Handlingsplan for funksjonshemmede studenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for funksjonshemmede studenter"

Transkript

1 HØGSKOLEN I ÅLESUND Handlingsplan for funksjonshemmede studenter Revidert og vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 8.desember 2005

2 INNHOLD 1. Innledning 3 2. Overordnede mål 3 3. Hovedmål 3 4. Hva er funksjonshemming og hvem er funksjonshemmet 4 5. Handlingsplanens innhold og ansvarsområde Planlegging generelt kvalitetssikring 4 6. Ansvarsområder oppgaver og tiltak Opptak Målsetting Tiltak Opptaksutvalg Tilrettelegging under studiet Målsetting Tiltak Ansvar gjennomføring Tilrettelegging under eksamen Målsetting Tiltak Ansvar gjennomføring Tidsplan Fysiske forhold Målsetting Tiltak Samarbeid og beslutning Målsetting Tiltak Ansvar gjennomføring Tidsplan Målsetting Tiltak Ansvar - gjennomføring Tidsplan Evaluering 11 Vedlegg: Funksjonshemmede studenter konkretisering av tiltak 2

3 1. INNLEDNING Styret vedtok Handlingsplan for funksjonshemmede studenter Erfaringer, samt endringer i lov og regelverk, gjør det nødvendig å justere handlingsplanen. Siste justering ble vedtatt på styremøte 8. desember I ny Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005, nr. 15 er høgskolens ansvar fastsatt i 4 3, 5. ledd: Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium. Etter 4 3, 3. ledd er institusjonene pålagt å opprette læringsmiljøutvalg som bl.a. har ansvar for fysisk tilrettlegging og tilgjengelighet for funksjonshemmede studenter (jfr. 5. ledd) dvs. at læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming, St. meld. nr.8 ( ) Om handlingsplan for funksjonshemma Universell utforming defineres som; utforming av bygninger, omgivelser og produkter på en slik måte at de i så stor tilstrekning som mulig kan brukes av alle mennesker uten spesiell tilpasning. Det er viktig og nødvendig å styrke arbeidet med felles rutiner og praksis slik at forholdene for funksjonshemmede studenter ved HiÅ blir best mulig. 2. OVERORDNA MÅL Høgskolen skal ha likeverdige tilbud, rettigheter og plikter for alle studenter ved HiÅ. Alle studenter skal i størst mulig grad ha mulighet til full deltaking og likestilling. 3. HOVEDMÅL Høgskolen i Ålesund ha fokus på funksjonshemmede studenter og deres vilkår ved HiÅ. Målet er å tilrettelegge studietilbud og studiesituasjon på en slik måte at flest mulig funksjonshemmede kan nyttiggjøre seg av studietilbud ved HiÅ på lik linje med funksjonsfriske. En høgskole som inkluderer funksjonshemmede i fellesskapet, både fysisk og psykisk, er en god høgskole for alle. Derfor vil HiÅ bestrebe seg på å nå dette målet på en best mulig måte. Høgskolens handlingsplan for funksjonshemmede skal være et verktøy for å planlegge hvordan den skal kunne nå sine mål for funksjonshemmede studenter innen fastsatte tidsrammer. 3

4 4. HVA ER FUNKSJONSHEMMING OG HVEM ER FUNKSJONSHEMMET Begrepet funksjonshemming er diskutert og utredet i mange sammenhenger uten at det er kommet frem til felles begreper og begrepsforståelse. I Regjeringens handlingsplan ble følgende definisjon benyttet: Funksjonshemming er et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets krav til funksjon på områder som er vesentlig for etablering av selvstendighet og sosial tilværelse. Funksjonshemming er en tilstand av varig karakter, og deles i tre kategorier: Bevegelsehemmet, orienteringshemmet og miljøhemmet. I dagens trygdesystem knyttes begrepet uførhet til: En tilstand av langvarig alvorlig nedsettelse av funksjonsevnen på grunn av sykdom, skade eller medfødt misdannelse. Stønadsordninger ytes f.eks. til hjelpemidler, opplæringstiltak osv., til den som på grunn av sykdom, skade eller lyte har vesentlig og varig innskrenket alminnelig funksjonsevne. Jmf. folketrygdlovens paragraf HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE Handlingsplanens ansvarsområde og oppgaver er inndelt i 6 hovedområder: 1. Opptak 2. Tilrettelegging under studiet 3. Tilrettelegging under eksamen 4. Fysiske forhold og utstyr/ materiell 5. Samarbeid og beslutning 6. Service og informasjon 5.1. Planlegging generelt kvalitetssikring Tilrettelegging i forhold til funksjonshemmede må sees i sammenheng med planlegging generelt på høgskolen. Det vil være en naturlig del av høgskolens kvalitetsarbeid i forhold til studiekvalitet og studieprogresjon. 4

5 Læringsmiljøutvalget har et spesielt ansvar for å ivareta planlegging når det gjelder fysisk miljø/læringsmiljø for funksjonshemmede studenter. Det er naturlig for læringsmiljøutvalget med en tilknytning og/eller et formalisert samarbeid med studieutvalget. All planlegging må være basert på en helhetlig tenking, der studentene er i sentrum. Planleggingen skal derfor inkludere funksjonshemmede i fellesskapet både fysisk og psykisk. Det vil allikevel være behov for spesielle tiltak i forhold til målgruppen, da funksjonshemmede ikke er noen ensartet gruppe, men tvert imot en svært nyansert og ulik gruppe som krever rett tiltak til rett tid. Handlingsplanen skal være et dokument som spesielt tar for seg tilrettelegging av spesielle tiltak og beslutningsprosessen i forhold til disse. Høgskolen skal best mulig tilfredstille kravene til en universell utforming. 6. ANSVARSOMRÅDER OPPGAVER OG TILTAK 6.1. Opptak Opptaket til grunnstudier er fra 1995 samordnet. Opptakskriteriene er i samsvar med gjeldende regelverk, og rangering skjer ut fra søkerens konkurransepoeng. Det er gitt mulighet til å søke om spesiell vurdering utenom poengreglene under : Søknad om opptak utenom poengreglene, annet ledd, vedrørende spesielle forhold, der en kan foreta individuell vurdering av søknad til høgre utdanning, UFD, Rundskriv F Det må i søknaden bekreftes at karakterene er dårligere enn det søkeren normalt vil være god for på grunn av funksjonshemmingen. Vurderingen av søknad om opptak til grunnstudier utenom poengreglene ligger i dag på den enkelte høgskole. Opptak til påbyggingsstudier ligger på den enkelte høgskole Målsetting Høgskolen i Ålesund vil legge til rette for opptak eller vurdering av søknader om opptak på spesielle vilkår, på en slik måte at opptak/ vurderingen er faglig og juridisk forsvarlig Tiltak Opptaksutvalg Det er etablert opptaksutvalg som skal foreta opptak, der høgskolen har ansvar. For å kvalitetssikre dette arbeidet faglig og rettsikkerhetsmessig, består utvalget av 7 personer: leder (prorektor), 1 representant for hvert instituttene, to studenter. Opptaksleder er sekretær for utvalget. Studiesjef møter som observatør. 5

6 For å sikre lik behandling er det opprettet opptaksutvalg for påbyggingsstudier Ansvarsavklaringer, rutiner og retningslinjer Ansvarsavklaringer, rutiner og retningslinjer for opptak til på byggingsstudier må være avklart mellom institutt og studieadministrasjon. Det samme gjelder for grunnstudier i forhold til Samordnet Opptak. Det viktigste må være at det er klart og tydelig hvem som har ansvaret, og hvem som skal ha et medansvar. (se vedlegg: Funksjonshemmede studenter konkretisering av tiltak) 6.2. Tilrettelegging under studiet Særordninger skal ha som formål å oppveie de ulemper funksjonshemmingen medfører. En skal i størst mulig utstrekning sørge for at en funksjonshemmet får adgang til et fullverdig og likestilt studiemiljø. Studenter som på grunn av en funksjonshemming har behov for spesiell tilrettelegging, skal ha krav på å få dette vurdert. Det er gjennom lover og regelverk,.avklart hvilke ansvarsforhold som påhviler den enkelte høgskole og hva studenten selv kan/ må ordne opp i/ har krav på, via trygdesystemet. Behov for tilrettelegging meldes på det enkelte institutt, og praktiske tilpasninger ordnes opp innen instituttet Målsetting Høgskolen i Ålesund vil legge til rette for spesielle ordninger, for at alle studenter skal få likeverdige forhold, dersom de kan nyttiggjøre seg av tilbudet og dersom behovet lar seg innfri innenfor de ressursrammer en til enhver tid rår over Tiltak Kartlegging og registrering av behov for særordninger behov for utstyr rombehov (som kontor, avskjermet leseplass osv) Kartlegging og oversikt over fysiske forhold v/hiå Økonomisk oversikt og eventuelle muligheter innenfor nåværende budsjett Oversikt over tilgjengelige materielle ressurser Fysiske og materielle forhold som kan utbedres ut fra meldte behov, innenfor nåværende budsjett utføres Momenter/ forslag til tiltak bringes videre til neste års budsjettbehandling 6

7 Rådgiving og koordinering ved studieveileder i samarbeid med instituttet Utarbeidelse av egen informasjonsfolder for funksjonshemmede Ansvar gjennomføring Studenten melder sitt behov til instituttleder eller direkte til studieleder Instituttleder har ansvar for å registrere/kartlegge behov ved hvert institutt Instituttleder skal ha oversikt over tilgjengelig utstyr, materiell på aktuelt institutt Instituttleder/opptaksansvarlig er kontaktperson til eksterne samarbeidspartnere som trygdekontor, hjelpemiddelsentral og lignende. Ansvarlig for IT og drift skal ha oversikt og ansvar for tilgjengelig utstyr, samt vedlikehold og nyanskaffelse ved HIÅ Bibliotek har oversikt over tilgjengelig utstyr for utlån og lignende (se vedlegg: Funksjonshemmede studenter konkretisering av tiltak) 6.3. Tilrettelegging under eksamen Eksamen er det området som det knytter seg størst behov for særordninger. I forskrift om eksamen ved høgskolen av , omhandler paragraf 10 pkt. 1-8, Eksamen under spesielle vilkår Målsetting Høgskolen i Ålesund vil tilrettelegge for særordninger for kandidater som har fysiske eller psykiske vansker med å gjennomføre eksamen på vanlig måte. Særordningen skal ha som formål å oppveie de ulemper funksjonshemmingen medfører, samtidig som man i størst mulig utstrekning sørger for at kandidatene prøves likt Tiltak Søknadsskjema for særordninger er utviklet. Gi god informasjon om frister for søknad om særordninger, slik at tilrettelegging kan gjennomføres på en god måte. Informasjon om prosedyre for søknad, krav til dokumentasjon og frister er utarbeidet. Informasjon skal være lett tilgjengelig ved alle institutter, studieadministrasjon og ekspedisjoner. Eksamenskontoret behandler søknader om særordninger. Eksamenskontoret sender søknader om varige særordninger til instituttene. Instituttene har innstilling og beslutningsrett. 7

8 Det er utarbeidet praktiske rutiner på oppfølging av vedtak. Prosedyre for klage er utarbeidet Ansvar gjennomføring Studieadministrasjonen utarbeider forslag til nytt skjema for søknad om særordninger og dokumentasjonskrav. Studieadministrasjonen sørger for informasjon i særtrykk og i aktuelle studiepublikasjoner. Studieadministrasjonen ved eksamensansvarlig har ansvar for utvikling og samordning av rutiner for behandling og gjennomføring av særordninger. Øverste administrative ledelse har ansvar for å informere om rutiner ved klagebehandling Tidsplan Særtrykk informasjon spesielt i forhold til eksamen ferdig. Særtrykk med aktuell informasjon er utviklet og endres etter hvert som nye rutiner og retningslinjer er klare. Informasjon i studiepublikasjoner foregår kontinuerlig. Rutiner for samarbeid om nødvendige praktiske løsninger under eksamen utprøves og videreutvikles mellom de aktuelle enheter. Fast klagenemnd er oppnevnt. (se vedlegg: Funksjonshemmede studenter konkretisering av tiltak) 6.4. Fysiske forhold, utstyr og materiell I handlingsplan fra regjeringen er det slått fast at funksjonshemmede skal ha mulighet til utdannelse på universitets- og høgskolenivå. Videre fremkommer det bestemmelser om at utdanningsinstitusjonene skal være tilgjengelige for funksjonshemmede. Institusjonen er pålagt å benytte 5% av vedlikeholdsbevilgningen til tilrettelegging for funksjonshemmede studenter. Ansvar for fysisk tilrettelegging er tillagt høgskolens læringsmiljøutvalg. En klar problemstilling er krav om tilrettelegging på den ene siden, dvs. hva vi er forpliktet til å yte, og hvor langt vi bør strekke oss for å yte likeverdige forhold og god service på den andre siden. 8

9 Målsetting Høgskolen i Ålesund vil legge til rette for at de fysiske forhold skal tilfredsstille formelle krav. HIÅ vil legge til rette for at flest mulig av de studenter som kan nyttiggjøre seg av et studietilbud kan få dette ved HIÅ Tiltak Kartlegging/oversikt over situasjonen ved HIÅ når det gjelder: tilgjengelighet i de ulike bygg heis døråpnere parkeringsforhold lesesalsplass romsituasjon for spesialbehov som for eksempel skjerma leseplass, toalett/bad og lignende datautstyr utstyr for syn - og hørselshemmede som teleslynge, lydbibliotek og lignende annet utstyr som stoler, bord og lignende Kartlegging av registrerte behov for materiell og utstyr Opprette sentral for utstyr og hjelpemidler til utlån, eventuelt opprette avtale med Hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal Avklaring av hvem som skal ha ansvar for utlån må utarbeides I utvalg og råd som berører planlegging av fysiske forhold og utstyr og lignende, skal det bestrebes at en person skal ha ansvar for å ivareta de funksjonshemmedes interesser.(se vedlegg: Funksjonshemmede studenter konkretisering av tiltak) 6.5. Samarbeid og beslutning For å få til en samordning og helhetlig planlegging av tiltak er det nødvendig med samarbeid mellom instituttene og ikke minst mellom instituttene og studieadministrasjon. Videre er det nødvendig med samarbeid med andre enheter som IT, drift og bibliotek for å få gjennomført tiltak for funksjonshemmede på en tilstrekkelig og god måte. Saksbehandlingen vi utfører skal gi et tilstrekkelig grunnlag for å fatte et riktig vedtak, ut fra prinsippet om at særordning skal oppveie de ulemper funksjonshemmingen medfører, samtidig som alle skal få en rettferdig behandling. (se vedlegg: Funksjonshemmede studenter konkretisering av tiltak) 9

10 Målsetting Grunnlaget for all saksbehandling og gjennomføring av vedtak, skal ha det formål at den skal være rettferdig og gi likeverdige forhold til alle; studenter, fag- og administrativt personale. Dette for at vi skal ha et best mulig læringsmiljø ved HIÅ Nøkkelordet her er samarbeid og samordning. Samordning av tiltak blir nødvendig for å gi god service og for å kunne utnytte ressursene på best mulig måte Tiltak Læringsmiljøutvalget skal initiere tiltak for funksjonshemmede i samarbeid med: - representanter fra alle instituttene - opptak/eksamenskontor - samskipnad - studentparlamentet - representant for de funksjonshemmede (velges via Studentparlamentet) - IT - drift - bibliotek - suppleres eventuelt med andre representanter ved behov Ansvar gjennomføring Øverste administrative ledelse Tidsplan Ferdig (konkretisering av tiltak) Målsetting Et viktig prinsipp og mål er at alle studenter skal ha god service og tilstrekkelig informasjon om rettigheter og plikter Tiltak Se vedlegg: Funksjonshemmede studenter konkretisering av tiltak Ansvar gjennomføring 10

11 Opptaksansvarlig sammen med informasjonsansvarlig tillegges et spesielt ansvar for informasjon og samordning av rutiner og lignende. Læringsmiljøutvalget skal være et forum for innhenting av tidligere erfaringer og praksis. Bearbeiding og videreutvikling av rutiner og praksis er et naturlig arbeidsfelt for Læringsmiljøutvalget. Det er en klar forventning om at alle ansatte ved HIÅ, møter studenter på en positiv og imøtekommende måte. Alle skal behandles med respekt og toleranse. Prinsippet om lik og rettferdig behandling kan for funksjonshemmede studenter betyr at vi må strekke oss, gjøre noe på en annen måte enn det vi pleier å gjøre Tidsplan: Praksis for hvordan gjøre det, vil gå seg til underveis. Konkretisering av tiltak for funksjonshemmede studenter klar Dette vedlegget til Handlingsplan for funksjonshemmede studenter revideres kontinuerlig, og det utarbeides en liste over prioriterte oppgaver som må gjennomføres. 7. EVALUERING Handlingsplanen rulleres og revideres hvert år. 11

HØGSKOLEN I ØSTFOLD HANDLINGSPLAN TILRETTELEGGING FOR STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2005-2009

HØGSKOLEN I ØSTFOLD HANDLINGSPLAN TILRETTELEGGING FOR STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2005-2009 HØGSKOLEN I ØSTFOLD HANDLINGSPLAN TILRETTELEGGING FOR STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2005-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Avklaringer og definisjoner... 4 1.1 Nedsatt funksjonsevne og funksjonshemming...

Detaljer

Høgskolen Stord/Haugesund HANDLINGSPLAN

Høgskolen Stord/Haugesund HANDLINGSPLAN Høgskolen Stord/Haugesund HANDLINGSPLAN FOR STUDENTAR MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE 2012-2016 Læringsmiljøutvalet Forord Høgskulen Stord/Haugesund legg fram revidert handlingsplan for studentar med nedsett

Detaljer

5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. DEFINISJON AV MÅL... 5

5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. DEFINISJON AV MÅL... 5 5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Funksjonshemning hva er det?... 4 1.3 Samarbeid med eksterne instanser... 5

Detaljer

(2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

(2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. O. nr. 48 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om universiteter

Detaljer

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Bjørknes Høyskole Kvalitetshåndbok Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Sist revidert mars 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 4 Kvalitetssikringssystemet 4 Verktøy

Detaljer

Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten

Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten ved Høgskolen i Telemark Versjon: 1.3 Erstatter: versjon 1.2 av 23.06.06 Skrevet av: Cecilia B. Guddal Godkjent av høgskoledirektøren:10.03.09 side 1 av 84 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201 Veileder Heftets

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

DIGITAL VURDERING OG EKSAMEN

DIGITAL VURDERING OG EKSAMEN DIGITAL VURDERING OG EKSAMEN - EN JURIDISK VURDERING VÅREN 2014 VERSJON 1.0 Et samarbeidsprosjekt utført på oppdrag fra Ekspertgruppen for Digital vurdering og eksamen av representanter fra: 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Læringsmiljøhåndbok. for studenter ved Universitetet i Bergen

Læringsmiljøhåndbok. for studenter ved Universitetet i Bergen Læringsmiljøhåndbok for studenter ved Universitetet i Bergen Læringsmiljøhåndbok for studenter ved Universitetet i Bergen Januar 2011 Læringsmiljøutvalget oppnevnte høsten 2004 en arbeidsgruppe som utarbeidet

Detaljer

Barnehage, skole og arbeidsliv

Barnehage, skole og arbeidsliv Barnehage, skole og arbeidsliv Aktuelle rettigheter og velferdsordninger Praktisk tilrettelegging i hverdagen hvordan sikre læring, aktivitet og deltakelse NMK Fagkonferanse 17.sept.-13 Trude Løvlie spesialergoterapeut,

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH KS Utdanning Rammeverk for kvalitetssikring av utdanningen ved NHH Vedtatt av Styret ved NHH 24.april 2012 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. KS Utdanning... 4 3. Organisering - KS Utdanning...

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Hå ndbok for kvålitetsutvikling Del 1

Hå ndbok for kvålitetsutvikling Del 1 1 av 20 Hå ndbok for kvålitetsutvikling Del 1 Revidert utgave vedtatt av høgskolestyret 04.09.2014 2 av 20 1. Håndbok for kvalitetsutvikling Håndbok for kvalitetsutvikling for Høgskolen i Ålesund består

Detaljer

Likestillingspolitisk plattform

Likestillingspolitisk plattform Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Likestillingspolitisk plattform Likestillingspolitiske virkemidler skal bidra til å sikre et akademia som er åpent,

Detaljer

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Plan for koordinering av tjenester Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Tromsø kommune januar 2008 1 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLGRUPPE

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret.

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret. Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 26.01.2009 med hjemmel i Kunnskapsdepartementets forskrift

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer