ÅRSMELDING2013. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING2013. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring"

Transkript

1 Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2013 FRIVILLIGHET PÅ AKSEPT 2013 Aksept hadde frivillighet som ett av sine satsningsområder i Her lager frivillig Kirsten Tyvand vafler til beboerne på Gjestehuset. Ansatt Grace Ertzgaard (bak) bistår. Kunnskap Omsorg Mestring

2 Årsmelding Aksept 2013 Innhold Side INNHOLD 2 INNLEDNING 3 DRIFT 5 ORGANISASJONSKART 6 ÅPENT MILJØ 7 - Brukerstyrte aktiviteter 8 GJESTEHUSET 9 POLIKLINIKKEN 12 - Terapeutisk arbeid 12 - Sosialklinisk arbeid 13 - Grupper 13 - Undervisning og formidling 14 STABSTEAMET 16 STATISTIKKTALL TILBUD OG TJENESTER AKSEPT 17 PROSJEKTER 18 ARRANGEMENTER 21 SAMARBEID 22 AKSEPTS SOLIDARITETSFOND 23 HIVSITUASJONEN 24 BRUKERMEDVIRKNING 25 ORGANISASJON 26 SKAMMEN av Jens Harald Älgenäs Eliassen 29 Forsidefoto: Kristian Øie Jensen, Aksept Side 2 av 31

3 INNLEDNING Året 2013 har vært preget av omstilling på Aksept. Oslo kommune besluttet i 2012 at de ville redusere støtten til Aksept med 25%. De ønsket at staten eller andre kommuner var med å bidra økonomisk. Begrunnelsen var at Aksept i stor og økende grad tar i mot mennesker fra hele landet, vi er i praksis et landsdekkende senter. Tallene for 2013 bekrefter dette bildet, hele 64 % av gjestene på Gjestehuset vårt var fra andre kommuner enn Oslo. Vi var derfor svært glade og lettet da regjeringen ved Helse- og omsorgsdepartementet gikk inn for å bevilge 4 millioner kroner til Aksept i revidert statsbudsjett for Dette gjorde at vi kunne opprettholde døgntilbudet vårt og ta i mot hivpositive mennesker fra hele landet. Støtten fra departementet ble videreført i 2014, noe vi selvsagt er glade for. Vi vet at det betyr mye for våre brukere at de har mulighet til å komme og bo på Aksept i korte perioder. I tillegg til det store kuttet fra Oslo kommune i 2013, reduserer også kommunen alltid den årlige bevilgningen noe. I 2013 var dette tallet på 2% av brutto tilskudd året før. Videre gis det ingen økning for lønns- og prisvekst. Dette betyr at vi hele tiden må redusere kostnadene våre. I 2013 besluttet vi å omorganisere driften noe, både for å spare penger og for å drive mer i tråd med dagens hiv-situasjon. Den viktigste endringen har vært at vi la om Døgnavdelingen vår til det vi kaller Aksept Gjestehus. Driften av Gjestehuset er basert mer på tillit og brukernes deltakelse enn tidligere. Videre har vi i 2013 kommet i gang med å bruke frivillige medarbeidere på Aksept. Vi har nå en stabil gruppe frivillige som utgjør et viktig tilskudd til driften av Aksept. I 2013 har vi markert at det er 30 år siden hiv første gang ble diagnostisert i Norge. Fra å være en dødsdom har hiv gått over til å være en kronisk sykdom. Medisinene blir stadig bedre, og de fleste som lever med hiv er virusfrie og dermed også svært lite smittsomme kanskje ikke smittsomme i det hele tatt. Dette innebærer en stor lettelse for hiv-positive og deres partnere, man trenger ikke lenger være så redd for å overføre viruset til andre. 30 år med hiv ble også markert på den årlige Hagekonserten på Aksept. Jens Harald Älgenäs Eliassen, som har levd med hiv alle disse årene, holdt et sterkt innlegg der han fortalte sin historie for nesten 2000 gjester. Du finner hans fortelling bakerst i årsrapporten. Kort om Aksept Aksept er et psykososialt senter som yter hjelp til alle berørt av hiv, samt bidrar med kunnskap om hiv til andre instanser som har behov for dette. Vi er en virksomhet innenfor Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo. Senteret drives med midler fra Oslo kommune og Helse- og omsorgsdepartementet. Aksept har drevet sin virksomhet siden I 1999 ble driften utvidet til også å omfatte døgnopphold, samtidig som vi flyttet inn i nye lokaler i Fagerheimgata 16 på Grünerløkka. Aksepts visjon er at mennesker som lever med hiv har et godt liv i nære relasjoner og i samfunnet. Våre tre hovedarbeidsområder innenfor hiv-arbeidet i Norge er kunnskap, omsorg og mestring. Aksept skal gi hjelp, støtte, utfordring og veiledning til alle berørt av hiv, slik at de beholder/får styring og handlekraft i eget liv. Vi ser et klart behov for økt kunnskap om hiv i samfunnet, ikke minst innen helsevesenet. Stigmatisering og diskriminering av hiv-positive er fremdeles et stort problem. Dette bidrar til nedbrytende selvstigmatisering, skam og isolasjon blant hiv-positive. Side 3 av 31

4 Takk Aksept var i 2013 finansiert av Oslo kommune og Helse- og omsorgsdepartementet, og vi benytter anledningen til å takke for den støtten som er gitt oss. Vi takker også Helsedirektoratet for støtten til flere viktige prosjekter. Til slutt en stor takk til alle ansatte og frivillige medarbeidere for deres engasjement og pågangsmot i et krevende år med mye omstilling og endring. Vi har fått til mye i 2013, og vi gleder oss til å fortsette utviklingsarbeidet i 2014! Oslo, mars 2014 Ina Herrestad Institusjonssjef Side 4 av 31

5 DRIFT Grunndriften ved Aksept kan deles inn i tre hovedenheter, som også danner en helhet: Gjestehuset tilbyr korttidsopphold med hovedvekt på økt mestring i eget liv. De ansatte følger opp brukerne, veileder og bidrar til at de får meningsfulle opphold på Aksept. Fagpersonalet underviser og veileder også studenter, hospitanter og folk i arbeidspraksis. Poliklinikken tilbyr undervisning, veiledning og rådgivning, terapeutiske samtaler, tolking (språklig og kulturell), fysioterapi, akupunktur og massasje. Tilbudet er til dem som bor på huset og til andre som kommer poliklinisk. En del av arbeidet foregår via telefon. Det åpne miljøet er et tilbud om en sosial møteplass, likemannsarbeid, næringsrik mat, faglige temakvelder og kulturelle opplevelser. Mål med virksomheten (overordnet): Målgruppene våre er: Vår visjon er at mennesker som lever med hiv har godt liv i nære relasjoner og i samfunnet Vi bidrar med kunnskap, omsorg og utfordring slik at folk kan mestre livet og hverdagen med viruset. Vi bidrar til stigmareduksjon i samfunnet ved kunnskapsformidling om hiv-positives liv og sykdommens art Vi bidrar til reduksjon av smitte i befolkningen med hurtigtesttilbud og informasjon Mennesker som lever med hiv og deres partnere, familie og venner. Helsepersonell og andre yrkesgrupper som ofte treffer mennesker som lever med hiv Lærere og elever/studenter, med spesielt fokus på helse- og sosialfag Religiøse ledere/minoritets-menigheter Befolkningen generelt. Verdier Vår forankring er å finne i Kirkens Bymisjons verdigrunnlag: Kirkens Bymisjons visjon er at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Hiv-positive mennesker erfarer dessverre i stor grad stigmatisering og diskriminering på grunn av sin sykdom. Verdigrunnlaget og visjonen til Kirkens Bymisjon gjelder i aller høyeste grad for vårt arbeid med hiv i Norge. Strategier Vårt arbeid speiler Kirkens Bymisjons strategier: Vi avdekker stigmatisering og diskriminering gjennom å lytte til brukernes opplevelser i møte med helsevesenet, NAV og andre instanser. Vi formidler dette videre gjennom foredrag, undervisning og ulike møtepunkter med andre aktører. Vi påvirker samfunnet gjennom foredrag, undervisning, avisartikler med mer. Vi forebygger fysiske og psykiske lidelser gjennom tilbudene våre. Vi forebygger smitte gjennom kunnskapsformidling, hurtigtest-tilbud, støtte og oppfølging av hiv-positive. Vi forebygger stigmatisering, diskriminering og dårlig behandling av hiv-positive gjennom undervisning og formidling. Vi gir brukerne våre omsorg, bistand og behandling på senteret. Side 5 av 31

6 Vi er med å fremme hiv-positives rettigheter gjennom informasjon til brukere, høringsuttalelser og bistand til asylsøkere med hiv. Vi bygger inkluderende fellesskap i vårt åpne miljø, på Gjestehuset vårt, gjennom kulturarrangementer og fester. Vi fremmer deltakelse gjennom å gi rom for likemannsarbeid og brukerengasjement på Aksept, gjennom å inkludere brukere i ulike sammenhenger som foredrag, høringer og prosjekter og gjennom brukerrådet vårt Vi fremmer aktivitet og arbeid gjennom å gi mulighet for arbeidspraksis og språkpraksis for hiv-positive og andre på Aksept Vi legger til rette for frivillig innsats på Aksept. Vi har frivillige medarbeidere med og uten hiv. Gjennom vår årlige Verdens Aidsdags arrangement søker vi å være en inviterende og engasjert kirke med rom for alle. ORGANISASJONSKART Aksept organisasjonskart pr INSTITUSJONSSJEF (1 åv) KULTURLEDER 1 ansatt (0,2 åv) Arrangementer i miljøet, Hagekonsert, hjemmeside, mv. STABSTEAMET 4 ansatte (3,6 åv) Administrasjon, kjøkken, og renhold GJESTEHUSET 8 ansatte (4,8 åv) Heldøgns drift av Aksept s Gjestehus (tidl. Døgnenhet) POLIKLINIKKEN 6 ansatte (5,1 åv) Samtaler, grupper, undervisning, mm. Side 6 av 31

7 NOEN GLIMT FRA AKSEPTÅRET 2013 Januar Konsert Konsert med Sara Anderson og Lise Berglund som spilte egne sanger sammen og hver for seg Temakveld Informasjon om Røykesluttmetode Vi inviterte til temakveld hvor røykeslutt-metoden Easy Way ble presentert Februar Konsert Hillevi Herrestad og Felix Grant fremførte et variert utvalg av låter av Beatles, Kari Bremnes, Ole Paus og Alf Prøysen. ÅPENT MILJØ Det åpne miljøet på Aksept er et treffsted, et sted for selvhjelp og et sted hvor man kan få et godt og næringsrikt måltid. I tillegg har vi temakvelder og kulturelle aktiviteter. Det mulig å komme innom for å møte andre brukere, prate, lese aviser, bruke PC/Internett, slappe av, treffe personalet og gjøre avtaler. Hovedmålsetningen for vårt arbeid i det åpne miljøet er at våre brukere og deres pårørende skal få dekket sine behov for kontakt med andre i samme livssituasjon. Videre kan deltakelse i det åpne miljøet være første skritt i retning av mer åpenhet om sin hiv-diagnose. I miljøet får brukerne informasjon om andre tilbud på Aksept slik at psykososial støtte er tilgjengelig om nødvendig. Vi har som mål å inkludere brukere på tvers av generasjoner, kulturer og livserfaringer. Aksept har egen kulturleder. Kultur er et viktig redskap vi benytter i arbeidet vårt. Vi tror på verdien av å tilby et variert og allsidig kulturtilbud som bidrar til å skape vekst og gi gode opplevelser. Vi ønsker at de ulike aktivitetene og arrangementene i regi av Aksept skal kunne gjenspeile noe av det kulturelle mangfoldet som finnes i Aksepts brukergruppe. På den måten forsøker vi å la ulike kulturelle uttrykk samle og forene den bredt sammensatte brukergruppa som møtes på Aksept på tvers av rase, livssyn, seksuell legning og ulik sosial bakgrunn og tilhørighet. Vi opplever at møteplassen i det åpne miljøet både utfordrer og inspirerer brukere og ansatte og gir mulighet for opplevelse av felleskap og samhandling. Vi har innredet et lite kapell beliggende sentralt i huset. Døra står alltid åpen, og det er mange måter å bruke rommet på. For noen handler det om å tenne et lys for noen man savner. For andre er det en mulighet til å sitte i stillhet. Noen mediterer, ber eller konsentrerer seg om en utfordring. Sorg, savn, men også glede og håp, klage og sinne hører hjemme her. Hillevi Herrestad Blant aktivitetene i regi av det åpne miljøet er: temakvelder, konserter, karaoke, internasjonale kvelder, samt større arrangementer som sommerfest, pinnekjøttmiddag og julemarkering. I 2013 var det til sammen 2651 besøk på de 115 ganger miljøet var åpent. Temakveld Se i boksene på siden for nærmere beskrivelse av en del av aktivitetene vi har hatt i FCKSHP Sexy sikker sex for MSM Helseutvalget presenterte FCKSHP, som er et tilbud for alle som ønsker å kjenne sin egen og partnerens kropp og med det skape et godt grunnlag for sikker sex. Side 7 av 31

8 Temakveld Hiv og kroppen din HivNorge gjennomførte gjennom hele året en kursserie for hiv-positive som vil vite mer om hiv og de helsemessige utfordringene det kan medføre. Kurset tok sikte på å gi mennesker som lever med hiv-infeksjon en kort innføring i hvordan hiv og hiv-medisiner kan påvirke kroppens ulike organer og funksjoner, og hva man eventuelt kan gjøre for å redusere skadevirkningene på lang sikt. Blant temaene var Hjertet, Leveren, Skjelettet, Hjernen og Seksuell helse. Brukerstyrte aktiviteter Handleturer til Sverige Det har vært arrangert to brukerstyrte handleturer til Sverige i henholdsvis 23. mars og 14. desember, hvor det var respektive 7 og 8 deltakere. Reisene ble finansiert av Aksepts gavekonto og med støtte fra Grongstads minnefond. Studietur til Aids-fondet i København desember dro en gruppe på 10 brukere til København med danskebåten. De besøkte Aidsfondet i Danmark, som er den største hiv-rettede organisasjonen i landet. De dro for å lære om det arbeidet som gjøres der, for å bli inspirert til nye tiltak på Aksept. Mars Karaoke Gjennom hele året arrangeres det brukerstyrt karaoke med en uhøytidelig og avslappet atmosfære, hvor man kan synge alene, synge sammen med andre, danse eller bare lytte til det andre bidrar med. Internasjonal aften På internasjonal aften serveres eksotisk mat og god stemning. Det var musikk, dans og underholdning ved Herbie Skarbie fra Uganda. Herbie Skarbie Side 8 av 31

9 GJESTEHUSET Gjestehuset på Aksept har 9 enerom med eget bad, felles oppholdsrom og kjøkken. I mai endret vi døgntilbudet på Aksept noe. Vi gikk fra å ha en Døgnavdeling til å ha et Gjestehus. Endringen innebærer at gjestene lager frokost og aftensmat selv, og at de får nøkkelbrikke og kan låse seg inn og ut av huset selv. Nattevakten er nå hvilende, mot våken tidligere. Vi baserer oss med dette på tillit til våre gjester, og erfaringene hittil er svært positive. Endringene medfører at ansatte kan konsentrere seg mer på faglige oppgaver og oppfølging av gjester som trenger det spesielt. Døgnopphold, inkludert alle måltider, er gratis. Personal med helse- og sosialfaglig bakgrunn er alltid til stede. Gjester på Gjestehuset har tilbud om samtaler og/eller terapeutisk behandling på Poliklinikken. Alle tilbud i det åpne miljøet er også tilgjengelige for de som bor på Gjestehuset. I 2013 hadde vi et belegg på 82%. Vi hadde i alt 2317 overnattinger fordelt på 112 unike brukere. Av disse kom 36 % fra Oslo, 64% kom fra resten av landet. Andelen kvinner er har gått ned til 45% i 2013 mot 51% i Vi har flere brukere som kommer som asylsøkere fra afrikanske land. Vår meget sammensatte brukergruppe fører til at noen av våre møter foregår på både norsk og engelsk, og noen ganger har vi behov for tolking til andre språk. Et av soverommene på Gjestehuset Kjøkkenet på Gjestehuset Bakgrunn for søknad om opphold Den hiv-positive søker selv om opphold ved å fylle ut et søknadsskjema og sende det til Aksept. De fleste som søker i god tid får opphold i tråd med sine ønsker. Vi prioriterer dem som til enhver tid opplever spesielt store utfordringer knyttet til det å leve med hiv. Grunner til å søke om opphold på Aksept kan være behov for å komme ut av isolasjon og ofte depresjon. Det kan dreie seg om frembrudd av opportunistiske sykdommer og problemer knyttet til medisinering. Det kan være sykdom og utmattelse etter avbrudd i medisinering og behov for hjelp til å komme i gang med regelmessig medisinering igjen. Opplevelse av krise og kaos når diagnosen hiv-positiv er et faktum, og hjelp i form av stabilitet, samtale og støtte til å komme videre og leve best mulig med hiv. Det er flere som søker seg til oss på grunn av vansker med å finne og/eller ta vare på egen bolig i Oslo, og noen er i praksis uten fast bopel i perioder. Mange asylsøkere opplever en svært stressende bosituasjon med flersengsrom på asylmottak hvor de stadig er redde for å få avslørt sin hivdiagnose. Side 9 av 31

10 Samarbeid med infeksjonsmedisinsk avdeling Flere brukere av Aksept kommer for å følge opp spesialistlege- og tannlegekontakter i Oslo. Dette bunner ofte i frykt for at taushetsplikten ikke blir overholdt på mindre steder, eller at de opplever en større forståelse for sine helseutfordringer på et universitetssykehus. Vi har jevnlig kontakt med infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS), og mange av våre klienter benytter et døgnopphold som en forlengelse av sykehusoppholdet. Avmagring er fortsatt et problem. Både i forbindelse med sykdommen i seg selv, kvalme på grunn av bivirkninger av medisiner og uregelmessig liv. Mange legger på seg i løpet av oppholdet, og kan endre sine matvaner til det bedre. Ansatte fra Gjestehuset reiser ut til sykehusene på møter, samt besøker våre brukere som i en periode er innlagt ved et sykehus. Det er ønskelig med tett samarbeid med sykehusene. Erfaring viser at vi ved å besøke sykehusene oppnår å: Opprette gode kommunikasjonskanaler Utveksle kunnskap begge veier Få kontakt med nye brukere Bedre samordning i saker Hurtigtesting og akuttinntak Aksept er et av flere steder som tilbyr hurtigtesting på hiv. Ved positivt utslag på hurtigtesten, enten her eller andre steder, tar Gjestehuset imot mennesker med akutt behov for samtale og støtte. Vi har erfart at andre aktører som utfører hurtigtesten, opplever det som trygt at de kan henvise direkte til vår avdeling. På denne måten får nydiagnostiserte et tilbud om akutt støtte og videre oppfølging. Å motta en hivdiagnose er et sjokk for de aller fleste, og det å kunne komme et trygt sted, få noen å snakke med og slippe å være alene, er viktig forebyggende arbeid. I ytterste konsekvens forebygges selvmord. Temaopphold Et temaopphold er et kortere opphold med et spesifikt tema som man melder seg på. Fokus kan være kunnskapsbygging, deling av erfaringer, kulturopplevelser og fellesskap. Temaoppholdene har i år vært: Treningshelg Kvinnehelg Mestringskurs for asylsøkere og innvandrere Holmenkollstafetten Hiv-skole for barn og unge som lever med hiv Treningshelg Som forberedelse til Holmenkollstafetten, arrangerte vi en treningshelg over fire dager i april. 5 menn og 3 kvinner deltok. Av disse var 4 fremmedspråklige fra afrikanske land. Ved oppstart av programmet hadde vi god hjelp av frivillig bruker som tolk og kulturformidler. Det var et meget tett program som inneholdt: Samling med mentalt nærvær, trening hos «Aktiv på dagtid», gange langs mesteparten av stafettens etapper og info om gjennomføringen, innlagt kaffestopp med historieformidling på Frognersetra, jogging med intervalltrening i Torshovdalen og stasjonstrening på Aksept. Side 10 av 31

11 Det siste spørsmålet på evalueringen ble besvart slik: Har du ros eller ris å komme med som kan være til hjelp for planlegging av senere temaopphold? Veldig bra gjennomført! Veldig hyggelig, som å være i en familie! Snakke om kosthold i forhold til videre trening Har gitt meg mer inspirasjon. Ønsker flere mestringsopphold Er kjempefornøyd, mer enn forventet Slike opphold bør være lengre og oftere Føler meg som et medmenneske. Slike opphold styrker selvbildet, selvtilliten og selvfølelsen Takk for god gruppe med inspirasjon og pågangsmot! Holmenkollstafetten På en vakker lørdag i mai var Aksept klar til å delta for andre gang. På laget løp brukere, ansatte, pårørende og venner av huset i en alder fra år og med fire ulike nasjonaliteter. Vi gjennomførte på 1time 34 min, en forbedring på 21 prosent fra sist. Vi var strålende fornøyd med å ha holdt 45 lag bak oss, i motsetning til ett lag i fjor. Deltakere og gjester samlet seg etterpå til festpyntet middagsbord på huset med påfølgende karaoke og dans, alt i regi av frivillige og ekstra innsats fra kolleger. I år løp noen i Aksept-trøyer og noen i orange Bymisjons-trøyer. Det er et tankekors for oss at det fremdeles - for mange - koster for mye å stå på startstreken med «hiv» på brystet. Det viktigste for oss, er at alle som ønsker å delta, føler seg fri til det. Hvor mange mil må vi løpe før det å tilhøre Aksept blir akseptert og ikke forbundet med frykt for stigmatisering? Mestringskusene og hiv-skolen blir beskrevet senere i årsrapporten, under prosjekter. Frivillige på Gjestehuset Vi har i 2013 knyttet til oss frivillige som gjør en innsats på Gjestehuset mandager, tirsdager og torsdager. Antall frivillige har vært 8-10 personer. Målet er å få en fast frivillig hver dag. Frivillige har arbeidet ca. 630 timer på Gjestehuset i løpet av Gjestehusets frivillige er der som ekstra ressurser på avdelingen, har samtaler med gjestene og hjelper til ved behov. En av de frivillige tar i tillegg kjøreoppdrag. Noen frivillige er også i arbeid ved Aksepts miljøtilbud tirsdag og fredag som miljøvert/-vertinne. Arbeidsoppgavene er da å tilrettelegge det åpne miljøet ved å ta del i det sosiale, sette ut kaffe og frukt, holde orden, bistå kjøkkenet i forbindelse med måltidet og ta del i andre praktisk oppgaver. De frivillige får opplæring både internt på Aksept, samt at de får tilbud om et generelt kurs for frivillige i regi av Kirkens Bymisjon. Vi vil jobbe utvikle frivilligheten på Aksept videre i Side 11 av 31

12 NOEN GLIMT FRA AKSEPTÅRET 2013 FORTSETTER April Fortellerkveld Vi fikk besøk av fortelleren Hans Petter Meirik, som fortalte historier, eventyr og sagn fra fjern og nær. POLIKLINIKKEN Aksept skal formidle kunnskap om hiv og livet med hiv. Aksept skal gi inspirasjon til mestring og bistå med å utvikle den enkeltes ressurser. Vi skal gi hjelp, støtte og veiledning til alle som er berørt av hiv. Gjennom varierte terapeutiske tilbud og metoder skal poliklinikken ved Aksept bidra til å styrke den enkeltes livsmestring og handlekraft i eget liv. Aksepts tilnærming til dette arbeidet er ulike samtaletilbud og terapiformer, veiledning, rådgivning, undervisning og informasjonsvirksomhet. Vår kompetanse har sitt utgangspunkt i lang erfaring fra arbeidet med hiv og formell kompetanse i sosial- og helsefag. Vi prioriterer hiv-relaterte problemstillinger og gir rask assistanse i akutt- og krisesituasjoner. Terapeutisk arbeid H.P. Meirik Temakveld Selvangivelsen 2012 Skatt Øst kom til Aksept og orienterte om selvangivelsen 2012, samt svarte på spørsmål. Det var også anledning til å få individuell hjelp. Temakveld Kostholdskveld Aksepts egen kjøkkensjef, Harry snakket generelt om sunt og allsidig kosthold, samt om de forskjellige næringsmidler og deres betydning for kroppen. Han demonstrerte også noen enkle retter. Mai Temakveld Treningskveld Frivillig personlig trener ga konkrete tips i forhold til å komme i gang med fysisk aktivitet. Samtaletilbud Den gode samtalen er et kjernetilbud på Aksept. To ansatte på Poliklinikken har videreutdanning i familieterapi, og en ansatt er medlem av Norsk forening for klinisk sexologi. Samtalene med klienter har variert fra veiledning og rådgivning til terapeutiske samtaler med sikte på å styrke klientens livsmestring. Vi tar i mot enkeltpersoner, par og familier. Akupunktur Sykepleier med utdanning i akupunktur og auriculomedisin (øreakupunktur) tilbyr behandlinger av en varighet på 1-30 ganger i løpet av et år, i gjennomsnitt 10 behandlinger. Siktemålet med behandlingen er balanse i kroppen. Det blir brukt mye tid på samtaler, identifisering av hvor det sitter ubalanse samt rådgivning om hva den enkelte selv kan gjøre. Akupunktøren har kombinert nåler på kroppen og i øret med varme lavasteiner og meditativ musikk slik at stressede kropper har fått hvile. 41 brukere mottok til sammen 205 behandlinger i Fysioterapi Aksept har ansatt fysioterapeut med videreutdanning innen Basal kroppskjennskap (BK) og Komplett fysikalsk lymfødembehandling. Fysioterapi er en del av vårt tilbud knyttet til mestring av livet med hiv. Det er viktig å avklare hvilke helsemessige ressurser den enkelte har for så å ta tak i motivasjon og endringsarbeid. Timene blir også benyttet til veiledning med øvelser, lungefysioterapi, avspenning, lymfødembehandling og massasje. Avspenningsgruppe Balanse fri pust nærvær Det har vært tilbud til Gjestehusbrukere om avspenningsgruppe hvor vi benytter fysioterapimetoden Basal Kroppskjennskap. Dette dreier seg om enkle øvelser for å bevisstgjøre kontakten med egen kropp. Vi leter etter harmoni i pust og bevegelse. Side 12 av 31

13 Vi øver på å være her og nå. Vi blir kjent med egne grenser og oppfordres til å være aksepterende i forhold til det som erfares. Bruk av metoden over tid kan føre til en sterkere mental tilstedeværelse og dermed mulighet for å gjøre gode valg og å bruke krefter på en mest mulig effektiv måte. Sosialklinisk arbeid Flere av Aksepts brukere trenger støtte i møte med andre offentlige instanser. Også i 2013 har vi på ulike måter støttet asylsøkere med de utfordringene de møter i livet på mottak, i samtaler med UDI, ved avslag på søknad og anke på søknad og kontakt med advokater. Vi har bistått klienter i kontakt med NAV i forbindelse med: boligsøknader, økonomiske problemer, arbeid og trygd. Vi har også deltatt på møter på sosialkontor og boligkontor og med rettsvesenet. Vi har hatt oppfølging av, eller førstegangskontakt med klienter når de er på sykehus, hovedsakelig Ullevål sykehus. Vi har også vært på fengselsbesøk Tolking Ansatte på Aksept tilbyr tolking innenfor de språkgruppene vi behersker på huset, for tiden engelsk, fransk, tigrinja, amharisk og arabisk. Tolking er en utfordring for mange av våre brukere da de ofte er redde for at deres hivstatus kan bli kjent i egne miljøer ved bruk av tolk som kommer fra offisiell tolketjeneste. Tolkingen på Aksept er både språklig og kulturell. Nettbaserte tjenester Aksept har også i 2013 hatt en egen profil og e-postsvartjeneste på internettportal for homofile og lesbiske. Det lave antall henvendelser, kun 1 henvendelse i 2013, bekrefter behovet for at denne tjenesten må evalueres og trolig endres i Grupper Samtalegruppe for kvinner Dette året har det deltatt syv kvinner i denne gruppen. Vi har hatt møter en gang pr måned 2 timer pr. gang. Tematikken har hver gang dreid seg om ulike sider ved det å være kvinne og leve med hiv: selvbilde, stigmatisering, fysisk og psykisk helse, hiv-medisinering, arbeidsliv, seksualitet, tanker om å få barn, møte med helsevesenet. Kvinnene rapporterer at gruppen har betydning for deres psykiske helse og for deres utvikling knyttet til det å akseptere diagnosen. De sier også at de registrerer fremgang i sin egen utvikling gjennom det å samtale i gruppe, høre om hverandres erfaringer og delta i refleksjon rundt egne og andres problemstillinger og seiere. Gruppen fungerer også som ressursgruppe for andre kvinner som ønsker å møte en eller flere kvinner som lever med hiv. Kulturgruppa Gruppen startet opp høsten 2013 og møtes ca to timer to ganger pr måned. Bakgrunnen for gruppen er: Det man nærer, er det som vokser. Det er tre medlemmer i gruppen i tillegg til gruppeleder Monica Miltun. Gruppen er dannet med utgangspunkt i kontakt gjennom individualsamtaler. Vi ble enige om å starte med impulser fra kunst, kultur og møte med ulike livssynssamfunn. Denne høsten har vi sett begge Munchutstillingene, vært på to besøk hos tibetansk buddhistsenter Paramita og samtalt med lama Changchub og vi har sett Joans Gardells serie Tørk aldri tårer uten hansker. Etter hvert besøk har vi umiddelbart eller i løpet av kort tid, satt oss sammen og samtalt om det vi har sett/hørt, hvilke refleksjoner som har dukket opp underveis og om, eventuelt hva, det har beveget i oss. Side 13 av 31

14 Undervisning og formidling Aksepts hospiteringstilbud Aksept tilbyr helse- og sosialarbeidere fra hele Norge å hospitere på Aksept i en kortere periode 3 dager. Målet er å overføre Aksepts erfaring og kompetanse i forhold til å møte hiv-positive. Vi vil også gi hospitantene en mulighet til å møte brukere, både på Gjestehuset og i det åpne miljøet på Aksept. Vi har hatt 22 hospitanter i Det har vært 19 sykepleiere, 2 sykepleierstudenter, 1 helsesøstre, 1 lege. De kom fra Tønsberg Sykehus, Bærum Migrasjonshelse, Olafiaklinikken, Diakonhjemmet, LMS Sørlandet Sykehus og UNN i Tromsø, Diakonova, St. Olavs Hospital. Evalueringene fra hospitantene dette året er også meget gode. På spørsmål om Hvordan vil du vurdere ditt eget utbytte av hospiteringen svarer 18 med terningkast 6 (som er toppskår), 4 gir terningkast 5. Deltakere sier: Fått verktøy til å bruke i samtaler med hiv+. Nyttig å selv kjenne til Aksept ved å ha vært her, når jeg skal informere pasienter om stedet. Svært nyttig å vite at det er tolkehjelp på Aksept. Har knyttet viktige kontakter for mine klienter, slik at vi kan gi et bedre tilbud fremover ved å samarbeide med Aksept. Gjestehuset Aksept er et verdifullt og unikt konsept. Lært å være aksepterende, utvise varsomhet overfor sårbarhet, seksualitet, skyld og skam. Fått innblikk i samtaleteknikker, noe om kulturforskjeller. Veldig nyttig å høre om hva som er viktig i samtalen før og etter hurtigtestingen. Blitt oppmerksom på egne reaksjoner. Lov å være undrende og utforskende. Lært noe om hvordan dere undrer dere sammen med pasientene, at dere tørr å spørre uten at det nødvendigvis trenger å bli en konklusjon. Dere gjør en fantastisk jobb, har mye erfaring som vi kan benytte. Vi tar helt sikkert kontakt med dere. Har lært hvor mye stigma og skam det fortsatt er knyttet til sykdommen. Annen undervisning Aksept tilbyr også undervisning om hiv/aids, stigma, seksualitet, Aksepts arbeid, mv., til studenter, helsepersonell og andre aktuelle grupper. I 2013 har ansatte på Aksept holdt foredrag og undervisning både utenfor og på huset for bl.a; Fengselsbetjenter ved Oslo fengsel Studenter ved Flekke United World College Folkehøgskolestudenter ved Romerike og Holtekilen Folkehøgskole Internasjonal skole, VOE, Fredrikstad Sykepleierstudenter ved infeksjonsmedisinske avdelinger Sosionomstudenter ved Diakonhjemmets høgskole Sykepleiere, helsearbeidere, samt interesserte ved Tromsø sosialmedisinsk senter DnB s pensjonistforening Ansatte ved Abbvie Til sammen fikk over 750 personer undervisning fra en Aksept-ansatt i Side 14 av 31

15 Høringsuttalelse I forbindelse med NOU 2012:17 Om kjærlighet og kjøletårn strafferettslige spørsmål ved alvorlig smittsomme sykdommer ble Aksept, sammen med flere andre instanser, bedt om å komme med høringsuttalelse. Hovedspørsmålene her var om det bør være en egen paragraf i straffeloven som regulerer overføring av særlig smittsomme sykdommer, deriblant hiv, og om hva som kvalifiserer til straff og fritakelse for straff. Dette har vært spørsmål som har engasjert hivpositive i en årrekke, og det er svært positivt at det nå er et konkret lovarbeid i gang for å av- og nedkriminaliser hivpositives seksualliv. Side 15 av 31

16 STABSTEAMET Stabsteamet består av 4 ansatte som fyller følgende hovedfunksjoner på Aksept; Kjøkken sørger for tilbereding og matservering i det åpne miljøet og ved arrangementer, samt tilbereding av måltider for beboerne på Gjestehuset. Kjøkkensjefen holder også kostholdsveiledning både individuelt og for grupper ved behov. Renholder har ansvar for renhold av hele huset og tøyvask, samt orden i tekstiler. Administrasjonssekretær, som håndterer økonomi, IT/teknisk utstyr, rapportering, statistikk, arkiv, post, brannvern, mm, er også teamleder for teamet og en del av ledergruppen på Aksept. Måltider og kosthold Kjøkkenets intensjon med måltidene er at det skal serveres god og næringsrik mat i hyggelige omgivelser. Måltidene skal ha en avslappet og lett atmosfære til beste for alle. Maten har med gjenkjennelse, kultur og identitet å gjøre. Vi ser det derfor også som viktig å bidra med mat som er kjent for brukere med innvandrerbakgrunn. Vi knytter dette lettest opp mot internasjonale aftener og temaopphold. Kjøkkenet v/kjøkkensjefen forsøker å legge inn kostveiledning i programmet til temaoppholdene på Gjestehuset. Dette har vært etterspurt, og tilbakemeldingene har vært gode. I år har det vært noe færre temaopphold. Men på Hiv-skolen og Mestringskurset i oktober holdt kjøkkensjefen kostholdsveiledning tilrettelagt for disse gruppene. Det undervises i hvordan man bygger opp et kosthold som inneholder de næringsstoffer vi trenger. Dette formidles på en forståelig måte, og teorien blir knyttet til de aktuelle rettene som blir laget. Kjøkkensjefen var også ansvarlig for en vellykket temakveld i Aksepts åpne miljø med tema baking i oktober. Alle brukere av Aksept har også mulighet til å gjøre avtale om individuell kostveiledning. I tillegg er det i det daglige ofte henvendelser til kjøkkenet med spørsmål og problemstillinger knyttet til kosthold. Red Ribbon Shop Stabsteamet er ansvarlig for Aksepts salg av røde sløyfer. Overskuddet går til Hivfondet. Vi selger også artikler fra Kirkens Bymisjon bl.a bøkene Rett fra hjertet og Rom for alle. Utleie av hybelrom Aksept har 3 hybelrom til kortere utleie for hiv-positive, deres pårørende, hospitanter og samarbeidspartnere. Disse rommene er atskilt fra resten av huset og har egne nøkler. Utleiepris for hybelrommene er kr 200,- pr. pers. pr. natt. Utleiestatistikken for 2013 og 2012 var som følger: ANTALL NETTER ANTALL PERSONER i ANTALL NETTER ANTALL PERSONER i i ) ikke unike Side 16 av 31

17 STATISTIKKTALL TILBUD OG TJENESTER AKSEPT Aksept oppnådde følgende statistikktall for sine sentrale tilbud og tjenester 2013: Tilbud/tjenester Samtale (inkl. ikke avtalte samtaler) Samtale på Gjestehuset (inkl. ikke avtalte samtaler) Samtale med bruker utenfor huset Samtale parsamtale; bruker og kjæreste/ektefelle 4 6 Samtale pårørende 4 4 Akupunktur Massasje Fysioterapi Reiki Hurtigtest Tilfeldige henvendelser Samtale bruker pr. telefon (inkl. avtalte telefonsamtaler) Samtale pårørende pr. telefon (inkl. avtalte telefonsamtaler) Kontakt med bruker via e-post, faks eller brev Kontakt med instans vedrørende bruker pr. telefon, e-post, faks eller brev Bekymringshenvendelse Samtale/møte med instans vedrørende bruker Åpent miljø Besøk i det åpne miljøet til lunch Besøk i det åpne miljøet til middag Totalt Opphold på Gjestehuset Beleggsprosent 10 rom på Gjestehuset (9 rom fra mai 2013) 82% 76,7% Prosentvis fordeling overnattingsdøgn av brukere bosatt i Oslo 41% 39,5% Prosentvis fordeling overnattingsdøgn av brukere bosatt utenfor Oslo 59% 60,5% Antall overnattingsdøgn på Gjestehuset Antall unike personer som har overnattet på Gjestehuset Registrerte brukere/pårørende Nye brukere registrert Nye pårørende registrert 1 3 Antall brukere som døde 5 5 Side 17 av 31

18 PROSJEKTER Prosjektene er finansiert med midler fra Helsedirektoratet Mestringskurs for nyankomne flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente Aksept har i flere år sett viktigheten av å tilby mestringskurs for Hiv-positive asylsøkere, flyktninger og nyankomne innvandrere. Prosjektstøtten gjør det mulig å invitere deltakere fra hele landet. Vi har etter hvert gjort oss mange erfaringer, både når det gjelder organisering, innhold og metode. Dette - samt evaluering fra deltakerne - inspirerer oss til stadig utvikling av tilbudet. Målet vårt er å: Bidra til god psykisk og fysisk helse hos deltakerne Redusere nysmitte Gi økt kunnskap om hiv, sikker sex, fysisk og psykisk helse, kosthold, rettigheter og plikter som hiv-positiv i Norge. Skape nettverk deltakerne i mellom som forebygger isolasjon og ensomhet Vi ønsker å bevisstgjøre den enkeltes ressurser i takling av utfordringer ved å leve med hiv. Vi tror at mestringskompetanse bygges gjennom kunnskap, informasjon, bevisste valg, trygghet og fellesskapstilhørighet. Vi har arrangert tre samlinger á tre dager: Mestringskurs 1: mars Mestringskurs 2: juni Mestringskurs 1: oktober Totalt har 48 personer deltatt, 12 har deltatt på to kurs. De kommer fra 8 ulike land og representerer 3 hovedspråk; Tigrinja, amharisk og fransk. De er i alderen 21 til 54 år og har bodd i Norge fra 1 til 4 år. Alle samlinger har vært på Aksept. Dette gir en svært god mulighet for deltakerne til å bli kjent med huset og dem som jobber her. Dette er avgjort med på å senke terskelen for å ta kontakt for videre oppfølging. Ved evalueringen etter kurset i oktober, uttrykte en av gruppene seg slik: Måten vi ble ønsket velkommen på var veldig bra. Alle tok i mot oss på en fin måte. Det å møte andre i samme situasjon er veldig positivt og skaper solidaritet. Senteret har veldig bra omgivelser. Vi lærer masse av hverandre. Vi lærte mye av ulike forelesere. Kjøkkensjefen ga veldig bra undervisning og laget veldig god mat. Det var fint med sport og bevegelse. Det var viktig undervisning. Kjøkkensjef Harry Kristoffersen demonstrerer matlaging for deltakerne på Mestringskurs 1 i oktober Likemannsarbeid som metode ble brukt. Brukere på Aksept bidro som ressurspersoner og likemenn. Side 18 av 31

19 Hiv-skole for barn og unge For tredje gang gjennomførte Aksept hiv-skole for barn og unge i Norge som lever med hiv. Vi var sammen i tre dager fra oktober. Hovedmålet med hiv-skolen var at barna og ungdommene skulle få mer kunnskap om hiv, medisiner, helsefremmede livsstil og ha sosialt samvær med andre unge som er i den samme situasjonen. Denne gangen ble det også med 11 barn og unge, hvorav en var gutt. Rett før samlingen var det 16 påmeldte, men dessverre var det flere gutter som trakk seg i siste liten. De fleste deltagerne var med for tredje gang på rad. To helt nye deltagere var med. Barna og ungdommene hadde følgende alderssammensetning: tre var år, én var 14 år, seks var fra år og én var 19 (og fungerte som ressursperson ). I programmet for de tre dagene ble sosialt samvær og mestring i ulike situasjoner vektlagt. Fra det faglige innholdet kan nevnes: Legens time m/infeksjonslege Vegard Skogen, kropp og seksualitet ved Monica Miltun fra Aksept, danseworkshop, trening/ bootcamp med to personlige trenere, kosthold med kjøkkensjef Harry Kristoffersen og konsert med Tooji. Hurtigtesting på hiv I 2013 har vi tatt 115 hurtigtester på hiv. Ingen testet positivt. Testen er gratis, og man kan være anonym. Vi utførte hurtigtest alle ukedager, og i noen tilfeller i helgene. Det kom 81 menn (av dem 5 homofile menn) og 34 kvinner til Aksept for å bli testet for hiv. De aller fleste hadde funnet ut om tilbudet vårt på nettet og de fleste som kom var mellom 18 og 40 år. Aldersfordeling menn Aldersfordeling kvinner Alder Antall Alder Antall år år år år år år år år år år 3 Flesteparten av de heterofile mennene har vært hos prostituerte kvinner i Norge, Marokko, Thailand, Sør Amerika, Vietnam og Kina. I noen tilfeller er smitterisikoen lik null, men disse mennene er svært engstelige likevel. Flesteparten av kvinnene forteller om utroskap som hovedkilde. Noen kvinner vil teste seg for hiv fordi de skal innlede et nytt forhold, eller gifte seg. Flere ønsker å få en skriftlig erklæring på at de er testet negativ, slik at de kan vise den til kjæresten ol. Ett av hovedmålene i Aksept og Mestring, Nasjonal hiv-strategi, er å redusere nysmitte, særlig blant grupper med høy sårbarhet for hiv. Tidlig diagnostisering av hiv-smittede, og tiltak for å redusere mørketall, medvirker til å forebygge spredningen av hiv. En hurtigtestkonsultasjon består av en samtale i forkant av testen, selve testingen (som tar et par minutter), og en samtale i etterkant. Hvis testen er positiv skal det foretas en ny test for å bekrefte resultatet. Dette kan gjøres på Olafia-klinikken, på sykehus eller hos egen lege. E-POST FRA EN SOM HAR TATT HURTIGTEST PÅ AKSEPT: Jeg var hos dere for en uke siden for å ta en HIV hurtigtest. Jeg grudde meg veldig, var helt skjelven. Når jeg kom inn døren ble jeg møtt med et varmt smil og ble vist til spesialsykepleier Gro Aunaas. For en fantastisk person. Resultatet av testen var veldig bra, negativ og selvfølgelig ble situasjonen farget av det. Men den mottagelsen jeg fikk, forklaring, riktig stilte spørsmål og empati, ja det oppleves dessverre ikke hver dag. Takk, takk, takk Gro Aunaas og ønsker dere alle ved Aksept senteret den varmeste energistrømninger og takk for den jobben dere gjør. Jeg føler virkelig at jeg har fått en ny sjanse i livet. God helse er en gave og jeg er ubeskrivelig takknemlig for denne gaven. Varme hilsner fra XX Side 19 av 31

20 Hagekonsert 2013 Tirsdag 25. Juni inviterte Aksept for tolvte år på rad til musikk, humor og overraskelser i skjønn forening i sommerlige omgivelser i hagen på Aksept. Konserten var som alltid gratis og åpen for alle, og det var igjen ny publikumsrekord med 1950 mennesker i hagen vår denne kvelden. Publikum fikk oppleve disse artistene på verandascenen: Bjørn Eidsvåg, Bertine Zetlitz, Silje Nergaard, Sturla Berg-Johansen, Solveig Slettahjell med poledanser Jorge Lera, Vegas m/thomas Numme, Kim André Rysstad, Marianne Antonsen, Knut Anders Sørum & Hans Esben Gihle, Hannah Wozene Kvam & Sidiki Camara, Dragshowgruppen Delicious, Christine og Geir, Lisa Schøne Johansen og danser Kent Olaf Steinhaug. Konfransier Linn Skåber En hivpositiv kvinne ble intervjuet av Hannah Wozene Kvam om hvordan det er å leve med hiv, og en langtidssmittet bruker av Aksept holdt en sterk appell. Generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Sturla Stålsett, kom med en hilsen til slutt, og konferansierer for arrangementet var skuespiller og artist Linn Skåber. Foto: Torstein Ihle, SKBO Under vorspielet fra dørene åpnet kl til konsertstart kl 19.00, opptrådte disse artistene: Vokalgruppa Mezzo, kabaretgruppa Nye Cabarosa, danser Rosie Grønvold, Børge Øgård, Bjørn Olav Edvardsen Bjørn Eidsvaag Alle artistene stilte som alltid opp på Aksepts hagekonsert uten å motta honorar eller annen form for vederlag. Som tidligere år var Bodvar Rødseth og Bjørn Ottar Undset ansvarlige for teknikk og lyd. Foto: Torstein Ihle, SKBO Det var som vanlig salg av mat og drikke, og ved utgangen ble det tradisjonen tro også samlet inn penger til Aksepts internasjonale solidaritetsfond. Vi hadde også i år en avtale med utestedet SO om en etterfest i forlengelsen av Hagekonserten. SO delte overskuddet fra kveldens salg med Aksepts solidaritetsfond, og donerte kr 7500 til vårt solidaritetsarbeid. Sammen med overskuddet fra salg av mat og drikke og innbetalte gaver fra besøkende i ettertid, ble det totalt samlet inn kr ,84 til Aksepts Solidaritetsfond. Hagekonserten på Aksept hadde ikke vært mulig å få til uten den formidable innsatsen som blir lagt ned blant en stor gruppe med frivillige. Logistikken rundt alt dette koordineres med sikker hånd av tidligere Akseptansatt, Ingrid Rasten. Intensjonen med hagekonsertene har vært å markedsføre og synliggjøre Aksept også for andre enn de som til daglig benytter seg av tilbudet vårt. Målet er at flest mulig skal få vite om oss og det vi tilbyr. Arrangementet er også en del av feiringen av Skeive Dager i Oslo. Foto: Torstein Ihle, SKBO Hagekonserten er finansiert med støtte fra Helsedirektoratet, og kulturleder ved Aksept, Svein Fuglestad, er produsent og arrangementsansvarlig personer fant veien til Aksept denne sommerkvelden Side 20 av 31

21 NOEN GLIMT FRA AKSEPTÅRET 2013 FORTSETTER September Fortellerkveld Fondveggen i norsk malekunst ARRANGEMENTER Interreligiøs solidaritetsmarkering på Verdens Aidsdag Den 1. desember ble Verdens Aidsdag markert med en Interreligiøs Solidaritetsmarkering. Dette arrangementet var et samarbeidsprosjekt mellom Aksept, Primærmedisinsk Verksted, Kirkens Bymisjon sentralt, Norges kristne Råd og flere migrantmenigheter. Målsettingen var å øke bevisstheten og kunnskapen om hiv i religiøse miljøer, og å markere at hiv også er en utfordring i Norge, ikke bare i andre deler av verden. Kulturformidler og tidligere lærer Odd Georg Murud holdt foredraget Edvard Munch (150 år) i liv og lerret Konsert Ekteparduoen Erlend Sæverud og Marianne Jørgensen holdt poetisk popkonsert med røtter både i cabaret-tradisjon og jazz. Sæverud/Jørensen Oktober Konsert Aksept s trubadur Børge Øgård holdt konsert med kjente og mindre kjente sanger. Kulturkveld True Colours en kveld som får fram fargene i deg Markeringen ble holdt i Bymisjonssenteret på Tøyen, og ble ledet av Carl Petter Opsahl, prest i Kirkens Bymisjon i Oslo. Det kom ca. 150 mennesker, mange unge og de fleste med flerkulturell bakgrunn. Det var kulturinnslag med Hanna Wozene Kvam og musikk med Carl Petter Opsahl. Herbie Skarbie Kawma danset og Gemma fortalte om hvordan det er å leve som hivpositiv. 16 representanter fra ulike organisasjoner og trossamfunn sa noen ord og tente lys. Vi avsluttet kvelden med bymisjonssuppe og kake. Stand på Oslo S Verdens Aidsdag ble også markert med et arrangement på Oslo S fra kl 12 til 16. Sammen med en rekke andre organisasjoner hadde Aksept stand der. Vi delte ut informasjon og snakket med folk om hiv og hurtigtesttilbudet vårt. Aksept s Ingrid Aarrestad Østang lokket frem skjulte evner hos deltakerne. Dikt, sang, eller annet som var gjemt i hjertet. Side 21 av 31

22 SAMARBEID Oslo Kommune og Helsedirektoratet Oslo kommune, ved Bydel Grünerløkka, finansierte ¾ av Aksepts drift i Den siste ¼ ble finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet ved Helsedirektoratet. Aksept har et godt og nyttig samarbeid med Oslo kommune og Helsedirektoratet. Hivforum Siden 2003 har det eksistert et samarbeidsforum bestående av Helseutvalget for homofile, HivNorge og Aksept. LLH er nå også en del av forumet. Vi hadde tre møter i Intensjonsavtale ligger til grunn for samarbeidet. Kirkens Bymisjon rundt i Norge 8. november arrangerte Aksept et verksted med fokus på Kirkens Bymisjons hiv-arbeid i Norge. Det deltok folk fra Trondheim, Stavanger og Bergen. Andre samarbeidspartnere I løpet av et år er det mange vi samarbeider med noen bare i enkeltsaker, andre med et større felles engasjement. Bl.a: HivNorge Nye Pluss Hiv-positives landsforening Helseutvalget Norges Kristne Råd Primærmedisinsk Verksted, Frivillighetssentralen på St. Hanshaugen, Helsesenteret for papirløse Røde Kors Bydeler i Oslo kommune, Mar/Lar, NAV Sykehus over hele landet LMS Oslo Universitetssykehus Olafiaklinikken, Apotek 1. Side 22 av 31

23 AKSEPTS SOLIDARITETSFOND I 2006 opprettet Aksept et eget fond, Aksepts Solidaritetsfond, for bistand til hiv- og aidsprosjekter i utlandet. Inntektene til fondet kommer i fra innsamling i forbindelse med årlige Aksepts hagekonsert. På Hagekonserten den 26.juni 2013 ble det samlet inn til sammen kr ,24 (inkludert inntekter fra salg av mat og drikke, mm). Prosjekter med støtte fra Solidaritetsfondet I 2012 ble det tildelt midler til 5 prosjekter som søkte om støtte fra Solidaritetsfondet og disse ble gjennomført i 2012/13. Midlene finansierte følgende: Hiv-forebyggende arbeid i Ghana Hiv-arbeid for kvinner bosatt i militærleir i Kongo Mat til hiv-positive barn på felleskapsmøter etter skolen, Etiopia Hiv-arbeid i Latvia Videre støtte til omfattende hiv-forebyggende prosjekt i Uganda Hjemmebesøk i Uganda Informasjonsmøte for kvinner bosatt i militærleir i Kongo Hjemmebesøk i Ghana Tildelinger 2013 I 2013 ble det gjort følgende tildelinger til prosjekter som søkte om støtte fra Solidaritetsfondet: Hiv-forebyggende arbeid og mikrolån i Ghana Trening av muslimske religiøse ledere i rådgivning hiv/aids i Tanzania Skolelunch til barn som har mistet en eller begge foreldrene pga hiv/aids i Etiopia Drift av kvinnesenter i Etiopia Empowerment-prosjekt og basisvarer for eldre i Uganda Videre støtte til omfattende hivforebyggende prosjekt i Uganda Hiv/aids-arrangement/konsert i Uganda Til sammen utgjør tildelingene fra Aksepts Solidaritetsfond 2013 kr ,-. Aksepts Solidaritetsfond hadde en saldo på kr 6.400,- ved utgangen av Side 23 av 31

24 NOEN GLIMT FRA AKSEPTÅRET 2013 FORTSETTER November Kabaret Unge, talentfulle sangere og skuespillere fra Romerike folkehøgskole presenterte en musikalsk kabaret samen med sin lærer. HIVSITUASJONEN Hiv-situasjonen i Norge i dag Statens institutt for folkehelse overvåker hivsituasjonen i Norge og fører statistikk over diagnostiserte hivtilfeller her i landet. I alt 5372 personer hadde ved årets slutt i 2013 mottatt hivdiagnosen. I 2013 ble diagnostisert 233 nye hivtilfeller i Norge (tallet i 2012 var 242). Situasjonen på Aksept I 2013 ble 36 personer registrert som nye brukere. I tillegg ble 1 ny pårørende registrert. 5 av våre brukere døde i Totalt antall brukere registrert på Aksept: Konsert Aksepts egen Ingrid Østang holdt konsert hvor hun presenterte et knippe av egne og andres låter. Brukere Antall Antall brukere pr Antall pårørende pr Totalt brukere pr Døde ikke medregnet Ingrid Aarrestad Østang Desember Julebord Aksept s tradisjonelle julebord/pinnekjøttmiddag for hivpositive brukere av huset. 60 personer opplevde god julemat, julesanger, taler, julegaver og minikonsert med Stephen Ackles. Brukergruppen Brukerne ved Aksept utgjør en svært variert gruppe hva gjelder kjønn, alder, legning, livssyn og sosial og etnisk tilhørighet. De siste årene har vi sett en klar økning av brukere med migrasjonsbakgrunn. Mange av disse har en svært sammensatt og utfordrende livssituasjon. Mange hiv-positive er lite åpne om sin diagnose. Dette gjelder i enda større grad blant gruppen innvandrere/asylsøkere/familiegjenforente i følge funn gjengitt i Fafos rapport Liv Foto: H. Standal med hiv i Norge i Dette er også vår erfaring. At stadig flere i denne gruppen tar kontakt og oppsøker Aksept, bekrefter at vårt tilbud er etterspurt og vår tilnærming kulturtilpasset. Stephen Ackles. Side 24 av 31

25 BRUKERMEDVIRKNING Brukerrådet Brukerrådet er en gruppe brukere som er valgt ut i fra hvilken kompetanse og erfaring de innehar. Brukerrådet bestod i 2013 av 6 personer i tillegg til to ansatte fra Aksept (institusjonssjef og nestleder). Vi hadde 3 møter i løpet av året. Brukerrådets hovedoppgave er å gi råd til ledelsen om husets drift og utvikling. Brukerrådet skal kunne bidra med konstruktiv kritikk i møte med ledelsen, og være en bidragsyter til nytenkning og endringsprosesser. Brukerrådet skal også være et bindeledd mellom brukere av huset og ledelsen. Det ligger ikke innenfor Brukerrådets oppgaver å involvere seg i saker som omhandler personalspørsmål, driftsbudsjett, eller konflikter mellom bruker og ansatt eller brukere seg imellom. En bruker er valgt til å sitte i styret for tildeling av midler fra Grongstad s Minnefond samt Aksepts solidaritetsfond. Brukerrådet består av både kvinner og menn, norske og med migrasjonserfaring. For brukere av Aksept som ønsker å komme i kontakt med Brukerrådet, kan de nås på en felles mail-adresse: Side 25 av 31

26 ORGANISASJON Ansatte Pr hadde Aksept 20 ansatte, fordelt på 10 heltids-stillinger og 10 deltids-stillinger, noe som utgjorde til sammen 14,7 årsverk. Seks nasjonaliteter gjør Aksept til en fargerik arbeidsplass. Ansattgruppen på Aksept kjennetegnes av høy kompetanse og lang erfaring innenfor sine respektive arbeidsfelt. Vikarer Aksept har også avtale med ca. 15 vikarer, som leies inn i forbindelse med sykdom, ferieavvikling, mv. Dette dreier seg om dag-, helg- og nattevakter på Gjestehuset, prosjekter og merkantile oppgaver som kjøkken og renhold. Personer på arbeidspraksis/språkpraksis Aksept har i 2013 hatt 7 personer på arbeidspraksis/språkpraksis gjennom Nav. De har bidratt på Aksept som både miljøarbeidere på Gjestehuset, renholder, resepsjon og bistått med andre praktiske oppgaver. Noen har etter praksisen kommet ut i fast jobb og noen har fortsatt som tilkallingsvakter på Aksept. I tillegg har en fått midlertidig engasjement på Aksept i Frivillige Vi har i 2013 kommet godt i gang med å ta inn frivillige medarbeidere på huset. Frivillige medarbeidere bidrar på ulike måter: Bistand på Gjestehuset; følge brukere til instanser, hjelpe til med praktiske oppgaver, samtaler og miljøarbeid Vertskap i det Åpne miljøet Hagearbeid Kulturaktiviteter Arrangere turer Renhold Markedsføring og kommunikasjon Hjelp til å gjennomføre Hagekonserten og Verdens Aidsdag De frivillige medarbeiderne er hiv-positive og hiv-negative, kvinner og menn, i alderen 30 til 62 år. Den faste gruppen er på 10 personer, i tillegg har vi mange som kommer inn på spesielle arrangementer. Til sammen har frivillige jobbet ca 750 timer på Aksept i Dette utgjør 0.43 årsverk. De faste frivillige får opplæring både internt på Aksept, samt at de får tilbud om et generelt kurs for frivillige i regi av Kirkens Bymisjon. Vi vil jobbe utvikle frivilligheten på Aksept videre i Arbeidsmiljøutvalg (AMU) AMU består av 4 medlemmer: Institusjonssjef, teamleder Stabsteamet, verneombud og ansattes representant/lokal tillitsvalgt. Aksept har en lokal tillitsvalgt som i generelle saker representerer alle forbundene overfor ledelsen. Det har vært to møter i 2013 som bl.a har behandlet: Risikoanalyser, rutiner og prosedyrer Miljøfyrtårn-arbeidet Arbeidsmiljø Sommerturnus Side 26 av 31

27 Inkluderende Arbeidsliv Aksept har vært med i ordningen Inkluderende Arbeidsliv (IA) siden Med forankring i regelverket for IAbedrifter, har vi arbeidet med planlegging, tilrettelegging og åpen dialog med langtidssykemeldte med det mål for øyet at de skal kunne komme tilbake i arbeid på Aksept. Vi arbeider også systematisk med arbeidsmiljøet og god tilrettelegging for å forebygge sykefravær og tidlig pensjonering. Vi har hatt ett eget IA-møte i år i AMU. Tema var oppfølging av IAhandlingsplan og arbeidsmiljøundersøkelse, nedbemannings- og omstillingsprosessen og sykefraværet på Aksept. Fysisk aktivitet Etter sommeren utvidet fysioterapeuten vårt gamle tilbud Vital-trimmen til en halvtimes program to ganger pr uke. Vi fortsetter med styrketrening med strikk og i tillegg blir det litt for kondisjon, bevegelighet og trening av mentalt nærvær og kroppsbevissthet. Tilbudet er også åpent for Gjestehusets beboere. Responsen er svært god fra dem som deltar og antallet varierer fra 3 8 pr gang. Sykefravær Sykefraværet på Aksept var i 2013 på 8,99%. Dette er en nedgang på 42,63% fra året før. Da var sykefraværet på 15,67%. Det er i hovedsak langtidsfraværet som har gått ned. Langtidssykefraværet var i 2013 på 6,03%, mens det var på 11,96% i Sykefravær med egenmelding var i 2013 på 2,00% og sykefravær med sykemelding opp til 16 dager var på 0.96%. Arbeidsmiljøkartlegging og -dugnad I samarbeid med DNB Liv gjennomførte vi en arbeidsmiljøundersøkelse i 2013, med påfølgende arbeidsmiljødugnad. Arbeidsmiljøkartleggingen viste at det er en stadig bedring av arbeidsmiljøet på Aksept. Det er generelt gode resultater på arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver, mens de var noe svakere på fysisk arbeidsmiljø/plager. Det er utarbeidet en handlingsplan for forbedringsområdene. Likestilling Vi har et uttalt ønske om at medarbeidergruppa skal være jevnt fordelt på kjønn. Dette målet har vi ennå ikke oppnådd, som nedenstående tabell viser. Små endringer gir stort utslag målt i prosent. Vi mener likevel at fordelingen kunne ha vært langt dårligere med tanke på den type arbeidsplass Aksept representerer. Vi vil fortsatt ha fokus på dette. Andel kvinner og menn pr Organisatorisk enhet Andel kvinner Andel menn Ledelse 67% 33 % Behandlergruppen 71 % 29 % Merkantilt/støttefunksjon 33 % 67 % TOTALT % 57 % 43 % TOTALT ANTALL 13 kvinner 7 menn Mangfold og likestilling Vi har tilfredsstillende fordeling av menn, kvinner og ansatte med innvandrerbakgrunn. Høy gjennomsnittsalder på Aksept tilsier et behov for å få flere yngre ansatte på huset. Ved aktuelle nyansettelser vil dette bli vektlagt. Vi har ansatte med nedsatt funksjonsevne, som det er jobbet aktivt med å tilrettelegge for. Side 27 av 31

28 Veiledning Den delen av personalet som er i direkte arbeid med brukergruppen, har faglig veiledning med ekstern veileder i 1,5 timer fem ganger i halvåret. Institusjonssjef og nestleder har hatt egne veiledningsopplegg. Fagdager Aksept gjennomfører flere fagdager for personalet i året. I 2013 gjennomførte vi følgende fagdager: Å snakke med mennesker i krise Etiske retningslinjer og arbeidsmiljøet vårt Personalsamling på Helgaker gård Kurs, seminarer og videreutdanning Våre 20 ansatte deltok på til sammen 15 kurs og seminarer over til sammen 43 dager og 14,5 timer. Av gjennomførte kurs og seminarer var bl.a: Narrativ terapi og narrativ tilnærming NLP Practitioner Presentasjon av NIBR-rapporten Mer må til hivrettet arbeid overfor innvandrerbefolkningen Kurs Traumearbeid under pågående traumer terapihistorier fra Palestina Fafo-konferanse Ulikhet og ustabilitet ny politiske utfordringer? Hiv-konferanse i St. Petersburg Kurs og trening i behandlingsmetoden The Bars Renholdsdag hos Lilleborg fabrikker Tillitsvalgt-kurs Verneombudsdag HMS Aksept benytter Kirkens Bymisjons kvalitetssystem Kolibri, og følger sentrale rutiner for avviksrapportering. Det er avholdt medarbeidersamtaler med alle ansatte i Vi har utarbeidet ny prosedyreperm som dekker alle områder i driften. Aksept har utformet brannvernsperm og har utpekt brannvernleder. Vi har gjennomført 1 brannøvelse i 2013, samt øvelse på husets forskjellige slukningsutstyr. Side 28 av 31

29 SKAMMEN Av Jens Harald Älgenäs Eliassen Min mor følte enorm skam - og ba meg pent om å holde homofilien i familien, - da jeg som 18-åring i 1973 spratt ut av skapet med så å si ferdigtrykte homokamp-pamfletter, som jeg delte ut på torget i min hjemby Drøbak. Og skammen skulle ikke bli mindre Jeg bodde i USA i flere år. Ved hvert eneste hjemmebesøk etter at jeg flyttet tilbake til Norge, var planen: Å fortelle.. En lørdagskveld lyktes jeg: Mamma og pappa, jeg er hiv-positiv! Jeg har forstått det, gutten min. Hvordan har du det? Vi laget kveldsmat sammen, snakket ikke mye mer om det. Det var på en måte usnakkbart!! Hun taklet det på sin måte; innad, - fornektende - min kjære kjære mamma. Utad; denne forferdelige skammen. Skammen hun døde med Det har tatt meg en del år med tårer, leting, fortvilelse og terapi før jeg nå, med hånden på hjertet kan si: Jeg føler ingen skam - ikke for homoen i meg, - ei heller for hiv en Jeg gjorde ikke annet enn det mange unge og single gjorde; søkte den rette, søkte kjærligheten. Vi er på ettersommeren i 1983; Jeg ble syk, - veldig syk. Kiloene raste av, utslettet på leggen ville ikke gro, konstant diare. Primærinfeksjon blir dette kalt. Viruset var kommet inn i kroppen. På isolat på sykehuset var det ingen som våget å besøke meg. Leger og sykepleiere så ut som astronauter. Dagen jeg ble utskrevet, gikk jeg til en katolsk kirke som lå like ved sykehuset. Jeg korset meg, tente lys og knelte. Jeg ba en bønn til en gud jeg var ekstremt usikker på om eksisterte. Jeg gjorde en bestemmelse: Dette skulle jeg vinne og overkomme. Jeg gjentok bestemmelsen min overfor sykepleieren som gav meg dødsdommen da jeg testet positivt på den anonyme hiv-testen. Hun sa: I believe you will.. Jeg har alltid vært søkende og fant tilslutt min tilhørighet i Buddhismen, som sier at vi er 100% resultat av den universelle loven om Årsak og Virkning Cause and Effect. Hva vi er - har vi skapt selv. Hva vi vil bli til - skaper vi også selv. Årene som fulgte ble en balansegang mellom det gode; alternativ medisin, urte- og vitaminterapi, økologisk mat, healing og akupunktur på den ene siden og på den andre; skammen. Skammen som ble bedøvet med drikk og røyk av alle slag. Kampen for liv ble lang og tøff og slitsom. Da jeg flyttet tilbake til Norge på 90-tallet kjentes det både riktig og viktig og som et behov og starte opp tverrfaglig helsegruppe for hiv og aids i regi av PLUSS (i dag HivNorge). Dette gjorde meg medieeksponert: Skammens monster ble utløst på nytt Min mor var nedtynget av skam, min høyprofilerte NRK-jobb, mine venner, folk flest og folk rundt meg hadde ingen negative reaksjoner på min status - ingen. - bortsett fra, må jeg innrømme; jeg følte meg uønsket og utstøtt fra de jeg da behøvde mest: det homofile miljøet. Med skammen og utestengelsen ble den gamle kampen mellom det å være modig og behov for bedøvelse igjen en utfordring. Med det gikk en faen i meg!! Side 29 av 31

Funn og konklusjoner fra prosjektet Kartlegging av hiv-tiltak blant innvandrere. Aadne Aasland, Siri Bjerkreim Hellevik, Berit Aasen

Funn og konklusjoner fra prosjektet Kartlegging av hiv-tiltak blant innvandrere. Aadne Aasland, Siri Bjerkreim Hellevik, Berit Aasen Funn og konklusjoner fra prosjektet Kartlegging av hiv-tiltak blant innvandrere Aadne Aasland, Siri Bjerkreim Hellevik, Berit Aasen NIBR 17. januar 2013 Om studien Aktør-perspektiv: Hvordan organisasjoner/institusjoner

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 KUNNSKAP OMSORG MESTRING

ÅRSMELDING 2015 KUNNSKAP OMSORG MESTRING ÅRSMELDING 2015 KUNNSKAP OMSORG MESTRING FORORD I 2015 hadde vi det laveste antallet nye registrerte tilfeller av hiv i Norge på ti år, ifølge tallene fra Folkehelseinstituttet. Spesielt i gruppen menn

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

LIV MED HIV I NORGE I 2009 VELKOMMEN TIL FAFO-FROKOST 30.04.2009

LIV MED HIV I NORGE I 2009 VELKOMMEN TIL FAFO-FROKOST 30.04.2009 LIV MED HIV I NORGE I 2009 VELKOMMEN TIL FAFO-FROKOST 1 Fafo-frokost 26. april 2009 Velkommen ved Inger Lise Skog Hansen, forskningsleder ved Fafo Presentasjon av rapporten ved Arne Backer Grønningsæter,

Detaljer

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Nasjonal pasient/brukerkonferanse for hivpositive og helsepersonell torsdag 18. søndag 21. september

Detaljer

Sluttrapport for POP gruppe nr: 1. Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv

Sluttrapport for POP gruppe nr: 1. Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv Sluttrapport for POP gruppe nr: 1 Prosjektets tittel: Brukerstyrt poliklinikk for personer med hiv Navn deltakere i prosjektet: Overlege Ole Rysstad Samfunnsmedisiner Birgit. J. Lie Fastlege Holger Skeie

Detaljer

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014 Undersøkelse om hivpositives hverdag Apeland 1desember 2014 Om undersøkelse Utført mellom mai og november, nettbasert undersøkelse med 100 % anonymitet for respondentene 91 respondenter som er hivpositive

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Helse- og sosialkomiteen: Innspill Oslo kommunes budsjett 2017

Helse- og sosialkomiteen: Innspill Oslo kommunes budsjett 2017 Oslo, 1. november 2016 Helse- og sosialkomiteen: Innspill Oslo kommunes budsjett 2017 Sex og samfunn har jobbet med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i 45 år. Vi driver en veletablert klinikk

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

MSM / KSK Oslo 1. og 2. oktober 2011. Et LLH- seminar for kvinner som elsker med kvinner og menn som elsker med menn

MSM / KSK Oslo 1. og 2. oktober 2011. Et LLH- seminar for kvinner som elsker med kvinner og menn som elsker med menn MSM / KSK Oslo 1. og 2. oktober 2011 Et LLH- seminar for kvinner som elsker med kvinner og menn som elsker med menn Velkommen Kjære seminardeltaker! Velkommen til en forhåpentligvis spennende helg sammen

Detaljer

Omsorgskonferansen «Fri og Villig»

Omsorgskonferansen «Fri og Villig» Omsorgskonferansen «Fri og Villig» De frivillige er bunnplanken i Vår Frue åpen kirke 185 frivillige Kirkeverter Tar imot, ønsker velkommen, byr på noe å spise og drikke, gir rom for samtaler om stort

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK

TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK Opplæringsmateriellet er et supplement til undervisningen og ikke en erstatning for den. Læring er en sammensatt endringsprosess og

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008 Selvhjelp og igangsetting av grupper Trondheim 9 og 10 januar 2008 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver 2 Mål for kurset Å sette seg

Detaljer

HELSE & REHABILITERING

HELSE & REHABILITERING HELSE & REHABILITERING HØYENHALL HELSE & REHABILITERING Vi bidrar til at du får en god hverdag, enten du har behov for opptrening, intensiv rehabilitering eller avlastning. Hos oss er det godt å være til!

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Likemannsarbeid i rehabiliteringen

Likemannsarbeid i rehabiliteringen Likemannsarbeid i rehabiliteringen Likemannen som rollemodell Hverdagskompetansen Spørsmål som ofte stilles Praktiske råd Rettighetsveiledning Selvhjelpsarbeid og egenutvikling 1 Likemannen som rollemodell

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Kroppen fortsetter.. Barna skal lære hvorfor vi feier nasjonaldagen slik vi gjør det

Kroppen fortsetter.. Barna skal lære hvorfor vi feier nasjonaldagen slik vi gjør det TID EMNE MÅL ARBEID JANUAR Årstiden Vinteren Kroppen Lære om anatomi og kroppens funksjoner. Bevisstgjøre barna på forskjeller i naturen. Snakke om ulike kroppsdeler Lære om skjelettet og ulike indre organer

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Saltdal kommune Enhet - Saltdal barnehager FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Engan gårdsbarnehage Saltnes barnehage Knekthågen barnehage Trollskogen barnehage Rognan barnehage Høyjarfall

Detaljer

Regional rehabiliteringskonferanse

Regional rehabiliteringskonferanse Regional rehabiliteringskonferanse 22.oktober 2014 Prosjekt livsstil Kari Aursand Prosjektleder «Sammen får vi til mer for personer med livsstilssykdommer» Prosjekt samhandlingsarena Aker Samhandlingsprosjekt

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG

PÅRØRENDESKOLEN ETTERSTADGATA 10 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN I OSLO RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG PÅRØRENDESKOLEN I OSLO ETTERSTADGATA 10 : 0658 OSLO PÅRØRENDESKOLEN Program HØST2009 RESPEKT RETTFERDIGHET OMSORG Kurs- kontakt og rådgivningssenter for pårørende til personer med demens. Tilbud til personer

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Hvordan kan vi bidra til å styrke pasientens evne til mestring av livet med langvarige helseutfordringer?

Hvordan kan vi bidra til å styrke pasientens evne til mestring av livet med langvarige helseutfordringer? Hvordan kan vi bidra til å styrke pasientens evne til mestring av livet med langvarige helseutfordringer? Eli Nordskar, rådgiver/psykomotorisk fysioterapeut Lærings- og mestringssenteret (LMS) UNN Tromsø

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen CFS/ME Rehabilitering Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen Oppsett for dagen LMS Teoretisk forankring Standard metode Kurstilbud

Detaljer

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 ET STED Å HENTE KREFTER og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene for å fungere i hverdagen. Det er fantastisk å få treningen tilrettelagt

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Folkehelseinstituttet følger nøye hivsituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra legene til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). I 2013 ble

Detaljer

NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 36 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 01. september

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige Produksjon: polinor.no Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige En miniveileder om samarbeid mellom kommunenes hørsels kontakter og HLFs likemenn HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort

Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort utstansing Hysnes Helsefort vil bidra til å øke din arbeidsevne gjøre deg i bedre stand til å samhandle med ditt nettverk Hvordan oppnå økt arbeidsevne? Fysisk og mental

Detaljer

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Barne, Likestillings- og Inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Dato: 13.10.2011 Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Innledning Norges Kristne

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Oslo Røde Kors besøkstjeneste. Hva har skjedd i 2013? Innhold

Oslo Røde Kors besøkstjeneste. Hva har skjedd i 2013? Innhold BESØKSTJENESTENS ÅRSRAPPORT 2013 Oslo Røde Kors besøkstjeneste Hva har skjedd i 2013? Alle kan føle seg ensomme en gang i blant, uavhengig av kjønn, alder og sosial omgangskrets. Oslo Røde Kors besøkstjeneste

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

DEN NORSKE VERSJONEN AV CFI

DEN NORSKE VERSJONEN AV CFI NASJONAL FAGKONFERANSE OM HELSETJENESTER TIL ASYLSØKERE DEN NORSKE VERSJONEN AV CFI 16. desember 2015 Oslo Emine Kale, rådgiver/psykologspesialist NAKMI emine.kale@nakmi.no 1 Kultur, kontekst og psykopatologi

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Til deg som er ungdom innlagt på Barne- og ungdomsklinikken

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Til deg som er ungdom innlagt på Barne- og ungdomsklinikken AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Til deg som er ungdom innlagt på Barne- og ungdomsklinikken 2 Velkommen til oss! I denne brosjyren får du som ung pasient viktig informasjon om tilbudet vårt til deg. Her finner

Detaljer

Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189

Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189 Aktivitetshuset Blåmandag Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189 Hva er Blåmandag? Blåmandag ble dannet som et enmannsforetak i 2008 og er i dag en frivillig

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Tirsdagstreff Målet var å ha treffstedet åpent hver tirsdag i hele 2014, også i sommer. Dette har vi klart med unntak av 2-3 ganger der vi dessverre måtte stenge

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

AKTIVITETER OG TILBUD TIL KREFTPASIENTER OG PÅRØRENDE

AKTIVITETER OG TILBUD TIL KREFTPASIENTER OG PÅRØRENDE AKTIVITETER OG TILBUD TIL KREFTPASIENTER OG PÅRØRENDE «Vardesenteret er et godt sted å være. Et fristed. God atmosfære. Stillhet. Velbehag. Uten hvite frakker. En plass man kan få snakke med andre om sykdom

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Prosjektbeskrivelse Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Et prosjekt som har fokus på å tilføre positive opplevelser i hverdagen til barn av papirløse migranter. Prosjektet

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 Vs_brosjyre_A5_St-Olavs_høsten 2014.indd 1 7/4/2014 2:03:17 PM Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Oslo, 22.06.15 Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Vi takker for muligheten for å komme med våre innspill

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

HIV/AIDS-strategi i Oslo

HIV/AIDS-strategi i Oslo Oslo kommune HIV/AIDS-strategi i Oslo Tone Tellevik Dahl Leder helse og sosialkomiteen Innhold Statistikk dagens Oslo Hovedutfordringer Strategi Antall AIDS-dødsfall i Oslo etter år og kjønn 80 70 60 50

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsstyremøte 19. 21. september 2014 Innhold 1. Livssynsutvalget... 1 2. Kjønnspolitisk utvalg... 1 3. Internasjonalt utvalg... 2 4. UngBDSM-utvalget...

Detaljer

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentraler er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev

Detaljer

Høringsuttalelse om fremtidens helsetjenester fra HivNorge

Høringsuttalelse om fremtidens helsetjenester fra HivNorge Helse- og omsorgsdepartementet Åpen netthøring Vår ref. Dato 09.01.02/inho Oslo, 18.januar 2011 Høringsuttalelse om fremtidens helsetjenester fra HivNorge Vi viser til departementets åpne netthøring om

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Endringer skjer hele livet, både inne i en og ute i møtet med andre. Ved endringer

Detaljer

TIDLIG REHABILITERING

TIDLIG REHABILITERING Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk Kreftsenter for opplæring og rehabilitering/pusterommet TIDLIG REHABILITERING Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk (Kreftavdelingen) har et

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Lærings- og mestringskurs ved CFS/ME senteret OUS Aker

Lærings- og mestringskurs ved CFS/ME senteret OUS Aker Lærings- og mestringskurs ved CFS/ME senteret OUS Aker Spesialergoterapeut Svein Erik Larsen Henvisning Må ha dokumentert diagnose fra lege Fastlege, 2. linjetjenesten eller fra CFS/ME senter(3. linje)

Detaljer

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Kjære alle som her er til stede! Takk for invitasjonen til dette arrangementet,

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Logg fra uke 2 i Cordoba

Logg fra uke 2 i Cordoba Logg fra uke 2 i Cordoba Uken har flydd av sted med mye aktiviteter og dårlig vær, men humøret har vært bra. Vi har begynt å få kontakt med de polske guttene og jentene her. Begge parter prøver å kommunisere

Detaljer

HORDALAND IDRETTSKRETS

HORDALAND IDRETTSKRETS Bergen 17.02.09 RAPPORT 2008 Treningskontakter Hordaland Treningskontakter Hordaland er et samarbeid mellom Hordaland Idrettskrets, Stiftelsen Bergensklinikkene og Helse Bergen, Tertnes DPS og kommunene

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

Velkommen. Til mestringsopphold for personer med utmattelse, ved Betania Malvik

Velkommen. Til mestringsopphold for personer med utmattelse, ved Betania Malvik Velkommen Til mestringsopphold for personer med utmattelse, ved Betania Malvik Enhet for Døgnrehabilitering Betania Malvik Betaniaveien 15 7563 Malvik Sentralbordet: 73980800 Enhet for Døgnrehabilitering:

Detaljer