Vidaregåande opplæring tilbod i skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2011 2012"

Transkript

1 Møre og Romsdal fylkeskommune Vidaregåande opplæring tilbod i skole Viktige datoar 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt 1. mars Søknadsfrist for inntak til vidaregåande skole og formidling til læreplass 2. mars 1. juli Du kan legge inn førehandssvar på vigo.no HUSK: MinID ca. 8. juli Du får svar på 1. gangs inntak 15. juli Svarfrist 1. gangs inntak ca. 6. august Du får svar på 2. gangs inntak 9. august Svarfrist 2. gangs inntak 18. august start Kontakt Inntakskontoret Spørsmål om inntak til vidaregåande skolar E-post Telefon (10:00 13:00) Spørsmål om formidling til læreplass E-post Telefon Postadresse: Utdanningsavdelinga Inntakskontoret Fylkeshuset

2 Søking på Internett Søking på Internett Det er lagt til rette for søking til vidaregåande opplæring på Internett, med søknadsfrist 1. februar og 1. mars Sjå viktige datoar på framsida. På vigo.no finn du søknadsskjemaet som skal brukast til søking både til vidaregåande opplæring i skole og vidaregåande opplæring i bedrift (lærefag). Både søkjarar som har behov for særskild tilrettelegging og ordinære søkjarar skal registrere søknaden på Internett. Dei som ikkje har norsk personnummer kan ikkje søkje på Internett, men må ta kontakt med inntakskontoret på e-post: for å få informasjon om korleis dei skal søkje. MinID vigo.no er knytta til MinID. MinID er ein personleg elektronisk ID som gir deg tilgang til offentlege tenester på nettet. Alle som har norsk personnummer, rett til vidaregåande opplæring og er regi - strert som avgangselev frå ein grunnskole i Møre og Romsdal, vil få tilsendt brev frå Skatteetaten med PIN-kodar for registrering av MinID. PIN-kodane til MinID er personlege, og rådgjevarer eller andre ved skolen eller inntakskontoret vil ikkje få tilgang til kodane. Ta godt vare på PIN-kodane slik at du ikkje mister dei. Merk at det er berre avgangselevar frå grunnskolen som får tilsendt kodar, alle andre må bruke tidlegare tilsendte kodar. Dersom du ikkje har desse kodane, må du i god tid før søknadsfrist ta kontakt med MinID si brukarstøtte for å få tilsendt nye kodar. Det vil ta nokre dagar dersom du må bestille nye kodar. Dersom du mister PIN-kodane dine må du ta kontakt med MinID si brukarstøtte; e-post: eller telefon: Les meir om MinID på vilbli.no. NB: PIN-kodebrevet kjem frå Skatte - etaten til den folkeregistrerte adressa di. På vilbli.no finn du alle opplysnin gane du treng for å søkje vidaregåande opplæring. Dersom du ikkje er registrert med fødsels- og personnummer i folkeregisteret, må du søkje på papir. Ta kontakt med på e-post: for å få tilsendt opplysningar om korleis du skal søkje. Er du vaksen og skal søkje ordinær vidaregåande opplæring i skole, skal du og registrere søknaden din på vigo.no under Vidaregåande opplæring i skole/bedrift (ikkje «Vaksenopplæring»). Utfylling av søknadsskjemaet Det er svært viktig at søknadsskjemaet ditt blir riktig utfylt. Hugs også å kontrollere mobilnummer og adresseopplysningar. Ufullstendig utfylt skjema kan føre til at søknaden din blir feil behandla. Du bør ta utskrift av kvitteringa når søknaden er ferdig utfylt, slik at du har kvittering på kva du har søkt. Du kan og sende kvitteringa til din e-postadresse. Nytt mobilnummer eller adresseendring Dersom du får nytt mobilnummer eller har flytta til ny adresse, må desse rettast opp. Dersom du har meldt adresseendring til folkeregistret etter 6. desember 2010 må du ta kontakt med inntakskontoret slik at vi får oppdatert adressa di. Dersom du har fått nytt mobilnummer må du logge deg inn på vigo.no med MinID for å endre/slette mobilnummeret på søknadsskjemaet ditt. Om du ikkje endrar til det nye mobilnummeret ditt, vil SMS-meldinga vi sender etter at inntaket er gjort bli sendt til det gamle mobilnummeret du har registrert i søknaden din. Du får ikkje tilsendt svarbrev i posten dersom det ligg inne feil mobilnummer. Du kan endre mobilnummer eller e-postadresse på vigo.no (dette kan gjerast når som helst etter at MinID kom). Hugs at sjølv om du har endra mobilnummer på MinID må du også korrigere dette på vigo.no. Svar på tilbod/venteliste - plass på Internett Ca. 8. juli vil vi sende ut melding på SMS, om at du kan logge deg inn på vigo.no for å sjå kor du har fått skoletilbod/ ventelisteplass. Det er difor viktig at mobilnummeret du gjev opp i søknaden din er riktig. E-postadresse som du har oppgitt i søknaden blir ikkje brukt til melding om inntak, meldinga blir sendt ut på SMS. OBS! Du kan gå inn på Internettsøknaden din den 8. juli for å sjå om du har fått tilbod om skoleplass og kor du eventuelt står på venteliste. Du vil ikkje få brukarnamn og passord i den utsendte SMS-en, og treng difor ikkje å vente til du har motteke SMS før du loggar deg inn med MinID. Svar på om du tek imot tilbodet/ventelisteplassen du får, skal du registrere på vigo.no. Dei som ikkje har registrert mobilnummer på søknaden, eller ikkje har norsk fødsels- og personnummer vil få tilsendt svarbrev i posten. Ein må svare på søknaden om inntak/ventelisteplass innan svarfristen som er satt. Dei som ikkje svarar eller legg inn førehandssvar (sjå eige avsnitt), vil miste tilbodet/ ventelisteplassen dei har fått tildelt. Førehandssvar fram til 1. juli Alle som søkjer vidaregåande opplæring ved fylkeskommunale skolar kan registrere førehandssvar på søknadsskjemaet sitt. Dersom du skal reise bort i dei tidsromma svaret om inntak til vidaregåande opplæring kjem, er det ei ekstra trygging for deg dersom du registrerer førehandssvar. Du vil då ikkje kunne miste tilbod om skoleplass/ ventelisteplass dersom du ikkje svarar innan svarfristen, som er svært kort. Førehandssvar kan du registrere på vigo.no frå og med 2. mars og fram til 1. juli. Dei som ikkje har norsk fødselsog personnummer må kontakte Utdan ningsavdelinga på e-post for å få lagt inn førehandssvar. med særskilte tilbod Tøndergård skole og ressurssenter Nøisomhedsvei 10, 6416 Telefon Faks Nettstad tondergard.skole.no Tøndergård skole og ressurssenter er ein interkommunal skole med tilrettelagt opplæring for elevar med behov for spesialundervisning. For elevar i vidaregåande opplæring er opplærin ga knytt til utdanningsprogrammet studie - spesialisering der det blir lagt mest vekt på grunnleggande dugleik. Tilbodet er meint for elevar som skal ha redusert fagplan og IOP i alle fag. Opplæringa vil føre fram til grunnkompetanse. Du legg inn søknad på vigo.no innan 1. februar. 2

3 Fannefjord vidaregåande skole Julsundveien 49 B, 6412 Telefon Faks Nettstad Fannefjord vidaregåande skole gir opplæring til ungdom med psykiske, sosiale og emosjonelle vanskar. Elevar som fell ut av den ordinære vidaregåande skolen på grunn av slike vanskar, kan i kortare eller lengre periodar vere elev ved Fannefjord vgs. For nærmare informasjon om tilbod, sjå nettstaden og/eller ta kontakt med skolen. Ønskjer du å søkje, ta alltid kontakt med skolen først. Tilbodet for elevar som skal ha redusert fagplan og IOP i alle fag Opplæringstilbod til elevar som skal ha redusert fagplan og IOP i alle fag har tidlegare hatt eigen søkarkode (STUSP1HTH1-Studiepesialiserende kvardagslivstrening) Dette er det no slutt på etter pålegg frå Utdannings - direktoratet. Frå no av skal alle elevar søkje på eit ordinært utdanningsprogram utan tilleggskode. For dei eleva ne som skal ha sterkt reduserte fagplaner med vekt på grunnleggande dug leik anbefaler vi å søkje på studiespesialiserande utdanningsprogram (STUSP1), dersom den skolen eleven søkjer på har det tilbodet. Dersom det er behov for opplæring i små grupper, må dette gå klart fram av den sakkyndige vurderin ga og avkryssing på A-skjema. Dei aller fleste av skolane våre har tilbod om slik gruppering. Ta kontakt med Utdanningsavdelin ga om du treng meir informasjon om tilbodet. Yrkesfagleg Studieførebuande Vidaregåande trinn 1 i skole Vidaregåande trinn 1 i skole Vidaregåande opplæring Vidaregåande trinn 2 i skole Vidaregåande trinn 2 i skole Opplæring i bedrift særløp Informasjon om einskilde programområde Studieførebuande utdanningsprogram Studiespesialisering med fokus på internasjonalisering Dette utdanningsprogrammet følgjer læreplana for studieførebuande utdan - ningsprogram innanfor programom - rådet for realfag og språk, samfunns - fag og økonomi. Tre fylkeskommunale skolar i Møre og Romsdal har tilbodet; Fagerlia vgs, Fræna vgs og Spjelkavik vgs. Utdanningsprogrammet har eigne namn for søking på Internett. Studiespesialisering med fokus på entreprenørskap og bedriftsutvikling nytt tilbod Dette utdanningsprogrammet følgjer læreplana for studieførebuande utdan - ningsprogram innanfor programområ - det for realfag. Tre fylkeskommunale skolar i Møre og Romsdal har tilbodet; Atlanten vgs, Kristiansund vgs og Åle - sund vgs. Utdanningsprogrammet har eigne namn for søking på Internett. Kontakt skolane for meir informasjon. Vidaregåande trinn 3 i skole Påbyggjing til generell studiekompetanse Vidaregåande trinn 3 i skole Opplæring i bedrift Studiekompetanse Yrkeskompetanse 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år Fylkesutdanningssjefen tek atterhald Studiespesialisering Vg2 i Skottland Haram vgs nytt tilbod Dette utdanningsprogrammet følgjer norske læreplanar for studieførebuande utdanningsprogram innanfor programområdet for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. For å søkje på dette tilbodet må du ha gjennomført Vg1 studiespesialisering og ha fullført og bestått. Programområda har eigne namn for søking på Internett. Kontakt skolen for meir informasjon. Musikk, dans og drama Jf forskrift til opplæringslova 6-11 kan inntil 50 % av plassane bli tildelt på grunnlag av dokumentert dugleik og opptaksprøve, i tillegg til poeng rekna ut på grunnlag av karakterar. Søkjarane må elles fylle dei generelle vilkåra for inntak. Skolane ønskjer på eit tidleg tidspunkt å få oversikt over kva hovud- og biinstrument søkjarane har ønske om. Søkjarar til dette utdanningsprogrammet skal derfor sende inn eige vedleggsskjema direkte til skolen som er sett opp som første skolealternativ på dette ønsket. Det er frivillig å melde seg til opptaksprøve. Vedleggsskjema finn du på: Idrettsfag Jf forskrift til opplæringslova 6-11 kan inntil 50 % av plassane bli tildelt på grunnlag av dokumentasjon av dugleik, i tillegg til poeng rekna ut på grunnlag av karakterar. Søkjarane må elles fylle dei generelle vilkåra for inntak. Søkjarar til utdanningsprogrammet som ønskjer å bli vurdert ut frå idrettsfagleg dugleik, sender vedleggsskjema og dokumentasjon til den skolen som er sett opp som første skole - alternativ på dette ønsket. Vedleggsskjema finn du på: Påbyggjing til generell studiekompetanse Fagbrev eller sveinebrev Oversiktskartet viser oppbygginga av vida - regåande opplæring. Av fargebruken går det tydeleg fram om opplæringa går føre seg i skole (gult) eller bedrift (grønt). Tilbod i skole Informasjon om einskilde programområde

4 Informasjon om einskilde programområde Studiespesialisering med toppidrett Fagerlia vgs og vgs har tilbod om studiespesialisering med toppidrett. Fagerlia vgs tar inn til eit 4-årig løp frå Vg1, medan vgs tar inn til eit 3- årig løp frå Vg2. Søkjarar til Fagerlia vgs skal skal søke på vigo.no. Søkjarar til Vg2 ved vgs får eige søknadsskjema ved skolen. Ta kontakt med den einskilde skolen om du har spørsmål om studiespesialisering med toppidrett. Yrkes- og studiekompe - tanse 4-årig løp (tidl. TAF) Dette tilbodet har vi innanfor bygg og anleggsteknikk, elektrofag, service og samferdsel med transport og logistikk og teknikk og industriell produksjon. Du søkjer til Vg1 og dersom du fyller krava til inntak vil skolen automatisk flytte deg opp til neste trinn Vg2. Tilbodet er eit 4-årig løp. Det er krav om minimum karakter 4 i matematikk og naturfag frå grunnskolen for å vere kvalifisert til tilbodet på Vg1. Utdanningsprogrammet har eigne namn for søking på Internett. NB: Dersom du set opp eit av desse tilboda som ditt 1. ønske på søknaden finn du eit eige vedleggsskjema på som skal fyllast ut i tillegg til søknad på vigo.no. Vedleggsskjemaet skal sendast direkte til skolen du har som 1. ønske. Utdanningsprogram/ programområde med krav til helse-/politiattest Vg1 helse- og sosialfag I fleire yrke innanfor helse- og sosialfag blir det kravd politiattest. Vg1 elektrofag For søkjarar som har som mål å ta vidare utdanning innan sjøfarts-/nautiske fag blir det for å løyse fagbrev som matros stilt særskilte krav til syn, hørsel og fargesans. Andre helsekrav kan og bli stilt før lærekontrakt kan godkjennast (t.d. fri for astma). Vg1 teknikk og industriell produksjon For søkjarar som har som mål å ta vida - re utdanning innan maritime fag blir det for å løyse fagbrev som matros stilt særskilte krav til syn, hørsel og fargesans. Andre helsekrav kan og bli stilt før lærekontrakt kan godkjennast. Vg1 service og samferdsel Krav om helseattest gjeld og for søkjarar som har som mål å løyse fagbrev som yrkessjåfør (yrkessjåførfaget er også kryssløp frå teknikk og industriell produksjon, via Vg2 Transport og logistikk). Vg2 ambulansefag I ambulansefaget blir det stilt krav til god fysikk for å få læreplass. Når du skal søkje læreplass må du gjennom ein fysisk test. Dersom du ikkje består testen vil du ikkje få læreplass. Vg2 matfag med spesialisering innanfor fiskeindustrifag Ved nytilsetjing i ei fiskeforedlings - bedrift vert det etter kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer kravd legeattest som stadfestar at det ikkje er noko til hindring for slik sysselsetjing. Grunna at matvareproduksjon og sal av slike produkt også skjer under utdanninga, må elevane ved skolestart leggje fram helseattest som dokumenterer at eleven ikkje har sjukdommar som kan påverke produksjonen. Vg2 flyfag, landslinje Personar som har problem med fargesyn kan etter gjeldande reglar ikkje få arbeid som avionikar. Krav til vandel: For lærlingar og andre tilsette i flyfaga vert det stilt krav om utvida vandelsattest for å få lærekontrakt/arbeid innan luftfart/flyplassen sitt område. Sjølv påtaleavkall og bøter på eit lågt nivå, kan medføre at Luftfartsverket ikkje skriv ut tilgjengekort som du må ha for å få arbeid innan luftfart. Vg2 maritime fag For å kunne løyse fagbrev som matros eller motormann, og seinare kunne skaffe deg sertifikat som skipsoffiser, vil det vere naudsynt med arbeidspraksis frå skip. Arbeidstakarar/lærlingar på skip/offshore må oppfylle spesifiserte helsekrav før påmønstring. Det vil m.a. bli stilt særskilte krav til syn, fargesans og hørsel. Ta kontakt med autorisert sjømannslege om du er i tvil om du oppfyller dei naudsynte helsekrava. Regionale opplæringstilbod Gjennom eit gjensidig forpliktande samarbeid er det i dei 6 nordlegaste fylka (Møre og Romsdal,, Nord- Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark) oppretta regionale opplæringstilbod. Dei regionale tilboda skal prioriterast saman med eventuell søking til tilbod i heimfylket på søknadsskjemaet på Internett. Det er berre søkjarar som er folkeregistrert i Møre og Romsdal som kan setje opp desse tilboda på søknaden til Møre og Romsdal. Du finn oversikt over tilboda i dette heftet. Landslinjer/ landsdekkjande tilbod Dette er tilbod det berre er eitt eller nokre få av i heile landet, og alle søk jarane konkurrerer likt om plassane. Landslinjer og landsdekkjande tilbod går inn som ein naturleg del av alle fylkeskommunale skoletilbod. Dette betyr at søkjarar som er folkeregistrert i Møre og Romsdal skal føre opp landslinjer og landsdekkjande tilbod på same måte som Møre og Romsdal sine eigne tilbod. Er du folkeregistrert i eit anna fylke, skal slike tilbod førast opp på søknadsskjemaet i det fylket du er folkeregistrert. Du skal setje opp ønske om landslinjer og landsdekkjande tilbod saman med dei andre ønska dine på søknadsskjemaet på Internett. Du finn oppdatert oversikt over desse tilboda på vilbli.no. Samarbeidsavtale mellom Møre og Romsdal og Det er inngått ein samarbeidsavtale mellom Møre og Romsdal og om elevar som bur på grensa til (Rindal og tidl. Aure kommune), og som ønskjer å søkje gjesteelevsgaranti i. Elevar frå tidlegare Aure kommune kan søkje alle tilbod ved Hemne videregående skole. Elevar frå Rindal kommune kan søkje tilbod ved Orkdal videregående skole og ved Meldal videregående skole, dersom tilbodet ikkje finnest ved Surnadal vidaregåande skole. Ein må ha rett til vidaregåande opplæring for å kunne søkje tilboda. Avtalen skal gjere det lettare for begge fylkeskommunane å ha oversikt over søkjarane, og søkjarane slepp å sende skriftleg søknad om gjesteelevsgaranti til Møre og Romsdal. Sjå meir om dette på vilbli.no. Søkjarane det gjeld skal prioritere ønska sine på Møre og Romsdal fylke sitt søknadsskjema på vigo.no. Eiga prosedyre for å svare på tilbod som inngår i gjesteelevsavtalen med : Dersom du får tilbod om skoleplass på nokon av dei ønska du har sett opp til skolar i må du gå inn på vigo.no og velje for å svare på tilbodet. Får du tilbod om skoleplass på nokon av ønska du har til skolar i Møre og Romsdal skal du svare på Møre og Romsdal sitt skjema på vigo.no. På Sør- Trøndelag sitt skjema vil du berre sjå ønske du har i, medan du på Møre og Romsdal sitt skjema vil kunne sjå alle dine ønske i begge fyl- 4 Fylkesutdanningssjefen tek atterhald

5 ker, og også ventelisteplass på ønska dine i. Dette er ikkje ein reell ventelisteplass. Til ønske sett opp i er det berre som har oversikt over dei reelle ventelisteplassane. I heftet er tilboda merka med Sør- Trøndelag og den kommunen du må bo i for å kunne søkje tilbodet. Rett til inntak på 1 av 3 alternative utdanningsprogram Søkjarar med rett til vidaregåande opplæring etter Opplæringslova 3-1, har rett til inntak på 1 av 3 alternative utdanningsprogram som dei har søkt på, og til 2 års vidaregåande opplæring som byggjer på utdanningsprogrammet. Dette gjeld og søkjarar som melder behov for spesialundervisning. For kvart utdanningsprogram kan ein setje opp 3 skolar. Du finn meir informasjon på vilbli.no. Søknad til private vidaregåande skolar i Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylke har inngått avtale med dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal, om at søkjarane skal sende ein felles søknad til dei fylkeskommunale skolane og til Vestborg vgs, Akademiet vgs i og Akademiet vgs i. Søkjarar frå Møre og Romsdal fylke skal berre sende inn ein søknad, enten dei søkjer ved dei private vidaregåande skolane og/eller fylkeskommunale vidaregåande skoler. Ønska skal settast opp i prioritert rekkjefølgje på vigo.no. Søkjarane til dei private skolane vil få svar på søknaden sin direkte frå skolen i månadsskiftet april/mai. Elevar ved dei private skolane må betale skolepengar. Sjå meir på skola ne sine heimesider: vgs_aalesund vgs_molde eller på Alle som går på skole får utstyrsstipend Alle som går på skole på Vg1, Vg2 og Vg3 og har ungdomsrett får utstyrsstipend. Du søkjer om stipend på eller via vigo.no når du har takka ja til skoleplass. Vidaregåande opplæring Studieførebuande utdanningsprogram idrettsfag V.IDRET1---- Idrettsfag Vg1 1. år 1 V.IDIDR2---- Idrettsfag V.IDIDR3---- Idrettsfag Vg3 3. år 3 musikk, dans og drama Musikk, dans og drama med dans Vg1 1. år 1 Fylkesutdanningssjefen tek atterhald Musikk, dans og drama med drama Vg1 1. år 1 Musikk, dans og drama med musikk Vg1 1. år videregående skole Dans V.IDIDR3---- Dans Vg3 3. år 3 Drama V.IDIDR3---- Drama Vg3 3. år 3 Musikk videregående skole V.IDIDR3---- Musikk Vg3 3. år videregående skole Tilbod i skole Studieførebuande utdanningsprogram

6 Studieførebuande utdanningsprogram studiespesialisering Studiespesialisering Vg1 1. år Herøy vidaregåande skule Avdeling Vanylven videregående skole Tøndergård skole og ressurssenter (for dei med behov for spesialundervisning i alle fag) Vestborg vidaregåande skule Studiespesialisering med entreprenørskap og bedriftsutvikling Vg1 1. år 1 Realfag videregående skole Vestborg vidaregåande skule V.STREA3---- Realfag med opplæring i utlandet V.STREA3---- Realfag Vg3 3. år videregående skole Vestborg vidaregåande skule V.STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi videregående skole Vestborg vidaregåande skule V.STREA3---- Språk, samfunnsfag og økonomi med opplæring i utlandet V.STFOR3---- Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 3. år videregående skole Vestborg vidaregåande skule Studiespesialisering med fokus på internasjonalisering Vg1 1. år 1 Realfag med fokus på internasjonalisering 6 Fylkesutdanningssjefen tek atterhald

7 V.STFOR3---- Realfag med fokus på internasjonalisering Vg3 3. år 3 V.STSSA2---- Språk, samfunnsfag og økonomi med fokus på internasjonalisering V.STFOR3---- Språk, samfunnsfag og økonomi med fokus på internasjonalisering Vg3 2. år 3 Studiespesialisering med toppidrett Vg år 1 Ta kontakt med skolen for å få eige vedleggsskjema. Vedleggsskjemaet skal fyllast ut og sendast direkte til skolen. Realfag med toppidrett Vg år videregående skole * Språk, samfunnsfag og økonomi med toppidrett Vg år videregående skole* * Søk direkte til skolen på eige skjema. Du blir tatt inn til eit 3-årig løp. Kontakt skolen for meir informasjon. Formgjevingsfag Vg1 1. år videregående skole V.STFOR2---- Formgjevingsfag videregående skole V.STFOR3---- Formgjevingsfag Vg3 3. år videregående skole V.STFOR3---- Påbygging til generell studiekompetanse Vg Gjermundnes vidaregåande skule Vestborg vidaregåande skule V.STFOR3---- Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse Gjermundnes vidaregåande skule Vidaregåande opplæring Fylkesutdanningssjefen tek atterhald Tilbod i skole Studieførebuande utdanningsprogram

8 Yrkesfaglege utdannings program Yrkesfaglege utdanningsprogram bygg- og anleggs - teknikk V.BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk Vg1 1. år 1 V.BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk med yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (YSK) Vg1 1. år 1 V.BAANL2---- Anleggsteknikk V.BABYG2---- Byggteknikk V.BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøteknikk V.BAOFT2---- Overflateteknikk (regionalt tilbod) Charlottenlund videregående skole Nord-Trøndelag (regionalt tilbod) Ole Vig videregående skole Verdal videregående skole Nordland (regionalt tilbod) Bodø videregående skole Troms (regionalt tilbod) Kvaløya videregående skole design og handverk V.DHDHV1---- Design og handverk Vg1 1. år 1 V.DHAKT2---- Aktivitør V.DHBLD2---- Blomsterdekoratør V.DHDTE2---- Design og tekstil V.DHDTR2---- Design og trearbeid (regionalt tilbod) Gauldal videregående skole Malvik videregående skole V.DHFRI2---- Frisør V.DHIUD2---- Interiør og utstillingsdesign V.DHINT3---- Interiør Vg3 3. år 3 V.DHINT3---- Utstillingsdesign Vg3 3. år 3 elektrofag V.ELELE1---- Elektrofag Vg1 1. år 1 V.BABAT1---- Elektrofag med yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (YSK) Vg1 1. år 1 8 Fylkesutdanningssjefen tek atterhald

9 V.ELAUT2---- Automatisering V.ELAUT3---- Automatiseringsfaget Vg3 3. år 3 V.ELDEL2---- Data og elektronikk V.ELDAT3---- Dataelektronikarfaget Vg3 3. år 3 V.ELELE2---- Elenergi V.ELKVT2---- Kulde- og varmepumpeteknikk (regionalt tilbod) Strinda videregående skole Troms (regionalt tilbod) Tromsø maritime skole helse- og sosialfag V.HSHSF1---- Helse- og sosialfag Vg1 1. år Borgund vidaregåande skole Avdeling Ørskog Herøy vidaregåande skule Avdeling Vanylven V.HSAMB2---- Ambulansefag V.HSBUA2---- Barne- og ungdomsarbeidarfag Borgund vidaregåande skole Avdeling Ørskog V.HSFOT2---- Fotterapi og ortopediteknikk Nord-Trøndelag (regionalt tilbod) Steinkjer videregående skole Avdeling Gullbergaunet V.HSFOT3---- Fotterapi Vg3 3. år 3 Nord-Trøndelag (regionalt tilbod) Steinkjer videregående skole Avdeling Gullbergaunet V.HSHEA2---- Helsearbeidarfag Herøy vidaregåande skule Avdeling Vanylven V.HSHES2---- Helseservicefag V.HSAPO3---- Apotekteknikk Vg3 3. år 3 V.HSHES3---- Helsesekretær Vg3 3. år 3 V.HSTAN3---- Tannhelsesekretær Vg3 3. år 3 V.HSHUD2---- Hudpleie V.HSHUD3---- Hudpleiar Vg3 3. år 3 Vidaregåande opplæring Fylkesutdanningssjefen tek atterhald Tilbod i skole Yrkesfaglege utdanningsprogram

10 Yrkesfaglege utdanningsprogram medium og kommunikasjon V.MKMED1---- Medium og kommunikasjon Vg1 1. år videregående skole V.MKMED2---- Medium og kommunikasjon videregående skole V.MKMDE3---- Mediedesign Vg3 3. år 3 V.MKMED3---- Medium og kommunikasjon (studieførebuande) Vg3 3. år videregående skole naturbruk V.NANAB1---- Naturbruk Vg1 1. år 1 V.NAAKV2---- Akvakultur V.NAAKV2---- V.NAAKV2---- Anleggsgartnar- og idrettsanleggsfag V.NAFFA2---- Fiske og fangst V.NAHHO2---- Heste- og hovslagarfag V.NALGA2---- Landbruk og gartnarnæring V.NAGHA3---- Gartnarnæring Vg3 3. år 3 Nord-Trøndelag (regionalt tilbod) Mære landbruksskole V.NALBH3---- Landbruk Vg3 3. år 3 V.NASBR2---- Skogbruk Nord-Trøndelag (regionalt tilbod) Mære landbruksskole Nordland (regionalt tilbod) Mosjøen videregående skole V.NANAB3---- Naturbruk (studieførebuande) Vg3 3. år 3 restaurant- og matfag V.RMRMF1---- Restaurant- og matfag Vg1 1. år Borgund vidaregåande skole Avdeling Ørskog V.RMKOS2---- Kokk- og servitørfag Borgund vidaregåande skole Avdeling Ørskog V.RMMFG2---- Matfag Borgund vidaregåande skole Avdeling Ørskog service og samferdsel V.SSSSA1---- Service og samferdsel Vg1 1. år 1 10 Fylkesutdanningssjefen tek atterhald

11 V.BABAT1---- Service og samferdsel med transport og logistikk, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (YSK) Vg1 1. år 1 V.SSRLV2---- IKT-servicefag Privatskole V.SSRLV2---- Reiseliv V.SSSSS2---- Sal, service og tryggleik Privatskole V.SSTRL2---- Transport og logistikk teknikk og industriell produksjon V.TPTIP1---- Teknikk og industriell produksjon Vg1 1. år Herøy vidaregåande skule Avdeling Vanylven V.BABAT1---- Teknikk og industriell produksjon med yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (YSK) Vg1 1. år 1 V.TPAMK2---- Arbeidsmaskinar V.MKMDE3---- Anleggsmaskinmekanikarfaget Vg3 3. år 3 V.TPBLK2---- Bilskade, lakk og karosseri V.TPBRT2---- Brønnteknikk V.TPIMS2---- Industriell møbelproduksjon V.TPPIN2---- Industriteknologi r Herøy vidaregåande skule Avdeling Vanylven V.TPKJP2---- Kjemiprosess V.TPKJT2---- Kjøretøy V.TPLAB2---- Laboratoriefag (regionalt tilbod) Melhus videregående skole V.TPMAR2---- Maritime fag Du finn oppdaterte tilbod (inkl. landslinjer) på vilbli.no ved å klikke på Møre og Romsdal i kartet. Yrkesfaglege utdanningsprogram Vidaregåande opplæring Fylkesutdanningssjefen tek atterhald Tilbod i skole

12 Vidaregåande skolar i Møre og Romsdal Offentlege skolar Atlanten videregående skole Dalaveien 25, 6511 Kristiansund Telefon Faks E-post Nettstad Kristiansund videregående skole St Hanshaugen 2, 6514 Kristiansund Telefon Faks E-post Nettstad Tingvoll vidaregåande skole 6630 Tingvoll Telefon Faks E-post Nettstad Borgund vidaregåande skole Yrkesskolevegen 20, 6011 Telefon Faks E-post Nettstad videregående skole Øvre veg 23, 6413 Telefon Faks E-post Nettstad Ulstein vidaregåande skule Høddvoll, 6065 Ulsteinvik Telefon Faks E-post Nettstad Vidaregåande skolar i Møre og Romsdal Borgund vidaregåande skole Avdeling Ørskog Lande, 6240 Ørskog Telefon Faks E-post Nettstad Fagerlia videregående skole Gangstøvikvegen 20, 6009 Telefon Faks E-post Nettstad Fannefjord vidaregåande skole Julsundveien 49 B, 6412 Telefon Faks E-post Nettstad Fræna vidaregåande skole 6440 Elnesvågen Telefon Faks E-post Nettstad Gjermundnes vidaregåande skule 6392 Vikebukt Telefon Faks E-post Nettstad Haram vidaregåande skule Skuleråsa 10, 6270 Brattvåg Telefon Faks E-post Nettstad Herøy vidaregåande skule Lisjebøvegen, 6090 Fosnavåg Telefon Faks E-post Nettstad Herøy vidaregåande skule Avdeling Vanylven 6140 Syvde Telefon Faks E-post Rauma videregående skole Postboks 173, 6301 Åndalsnes Ringgata 35 Telefon Faks E-post Nettstad Romsdal videregående skole Postboks 2116, 6402 Langmyrvegen 83 Telefon Faks E-post Nettstad Spjelkavik videregående skole Langhaugen 22, 6011 Telefon Faks E-post Nettstad Stranda vidaregåande skule Hevsdalsvegen 52, 6200 Stranda Telefon Faks E-post Nettstad Sunndal vidaregåande skole veien 14, 6600 Sunndalsøra Telefon Faks E-post Nettstad Surnadal vidaregåande skole 6650 Surnadal Telefon Faks E-post Nettstad Sykkylven vidaregåande skule Kyrkjevegen 6, 6230 Sykkylven Telefon Faks E-post Nettstad Volda vidaregåande skule Vevendelvei 35, 6100 Volda Telefon Faks E-post Nettstad Ørsta vidaregåande skule Holmegata 14, 6150 Ørsta Telefon Faks E-post Nettstad videregående skole Postboks 676, 6001 Øwregata 13 Telefon Faks E-post Nettstad Private skolar Akademiet videregående skole Postboks 2126, 6402 Frænavegen 16, Roseby Vest Telefon Faks E-post Nettstad vgs.akademiet.no/skolesteder/molde Akademiet videregående skole Postboks 943, 6001 Moloveien 5 Telefon Faks E-post Nettstad vgs.akademiet.no/skolesteder/alesund Vestborg vidaregåande skule Hevsdalsvegen 11, 6200 Stranda Telefon Faks E-post Nettstad Redaksjon: Eva Brattbakk Grafisk tilrettelegging: Pedlex Norsk informasjon Trykk: RK Grafisk as, Oslo 12

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2010 2011

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2010 2011 Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2010 2011 Viktige datoar 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2007/2008

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2007/2008 Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2007/2008 VIKTIGE DATOAR: 1. februar: Søknadsfrist for inntaket med behov for særskilt tilrettelegging Søknadsfrist for avvikande lærekontrakt og opplæringskontrakt

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013 Vidaregåande opplæring tilbod i 2012-2013 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt.

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013 Vidaregåande opplæring tilbod i 2012-2013 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt.

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

2013-2014. Vidaregåande opplæring tilbod i skole VIKTIGE DATOAR KONTAKT INNTAKSKONTORET. Søknad på vigo.no med MinID 2-3

2013-2014. Vidaregåande opplæring tilbod i skole VIKTIGE DATOAR KONTAKT INNTAKSKONTORET. Søknad på vigo.no med MinID 2-3 Vidaregåande opplæring tilbod i 2013-2014 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2016/2017

Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2016/2017 rundskriv nr. 17/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Dei vidaregåande skolane i Møre og Oppfølgingstenesta i Møre og Dei private skolene i Møre og - Dato: Ref: 17.12.2015 82815/2015/062

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret

Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret rundskriv nr. 01/17 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Oppfølgingstenesta i Møre og Romsdal - Dato: Dei private vidaregåande skolane

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Skoletilbudet 2017 2018 Videregående opplæring Søk via vigo.no Les mer på telemark.vilbli.no Videregående opplæring 2017 2018 Hvordan søker du? Søking skjer via vigo.no som åpnes for søking ca 6. januar.

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2014-2015 2 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 3. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2015-2016 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 2. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2017 36475/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 23.03.2017 Tilbod som ikkje vert sett i gang 2017/2018 Bakgrunn Fylkesrådmannen

Detaljer

10. trinn. Foreldremøte

10. trinn. Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 18.01.2016 INNHALD Presentasjon av ny rektor Våren på 10. trinn v/ Ragnhild Innsøkjing til VGS v/ Erling Våren på 10. trinn 23. 25. februar - Prøvemunnleg April - Heildagsprøvar

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2015 2016 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B.

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B. Inntaksområde A Inntaksområde B Skoletilbudet for Telemark 2013 2014 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8003 Croftholmen 8004 Hjalmar Johansen 8010 Kragerø 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8020

Detaljer

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Utdanningsprogramma Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND 2018/2019

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND 2018/2019 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND 2018/2019 k a t n n i g # tilbudo #søk n adsf Søke rist r for fo e med be r h indiv trinnsre ov tt id 1. fe uell beh / brua r 201 andling: 8 # søknadsfrist Fellesinntak:

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE IDIDR2---- IDRETTSFAG 27 1 28 IDIDR3---- IDRETTSFAG 27 1 27 IDRET1---- IDRETTSFAG 27 1 20 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 27 1 30 MDMUS2---- MUSIKK 27 1 28 MDMUS3----

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 IDRET1---- IDRETTSFAG 1 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 1 STUSP1--I- STUDIESPES - ENTR OG BEDR.UTV 2 IDIDR2---- IDRETTSFAG 2 MDMUS2---- MUSIKK 3 IDIDR3---- IDRETTSFAG

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

Tilbud og inntak 2013/2014

Tilbud og inntak 2013/2014 videregående opplæring i nordland Tilbud og inntak 2013/2014 SøknadSfriSter fellesinntak: 1. mars 2013 Søkere med behov for spesialundervisning: 1. februar 2013 Søknad Tidsplan for inntaket Åpning av søknadsweb

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Skolebruksplanen , høringsbrev

Skolebruksplanen , høringsbrev Dei vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora LO NHO - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 43945/2017/ Geir Løkhaug, 71 28 03 68 12.07.2017 Skolebruksplanen

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering 14001 Årdal vidaregåande 1 1 12 10 1 32 28 1 12 22 2 Automatisering 1 12 19 1 12 11 Kjemiprosess vg2 1 30 31 3 Automatiseringsfaget Påbygging til generell studiekompetanse 1 30 19 vg3 1 30 30 12 224 211

Detaljer

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabellene 17a 17i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Tabell 17a Felles programfag

Detaljer

Vidaregåande opplæring Ditt val!

Vidaregåande opplæring Ditt val! Vidaregåande opplæring 2006 2007 Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2013,2014,2015,2016 og 2017 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Skolebruksplanen , høringsbrev

Skolebruksplanen , høringsbrev Dei vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora LO NHO - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 44668/2016/ Geir Løkhaug, 71 25 87 90 08.07.2016 Skolebruksplanen

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2011-2012 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Skole Nivå Program Brønnøysund videregående skole Vg1 Medier og kommunikasjon Byggteknikk Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Kokk- og servitørfag

Detaljer

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Informasjon om videregående opplæring: vilbli.no Søknadsfrister 1. mars (ordinær frist) 1. februar ved søknad om fortrinnsrett og individuell behandling

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik SKOLETILBUD I NORD-TRØNDELAG 2012/2013 VG 1 Studieforberedende utdanningsprogram 17026 17013 17006 17007 17001 17019 17022 17002 17018 17012 17027 342 343 501 19052 STUSP1---- Studiespesialisering X X

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 0 78 30 30 66 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 20 24 24 16 Vg2 Byggteknikk 15 1 11 11 12 10 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 7 7 7 6 Vg1 Design

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk / medieproduksjon

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012 Fagenhet Videregående opplæring Søkere fra ungdomsskolen 2 1. inntak 6936 søkere m/ungdomsrett fikk tilbud om skoleplass 91 % av søkere fikk sitt 1.ønske

Detaljer

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2010-2011 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE NOVEMBER Utdanningsavdelinga

ORIENTERINGSMØTE NOVEMBER Utdanningsavdelinga ORIENTERINGSMØTE NOVEMBER 2011 Utdanningsavdelinga PROGRAMMET FOR DAGEN 9.30 10.00 Registrering med kaffi/te og noko å bite i 10.00 10.15 Velkommen og kort gjennomgang av programmet 10.15 11.00 Tverrfagleg

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 141 30 29 99 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 22 30 17 0 0 Vg2 Byggteknikk 15 11 15 10 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 5 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer