Vidaregåande opplæring tilbod i skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2011 2012"

Transkript

1 Møre og Romsdal fylkeskommune Vidaregåande opplæring tilbod i skole Viktige datoar 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt 1. mars Søknadsfrist for inntak til vidaregåande skole og formidling til læreplass 2. mars 1. juli Du kan legge inn førehandssvar på vigo.no HUSK: MinID ca. 8. juli Du får svar på 1. gangs inntak 15. juli Svarfrist 1. gangs inntak ca. 6. august Du får svar på 2. gangs inntak 9. august Svarfrist 2. gangs inntak 18. august start Kontakt Inntakskontoret Spørsmål om inntak til vidaregåande skolar E-post Telefon (10:00 13:00) Spørsmål om formidling til læreplass E-post Telefon Postadresse: Utdanningsavdelinga Inntakskontoret Fylkeshuset

2 Søking på Internett Søking på Internett Det er lagt til rette for søking til vidaregåande opplæring på Internett, med søknadsfrist 1. februar og 1. mars Sjå viktige datoar på framsida. På vigo.no finn du søknadsskjemaet som skal brukast til søking både til vidaregåande opplæring i skole og vidaregåande opplæring i bedrift (lærefag). Både søkjarar som har behov for særskild tilrettelegging og ordinære søkjarar skal registrere søknaden på Internett. Dei som ikkje har norsk personnummer kan ikkje søkje på Internett, men må ta kontakt med inntakskontoret på e-post: for å få informasjon om korleis dei skal søkje. MinID vigo.no er knytta til MinID. MinID er ein personleg elektronisk ID som gir deg tilgang til offentlege tenester på nettet. Alle som har norsk personnummer, rett til vidaregåande opplæring og er regi - strert som avgangselev frå ein grunnskole i Møre og Romsdal, vil få tilsendt brev frå Skatteetaten med PIN-kodar for registrering av MinID. PIN-kodane til MinID er personlege, og rådgjevarer eller andre ved skolen eller inntakskontoret vil ikkje få tilgang til kodane. Ta godt vare på PIN-kodane slik at du ikkje mister dei. Merk at det er berre avgangselevar frå grunnskolen som får tilsendt kodar, alle andre må bruke tidlegare tilsendte kodar. Dersom du ikkje har desse kodane, må du i god tid før søknadsfrist ta kontakt med MinID si brukarstøtte for å få tilsendt nye kodar. Det vil ta nokre dagar dersom du må bestille nye kodar. Dersom du mister PIN-kodane dine må du ta kontakt med MinID si brukarstøtte; e-post: eller telefon: Les meir om MinID på vilbli.no. NB: PIN-kodebrevet kjem frå Skatte - etaten til den folkeregistrerte adressa di. På vilbli.no finn du alle opplysnin gane du treng for å søkje vidaregåande opplæring. Dersom du ikkje er registrert med fødsels- og personnummer i folkeregisteret, må du søkje på papir. Ta kontakt med på e-post: for å få tilsendt opplysningar om korleis du skal søkje. Er du vaksen og skal søkje ordinær vidaregåande opplæring i skole, skal du og registrere søknaden din på vigo.no under Vidaregåande opplæring i skole/bedrift (ikkje «Vaksenopplæring»). Utfylling av søknadsskjemaet Det er svært viktig at søknadsskjemaet ditt blir riktig utfylt. Hugs også å kontrollere mobilnummer og adresseopplysningar. Ufullstendig utfylt skjema kan føre til at søknaden din blir feil behandla. Du bør ta utskrift av kvitteringa når søknaden er ferdig utfylt, slik at du har kvittering på kva du har søkt. Du kan og sende kvitteringa til din e-postadresse. Nytt mobilnummer eller adresseendring Dersom du får nytt mobilnummer eller har flytta til ny adresse, må desse rettast opp. Dersom du har meldt adresseendring til folkeregistret etter 6. desember 2010 må du ta kontakt med inntakskontoret slik at vi får oppdatert adressa di. Dersom du har fått nytt mobilnummer må du logge deg inn på vigo.no med MinID for å endre/slette mobilnummeret på søknadsskjemaet ditt. Om du ikkje endrar til det nye mobilnummeret ditt, vil SMS-meldinga vi sender etter at inntaket er gjort bli sendt til det gamle mobilnummeret du har registrert i søknaden din. Du får ikkje tilsendt svarbrev i posten dersom det ligg inne feil mobilnummer. Du kan endre mobilnummer eller e-postadresse på vigo.no (dette kan gjerast når som helst etter at MinID kom). Hugs at sjølv om du har endra mobilnummer på MinID må du også korrigere dette på vigo.no. Svar på tilbod/venteliste - plass på Internett Ca. 8. juli vil vi sende ut melding på SMS, om at du kan logge deg inn på vigo.no for å sjå kor du har fått skoletilbod/ ventelisteplass. Det er difor viktig at mobilnummeret du gjev opp i søknaden din er riktig. E-postadresse som du har oppgitt i søknaden blir ikkje brukt til melding om inntak, meldinga blir sendt ut på SMS. OBS! Du kan gå inn på Internettsøknaden din den 8. juli for å sjå om du har fått tilbod om skoleplass og kor du eventuelt står på venteliste. Du vil ikkje få brukarnamn og passord i den utsendte SMS-en, og treng difor ikkje å vente til du har motteke SMS før du loggar deg inn med MinID. Svar på om du tek imot tilbodet/ventelisteplassen du får, skal du registrere på vigo.no. Dei som ikkje har registrert mobilnummer på søknaden, eller ikkje har norsk fødsels- og personnummer vil få tilsendt svarbrev i posten. Ein må svare på søknaden om inntak/ventelisteplass innan svarfristen som er satt. Dei som ikkje svarar eller legg inn førehandssvar (sjå eige avsnitt), vil miste tilbodet/ ventelisteplassen dei har fått tildelt. Førehandssvar fram til 1. juli Alle som søkjer vidaregåande opplæring ved fylkeskommunale skolar kan registrere førehandssvar på søknadsskjemaet sitt. Dersom du skal reise bort i dei tidsromma svaret om inntak til vidaregåande opplæring kjem, er det ei ekstra trygging for deg dersom du registrerer førehandssvar. Du vil då ikkje kunne miste tilbod om skoleplass/ ventelisteplass dersom du ikkje svarar innan svarfristen, som er svært kort. Førehandssvar kan du registrere på vigo.no frå og med 2. mars og fram til 1. juli. Dei som ikkje har norsk fødselsog personnummer må kontakte Utdan ningsavdelinga på e-post for å få lagt inn førehandssvar. med særskilte tilbod Tøndergård skole og ressurssenter Nøisomhedsvei 10, 6416 Telefon Faks Nettstad tondergard.skole.no Tøndergård skole og ressurssenter er ein interkommunal skole med tilrettelagt opplæring for elevar med behov for spesialundervisning. For elevar i vidaregåande opplæring er opplærin ga knytt til utdanningsprogrammet studie - spesialisering der det blir lagt mest vekt på grunnleggande dugleik. Tilbodet er meint for elevar som skal ha redusert fagplan og IOP i alle fag. Opplæringa vil føre fram til grunnkompetanse. Du legg inn søknad på vigo.no innan 1. februar. 2

3 Fannefjord vidaregåande skole Julsundveien 49 B, 6412 Telefon Faks Nettstad Fannefjord vidaregåande skole gir opplæring til ungdom med psykiske, sosiale og emosjonelle vanskar. Elevar som fell ut av den ordinære vidaregåande skolen på grunn av slike vanskar, kan i kortare eller lengre periodar vere elev ved Fannefjord vgs. For nærmare informasjon om tilbod, sjå nettstaden og/eller ta kontakt med skolen. Ønskjer du å søkje, ta alltid kontakt med skolen først. Tilbodet for elevar som skal ha redusert fagplan og IOP i alle fag Opplæringstilbod til elevar som skal ha redusert fagplan og IOP i alle fag har tidlegare hatt eigen søkarkode (STUSP1HTH1-Studiepesialiserende kvardagslivstrening) Dette er det no slutt på etter pålegg frå Utdannings - direktoratet. Frå no av skal alle elevar søkje på eit ordinært utdanningsprogram utan tilleggskode. For dei eleva ne som skal ha sterkt reduserte fagplaner med vekt på grunnleggande dug leik anbefaler vi å søkje på studiespesialiserande utdanningsprogram (STUSP1), dersom den skolen eleven søkjer på har det tilbodet. Dersom det er behov for opplæring i små grupper, må dette gå klart fram av den sakkyndige vurderin ga og avkryssing på A-skjema. Dei aller fleste av skolane våre har tilbod om slik gruppering. Ta kontakt med Utdanningsavdelin ga om du treng meir informasjon om tilbodet. Yrkesfagleg Studieførebuande Vidaregåande trinn 1 i skole Vidaregåande trinn 1 i skole Vidaregåande opplæring Vidaregåande trinn 2 i skole Vidaregåande trinn 2 i skole Opplæring i bedrift særløp Informasjon om einskilde programområde Studieførebuande utdanningsprogram Studiespesialisering med fokus på internasjonalisering Dette utdanningsprogrammet følgjer læreplana for studieførebuande utdan - ningsprogram innanfor programom - rådet for realfag og språk, samfunns - fag og økonomi. Tre fylkeskommunale skolar i Møre og Romsdal har tilbodet; Fagerlia vgs, Fræna vgs og Spjelkavik vgs. Utdanningsprogrammet har eigne namn for søking på Internett. Studiespesialisering med fokus på entreprenørskap og bedriftsutvikling nytt tilbod Dette utdanningsprogrammet følgjer læreplana for studieførebuande utdan - ningsprogram innanfor programområ - det for realfag. Tre fylkeskommunale skolar i Møre og Romsdal har tilbodet; Atlanten vgs, Kristiansund vgs og Åle - sund vgs. Utdanningsprogrammet har eigne namn for søking på Internett. Kontakt skolane for meir informasjon. Vidaregåande trinn 3 i skole Påbyggjing til generell studiekompetanse Vidaregåande trinn 3 i skole Opplæring i bedrift Studiekompetanse Yrkeskompetanse 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år Fylkesutdanningssjefen tek atterhald Studiespesialisering Vg2 i Skottland Haram vgs nytt tilbod Dette utdanningsprogrammet følgjer norske læreplanar for studieførebuande utdanningsprogram innanfor programområdet for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. For å søkje på dette tilbodet må du ha gjennomført Vg1 studiespesialisering og ha fullført og bestått. Programområda har eigne namn for søking på Internett. Kontakt skolen for meir informasjon. Musikk, dans og drama Jf forskrift til opplæringslova 6-11 kan inntil 50 % av plassane bli tildelt på grunnlag av dokumentert dugleik og opptaksprøve, i tillegg til poeng rekna ut på grunnlag av karakterar. Søkjarane må elles fylle dei generelle vilkåra for inntak. Skolane ønskjer på eit tidleg tidspunkt å få oversikt over kva hovud- og biinstrument søkjarane har ønske om. Søkjarar til dette utdanningsprogrammet skal derfor sende inn eige vedleggsskjema direkte til skolen som er sett opp som første skolealternativ på dette ønsket. Det er frivillig å melde seg til opptaksprøve. Vedleggsskjema finn du på: Idrettsfag Jf forskrift til opplæringslova 6-11 kan inntil 50 % av plassane bli tildelt på grunnlag av dokumentasjon av dugleik, i tillegg til poeng rekna ut på grunnlag av karakterar. Søkjarane må elles fylle dei generelle vilkåra for inntak. Søkjarar til utdanningsprogrammet som ønskjer å bli vurdert ut frå idrettsfagleg dugleik, sender vedleggsskjema og dokumentasjon til den skolen som er sett opp som første skole - alternativ på dette ønsket. Vedleggsskjema finn du på: Påbyggjing til generell studiekompetanse Fagbrev eller sveinebrev Oversiktskartet viser oppbygginga av vida - regåande opplæring. Av fargebruken går det tydeleg fram om opplæringa går føre seg i skole (gult) eller bedrift (grønt). Tilbod i skole Informasjon om einskilde programområde

4 Informasjon om einskilde programområde Studiespesialisering med toppidrett Fagerlia vgs og vgs har tilbod om studiespesialisering med toppidrett. Fagerlia vgs tar inn til eit 4-årig løp frå Vg1, medan vgs tar inn til eit 3- årig løp frå Vg2. Søkjarar til Fagerlia vgs skal skal søke på vigo.no. Søkjarar til Vg2 ved vgs får eige søknadsskjema ved skolen. Ta kontakt med den einskilde skolen om du har spørsmål om studiespesialisering med toppidrett. Yrkes- og studiekompe - tanse 4-årig løp (tidl. TAF) Dette tilbodet har vi innanfor bygg og anleggsteknikk, elektrofag, service og samferdsel med transport og logistikk og teknikk og industriell produksjon. Du søkjer til Vg1 og dersom du fyller krava til inntak vil skolen automatisk flytte deg opp til neste trinn Vg2. Tilbodet er eit 4-årig løp. Det er krav om minimum karakter 4 i matematikk og naturfag frå grunnskolen for å vere kvalifisert til tilbodet på Vg1. Utdanningsprogrammet har eigne namn for søking på Internett. NB: Dersom du set opp eit av desse tilboda som ditt 1. ønske på søknaden finn du eit eige vedleggsskjema på som skal fyllast ut i tillegg til søknad på vigo.no. Vedleggsskjemaet skal sendast direkte til skolen du har som 1. ønske. Utdanningsprogram/ programområde med krav til helse-/politiattest Vg1 helse- og sosialfag I fleire yrke innanfor helse- og sosialfag blir det kravd politiattest. Vg1 elektrofag For søkjarar som har som mål å ta vidare utdanning innan sjøfarts-/nautiske fag blir det for å løyse fagbrev som matros stilt særskilte krav til syn, hørsel og fargesans. Andre helsekrav kan og bli stilt før lærekontrakt kan godkjennast (t.d. fri for astma). Vg1 teknikk og industriell produksjon For søkjarar som har som mål å ta vida - re utdanning innan maritime fag blir det for å løyse fagbrev som matros stilt særskilte krav til syn, hørsel og fargesans. Andre helsekrav kan og bli stilt før lærekontrakt kan godkjennast. Vg1 service og samferdsel Krav om helseattest gjeld og for søkjarar som har som mål å løyse fagbrev som yrkessjåfør (yrkessjåførfaget er også kryssløp frå teknikk og industriell produksjon, via Vg2 Transport og logistikk). Vg2 ambulansefag I ambulansefaget blir det stilt krav til god fysikk for å få læreplass. Når du skal søkje læreplass må du gjennom ein fysisk test. Dersom du ikkje består testen vil du ikkje få læreplass. Vg2 matfag med spesialisering innanfor fiskeindustrifag Ved nytilsetjing i ei fiskeforedlings - bedrift vert det etter kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer kravd legeattest som stadfestar at det ikkje er noko til hindring for slik sysselsetjing. Grunna at matvareproduksjon og sal av slike produkt også skjer under utdanninga, må elevane ved skolestart leggje fram helseattest som dokumenterer at eleven ikkje har sjukdommar som kan påverke produksjonen. Vg2 flyfag, landslinje Personar som har problem med fargesyn kan etter gjeldande reglar ikkje få arbeid som avionikar. Krav til vandel: For lærlingar og andre tilsette i flyfaga vert det stilt krav om utvida vandelsattest for å få lærekontrakt/arbeid innan luftfart/flyplassen sitt område. Sjølv påtaleavkall og bøter på eit lågt nivå, kan medføre at Luftfartsverket ikkje skriv ut tilgjengekort som du må ha for å få arbeid innan luftfart. Vg2 maritime fag For å kunne løyse fagbrev som matros eller motormann, og seinare kunne skaffe deg sertifikat som skipsoffiser, vil det vere naudsynt med arbeidspraksis frå skip. Arbeidstakarar/lærlingar på skip/offshore må oppfylle spesifiserte helsekrav før påmønstring. Det vil m.a. bli stilt særskilte krav til syn, fargesans og hørsel. Ta kontakt med autorisert sjømannslege om du er i tvil om du oppfyller dei naudsynte helsekrava. Regionale opplæringstilbod Gjennom eit gjensidig forpliktande samarbeid er det i dei 6 nordlegaste fylka (Møre og Romsdal,, Nord- Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark) oppretta regionale opplæringstilbod. Dei regionale tilboda skal prioriterast saman med eventuell søking til tilbod i heimfylket på søknadsskjemaet på Internett. Det er berre søkjarar som er folkeregistrert i Møre og Romsdal som kan setje opp desse tilboda på søknaden til Møre og Romsdal. Du finn oversikt over tilboda i dette heftet. Landslinjer/ landsdekkjande tilbod Dette er tilbod det berre er eitt eller nokre få av i heile landet, og alle søk jarane konkurrerer likt om plassane. Landslinjer og landsdekkjande tilbod går inn som ein naturleg del av alle fylkeskommunale skoletilbod. Dette betyr at søkjarar som er folkeregistrert i Møre og Romsdal skal føre opp landslinjer og landsdekkjande tilbod på same måte som Møre og Romsdal sine eigne tilbod. Er du folkeregistrert i eit anna fylke, skal slike tilbod førast opp på søknadsskjemaet i det fylket du er folkeregistrert. Du skal setje opp ønske om landslinjer og landsdekkjande tilbod saman med dei andre ønska dine på søknadsskjemaet på Internett. Du finn oppdatert oversikt over desse tilboda på vilbli.no. Samarbeidsavtale mellom Møre og Romsdal og Det er inngått ein samarbeidsavtale mellom Møre og Romsdal og om elevar som bur på grensa til (Rindal og tidl. Aure kommune), og som ønskjer å søkje gjesteelevsgaranti i. Elevar frå tidlegare Aure kommune kan søkje alle tilbod ved Hemne videregående skole. Elevar frå Rindal kommune kan søkje tilbod ved Orkdal videregående skole og ved Meldal videregående skole, dersom tilbodet ikkje finnest ved Surnadal vidaregåande skole. Ein må ha rett til vidaregåande opplæring for å kunne søkje tilboda. Avtalen skal gjere det lettare for begge fylkeskommunane å ha oversikt over søkjarane, og søkjarane slepp å sende skriftleg søknad om gjesteelevsgaranti til Møre og Romsdal. Sjå meir om dette på vilbli.no. Søkjarane det gjeld skal prioritere ønska sine på Møre og Romsdal fylke sitt søknadsskjema på vigo.no. Eiga prosedyre for å svare på tilbod som inngår i gjesteelevsavtalen med : Dersom du får tilbod om skoleplass på nokon av dei ønska du har sett opp til skolar i må du gå inn på vigo.no og velje for å svare på tilbodet. Får du tilbod om skoleplass på nokon av ønska du har til skolar i Møre og Romsdal skal du svare på Møre og Romsdal sitt skjema på vigo.no. På Sør- Trøndelag sitt skjema vil du berre sjå ønske du har i, medan du på Møre og Romsdal sitt skjema vil kunne sjå alle dine ønske i begge fyl- 4 Fylkesutdanningssjefen tek atterhald

5 ker, og også ventelisteplass på ønska dine i. Dette er ikkje ein reell ventelisteplass. Til ønske sett opp i er det berre som har oversikt over dei reelle ventelisteplassane. I heftet er tilboda merka med Sør- Trøndelag og den kommunen du må bo i for å kunne søkje tilbodet. Rett til inntak på 1 av 3 alternative utdanningsprogram Søkjarar med rett til vidaregåande opplæring etter Opplæringslova 3-1, har rett til inntak på 1 av 3 alternative utdanningsprogram som dei har søkt på, og til 2 års vidaregåande opplæring som byggjer på utdanningsprogrammet. Dette gjeld og søkjarar som melder behov for spesialundervisning. For kvart utdanningsprogram kan ein setje opp 3 skolar. Du finn meir informasjon på vilbli.no. Søknad til private vidaregåande skolar i Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylke har inngått avtale med dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal, om at søkjarane skal sende ein felles søknad til dei fylkeskommunale skolane og til Vestborg vgs, Akademiet vgs i og Akademiet vgs i. Søkjarar frå Møre og Romsdal fylke skal berre sende inn ein søknad, enten dei søkjer ved dei private vidaregåande skolane og/eller fylkeskommunale vidaregåande skoler. Ønska skal settast opp i prioritert rekkjefølgje på vigo.no. Søkjarane til dei private skolane vil få svar på søknaden sin direkte frå skolen i månadsskiftet april/mai. Elevar ved dei private skolane må betale skolepengar. Sjå meir på skola ne sine heimesider: vgs_aalesund vgs_molde eller på Alle som går på skole får utstyrsstipend Alle som går på skole på Vg1, Vg2 og Vg3 og har ungdomsrett får utstyrsstipend. Du søkjer om stipend på eller via vigo.no når du har takka ja til skoleplass. Vidaregåande opplæring Studieførebuande utdanningsprogram idrettsfag V.IDRET1---- Idrettsfag Vg1 1. år 1 V.IDIDR2---- Idrettsfag V.IDIDR3---- Idrettsfag Vg3 3. år 3 musikk, dans og drama Musikk, dans og drama med dans Vg1 1. år 1 Fylkesutdanningssjefen tek atterhald Musikk, dans og drama med drama Vg1 1. år 1 Musikk, dans og drama med musikk Vg1 1. år videregående skole Dans V.IDIDR3---- Dans Vg3 3. år 3 Drama V.IDIDR3---- Drama Vg3 3. år 3 Musikk videregående skole V.IDIDR3---- Musikk Vg3 3. år videregående skole Tilbod i skole Studieførebuande utdanningsprogram

6 Studieførebuande utdanningsprogram studiespesialisering Studiespesialisering Vg1 1. år Herøy vidaregåande skule Avdeling Vanylven videregående skole Tøndergård skole og ressurssenter (for dei med behov for spesialundervisning i alle fag) Vestborg vidaregåande skule Studiespesialisering med entreprenørskap og bedriftsutvikling Vg1 1. år 1 Realfag videregående skole Vestborg vidaregåande skule V.STREA3---- Realfag med opplæring i utlandet V.STREA3---- Realfag Vg3 3. år videregående skole Vestborg vidaregåande skule V.STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi videregående skole Vestborg vidaregåande skule V.STREA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi med opplæring i utlandet V.STFOR3---- Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 3. år videregående skole Vestborg vidaregåande skule Studiespesialisering med fokus på internasjonalisering Vg1 1. år 1 Realfag med fokus på internasjonalisering 6 Fylkesutdanningssjefen tek atterhald

7 V.STFOR3---- Realfag med fokus på internasjonalisering Vg3 3. år 3 V.STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi med fokus på internasjonalisering V.STFOR3---- Språk, samfunnsfag og økonomi med fokus på internasjonalisering Vg3 2. år 3 Studiespesialisering med toppidrett Vg år 1 Ta kontakt med skolen for å få eige vedleggsskjema. Vedleggsskjemaet skal fyllast ut og sendast direkte til skolen. Realfag med toppidrett Vg år videregående skole * Språk, samfunnsfag og økonomi med toppidrett Vg år videregående skole* * Søk direkte til skolen på eige skjema. Du blir tatt inn til eit 3-årig løp. Kontakt skolen for meir informasjon. Formgjevingsfag Vg1 1. år videregående skole V.STFOR2---- Formgjevingsfag videregående skole V.STFOR3---- Formgjevingsfag Vg3 3. år videregående skole V.STFOR3---- Påbygging til generell studiekompetanse Vg Gjermundnes vidaregåande skule Vestborg vidaregåande skule V.STFOR3---- Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse Gjermundnes vidaregåande skule Vidaregåande opplæring Fylkesutdanningssjefen tek atterhald Tilbod i skole Studieførebuande utdanningsprogram

8 Yrkesfaglege utdannings program Yrkesfaglege utdanningsprogram bygg- og anleggs - teknikk V.BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk Vg1 1. år 1 V.BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk med yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (YSK) Vg1 1. år 1 V.BAANL2---- Anleggsteknikk V.BABYG2---- Byggteknikk V.BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøteknikk V.BAOFT2---- Overflateteknikk (regionalt tilbod) Charlottenlund videregående skole Nord-Trøndelag (regionalt tilbod) Ole Vig videregående skole Verdal videregående skole Nordland (regionalt tilbod) Bodø videregående skole Troms (regionalt tilbod) Kvaløya videregående skole design og handverk V.DHDHV1---- Design og handverk Vg1 1. år 1 V.DHAKT2---- Aktivitør V.DHBLD2---- Blomsterdekoratør V.DHDTE2---- Design og tekstil V.DHDTR2---- Design og trearbeid (regionalt tilbod) Gauldal videregående skole Malvik videregående skole V.DHFRI2---- Frisør V.DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign V.DHINT3---- Interiør Vg3 3. år 3 V.DHINT3---- Utstillingsdesign Vg3 3. år 3 elektrofag V.ELELE1---- Elektrofag Vg1 1. år 1 V.BABAT1---- Elektrofag med yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (YSK) Vg1 1. år 1 8 Fylkesutdanningssjefen tek atterhald

9 V.ELAUT2---- Automatisering V.ELAUT3---- Automatiseringsfaget Vg3 3. år 3 V.ELDEL2---- Data og elektronikk V.ELDAT3---- Dataelektronikarfaget Vg3 3. år 3 V.ELELE2---- Elenergi V.ELKVT2---- Kulde- og varmepumpeteknikk (regionalt tilbod) Strinda videregående skole Troms (regionalt tilbod) Tromsø maritime skole helse- og sosialfag V.HSHSF1---- Helse- og sosialfag Vg1 1. år Borgund vidaregåande skole Avdeling Ørskog Herøy vidaregåande skule Avdeling Vanylven V.HSAMB2---- Ambulansefag V.HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeidarfag Borgund vidaregåande skole Avdeling Ørskog V.HSFOT2---- Fotterapi og ortopediteknikk Nord-Trøndelag (regionalt tilbod) Steinkjer videregående skole Avdeling Gullbergaunet V.HSFOT3---- Fotterapi Vg3 3. år 3 Nord-Trøndelag (regionalt tilbod) Steinkjer videregående skole Avdeling Gullbergaunet V.HSHEA2---- Helsearbeidarfag Herøy vidaregåande skule Avdeling Vanylven V.HSHES2---- Helseservicefag V.HSAPO3---- Apotekteknikk Vg3 3. år 3 V.HSHES3---- Helsesekretær Vg3 3. år 3 V.HSTAN3---- Tannhelsesekretær Vg3 3. år 3 V.HSHUD2---- Hudpleie V.HSHUD3---- Hudpleiar Vg3 3. år 3 Vidaregåande opplæring Fylkesutdanningssjefen tek atterhald Tilbod i skole Yrkesfaglege utdanningsprogram

10 Yrkesfaglege utdanningsprogram medium og kommunikasjon V.MKMED1---- Medium og kommunikasjon Vg1 1. år videregående skole V.MKMED2---- Medium og kommunikasjon videregående skole V.MKMDE3---- Mediedesign Vg3 3. år 3 V.MKMED3---- Medium og kommunikasjon (studieførebuande) Vg3 3. år videregående skole naturbruk V.NANAB1---- Naturbruk Vg1 1. år 1 V.NAAKV2---- Akvakultur V.NAAKV2---- V.NAAKV2---- Anleggsgartnar- og idrettsanleggsfag V.NAFFA2---- Fiske og fangst V.NAHHO2---- Heste- og hovslagarfag V.NALGA2---- Landbruk og gartnarnæring V.NAGHA3---- Gartnarnæring Vg3 3. år 3 Nord-Trøndelag (regionalt tilbod) Mære landbruksskole V.NALBH3---- Landbruk Vg3 3. år 3 V.NASBR2---- Skogbruk Nord-Trøndelag (regionalt tilbod) Mære landbruksskole Nordland (regionalt tilbod) Mosjøen videregående skole V.NANAB3---- Naturbruk (studieførebuande) Vg3 3. år 3 restaurant- og matfag V.RMRMF1---- Restaurant- og matfag Vg1 1. år Borgund vidaregåande skole Avdeling Ørskog V.RMKOS2---- Kokk- og servitørfag Borgund vidaregåande skole Avdeling Ørskog V.RMMFG2---- Matfag Borgund vidaregåande skole Avdeling Ørskog service og samferdsel V.SSSSA1---- Service og samferdsel Vg1 1. år 1 10 Fylkesutdanningssjefen tek atterhald

11 V.BABAT1---- Service og samferdsel med transport og logistikk, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (YSK) Vg1 1. år 1 V.SSRLV2---- IKT-servicefag Privatskole V.SSRLV2---- Reiseliv V.SSSSS2---- Sal, service og tryggleik Privatskole V.SSTRL2---- Transport og logistikk teknikk og industriell produksjon V.TPTIP1---- Teknikk og industriell produksjon Vg1 1. år Herøy vidaregåande skule Avdeling Vanylven V.BABAT1---- Teknikk og industriell produksjon med yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (YSK) Vg1 1. år 1 V.TPAMK2---- Arbeidsmaskinar V.MKMDE3---- Anleggsmaskinmekanikarfaget Vg3 3. år 3 V.TPBLK2---- Bilskade, lakk og karosseri V.TPBRT2---- Brønnteknikk V.TPIMS2---- Industriell møbelproduksjon V.TPPIN2---- Industriteknologi r Herøy vidaregåande skule Avdeling Vanylven V.TPKJP2---- Kjemiprosess V.TPKJT2---- Kjøretøy V.TPLAB2---- Laboratoriefag (regionalt tilbod) Melhus videregående skole V.TPMAR2---- Maritime fag Du finn oppdaterte tilbod (inkl. landslinjer) på vilbli.no ved å klikke på Møre og Romsdal i kartet. Yrkesfaglege utdanningsprogram Vidaregåande opplæring Fylkesutdanningssjefen tek atterhald Tilbod i skole

12 Vidaregåande skolar i Møre og Romsdal Offentlege skolar Atlanten videregående skole Dalaveien 25, 6511 Kristiansund Telefon Faks E-post Nettstad Kristiansund videregående skole St Hanshaugen 2, 6514 Kristiansund Telefon Faks E-post Nettstad Tingvoll vidaregåande skole 6630 Tingvoll Telefon Faks E-post Nettstad Borgund vidaregåande skole Yrkesskolevegen 20, 6011 Telefon Faks E-post Nettstad videregående skole Øvre veg 23, 6413 Telefon Faks E-post Nettstad Ulstein vidaregåande skule Høddvoll, 6065 Ulsteinvik Telefon Faks E-post Nettstad Vidaregåande skolar i Møre og Romsdal Borgund vidaregåande skole Avdeling Ørskog Lande, 6240 Ørskog Telefon Faks E-post Nettstad Fagerlia videregående skole Gangstøvikvegen 20, 6009 Telefon Faks E-post Nettstad Fannefjord vidaregåande skole Julsundveien 49 B, 6412 Telefon Faks E-post Nettstad Fræna vidaregåande skole 6440 Elnesvågen Telefon Faks E-post Nettstad Gjermundnes vidaregåande skule 6392 Vikebukt Telefon Faks E-post Nettstad Haram vidaregåande skule Skuleråsa 10, 6270 Brattvåg Telefon Faks E-post Nettstad Herøy vidaregåande skule Lisjebøvegen, 6090 Fosnavåg Telefon Faks E-post Nettstad Herøy vidaregåande skule Avdeling Vanylven 6140 Syvde Telefon Faks E-post Rauma videregående skole Postboks 173, 6301 Åndalsnes Ringgata 35 Telefon Faks E-post Nettstad Romsdal videregående skole Postboks 2116, 6402 Langmyrvegen 83 Telefon Faks E-post Nettstad Spjelkavik videregående skole Langhaugen 22, 6011 Telefon Faks E-post Nettstad Stranda vidaregåande skule Hevsdalsvegen 52, 6200 Stranda Telefon Faks E-post Nettstad Sunndal vidaregåande skole veien 14, 6600 Sunndalsøra Telefon Faks E-post Nettstad Surnadal vidaregåande skole 6650 Surnadal Telefon Faks E-post Nettstad Sykkylven vidaregåande skule Kyrkjevegen 6, 6230 Sykkylven Telefon Faks E-post Nettstad Volda vidaregåande skule Vevendelvei 35, 6100 Volda Telefon Faks E-post Nettstad Ørsta vidaregåande skule Holmegata 14, 6150 Ørsta Telefon Faks E-post Nettstad videregående skole Postboks 676, 6001 Øwregata 13 Telefon Faks E-post Nettstad Private skolar Akademiet videregående skole Postboks 2126, 6402 Frænavegen 16, Roseby Vest Telefon Faks E-post Nettstad vgs.akademiet.no/skolesteder/molde Akademiet videregående skole Postboks 943, 6001 Moloveien 5 Telefon Faks E-post Nettstad vgs.akademiet.no/skolesteder/alesund Vestborg vidaregåande skule Hevsdalsvegen 11, 6200 Stranda Telefon Faks E-post Nettstad Redaksjon: Eva Brattbakk Grafisk tilrettelegging: Pedlex Norsk informasjon Trykk: RK Grafisk as, Oslo 12

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2010 2011

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2010 2011 Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2010 2011 Viktige datoar 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013 Vidaregåande opplæring tilbod i 2012-2013 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt.

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2014-2015 2 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 3. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2015-2016 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 2. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2007/2008

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2007/2008 Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2007/2008 VIKTIGE DATOAR: 1. februar: Søknadsfrist for inntaket med behov for særskilt tilrettelegging Søknadsfrist for avvikande lærekontrakt og opplæringskontrakt

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk / medieproduksjon

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2015 2016 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022

Detaljer

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2010-2011 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016 Til deg som søker videregående opplæring I denne katalogen finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke til videregående

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024

Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013 2024 www.sfj.no Innhald Innhald... i Samandrag... i 1. Bakgrunn og formål... 1 1.1 Lovgrunnlag... 1 1.1.1 Rettar til vidaregåande opplæring...

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring Skaper resultater gjennom samhandling Videregående opplæring Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016 Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring 1 Til deg som skal søke videregående opplæring

Detaljer

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2013. 3. mars 2013. kl. 23.59 på vigo.no

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2013. 3. mars 2013. kl. 23.59 på vigo.no Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 203 Søknadsfrist 3. mars 203 kl. 23.59 på vigo.no Sentrum Fagoppl.- kontoret Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Vestre Strømkaien

Detaljer

Oppfølgingstenesta/PPT

Oppfølgingstenesta/PPT Søkjarhandboka 2015 N S Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter mot sentrum Bygarasjen Lars Hilles gate Fjøsangervegen Bybanen Vestre Strømkaien Vestre Strømkaien Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. mot

Detaljer

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no Søkjarhandboka 204 Sentrum Fagoppl.- kontoret Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Sentrum Vestre Strømkaien Fylkeshuset Lars Hilles gate Jernbanestasjonen Agnes Mowinckels gt. Fjøsangerveien

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland ST RI 0 S F 01 AD S 2 KN AR SØ. M 1 Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2010 Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon Vestre Strømkaien Fylkeshuset Lars Hilles gate Fjøsangerveien Inntakskontoret

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske

Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske Prioritering av utdanningsprogram/programområde- og skuleønske Opplæringslova 3.1 gir alle søkjarar med ungdomsrett rett til inntak til eitt av tre valde utdanningsprogram på vg1. Du må difor søkje 3 ulike

Detaljer

Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring

Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 0 0 Revidert februar 2013 Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 1 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 3 Om heftet Side 3 Kontaktinformasjon Side 4 Ansvarlege

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2012 2013 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer