Digitalisering av byggesaksprosessen gjennom heile prosessen frå u8ylling av skjema 9l melding om vedtak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitalisering av byggesaksprosessen gjennom heile prosessen frå u8ylling av skjema 9l melding om vedtak"

Transkript

1 Digitalisering av byggesaksprosessen gjennom heile prosessen frå u8ylling av skjema 9l melding om vedtak Riksarkivarens SAMDOK- konferanse 2013 Michael Pande- Rolfsen,

2 Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor ü Digitaliseringsstrategi for kommunesektoren ü : Program for IKT- samordning i kommunesektoren ü KS interessepoli9ske posisjoner på digitaliseringsområdet

3 Mål plan, bygg og geodata Kommuner og fylkes- kommuner har en digital plan- og byggesaksprosess: i dialogen med innbygger og næringsliv internt i organisasjonen i samhandling med resten av forvaltningen

4 Overordnet bes9ller KS hovedstyre Brukerforum Opera9v bes9ller K10 (Store) programstyre KNUIT (ehelse) Styrings- gruppe Arbeidsgrupper eid IKT- Samar beide U8ører Plan og bygg strategi Fylkes- kommuner Arkitektur Osv.. Kompetanse Andre Sikkerhet

5 ByggNeX Oppdraget er å "utvikle en strategi for etablering av ByggNeX«, ref St.m DiBK gjennomfører en konseptvalgutredning (KVU) i samsvar med Finansdepartementets retningslinjer føringer som "full elektronisk byggesaksbehandling", "register over byggdokumentasjon", "regelsjekking av tekniske krav ved bruk av bygningsinformasjonsmodeller (BIM)» osv minst 3 konseptuelt forskjellige løsningsalterna9ver samfunnsøkonomisk analyse for å finne det beste alterna9vet som legges 9l grunn i en anbefalt strategi som sendes departementet for videre behandling Terramar leder prosessen og skal utarbeide KVU dokumentet

6 Innovasjon i innkjøp Nasjonale u8ordringer krever nye løsninger Offentlige anskaffelser må utnyxes på en mer ak9v måte som s9mulerer 9l konkurranse, næringsutvikling og innovasjon. Vi må samhandle smartere!

7 Garasjebyggeren Sjur 7

8 Naboen 9l Sjur 8

9 Saksbehandler og arkivar 9

10 Idé- og desingkonkurranse Tilgang 9l bakgrunnskart, eiendomskart og reguleringsbestemmelser (planinformasjon) Enkelt tegneverktøy (enkel BIM) Bygningsmodellen plasseres i kartet Regelsjekk og automa9ske 9llatelser Betalingsløsninger på nex Forslag 9l forretningsmodeller

11

12

13

14

15 Eksempel på 9lgjengelige løsninger Publikumsløsning for PC, nexbrex og mobil KarXjenester (GeoNorge) Vise kart ut fra adresse og matrikkel Innsyn i plan, Sak/Arkiv, matrikkel

16

17

18 Samhandling og integrasjon Matrikkel BIM KOSTRA Se min eiendom, kart, plan,, Betalings- løsning ByggLeO - garasje og uthus Sak/arkiv ID- porten SvarInn Gebyr- kalkulator SvarUt

19 Status! Mange av komponentene eksisterer U8ordringen er gode vekslinger Nye innova9ve forretningsmodeller som ikke forutsexer full statlig finansiering er foreslåx! DiBK og KS/ i dialog om videre prosess 19

20 Innsyns- klienter Søknads- klient AltInn Søknads- tjener Fagklient byggesak Rapportering KOSTRA Tiltaks- base (L,S) BIM Noark5 Regelsjekk BIM, PBL, lokale, reguleringsbestemmelser Kart og plandata Matrikkelen (S/L/K) Økonomi, kundeliste Konkurranse Felleskomponenter

21 Vinnerkonseptene foreslår at brukeren betaler for innsending av søknad i 9llegg 9l det tradisjonelle gebyret I dag Utarbeide søknad DatauXak Saksbehandling EXer digitalisering Utarbeide søknad Innsynsklient DatauXak Saksbehandling Gevinst

22 GI- standarden Et sex av standard tjenester for samspill mellom plan, matrikkel og arkiv TaX utgangspunkt i bruks9lfeller (use case) Teknologiuavhengig modell og plalormspesifikke modeller

23 KS/ eier «bruks9lfellene» og GI- modellen Arkiv Matrikkel GI- standarden Plan- register RA MD/ KV KV

24 Erfaringer fra Trondheim kommune Standarden er bra et solid arbeid er levert! Store u8ordringer knyxet 9l arkiv og senere oppsex av teknisk miljø og håndtering av «brannmur Styrket arkivet som felles «databank» Arkiverer bare en plass og slipper kopivelde BidraX 9l fokus på rik9g registrering av saken Enklere kommunikasjon mellom saksbehandlere på tvers av enhetene, poli9ske utvalg og publikum Enklere å skime leverandør av fagløsning

25 Kartklient for poli9kere Trenger ikke kart, arealplaner, dokumenter på papir i møter Tilgang 9l informasjon på befaringer Oppdatert informasjon!

26

27 KOSTRA

28 KOSTRA skaper u8ordringer B. Gebyrer 1. Hva var byggesaksgebyret (ekskl. mva) for oppføring av enebolig siste år? 2. Hva var gebyret for opprettelse av en grunneiendom på 750 m2? Kroner C. Saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom, byggesøknader og gjennomføring I. Ved opprettelse av grunneiendom II. Rammesøknader Byggesøknader III. Etttrinns søknader med 12 ukers frist IV. Etttrinns søkna-der med 3 ukers frist V. Etttrinnssøknader uten ansvarsrett VI. For gjennomføring av eierseksjoneringer VII. For gjennomføring av oppmålingsforretning 1. Hva var gjennomsnittlig saksbehandlingstid? 2. Hvor mange saker fikk lengre saksbehandlingstid enn lovpålagt tid? D. Omfang av byggesaksbehandling og eierseksjonering IV. Ett-

29 Strategier for det videre arbeidet med digitaliseringsarbeidet (Målet er å realisere digitale løsninger for garasje/uthus i 2015)

30 Forankre nasjonalt i arbeidsgrupper UFO Oslo UFO Oslo UFO Asker UFO Bærum Pilot 1 DiBK UFO Trondheim Pilot 2 DiBK Digitalt regelverk DiBK, KV Arbeidsgruppe Standard Arbeidsgruppe byggesak Standard Forenkling byggesak av regelverket Arbeidsgruppe «Kundereisen» Arbeidsgruppe Regulerings- bestemmelser

31 Strategisk ledelse og IKT 80% Organisasjon Prosesser Teknologi 20%

32 Kundereisen Tjenester Informasjon om byggesak v/ telefon, epost, veileder på nex,, Forhåndskonferanse Behandle byggesøknad Klageadgang Prosess Tilby informasjon om byggesaksprosessen MoXa og behandle anmodning om forhåndskonferanse MoXa søknad og avklare dokumentasjon Behandle rammesøknad/ex- trinnssøknad Informasjon Reguleringsplan, matrikkel, kart, grunn/miljøforhold, Sentral godkjenning, fakturagrunnlag,,, Prosess- støxe (regelverk, veiledere, maler,,) Styringsinformasjon,KOSTRA System Arkiv ESA, Ephorte, Acos, DocuLive, 360, BraArkiv, Planregister Norkart, NOIS, Geodata, Geoma9kk Økonomi/fakturering Komfakt, ByggSøk

33

34

35 lanserer gevinstkokebok og gevinstverktøy FØR PROSJEKT PROSJEKT I DRIFT þ Enkel og pedagogisk kokebok! En enkel «oppskrift» på gevinstrealisering før, under og etter prosjekt som er knyttet til overordnede prosjektmilepæler. Kokeboken gir deg en pedagogisk innføring i hva som skal gjøres når og hvordan for å tilfredsstille et minimum av gevinstrealisering. " þ Gevinstanalyse og målsetting! Enkel mal for gevinstanalyse, målsetting og gevinstrealiseringsplan" þ Prosjektstyringsmal! Visuelt prosjektstyringsverktøy/mal med fokus på gevinstrealisering under prosjektet. Hjelper til med å følge opp mål satt før prosjektet ble iverksatt, samt status på prosjektet og risiki" þ Gevinstrealiseringsmal! Visuelt verktøy for oppfølging i drift for enhetsledere og rådmann. Verktøyet gir status på mål fra gevinstrealiseringsplanen"

36 Det er stor variasjon i modenheten i gevinstrealisering blant kommunene Ulike modenhetsnivåer innen gevinstrealisering i norske kommuner VikWgste observasjoner «Improvisert»! Sporadisk utarbeidelse av gevinstanalyse" " «Prosjektkultur»" Gevinster planlegges, prosjekter styres godt" «Gevinstkultur»" Helhetlig gevinstrealisering med oppfølging i drift" Stor variasjon i modenhetsnivå.! Fokus på å få finansiering for prosjekter.! HVOR MANGE GEVINSTER SOM BLIR REALISERT" Antar at gevinster realiseres automatisk" Mangler ofte gevinstanalyser" Mangler gevinstrealiseringsplan" Ikke standard tilnærming til prosjektmetodikk og prosjektgjennomføring" Blir målt på om systemene virker, ikke hvor mye gevinst de gir" Stort fokus på gevinstanalyser" Prosjektmetodikk er innført i virksomheten" Prosjekter styres godt" Gevinstrealiseringsplaner utarbeides" Mangler overføring av gevinstrealisering fra prosjekt til linje " Blir hovedsakelig målt på om prosjektet er vellykket" MODENHETSGRAD" Helhetlig fokus på gevinstrealisering" Gevinstanalyser føres" Målsettinger settes før prosjekt" Linjen har eierskap til endringene og de ønskede gevinster før prosjekter starter" Gevinstrealiseringsplaner utarbeides" Prosjektene styres godt" Mål satt før prosjektet startet opp overføres til virksomhetsstyring i linjen" De fleste kommuner har innført standard prosjektmetodikk.! Oppfølging i drift er problematisk.! Forankring og eierskap er avgjørende.!!

37 Takk for meg!

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling INNHOLD 1 ANSKAFFELSE AV WEBLØSNING FOR ENKLE BYGGESAKER... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 OM NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING... 4 4 OM DIBK OG

Detaljer

4 Beskrivelse av rammebetingelser

4 Beskrivelse av rammebetingelser 3.2.1 Regler for plassering av garasjer og uthus Regelsjekk kan baseres på disse eksemplene på regler. Merk: Dette er ikke utfyllende regler for garasjer og uthus. Bygning < 50m2 Bygning > 50 m2 Hjemmel

Detaljer

http://kurs.kommit.no november 2014 KS KommIT eforum Trøndelag Stjørdal 11.11.14

http://kurs.kommit.no november 2014 KS KommIT eforum Trøndelag Stjørdal 11.11.14 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT eforum Trøndelag Stjørdal 11.11.14 AGENDA Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Handlingsplan og strategi Kostnadskontroll, kvalitet

Detaljer

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Side 1 av 68 Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.1 04.03 2015 Utkast for innspill per 27.02.2015 Sopra Steria 0.6 10.04.2015 Utkast til

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 1 KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Tromsø 12.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Tromsø 12.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Tromsø 12.05.15 KS KommIT - et lite, men slagkraftig sekretariat Aleksander Øines Kommunikasjon Gevinstrealisering Kompetanse Rune Sandland Arkitektur

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Digitale plandata til bruk i byggesak. HILDE GREVSKOTT LARSEN OG TOR GUNNAR ØVERLI 12.11.2014, Gardermoen, Teknologiforum 2014

Digitale plandata til bruk i byggesak. HILDE GREVSKOTT LARSEN OG TOR GUNNAR ØVERLI 12.11.2014, Gardermoen, Teknologiforum 2014 Digitale plandata til bruk i byggesak HILDE GREVSKOTT LARSEN OG TOR GUNNAR ØVERLI 4, Gardermoen, Teknologiforum 4 Stikkord Strategi for ByggNett ByggLett Visjonen om garasjebyggeren Sjur Fra pilot til

Detaljer

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Verdiforankring... 7 Overordnet

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Kommunekartlegging 2012

Kommunekartlegging 2012 Rapport IKT-Norge: Kommunekartlegging 2012 Innledning Sommeren 2011 gjennomførte IKT-Norge en kartlegging av innbyggernes brukeropplevelser av offentlige tjenester på nett. Vårt utgangspunkt var at innbyggeren

Detaljer

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 2 Introduksjon... 2 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 3 Tjenester på nett... 3 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

Public 360 understøtter regjeringens digitaliseringsprogram!

Public 360 understøtter regjeringens digitaliseringsprogram! Public 360 understøtter regjeringens digitaliseringsprogram! Public 360 understøtter regjeringens digitaliseringsprogram! I 2012 lanserte regjeringen det nasjonale digitaliseringsprogrammet. Programmet

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Digitalisering av prosesser i Skedsmo kommune. Innlegg på brukerforum KS Kommit 11. juni 2015 Terje Linløkken

Digitalisering av prosesser i Skedsmo kommune. Innlegg på brukerforum KS Kommit 11. juni 2015 Terje Linløkken Digitalisering av prosesser i Skedsmo kommune Innlegg på brukerforum KS Kommit 11. juni 2015 Terje Linløkken 11.06.2015 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor KS Kommit brukerkonferanse 1 Skedsmo kommune Lillestrøm

Detaljer

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter 11/15 Felles organisering av IKT-området i kommunesektoren Saksgang Møtedato Saknr Rådmannsutvalget 16.02.2011 11/7 Hovedstyret

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer