IFRS og risikostyring: Kan regnskapsstandarder påvirke selskapers strategier? Dennis Frestad, Universitetet i Agder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IFRS og risikostyring: Kan regnskapsstandarder påvirke selskapers strategier? Dennis Frestad, Universitetet i Agder"

Transkript

1 IFRS og risikostyring: Kan regnskapsstandarder påvirke selskapers strategier? Dennis Frestad, Universitetet i Agder 1

2 Tematisk oversikt Initielt: Hvordan kan regnskapsregler potensielt influere ikke-finansielle selskapers strategier? Illustrert ved mulig innflytelse på selskapers sikringsstrategier. Deretter: Hvilke paralleller kan trekkes for finansielle institusjoners strategier mer generelt? Noen overordnede betraktninger. 2

3 Utgangspunkt: Internasjonal utvikling mot økt bruk av fair-value accounting Utviklingen i internasjonale regnskapsstandarder øver press på norsk god regnskapsskikk (GRS). Dersom norsk god regnskapsskikk tilpasses IFRS ytterligere: Hvilke potensielle konsekvenser kan skisseres for selskapers sikringsstrategier hvis variabiliteten til regnskapsresultater og/eller bokført egenkapital tillegges vekt? Fokus på det som defineres som kontantstrømssikring under IFRS (IAS 39). 3

4 Regnskapsførsel av derivatkontrakter under IFRS/US GAAP Alle derivatkontrakter balanseføres til virkelig verdi (fair value) som eiendel eller gjeld. Periodiske endringer i virkelig verdi føres over resultatet. Sikringsbokføring: Under visse vilkår kan man unngå å føre verdiendringer over resultatet. NB: Gjelder kun den effektive delen av sikringsstrategien. Endringer i verdien av derivater vil uansett alltid påvirke et selskaps fullstendige nettoresultat, definert som resultat i resultatregnskapet pluss verdiendringer ført direkte mot egenkapitalen (dirty surplus). 4

5 Dersom resultatvolatilitet er problemet, kan sikringsbokføring løse dette? Noen resultater fra ongoing research. HEM = Hedge Effectiveness measure Mange selskaper vil ikke kunne tilfredsstille vilkårene for sikringsbokføring siden HEM ofte vil være lavere enn 80 %. 5

6 Dersom resultatvolatilitet er problemet, kan sikringsbokføring løse dette? Noen resultater fra ongoing research. HEM = Hedge Effectiveness measure Mange selskaper vil ikke kunne tilfredsstille vilkårene for sikringsbokføring siden HEM ofte vil være lavere enn 80 %. Det kan særlig være tilfelle for selskaper med lav marginalkostnad (lav s1) 6

7 Mulig innflytelse av IFRS på selskapers sikringsstrategier for følgende selskaper: Selskaper som ønsker, men ikke er i stand til, å tilfredsstille vilkårene for sikringsbokføring. Selskaper som først og fremst er opptatt av volatiliteten i bokført egenkapital. Ingen implikasjoner når regnskapsinformasjon ikke ansees som relevant for styring av et selskap. 7

8 Fra GRS til IFRS: Innflytelse på resultatvolatilitet når sikringsstrategiene holdes uendret Økningen i relativ resultatvolatilitet (RelVol) avhenger bl.a. av korrelasjonen mellom spotprisen og fremtidig forwardpris. 8

9 Fra GRS til IFRS: Noen selskaper kan endre sine sikringsstrategier Derivater med payoff som bestemmes i fremtidige regnskapsperioder kan i mindre utstrekning brukes til å styre fremtidige regnskapsresultater. Dette fordi deler av derivatets totale payoff sannsynligvis vil måtte bokføres i inneværende regnskapsperiode. Mulig konsekvens: En kortere horisont for selskaper med sikringsprogrammer. 9

10 Innflytelse på antall sikringsinstrumenter innenfor periode 1 ( inneværende regnskapsperiode ) Generalt sett relativt liten eller moderat innflytelse på antall sikringsinstrumenter som forfaller i inneværende regnskapsperiode 10

11 Innflytelse på antall sikringsinstrumenter innenfor periode 2 ( neste regnskapsperiode ) Øvre (nedre) flate : Antall terminkontrakter under IFRS (GRS). Vesentlig reduksjon i antall sikringsinstrumenter med forfall i fremtidig regnskapsperiode. 11

12 Oppsummering ikke-finansielle selskaper: Mulige konsekvens av økt IFRS-innflytelse på norsk god regnskapsskikk Fair-value bokføring, som er hovedregelen under IFRS, innebærer at selskaper ikke vil kunne sikre regnskapsresultater i fremtidige regnskapsperioder på samme måte som under GRS. Selskaper som tillegger resultatvolatilitet og/eller volatilitet i bokført egenkapital vekt vil følgelig kunne redusere sikringshorisonten til å omfatte inneværende regnskapsperiode. Hvor store endringene i selskapenes sikringsstrategier kan bli avhenger av egenskaper ved selskapenes risikoeksponeringer. Styre kontantstrømseksponeringer eller regnskapseksponeringer? Potensiell konflikt mellom ekstern rapportering og intern økonomistyring! 12

13 Tre kilder for regnskapsreglers mulige innflytelse på finansielle foretak Regnskapsregler kan potensielt influere finansielle selskapers beslutninger gjennom innflytelse på regulering av kapitaldekning i bank (Basel II) og forsikringsselskaper (Solvens II), gjennom belønningssystemer for ledere betinget på regnskapinformasjon, og/eller gjennom kapitalmarkedets vektlegging av regnskapsinformasjon. 13

14 Utviklingen i/mot IFRS: Mulig innflytelse på finansielle foretak som banker, etc Utgangspunkt: Regnskapsregler vil alltid måtte reflektere en avveining mellom relevans og pålitelighet. Mindre vekt på historisk kost og tilsvarende økt vekt på fair value uttrykker at standardsetterne det siste tiåret har ønsket å øke regnskapets relevans. Skiftet mot økt innflytelse av fair value kan også sees på som et forsøk på å redusere bankenes mulighet for gains trading, dvs. selektivt salg av finansielle instrumenter med urealiserte gevinster samtidig som man sitter på de med urealiserte tap under et historisk kost regnskapsregime. 14

15 Regnskapets innflytelse på finansielle foretak Gains trading er et eksempel på det som har vært hevdet å være et stort problem med et historisk kost basert regnskapsregime. Bankenes latente mulighet for å drive med gains trading var en viktig drivkraft for introduksjonen av fair value prinsippet. Gains trading er et konkret eksempel på at regnskapet ikke bare er et målesystem for å rapportere verdien av eiendeler, gjeld og resultat, men også noe som kan influere beslutninger i et finansielt selskap. 15

16 Inntoget av fair value accounting Det er et paradoks at mange banker argumenterer for at fair value ikke er relevant for investorer, ikke passer for ilikvide eiendeler eller eiendeler som skal holdes til forfall, når standardsetternes motivasjon for økt bruk av fair value nettopp er å øke relevansen av regnskapsinformasjon. Hva er hovedargumentene mot økt bruk av fair value i regnskapet for finansielle selskaper (hvordan kan den gjeldende regnskapstrenden tenkes å påvirke selskapenes strategier)? Fair value prinsippet kan endre ledernes belønnings- eller målfunksjon. Til det bedre? Fair value prinsippet prosyklisk i forhold til det finansielle systemet? 16

17 Perspektivet til Sapra et al. (JAR 2008): Hold or securitize/sell an asset? For tilstrekkelig korte eiendeler, så gir et M2M regime lavere grad av avvikende atferd enn et historisk kost regime. Motsatt for lange eiendeler. For tilstrekkelig likvide eiendeler, så gir et M2M regime lavere grad av avvikende atferd enn et historisk kost regime. Motsatt for likvide eiendeler. We believe our results shed some light on why the opposition to M2M has been led by the banking and insurance industry (p. 438). 17

18 Perspektivet til Sapra et al. (JAR 2008): Hold or securitize/sell an asset? I et historisk kost regime, så omtaler Sapra salgsalternativet for de ulike finansielle selskaper som strategiske substitutter : Dersom et selskap tror andre kommer til å selge, så blir hold mer attraktivt. Historisk kost regimet virker da stabiliserende for de aktuelle prisene. I et M2M regime omtales salgsalternativet som strategisk komplementært : Når et selskap tror andre kommer til å selge, så blir det mer aktuelt å selge. M2M regimet kan da virke destabiliserende for prisene 18

19 Et annet perspektiv på M2M og prosyklikalitet (Laux & Leuz, 2010) Selv om det skulle være riktig at M2M kan bidra til nedadgåene prisspiraler, så må en slik innflytelse veies mot de mulige positive sidene ved timely loss recognition. Når en bank tvinges til en skrive ned verdien av tapsutsatte eiendeler, så vil bankene ha insentiv til å begrense imprudent lending in the first place. Dette vil kunne begrense omfanget av en fremtidig krise. 19

20 Regnskapsreglers innflytelse på finansielle foretak: Tendens mot svakere link mellom offisielle regnskapstall og kapitaldekningskrav for å dempe prosyklikalitet. Prudential filters Yet another way to address contagion and procyclicality is not to have direct (mechanical) regulatory or contractual ties to FVA (Laux & Leuz, 2009, p. 830). It is not clear that contagion and procyclicality are best addressed directly in the accounting system (Laux & Leuz, 2009, p. 830). 20

21 Oppsummering Ikke-finansielle selskaper kan i økende grad stå overfor en konflikt mellom krav til ekstern rapportering og intern styring som en konsekvens av utviklingen i og mot IFRS. Dette gjelder kanskje i enda større grad for finansielle foretak som banker og forsikringsselskaper. Banker skal for eksempel forholde seg til finanstilsynets regler for beregning av kjerne- og tilleggskapital, som bare delvis vil være bestemt av offisielle regnskapstall som følge av prudential filters, og eventuelle egne kontraktsmessige forpliktelser betinget av offisielle regnskapstall. Dertil kommer kapitalmarkedets krav til relevant disclosure. Lite realistisk med annet en mix attributes models, dvs. en samling regler som krever fair value for noen balanseposter og historisk kost for andre? 21

Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser

Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser Eksamenskode og navn: GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon Innleveringsdato: 01.09.2014

Detaljer

IFRS for SMEs. Notat fra arbeidsgruppen. IFRS for SMEs, Notat fra arbeidsgruppens del I

IFRS for SMEs. Notat fra arbeidsgruppen. IFRS for SMEs, Notat fra arbeidsgruppens del I IFRS for SMEs Notat fra arbeidsgruppen Innhold 1. Operasjonalisering av mandatet... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Hensiktsmessig forutsetninger og vurderinger... 3 1.3 Begrensninger som følge av rammene for arbeidet...

Detaljer

Valutasikring i norske selskaper

Valutasikring i norske selskaper Valutasikring i norske selskaper Øystein G. Børsum og Bernt Arne Ødegaard 1 Siste års svingninger i verdens valutamarkeder har igjen vist at mange norske bedrifter er følsomme for endringer i valutakurs,

Detaljer

Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko

Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko 52 Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko Finansdepartementet har definert et klart mandat for Norges Banks forvaltning av Statens petroleumsfond. Et viktig styrings- og målingsredskap er en referanseportefølje

Detaljer

IFRS - Endring av regnskapsprinsipper

IFRS - Endring av regnskapsprinsipper IFRS - Endring av regnskapsprinsipper Klepp Sparebank (Overgangsdokument) Omarbeidede 2010 (urevidert) 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. De viktigste virkningene sammendrag... 3 3. Omarbeidelse av regnskapstall

Detaljer

Kapitalforvaltning: avkastning og risikoeksponering*

Kapitalforvaltning: avkastning og risikoeksponering* NFT 2/1994 Kapitalforvaltning: avkastning og risikoeksponering* av konserndirektør Erik Garaas, Gjensidige Forsikring Jeg vil i dette foredraget gi mine synspunkter på forholdet mellom avkastning og risiko

Detaljer

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2010

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2010 Rundskriv Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2010 RUNDSKRIV: 5/2011 DATO: 31.01.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer

Kommunerevisoren. Finansiell risiko

Kommunerevisoren. Finansiell risiko Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2008 63. årgang Finansiell risiko Les mer om: Intervju med Ole Kristian Rogndokken Klassifisering av finansielle instrumenter Fylkesmannens desisjonsrolle www.nkrf.no

Detaljer

IFRS børsnoterte banker

IFRS børsnoterte banker IFRS børsnoterte banker Kort status IFRS 9 Nærmere om forslaget til nye regler for nedskriving iht IFRS 9 Kort om kvartalsrapporteringen 23. september 2013 Innhold Slide 3 Innledning 6 Utvikling IFRS 9

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Nyheter: Virkeområde og ikrafttredelse Nærmere om regnskapsføring av sikring Konsekvenser av standardens

Detaljer

IFRS NORGE. Hva er god regnskapsskikk forutsatt å være, og hvordan har standardsetter søkt å tilpasse seg disse premisser?

IFRS NORGE. Hva er god regnskapsskikk forutsatt å være, og hvordan har standardsetter søkt å tilpasse seg disse premisser? SIVILØKONOMOPPGAVE GOD REGNSKAPSSKIKK OG IFRS I NORGE Hva er god regnskapsskikk forutsatt å være, og hvordan har standardsetter søkt å tilpasse seg disse premisser? Frode Nordheim Magne Knoph Haugen Våren

Detaljer

FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013

FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013 FINANSNYTT 1 FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013 Hvordan kan Basel 4 komme til å se ut? WHAT S HOT? Rammebetingelser er mer enn reguleringer Internrevisjonens rolle i en stadig mer

Detaljer

Pensjon&Finans. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

Pensjon&Finans. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Pensjon&Finans Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Siviløkonom/MBA in Finance Caspar Holter jr Pensjon & Finans AS Akersgt 20 0281 Oslo Telefon: 22479480 Direkte: 22479488 Telefaks: 22479481

Detaljer

Verdivurdering av utsatt skattefordel knyttet til skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg

Verdivurdering av utsatt skattefordel knyttet til skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Verdivurdering av utsatt skattefordel knyttet til skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg - en analyse av regnskapspraksis Kristian Woldvik Ronny Slettmo

Detaljer

Effekten av sentralbankens renteendringer på aksjekursen til banker i hjemlandet. En event-studie

Effekten av sentralbankens renteendringer på aksjekursen til banker i hjemlandet. En event-studie NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 19.12.12 Effekten av sentralbankens renteendringer på aksjekursen til banker i hjemlandet En event-studie Robin Evans og Christoffer Skyrud Veileder: Tommy Stamland Masterutredning

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg - følges reglene for innregning i årsregnskapet? Øyvind Lauknes Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon -

Detaljer

Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel

Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel Tørres Trovik, spesialrådgiver, Sentralbanksjefens stab for kapitalforvaltning, Norges Bank* Flere empiriske studier finner at den forventede

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Inntektsføring av fastpriskontrakter i tjenestevirksomhet

Inntektsføring av fastpriskontrakter i tjenestevirksomhet HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Inntektsføring av fastpriskontrakter i tjenestevirksomhet En analyse av regnskapspraksis Kim Fouad Kristensen Marius Steffenakk Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning

Detaljer

FORMUESBEVARING, KAPITALKOSTNADER OG RESULTATBEGREPER

FORMUESBEVARING, KAPITALKOSTNADER OG RESULTATBEGREPER FORMUESBEVARING, KAPITALKOSTNADER OG RESULTATBEGREPER - et underlag for å vurdere endringer i kommuneregnskapet Av Kjetil Lie, Helge Mauland og Ailin Aastvedt Rapport nr 219 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Ytelsespensjoner og regnskap

Ytelsespensjoner og regnskap OPPDRAGSRAPPORT NR. 8 2014 jon lundesgaard Ytelsespensjoner og regnskap Innarbeiding og konsekvenser Jon Lundesgaard Ytelsespensjoner og regnskap Innarbeiding og konsekvenser Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport

Detaljer

Finansiell rapportering for børsnoterte selskaper

Finansiell rapportering for børsnoterte selskaper Finansiell rapportering for børsnoterte selskaper PricewaterhouseCoopers 1 Verdipapirhandelloven og tilhørende forskrift har blant annet innarbeidet EU s rapporteringsdirektiv i norsk lovgivning, noe som

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Home / Regnskap Konsern / Noter Konsern / Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene

Detaljer

Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter

Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter Kredittilsynet 26. juni 2009 Høringsnotat Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring og enkelte andre forskrifter Forskrift 12. desember 2007 nr. 1456 om skadeforsikringsselskapers

Detaljer

Verdsettelse av varige driftsmidler i Norske børsnoterte selskap

Verdsettelse av varige driftsmidler i Norske børsnoterte selskap Verdsettelse av varige driftsmidler i Norske børsnoterte selskap Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Økonomisk-administrativ utdanning Haugesund 2011 Av: Brit Mari Olsen, Beate Tandrevold,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 3 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Implikasjoner ved verdsettelse av forsikringsselskaper

Implikasjoner ved verdsettelse av forsikringsselskaper NORGES HANDELSHØYSKOLE Oslo, 19.12.2011 Implikasjoner ved verdsettelse av forsikringsselskaper av Aleksander Moholdt og Øyvind Wold-Hansen Veileder: Knut Kristian Aase Masterutredning i finansiell økonomi

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle instrumenter

Regnskapsføring av finansielle instrumenter Regnskapsføring av finansielle instrumenter Av Ailin Aastvedt Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2005 8. mars 2005 Telemarksforsking-Bø 2005 TF-notat nr. 5/2005 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 100,- Telemarksforsking-Bø

Detaljer