Maritim avdeling Måløy Informasjonshandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maritim avdeling Måløy www.fagskulen.no Informasjonshandbok"

Transkript

1 Maritim avdeling Måløy Informasjonshandbok Skuleåret 2014/2015 Sogn og Fjordane Fylkeskommune 1

2 INNHALDSLISTE Rektor har ordet side 3 Tilsette ved fagskulen side 4 Leiing og administrasjon side 5 Historikk side 5 Skuleruta 2014/2015 side 6 Nyttig informasjon side 7 Opplæringsfartøyet side 14 Sikkerheitsenteret i Måløy side 15 Utdanningstilbodet side 16 Utdanning som dekksoffiser side 26 Utdanning som maskinoffiser side 28 Bokliste dekksoffiser side 30 Bokliste maskinoffiser side 31 2

3 Rektor har ordet. Den maritime tekniske fagskulen i Måløy vart starta i Første 10 åra har skulen hatt felles leiing og organisert som ein del av den eksisterande maritime avdelinga ved Måløy vidaregåande skule. Første åra i leigde lokale på Gotteberg i Måløy. I august 2005 flytta fagskuleutdanninga inn i nytt maritimt skulebygg på Nygårdstangen i Deknepollen, i nærleiken av Måløy vidaregåande skule, samstundes som fagskulen blei skilt ut som eiga avdeling der avdelingsleiar har hatt ansvar for drifta. Frå 1.august 2009 er Fagskulen i Måløy og Fagskulen i Førde saman til ei eining, Fagskulen i Sogn og Fjordane. Formålet med skipsoffisersutdanninga er å utdanne leiarar med moral, haldningar, kompetanse og yrkesetikk som kjenneteikn på den kvalitet som blir kravd for å møte komande utfordringar. I tillegg til fagleg kompetanse er det derfor viktig gjennom studiet å medverke til utvikling av samarbeid, kommunikasjon og evne til problemløysing. Noko som set store krav både til lærarar og studentar. Skulen legg vekt på å utvikle eit studietilbod som saman med vidare studium kan vedlikehalde og utvikle maritim kompetanse som næringa har behov for, prega av fleksibilitet i organisering og gjennomføring. For heile tida å kunne vere endringsdyktige og møte nye utfordringar i tida har vi utarbeidd ein aktivitetsplan med mål og strategiar. Aktivitetsplanen bygger på styret sin vedtekne strategiplan for 2009 til Overordna strategi for Fagskulen i Sogn og Fjordane er at vi i alt vårt arbeid skal ha fokus på klima og rein verdiskaping. Omtanke for miljø skal implementerast i alle fag. I planen er m.a. trivsel og godt arbeidsmiljø eit satsingsområde, då vi har ei grunnleggjande haldning til at eit positivt studentmiljø er den beste læringsplattform vi kan arbeide ut frå. Helsing Tor Solheim rektor NY REKTOR FRÅ Elin Stubhaug Eg ønskjer deg velkommen som student ved Fagskulen i Sogn og Fjordane si maritime avdeling i Måløy. 3

4 Tilsette ved Fagskulen i Sogn og Fjordane, Maritim avdeling Måløy Namn Stilling Telefon adr. Stubhaug, Elin Rektor frå Solheim, Tor Rektor går av Berle, Lars Avdelingsleiar KS-ansvarleg Lærar - maskinoffiser Nygård, Inger Vedvik Kontor økonomi - matte Folkestad, Einar Lærar - dekksoffiser Gravdal, Tor Åge Lærar - dekksoffiser Nybakk, Lisbeth Lærar - dekksoffiser Stensaker, Isak Arne Lærar - maskinoffiser Hansen, Tor Helge Lærar - maskinoffiser Havnen, Bjarne Lærar - maskinoffiser Ansgar Lillebø Vikar maskinoffiser Thorolf Johnsen Vikar maskinoffiser Frekhaug, Inger Lærar språk, eng Kenneth Førde Lærar matte og fysikk Kvalheim, Inger Strand Lærar språk, norsk Lødøen, Roar KS - revisor Resepsjon MVS Kontor fagskulen Arbeidsrom lærarar

5 Leiing og administrasjon Rektor Elin Stubhaug tar over som ny rektor for Fagskulen i Sogn og Fjordane, avd. Førde og maritim avdeling Måløy, Rapporterar direkte til styret. Tor Solheim er fungerande rektor til Avdelingsleiar Lars Berle har det faglege, administrative og økonomi ansvaret for avdelinga. Han er ansvarleg for drifta av KS-Systemet, er også lærar på maskinoffisers linja. KS- leiar KS-leiar er ansvarlig for skulen sitt kvalitetssikringssystem. Skulen var sist revidert og godkjend av Sjøfartsdirektoratet våren 2010 og sertifisert av Det Norske Veritas hausten Ny godkjenning juni Kontor/ekspedisjon Kontoret/ekspedisjonen er ope for studentar i tida Kontorfunksjonane er utført av Inger Vedvik Nygård. Historikk I 1998 starta vi opp den maritime tekniske fagskulen i regi av Måløy vidaregåande skule, med felles leiing og organisert som ein del av den eksisterande maritime avdelinga, i leigde lokale på Gotteberg i Måløy. I august 2005 blei det opna eit nytt maritimt skulebygg på Nygårdstangen i Deknepollen i nærleiken av Måløy vidaregåande skule. Skulen er inne i ein svært innovativ, aktiv og utviklande fase direkte retta mot dei generelle behova for opplæring og kurs. Samstundes blei fagskulen skilt ut som eiga avdeling der avdelingsleiar har ansvar for den daglege drifta. Det maritime bygget huser også Sikkerheitsenteret i Måløy, simulator og dei maritime fagretningane under Måløy vidaregåande skule. Opplæringsfartøyet Skulebas, har fast stasjon ved skulen sitt kaianlegg. Skulebas har ein lugarkapasitet på 16 personar, og vert nytta av fagskulen i deler av undervisninga. Den fysiske nærleiken til nemnde institusjonar gjer det lett og samarbeide og dra nytte av og utveksle ressursar både personal- og utstyrsmessig. I eit lite fagmiljø er felles bruk av pedagogisk personale og utstyr nødvendig, for å oppnå ei effektiv og fleksibel ressursutnytting. 1.august 2009 blei Fagskulen i Førde og Fagskulen i Måløy slått saman til ei eining under namnet Fagskulen i Sogn og Fjordane. Vi har felles rektor, og ein avdelingsleiar på kvar avdeling, som vil stå for den daglege drifta. Maritim avdeling Måløy femner om følgjande tilbod innan 2-årig skipsoffisers-utdanning: Maskinoffisers linje Dekksoffisers linje 5

6 Skulerute 2014/2015 Månadane: AUGUST Første skuledag: Måndag 18. august SEPTEMBER OKTOBER Haustferie måndag 6. til fredag 10. oktober(v. 41) NOVEMBER DESEMBER Siste skuledag før jul: Fredag 19. desember JANUAR Første skuledag: Måndag 5. januar FEBRUAR Vinterferie: 16. februar 20. februar(veke 8) MARS Siste skuledag før påske: fredag 27. mars APRIL Første skuledag etter påske: tysdag 7. april MAI Elevfri dag: 15. mai Tal skuledagar: 10 dagar 22 dagar 18 dagar 20 dagar 15 dagar 20 dagar 15 dagar 20 dagar 18 dagar 17 dagar JUNI Siste skuledag: Fredag. 19. juni 15 dagar Sum: 190 dagar 6

7 Nyttig informasjon Skulepengar Skulen er gratis, men kostnader til hjelpemidlar som lærebøker, tabellar, sjøkart etc. må studentane betale sjølve. Parkering ved skulen Alle ved skulen har rett til parkering. Det er likevel viktig at alle retter seg etter skulen sine reglar. Vidare skal syklar plasserast på oppmerka parkeringsplass slik at dei ikkje stengjer tilkomsten til skulebygningen, eller hindrar transport til og frå skulen. Statens lånekasse for utdanning Søknadsskjema for studielån og stipend finn du på Datanett Skolen har eit godt utbygd datanett. Der er datakontaktar eller trådlaust til kvar student på arbeidsromma. Alle studentar har tilgang til ClassFronter, som er skulen sin elektroniske læringsplattform. Studentane får opplæring i bruken av IKT og ClassFronter ved skulestart. Studentbevis Skulen utferder studentbevis for alle studentar. Fritak i fag Det er ikkje fritaking av fag. Kantine Fagskulen har felles kantine med Måløy Vidaregåande Skule (MVS). Den er open frå kl til Skulebibliotek Fagskulen har felles bibliotek med MVS. Samlinga inneheld faglitteratur, leksika, skjønnlitteratur, aviser og tidsskrifter. I tilegg finn du Pc-ar med internett til oppgåveskriving og prosjektarbeid. Opningstida er frå 0830 til Studentrådet Skulen legg til rette for studentråd. Det er viktig at dei som blir valde til verv i studentrådet veit kva det vil seie å være tillitsvald for ein klasse, og kva arbeidet i studentrådet går ut på. Alle klasser i maritim fagskule skal vere representert i studentrådet. Studentrådet konstituerar seg sjølv. Studentane vel sitt eige styre. Røykfri skule Røykelova forbyr røyking inne i skolebygningen. Det er også vidare røykfritt på skulen sitt uteområde. Vis omsyn og bruk oskebeger på tilvist plass. Hybel/innkvartering Skulen har hybelformidling for studentane. Ved å ta kontakt med kontoret på skulen får ein lister over ledige hyblar og adresser. 7

8 Rådgivings- og rettleiingsteneste Studentane kan bruke rådgivertenesta, pedagogisk-psykologisk teneste og helseteneste for Måløy vidaregåande skule KS-system Utdanninga ved Fagskulen i Sogn og Fjordane blir kvalitetssikra gjennom skulen sitt kvalitetssystem, som er sertifisert av det Norske Veritas etter reglane om sertifisering av maritime akademi (Rules for the Certification of Maritime Academies) og godkjent av Sjøfartsdirektoratet og NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga). Skulereglementet. Reglementet gjeld for alle studentar ved skulen. Reglementet gjeld også ved opplæringsformer og aktivitetar som gis under skolen sitt ansvar og regi utanfor skolen sitt område, så langt dette ikkje er i strid med lokalgjevne/stadlege føresegner. Rektor kan for det enkelte tilfelle eller ein bestemt situasjon godkjenne eigne retningslinjer. Reglementet skal fremme samhandling, god orden og gode arbeidsvanar og slik leggje til rette for eit godt læringsmiljø for studentar og tilsette. Skolen sitt reglement omtaler studentane sine rettar og plikter, fråværsordning, handsaming av disiplinærsaker og klagerett for studentane. 8

9 Opplæringsrom studentane har tilgang til: Brusimulator: Funksjon: Opplæringsrom samansett av generelt opplæringsareal, 2 avdelte øvingsrom med mindre brusimulatorar, eige rom med Transas navigasjonssimulator, styringsrom for instruktør og generell opplæringsdel med plass til 12 elevar. Navigasjonssimulator: Navigasjonssimulator med samanhengande projisering på 7 samanhengande skjermar i 230º sektor rundt styreplass. Direkte projisering med 7 stk. dataprojektørar. Styrebro med instrumenter. Siktsektor 230º frå styreplass og akterover. Utstyrt med GMDSS radio, Bridgemaster radar og Furuno radar m/dataskjermar og utforma som ei bru ein finn på båtar i dag. Simulatortype: TRANSAS ECDIS.. Fergesimulator (eget bygg): Fergesimulator med samanhengande projisering på 10 samanhengande skjermar i 360º sektor rundt styreplass. Direkte projisering med 10 stk. dataprojektørar. Styrebro med instrumenter. Siktsektor 360º frå styreplass og akterover. Utstyrt med GMDSS radio, Bridgemaster radar og Furuno radar m/dataskjermar og utforma som ei bru ein finn på gassfergene til Fjord 1. Simulatortype: TRANSAS ECDIS. DP- simulator: Rolls Royce/Transas ECDIS/AIS: Transas Maskinsimulator: Funksjon: Opplæringsrom samansett av generelt opplæringsareal og maskinsimulator med arbeidsplass for 10 studentar. Maskinsimulator: Transas (ny haust 2013) Lastesimulator: Transas (ny haust 2013) 9

10 Kommunikasjonssimulator: Funksjon: Generelt opplæringsrom med spesialutstyr, for 12 studentar og 1 instruktør.. Rommet ligg nær brusimulator og kan nyttast saman med den. Tekniske installasjonar: IKT-arbeidsplassar med 12 stasjonære PC ar + 1 PC for instruktør tilkopla nettverk Live -radiostasjon med spesielle sikringskrav til sendarinstallasjon. (Antenne/sendar plassert på tak i samsvar med krav til skjerming/avstandar. Kabling som ved installasjon på skip) Maskinrom: 1 stk. Hovudmaskin: Beduin 2 stk. Hjelpemotorer Volvo Penta m/ Stamford generator Kontrollrom m/ hovudtavle og maskinromsalarm. El. Lab. Arbeidsplasser for 12 studentar. Utstyr for bygging av tavler. Kaskaderegulator, frekvensomformer. El. motorar, ventilasjon modell, hydraulikk og plaumatikk Instrumentrom: Funksjon: Spesial opplæringsrom for opplæring i bruk av navigasjonsinstrumenter Dimensjonert for 2 elevar. Tekniske installasjonar: Radar, GPS, kartmaskin. Arbeids-/studierom og opplæringsrom: Opplæringsrom og arbeidsplassar for studentar er i hovudsak generelt utforma rom utan spesialinnreiing. Kvar student har sin eigen faste arbeids-/studieplass som skal nyttast til sjølvstudier. Lærarane har sin faste arbeidsplass i nærleiken av studentane sine arbeidsrom. Opplæringsrom skal dekke behovet for høvelege lokale for felles teoriundervisning som ikkje vert gjort i dei ulike spesialrom. Opplæringsromma omfattar fleire ulike rom med varierande storleik. Tekniske installasjonar: IKT-arbeidsplassar for kvar student/lærar tilkopla trådlaust nettverk. Utstyr: Arbeidsbord og stolar til minst 12 arbeidsplassar PC tilkopla prosjektør. Whiteboardtavle. 10

11 Auditorium: Funksjon: Opplæringsrom for felles undervisning og samling av fleire grupper. Utstyr: Amfi med oppbygde seterekker med skriveplater. Tekniske installasjonar: Styrepanel tekniske installasjonar Lysdemping Tavle Lerret for overheadprosjektør/videokanon Bibliotek: Funksjon: Bibliotek med lesesalfunksjon og terminalarbeidsplassar. Biblioteket er bemanna. Utstyr: Reolar med litteratur i alle sjangrar 12 IKT-arbeidsplassar tilknytt Windows terminalservar og internett-tilgang. Studieplassar Tekniske installasjonar: Flatskjermar m/ tynne klientar, HPD5500, tilknytt servar i nett. Språklaboratorium: Funksjon: Undervisningsrom med 30 arbeidsplassar + instruktør. Utstyr: 1 stk. lærarplass: PC, audiopanel, headset 30 stk. elevplassar: Elev studiopanel, headset. Tekniske installasjonar: Sanako/Tandberg Lab 100 (Elice) Digitalt Språkstudio Studio: Funksjon: Videokonferansestudio og undervisningsrom med 12 IKT-arbeidsplassar Utstyr: 12 stk. PC ar tilkopla nettverk for studentar 1 PC for instruktør knytt til dokumentkamera, videoprosjektør, elektronisk Tavle. Tekniske installasjonar: Videokonferanseeining 1)A BRI 33 i)polykom kodek ii)1 fjernsyn for elevar: Grundig 31 11

12 Kamera 1) 1 mot lærar: Sony EVI-D100 2) 1 mot klasse: Sony EVI-D100 Monitorar 1) 1 for lærar: Sony 21 2) 1 som viser andre studio: Grundig 29 Høgtalarar 1) 2 stk. takmonterte Polycom Tavle/visning 1) Elektronisk tavle: SmartBoard 580 2) Videoprosjektør: InFocus 3) Dokumentkamera: Elmo Ev 5500 Høgspentlab. Fagskulen i Sogn og Fjordane har høgspentlab. i Førde. PST 2200 Power Systems and Transmission Simulator 12

13 Nettverk: Backbone Gigabit fibernett 100 Mbit spredenett 10 Mbit internettilgang Programvare som studentane har tilgang til: Alle IKT-arbeidsplassar er tilknyt servar via nettverket og studentane har såleis tilgang til all programvare, internett og innhenting av informasjon. Programvare: Classfronter Ecdis Transas Lastekalkulator, kartprogram Treningsstudio: Dette kan studentane nytte til avtalte tider. Funksjon: Fullt utstyrt treningsrom Utvendige anlegg sjøfront: Denne delen omfattar kaianlegg med utstyr og installasjonar på kai. Kai: Kai med fast plass for opplæringsfartøy. Lengde fartøy 35 meter. Utstyr på kai: Flytebrygge med leidere, samla lengd omlag 25m Fast kran(kap. 20t.) for lossing og lasting, samt opphenting av øvingsbåtar Opphengs-/låresystem for livbåtar/mob-båtar Redningsstrømpe montert på plattform Tilkomst, parkering, parkanlegg Tilkomst for lastebil til kaiområde og ulike vareinngangar Køyretilkomst for personbil til hovudinngang med plass for handikappa Parkering for tilsette, studentar og kursdeltakarar Uteområdet har parkmessig oppbearbeiding 13

14 OPPLÆRINGSFARTØYET M/S Skulebas LFXK Ein av samarbeidspartnarane til Fagskulen er Opplæringsfartøy A/S, som eig og driv M/S Skulebas. Fartøyet har fast stasjon ved skulen sitt kaianlegg. M/S Skulebas blir nytta til praksisopplæring i navigasjon og maskin, på både innan - og utanlands seilasar. Fartøydata: BT 367 NT 110 Loa Br.7.52 Dr 3,98 Motor: 750 Bhp Callesen Lugarkapasitet: 16 personar Undervisningsrom for 12 studentar 14

15 SIM - Sikkerheitsenteret i Måløy Fagskulen i Sogn og Fjordane, Maritim avdeling Måløy kjøper ein del tenester med Sikkerheitssenteret i Måløy (SIM). Blant anna er det der ein får vidaregåande sikkerheitsopplæring (VSO) for maskinoffiserar og dekksoffiserar, og 40 timer medisinsk behandling for dekksoffiserar. I tillegg får studentar på Fagskulen gode rabattar og tilbod på andre kurs som SIM har. Sikkerheitsenteret har administrasjon i same bygget som fagskulen. Sogn og Fjordane fylkeskommune eig sikkerheitsenteret. Senteret er ei avdeling ved Måløy vidaregåande skule, og det vart etablert i 2001 med godkjenning frå Sjøfartsdirektoratet. Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs i samsvar med STCW, og har godkjenning frå Sjøfartsdirektoratet på alle kurs basert på den nye STCW Gå inn på vår nettside og finn ut meir om SIM. Der vil du og finne komplett kurskalender. Nokre av våre kurs: Grunnleggande sikkerheitskurs STCW Grunnleggande sikkerheitskurs for fiskarar STCW Vidaregåande sikkerheitsopplæring STCW Medisinsk førstehjelp STCW Medisinsk behandling STCW Redningsfarkost STCW HMOB STCW Sikringsbevissthet STCW Sjøfolk med særlige sikringsplikter STCW Passasjer- og krisehandtering STCW ECDIS STCW AIS STCW BRM/ERM STCW Hurtigbåtkurs G11 Stroppe- og anhukerkurs Radiokommunikasjon SRC-VHF, ROC/GOC GMDSS I tillegg har vi oppdateringskurs på alle kurs som treng det. Kontakt SIM: Sentralbord: E-post: Heimeside: 15

16 Måløy Vidaregåande Skule Fagskulen blei skild ut frå Måløy vidaregåande skule i 2008, men vi har framleis eit nært samarbeid. Vi utvekslar blant anna lærarar. Måløy vidaregåande skule har ca. 350 elevar og ca. 85 tilsette. Skulen har fylkesdekkande tilbod innan maritime og marine fag i tillegg til TAF. Til skulen høyrer også Sikkerheitssenteret i Måløy, som har utvikla ei omfattande kurs- og oppdragsverksemd innan maritim sektor. Skulen har gode undervisningstilhøve. Skulen tilbyr opplæring innan desse utdanningsprogramma: - Bygg- og anleggsfag - Helse- og oppvekstsfag - Naturbruk - Studiespesialisering - Restaurant- og matfag - Teknikk og industriell produksjon - Tekniske- og almenne fag (TAF) Kontakt: Måløy vidaregåande skule 6718 Deknepollen Sentralbord: e-post: 16

17 MARITIM AVDELING MÅLØY Utdanningstilbodet Organisering av studiet og arbeidsmetodar Vurdering og eksamen 17

18 Maritime fag Planer for maritime fag Planverket for fagskoleutdanningen i maritime fag ble revidert i for å møte de nye kravene i STCW-konvensjonen. Det er samtidig foretatt et navneskifte på utdanningene. Utdanningstilbudet som tidligere het fordypning "nautikk" endret navn til "dekksoffiser" og utdanningstilbudet som tidligere het "skipsteknisk drift" endret navn til "maskinoffiser". Det er etablert en egen nasjonal standard for vurdering til bruk ved maritime fagskoleutdanninger. Den kan lastes ned her. For å muliggjøre godkjenning også av ettårige tilbud, ble utdanningen delt i fire deler: FTM01H er toårig dekksoffisersutdanning FTM02H er toårig maskinoffisersutdanning FTM03H er ettårig dekksoffisersutdanning FTM04H er ettårig maskinoffisersutdanning. (H = heltid) Lærestoff og undervisningsutstyr: Boklista vår inneheld alle lærebøker og hjelpemiddel som studenten må kjøpe sjølv. I tillegg har skulen klassesett av diverse lærebøker, forskrifter og lovbøker som skulen låner ut, utan vederlag for studenten. Skulen har to av dei mest moderne navigasjonssimulatorar i landet. Den eine var ny hausten 2005, mens den andre var ny hausten Vi har også radiosimulator, lastesimulator (ny 2013) og maskinromsimulator (ny 2013). KS systemet vårt har eit dokument som heiter undervisningsutstyr fag, der blir undervisningsutstyret knytt opp mot faget i detaljer. Organisering av utdanningstilbodet og arbeidsformer Utdanninga vil leggje tilhøva til rette for varierte læringsformer med høg grad av studentaktivitet, både individuelt og i grupper. Læring er ein aktiv prosess. Både den sosiale samanheng læringa skjer innanfor, og studentane sine personlege erfaringar vil påverke læreprosessen. Erfaringar frå praksis og teori er grunnlaget for all læring. Det er eit overordna mål at studenten utviklar personleg kunnskap og har eit aktivt forhold til eigne erfaringar og ny kunnskap. Dette krev ein aktiv studiedeltaking gjennom heile studiet med drøfting undervegs av både faglege og pedagogiske sider ved studiet. Studiekvalitet vert drøfta i fagteam og klasseteam ved skulen. Arbeids- og undervisningsformene vil variere i dei ulike faga og vil gå fram av omtalen for kvart enkelt fag. Forventa studieinnsats er 40 timar kvar veke, derav vil lærarstyrt undervisning/rettleiing utgjere i snitt til 30 timar i teorivekene. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er viktig for gjennomføring av studiet og i utøving av skipsoffiseryrket. Dette krev kunnskap om og ferdigheiter i metodar for innhenting, kritisk utveljing, handsaming, strukturering og formidling av munnleg og skriftleg informasjon. Studenten vil tidleg i studiet få opplæring i bruk av IKT. Fagskulen sitt elektroniske 18

19 læringsstøttesystem, Classfronter, vert nytta til all skriftleg informasjon og som pedagogisk verktøy. Nasjonal standard Standard for vurdering for ettårige og toårige maritime fagskoleutdanninger: maritim fagretning Fordypning: Innledning FTM01 dekksoffiser på ledelsesnivå FTM02 maskinoffiser på ledelsesnivå FTM03dekksoffiser på operativt nivå FTM04 maskinoffiser på operativt nivå Den maritime fagskolen gir sertifikatutdanninger til skipsoffiserer både på dekk og i maskin. All undervisning og vurdering skal være i tråd med STCW konvensjonen regel I/6 og avsnittene A-I/6 og B-I/6 og FOR Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. Sjøfartsdirektoratet har satt krav til at det skal være et formelt samarbeid om eksamen mellom minimum tre tilbydere av fagskoleutdanning som omfatter felles eksamensoppgave, sensur og klagesensur. Beskrivelse som følger viser den vurderingspraksis som praktiseres av tilbydere av maritim utdanning i fagskolen i dag. Det pålagte eksamensregimet fordrer en utvikling av vurderingsformer og metoder som på best mulig måte avdekker kandidatenes kompetanse både i forhold til den formative og den summative vurdering. Den samlede vurderingsformen som beskrives under, sammen med metoder og vurderingskriterier beskrevet i emneplanene, ivaretar studentens behov for vurdering for læring, yrkesfaglig forankring og kompetansenivå. Spesielt for vurdering og eksamen ved maritim fagretning Sluttvurdering skal organiseres og gjennomføres i tråd med utdanningstilbyders reglement og STCW-konvensjonens regel I/6 og de aktuelle avsnitt i STCW koden som er relevant for de enkelte emner. For å støtte opp om den indre læringsprosessen hos hver enkelt student, kreves fagligpedagogiske lærerstøtte. Den fagligpedagogiske lærerstøtten sikres gjennom et planlagt og fundert læringsprogram, der fokuset settes på den totale læringsprosessen i forhold til den kompetanse som kreves av studentene. For å sikre at utfordringene som gis studenten i form av oppdrag ikke skal ligge over studentenes proksimale utviklingssone, kan det knyttes flere oppdrag til samme studieoppdrag. 19

20 Lærernes bevissthet om hva som er studentenes mestringssone og proksimale utviklingssone er avgjørende for å kunne følge studenten opp i hans/hennes læringsarbeid. Kompetansekravene i emneplanene beskriver kunnskaper, forståelse og dyktighet kandidaten skal ha i en rekke temaer knyttet til STCW konvensjonens krav. Disse delkompetansene er av både teoretisk og praktisk art og skal være gjenstand for sluttvurdering. For å ha mulighet til å kontrollere om kandidaten har den nødvendige kompetanse som skal til for å tilfredsstille konvensjonens krav, er det nødvendig å benytte flere metoder eller kombinasjoner av metoder. De aller fleste emneplanene har kompetansekrav som både krever teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter og muntlig fremstillingsevne. Derfor er det nødvending med et vidt spekter av mulige vurderingsformer for å unngå for stor forutsigbarhet og for å kunne foreta sluttvurdering i alle emneplanens kompetansekrav. For å skape en forutsigbar sluttvurderingsform for studentene og for å sikre god underveisvurdering og økt læringstrykk, er det etablert et vurderingssystem som består av to faser: 1. Arbeid med studieoppdrag forankret i emneplanene og som resulterer i studentarbeider som vurderes til godkjent eller ikke godkjent. 2. Skriftlig sluttvurdering i det enkelte emne med omfang hentet fra den enkelte emneplan. Studieoppdragene Sentralt i læringsprosessen står emneplanene som beskriver den kompetansen studentene skal skaffe seg. Det kan gis flere studieoppdrag innenfor emneplanenes rammer som skal resultere i studentarbeider. De studieoppdrag som gis for å generere læring, skal bidra til studentaktivitet og en fagligpedagogisk planlagt læringsprosess som ivaretar studentenes individuelle behov for utfordringer. Det betinger at de oppdrag som gis må gi studentene det handlingsrom som er nødvendig for å gi utfordringer som ligger innenfor studentens proksimale utviklingssone. Studieoppdragene kan ha en form som varierer mellom skriftlige, muntlige, praktiske arbeidsformer eller kombinasjon av disse. Det oppfordres til å legge til rette for bruk av simulatorer og laboratorier i studentenes arbeid med å løse studieoppdragene. Studieoppdragene skal vurderes til godkjent eventuelt ikke godkjent, og det kan knyttes ulike former for tester relevant til det enkelte studieoppdraget for å avgjøre om studenten eier kompetansen. Dette kan være aktuelt der for eksempel studenter arbeider i grupper for å løse et studieppdrag. Som prinsipp for valg av metode, vil fremgangsmåten ved utarbeidelse av studieoppdrag være å begynne med å beslutte hvilke kompetanseområder som skal være gjenstand for vurdering. Med bakgrunn i de valgte kompetanseområder velges den best egnede metode eller kombinasjon av metode. For å sikre at utfordringene som gis studenten i form av studieoppdrag ikke skal ligge over studentenes proksimale utviklingssone, kan det knyttes flere oppdrag til samme emneplan. 20

21 Lærernes bevissthet om hva som er studentenes mestringssone og proksimale utviklingssone er avgjørende for å kunne følge studenten opp i hans/hennes læringsarbeid. Vurderingskriterier Bruk av åpne problemstillinger hvor det å vise kompetanse, slik det går fram av tabellene i STCW-koden, gjør bruk av forskjellige kriterier i vurderingen nødvendig. Vurderingskriteriene som er listet opp under, består både av faglige kriterier og personlige kriterier og kommer i tillegg til kriterier gitt i emneplanene. Valg av kriterier må gjøres i forhold til nivå og kompetansekrav. Det er viktig at vurderingskriteriene legges til grunn for vurderingen slik at studentene kan vite hva som kreves av dem når den helhetlige kompetansen skal vurderes. Kriteriene for vurdering skal bekjentgjøres i alle studieoppdrag og eksamensoppgaver. Studentene skal informeres om hvilke kriterier som legges til grunn i vurdering. Eksempel på vurderingskriterier som kan benyttes i tillegg til kriteriene som kommer til uttrykk i emneplanene: 1. Vise yrkesfaglig forankring 2. Vise faglig innsikt 3. Belyse tverrfaglighet 4. Integrere teori og praksis 5. Reflektere over egen og andres praksis 6. Vurdere tema kritisk 7. Vise nøyaktighet 8. Vise kreativitet 9. Vise systematikk og nytenkning 10. Vise forståelse for ulike innfallsvinkler 11. Fremme egne argumenter og meninger 12. Belyse sentrale emner 13. Analysere og tolke på bakgrunn av faglige vurderinger 14. Vise selvstendighet 15. Vise evnen til samarbeid 16. Bruke informasjon og kildehenvisning riktig 17. Vise faktakunnskaper og evne til å håndtere fakta, generelle prinsipper og teorier 18. Kan gjengi innlært stoff 19. Tabell A og B i STCW-koden Sluttvurdering (eksamen) Kvalifisering for sluttvurdering Studenter som skal fremstille seg til sluttvurdering må ha alle obligatoriske studentarbeid godkjent. I dette inngår også at der det er integrert obligatoriske tester eller muntlige høringer må disse være bestått / godkjent. Fravær fra obligatoriske øvinger/laboratorier/ simulatorer/prosjekt/vurderinger resulterer i at aktiviteten må gjennomføres på et senere tidspunkt før studenten kan fremstille seg til sluttvurdering. Studenten har to forsøk på å få 21

22 et studentarbeid godkjent. I særlige tilfeller kan rektor gi dispensasjon for et tredje og siste forsøk. Dersom studentarbeidene ikke er levert innen frist fastsatt i studieplan, regnes dette som et forsøk. Fristen for andre forsøk er ti (10) virkedager fra innleveringsfrist for første forsøk. I særskilte tilfeller kan rektor gi utsatt innleveringsfrist etter skriftlig søknad. Søknaden må fremstilles minimum tre dager før innleveringsfristens utløp. Utvikling av oppgaver til sluttvurdering STCW-konvensjonene og Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk legger sterke føringen for hvordan kompetanse skal vurderes og hvilke kriterier som skal ligge til grunn for vurderingen. Sjøfartsdirektoratet krever at det som et minimum skal være etablert et formalisert eksamenssamarbeid mellom minst tre tilbydere. I dette samarbeidet vil de samarbeidende skolene ha følgende roller: Eksamensskole, Sensorskole og Klageskole. For å sikre at selve prøven ikke er kjent for den enkelte faglærer, skal det etter krav fra Sjøfartsdirektoratet foreligge minst tre forslag til eksamen i de forskjellige emnene. Av disse skal uttrekkes ut to som skal benyttes, en for ordinær prøve og en for ny/utsatt prøve. Hvilke eksamensopplegg som blir trukket ut, skal ikke være kjent for lærere og studenter før eksamen starter. Samarbeidet mellom tilbyderne skal også omfatte sensur og klagesensur. Sluttvurdering skal organiseres og gjennomføres i tråd med utdanningstilbyders reglement og STCW-konvensjonens regel I/6. Eksamen Eksamen i emner på operativt nivå (1. studieår FTM02H og FTM04H) Emnekode Emnebeskrivelse Eksamensform 00TM02A Maskineri på operativt nivå 5 timer skriftlig 00TM02B Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner 5 timer skriftlig på operativt nivå 00TM02C Vedlikehold og reparasjoner på operativt nivå 5 timer skriftlig 00TM02D Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på 5 timer skriftlig operativt nivå 00TM02E Maritim engelsk på operativt nivå 4 timer skriftlig 00TM02F Fysikk på operativt nivå 4 timer skriftlig 00TM02G Matematikk på operativt nivå 4 timer skriftlig 00TM02H Norsk kommunikasjon på operativt nivå 4 timer skriftlig 22

Nasjonal standard. Maritim fagretning. Fordypningene:

Nasjonal standard. Maritim fagretning. Fordypningene: Nasjonal standard Standard for vurdering for ettårige og toårige maritime fagskoleutdanninger Maritim fagretning Fordypningene: FTM01 dekksoffiser på ledelsesnivå FTM02 maskinoffiser på ledelsesnivå FTM03dekksoffiser

Detaljer

Maritim avdeling Måløy www.fagskulen.no Informasjonshandbok

Maritim avdeling Måløy www.fagskulen.no Informasjonshandbok Maritim avdeling Måløy www.fagskulen.no Informasjonshandbok Skuleåret 2015/2016 Sogn og Fjordane Fylkeskommune INNHALDSLISTE Rektor har ordet side 3 Tilsette ved fagskulen side 4 Leiing og administrasjon

Detaljer

Oversikt over læremidler knyttet til toårig maritim fagskoleutdanning FTM02 - maskinoffiser på ledelsesnivå.

Oversikt over læremidler knyttet til toårig maritim fagskoleutdanning FTM02 - maskinoffiser på ledelsesnivå. Skipsoffisersutdanningen i Norge FTM02 - LOversikt over læremidler knyttet til toårig maritim Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.01 Gjelder fra: 11.08.2016 Generelt

Detaljer

Oversikt over læremidler knyttet til ettårig maritim fagskoleutdanning FTM04 - maskinoffiser på operativt nivå.

Oversikt over læremidler knyttet til ettårig maritim fagskoleutdanning FTM04 - maskinoffiser på operativt nivå. Skipsoffisersutdanningen i Norge FTM04 - Oversikt over læremidler knyttet til ettårig maritim Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.08.2016 Generelt

Detaljer

Oversikt over læremidler knyttet til toårig maritim fagskoleutdanning FTM01 - dekksoffiser på ledelsesnivå.

Oversikt over læremidler knyttet til toårig maritim fagskoleutdanning FTM01 - dekksoffiser på ledelsesnivå. Oversikt over læremidler knyttet til toårig maritim fagskoleutdanning FTM01 - dekksoffiser på ledelsesnivå. Oversikten over læremidler er anbefalt litteratur som bør benyttes i opplæringen både på operativt

Detaljer

Standard for vurdering for ettårige og toårige maritime fagskoleutdanninger:

Standard for vurdering for ettårige og toårige maritime fagskoleutdanninger: Forslag til vedtak: Endringer markert med gult Standard for vurdering for ettårige og toårige maritime fagskoleutdanninger: Sluttvurdering (eksamen) Kvalifisering for sluttvurdering Studenter som skal

Detaljer

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Utgave: 17.03 Skrevet av: Harry Haugen Gjelder fra: 03.07.2015 Godkjent av: Asbjørn Rikardsen Dok.id.:

Detaljer

FTM01- Beskrivelse av de utvalgte faglige kriterier Dekksoffiser på ledelsesnivå.

FTM01- Beskrivelse av de utvalgte faglige kriterier Dekksoffiser på ledelsesnivå. Skipsoffisersutdanningen i Norge FTM01- Beskrivelse av de utvalgte faglige kriterier Dekksoffiser på Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 3.00 Gjelder fra: 06.10.2016

Detaljer

Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for toårig maritim fagskoleutdanning Maskinoffiser på ledelsesnivå. Maritim fagretning.

Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for toårig maritim fagskoleutdanning Maskinoffiser på ledelsesnivå. Maritim fagretning. Del 1: Overordnet plan FTM02 Nasjonal standard Fagspesifikk plan for toårig maritim fagskoleutdanning Maskinoffiser på ledelsesnivå Maritim fagretning. Fordypning maskinoffiser på ledelsesnivå. Læringsutbyttet

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Beskrivelse av de utvalgte faglige kriterier. Maskinoffiser på operativt nivå.

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Beskrivelse av de utvalgte faglige kriterier. Maskinoffiser på operativt nivå. Skipsoffisersutdanningen i Norge FTM04 - Beskrivelse av de utvalgte faglige kriterier Maskinoffiser Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.08.2016

Detaljer

Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning dekksoffiser på operativt nivå. Maritim fagretning.

Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning dekksoffiser på operativt nivå. Maritim fagretning. Del 1: Overordnet plan FTM03 Nasjonal standard Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning dekksoffiser på operativt nivå Maritim fagretning. Fordypning dekksoffiser på operativt nivå. Læringsutbyttet

Detaljer

Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning maskinoffiser på operativt nivå. Maritim fagretning.

Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning maskinoffiser på operativt nivå. Maritim fagretning. Del 1: Overordnet plan FTM04 Nasjonal standard Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning maskinoffiser på operativt nivå Maritim fagretning. Fordypning maskinoffiser på operativt nivå. Læringsutbyttet

Detaljer

Oversikt over læremidler knyttet til toårig maritim fagskoleutdanning FTM01 - dekksoffiser på ledelsesnivå.

Oversikt over læremidler knyttet til toårig maritim fagskoleutdanning FTM01 - dekksoffiser på ledelsesnivå. Skipsoffisersutdanningen i Norge FTM01 - Oversikt over læremidler knyttet til toårig maritim fagskoleutdanning FTM01 - dekksoffiser på ledelsesnivå. Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Maritime

Detaljer

Oversikt over læremidler knyttet til toårig maritim fagskoleutdanning FTM01 - dekksoffiser på ledelsesnivå.

Oversikt over læremidler knyttet til toårig maritim fagskoleutdanning FTM01 - dekksoffiser på ledelsesnivå. Oversikt over læremidler knyttet til toårig maritim fagskoleutdanning FTM01 - dekksoffiser på ledelsesnivå. Oversikten over læremidler er anbefalt litteratur som bør benyttes i opplæringen både på operativt

Detaljer

Bedriftsnavn: Skipsoffisersutdanningen i Norge Del 1: Overordnet plan FTM01. Nasjonal standard

Bedriftsnavn: Skipsoffisersutdanningen i Norge Del 1: Overordnet plan FTM01. Nasjonal standard Bedriftsnavn: Skipsoffisersutdanningen i Norge Del 1: Overordnet plan FTM01 Nasjonal standard Fagspesifikk plan for toårig maritim fagskoleutdanning dekksoffiser på ledelsesnivå Maritim fagretning. Fordypning

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

Dekksoffiser på ledelsesnivå Dekksoffiser på operativt nivå. Vesentlig endring av skipsoffiserutdanninger, nautisk linje April 2013

Dekksoffiser på ledelsesnivå Dekksoffiser på operativt nivå. Vesentlig endring av skipsoffiserutdanninger, nautisk linje April 2013 Vesentlig endring av skipsoffiserutdanninger, nautisk linje April 2013 Utdanningssteder: Bodin videregående skole og maritime fagskole Fagskolen i Kristiansand, Kvadraturen skolesenter Fagskolen i Møre

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 1 Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02O - Emneplan for: Matematikk på ledelsesnivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02O - Emneplan for: Matematikk på ledelsesnivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02O - Emneplan for: Matematikk på ledelsesnivå Generelt Utarbeidet av: Fysikk på ledelsesnivå Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder fra: 11.08.2016 Sidenr:

Detaljer

Maskinoffiser på ledelsesnivå Maskinoffiser på operativt nivå. Vesentlig endring av skipsoffiserutdanninger, skipsteknisk linje April 2013

Maskinoffiser på ledelsesnivå Maskinoffiser på operativt nivå. Vesentlig endring av skipsoffiserutdanninger, skipsteknisk linje April 2013 ledelsesnivå operativt nivå Vesentlig endring av skipsoffiserutdanninger, skipsteknisk linje April 2013 Utdanningssteder: Bodin videregående skole og maritime fagskole Fagskolen i Kristiansand, Kvadraturen

Detaljer

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering Årsmeldinga frå Bergen tekniske fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02G - Emneplan for: Matematikk på operativt nivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02G - Emneplan for: Matematikk på operativt nivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02G - Emneplan for: Matematikk på operativt nivå Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder fra: 11.08.2016

Detaljer

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-74 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 20.11.2012 REVIDERING AV REGLEMENTET

Detaljer

Høyringsuttale Forskrift for Fagskolane i Hordaland

Høyringsuttale Forskrift for Fagskolane i Hordaland Høyringsuttale Forskrift for Fagskolane i Hordaland I dette dokumentet følger vår uttale om Forskrift for FiH. Vi presenterer tekst til høyring, deretter vårt forslag om ny tekst med grunngjeving. 2-2

Detaljer

Kristiansund videregående skole og fagskole

Kristiansund videregående skole og fagskole Kristiansund videregående skole og fagskole Noen nøkkeltall: 864 elevplasser i videregående skole 180 studenter i fagskolen 220 ansatte, hvorav 22 i fagskolen 2 ansatte i et selvfinansiert ressurssenter

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02N - Emneplan for: Fysikk på ledelsesnivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02N - Emneplan for: Fysikk på ledelsesnivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02N - Emneplan for: Fysikk på ledelsesnivå Generelt Utarbeidet av: Fysikk på ledelsesnivå Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder fra: 11.08.2016 Sidenr: 1

Detaljer

Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund

Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund Eksterne tilsyn Dok.id.: 5.1.2.1 Informasjon Sjøfartsdirektoratet: Fagskole STCW tabell A-II/I og A-II/2 STCW tabell AIII/I og A-II/2 Videregående

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge

Skipsoffisersutdanningen i Norge Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02C - Emneplan for: Vedlikehold og reparasjoner på det Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder fra: 12.08.2016

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Studiehåndbok for maritime fag Maskinoffisersutdanning

Studiehåndbok for maritime fag Maskinoffisersutdanning Bodin maritime fagskole. www.bodin.vgs.no Maskinoffisersutdanning Studiehåndbok for maritime fag Maskinoffisersutdanning Studieåret 2015/2016 «LYST til LÆRING for ALLE» Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

Detaljer

Studiehåndbok for maritime fag. Dekksoffisersutdanning

Studiehåndbok for maritime fag. Dekksoffisersutdanning Bodin maritime fagskole. www.bodin.vgs.no Dekksoffisersutdanning/Nautisk linje Studiehåndbok for maritime fag. Dekksoffisersutdanning Studieåret 2015/2016 «LYST til LÆRING for ALLE» Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

Detaljer

Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for toårig maritim fagskoleutdanning dekksoffiser på ledelsesnivå. Maritim fagretning.

Nasjonal standard. Fagspesifikk plan for toårig maritim fagskoleutdanning dekksoffiser på ledelsesnivå. Maritim fagretning. Del 1: Overordnet plan FTM01 Nasjonal standard Fagspesifikk plan for toårig maritim fagskoleutdanning dekksoffiser på ledelsesnivå Maritim fagretning. Fordypning dekksoffiser på ledelsesnivå. Læringsutbyttet

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

Årsmelding for Skoleåret 2014 2015 Bergen maritime fagskole Fagskulane i Hordaland

Årsmelding for Skoleåret 2014 2015 Bergen maritime fagskole Fagskulane i Hordaland Årsmelding for Skoleåret 2014 2015 Bergen maritime fagskole Fagskulane i Hordaland Årsmeldinga frå Bergen maritime fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student- og sensorvurderingane

Detaljer

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005 Innhold 1 Rammeplan for fagtekniker- og skipsoffisersutdanningen... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål med fagtekniker/skipsoffisersutdanningen...

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01O - Emneplan for: Matematikk på ledelsesnivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01O - Emneplan for: Matematikk på ledelsesnivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01O - Emneplan for: Matematikk på ledelsesnivå Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 4.01 Gjelder fra: 06.10.2016 Sidenr:

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02K - Emneplan for: Vedlikehold og reparasjoner på ledelsesnivået

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02K - Emneplan for: Vedlikehold og reparasjoner på ledelsesnivået Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02K - Emneplan for: Vedlikehold og reparasjoner på Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder fra: 11.08.2016

Detaljer

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra:

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra: Sensorveiledning for eksamen Utgave: 1.00 Skrevet av: Una Thijssen Amundsen Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø Gjelder fra: 19.01.2017 Godkjent av: Una Thijssen Amundsen Dok.id.: 2.21.2.3.8 Dok.type: []

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01D - Emneplan for: Generell radiooperatøropplæring (General Operator Certificate)

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01D - Emneplan for: Generell radiooperatøropplæring (General Operator Certificate) Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01D - Emneplan for: Generell radiooperatøropplæring Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 2.01 Gjelder fra: 06.10.2016

Detaljer

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-69 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Endringar i studentreglementet for Fagskolane

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innleiing Rettstryggleiken til borgarane er viktig i samband med all offentleg maktutøving.

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund

Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund Eksterne tilsyn Dok.id.: 5.1.2.1 Informasjon Sjøfartsdirektoratet: Fagskole STCW tabell A-II/I og A-II/2 STCW tabell AIII/I og A-II/2 Videregående

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt nivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt nivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder fra: 11.08.2016

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner:

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner: Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 01.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6107 Deres referanse: Høringsinstansene Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og motormannfaget

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005 Innhold 1 Rammeplan for fagtekniker- og skipsoffisersutdanningen... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål med fagtekniker/skipsoffisersutdanningen...

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 NOR0214/NOR0215 Norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01G - Emneplan for: Matematikk på operativt nivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01G - Emneplan for: Matematikk på operativt nivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01G - Emneplan for: Matematikk på operativt nivå Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Linda Gran Kalve Versjon: 2.01 Gjelder fra: 27.09.2016

Detaljer

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold orm@dnmf.no Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen Innhold 1. Innledning Nasjonal kadettordning 2. Bakgrunn IMO STCW 95 3. Opptakskrav 4. Maritim Fagskole med motormann fagbrev, utdanningsstruktur

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGANE I FØRDE KOMMUNE Heimel: Skulefritidsordninga er heimla i Opplæringslova i 13-7, 9a-8, og 10-9, og i Forskrift til opplæringslova i 12-1e og 15 Vedteke i Førde bystyre

Detaljer

Ny maritim opplæring i fagskolen

Ny maritim opplæring i fagskolen Ny maritim opplæring i fagskolen Et samarbeidsprosjekt mellom skolene i Tønsberg, Haugesund, Ålesund og Tromsø Tor Gabrielsen Rektor Tromsø maritime skole Ny maritim opplæring? Hvorfor? Hva skal den inneholde?

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge

Skipsoffisersutdanningen i Norge Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01N - Emneplan for: Fysikk på Ledelsesnivå Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 4.01 Gjelder fra: 06.10.2016 Sidenr:

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02P - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02P - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02P - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder fra: 12.08.2016

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Toårig maritim maskinoffisersutdanning

Toårig maritim maskinoffisersutdanning YTRE NAMDAL FAGSKOLE Planlagt oppstart høsten 2017 med forbehold. Oppdatert informasjon vil komme Toårig maritim maskinoffisersutdanning Maskinoffiser på operativt nivå Maskinoffiser på ledelses nivå Om

Detaljer

Programområde for fiske og fangst - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fiske og fangst - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fiske og fangst - Læreplan i felles programfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten

RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten RAUMA KOMMUNE Kultur- og oppvekstetaten Instruks for munnleg eksamen for lærar Frå forskrift til opplæringslova 3-18. Lokalt gitt eksamen Kommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar.

Detaljer

Rapport etter administrativ gjennomgong av kvalitetssystem november 2010

Rapport etter administrativ gjennomgong av kvalitetssystem november 2010 RUBBESTAOWES vidaregåande skule ~maritime fagskule Rapport etter administrativ gjennomgong av kvalitetssystem november 2010 Rapport utarbeidd av: Rune Gåsland Rapport verifisert av: Jan Harry Grindheim

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Spørjeskjema Nynorsk

Spørjeskjema Nynorsk Spørjeskjema 2015 Nynorsk Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil seie kva du meiner om studieprogrammet ditt. Dine svar kan forbetre studiekvaliteten.

Detaljer

SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE

SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE Rundskriv LS-66-2002 Dato: 30.09.2002 Statens utdanningskontor Utdanningsetaten i fylkeskommunane SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 3 Ansvarsfordeling 4 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar Trekkordning ved eksamen

Detaljer

Årsmelding FitjarFagskule Helsefag Eldreomsorg 1-årig fulltid over 2 år.

Årsmelding FitjarFagskule Helsefag Eldreomsorg 1-årig fulltid over 2 år. Årsmelding FitjarFagskule - 01 Helsefag Eldreomsorg 1-årig fulltid over år. Årsmeldinga frå Fitjar fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane som vart

Detaljer

REGLEMENT FOR MARITIM FAGSKOLE VED BODIN.

REGLEMENT FOR MARITIM FAGSKOLE VED BODIN. REGLEMENT FOR MARITIM FAGSKOLE VED BODIN. Vedtatt av Styret for den Maritime fagskolen ved Bodin 17. juni 2013, revidert av styret 28.05.2014 og 10.06.2015 (i sak 8/2015) A. Verdigrunnlag Skolen bygger

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedlegg 1 Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget 14.10.2014, med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Båtførarkurs side 3. VHF / SRC side 4. Fritidsskipper side 5. Her finn du oss side 7. Vilkår side 8

Båtførarkurs side 3. VHF / SRC side 4. Fritidsskipper side 5. Her finn du oss side 7. Vilkår side 8 EIT GODT UTVALG AV MARITIME KURS BÅTFØRARBEVIS VHF / SRC FRITIDSSKIPPER D5L 1 INNHALDSOVERSIKT Båtførarkurs side 3 VHF / SRC side 4 Fritidsskipper side 5 Her finn du oss side 7 Vilkår side 8 2 BÅTFØRARKURS

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt nivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt nivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 2.01 Gjelder fra: 06.10.2016

Detaljer

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE.

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. KOMPETANSEMÅL Etter 10.trinn skal elevane kunna:. Gje ei oversikt over lokalt næringsliv. Klargjera eigne interesser, anlegg og verdiar som føresetnad for sjølvstendige

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innleiing Operasjonssentralen er leiings- og koordineringssentralen til politidistriktet.

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02J - Emneplan for: Elektriske og elektroniske anlegg og Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.03 Gjelder fra: 11.08.2016 Generelt

Detaljer

VURDERING. fordi vi stiller krav og vi bryr oss

VURDERING. fordi vi stiller krav og vi bryr oss VURDERING fordi vi stiller krav og vi bryr oss 3 Helsing frå rektor INNHALD Helsing frå rektor Side 3 Skulen sin visjon Side 4 Kva handler vurdering om Side 5 Dette har du som elev plikt til Side 6 Dette

Detaljer

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Avdelingsleder Dato: 01.08.2004 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Årsmelding Bergen Maritime Fagskole 2-årin utdanning innen Nautikk i Bergen og i Austevoll, Skipsteknisk drift i Bergen, Boring og Havbunn i Bergen.

Årsmelding Bergen Maritime Fagskole 2-årin utdanning innen Nautikk i Bergen og i Austevoll, Skipsteknisk drift i Bergen, Boring og Havbunn i Bergen. Årsmelding Bergen Maritime Fagskole 2-årin utdanning innen Nautikk i Bergen og i Austevoll, Skipsteknisk drift i Bergen, Boring og Havbunn i Bergen. Som DNV sertifisert skole er vi pålagt å ha årlig gjennomgang

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Studiehåndbok for maritime fag. Dekksoffisersutdanning

Studiehåndbok for maritime fag. Dekksoffisersutdanning Bodin maritime fagskole. www.bodin.vgs.no Dekksoffisersutdanning/Nautisk linje Studiehåndbok for maritime fag. Dekksoffisersutdanning Studieåret 2016/2017 «LYST til LÆRING for ALLE» Skjema for revisjon

Detaljer