Klagebehandling Skolens saksbehandling av karakterklager. - Standpuntklager - Eksamensklager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klagebehandling 2013. Skolens saksbehandling av karakterklager. - Standpuntklager - Eksamensklager"

Transkript

1 Klagebehandling 2013 Skolens saksbehandling av karakterklager - Standpuntklager - Eksamensklager

2 Innhold 1 Innledning Klageinstansen Klagefrist Klagebehandling Skjema Generelle regler Klager på standpunktkarakterer Rektors ansvar og myndighet i forbindelse med standpunktkarakter i fag Faglærerens uttalelse Videre behandling, oversendelse til klageinstansen, skjemaopplysninger Sluttbehandling av klagen Klage på skriftlig eksamen... 7 Saksgang ved klager

3 1 Innledning Retningslinjer for klager på standpunktkarakter og eksamenskarakter. All karaktersetting er enkeltvedtak og kan derfor påklages. I tillegg har eleven rett til å kreve begrunnelse for vedtatt standpunktkarakter. Det kan klages på: - standpunktkarakterer og på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter 1 - lokalgitt skriftlig eksamen og lokalgitt ikke skriftlig eksamen - sentralgitt skriftlig eksamen med lokal sensur 1.1 Klageinstansen 2 Klager på karakterer behandles av tre ulike instanser alt etter hvilken type karakter det klages på: - Klage på sentralgitt eksamen med sentral sensur behandles av klagenemnder oppnevnt av Fylkesmannen, som er ansvarlig for klagebehandlingen. (PAS) - Klage på standpunktkarakterer inkludert orden og atferd, muntlig og andre ikkeskriftlige eksamener (muntlig-praktisk og praktisk) behandles av Fylkesopplæringssjefen (fullmakt fra Fylkestinget). - Klage på lokalgitt skriftlig eksamen og sentralgitt skriftlig eksamen med lokal sensur behandles av klagenemnd i de ulike fag, oppnevnt av fylkeskommunen. 1.2 Klagefrist 3 Skolen skal gjøre elever og foreldre kjent med klagerett og klagefrist. Informasjon om klageretten skal gis ut senest sammen med enkeltvedtaket om standpunktkarakter/eksamenskarakter. Klagefristen er 10 dager fra det tidspunktet melding om vedtaket er kommet fram til den som har klagerett. For standpunktklager blir klagefristen avbrutt når klager ber om begrunnelse for karakteren. Ny klagefrist på 10 dager begynner å løpe når klager har mottatt begrunnelsen. Vi ber skolene om å ekspedere klagene så snart som mulig. Det er spesielt viktig for elever på Vg3 og elever på Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. 1.3 Klagebehandling Rektor må sikre god framdrift i klagebehandlinga. Skolen må sikre seg nødvendig kontakt med faglærerne i klagebehandlingstida. 1.4 Skjema Skjema som skolen skal bruke i forhold til ulike typer klager, ligger i skolens saksbehandlingssystem som standardtekster. Saksbehandlingsrutiner finnes som faktaark i skolens saksbehandlingssystem. 1 Forskrift til Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova 5-5 3

4 2 Generelle regler Forskrift til Opplæringslova 5-2 Hvem kan klage Elever, lærlinger, lærekandidater, privatister og praksiskandidater eller de som disse gir skriftlig fullmakt, kan klage på karakterer. Dersom de er umyndige har foreldre/foresatte selvstendig klagerett. Hva kan det klages på Det kan klages på standpunktkarakterer, eksamenskarakterer, karakterer til fag-/svenneprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering. Det kan også klages på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter. Når det gjelder muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen, kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Begrunnelse for karakter 5-7 Den som har klagerett, kan kreve begrunnelse for standpunktkarakter (inkludert orden og atferd og vedtak om ikke vurdert) og for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Krav om begrunnelse må være framsatt innenfor klagefristen. Det kan ikke kreves begrunnelse for karakter til skriftlig eksamen. Krav til klagen 5-6 Klagen skal være skriftlig, være undertegnet og datert. Klage på standpunktkarakter og klage på muntlig eksamen bør begrunnes. Klagen bør inneholde årsaken til klagen, bortsett fra klager på skriftlig eksamen. I forbindelse med gjennomgang av klagereglene må elevene få innføring i hva klagen må inneholde, og hva klagenemnda skal ta stilling til. 4

5 3 Klager på standpunktkarakterer 3.1 Rektors ansvar og myndighet i forbindelse med standpunktkarakter i fag I forskriften 3-18 i ledd 5 og 6 beskrives rektors ansvar: Rektor har ansvaret for at faglærar set standpunktkarakter. Dersom rektor er i tvil om reglane for fastsetjing av standpunktkarakter er følgde, kan rektor krevje ei ny fagleg vurdering før karakterane blir fastsette og førte. I dei tilfella der det ikkje er grunnlag for å setje standpunktkarakter, har rektor ansvaret for at det blir fatta enkeltvedtak om at standpunktkarakter ikkje skal bli gitt. For at det skal kunne gjerast enkeltvedtak om å ikkje gi karakter, skal eleven vere varsla 4, Regelen kan også uttrykkes slik: Faglæreren setter karakterene, men rektor er medansvarlig for at dette gjøres på formelt korrekt grunnlag. I dette ligger at det er rektor som har ansvaret for å: - Påse at skolen har gode formelle rutiner basert på gjeldende regler og retningslinjer for vurdering/karaktersetting - Innskjerpe og påse at disse rutinene blir fulgt opp i praksis. Dersom sluttbehandling i klageinstansen har medført anmodning om ny vurdering, skal rektor og faglærer gjennomføre ny vurdering. Rektor setter endelig karakter Faglærerens uttalelse Når det kommer inn klage på standpunkt eller ikke vurdert standpunkt, må skolen be faglæreren gi en skriftlig redegjørelse for karaktersettingen med utfyllende begrunnelse og dokumentasjon Faglæreren må kommentere de momenter og problemstillinger som er nevnt i klagen, og også gi opplysninger om følgende: - Beskrive elevens helhetlige kompetanse i faget med begrunnelse gitt fra læreplanmålene - Hvorvidt underveisvurdering er gitt med fokus på at eleven 6 o forstår hva de skal lære og hva som forventer av dem o får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen o får råd om hvordan de skal forbedre seg o er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling - om et eget skriftlig varsel er gitt ved fare for ikke vurdert, og hvordan utviklingen har vært etter at varsel er gitt (kopi av varsel og vedtak må vedlegges klagesaken) Dersom det foreligger spesielle avvik eller forsøk mht opplegg eller vurderingsordninger i faget, bør dette nevnes i faglærerens uttalelse. Ved lærerbytte i løpet av opplæringstida må skolen sikre god dokumentasjon av utført underveisvurderinger. 4 jf. 3-7.i forskrift til opplæringslova 5 jf 5-12 i forskrift til opplæringslova 6 Oppæringslova og forskrifter 2010:253) 5

6 3.3 Videre behandling, oversendelse til klageinstansen, skjemaopplysninger Så snart faglæreren har gitt sin uttalelse, sendes saken til klageinstansen. Kopi av skolens oversendelse med faglærerens uttalelse må sendes klageren. Eleven kan trekke klagen etter at faglærer har gitt sin uttalelse. Fra rundskriv Udir-1/2010 av Forskriften åpner ikke for at skolen, ved rektor, kan endre sitt enkeltvedtak om karakterfastsettelse etter at en karakter er fastsatt. Skolen ved rektor, har altså ikke hjemmel til å endre vedtak om karakterfastsetting i klagebehandling. Dette gjelder selv om skolen finner klagen begrunnet. Etter at standpunktkarakteren er fastsatt, kan vurdering av om karakteren er satt på riktig grunnlag kun gjøres av klageinstansen 7 Fylkesopplæringssjefen ber skolene merke seg Utdanningsdirektoratets retningslinjer og bare tillate rettelser i fastsatt karakter der det dreier seg om rene tastefeil 8. Dersom en faglærer i ettertid kommer til at han mener han har satt gal karakter, må faglærer lage en begrunnet uttalelse i forhold til feilen. Ved innsending av karakterklager til klageinstansen må det for hver enkelt klage (fag) settes opp oversikt med følgende saksopplysninger og dokumenter se Følgeskjema til standpunktklager. Rektor sjekker før innsending at alle vedlegg er med og at begrunnet uttalelse har relevans. 3.4 Sluttbehandling av klagen Dersom klageinstansen ikke finner grunnlag for at klagen kan tas til følge, sender klageinstansen melding om dette til skolen med kopi til klageren. Dersom klageinstansen finner at det er grunnlag for å ta klagen til følge, presiserer klageinstansen de aktuelle forhold og sender skriv om dette til skolen. Kopi sendes klageren. Etter å ha vurdert klagesaken og klageinstansens merknader i samråd med faglærer, tar rektor avgjørelse om endelig karakter, og gir skriftlig melding om det endelige resultatet til klageren med kopi til klageinstansen. Den endelige avgjørelsen skal begrunnes. Denne avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages 9. 7 jf.kapittel 5 i forskrift til opplæringslova 8 Jf ledd i forskrift til opplæringslova: Føringsfeil skal rettast og attesterast av rektor 9 (jf 5-3)i forskrift til opplæringslova 6

7 4 Klage på skriftlig eksamen Klage på lokalt gitt skriftlig eksamen med lokal sensur (elever og privatister) og sentralt gitt skriftlig eksamen med lokal sensur (praksiskandidater/ lærlinger): Saksgang ved klager: - Kandidaten leverer klagen til den skolen de har avlagt eksamen ved - Skolen fyller ut klageskjema som legges sammen med eksamensoppgaven og eksamensbesvarelsen i AVGO skaffer klagesensorer og sender klagesaken til disse - Når klagesensuren er ferdig, sender klagesensorene klagesaken i retur til AVGO - Resultatet av klagesensuren blir lagt i Skolene gir klageren beskjed om resultatet - AVGO avlønner klagesensorene Fristen for å klage på vedtak som gjelder eksamenskarakterer, er 10 dager. Fristen skal regnes fra tidspunktet når meldinga om vedtaket er kommet fram til den som har klagerett, eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjent med vedtaket. (Jmf. 5.5 i Forskrift til Opplæringsloven). Frist for innsending av klager: Våreksamen: Høsteksamen: Fra skolene til AVGO (gjennom 360) er 12. august. Klagebehandlingen avsluttes 10. september. Fra skolene til AVGO (gjennom 360) er 22. januar. Klagebehandlingen avsluttes 25. februar. 7

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert 100814 HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

EKSAMEN 2013. Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT

EKSAMEN 2013. Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT EKSAMEN 2013 Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT 1 Innhold Eksamensreglement.. 3 Elevvurdering. 7 Klage på vurdering. 9 Godkjenning/annullering av eksamen. 13 Kildebruk og bruk av PC ved større innleveringer,

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Sluttvurdering. en historie fra praksis

Sluttvurdering. en historie fra praksis Sluttvurdering en historie fra praksis av inger langseth En konkret situasjon med en elev som klager på karakteren, får en erfaren språklærer til å undersøke nøyere hva som kreves for å sette standpunktkarakter

Detaljer

Klage på karakterer. Klageskjema med veiledning for faglærer. Gjelder Klage på standpunktkarakter i fag/manglende standpunktkarakter

Klage på karakterer. Klageskjema med veiledning for faglærer. Gjelder Klage på standpunktkarakter i fag/manglende standpunktkarakter Klage på karakterer Klageskjema med veiledning for faglærer Gjelder Klage på standpunktkarakter i fag/manglende standpunktkarakter PROSEDYRE VED KLAGE PÅ KARAKTER Faglærers dokumentasjon (skjema 3) for

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert: 20.11.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune X - NOTAT Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen 23.01.2013 2012/15952-32 EMNE B65 Telefon 22055468 Deres dato Deres referanse Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2014 Innhold FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer