Nordic Light. Krill- & Fish oil Krill- & Fiskeolje. A quality product from Norway

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordic Light. Krill- & Fish oil Krill- & Fiskeolje. A quality product from Norway"

Transkript

1 Nordic Light Krill- & Fish oil Krill- & Fiskeolje A quality product from Norway

2 Nordic Light Krill- & Fish oil Nordic Light Krill- & Fish Oil is an ideal combination of krill- and fish oil. It is therefore rich in both Omega-3 and antioxidants. Nordic Light Krill- & Fish Oil has positive effects on heart, brain, skin and joints, and can also improve memory and learning abilities. The product contains the antioxidant Astaxanthin which has numerous positive effects on your health. Nordic Light Krill & Fish Oil is a high quality product from Norway. Facts about Nordic Light Krill- & Fish Oil: Prevents cardiovascular diseases Improves memory and concentration Has positive effects on skin aging Protects the skin against UV radiation Has positive digestive effects Counteracts depression and improves the quality of life Has documented effects on PMS relief Counteracts sore and stiff joints Beneficial for cholesterol Nordic Light Krill- & Fish oil contains: 70% highly concentrated Omega-3 30% krill oil Phospholipids Astaxanthin (antioxidant) Nordic Light Krill- & Fiskeolje Nordic Light Krill- & Fiskeolje er en optimal sammensetning av krillolje og fiskeolje. Produktet er derfor svært rikt på både Omega-3 og antioksidanter. Nordic Light Krill- & Fiskeolje er godt for blant annet hjerte, hjerne, hud og ledd, og kan også styrke hukommelse og læring. Produktet inneholder Astaxanthin en super-antioksidant som har en rekke positive effekter på helsen. Nordic Light Krill- & Fiskeolje er norskprodusert kosttilskudd av høyeste kvalitet. Fakta om Nordic Light Krill- & Fiskeolje: Forebygger hjerte-kar sykdommer Forbedrer hukommelse og konsentrasjon Har positive effekter på hudens aldring Beskytter huden mot UV-stråler Virker positivt på fordøyelsen Motvirker depresjoner og bidrar til økt livskvalitet Har dokumentert effekt på lindring av pms Motvirker ømme og stive ledd Godt for kolesterolet Nordic Light Krill- & Fiskeolje inneholder: 70% Høykonsentrert Omega-3 30% Krillolje Fosfolipider Astaxanthin (antioksidant)

3 Krill oil from the cleanest waters in the world Krillolje fra verdens reneste farvann

4 The krill oil used in the product comes from the purest krill on the market, and is full of positive agents that the human body needs. The krill is caught in the clean and cold waters of the Antarctic. Krill oil contains very high levels of the super-antioxidant Astaxanthin, which is one of the most potent antioxidants we know. In addition it has Omega-3, 6 and 9, containing the important EPA and DHA fatty acids. It also contains protecting phospholipids that transport fatty acids directly to the cells in the body. Krill oil has proven to optimise brain functions as well as being effective against depression. Research also shows that digestion of the krill oil in Nordic Light Krill- & Fish Oil contributes to a healthier heart and to reduced joint pains. Krilloljen som er brukt i produktet er fra den reneste krillen på markedet, og er fullspekket med positive virkestoffer som kroppen trenger. Krillen er fanget i de rene og kalde farvannene rundt Antarktis. Krillolje er meget rik på super-antioksidanten Astaxanthin som er en av de kraftigste antioksidantene vi kjenner til. I tillegg inneholder den Omega-3, 6 og 9 som inneholder de viktige EPA- og DHA fettsyrene. Den inneholder også beskyttende fosfolipider som transporterer fettsyrer direkte til cellene i kroppen. Krillolje har vist seg å optimalisere hjernefunksjonen i tillegg til å være effektiv mot depresjoner. Forskning viser også at inntak av krilloljen i Nordic Light Krill- & Fiskeolje bidrar til et sunnere hjerte og reduserte leddplager.

5 Our body needs Omega-3 Omega-3 fatty acids may well be the natural product with the best documented effects. This is also accepted in so-called orthodox medicine. Our body does not produce Omega-3, so we humans must acquire Omega-3 fatty acids through our diet or nutritional supplements. Highly concentrated fish oil and krill oil are both rich sources of Omega-3 fatty acids. The most important Omega-3 fatty acids are docosahexaenoic acid (DHA) and eicosapentaenoic acid (EPA). Omega-3 is good for the cardiovascular system and may also help relieve joint pains. Moreover, Omega-3 is beneficial to the skin and brain. Rich in antioxidants strengthens the immune system Antioxidants slow down the aging process while strengthening the immune system and keeping the body healthy. Astaxanthin is an important antioxidant that among other things inhibits the aging process by neutralising free radicals that destroy cells and tissue. This antioxidant gives the capsules their wonderful red colour and is also the oil s natural protection against oxidation (rancidity). Astaxanthin may also be beneficial to eyesight. Studies show that krill oil contains more than 48 times more antioxidants than Omega-3 and more than 34 times more than Q-10. Kroppen vår trenger Omega-3 Omega-3 fettsyrer er kanskje det naturmiddelet som har best dokumentert effekt. Dette er også akseptert innen den såkalte skolemedisinen. Kroppen vår produserer ikke Omega-3, og vi mennesker må derfor få i oss Omega-3 fettsyrer gjennom kosthold eller kosttilskudd. Høykonsentrert fiskeolje og krillolje er begge rike på Omega-3 fettsyrer. De viktigste Omega-3 fettsyrene er docosaheksaoensyre (DHA) og eicosapentanoensyre (EPA). Omega-3 er bra for hjerte og karsystemet, og kan også hjelpe mot leddplager. I tillegg har Omega-3 en gunstig effekt på huden og hjernen. Rik på antioksidanter - styrker immunforsvaret Antioksidanter reduserer aldringsprosessen samtidig som de styrker immunforsvaret og holder kroppen sunn og frisk. Astaxanthin er en viktig antioksidant som blant annet hemmer aldringsprosessen ved at den nøytraliserer frie radikaler som ødelegger celler og vev. Denne antioksidanten gir kapslene sin flotte røde farge, og er i tillegg oljens naturlige beskyttelse mot oksidering (harskning). Astaxanthin kan også være gunstig for synet. Studier viser at forekomsten av antioksidanter i krillolje er over 48 ganger høyere enn Omega-3, og over 34 ganger høyere enn Q-10.

6 Reduces cholesterol and counteracts cardiovascular diseases A healthy heart is linked to the cholesterol levels in the blood. A high cholesterol level may lead to an increased risk of cardiovascular diseases. Clinical studies of people with an increased level of lipids in the blood show that harmful cholesterol is reduced by 34 % after ingestion of the krill oil used in Nordic Light Krill- & Fish Oil. In addition to this, the level of good cholesterol (HDL) is increased by as much as 44 %. Studies also show that ingestion of krill oil is an important factor in counteracting cardiovascular diseases by reducing the level of triglycerides in the body by up to 20 %. Reduserer kolesterolet og bekjemper hjerte-kar sykdommer Et sunt hjerte har sammenheng med kolesterolnivået i blodet. Et høy kolesterolnivå kan bidra til økt risiko for hjerte-kar sykdommer. Kliniske studier på personer med økt lipidnivå i blodet, viser at skadelig kolesterol reduseres med 34% etter inntak av krilloljen som finnes i Nordic Light Krill- og Fiskeolje. I tillegg økes nivået av bra kolesterol (HDL) med hele 44%. Studier viser også at inntak av krillolje er en viktig faktor for å bekjempe hjertekar sykdommer ved at den reduserer Triglyceridnivået i kroppen med inntil 20%. Kilde: Evaluation of the Effects of NKO on the Clinical Course of Hyperlipidemia. Source: Evaluation of the Effects of NKO on the Clinical Course of Hyperlipidemi.

7 Effective against joint pains One study measured the effect of krill oil on pain, flexibility and stiffness in joints. The results concluded that the krill oil in Northern Light Krill- & Fish Oil can reduce the symptoms of arthrosis by as much as 30 % in 30 days. The results were remarkable and showed positive results in the areas of pain, stiffness and physical condition after only 30 days use. Effektiv mot leddplager En studie målte effekten av krillolje mot smerter, fleksibilitet og stivhet i ledd. Resultatene konkluderte med at krilloljen i Nordic Light Krill- & Fiskeolje kan redusere symptomer på artrose med hele 30% i løpet av 30 dager. Resultatene var oppsiktsvekkende og viste positive resultater på områdene smerte, stivhet og fysisk tilstand etter kun 30 dagers bruk.

8 Improves memory and concentration Krill contain choline, which has a positive effect on the brain. Studies show that choline plays an important part in learning and memory. Choline is regarded an important factor for mental health and is connected with the nerve signals sent to the brain. DHA fatty acids in krill have a large impact on brain capacity as well as on the development of the nervous system. Studies show that a regular intake of krill oil improves the ability to concentrate by as much as 56.3 %. Source: Evaluation of the effects of NKO on ADHD Forbedrer hukommelsen og konsentrasjonen Krill inneholder kolin som har en positiv innvirkning på hjernen. Studier viser at kolin spiller en viktig rolle når det gjelder læring og hukommelse. Kolin regnes som en viktig del av den mentale helsen og har sammenheng med nervesignalene som sendes til hjernen. DHAfettsyrene i krill har stor innvirkning på hjernekapasiteten og på utviklingen av nervesystemet. Studier viser at regelmessig inntak av krillolje bedrer konsentrasjonsevnen med hele 56,3%. Kilde: Evaluation of the effects of NKO on ADHD.

9 Improved quality of life A study of the quality of life concluded that krill oil gives 51 % of the trial subjects increased energy, improved memory, ability to concentrate, awareness and stamina. The participants had been using the nutritional supplement for more than three months. Krill oil increases DHA levels in the blood, thereby providing positive effects against depression. DHA fatty acids are the building blocks of the happiness hormone Serotonin. Studies show that people with depressions have lower levels of DHA in their blood. Source: Evaluation of the effects of NKO on the quality of life of Hyperlipidemia patients Bedre livskvalitet Et studie i livskvalitet konkluderte med at krillolje gir økt energi, hukommelse, konsentrasjonsevne, våkenhet og utholdenhet hos 51% av forsøkspersonene som deltok i studiet. Personene hadde tatt tilskudd i mer enn 3 mnd. Krillolje øker DHA nivået i blodet, og gir derfor en positiv effekt mot depresjoner. DHA-fettsyrer er byggestenene for lykkehormonet Serotonin. Studier viser at personer med depresjoner har lavere DHA nivå i blodet. Kilde: Evaluation of the effects of NKO on the quality of life of Hyperlipidemia patients.

10 Northern Light Products AS inspired by nature s most fascinating phenomenon. The northern part of Norway is one of the few places in the world where you can view the northern lights almost every night during the winter. The northern lights can be seen as an illuminated sea of flames spreading across the night sky in many shades of colour sometimes they are still, other times they pulsate. This spectacular phenomenon has held a tremendous attraction for people for many generations, and many stories have been told about the subject, One of the oldest stories was written in approximately 2600 B.C. It is a beautiful story from China that goes like this: Fu-Pao, the mother of the Yellow Empire Shuan-Yuan, saw strong lightning moving around the star Su, which belongs to the constellation of Bei-Dou, and the light illuminated the whole area. After that she became pregnant. The Latin term for the northern lights is Aurora Borealis, which means the northern dawn, named after the Roman goddess Aurora, who had the daily task of drawing the sun up into the sky. The capsules in Nordic Light Krill- & Fish Oil have a beautiful dawn red colour which is due to the natural colours of the Arctic krill. For thousands of years the northern lights have had a magic attraction on people all over the world and are the inspiration behind Northern Light Products AS. Northern Light Products AS inspirert av naturens mest fascinerende fenomen. De nordlige delene av Norge er et av de få stedene i verden hvor man kan betrakte nordlyset nesten hver natt på vinterstid. Nordlyset kan oppleves som et lysende flammehav som brer seg over nattehimmelen i mange fargenyanser noen ganger stille, andre ganger med pulserende bevegelser. Dette fantastiske fenomenet har hatt stor påvirkningskraft på mennesker gjennom mange generasjoner, og det er funnet flere historier om temaet. En av de eldste historiene er skrevet ca f.kr. Det er en vakker historie fra Kina som forteller: Fu-Pao, moren til det gule riket, Shuan-Yuan, så sterke lyn bevege seg rundt stjernen Su, som tilhører konstellasjonen Bei-Dou, og lyste opp hele området. Etter det ble hun gravid. Det latinske navnet for nordlys er Aurora Borealis som betyr den nordlige morgenrød, oppkalt etter den romerske gudinnen Aurora som skulle trekke solen opp på himmelen. Kapslene i Nordic Light Krill- & Fiskeolje har fått den flotte morgenrøde fargen takket være de naturlige fargene i den arktiske krillen. Nordlyset har i flere tusen år hatt en magisk tiltrekningskraft på mennesker over hele verden, og er inspirasjonskilden bak Northern Light Products AS.

11 For more information and consumer contact, please visit our website: NORGESDESIGN AS /04 FOTO S 1,3,6,8: THOMAS THON FOTO S 1,18,19,20: BJØRNAR G. HANSEN FOTO S.5 (krill): ØYSTEIN PAULSEN FOTO ØVRIG: SHUTTERSTOCK.COM

Helserisiko ved bruk av snus

Helserisiko ved bruk av snus 2014 Helserisiko ved bruk av snus Helserisiko ved bruk av snus Tittel: Helserisiko ved bruk av snus Bestilling: Rkan Design omslag: Per K Layout omslag Foto omslag: Colourbox ---- 3 Forord Helserisiko

Detaljer

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful.

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful. Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00 PM-International AG PM-International AG Simple. Successful. 1 Markedsføring og salg av høykvalitative produkter for helse, skjønnhet og velvære. Verden over. Market leader

Detaljer

Forspranget ligger i kvaliteten! Norwegian Fish Oil

Forspranget ligger i kvaliteten! Norwegian Fish Oil Overlegen kvalitet! Forspranget ligger i kvaliteten! Norwegian Fish Oil Norge har tradisjoner for fiske som går mange generasjoner tilbake i tid. Våre fiskeoljeprodukter er tilvirket av råstoffer fra fiskearter

Detaljer

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold Handelshøyskolen BI 1. juni 2007 Inspirasjonsdag for forelesere papers Innhold Program... 2 Professor Torger Reve og forsker Eskil Le Bruyn Goldeng Using digital media to facilitate learning New opportunities

Detaljer

Norsk olje gjennom 1000 år

Norsk olje gjennom 1000 år 1000 1000 years Norsk olje gjennom 1000 år A Thousand Years of Norwegian Oil Lofoten som global tranprodusent Ottar Schiøtz Lofoten as global manufacturer of cod liver oil 1 Lofoten som global tranprodusent

Detaljer

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter 2015 Helserisiko ved bruk av e-sigaretter 2015 Helserisiko ved bruk av e- sigaretter 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Divisjon for miljømedisin April 2015 Tittel: Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

Detaljer

Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter 2008-2010 National Register of Adverse Effects from Cosmetic Products 2008-2010

Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter 2008-2010 National Register of Adverse Effects from Cosmetic Products 2008-2010 2011 Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter 2008-2010 National Register of Adverse Effects from Cosmetic Products 2008-2010 Berit Granum Martinus Løvik Register for bivirkninger ved

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway ENGELSK / NORSK Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet 2006 IS-1396 ENGELSK/NORSK Skrevet av Synne Holan Oversatt

Detaljer

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Rapport 2 / 2013 Yngvil Grøvdal Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Forebyggende kinesisk medisin

Forebyggende kinesisk medisin KURSREFERAT Forebyggende kinesisk medisin Jo lengre vi praktiserer medisin, jo mer innser vi at det ikke finnes magiske løsninger, og at det også er vanskelig å behandle alvorlige sykdommer når de først

Detaljer

navigare Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Side 8 Side 12 Side 24

navigare Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Side 8 Side 12 Side 24 navigare / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Norwegian 1 Navigare 2 - expertise 2014 on LNG SafeSeaNet Norway Fritidsbåtkonferansen 2014 Side 8 Side

Detaljer

NOV 2011. Tarmhelse FISKEHELSE

NOV 2011. Tarmhelse FISKEHELSE NOV 2011 Temanummer Tarmhelse FISKEHELSE Fagtidsskriftet Fiskehelse INNHOLD ISBN 978-82-8208-028-6 Utgiver: Tekna Fiskehelseforeningen Faglig gruppe i Tekna www.fiskehelseforeningen.org Adresse: Tekna

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

DECOR. Kreativt glass Mange motiver Hundeportrett. STORT TEMA Dyr og fugler GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99

DECOR. Kreativt glass Mange motiver Hundeportrett. STORT TEMA Dyr og fugler GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 DECOR NO 4 M A G A S I N E T 2013 GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 Kreativt glass Mange motiver Hundeportrett STORT TEMA Dyr og fugler 04/2013 LØSSALGSPRIS KR.99 INTERPRESS

Detaljer

FIRDA SEAFOOD. High quality Salmon and Trout

FIRDA SEAFOOD. High quality Salmon and Trout FIRDA SEAFOOD High quality Salmon and Trout Hig Hi Innhold Content Siden 1986...4 I verdensklasse...6 På lag med naturen...8 Alltid foran...10 Hele verdikjeden...12 I begynnelsen......14 En delikatesse

Detaljer

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

Et muskel- og skjelettregnskap

Et muskel- og skjelettregnskap MST-rapport 1/2013 Et muskel- og skjelettregnskap NG 2 0 1 0-2 0 20 TT TIÅRE T ELE KJ FE L L E S M O B IL I RI Even Lærum Søren Brage Camilla Ihlebæk Kjetil Johnsen Bård Natvig Eline Aas SKELL OG MU S

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Skapt av naturen, formet av forskning

Skapt av naturen, formet av forskning Skapt av naturen, formet av forskning Skapt av naturen, formet av forskning OM OLIVITA OLJEN Olivita er en kombinasjon av gode og naturlige virkestoffer som er skapt av naturen og formet av forskning.

Detaljer

1) Fra Redaksjonen 2) Konsensus for Bilirubinbehanding i Norge 3) Orientering om etablering av Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister

1) Fra Redaksjonen 2) Konsensus for Bilirubinbehanding i Norge 3) Orientering om etablering av Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Nummer 2 2006 (PDF) I denne filen finner du hele NeoNytt samlet i ett dokument. Klikk på en av lenkene under Bookmarks i venstre marg av PDF-leseren eller klikk på lenkene i innholdsfortegnelsen nedenfor

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo

Detaljer

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning?

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning? PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Fysisk aktivitet og rehabilitering hos kvinner etter et hjerteinfarkt - har alder noen betydning? Mona Løvlien 1), Marie-Louise Hall-Lord 1),2) 1) Høgskolen

Detaljer