannefjord vidaregåande Julsundveien 49 B Fylkeshuset, 6404 Molde Telefon E-post Nettstad Fræna vidaregåande 6440 Elnesvågen Telefon E-post Nettstad Gjermundnes vidaregåande 6392 Vikebukt Telefon E-post Nettstad Haram vidaregåande Skuleråsa 10, 6270 Brattvåg Telefon E-post Nettstad Herøy vidaregåande Lisjebøvågen, 6090 Fosnavåg Telefon E-post Nettstad Herøy vidaregåande, avdeling Vanylven 6140 Syvde Telefon E-post Nettstad Kristiansund videregående St Hanshaugen 2, 6514 Kristiansund N Telefon E-post Nettstad Molde videregående Øvre veg 23, 6413 Molde Telefon E-post Nettstad Rauma videregående Ringgata 35 Postboks 173, 6301 Åndalsnes Telefon E-post Nettstad Romsdal videregående Langmyrvegen 83 Postboks 2116, 6402 Molde Telefon E-post Nettstad Spjelkavik videregående Langhaugen 22, 6011 Ålesund Telefon E-post Nettstad Stranda vidaregåande Hevsdalsvegen 52, 6200 Stranda Telefon E-post Nettstad Sunndal vidaregåande Skoleveien 14, 6600 Sunndalsøra Telefon E-post Nettstad Surnadal vidaregåande 6650 Surnadal Telefon E-post Nettstad Sykkylven vidaregåande Kyrkjevegen 6, 6230 Sykkylven Telefon E-post Nettstad Tingvoll vidaregåande 6630 Tingvoll Telefon E-post Nettstad Ulstein vidaregåande Høddvoll, 6065 Ulsteinvik Telefon E-post Nettstad Volda vidaregåande Vevendelvegen 35, 6100 Volda Telefon E-post Nettstad Ørsta vidaregåande Holmegata 14, 6150 Ørsta Telefon E-post Nettstad Ålesund videregående Øwregata 13 Postboks 676, 6001 Ålesund Telefon E-post Nettstad Private skolar Akademiet videregående Molde Frænavegen 16, Roseby Vest Postboks 2126, 6402 Molde Telefon E-post Nettstad steder/molde Akademiet videregående Ålesund Moloveien 5 Postboks 943 Sentrum, 6001 Ålesund Telefon E-post Nettstad steder/alesund Vestborg vidaregåande Hevsdalsvegen 11, 6200 Stranda Telefon E-post Nettstad Grafisk produksjon:

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013 Vidaregåande opplæring tilbod i 2012-2013 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt.

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2010 2011

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2010 2011 Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2010 2011 Viktige datoar 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt

Detaljer

2013-2014. Vidaregåande opplæring tilbod i skole VIKTIGE DATOAR KONTAKT INNTAKSKONTORET. Søknad på vigo.no med MinID 2-3

2013-2014. Vidaregåande opplæring tilbod i skole VIKTIGE DATOAR KONTAKT INNTAKSKONTORET. Søknad på vigo.no med MinID 2-3 Vidaregåande opplæring tilbod i 2013-2014 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE IDIDR2---- IDRETTSFAG 27 1 28 IDIDR3---- IDRETTSFAG 27 1 27 IDRET1---- IDRETTSFAG 27 1 20 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 27 1 30 MDMUS2---- MUSIKK 27 1 28 MDMUS3----

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2011 2012

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2011 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2011 2012 Viktige datoar 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 IDRET1---- IDRETTSFAG 1 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 1 STUSP1--I- STUDIESPES - ENTR OG BEDR.UTV 2 IDIDR2---- IDRETTSFAG 2 MDMUS2---- MUSIKK 3 IDIDR3---- IDRETTSFAG

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2014-2015 2 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 3. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik SKOLETILBUD I NORD-TRØNDELAG 2012/2013 VG 1 Studieforberedende utdanningsprogram 17026 17013 17006 17007 17001 17019 17022 17002 17018 17012 17027 342 343 501 19052 STUSP1---- Studiespesialisering X X

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - UNGDOMSRETT I denne oversikten ser du 1. ønske til søkarar med ungdomsrett. Desse er ikkje med i oversikten: Søkarar til Vg2 og Vg3 YSK (yrkes- og studiekompetanse), fordi dei blir manuelt registrert. YSK tilsvarar

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 Til landslinjer konkurrerer søkere fra hele landet på lik linje om alle elevplassene. Til øvrige

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2015-2016 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 2. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2011-2012 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2007/2008

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2007/2008 Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2007/2008 VIKTIGE DATOAR: 1. februar: Søknadsfrist for inntaket med behov for særskilt tilrettelegging Søknadsfrist for avvikande lærekontrakt og opplæringskontrakt

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 0.03.00 336 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR3---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG 5 STFOR---- STUDIESPES,

Detaljer

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett

1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/ Ungdomsrett 1.ønske primærsøkere til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 56 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 9 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2012/2013 - Alle søkere I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 29 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 19 IDRET1---- Idrettsfag 27 1

Detaljer

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715

14001 Årdal vidaregåande skule. 14004 Sogndal vidaregåande skule. Bsg-01-1_inntak_020715 Årdal vidaregåande skule ELELE ELAUT---- ELAUT---- PBPBY---- SSSSA SSSSS---- STUSP STSSA---- STREA---- STREA---- STSSA---- TPTIP TPPIN---- TPKJP---- Automatisering Automatiseringsfaget Kjemiprosess 5 5

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2010-2011 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket:

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

a) Årdal vidaregåande skule

a) Årdal vidaregåande skule a) Årdal vidaregåande skule ELELE1---- Elektrofag 1,0 12 ELAUT2---- Automatisering 1,0 12 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 1,0 12 SSSSA1---- Service og samferdsel 1,0 15 SSSSS2---- Sal, service og sikkerheit

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

Søkjarar til alle skular per (første ønske)

Søkjarar til alle skular per (første ønske) Søkjarar til alle skular per 0.0.0 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag PBPBY---- Påbygg til gen stk STFOR---- Studiespes,

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 02.03.206 Rett U I 800 Brønnøysund videregående skole BABAT---- Bygg- og anleggsteknikk 4 BABYG2---- Byggteknikk 3 5 DHDHV---- Design og håndverk 0 ELELE---- Elektrofag 2 2 HSBUA2---- Barne-

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj

3 STSSA3--N- Språk/samf/øk,internasj 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Tatt inn 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 27 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 14 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 9 9 1 STUSP1---- Studiespesialisering

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) 001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELAUT2---- AUTOMATISERING 1 ELAUT3---- AUTOMATISERINGSFAGET SSSSS2---- SALG, SERVICE OG SIKKERHET 1 3 TPKJP2---- KJEMIPROSESS TPPIN2---- PRODUKSJONS- OG INDUSTRITEKN TPTIP1----

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 24. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett

Skolnavn Kurskode Kursnavn Rett Ikke rett Brønnøysund vgs BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 10 2 Brønnøysund vgs BABYG2---- Byggteknikk 11 1 Brønnøysund vgs DHDHV1---- Design og håndverk 7 Brønnøysund vgs ELELE1---- Elektrofag 19 1 Brønnøysund

Detaljer

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall

Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall Ungdomsrett Ja Nei Skolenr Skolenavn Niva Kode Programområde Antall Antall 18010 BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE 1 BABAT1---- Bygg og anleggsteknikk 9 1 1 DHDHV1---- Design og håndverk 15 1 ELELE1---- Elektrofag

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.5

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 19. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

2. inntaket til vidaregaånde opplæring i Møre og Romsdal skoleåret 2017/2018 Søkjarar med ungdomsrett Atlanten videregående skole Nivå Kurskode

2. inntaket til vidaregaånde opplæring i Møre og Romsdal skoleåret 2017/2018 Søkjarar med ungdomsrett Atlanten videregående skole Nivå Kurskode 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. totalt Tatt inn sum Ledig 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 54 26 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 18 1 12 14 4 1 MDMDD1--4-

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/ Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1,0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0,0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar

1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar Atlanten videregående skole. Primærsøkjarar 1.ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2017/2018 -Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 56 Vg1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk MD 23 1 13 MDMDD1--4-

Detaljer

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot.

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 65 49 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 19 14 BABYG2---- Byggteknikk 15 1 11 11 BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 5 4 DHDHV1----

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 26. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 30 29 56 0 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 28 17 3 0 BABAT1HT-1 BA Spes.u egen gr, 1. år 1 1 1 11 0 0 BABYG2---- Byggteknikk 15 1

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Skoletilbudet 2017 2018 Videregående opplæring Søk via vigo.no Les mer på telemark.vilbli.no Videregående opplæring 2017 2018 Hvordan søker du? Søking skjer via vigo.no som åpnes for søking ca 6. januar.

Detaljer

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett

1. inntak til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og inntatte til vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser

Detaljer

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1 Nivå Skole Pr.omrkode Programomr. Ant Søkere m/rett Ant Søkere u/rett Totalt antall søkere til videregående skole i Nordland 8677 894 0 Aust-Lofoten videregående skoaolov0j--- Forberedende kurs for min.spr

Detaljer

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret

Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret Saksprotokoll Organ: Møtedato: 22.11.2016 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 16/7328-31 Internt l.nr. 39836/16 Sak: 35/16 Tittel: Opplæringstilbodet for skuleåret 2017-2018 Behandling: Frå fylkesdirektøren

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE... 20 Innhald Inntekne søkjarar, fordelt på nivå... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på skule... 3 Inntekne søkjarar, fordelt på utdanningsprogram... 4 VG1... 4 VG2... 4 VG3... 5 Inntekne søkjarar, fordelt på ønske

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole

Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole Skolnavn Kurskode Kursnavn Med rett Uten rett Brønnøysund videregående skole BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 11 4 Brønnøysund videregående skole BABYG2---- Byggteknikk 5 Brønnøysund videregående skole

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2014/2015 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2016/ Alle søkjarar. Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser 15001 Atlanten videregående skole Nivå Kurskode Kursnavn Studkode Plasser Klasser Primærsøkjarar IDRET1---- Idrettsfag ID 27 1 42 Vg1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans MD 4 0 2 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ UTDANNINGSPROGRAM...4 VG1...4 VG2...4 VG3...5 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ ØNSKE

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I BERGEN Pr. 22. august Plassane blir berre fordelte etter personleg frammøte med kølapp-dokumentasjon på Inntakskontoret i Agnes Mowinckelsgt.

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2016/2017

Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2016/2017 rundskriv nr. 17/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Dei vidaregåande skolane i Møre og Oppfølgingstenesta i Møre og Dei private skolene i Møre og - Dato: Ref: 17.12.2015 82815/2015/062

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR I DEI VIDAREGÅANDE SKULANE UTANFOR BERGEN Pr. 19. august Plassane blir fordelte ved at du tar kontakt med den einskilde skule. Oversynet over ledige plassar er rettleiiande.

Detaljer

Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret

Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret rundskriv nr. 01/17 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Oppfølgingstenesta i Møre og Romsdal - Dato: Dei private vidaregåande skolane

Detaljer

OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark

OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark 2011-2012 Videregående opplæring ffk.no finnmark.no I denne katalogen finner du en enkel oversikt over den informasjonen du trenger for å søke om plass i videre gående

Detaljer

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE. Første inntak til skuleåret bqy

14001 ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE LUSTER VIDAREGÅANDE SKULE. Første inntak til skuleåret bqy ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE ELELE---- ELAUT---- ELAUT---- HSHSF---- HSHEA---- SSSSA---- SSSSS---- STUSP---- STREA---- STSSA---- STREA---- STSSA---- TPTIP---- TPPIN---- TPKJP---- AUTOMATISERING AUTOMATISERINGSFAGET

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2017 36475/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 23.03.2017 Tilbod som ikkje vert sett i gang 2017/2018 Bakgrunn Fylkesrådmannen

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak, formidling og voksenopplæring i 211/212 2 INNHOLD: Generelle opplysninger om inntaket 211/212 4 Statistikk, inntaket 211/212

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Utdanningsprogramma Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per (første ønske) ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per (første ønske) ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 2 17 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 2 11 2 8 5 9 5 5 SSSSA1---- Service og samferdsel 5 4 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 5 8 0 14 8 0 9 9 STSSA2----

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B.

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B. Inntaksområde A Inntaksområde B Skoletilbudet for Telemark 2013 2014 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8003 Croftholmen 8004 Hjalmar Johansen 8010 Kragerø 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8020

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2015 2016 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2013,2014,2015,2016 og 2017 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkarar) til vgs i Møre og Romsdal 2013/2014 - Alle søkjarar I årets tal er elevar som har søkt YSK-tilboda (yrkes- og studiekompetanse) med. 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1,00 27 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1,00 26 3 IDIDR3---- Idrettsfag

Detaljer