Forsikringspolise personlig datautstyr - Vilkår. CompleteCare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringspolise personlig datautstyr - Vilkår. CompleteCare"

Transkript

1 Forsikringspolise personlig datautstyr - Vilkår CompleteCare 1. Innledning Hvilke ytelser De har krav på vil avhenge av hvilke dekninger De har valgt, noe som fremgår av Deres forsikringsbevis. Denne CompleteCare-polisen ( Polisen ) er tegnet av London General Insurance Company Limited, med registreringsnummer og registrert adresse Combined House, 15 Wheatfield Way, Kingston Upon Thames, Surrey KT1 2PQ, England, som har utnevnt Dell Products, med hovedkontor i Raheen Industrial Estate, Limerick, Irland, som sin Agent for salg av dette forsikringsproduktet og administrasjon av eventuelle krav i forbindelse med upåregnelige skader som kan kreves dekket i henhold til denne Polisen. Gjennom å akseptere den CompleteCare-dekningen som det er referert til i Deres faktura, aksepterer De alle vilkårene i nærværende Polise og forplikter Dem til å være bundet av disse. Vennligst les denne Polisen i sin helhet. Disse vilkårene supplerer vilkårene i enhver gjeldende overordnet signert avtale mellom Dem og Dell (inkludert uten begrensning Dells standard "Nøkkelkundekjøpsavtale"), eller, hvis slik avtale ikke eksisterer, Dells standard fakturavilkår og salgsbetingelser. Denne avtalen er inngått mellom Dem og London General Insurance Company Limited. Alle betegnelser som ikke er forklart i dette dokument, skal ha den samme meningen som er spesifisert i den ovenfor nevnte undertegnede avtalen eller som i Dells standard fakturavilkår og salgsbetingelser. Denne Polisen, i tillegg til Deres forsikringsbevis og Dells faktura til Dem, er bevis for at De har valgt og er berettiget til å motta dekning som spesifisert i forsikringsbeviset under CompleteCare forsikringsplanen, på betingelse av at den relevante premien er innbetalt (pluss gjeldende skatter og avgifter). CompleteCare-dekning er kun tilgjengelig for produkter med Dells varemerke, men det er ikke et krav at De må kjøpe CompleteCare-dekning for å kunne kjøpe et produkt fra Dell. Den fakturaen De mottar fra Dell, vil indikere om De har kjøpt CompleteCare-dekning og vil tjene som Deres kvittering. Produktet vil være merket med et serienummer som viser at De har kjøpt CompleteCare-dekning ( Servicemerket ). 2. Forklaring av ord og uttrykk Upåregnelig skade: Enhver tilfeldig, plutselig og uforutsett skade på produktet forårsaket av ytre midler som påvirker produktets operasjonelle funksjon. Agent: Dell Products eller en tredjemann som er autorisert av oss til å reparere, erstatte, eller yte service i henhold til denne Polisen. Overfall: Enhver fysisk trussel eller voldshandling utført av tredjemann i den hensikt å frarøve Dem produktet. Innbrudd: Forsering av, skade på, eller ødeleggelse av en eventuell låsemekanisme. Dekning: De dekninger og fordeler i henhold til denne Polisen som er valgt av Dem, og som fremgår av Deres forsikringsbevis, hvor: CompleteCare-Ulykkesforsikring gir dekning for upåregnelig skade som spesifisert i 3. avsnitt i Polisen; CompleteCare-Tyveriforsikring gir dekning for tyveri som spesifisert i 4. avsnitt i Polisen; og for hvilken den angjeldende premien er innbetalt. Produkt: Det produktet eller de produktene som er spesifisert i forsikringsbeviset og på Dells faktura til Dem, for hvilken den angjeldende premien er innbetalt. 1

2 Premie: Den prisen De betalte for Deres Polise. Forsikringsbevis: Det dokument som bekrefter Deres dekning i henhold til denne Polisen. Tyveri: Tap av produktet som et resultat av overfall eller innbrudd begått av tredjemann. Tredjemann: Enhver person bortsett fra Dem selv, Deres ektefelle eller samboer, Deres slektninger i oppstigende eller nedstigende linje, Deres ansatte hvis De er en juridisk enhet, eller enhver person som ikke er autorisert av Dem til å bruke produktet. Vi/Oss/Vår(t/e): London General Insurance Company Limited, registreringsnummer: De/Dem/Deres: Person, firma eller enhet som er navngitt på forsikringsbeviset som forsikringstakeren. 3. CompleteCare-Skadedekning Skadeforsikring for upåregnelige skader kommer kun til anvendelse når det er kjøpt CompleteCare- Skadedekning, som spesifisert i Deres forsikringsbevis. 3.1 Hva forsikringen dekker I forsikringsperioden for denne Polisen, som spesifisert på Deres forsikringsbevis og i henhold til denne Polisens vilkår, vil vi reparere produktet eller erstatte det slik det anses nødvendig for å utbedre upåregnelig skade på produktet. Hvis vi reparerer Deres produkt, er De innforstått med og aksepterer at vi kan erstatte originale deler med nye eller brukte deler fra den opprinnelige produsenten eller fra en annen produsent. Reservedeler vil være funksjonsmessig likeverdige med originaldelene. Hvis vår Agent avgjør at det er nødvendig å erstatte produktet heller enn å reparere det, vil De motta et produkt som er av tilsvarende kvalitet eller bedre enn produktet De opprinnelig kjøpte fra Dell, slik det bestemmes av vår Agent etter dennes eget rimelige forgodtbefinnende. Denne Polisen gir skadedekning i hele verden. Vi vil imidlertid kun reparere eller erstatte produktet når det befinner seg enten i Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Spania, Sør-Afrika, Sverige, Sveits, eller Storbritannia. Skulle produktet bli utsatt for en upåregnelig skade som er dekket av denne Polisen utenfor de ovenfor nevnte landene, er De ansvarlig for å returnere produktet til et av de ovenfor nevnte landene, slik at det blir mulig for vår Agent å utføre reparasjon eller erstatning. Ytelser i henhold til denne Polisen er begrenset til tre aksepterte krav på grunn av upåregnelig skade i hele Polisens gyldighetsperiode. Denne Polisen dekker kun maskinvare. 3.2 Hva forsikringen ikke dekker Denne Polisen dekker ikke: 1. Upåregnelig skade på eksterne enheter, så som docking-stasjoner, eksterne modem, spillinnretninger, spilldisker, tilleggsmonitorer, ekstern mus og eksterne tastaturer (for bærbare eller mobile arbeidsstasjoner inkludert når disse er fakturert som del av et systemordrekjøp), vesker, eller ting som er klassifisert som tilbehør eller forbruksvarer, inkludert, men ikke begrenset til, batterier, lyspærer, lamper til prosjektører, engangs/utskiftbare skriver-/blekkpatroner, kopieringseller fotopapir, minnedisker, engangs minneinnretninger, bærevesker, posisjonspenner, eksterne høyttalere, alle andre deler/komponenter som krever regelmessig vedlikehold av bruker og alle andre datamaskinkomponenter som ikke er en intern del av produktet. 2. Alle defekter i, eller skade på (inkludert uten begrensning skade forårsaket av virus) programvare som er installert på maskinen på forhånd, kjøpt sammen med, eller på annen måte lastet ned på produktet, inkludert uten begrensning integreringselementer fra fabrikken. Denne Polisen dekker ikke programvare som er levert med eksterne enheter. 3. Enhver skade eller defekt på produktet som bare er kosmetisk og ellers ikke påvirker produktets funksjonalitet, inkludert men ikke begrenset til skrammer og bulker som ikke i vesentlig grad hindrer Deres bruk av produktet. 4. Enhver skade som er et resultat av slitasje. 5. Ethvert produkt som er forsøkt reparert av noen andre enn vår Agent eller en person vi eller vår Agent har autorisert. Enhver reparasjon eller forsøk på reparasjon av produktet av noen andre enn oss, vår Agent, eller noen som er autorisert av oss, vil resultere i at denne Polisen blir annullert uten noen refusjon av premie. Vi vil ikke refundere Dem for eventuelle reparasjoner som De eller en annen person utfører eller forsøker å utføre på produktet. 6. Tap av produktet. 7. Tyveri av produktet (med mindre CompleteCare-Tyveridekning også er kjøpt som spesifisert i Deres forsikringsbevis). 8. Skade på produktet forårsaket av brann fra en ekstern eller intern kilde. 9. Enhver skade som er voldt ved forsettlig handling. Dersom vi eller vår Agent finner bevis for forsettlig forvoldt skade, er vi ikke forpliktet til å reparere eller erstatte produktet. 2

3 10. Ethvert produkt som er skadet på grunn av terrorisme eller krigshandling. 11. Enhver gjenoppretting eller overføring av data som er lagret på produktet. De er alene ansvarlig for alle data som er lagret på produktet. Vi tilbyr ingen data gjenopprettelses-service i henhold til denne Polisen. Skulle det imidlertid være nødvendig å bytte ut harddisken, vil vi uten ekstra kostnader for Dem installere på nytt de samme versjonene av viktige applikasjons- og operasjonssystemprogramvarer som De opprinnelig kjøpte fra Dell. 3.3 Deres ansvar For å motta ytelser i henhold til denne Polisen, må De samarbeide med vår Agent for å sørge for at produktet får korrekt service. Etter vår Agents forgodtbefinnende vil denne enten arrangere forsendelsen av en reservedel som De kan installere i produktet, eller gi Dem instruksjoner om forsendelse eller henting av produktet. Forutsatt at De følger vår Agents anvisninger, vil vi betale alle påløpne kostnader for å returnere produktet til vårt utpekte verksted. Når produktet ankommer vårt utpekte verksted, vil vi reparere det, alternativt vil vår Agent sende Dem et erstatningsprodukt, avhengig av en vurdering av skaden på produktet. I noen tilfeller, hvor det kan konstateres over telefonen at et erstatningsprodukt vil bli nødvendig, kan vår Agent, etter eget forgodtbefinnende, sende Dem et erstatningsprodukt umiddelbart. Hvis De imidlertid skulle unnlate å returnere det skadete produktet til oss i sin helhet, samtykker De i at De er forpliktet til å erstatte utsalgsprisen for erstatningsproduktet. 3.4 Hvordan fremme et krav For å fremme et krav i forbindelse med en upåregnelig skade, må De ringe vår Skadeavdeling for upåregnelig skader på telefon nr.: Når De ringer, vil en teknisk sakkyndig be om nummeret på det Servicemerket som er angitt på produktet. Deres Servicemerkenummer er plassert på baksiden eller på undersiden av Deres Dellprodukt, på Deres Dell-faktura og på forsiden av Deres forsikringsbevis. Etter at teknikeren har verifisert Deres kjøp av CompleteCare-dekning, kan De bli stilt en rekke spørsmål for å vurdere omfanget av og årsaken til skaden på produktet. Åpningstidene for slike henvendelser skal ikke inkludere allment erkjente offentlige helligdager som gjelder i det landet hvor reparasjonen utføres. Vi og vår Agent er ikke ansvarlige for mulige feil eller forsinkelser i utførelsen forårsaket av omstendigheter som ligger utenfor vår kontroll. 4. CompleteCare-Tyveridekning Tyveriforsikring gjelder kun når man har kjøpt CompleteCare-Tyveridekning, som angitt i Deres forsikringsbevis. 4.1 Hva forsikringen dekker Hvis produktet blir stjålet i denne Polisens gyldighetsperiode som spesifisert i Deres forsikringsbevis, vil vi i henhold til denne Polisens vilkår sørge for et erstatningsprodukt av likeverdig spesifikasjon som det produktet De kjøpte opprinnelig fra Dell, som bestemt av vår Agent etter dennes eget rimelige forgodtbefinnende. Denne Polisen gir tyveridekning i hele verden. Vi vil imidlertid kun erstatte produktet når De befinner Dem i følgende spesifikke land: Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Spania, Sør-Afrika, Sverige, Sveits, eller Storbritannia. Skulle De lide tap på grunn av tyveri i henhold til denne Polisen utenfor de ovenfor nevnte landene, vil vi kun besørge Dem et erstatningsprodukt når De igjen befinner Dem i ett av disse landene. Erstatninger i henhold til denne Polisen er begrenset til ett akseptert tyverikrav i denne Polisens gyldighetsperiode. Denne Polisen dekker kun maskinvare. 4.2 Hva forsikringen ikke dekker Denne Polisen dekker ikke følgende: 1. Kostnader for å erstatte programvare. Vi vil imidlertid installere på nytt, eller levere sammen med ethvert produkt som erstattes i henhold til denne tyveridekningen, de samme versjonene av viktige 3

4 applikasjons- og operasjonssystemprogramvarer som De opprinnelig kjøpte fra Dell, uten ekstra kostnader for Dem. 2. Ethvert tyveri som ikke er et resultat av overfall eller innbrudd begått av tredjemann. 3. Ethvert tyveri av tilbehør og forbruksvarer. 4. Tyveri, med mindre alle rimelige forholdsregler er tatt for å forhindre at produktet ble stjålet. 5. Tyveri av produktet når det er overlatt til tredjemann for at denne skal passe på det eller bruke det. 6. Tyveri av produktet fra et kjøretøy, med mindre produktet var skjult fra innsyn i lukket bagasje- eller hanskerom, og det var brutt inn i kjøretøyet med makt, og bevis på slikt innbrudd med makt framlegges når kravet fremsettes. 7. Tyveri, hvor produktet var etterlatt på Deres arbeidssted, eller på ethvert annet arbeidssted, skole, eller offentlig sted, med mindre det var låst inn i et sikkert skap, en safe, eller liknende låsbart rom som bare De har tilgang til, og det sikre skapet, safen, eller det liknende låsbare rommet var brutt inn i med makt, og bevis på slikt innbrudd med makt framlegges når kravet framsettes. 8. Ethvert tilfelle av tyveri som ikke er anmeldt til politiet innen 72 timer etter at hendelsen ble oppdaget. 9. Erstatning av produktet når produktet er mistet eller forlagt, selv når dette skjer som et resultat av force majeure (en uunngåelig og uforutsigbar ekstern hendelse). 10. Tyveri, hvor tyveriet har funnet sted på grunn av (eller kan tilskrives) Deres forsettlige opptreden. 11. Tyveriet fant sted mens en sikkerhetskabel var i bruk, med mindre det kan fremskaffes bevis på at det var et innbrudd eller et overfall. 4.3 Deres ansvar Hvis produktet blir stjålet, må De gjøre følgende: Notifisere politimyndighetene innen 72 timer etter at tyveriet fant sted og gi dem følgende informasjon: o Detaljer om det stjålne produktet, inkludert merke, modell og Servicemerkenummer. Deres Servicemerkenummer sitter på baksiden eller på undersiden av Deres Dell-produkt, på Deres Dell-faktura og på forsiden av Deres forsikringsbevis. o Detaljerte omstendigheter omkring tyveriet. Notifisere vår avdeling for tyverikrav innen 10 arbeidsdager etter at tyveriet fant sted, og skaffe til veie følgende dokumentasjon til vår avdeling for tyverikrav: o Et fullstendig utfylt kravskjema. De finner kravskjemaet på: o Originalen av politiets rapport i forbindelse med tyveriet av produktet, inkludert saksnummeret for forbrytelsen. I tillegg vil De bli bedt om å levere følgende: olegeerklæringen eller vitneforklaringen i tilfelle av tyveri i forbindelse med overfall. Vi forbeholder oss retten til å kreve original dokumentasjon for å vurdere et eventuelt krav. oprisoverslag eller kvittering for reparasjoner av eventuelle eiendomsskader i forbindelse med tyveriet, inkludert, men ikke begrenset til; skade på kjøretøy, sikkerhetsskap, safe eller liknende låsbart rom, i forbindelse med tredjemanns innbrudd. Vi forbeholder oss retten til å kreve original dokumentasjon for å kunne vurdere et eventuelt krav. obekreftelse på at Deres personlige -, forretningseiendoms -, eller bilforsikringsselskap er blitt informert om innbruddet Hvordan De fremsetter et krav For å fremsette et krav i forbindelse med et tyveri, kan De gå til vår online avdeling for skadekrav på: Ved å fremsette kravet online, sikrer De at Deres krav vil bli behandlet på kortest mulig tid. De kommer til å måtte oppgi Servicemerke-/Polisenummeret på produktet, som er spesifisert på Deres forsikringsbevis, og dessuten måtte fylle ut og sende inn skadeskjemaet som foreligger online. Alle detaljer om hvordan man fremstiller et krav, finnes online. Alternativt kan De ringe avdelingen for tyverikrav på telefon nr.: Når De ringer, vil en skade-behandler be om visse opplysninger for å verifisere at De har kjøpt tyveriforsikringen og vil så sende Dem et kravskjema som må fylles ut. Dette skjemaet kan returneres via faks eller post. For å sikre at Deres skadekrav blir behandlet på kortest mulig tid, anbefales det at De returnerer all dokumentasjon via faks. 4

5 5. Generelle vilkår 5.1. Ansvarsbegrensning Verken vi eller våre assosierte selskap, samarbeidspartnere, saksbehandlere, direktører, ansatte eller agenter er ansvarlige overfor Dem eller enhver senere eier eller annen bruker av produktet for noen tilfeldig skade eller følgeskade, inkludert men ikke begrenset til, ansvar eller skader fordi produktet ikke var tilgjengelig for bruk, tap eller ødeleggelse av data eller programvare, personskade, død, annet indirekte tap forårsaket av produktfeil, eller enhver tilfeldig, indirekte, ualminnelig skade, eller konsekvensskade på grunn av eller som en følge av bruken eller ytelsen av produktet, selv om De har informert oss angående muligheten for slike skader. Ved å inngå denne avtalen, setter De uttrykkelig til side alle de kravene som er beskrevet i dette avsnittet. De er enig i og forstår at vi ikke vil være ansvarlige for noe skadebeløp utover kostnadene for å erstatte Deres produkt med et annet likeverdig produkt med hensyn til et hvilket som helst krav i henhold til denne Polisen. Vi skal ikke være ansvarlige for innbetaling av merverdiavgift (MVA) dersom De er registrert i Merverdiavgiftsmanntallet. 5.2 Varighet og fornyelse Denne Polisen begynner å løpe den dagen De mottar produktet fra Dell eller den dagen De kjøper Polisen, hvilken enn kommer sist, og utløper ved slutten av perioden som er spesifisert på Deres forsikringsbevis, eller ved skadeoppgjøret av Deres tredje skadekrav på grunn av upåregnelig skade, eller etter erstatning av produktet under tyveridelen av denne Polisen, hvilken enn kommer først. Ingen av partene er forpliktet til å forlenge eller fornye denne Polisen. 5.3 Krav vedrørende taushetsplikt eller eiendomsrett De samtykker i at enhver opplysning eller data som er gjort kjent for eller som er sent til vår Agent eller oss, enten over telefonen, elektronisk, eller på annen måte, ikke er taushetsbelagt eller er underlagt Deres eksklusive eiendomsrett. 5.4 Overdragelse Saldoen for enhver gjenstående forsikringsdekning kan overføres til senere eiere av produktet etter meddelelse til og autorisasjon fra oss. 5.5 Oppsigelse Denne Polisen er datert den dagen De mottok produktet fra Dell eller den dagen da De kjøpte Polisen, hvilken enn kommer sist. De kan si opp denne Polisen innen tretti (30) dager etter at De har mottatt denne Polisen ved å sende oss et skriftlig varsel til: CompleteCare Service Department London General Insurance Company Limited Northolt Road, Harrow, Middlesex, HA2 0EA England Dersom De sier opp denne Polisen innen tretti (30) dager etter at De mottok den, vil vi sende Dem full refusjon av premien, med mindre De har mottatt erstatning av et skadekrav i henhold til denne Polisen, hvilket vil medføre at det ikke gis noen refusjon og at dekningen annulleres automatisk. Dersom De annullerer denne Polisen etter at det har gått tretti (30) dager fra De mottok denne Polisen, blir det ikke gitt noen refusjon av premien. Vi kan si opp denne Polisen dersom De unnlater å betale premien pluss alle gjeldende skatter og avgifter for Polisen i henhold til vår Agents fakturavilkår, gir oss eller vår Agent en uriktig fremstilling, eller på en hvilken som helst annen måte bryter Deres forpliktelser i henhold til denne Polisen. Vi vil ikke si opp denne Polisen på grunn av noen annen årsak. Hvis vi sier opp nærværende Polise, vil De motta skriftlig varsel om oppsigelse til den adressen som er registrert på Dem i våre arkiver. Varslet vil inneholde en forklaring av hvorfor Polisen blir sagt opp og hvilken dato oppsigelsen trer i kraft. Enhver 5

6 refusjon av premie vil skje etter vårt eget forgodtbefinnende. 5.6 Hele avtalen Disse vilkårene utgjør den hele og fulle avtalen mellom Dem og oss med hensyn til dens emne, og ingen av våre ansatte, eller vår Agent, kan muntlig endre vilkårene i denne Polisen. 5.7 Overdragelse av krav (subrogasjon) Vi forbeholder oss retten til å søke godtgjørelse på Deres vegne og føre sak i Deres navn til vår egen fordel, ethvert krav om erstatning, og vi skal utvise full diskresjon i utførelsen av enhver sakførsel. I så fall skal De forsyne oss med all slik informasjon og assistanse som vi kan komme til å kreve. 5.8 Korrekt informasjon Hvis noen av de opplysningene De har gitt oss viser seg å være unøyaktige, eller hvis De unnlater å bringe for dagen informasjon som i rimelig grad kan påvirke vår avgjørelse om å yte Dem forsikringsdekning eller bedømmelsen av Deres krav, vil Deres dekning i henhold til denne avtalen opphøre, og det vil ikke gis noen erstatningsytelse eller refusjon i henhold til denne Polisen. 5.9 Ytterligere rettsmidler Denne Polisen gir Dem særskilte juridiske rettigheter. De kan eventuelt ha ytterligere juridiske rettigheter. Denne Polisen er ikke en garanti. Det produktet De kjøper fra Dell kommer muligens med en begrenset garanti fra Dell eller tredjemanns produsenter av produkter som Dell distribuerer. Vennligst konferer med Dells begrensede garantierklæringer med hensyn til Deres rettigheter og rettsmidler i henhold til disse begrensede garantiene Lovvalg Med mindre det motsatte er spesielt avtalt, skal nærværende Polise være underlagt engelsk lovgivning og engelske domstolers ikke-eksklusive jurisdiksjon Personopplysninger De er berettiget til å få utlevert en kopi av de personlige opplysningene vi oppbevarer om Dem, mot betaling av et gebyr Kunder med særskilte behov Vi kan på anmodning levere visse tjenester for å bistå kunder med særskilte behov. Vennligst informer oss dersom De skulle ha bruk for noen slike tjenester, slik at vi kan kommunisere på en hensiktsmessig måte Kundebetjening Skulle De ha grunn til å fremsette en klage, bør De i første omgang kontakte enten vår skadeavdeling for krav i forbindelse med upåregnelig skade (se avsnitt 3.4), eller vår skadeavdeling for krav i forbindelse med tyveri (se avsnitt 4.4), slik det er mest formålstjenlig. Hvis problemet forblir uløst, kan De kontakte London General Insurance Company Limited, Northolt Road, Harrow, Middlesex, HA2 0EA, England. Hvis De ønsker å motta uavhengig råd vedrørende Deres klage, kan De ta kontakt med "The Financial Ombudsman Service", South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, England. Det vil ikke påvirke Deres juridiske rettigheter å følge disse prosedyrene Forsikringsgiver Den nærværende Polisen er tegnet av London General Insurance Company Limited, som er et privateid aksjeselskap som er registrert i England med hovedkontor og registrert adresse i Combined House, 15 Wheatfield Way, Kingston Upon Thames, Surrey KT1 2PQ, England. Registreringsnummer Kompensasjon 6

7 Financial Services Compensation Scheme har plikt til å sørge for at en prosentdel av beløp som et forsikringsselskap under likvidasjon skylder forsikringstakerne, betales til disse forsikringstakerne hvis selskapet selv ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser til fulle. Dette kompensasjonssystemet er underlagt restriksjoner, og ikke alle forsikringstakerne er berettiget til kompensasjon. Ytterligere detaljer kan fås på forespørsel. 7

Forsikringsvilkår. - gjelder bare hvis CompleteCare Skadeforsikring er tegnet og forsikringspremien betalt, som angitt i Forsikringsplanen.

Forsikringsvilkår. - gjelder bare hvis CompleteCare Skadeforsikring er tegnet og forsikringspremien betalt, som angitt i Forsikringsplanen. Dette dokumentet beskrever tjenester for leveranse i forhold til kontrakt OFA-K2011.023 til Vest-Agder fylkeskommune, og inkluderer kun Skadeforsikring. CompleteCare Skade Oversikt Forsikringsvilkår Dette

Detaljer

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection)

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection) Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection (forsikring mot skade som følge av uhell og ulykkesskade med tyveribeskyttelse) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet

Detaljer

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day)

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Beskrivelse av Dell-tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Service på stedet neste arbeidsdag omfatter, fra

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI Takk for at du kjøpte et produkt fra Packard Bell. Formålet med dette dokumentet er å stille betingelsene for Packard Bell Begrenset Garanti til din disposisjon. 1. DEFINISJONER

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur

Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur Oversikt over tjenesten for henting og retur Med den europeiske tjenesten for henting og retur får du, fra leveringsdatoen, en støttetjeneste

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Rask utsending

Tjenestebeskrivelse Rask utsending RASK UTSENDING (FTD eller Programmet ) BETINGELSER Med hensyn til løftene fremsatt nedenfor, er partene enige om følgende: I denne Avtalen gjelder følgende definisjoner: Sluttbruker vil si personen som

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler;

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler; BEGRENSET GARANTI Andre rettigheter i henhold til kjøpsloven. Hvis DU er forbruker, kan DU ha lovpålagte rettigheter som kommer i tillegg til de som fremgår av denne Begrensede garantien (som forbrukerlovene

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL (Nor) (14/01/2004) INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL I. HVILKE SAKER KAN MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN BEHANDLE? 1. Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt.

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt. SHARP-enheten din (som beskrevet nedenfor) er produsert med omhu og omtanke og etter de høyeste kvalitetsstandarder. Dersom det innenfor garantiperioden (som beskrevet nedenfor) skulle vise seg å være

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Sporing og gjenoppretting og tjenesten Ekstern sletting

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

1. GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN

1. GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN 1. GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN 1.1 SPESIFIKASJON AV LEVERANDØRENS YTELSER OG PLIKTER 1.1.1 Leverandørens ansvar og kompetanse Leverandørens ytelser skal på en helhetlig måte dekke de formål, funksjoner

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Avtalevilkår DNB efaktura Bedrift

Avtalevilkår DNB efaktura Bedrift 1. Innledning DNB Bank ASA tilbyr DNB efaktura Bedrift til juridiske enheter som ønsker å sende eller motta elektronisk faktura, via DNB Connect eller annen filkommunikasjon direkte til Banken eller Nets,

Detaljer

SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP

SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP 1. Om denne serviceavtalen Denne avtalen inneholder viktig informasjon om hva denne serviceavtalen dekker og eventuelle unntak. Denne serviceavtalen for feilfylling

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Behandling av garantisøknader Eksempel på prosedyre for garantisøknader

Behandling av garantisøknader Eksempel på prosedyre for garantisøknader Behandling av garantisøknader Eksempel på prosedyre for garantisøknader TruckStore Garanti Kunden får problemer med bilen Et kostnadsoverslag med opplysninger om materiell- og arbeidskostnader må alltid

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG

KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG KONTRAKT MELLOM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG.. FOR PROSJEKTET: UTREDNING LUFTSPORT Samferdselsdepartementets referanse: 09/1744 AVTALE OM UTREDNINGSOPPDRAG MELLOM: (heretter kalt Oppdragstaker) og Samferdselsdepartementet

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes. AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

Norsk versjon: 1. Definisjoner

Norsk versjon: 1. Definisjoner Norsk versjon: Forsikringsavtale nr. 41A2500001, inngått av Delticom AG, Brühlstrasse 11, DE-30169 Hanover, og AIG Europe Limited Direktion für Österreich, Mariahilfer Strasse 17, A-1060 Wien, og tilbudt

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Trygg På Nett Forsikringsvilkår av 01.04.2016 Innholdsfortegnelse Side 1. Trygg På Nett 3 1.2 Definisjoner 3 1.3 Hvem forsikringen gjelder for 3 2. Forsikringsdekningen Identitetstyveri 3 2.1 Hvor og når

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Skaden har skjedd Hva nå?

Skaden har skjedd Hva nå? Skaden har skjedd Hva nå? Vedlagt følger skademeldingsskjema som vi ønsker utfylt og returnert så snart som mulig, gjerne pr. e-post eller faks. Sørg for å sikre båten og gjør alle forhåndsregler for å

Detaljer

Gouda ID - ID-tyverisikring

Gouda ID - ID-tyverisikring Gouda ID - ID-tyverisikring Vilkår 680 Gjeldende fra januar 2018 Innholdsfortegnelse A. Om avtalen 4 B. Hva avtalen gjelder 4 C. Forsikringsavtalen består av 4 D. Regler for kollektiv forsikringsavtale

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

TESLA SERVICEPLANAVTALE

TESLA SERVICEPLANAVTALE TESLA SERVICEPLANAVTALE Denne serviceplanavtalen ("Avtalen") fra Tesla Motors S.r.l. ("Tesla") dekker de spesifiserte, årlige vedlikeholdskontrollene for det aktuelle kjøretøyet i henhold til den valgte

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro HP Mobile Connect Pro er en minimumskontrakt med mobilt bredbånd som leveres

Detaljer

Fraskrivelse av egenandel

Fraskrivelse av egenandel Fraskrivelse av egenandel Innhold Side Viktige telefonnumre 1 Oversikt over dekningen 1 Viktig informasjon 2 Definisjon av formulering 3 Generelle unntak 3 Vilkår 4 Søke om erstatning 4 Klage 5 Del 1 Tilbakebetaling

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

mellom Kunden Conexus AS

mellom Kunden Conexus AS Generelle betingelser og avtalevilkår vedrørende Relemo mellom Kunden og Conexus AS #206667/1 1 Definisjoner og fortolkning Lisensavtale er denne avtale som er inngått mellom Conexus og Kunden, som er

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

Redning og bergingsforsikring PS602

Redning og bergingsforsikring PS602 Redning og bergingsforsikring PS602 I samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Innledning Forsikringstakeren er GoMore ApS, nedenfor kalt GoMore, som driver websiden gomore.no Bileieren

Detaljer

Zalando SE (heretter «Zalando» eller «Arrangøren»), Tamara-Danz-Str. 1, 10243

Zalando SE (heretter «Zalando» eller «Arrangøren»), Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Vilkår og betingelser Zalando SE (heretter «Zalando» eller «Arrangøren»), Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, er et tysk firma registrert ved byretten i Berlin (Charlottenburg) med registreringsnummer

Detaljer

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen)

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO Inngått mellom..(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) og Org. nr. 891749902 Rådhusgata 20, 0151 Oslo (heretter benevnt MPLC)

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Asker, 8 februar 2011 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

ATLANTIS Garanti for distanser

ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS original titan gyllent titan zirconia livstid livstid 5 år DENTSPLY Implants tilbyr tannleger pasientspesifikke ATLANTIS -distanser for sementerte og skrueretinerte

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB)

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) AVTALE om ABONNEMENT MELLOM - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN ) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer