Imiddelalderen var landbruksområdene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Imiddelalderen var landbruksområdene"

Transkript

1 Barentshavet et globalt spiskammer Knut Sunnanå Verdens økende befolkning har behov for mat. Fisk fra havet dekker store deler av dette behovet. Langs verdens kyster tas det hver dag fisk som enkelt blir mat for dem som fisker og dem som bor langs kysten. Men ikke alle bor ved havet, og de er avhengig av at fisken transporteres til markeder og butikker der den kan kjøpes. Imiddelalderen var landbruksområdene rundt de store byene i Europa i ferd med å bli utarmet og paven i Roma bestemte at det skulle spises fisk i inntil 150 dager i året. Dette kunne skje fordi de norske fiskeriene allerede da hadde utviklet seg til å levere fisk som en av de viktigste matkildene til Europa. Torsk kan både tørkes og saltes og sild kan saltes. Det gjorde at disse fiskeslagene allerede den gangen kunne transporteres over lange avstander til markedene. På dagens markeder rundt i verden vil man finne fisk fra Barentshavet, og mange vil vite at dette er fisk av god kvalitet som er fisket i et bærekraftig fiskeri. Barentshavet er et av verdens største spiskammer for fisk og bidrar dermed til en betydelig del av verdens behov for protein. I dag leveres mye av fisken i fersk eller fryst tilstand, men tørrfisk og saltfisk står fortsatt for en stor del av den norske fiskeeksporten. Hvitfisk viktigst I Norge ble fiskeriene tidlig organisert forskjellig om det var torskefiskerier eller sildefiskerier, og både redskap, områder og sesong kunne være forskjellig. Dette har i dag utviklet seg til to sektorer. I hvitfisksektoren tar fartøyene slikt som torsk, hyse, sei, uer og blåkveite. Dette er fisk som holder til nær bunnen. Den fiskes med garn, line, jukse, bunntrål og snurrevad. Sildefiskeriene har utviklet seg til det vi kaller pelagisk sektor. Disse fartøyene fisker med snurpenot og flytetrål Tørrfisk var lenge Norges viktigste eksportprodukt. Eksporten startet for omtrent 1000 år siden, og den fikk god drahjelp fordi Paven i Roma hadde bestemt at det skulle spises fisk 150 dager i året. Bildet er fra Røst. Ottar (1): Ottar nr.1/2015.indd :52

2 etter lodde, sild, kolmule og makrell, pelagiske arter som holder til i de åpne vannmassene Hvitfisk og pelagisk fisk fiskes altså av forskjellige deler av fiskeflåten og sendes til forskjellige markeder rundt i verden. Annen pelagisk fisk som sild, ansjos, ansjoveta osv. finnes i store mengder i verdenshavene, og selges i større mengder enn hvitfisk i markedene sett på verdensbasis. Men slik er det ikke for fisken fra Barentshavet. Her dominerer hvitfisken. Havforskerne bruker en forskningstrål som er tilpasset til å vise endringer i fisketetthet på en god måte. Foto: Kjartan Mæstad/Havforskningsinstituttet. Høy produktivitet Barentshavet er unikt i verden med sin store grunne havbunn som strekker seg fra kysten av Norge og Russland i sør til kanten av Polhavet i nord. Det mest unike er hvordan varmt vann fra sør møter kaldt vann fra nord og skaper vannmasser som gir grunnlag for høy produksjon av plankton. Planteplankton er havets gress og blir spist av dyreplankton, oftest små krepsdyr, som i sin tur blir til mat for fisk, sjøpattedyr og sjøfugl. Slik legges grunnlaget for at det er så mye fisk i Barentshavet. Fisk, sjøpattedyr og sjøfugl vandrer over store områder i Barentshavet på jakt etter mat som produseres der varmt, næringsrikt vann kommer til overflaten i de store strømsystemene. Derfor kan vi finne store mengder fisk og hval langt nord for Svalbard i varme år, mens is fra nord tvinger fisken lenger sør i kalde år. De fleste fiskeslag som lever i Barentshavet må likevel helt ned til norskekysten for å gyte om våren. Her slepper de rogn og melke ut i vannet: nye små «fiskebarn» blir skapt, og Barentshavet er et økosystem snudd på hodet. Det grønne «gresset» i havet produseres på taket av økosystemet (i vannflata) og heter planteplankton. Produksjonen av planteplankton i Barentshavet er på flere hundre millioner tonn, og vi høster bare to tre millioner tonn fisk, så det er store mengder som går til mat for alle organismene som lever i havet og på havets bunn. Ilustrasjon: Arild Sæther/Havforskningsinstituttet. 4 Ottar nr.1/2015.indd :52

3 deretter driver de med strømmen nordover. På veien til Barentshavet vil fiskelarvene og yngelen finne mat som er av passelig størrelse, og småfisken vil være godt tilpasset et liv i Barentshavet når den når frem dit et stykke ut på høsten. Mye av fiskeriene i Norge var tidligere basert på at gytemoden fisk kom til kysten, som skrei og sild, men i dag foregår fisket også på fiskefelt ute i det åpne havet. Vi har likevel stort fokus på skreien, den gytemodne torsken som kommer fra Barentshavet for å gyte i Lofoten og andre steder på kysten. Innsiget av skrei er på mange måter en indeks for hvor bra det står til i økosystemet ute i Barentshavet, og vårt viktigste mål for forvaltningen av torsken er at gytebestanden skal være stor. Råd basert på viten Allerede i 1864 ble de første havforskerne ansatt av myndighetene for å forske frem kunnskap om hvordan sammenhengene var i havet og hvorfor mengden fisk kunne variere fra år til år. I 1900 ble Havforskningsinstituttet startet som en del av den daværende Fiskeristyrelsen, og avdelingen i Tromsø ble startet i 1991 som en del av Fiskeriforskning og ble en del av Havforskningsinstituttet i Havforskerne gir råd til myndighetene om hvordan fisket skal gjennomføres og hvor store kvotene skal være. Hensikten er å beskytte fisken frem til den er utvokst og sørge for at det blir nok gytemoden fisk som får lov å formere seg. For å kontrollere dette driver Havforskningsinstituttet overvåking av havområdene. Da samles det inn data om alle mulige ting som har med havet, økologien og fiskebestandene å gjøre. Fiskebestandene i Barentshavet overvåkes med forskningstokt både om vinteren og om sommeren, og dette gir et godt grunnlag for å gi råd om fisket. Når skreien ikke er i Lofoten for å gyte, er den på vandring i Barentshavet for å finne mat. Der treffer den også sine yngre artsfrender som er i Barentshavet hele året. De aller yngste torskene som bare er ett eller to år gamle kjemper en ganske hard kamp for tilværelsen. De har behov for å finne områder i Barentshavet der det er lite større fisk, ellers kan de lett bli spist torsken selv er ikke så nøye med å beskytte sine egne og spiser gjerne artsfrender som er mindre enn den selv. For det meste er torsken å finne nært bunnen, men en del av den minste fisken kan tilbringe flere år oppe i vannmassene uten å søke til bunns i påvente av ledig plass. Det er vanskelig å få gode mål på mengden fisk i havet når det er slike variasjoner. Derfor bruker våre undersøkelser data fra både bunnen og oppe i vannet. Havforskerne gir råd til myndighetene om hvordan fisket skal gjennomføres og hvor store kvotene skal være. De siste årene har rekordstore torskekvoter gitt gode inntekter til den nordnorske kystflåten. 5 Ottar nr.1/2015.indd :52

4 Snudd på hodet På bunnen brukes en forskningstrål som er tilpasset til å vise endringer i fisketetthet på en god måte. Oppe i vannet brukes det akustiske metoder, lyd som sendes fra forskningsskipet ned i vannet og reflekteres av fisk og andre organismer, og dette kan måles. Det gir et bilde av hvor mye fisk og andre dyr som befinner seg i vannet, og et trålhal med flytetrål kan gi sammensetningen av de artene som måles akustisk. Om sommeren gjennomføres et forskningstokt som er knyttet studier av økosystemet sin virkemåte. I motsetning til økosystemene på land, er Barentshavets økosystem snudd på hodet. Det grønne «gresset» i havet produseres på taket av økosystemet og heter planteplankton. Små alger trenger mineraler og sollys, så vokser de og formerer seg slik at det blir tilgjengelig store mengder mat for dyr som også svømmer rett under overflaten. Produksjonen av planteplankton i Barentshavet er på flere hundre millioner tonn, og vi høster bare to tre millioner tonn fisk, så det er store mengder som går til mat for alle organismene som lever i havet og på havets bunn. Havforskernes institutt Forskningsgruppene ved Havforskningsinstituttet har hver sine spesialfelt å jobbe med. Forskningsgruppen for plankton kartlegger hvor mye plankton det er i havet og hvordan mengden er fordelt. For å få et bilde av produksjonen i havet trekkes det en håv med finmasket nett gjennom vannet. I en slik håv kan man samle plankton av forskjellig størrelse, alt etter hvor finmasket nettet er. Det er god sammenheng mellom områder med mye plankton og områder med mye fisk. Det viktigste for fisken gjennom livet er å finne mat. I tillegg til planktongruppen arbeider også oseanografigruppen med de grunnleggende mekanismene i havets økosystem. Oseanografene måler temperatur, saltholdighet, vanntransport og strømsystemer, innhold av næringssalter og den grunnleggende produksjonen i havet. Tradisjonelt har både sel og hval vært viktige ressurser i våre farvann. Noen av artene, for eksempel grønlandssel og vågehval som begge beskattes i dag, er dessuten så tallrike at de gjør betydelige innhogg i Barentshavets matfat. Sjøpattedyrene har derfor fått sin egen forskningsgruppe som både måler størrelsen av bestandene og analyserer deres rolle i økosystemene. Bardehval og sel spiser både små fisk og plankton hvis de er av rette sorten, mens tannhval vil ha større organismer som blekksprut Oseanografene bruker en såkalt CTD til å måle temperatur og saltholdighet i havet. Målinga omfatter hele vannsøyla, og CTD-en senkes i havet med en hastighet på én meter i sekundet. Den stanses like over bunnen og kjøres opp igjen med samme hastighet. 6 Ottar nr.1/2015.indd :52

5 og fisk. Felles for sjøpattedyrene er at de vandrer over store avstander på jakt etter konsentrasjoner av mat som gir solide måltider. Sammen med sel og hval finner vi også ofte sjøfugl av forskjellige typer. De er også avhengige av god produksjon i havet. Sel og sjøfugl trenger begge fast grunn når de skal formere seg, enten på drivis eller i høvelige områder i fjæra. Det betyr også at de vandrer mellom disse områdene og beiteområdene. Den andre ytterlighet er fisk som trekker ned på de store havdyp, dypere enn 400 meter og noen helt ned til tusen meter. Disse artene har også sin egen forskningsgruppe som i større grad jobber i det dype Norskehavet. Mange av dyphavsartene, som blåkveite og snabeluer, har også en sterk tilknytting til Barentshavet ved at de trekker i skråningene der Barentshavet slutter i vest og nord. Larver og yngel av blåkveite og uer har dessuten Barentshavet som oppvekstområde og er derfor en del av Barentshavets økosystem. Forskningsgruppen har også ansvar for haier og skater. Disse fiskene er tallrike i Barentshavet, spesielt skatene. Lodde og polartorsk er tallrike fiskearter som befinner seg i området der vi har den såkalte polarfronten. Dette er de områdene der det varme vannet fra sør møter det kalde vannet fra nord, og hvor næringsrikt vann bringes til overflaten og vi får produksjon av plankton. Lodda står på den varme siden og polartorsken er på den kalde siden av denne polarfronten. Forskningsgruppen som arbeider med disse artene er ansvarlig for alle pelagiske (frittsvømmende) fiskeslag, som også omfatter blant annet sild, makrell, tobis og kolmule. Torsk, hyse, sei, og en lang rekke arter av flatfisk, svømmer i vannmassene nær bunnen, selv om de også kan gå lenger opp i vannet. Det er selvfølgelig en egen forskningsgruppe for slike fiskeslag også. Disse fiskeslagene spiser mye større plankton som krill, men også mye småfisk som lodde og polartorsk. Mange av fiskeslagene i Barentshavet har en svært stor utbredelse og finnes også i andre områder av Atlanterhavet og de nordlige hav. De har ofte flere forskjellige gytefelt, og dette gir opphav til å karakterisere disse artene som flere bestander. Noen bestander kan også deles i grupper som kalles populasjoner. Kartlegging av disse strukturene gjøres ofte ved å merke fisken med synlige merker som sendes tilbake til Havforskningsinstituttet av fiskerne når de fanger merket fisk i forskjellige områder. I de seinere år er det også tatt i bruk genetiske metoder for å skille bestander og populasjoner. Dette arbeidet gjennomføres av en egen forskningsgruppe som arbeider med genetikk. Havforskningsinstituttet sender hver vinter ut en gruppe som tar prøver av fisk som landes i den mest hektiske skreisesongen. Her er det Karl Erik Karlsen og Kjell Gamst som er i sving hos fiskeforedlingsbedriften Aksel Hansen AS i Senjahopen. 7 Ottar nr.1/2015.indd :52

6 Dyreplankton, små krepsdyr, blekksprut, maneter, fisk, sel og hval er altså dyregrupper som tar for seg av matfatet i vannet. Noen spiser jevnt og trutt, andre finner store konsentrasjoner av mat og tar grådig for seg av disse. Men mye av denne maten synker likevel til havets bunn, enten som plankton, døde organismer eller som avføring fra alle som spiser. Omtrent halvparten av produksjonen synker ned på denne måten, og det betyr at flere hundre millioner tonn mat blir tilgjengelig på havets bunn hvert år. På havets bunn Det bor mange organismer på og i havets bunn. Mange ser ut som planter, men nede på bunnen av Barentshavet er det for mørkt for planter til å leve, så alle er dyr. Mange kan ikke bevege seg og står fast på bunnen, andre graver seg ned i bunnen og lager sin bolig der, og stikker bare ut for spise litt. Flere dyr har også samme funksjon som meitemarken på landjorda, spiser søle, leire og fin sand der den suger i seg næring og skiter resten ut. Dermed blir også havets bunn pløyd opp av disse dyrene, og dette gir grunnlag for et rikt dyreliv nede i havbunnen. To forskningsgrupper tar for seg det som skjer på havets bunn. Den ene arbeider med alle dyrene som lever på og i havbunnen, slike som skalldyr, dyr som har skall utenpå kroppen slik som krabber, reker og skjell, og andre bløtdyr. Den andre gruppen arbeider med selve havbunnen og økosystemet knyttet til denne, både i det dype havet og inne på kysten. Produksjonen som skjer på havbunnen i Barentshavet har nok større betydning enn hva som tidligere har vært kjent. På mange måter kan maten som er tilgjengelig for fisk og andre dyr på bunnen ses på som en matpakke. Den tilberedes i de årene det er høy produksjon og varmt vann i overflaten. Da er det også mange dyr som spiser og vokser på bunnen. Disse dyrene blir i neste omgang mat som kan spises av fisk og andre dyr i år med kaldt vann og lav produksjon oppe i vannet. Fisk er gull Det observeres ofte store endringer i temperaturen i Barentshavet, noe som gir variasjoner i samlet produksjon i havet. Selv om det gjennom de siste 30 årene har vært en betydelig samlet økning av gjennomsnittstemperaturen, og dermed produksjonen, så er det likevel store variasjoner i dette bildet. Sammenhengen mellom lodde og torsk er også viktig kunnskap som brukes for å forvalte disse to bestandene, og loddas tilgang på mat oppe i vannet og torskens tilgang på mat nede på havbunnen er viktige faktorer å forstå for å kunne gi gode råd til forvaltningen. En egen forskningsgruppe for økosystemprosesser finnes også, og denne gruppen forsker på å se alt som skjer i havet under ett. Guppen skal beskrive sammenhengene som finnes, og som kan ha betydning for formidling av kunnskap og for rådene som gis til forvaltningen. Verdien av det Norge og Russland tar opp av fiskeressurser fra Barentshavet er på mer enn 20 milliarder kroner hvert år. I tillegg tjener fiskeindustrien penger på å bearbeide fiskeprodukter og eksportere slike produkter verden over til store verdier. Forvaltningen av våre havområder er basert på at kunnskap innhentes gjennom overvåking og forskning, og Havforskningsinstituttet har derfor et stort samfunnsansvar for å sikre at kunnskapsgrunnlaget er godt nok til å gi forvaltningen rådene den trenger for sitt arbeid. Klimaendringer, biologisk mangfold og vern av den marine naturen er tema som gjør forvaltning av våre havområder til en utfordrende aktivitet for vårt samfunn. Det blir da en utfordring for Havforskningsinstituttet å følge med i tiden og være i front på metoder og kunnskap. Knut Sunnanå er havforsker, og har ledet Havforskningsinstituttets Barentshavprogram fra 2007 til Sunnanå har sittet i en rekke internasjonale råd og utvalg som arbeider med bestandsvurderinger og kvoterådgivning. E-post: 8 Ottar nr.1/2015.indd :52

Vanlige spørsmål om Skrei

Vanlige spørsmål om Skrei Vanlige spørsmål om Skrei 1. Hva er skrei?... 2 2. Hva er kvalitetsmerket Skrei?... 2 3. Hva går kvalitetsstandarden for Skrei ut på?... 2 4. Hva betyr ordet skrei?... 3 5. Hvordan skiller skrei seg fra

Detaljer

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet Regional Konsekvensutredning for Norskehavet; Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet 3 8 13 18 70 70 37 0 09 41 17 18 19 20 43 42 13 16 37 1 12 13 14 46 48 44

Detaljer

AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER

AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER - Rapport fra arbeidsgruppe April 2005 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER I deloppgave II i mandatet, Arealvurderinger/-analyse har en 1) vurdert og kartfestet

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 1b 2013. Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013

Fisken og havet, særnummer 1b 2013. Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Fisken og havet, særnummer 1b 2013 Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Fisken og havet, særnummer 1b 2013 Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Redaktører:

Detaljer

Endelig program. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser

Endelig program. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser Endelig program Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet Program for utredning av konsekvenser Felles generell del 1 for de fire sektorvise utredningsprogrammene Innledning Beskrivelse av utredningsområdet

Detaljer

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 013 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT 2009 Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 Rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen

Detaljer

IDENTIFISERING AV SÆRLIG VERDIFULLE OMRÅDER I LOFOTEN BARENTSHAVET

IDENTIFISERING AV SÆRLIG VERDIFULLE OMRÅDER I LOFOTEN BARENTSHAVET IDENTIFISERING AV SÆRLIG VERDIFULLE OMRÅDER I LOFOTEN BARENTSHAVET Redaktører: Erik Olsen (Havforskningsinstituttet) og Cecilie H. von Quillfeldt (Norsk Polarinstitutt) Mai 2003-1 - FORORD Havforskningsinstituttet

Detaljer

FISKEN OG HAVET. Faglig grunnlag for en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Arealrapport. nr. 6/2010

FISKEN OG HAVET. Faglig grunnlag for en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Arealrapport. nr. 6/2010 nr. 6/2010 FISKEN OG HAVET Faglig grunnlag for en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Arealrapport Geir Ottersen 1, Egil Postmyr 2 og Magnus Irgens 2, redaktører 1 Havforskningsinstituttet, 2

Detaljer

Fiskeridirektoratet Postboks 2009 Nordnes 5817 Bergen Tlf.: 55 23 80 00 Faks: 55 23 80 90 www.fiskeridir.no

Fiskeridirektoratet Postboks 2009 Nordnes 5817 Bergen Tlf.: 55 23 80 00 Faks: 55 23 80 90 www.fiskeridir.no Fakta om fisk IllusTrasjoNer Pål Thomas sundhell (artstegninger) stein Mortensen (illustrasjoner) FoToGraFer jean Gaumy, s.2, rune stoltz Bertinussen, s.3, lisa Westgaard, s.10, aina Hole, s.5, Tom Haga,

Detaljer

Konsekvenser for fisk, fiskeri og akvakultur ved etablering av rørledninger fra Johan Sverdrup feltet

Konsekvenser for fisk, fiskeri og akvakultur ved etablering av rørledninger fra Johan Sverdrup feltet Konsekvenser for fisk, fiskeri og akvakultur ved etablering av rørledninger fra Johan Sverdrup feltet Fagrapport Ulla P. Ledje www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-361-2 Konsekvenser for fisk,

Detaljer

SAFE Magasinet. Nr. 5/6 2003

SAFE Magasinet. Nr. 5/6 2003 SAFE Magasinet Nr. 5/6 2003 Innhold: SIDE INNHOLD SKREVET AV: Side 1 OFS sier ja til oljevirksomhet i Barentshavet, Terje Nustad men! Side 2 Svakheter i utredning om petroleum Mette Møllerop Side 3 5 Ingen

Detaljer

Hvem bor i elva di? Elevhefte til bruk før og etter et besøk i elva. Kunnskapssenter for laks og vannmiljø Statens naturoppsyn

Hvem bor i elva di? Elevhefte til bruk før og etter et besøk i elva. Kunnskapssenter for laks og vannmiljø Statens naturoppsyn Hvem bor i elva di? Elevhefte til bruk før og etter et besøk i elva Kunnskapssenter for laks og vannmiljø Statens naturoppsyn 2 Hvem bor i elva di? Hvem bor i elva di? 3 Forord En hjerneforsker ved navn

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

SKREI et kulinarisk høydepunkt [ side 6 ] Det gamle kveitefisket [ side 18 ] Havfruen 25 år [ side 26 ] Fra Ferdigmat til Torungen [ side 32 ]

SKREI et kulinarisk høydepunkt [ side 6 ] Det gamle kveitefisket [ side 18 ] Havfruen 25 år [ side 26 ] Fra Ferdigmat til Torungen [ side 32 ] NUMMER 1 2012 SKREI et kulinarisk høydepunkt [ side 6 ] Det gamle kveitefisket [ side 18 ] Havfruen 25 år [ side 26 ] Fra Ferdigmat til Torungen [ side 32 ] [ innhold ] SKREI et kulinarisk høydepunkt

Detaljer

Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt.

Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt. HAVET DEN STORE SKATTEKISTEN. Svolvær 6. mai 2004 Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt. Av politisk rådgiver

Detaljer

Nofima Marked Postboks 6122, 9291 Tromsø Besøksadresse: Muninbakken 9-13 Tlf.: 77 62 90 00, faks: 77 62 91 00 E-post: marked@nofima.

Nofima Marked Postboks 6122, 9291 Tromsø Besøksadresse: Muninbakken 9-13 Tlf.: 77 62 90 00, faks: 77 62 91 00 E-post: marked@nofima. Nofima Marked Postboks 6122, 9291 Tromsø Besøksadresse: Muninbakken 9-13 Tlf.: 77 62 90 00, faks: 77 62 91 00 E-post: marked@nofima.no Internett: www.nofima.no ARBEIDSNOTAT Dette arbeidsnotatet inneholder

Detaljer

FORHOLDET MELLOM SILD OG SPEKKHOGGER: KAMPEN FOR TILVÆRELSEN

FORHOLDET MELLOM SILD OG SPEKKHOGGER: KAMPEN FOR TILVÆRELSEN FORHOLDET MELLOM SILD OG SPEKKHOGGER: KAMPEN FOR TILVÆRELSEN Leif Nøttestad Sild og spekkhoggere har levd tett koblet i det samme økosystemet i Norskehavet i tusener av år. De har utviklet seg parallelt

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

oljeselskap Miljørisiko- og beredskapsanalyse Letebrønn 7222/11-2- Langlitinden i Barentshavet

oljeselskap Miljørisiko- og beredskapsanalyse Letebrønn 7222/11-2- Langlitinden i Barentshavet Vedlegg til Rapport Det norske oljeselskap Miljørisiko- og beredskapsanalyse Letebrønn 7222/11-2- Langlitinden i Barentshavet Langlitinden i Troms fylke Vedlegg Innhold 1 Teknisk informasjon om brønnen...

Detaljer

Utgitt av Norsk Polarinstitutt Trykt i januar 2005 ISBN 82-7666-216-1. Foto: T. I. Karlsen

Utgitt av Norsk Polarinstitutt Trykt i januar 2005 ISBN 82-7666-216-1. Foto: T. I. Karlsen Isbjørn på Svalbard Innhold Side Forsiktighetsprinsippet.........................3 Isbjørn på Svalbard............................3 Isbjørn og mennesker..........................4 Isbjørnens biologi..............................7

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Rapport fra Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen

Detaljer

Grønt, gult og rødt lys for norsk sjømat. Fremtidens bil: Full lading eller tom tank? Vil redde elveslettenes konge. Fremtidsskip til Svalbard

Grønt, gult og rødt lys for norsk sjømat. Fremtidens bil: Full lading eller tom tank? Vil redde elveslettenes konge. Fremtidsskip til Svalbard U T G I S A V W W F - N O R G E N R 2 / 2 0 0 8-2 3. Å R G A N G Grønt, gult og rødt lys for norsk sjømat Fremtidens bil: Full lading eller tom tank? Vil redde elveslettenes konge Fremtidsskip til Svalbard

Detaljer

KURSHEFTE MARINBIOLOGI

KURSHEFTE MARINBIOLOGI Foto: Astrid Woll KURSHEFTE MARINBIOLOGI FORORD Norge med sin lange kystlinje har gjennom alle tider vært avhengig av havet. I våre dager er våre viktigste industrier knyttet til havet og en stor andel

Detaljer

Avslører havbunnen. MAREANO Marin AREAldatabase for NOrske havområder

Avslører havbunnen. MAREANO Marin AREAldatabase for NOrske havområder 1 2011 Avslører havbunnen MAREANO Marin AREAldatabase for NOrske havområder 1 Ueren søker ofte ly blant korallforekomster der det er god mattilgang og høyt mangfold av byttedyr. Avslører havbunnen I over

Detaljer

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i Barentshavet

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i Barentshavet Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i Barentshavet Konsekvenser av produsert vann, tankulykker og oljesøl i norsk og russisk Barentshav som følge av åpning av norsk sokkel Av Ingrid Agathe Bay, mai

Detaljer

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET En sammenstilling og prioritering av identifiserte overvåkings-, forsknings og kartleggingsbehov i forbindelse med utarbeidelsen av forvaltningsplanen for Barentshavet 22.

Detaljer

Seier for fiskeriene. God start på fiskeriåret Side 6

Seier for fiskeriene. God start på fiskeriåret Side 6 21. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2006 Gjøres klar for å hugges Her er rederiet Carisma sitt Soria Moria en utrangert dansk ringnotsnurper til 2,5 millioner kroner. Når båten er satt i stand - «egnet og utstyrt for

Detaljer

Å DYRKE BLÅSKJELL. Et temahefte om blåskjelldyrking

Å DYRKE BLÅSKJELL. Et temahefte om blåskjelldyrking Å DYRKE BLÅSKJELL Et temahefte om blåskjelldyrking BLÅSKJELLDYRKING, EN NÆRING I VEKST Norge har lange tradisjoner med utnyttelse av havet, og skjell er ikke noe unntak. Som mat er det særlig østersen

Detaljer

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Redaktører Prosjektledelse Layout Illustrasjoner av artsgrupper Tilrettelegging av figurer Tilrettelegging for internet Siteres som Kapitler siteres som (eksempel)

Detaljer

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet RAPPORT M140 2014 Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Rapport fra Faglig forum, Overvåkningsgruppen

Detaljer