Standard for vurdering for ettårige og toårige maritime fagskoleutdanninger:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standard for vurdering for ettårige og toårige maritime fagskoleutdanninger:"

Transkript

1 Forslag til vedtak: Endringer markert med gult Standard for vurdering for ettårige og toårige maritime fagskoleutdanninger: Sluttvurdering (eksamen) Kvalifisering for sluttvurdering Studenter som skal fremstille seg til sluttvurdering må ha alle obligatoriske studentarbeid godkjent. I dette inngår også at der det er integrert obligatoriske tester eller muntlige høringer må disse være bestått / godkjent. Studentarbeidene dekker hele pensum i emnet. I de tilfeller hvor studentarbeidene ikke har vært individuelle skal det gjennomføres en individuell vurdering av hver enkelt student innen emnet. Fravær fra obligatoriske øvinger/laboratorier/ simulatorer/prosjekt/vurderinger resulterer i at aktiviteten skal gjennomføres før studenten kan fremstille seg til sluttvurdering. Studenten har to forsøk på å få et studentarbeid godkjent. I særlige tilfeller kan rektor gi dispensasjon for et tredje og siste forsøk. Merknad [BRA1]: De fleste uttalelser går i retning av at dette er en ønsket presisering. Dersom studentarbeidene ikke er levert innen frist fastsatt i studieplan, regnes dette som et forsøk. Fristen for andre forsøk er ti (10) virkedager fra innleveringsfrist for første forsøk. I særskilte tilfeller kan rektor gi utsatt innleveringsfrist etter skriftlig søknad. Søknaden må fremstilles minimum tre dager før innleveringsfristens utløp. Studiearbeider kan være gruppearbeider, men skal etterfølges av en individuell evaluering. Denne kan gjøres skriftlig, praktisk/muntlig eller muntlig og skal ende opp i en karakter. Utvikling av oppgaver til skriftlig eksamen STCW-konvensjonene og Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk legger sterke føringen for hvordan kompetanse skal vurderes og hvilke kriterier som skal ligge til grunn for vurderingen. Sjøfartsdirektoratet krever at det som et minimum skal være etablert et formalisert eksamenssamarbeid mellom minst tre tilbydere. I dette samarbeidet vil de samarbeidende skolene ha følgende roller: Eksamensskole, Sensorskole og Klageskole. Merknad [BRA2]: Tromsø har merknad til at det refereres til "skriftlig" eksamen. Samtlige slutt-eksamener som foreslåse i denne standarden er skriftlige. For å sikre at selve prøven ikke er kjent for den enkelte faglærer, skal det etter krav fra Sjøfartsdirektoratet foreligge minst tre forslag til eksamen i de forskjellige emnene. Av disse skal det trekkes ut to som skal benyttes, en for ordinær prøve og en for ny/utsatt prøve. Hvilke eksamensopplegg som blir trukket ut, skal ikke være kjent for lærere og studenter før eksamen starter. Samarbeidet mellom tilbyderne skal også omfatte sensur og klagesensur. Sluttvurdering skal organiseres og gjennomføres i tråd med utdanningstilbyders reglement og STCW-konvensjonens regel I/6.

2 Forslag til vedtak: Endringer markert med gult Eksamen Eksamen består av mappen med studiearbeider med underveisevalueringer og en samlet karakter samt den avsluttende eksamen. Både mappe og eksamen må være bestått og disse to karakterene teller 50/50 prosent hver. Dersom et av redskapsemne (fysikk, matematikk eller norsk) ikke trekkes ut blir mappekarakteren sluttvurderingen. Eksamen innen maskinoffisersutdanningen i emner på det operative nivå,1. studieår. Emnekode Emnebeskrivelse Eksamensform 00TM02A Maskineri på operativt nivå 5 timer skriftlig 00TM02B Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner 5 timer skriftlig på operativt nivå 00TM02C Vedlikehold og reparasjoner på operativt nivå 4 timer skriftlig 00TM02D Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på 5 timer skriftlig operativt nivå 00TM02E Maritim engelsk på operativt nivå 3 timers skriftlig 00TM02F Fysikk på operativt nivå Ett av disse 00TM02G Matematikk på operativt nivå emnene trekkes 00TM02H Norsk kommunikasjon på operativt nivå ut til en 3 timer skriftlig eksamen Eksamen innen maskinoffisersutdanningen i emner på ledelsesnivå nivå,2. studieår. Merknad [BRA3]: I den opprinnelige standarden var det kun avsluttende eksamen som skulle gjelde som vitnemålskarakter. Det hevdes fra Tromsø at denne endringen er en tilpasning til Opplæringsloven og VGS. Det er feil. Flere høgskoler og universitet innfører deleksamener for å få underveisvurdering med. Det er umulig å lage en 5 timers eksamen som skal dekke hele pensum, men det kan oppnås med denne endringen. Merknad [BRA4]: Det er flere som tar til orde for at vedliehold og reperasjoner bør ha egen eksamen. Merknad [BRA5]: Det er flere som tar til orde for at maritm engelsk bør ha egen eksamen. 3 klokketimer bør være tilstrekkelig til å prøve et fag med totalt 75 årstimer. Merknad [BRA6]: Det er flere som bifaller denne ordningen og NOKUT har ikke uttrykt noen bekymring med hensyn på å benytte mappekarakteren som sluttkarakter. Emnekode Emnebeskrivelse Eksamensform 00TM02I Maskineri på ledelsesnivå 5 timer skriftlig Merknad [BRA7]: Se merknadene for operativt nivå. 00TM02J Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner 5 timer skriftlig ledelsesnivå 00TM02K Vedlikehold og reparasjoner på ledelsesnivå 4 timers skriftlig 00TM02L Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord 5 timer skriftlig på ledelsesnivå 00TM02M Maritim engelsk på ledelsesnivå 3 timers skriftlig 00TM02N Fysikk på ledelsesnivå Ett av disse emnene 00TM02O Matematikk på ledelsesnivå trekkes ut til en 3 00TM02P Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå timer skriftlig eksamen

3 Forslag til vedtak: Endringer markert med gult Eksamen i emner innen dekksoffisersutdanningen på det operative nivå,1. studieår Emnekode Emnebeskrivelse Eksamensform 00TM01A Navigering på operativt nivå 5 timer skriftlig 00TM01B Lasting, lossing og stuing på operativt nivå 5 timer skriftlig 00TM01C Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord 5 timer skriftlig på operativt nivå 00TM01D Generell radiooperatøropplæring (General Operator Certificate) 3 timer skriftlig prøve og muntlig / praktisk prøve a 45 min.* 00TM01E Maritim engelsk på operativt nivå 3 timers skriftlig 00TM01F Fysikk på operativt nivå Ett av disse emnene 00TM01G Matematikk på operativt nivå trekkes ut til en 3 00TM01H Norsk kommunikasjon på operativt nivå timer skriftlig eksamen * GOC-eksamen skal bestå av både en skriftlig og en praktisk / muntlig eksamen. Eksamen i GOC er en sertifikatprøve som vurderes til bestått / ikke bestått jfr. retningslinjene. Jfr. FOR nr. 1258: Forskrift om sertifikat for radiooperatører i GMDSS-systemet. Merknad [BRA8]: Det er flere som tar til orde for at maritm engelsk bør ha egen eksamen. 3 klokketimer bør være tilstrekkelig til å prøve et fag med totalt 75 årstimer. Merknad [BRA9]: Det er flere som bifaller denne ordningen og NOKUT har ikke uttrykt noen bekymring med hensyn på å benytte mappekarakteren som sluttkarakter. Eksamen i emner innen dekksoffisersutdanningen på ledelsesnivå,2. studieår Emnekode Emnebeskrivelse Eksamensform 00TM01I Navigering på ledelsesnivå 5 timer skriftlig 00TM01J Lasting, lossing og stuing på ledelsesnivå 5 timer skriftlig 00TM01K Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord 5 timer skriftlig på ledelsesnivå 00TM01M Maritim engelsk på ledelsesnivå 3 timers skriftlig 00TM01N Fysikk på ledelsesnivå Ett av disse emnene 00TM01O Matematikk på ledelsesnivå trekkes ut til en 3 00TM01P Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå timer skriftlig eksamen Merknad [BRA10]: Se merknadene på operativt nivå

4 Forslag til vedtak: Endringer markert med gult Vurdering ved eksamen Sensorene skal ta utgangspunkt i helheten i besvarelsen og vurdere den sentrale faglige kompetansen. Sensorene skal vurdere studentens evne til å få fram hvordan hun/han bruker de teoretiske kunnskapene til å løse utfordringene de blir stilt overfor. Vurderingen skal være en total og helhetlig vurdering av studentens kompetanse sett i forhold til de målene og kriteriene som er gitt i utfordringene. Definisjon av karakteren E slik den er definert i Nasjonal plan for teknisk, fagskoleutdanning, generell del. «Karakter E Tilstrekkelig» Kravet til tilstrekkelig skal forstås slik at STCW konvensjonens minimumskrav til kunnskap, forståelse og dyktighet er oppfylt. Vurdering av de individuelle testene og studentarbeider kan klages på. Klage vurderes av en annen lærer. Disse individuelle testene og studentarbeider samles i mappe og er grunnlag for mappekarakter Ved ordinær sensur av eksamen er det ekstern sensor og faglærer (lokal sensor) som foretar sensuren. Ved uenighet er det ekstern sensor som beslutter. Ved skriftlig sluttvurdering kan kandidaten be om begrunnelse for karakterfastsettelsen innen tre uker etter at resultatet ble klart. Ved muntlig eller kombinert sluttvurdering må kravet om begrunnelse fremsettes eksamensdagen. Sensor kan velge om begrunnelsen skal gis skriftlig eller muntlig. Klagefristen stanses når begrunnelse kreves og vil være tre uker etter begrunnelse er mottatt eller kandidaten burde gjort seg kjent med resultatet. Ved klage er det to sensorer fra klageskolen som foretar klagesensuren. Ved klage er det to sensorer fra klageskolen som foretar klagesensuren. Denne praktiseres som en ny sensur, der disse sensorene ikke får noe informasjon om den første sensurens resultat. Det kan klages på formelle feil og på resultatet av sensuren. Klagen må fremsettes skriftlig til utdanningstilbyders ledelse og underskrives av klageren eller eventuelt av fullmektig. Klagen skal nevne det som blir påklaget, og dersom det er nødvendig, gi opplysninger som gjør det mulig å avgjøre spørsmål om klagerett og om klagefristen er holdt. Klagen skal være begrunnet. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort. For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Styret for den enkelte fagskole er klageinstans for formelle feil. Merknad [BRA11]: Deleksamener kan påklages. En viktig del av evalueringen er at både lærer og student er enig i den evaluering som blir gitt. Det er en av effektene vi ønsker å oppnå med å forlange egenevaluering fra studentene. Det er et krav at de skal være i stand til å vurdere kvaliteten av eget arbeid. Merknad [BRA12]: Her kom det en merknad fra NOKUT som medfører at den opprinnelige formuleringen videreføres.

5 Standard for vurdering for ettårige og toårige maritime fagskoleutdanninger: HØRINGS SVAR FRA BERGEN MARITIME FAGSKOLE HØRINGSFRIST 4 APRIL 2014 Sluttvurdering (eksamen) Kvalifisering for sluttvurdering Studenter som skal fremstille seg til sluttvurdering må ha alle obligatoriske studentarbeid godkjent. I dette inngår også at der det er integrert obligatoriske tester eller muntlige høringer må disse være bestått / godkjent. Studentarbeidene dekker hele pensum i emnet. I de tilfeller hvor studentarbeidene ikke har vært individuelle skal det gjennomføres en individuell vurdering av hver enkelt student innen emnet. Fravær fra obligatoriske øvinger/laboratorier/ simulatorer/prosjekt/vurderinger resulterer i at aktiviteten skal gjennomføres før studenten kan fremstille seg til sluttvurdering. Studenten har to forsøk på å få et studentarbeid godkjent. I særlige tilfeller kan rektor gi dispensasjon for et tredje og siste forsøk. Dersom studentarbeidene ikke er levert innen frist fastsatt i studieplan, regnes dette som et forsøk. Fristen for andre forsøk er ti (10) virkedager fra innleveringsfrist for første forsøk. I særskilte tilfeller kan rektor gi utsatt innleveringsfrist etter skriftlig søknad. Søknaden må fremstilles minimum tre dager før innleveringsfristens utløp. Studiearbeider kan være gruppearbeider, men skal etterfølges av en individuell evaluering. Denne kan gjøres skriftlig, praktisk/muntlig eller muntlig og skal ende opp i en karakter. Utvikling av oppgaver til skriftlig eksamen STCW-konvensjonene og Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk legger sterke føringen for hvordan kompetanse skal vurderes og hvilke kriterier som skal ligge til grunn for vurderingen. Sjøfartsdirektoratet krever at det som et minimum skal være etablert et formalisert eksamenssamarbeid mellom minst tre tilbydere. I dette samarbeidet vil de samarbeidende skolene ha følgende roller: Eksamensskole, Sensorskole og Klageskole. For å sikre at selve prøven ikke er kjent for den enkelte faglærer, skal det etter krav fra Sjøfartsdirektoratet foreligge minst tre forslag til eksamen i de forskjellige emnene. Av disse skal det trekkes ut to som skal benyttes, en for ordinær prøve og en for ny/utsatt prøve. Hvilke eksamensopplegg som blir trukket ut, skal ikke være kjent for lærere og studenter før eksamen starter. Samarbeidet mellom tilbyderne skal også omfatte sensur og klagesensur. Sluttvurdering skal organiseres og gjennomføres i tråd med utdanningstilbyders reglement og STCW-konvensjonens regel I/6.

6 Eksamen Eksamen består som før av mappen med studiearbeider med underveisevalueringer og en samlet karakter samt den avsluttende eksamen. Både mappe og eksamen må være bestått og disse to karakterene teller 50/50 prosent hver. Dersom et av redskapsemne (fysikk, matematikk eller norsk) ikke trekkes ut blir mappekarakteren sluttvurderingen. Eksamen innen maskinoffisersutdanningen i emner på det operative nivå,1. studieår. Emnekode Emnebeskrivelse Eksamensform 00TM02A Maskineri på operativt nivå 5 timer skriftlig 00TM02B Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner 5 timer skriftlig på operativt nivå 00TM02C Vedlikehold og reparasjoner på operativt nivå 4 timer skriftlig 00TM02D Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på 5 timer skriftlig operativt nivå 00TM02E Maritim engelsk på operativt nivå 3 timers skriftlig 00TM02F Fysikk på operativt nivå Ett av disse 00TM02G Matematikk på operativt nivå emnene trekkes 00TM02H Norsk kommunikasjon på operativt nivå ut til en 3 timer skriftlig eksamen Eksamen innen maskinoffisersutdanningen i emner på ledelsesnivå nivå,2. studieår. Emnekode Emnebeskrivelse Eksamensform 00TM02I Maskineri på ledelsesnivå 5 timer skriftlig 00TM02J Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner 5 timer skriftlig ledelsesnivå 00TM02K Vedlikehold og reparasjoner på ledelsesnivå 4 timers skriftlig 00TM02L Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på ledelsesnivå 5 timer skriftlig 00TM02M Maritim engelsk på ledelsesnivå 3 timers skriftlig 00TM02N Fysikk på ledelsesnivå Ett av disse 00TM02O Matematikk på ledelsesnivå emnene trekkes 00TM02P Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå ut til en 3 timer skriftlig eksamen

7 Eksamen i emner innen dekksoffisersutdanningen på det operative nivå,1. studieår Emnekode Emnebeskrivelse Eksamensform 00TM01A Navigering på operativt nivå 5 timer skriftlig 00TM01B Lasting, lossing og stuing på operativt nivå 5 timer skriftlig 00TM01C Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på operativt nivå 5 timer skriftlig 00TM01D Generell radiooperatøropplæring (General Operator Certificate) * GOC-eksamen skal bestå av både en skriftlig og en praktisk / muntlig eksamen. Eksamen i GOC er en sertifikatprøve som vurderes til bestått / ikke bestått jfr. retningslinjene. Jfr. FOR nr. 1258: Forskrift om sertifikat for radiooperatører i GMDSS-systemet. Eksamen i emner innen dekksoffisersutdanningen på ledelsesnivå,2. studieår 3 timer skriftlig prøve og muntlig / praktisk prøve a 45 min.* 00TM01E Maritim engelsk på operativt nivå 3 timers skriftlig 00TM01F Fysikk på operativt nivå Ett av disse emnene 00TM01G 00TM01H Matematikk på operativt nivå Norsk kommunikasjon på operativt nivå trekkes ut til en 3 timer skriftlig eksamen Emnekode Emnebeskrivelse Eksamensform 00TM01I Navigering på ledelsesnivå 5 timer skriftlig 00TM01J Lasting, lossing og stuing på ledelsesnivå 5 timer skriftlig 00TM01K Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord 5 timer skriftlig på ledelsesnivå 00TM01M Maritim engelsk på ledelsesnivå 3 timers skriftlig 00TM01N Fysikk på ledelsesnivå Ett av disse emnene 00TM01O Matematikk på ledelsesnivå trekkes ut til en 3 00TM01P Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå timer skriftlig eksamen

8 Vurdering ved eksamen Sensorene skal ta utgangspunkt i helheten i besvarelsen og vurdere den sentrale faglige kompetansen. Sensorene skal vurdere studentens evne til å få fram hvordan hun/han bruker de teoretiske kunnskapene til å løse utfordringene de blir stilt overfor. Vurderingen skal være en total og helhetlig vurdering av studentens kompetanse sett i forhold til de målene og kriteriene som er gitt i utfordringene. Definisjon av karakteren E slik den er definert i Nasjonal plan for teknisk, fagskoleutdanning, generell del. «Karakter E Tilstrekkelig» Kravet til tilstrekkelig skal forstås slik at STCW konvensjonens minimumskrav til kunnskap, forståelse og dyktighet er oppfylt. Vurdering av de individuelle testene og studentarbeider kan klages på. Klage vurderes av en annen lærer. Disse individuelle testene og studentarbeider samles i mappe og er grunnlag for mappekarakter Ved ordinær sensur av eksamen er det ekstern sensor og faglærer (lokal sensor) som foretar sensuren. Ved uenighet er det ekstern sensor som beslutter. Ved skriftlig sluttvurdering kan kandidaten be om begrunnelse for karakterfastsettelsen innen tre uker etter at resultatet ble klart. Ved muntlig eller kombinert sluttvurdering må kravet om begrunnelse fremsettes eksamensdagen. Sensor kan velge om begrunnelsen skal gis skriftlig eller muntlig. Klagefristen stanses når begrunnelse kreves og vil være tre uker etter begrunnelse er mottatt eller kandidaten burde gjort seg kjent med resultatet. Ved klage er det to sensorer fra klageskolen som foretar klagesensuren. Ved denne vurderingen skal det vurderes hvorvidt den opprinnelige sensur var klart urimelig. Dersom det er tilfellet skal ny karakter fastsettes. Det kan klages på formelle feil og på resultatet av sensuren. Klagen må fremsettes skriftlig til utdanningstilbyders ledelse og underskrives av klageren eller eventuelt av fullmektig. Klagen skal nevne det som blir påklaget, og dersom det er nødvendig, gi opplysninger som gjør det mulig å avgjøre spørsmål om klagerett og om klagefristen er holdt. Klagen skal være begrunnet. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort. For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Styret for den enkelte fagskole er klageinstans for formelle feil.

9 From: Christin Drangsland To: "Harry Arne Haugen" Cc: Almedal, Bernt Rolf; "Jack_Arild Andersen - Sjøfartsdirektoratet (Jack- Subject: SV: Høring - Endring av "Nasjonal standard for vurdering" Date: 26. mars :23:31 Hei igjen Jeg glemte å si at når dere har gjort endringer i de nasjonale planene for de maritime utdanningene, er det fint om dere sender siste versjon av planen til Dette slik at NOKUT alltid vet hvilken plan som er gjeldene. Med vennlig hilsen Christin Drangsland seniorrådgiver NOKUT Drammensveien 288 Postboks Lysaker Tlf Dir.tlf Fra: Christin Drangsland Sendt: 26. mars :36 Til: 'Harry Arne Haugen' Kopi: Jack_Arild Andersen - Sjøfartsdirektoratet (Jack- Emne: SV: Høring - Endring av "Nasjonal standard for vurdering" Hei, Beklager sen tilbakemelding. Jeg setter Bernt Almedal og Jack Arild Andersen i kopifeltet slik at de også får denne informasjonen. Om alle skolene er enige i endringene om eksamen og sikrer at dette ikke bryter med kravene i STCW- konvensjonene eller krav fra Sjøfartsdirektoratet, må dere ikke søke NOKUT om vesentlig endring for de endringene som er foreslått. Jeg ser imidlertid at dere forslår endringer i bestemmelsen om klage og sensur som ikke er tilfredsstillende. I vår «veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning» står det følgende om klage på karakter ved skriftlig eksamen: «Når en student klager på karakterfastsetting, skal nye sensorer foreta en ny vurdering av oppgaven. Klagesensorer skal ikke gjøres kjent med opprinnelig karakter eller førstehåndssensorenes vurderinger, dette for å sikre studentene en upartisk og rettferdig vurdering. Endring av karakter kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Studenten kan ikke klage på karakterfastsetting ved ny sensurering». Vi vil også be dere informere tilbyderne om at de må sikre at det er samsvar mellom

10 bestemmelsene i de nasjonale planene og deres eget reglement. Ta kontakt om du har spørsmål. Med vennlig hilsen Christin Drangsland seniorrådgiver NOKUT Drammensveien 288 Postboks Lysaker Tlf Dir.tlf Fra: Harry Arne Haugen Sendt: 26. februar :22 Til: Christin Drangsland Emne: VS: Høring - Endring av "Nasjonal standard for vurdering" Hei Christin og takk for sist. Jeg trenger litt hjelp til å få vurdert om de foreslåtte endringer i «Nasjonal standard for vurdering» er så omfattende at de maritime fagskolen må sende søknad om ny godkjenning som følge av vesentlige endringer: Godkjent Originaldokument er vedlagt som PDF fil. Godkjenning Av Forslag til endringer er vedlagt som Word fil. På forhånd tusen takk for hjelpen. Med vennlig hilsen Harry Arne Haugen Avdelingsleder Fagskolen, Kvalitetsleder og Eksamensansvarlig TMS Tromsø maritime skole pb: 6341, 9293 TROMSØ Tlf: / Tromsø maritime skole er miljøfyrtårn. Unngå utskrift av denne e-post! Fra: Almedal, Bernt Rolf Sendt: 25. februar :28

11 Til: Austevoll videregående skole; Bergen maritime fagskole; Bodin videregående skole og maritime fagskole; Vest-Agder fylkeskommune; Fagskoleni vestfold; Fagskolen i Ålesund; Karmsund videregående skole; Kristiansund videregående skole; Måløy videregående skole; Nordkap tekniske fagskole og videregående skole; Trondheim fagskole Ladejarlen videregående skole; Vestlofoten videregående skole; Ytre namdal videregående skole; Post Tromsø Maritime Skole Kopi: 'Alf Furland - Fagskolen i Ålesund; 'Anne De Lange - Bergen Maritime skole; 'Ola Småkasin - Fagskolen i Vestfold; Snorre Bråthen; 'Tor Solheim - Fagskolen i Sogn og fjordane; Harry Arne Haugen; Bård Inge Thun Emne: Høring - Endring av "Nasjonal standard for vurdering" Hei På siste møte i NUTF ble det etter forslag, vedtatt å sende vedlagte endringsforslag ut på høring. Endringer er markert med gult. Bernt R. Almedal Leder NUTF

12 Foreløpig tilbakemelding på høring fra Tromsø maritme skole: Foreslår at saken legges på is til gjennomført og evaluert den nye ordningen. Tromsø maritime skole vil ikke under noen omstendigheter tilslutt seg en søknad om endringer slik forslaget foreligger. NUTF Kan ikke beslutte dette for de andre skolene slik forslaget foreligger. Etter å ha lest gjennom dette nøye er det helt tydelig for meg at forslaget bygger på en undervisnings og vurderingskultur forankret i den videregående skoles tradisjon. Det tenkes standpunktvurdering uten å nevnes. Det som skrives strider i midlertid mot tradisjonene i de andre tertiærutdanningene i Norge, der standpunktvurderingskulturen ikke er rådende, og der det er ekstern sensor som fastsetter endelige karakterer. Videre er jeg forundret over at det kun er halvparten av nasjonal standard for vurdering som er tatt med i forslaget til endring. Er det meningen at alt om vurdering underveis, vurderingskriterier med videre, ikke lenger skal være et krav? Det er også et annet moment som slår meg. Uten å ha forsøkt ordningen i vår nye godkjenning en eneste gang konkluderes det med at endringer er nødvendig i så stort omfang at det rokker med grunnpilarene for den prinsipielle strukturen som er valgt for utdanningen, der STCW konvensjonens oppbygging er gjennomgripende. Det føres ikke et eneste saklig argument som begrunner behovet for noen av endringene. Imidlertid kjenner jeg dette godt igjen fra den videregående utdanningens tradisjonelle vurderingskultur. Med bakgrunn i dette foreslår jeg at denne debatten legges på is og at vi samlet foretar en grundig vurdering av årets eksamen, og med bakgrunn i erfaringer og kunnskaper om den godkjente ordningen innleder en debatt om endringsbehov. Det er noen momenter i endringsforslaget som virker fornuftige, mens andre vil etter min ikke kunne aksepteres av TMS da de ikke samsvarer med de krav til samarbeid om sluttvurdering og klagebehandling som våre sjøfartsmyndigheter har satt for oss. Sluttvurdering (eksamen) Kvalifisering for sluttvurdering Studenter som skal fremstille seg til sluttvurdering må ha alle obligatoriske studentarbeid godkjent. I dette inngår også at der det er integrert obligatoriske tester eller muntlige høringer må disse være bestått / godkjent. Disse studentarbeidene skal dekke hele pensum i emnet. I de tilfeller hvor studentarbeidene ikke har vært individuelle skal det gjennomføres en etterfølgende prøve med individuell vurdering av hver enkelt student. Fravær fra obligatoriske øvinger/laboratorier/ simulatorer/prosjekt/vurderinger resulterer i at aktiviteten må gjennomføres på et senere tidspunkt før studenten kan fremstille seg til sluttvurdering. Kommentar fra HARRY Tromsø: Den nye teksten som er ført inne er egentlig den som er merket rød. Den nye teksten er etter min vurdering en god presisering som gjerne kan tas inn. Den presiserer at vurdering av kompetanse skal være individuelt-

13 Studenten har to forsøk på å få et studentarbeid godkjent. I særlige tilfeller kan rektor gi dispensasjon for et tredje og siste forsøk. Dersom studentarbeidene ikke er levert innen frist fastsatt i studieplan, regnes dette som et forsøk. Fristen for andre forsøk er ti (10) virkedager fra innleveringsfrist for første forsøk. I særskilte tilfeller kan rektor gi utsatt innleveringsfrist etter skriftlig søknad. Søknaden må fremstilles minimum tre dager før innleveringsfristens utløp. Studiearbeider kan være gruppearbeider, men skal etterfølges av en individuell evaluering. Denne kan gjøres skriftlig, praktisk/muntlig eller muntlig og skal ende opp i en karakter. Utvikling av oppgaver til skriftlig eksamen Kommentar fra Tromsø: Kravet om felles eksamen fra Sjøfartsdirektoratet i emner regulert av STCW konvensjonen begrenser seg ikke til skriftlig eksamen. Dersom vi skulle velge en annen form, skal eksamener utvikles og godkjennes av minst tre samarbeidende skole og oppgavesettene være gjenstand for uttrekk til ordinær og eventuell ny eksamen. Det er ingen indikasjoner som presiserer noe annet. STCW-konvensjonene og Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk legger sterke føringen for hvordan kompetanse skal vurderes og hvilke kriterier som skal ligge til grunn for vurderingen. Sjøfartsdirektoratet krever at det som et minimum skal være etablert et formalisert eksamenssamarbeid mellom minst tre tilbydere. I dette samarbeidet vil de samarbeidende skolene ha følgende roller: Eksamensskole, Sensorskole og Klageskole. For å sikre at selve prøven ikke er kjent for den enkelte faglærer, skal det etter krav fra Sjøfartsdirektoratet foreligge minst tre forslag til eksamen i de forskjellige emnene. Av disse skal det trekkes ut to som skal benyttes, en for ordinær prøve og en for ny/utsatt prøve. Hvilke eksamensopplegg som blir trukket ut, skal ikke være kjent for lærere og studenter før eksamen starter. Samarbeidet mellom tilbyderne skal også omfatte sensur og klagesensur. Sluttvurdering skal organiseres og gjennomføres i tråd med utdanningstilbyders reglement og STCW-konvensjonens regel I/6. Eksamen Eksamen består av mappen med studiearbeider med underveisevalueringer og en samlet karakter samt den avsluttende eksamen. Begge må være bestått og disse to karakterene teller 50 prosent hver. Dersom et redskapsemne (engelsk, fysikk, matematikk eller norsk) ikke trekkes ut blir mappekarakteren sluttvurderingen. Kommentar fra Tromsø: Følge den nye fagskoletilsynsforskriftenn heter det: Beskriv kort de eksamens- og vurderingsordningene dere benytter i utdanningen. Begrunn hvorfor dere mener at disse eksamens- og vurderingsordningene er de best egnede til å vurdere om læringsutbyttet er oppnådd.

14 Prisipper Mappe + eksamen: Jeg forutsetter at ekstern sensor må ha tilgang til alt materiale som er med i vurderingsgrunnlaget, og på den måten har den avgjørende myndighet ved uenighet om endelig karakter. I så måte er dette en løsning som vi bør vurdere da den etter alt å dømme gir et bredere vurderingsgrunnlag for kompetanse enn kun en skriftlig eksamen. Imidlertid vi arbeidsmengden på den enkelte eksterne sensor etter all sansynlighet øke betraktelig. Hvordan blir det da med honorering og tid til sensur? Dersom ekstern sensor ikke skal vurdere mappen, og kun har tilgang til eksamen: Dersom ekstern sensor skal beslutte endelig karakter blir ikke mappen en del av vurderingsgrunnlaget. Og vi har det systemet vi har i dag. Når mapper og eksamen begge skal telle ved karakteroppgjør, og ekstern sensor ikke skal vurdere mappeinnholdet, må intern sensor beslutte endelig karakter og dermed også ha myndighet til å endre ekstern sensors vurdering. Hvordan sikres en uhildet vurdering av kandidatens kompetanse dersom ikke ekstern sensor skal ha avgjørende myndighet på endelig karakter? Hovedargumentet fra Sjøfartsdirektoratet for å kreve at eksternt sensor og eksamenssamarbeid er å sikre at det ikke kan undervises etter «teach to the test» metoden. Det innebærer at den prøven som skal ligge til grunn for endelig vurdering med karakter ikke skal være kjent for faglæreren. Videre strider dette måt kravet om at det ved uenighet er ekstern sensor som fastsetter endelig karakter. Konklusjon: Krav gitt av Sjøfartsdirektoratet gir oss ikke anledning til å gjennomføre tester som skal ligge til grunn for fastsetting av endelig karakter som er kjent for faglærer, vi har heller ikke anledning til å fravike kravet om ekstern sensors plikt til å beslutte endelig karakter ved uenighet. Emnekode Emnebeskrivelse Eksamensform 00TM02A Maskineri på operativt nivå 5 timer skriftlig 00TM02C Vedlikehold og reparasjoner på operativt nivå 00TM02B Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner 5 timer skriftlig på operativt nivå 00TM02D Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på 5 timer skriftlig operativt nivå 00TM02E Maritim engelsk på operativt nivå Ett av disse 00TM02F Fysikk på operativt nivå emnene trekkes 00TM02G Matematikk på operativt nivå ut til en 3 timer 00TM02H Norsk kommunikasjon på operativt nivå skriftlig Eksamen i emner på operativt nivå (1. studieår FTM02H og FTM04H) Eksamen i emner på ledelsesnivå (2. studieår FTM02H)

15 Emnekode Emnebeskrivelse Eksamensform 00TM02I Maskineri på ledelsesnivå 5 timer skriftlig 00TM02K Vedlikehold og reparasjoner på ledelsesnivå 00TM02J Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner 5 timer skriftlig ledelsesnivå 00TM02L Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på 5 timer skriftlig ledelsesnivå 00TM02M Maritim engelsk på ledelsesnivå Ett av disse 00TM02N Fysikk på ledelsesnivå emnene trekkes 00TM02O Matematikk på ledelsesnivå ut til en 3 timer 00TM02P Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå skriftlig Kommentar fra Harry Tromsø: Emnene: 00TM02A-00TM02C-00TM02I-00TM02K. Sammenslåingen av emnene 00M02A/I med 00TM02C/K i en eksamen skaper etter min vurdering følgende utfordringer: Emneplanene har definert dette som separate emner, og i henhold til vår godkjenning skal de komme til uttrykk med separate karakterer på vitnemålet: Å slå sammen disse planene til en er en teoretisk mulighet, men da forlater vi prinsippet om å bygge utdanningen, planene og dokumentasjonen på samme struktur som STCW konvensjonen og Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. Endringen som er foreslått har etter min vurdering kun to hensikter: 1 - Ivareta en undervisningstradisjon ved en skole eller og 2 - Spare penger. Konklusjon: Jeg mener bestemt at det er uklokt å forlate prinsippet om strukturering etter Konvensjonen. Jeg tror også det er uklokt å sammenflettet disse to kompetanseområdene i en eksamen som må resultere i to karakterer av to grunner: Fokuset disset to sentrale emnene får i sluttprøvingen blir for liten i forhold til omfanget i opplæringen. Det bryter mot prinsippet om strukturering etter STCW - Konvensjonen Eksamen i emner på operativt nivå (1. studieår FTM01H og FTM03H) Emnekode Emnebeskrivelse Eksamensform 00TM01A Navigering på operativt nivå 5 timer skriftlig 00TM01B Lasting, lossing og stuing på operativt nivå 5 timer skriftlig 00TM01C Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på operativt nivå 5 timer skriftlig 00TM01D Generell radiooperatøropplæring (General Operator Certificate) 3 timer skriftlig prøve og muntlig / praktisk prøve a 45 min.* 00TM01E Maritim engelsk på operativt nivå Ett av disse emnene

16 00TM01F Fysikk på operativt nivå trekkes ut til en 3 00TM01G Matematikk på operativt nivå timer skriftlig 00TM01H Norsk kommunikasjon på operativt nivå eksamen GOC-eksamen skal bestå av både en skriftlig og en praktisk / muntlig eksamen. Eksamen i GOC er en sertifikatprøve som vurderes til bestått / ikke bestått jfr. retningslinjene. Jfr. FOR nr. 1258: Forskrift om sertifikat for radiooperatører i GMDSS-systemet. Emnekode Emnebeskrivelse Eksamensform 00TM01I Navigering på ledelsesnivå 5 timer skriftlig 00TM01J Lasting, lossing og stuing på ledelsesnivå 5 timer skriftlig 00TM01K Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord 5 timer skriftlig på ledelsesnivå 00TM01M Maritim engelsk på ledelsesnivå Ett av disse emnene 00TM01N Fysikk på ledelsesnivå trekkes ut til en 3 00TM01O Matematikk på ledelsesnivå timer skriftlig 00TM01P Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå eksamen Eksamen i emner på ledelsesnivå (2. studieår) Redskapsemnene: Hvordan er det tenkt at fastsettingen av karakter i redskapsemnene skal være? Hvilke kontroll sikrer en uhildet vurdering? Hvordan skal klageretten ivaretas? Kanskje gjelder dette spesielt konvensjonsfaget engelsk. Hva skjer med redskapsemnenes status i et slikt system? Vurdering ved eksamen Sensorene skal ta utgangspunkt i helheten i besvarelsen og vurdere den sentrale faglige kompetansen. Sensorene skal vurdere studentens evne til å få fram hvordan hun/han bruker de teoretiske kunnskapene til å løse utfordringene de blir stilt overfor. Vurderingen skal være en total og helhetlig vurdering av studentens kompetanse sett i forhold til de målene og kriteriene som er gitt i utfordringene. Definisjon av karakteren E slik den er definert i Nasjonal plan for teknisk, fagskoleutdanning, generell del. «Karakter E Tilstrekkelig» Kravet til tilstrekkelig skal forstås slik at STCW konvensjonens minimumskrav til kunnskap, forståelse og dyktighet er oppfylt. Vurdering av de individuelle testene og studentarbeider kan klages på. Klage vurderes av en annen lærer. (Har ikke skolen flere med kompetanse må ekstern klageinstans oppnevnes) Disse individuelle testene og studentarbeider samles i mappe og er grunnlag for mappekarakter Som skal gjøres tilgjengelig for ekstern sensor å inngå i vurderingsgrunnlaget for endelig karakter. ( Dette må inn for å tilfredsstille de krav SD har satt til oss. )

17 Ved ordinær sensur av eksamen er det ekstern sensor og faglærer (lokal sensor) som foretar sensuren. Ved uenighet er det ekstern sensor som beslutter. Ved skriftlig sluttvurdering kan kandidaten be om begrunnelse for karakterfastsettelsen innen tre uker etter at resultatet ble klart. Ved muntlig eller kombinert sluttvurdering må kravet om begrunnelse fremsettes eksamensdagen. Sensor kan velge om begrunnelsen skal gis skriftlig eller muntlig. Klagefristen stanses når begrunnelse kreves og vil være tre uker etter begrunnelse er mottatt eller kandidaten burde gjort seg kjent med resultatet. Ved klage er det to sensorer fra klageskolen som foretar klagesensuren. Ved denne vurderingen skal det vurderes hvorvidt den opprinnelige sensur var klart urimelig. Dersom det er tilfellet skal ny karakter fastsettes. (NEI NEI NEI! DETTE MÅ ALDRI FÅ LOV TIL Å SKJE. Er det forrige sensores arbeid som skal vurderes, eller er det kandidaens prsetasjoner som skal vurderes på nytt. Hvordan ivarets studentens rettigheter dersom vi skal legge til grunn bestemmelser forankret i opplæringsloven. Det kan klages på formelle feil og på resultatet av sensuren. Klagen må fremsettes skriftlig til utdanningstilbyders ledelse og underskrives av klageren eller eventuelt av fullmektig. Klagen skal nevne det som blir påklaget, og dersom det er nødvendig, gi opplysninger som gjør det mulig å avgjøre spørsmål om klagerett og om klagefristen er holdt. Klagen skal være begrunnet. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort. For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Styret for den enkelte fagskole er klageinstans for formelle feil.

18 Tromsø maritime skole NUTF V/ Leder Bernt Almedal Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 14/ Harry Arne Haugen B03 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 13391/ Høringsuttalelse om foreslåtte endringer i Nasjonal standard for vurdering Vi viser til høringsuttalelse sendt fra avdelingsleder for fagskolen til leder for NUTF 26. februar 2014 om foreslåtte endringer i Nasjonal standard for vurdering. Fagansvarlige i fagskolen har i samarbeid med avdelingsleder for fagskolen ved Tromsø maritime skole har behandlet saken og fremmer følgende felles uttalelse: Forslag til vedtak: Foreslår at saken legges på is til gjennomført og evaluert den nye ordningen. Tromsø maritime skole vil ikke under noen omstendigheter tilslutt seg en søknad om endringer slik forslaget foreligger. NUTF Kan ikke beslutte dette for de andre skolene slik forslaget foreligger. Generell høringsuttalelse: Etter å ha lest gjennom dette nøye er det helt tydelig for oss at forslaget bygger på en undervisnings og vurderingskultur forankret i den videregående skoles tradisjon. Det tenkes standpunktvurdering uten å nevnes. Det som skrives strider i midlertid mot tradisjonene i de andre tertiærutdanningene i Norge, der standpunktvurderingskulturen ikke er rådende, og der det er ekstern sensor som fastsetter endelige karakterer. Videre er vi forundret over at det kun er halvparten av nasjonal standard for vurdering som er tatt med i forslaget til endring. Er det meningen at alt om vurdering underveis, vurderingskriterier med videre, ikke lenger skal være et krav? Uten å ha forsøkt ordningen i vår nye godkjenning en eneste gang konkluderes det med at endringer er nødvendig i så stort omfang at det rokker med grunnpilarene for den prinsipielle strukturen som er valgt for utdanningen, der STCW konvensjonens oppbygging er gjennomgripende. Det føres ikke et eneste saklig argument som begrunner behovet for noen av endringene. Imidlertid kjenner vi dette godt igjen fra den videregående utdanningens tradisjonelle vurderingskultur. Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Sommerfeldtsgate 74/ NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6341 Langnes, TROMSØ

19 2 Med bakgrunn i dette foreslår vi at denne debatten legges på is og at vi samlet foretar en grundig vurdering av årets eksamen, og med bakgrunn i erfaringer og kunnskaper om den godkjente ordningen innleder en debatt om endringsbehov. Det er noen momenter i endringsforslaget som virker fornuftige, mens andre vil etter min ikke kunne aksepteres av TMS da de ikke samsvarer med de krav til samarbeid om sluttvurdering og klagebehandling som våre sjøfartsmyndigheter har satt for oss. Spesifikk tilbakemelding på detaljer i forslaget. Sluttvurdering (eksamen) Kvalifisering for sluttvurdering Den nye teksten er etter vår vurdering en god presisering som gjerne kan tas inn. Den presiserer at vurdering av kompetanse skal være individuelt- Utvikling av oppgaver til skriftlig eksamen Kravet om felles eksamen fra Sjøfartsdirektoratet i emner regulert av STCW konvensjonen begrenser seg ikke til skriftlig eksamen. Dersom vi skulle velge en annen form, skal eksamener utvikles og godkjennes av minst tre samarbeidende skole og oppgavesettene være gjenstand for uttrekk til ordinær og eventuell ny eksamen. Det er ingen indikasjoner som presiserer noe annet. Eksamen Følge den nye fagskoletilsynsforskriften heter det: Beskriv kort de eksamens- og vurderingsordningene dere benytter i utdanningen. Begrunn hvorfor dere mener at disse eksamens- og vurderingsordningene er de best egnede til å vurdere om læringsutbyttet er oppnådd. Prinsipper Mappe + eksamen: Vi forutsetter at ekstern sensor må ha tilgang til alt materiale som er med i vurderingsgrunnlaget, og på den måten har den avgjørende myndighet ved uenighet om endelig karakter. I så måte er dette en løsning som vi bør vurdere da den etter alt å dømme gir et bredere vurderingsgrunnlag for kompetanse enn en skriftlig eksamen vil gi alene. Imidlertid vil arbeidsmengden på den enkelte eksterne sensor etter all sannsynlighet øke betraktelig. Hvordan blir det da med honorering og tid til sensur? Dersom ekstern sensor ikke skal vurdere mappen, og kun har tilgang til eksamen: Dersom ekstern sensor skal beslutte endelig karakter blir ikke mappen en del av vurderingsgrunnlaget. Og vi har det systemet vi har i dag. Når mapper og eksamen begge skal telle ved karakteroppgjør, og ekstern sensor ikke skal vurdere mappeinnholdet, må intern sensor beslutte endelig karakter og dermed også ha myndighet til å endre ekstern sensors vurdering. Hvordan sikres en uhildet vurdering av kandidatens kompetanse dersom ikke ekstern sensor skal ha avgjørende myndighet på endelig karakter? Hovedargumentet fra Sjøfartsdirektoratet for å kreve at eksternt sensor og eksamenssamarbeid er å sikre at det ikke kan undervises etter «teach to the test» metoden. Det innebærer at den prøven som skal ligge til grunn for endelig vurdering med karakter ikke skal være kjent for faglæreren. Videre strider dette måt kravet om at det ved uenighet er ekstern sensor som fastsetter endelig karakter.

20 Konklusjon om eksamensordning: Krav gitt av Sjøfartsdirektoratet gir oss ikke anledning til å gjennomføre tester som skal ligge til grunn for fastsetting av endelig karakter som er kjent for faglærer, vi har heller ikke anledning til å fravike kravet om ekstern sensors plikt til å beslutte endelig karakter ved uenighet. Sammenslåing av emner til en eksamen. Eksamen i emner på operativt nivå (1. studieår FTM02H og FTM04H) Eksamen i emner på ledelsesnivå (2. studieår FTM02H) Emnene: 00TM02A-00TM02C-00TM02I-00TM02K: Sammenslåingen av emnene 00M02A/I med 00TM02C/K i en eksamen skaper etter vår vurdering følgende utfordringer: Emneplanene har definert dette som separate emner, og i henhold til vår godkjenning skal de komme til uttrykk med separate karakterer på vitnemålet: Å slå sammen disse planene til en, er en teoretisk mulighet, men da forlater vi prinsippet om å bygge utdanningen, planene og dokumentasjonen på samme struktur som STCW konvensjonen og Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. Endringen som er foreslått har etter min vurdering kun to hensikter: 1 - Ivareta en undervisningstradisjon ved en skole eller og 2 - Spare penger. Konklusjon om sammenslåing av emner: Vi mener bestemt at det er uklokt å forlate prinsippet om strukturering etter Konvensjonen. Vi tror også det er lurt å flette sammen disse to kompetanseområdene i en eksamen som må resultere i to karakterer av to grunner: Fokuset disse to sentrale emnene får i sluttprøvingen blir for liten i forhold til omfanget i opplæringen. Det bryter mot prinsippet om strukturering etter STCW - Konvensjonen 3 Ny ordning for redskapsemnene: Hvordan er det tenkt at fastsettingen av karakter i redskapsemnene skal være? Hvilke kontroll sikrer en uhildet vurdering? Hvordan skal klageretten ivaretas? Kanskje gjelder dette spesielt konvensjonsfaget engelsk. Hva skjer med redskapsemnenes status i et slikt system? Vurdering av eksamensbesvarelser / sensur Vurdering av de individuelle testene og studentarbeider kan klages på. Klage vurderes av en annen lærer. o Kommentar: Har ikke skolen flere med kompetanse må ekstern klageinstans oppnevnes Disse individuelle testene og studentarbeider samles i mappe og er grunnlag for mappekarakter o Kommentar: Som skal gjøres tilgjengelig for ekstern sensor å inngå i vurderingsgrunnlaget for endelig karakter. Dette må inn for å tilfredsstille de krav SD har satt til oss.

21 4 Klagebehandling: Ved klage er det to sensorer fra klageskolen som foretar klagesensuren. Ved denne vurderingen skal det vurderes hvorvidt den opprinnelige sensur var klart urimelig. Dersom det er tilfellet skal ny karakter fastsettes. o Kommentar: Dette strider mot NOKUT retningslinjer for behandling av klager. Er det forrige sensors arbeid som skal vurderes, eller er det kandidatens prestasjoner som skal vurderes på nytt. Hvordan ivaretas studentens rettigheter dersom vi skal legge til grunn bestemmelser forankret i opplæringsloven. Med vennlig hilsen Snorre Bråthen rektor Harry Arne Haugen avdelingsleder Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Kopi:

22 Vår dato: Arkivkode: _;A41 Gradering::ugradert Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Sturla Nilsen Telefon: Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning v/ leder Bernt R. Almedal Høring - Endring av nasjonal standard for vurdering Viser til mail fra Bernt R. Almedal. Leder NUTF. 25. februar Høring - Endring av "Nasjonal standard for vurdering" Nordkapp maritme fagskole vil med dette kommetere de endringene som er foreslått. Det forusettes at de enringene som er foreslått er i henhold til NOKUTs og Sjøfartsdirektoratets retningslinjer. De endringene som er foreslått kommeterers underveis. Endringsforslag nr. 1 Sluttvurdering (eksamen) Kvalifisering for sluttvurdering Studenter som skal fremstille seg til sluttvurdering må ha alle obligatoriske studentarbeid godkjent. I dette inngår også at der det er integrert obligatoriske tester eller muntlige høringer må disse være bestått / godkjent. Disse studentarbeidene skal dekke hele pensum i emnet. I de tilfeller hvor studentarbeidene ikke har vært individuelle skal det gjennomføres en etterfølgende prøve med individuell vurdering av hver enkelt student. Fravær fra obligatoriske øvinger/laboratorier/ simulatorer/prosjekt/vurderinger resulterer i at aktiviteten må gjennomføres på et senere tidspunkt før studenten kan fremstille seg til sluttvurdering. Kommentar: Dette stiller Nordkapp maritime fagskole seg positivt til. Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Postboks Honningsvåg Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Klubbveien Honningsvåg Telefaks Bankkonto

23 Endringsforslag nr. 2 Eksamen Eksamen består av mappen med studiearbeider med underveisevalueringer og en samlet karakter samt den avsluttende eksamen. Begge må være bestått og disse to karakterene teller 50 prosent hver. Dersom et redskapsemne (engelsk, fysikk, matematikk eller norsk) ikke trekkes ut blir mappekarakteren sluttvurderingen. Kommentar: Nordkapp maritme fagskole stiller seg positivt til studiearbeider med underveisevalueringer og en samlet karakter samt den avsluttende eksamen. Begge må være bestått. Når det gjelder trekning av eksamen i redskapsfag eventuelt fritrekk så også dette kjent for oss, og det har fungert tilfredstillende tidligere skoleår. Tilsynforskriften 3-6 sier at tilbyder bør etablere ordninger med ekstern vurdering slik ordningen er i dag. Bør betyr ikke at det skal være ekstern vurdering, men det virker som NOKUT oppforder til det. Hvis NOKUT godkjenner at vurdering og endelig karaktersetting i redskapsfagene gjøres av tilbyder, så er dette uproblematisk for oss. Endringsforslag nr. 3 Emnekode Emnebeskrivelse Eksamensform 00TM02A Maskineri på operativt nivå 5 timer skriftlig 00TM02C Vedlikehold og reparasjoner på operativt nivå 00TM02B Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på 5 timer skriftlig operativt nivå 00TM02D Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på operativt nivå 5 timer skriftlig 00TM02E Maritim engelsk på operativt nivå Ett av disse 00TM02F 00TM02G Fysikk på operativt nivå Matematikk på operativt nivå 00TM02H Norsk kommunikasjon på operativt nivå Eksamen i emner på operativt nivå (1. studieår FTM02H og FTM04H) emnene trekkes ut til en 3 timer skriftlig

24 Emnekode Emnebeskrivelse Eksamensform 00TM02I Maskineri på ledelsesnivå 5 timer skriftlig 00TM02K Vedlikehold og reparasjoner på ledelsesnivå 00TM02J Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner 5 timer skriftlig ledelsesnivå 00TM02L Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på ledelsesnivå 5 timer skriftlig 00TM02M Maritim engelsk på ledelsesnivå Ett av disse Kommentar: Da vi ikke tilbyr dette studiet med disse emnene så har vi ingen kommetar til dette. Endringsforslag nr. 4 Eksamen i emner på operativt nivå (1. studieår FTM01H og FTM03H) emnene trekkes ut til en 3 timer skriftlig Emnekode Emnebeskrivelse Eksamensform 00TM01A Navigering på operativt nivå 5 timer skriftlig 00TM01B Lasting, lossing og stuing på operativt nivå 5 timer skriftlig 00TM01C 00TM01D Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på operativt nivå Generell radiooperatøropplæring (General Operator Certificate) 5 timer skriftlig 3 timer skriftlig prøve og muntlig / praktisk prøve a 45 min.* 00TM01E Maritim engelsk på operativt nivå Ett av disse emnene 00TM01F Fysikk på operativt nivå trekkes ut til en 3 00TM01G Matematikk på operativt nivå timer skriftlig 00TM01H Norsk kommunikasjon på operativt nivå eksamen GOC-eksamen skal bestå av både en skriftlig og en praktisk / muntlig eksamen. Eksamen i GOC er en sertifikatprøve som vurderes til bestått / ikke bestått jfr. retningslinjene. Jfr. FOR nr. 1258: Forskrift om sertifikat for radiooperatører i GMDSS-systemet.

Maritim avdeling Måløy www.fagskulen.no Informasjonshandbok

Maritim avdeling Måløy www.fagskulen.no Informasjonshandbok Maritim avdeling Måløy www.fagskulen.no Informasjonshandbok Skuleåret 2014/2015 Sogn og Fjordane Fylkeskommune 1 INNHALDSLISTE Rektor har ordet side 3 Tilsette ved fagskulen side 4 Leiing og administrasjon

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Denne planen trer i kraft fra og med august 2013. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 MÅL MED UTDANNINGEN.... 3 1.2 OPPTAKSKRAV... 3 2 ORGANISERING

Detaljer

Reglement Lofoten maritime fagskole

Reglement Lofoten maritime fagskole Reglement Lofoten maritime fagskole ID UTS.VLV.LMF.4.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 05.11.2014 Forfatter JB/KEW Verifisert FAH Godkjent Søren Fredrik Voie A. Verdigrunnlag Skolen bygger sin aktivitet på følgende

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Innhold 1-1 Formål 2 1-2 Virkeområde 2 2-1 Studentenes rettigheter og plikter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innhold Innhold Innledning... 4 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet... 5 2.2 Eksamen... 5 2.3 Bruk av IKT...

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator Handelsinstituttet Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Astrologiskolen Herkules

Astrologiskolen Herkules strologiskolen Herkules Reglement Θ R e g l e m e n t f o r s t r o l o g i s k o l e n H e r k u l e s Side 1 1 FGSKOLEREGLEMENT 1-1 Formål og virkeområde 4 1-2 Styre, organisasjon og ledelse 4 1-3 Studentens

Detaljer

Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2013/2014

Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2013/2014 Fagskolen Telemark Studentinformasjon tekniske studier 2013/2014 Visjon Fagskolen Telemark skal være en attraktiv og utviklende læringsarena for studenter, kursdeltakere, tilsatte og andre samarbeidspartnere.

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur Stiftelsen TISIP Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen TISIP IT-drift og infrastruktur Nivå/fagskolepoeng: 30 Undervisningsform:

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator Handelsinstituttet AS Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005 Innhold 1 Rammeplan for fagtekniker- og skipsoffisersutdanningen... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål med fagtekniker/skipsoffisersutdanningen...

Detaljer