ÅRSMELDING2013. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING2013. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring"

Transkript

1 Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2013 FRIVILLIGHET PÅ AKSEPT 2013 Aksept hadde frivillighet som ett av sine satsningsområder i Her lager frivillig Kirsten Tyvand vafler til beboerne på Gjestehuset. Ansatt Grace Ertzgaard (bak) bistår. Kunnskap Omsorg Mestring

2 Årsmelding Aksept 2013 Innhold Side INNHOLD 2 INNLEDNING 3 DRIFT 5 ORGANISASJONSKART 6 ÅPENT MILJØ 7 - Brukerstyrte aktiviteter 8 GJESTEHUSET 9 POLIKLINIKKEN 12 - Terapeutisk arbeid 12 - Sosialklinisk arbeid 13 - Grupper 13 - Undervisning og formidling 14 STABSTEAMET 16 STATISTIKKTALL TILBUD OG TJENESTER AKSEPT 17 PROSJEKTER 18 ARRANGEMENTER 21 SAMARBEID 22 AKSEPTS SOLIDARITETSFOND 23 HIVSITUASJONEN 24 BRUKERMEDVIRKNING 25 ORGANISASJON 26 SKAMMEN av Jens Harald Älgenäs Eliassen 29 Forsidefoto: Kristian Øie Jensen, Aksept Side 2 av 31

3 INNLEDNING Året 2013 har vært preget av omstilling på Aksept. Oslo kommune besluttet i 2012 at de ville redusere støtten til Aksept med 25%. De ønsket at staten eller andre kommuner var med å bidra økonomisk. Begrunnelsen var at Aksept i stor og økende grad tar i mot mennesker fra hele landet, vi er i praksis et landsdekkende senter. Tallene for 2013 bekrefter dette bildet, hele 64 % av gjestene på Gjestehuset vårt var fra andre kommuner enn Oslo. Vi var derfor svært glade og lettet da regjeringen ved Helse- og omsorgsdepartementet gikk inn for å bevilge 4 millioner kroner til Aksept i revidert statsbudsjett for Dette gjorde at vi kunne opprettholde døgntilbudet vårt og ta i mot hivpositive mennesker fra hele landet. Støtten fra departementet ble videreført i 2014, noe vi selvsagt er glade for. Vi vet at det betyr mye for våre brukere at de har mulighet til å komme og bo på Aksept i korte perioder. I tillegg til det store kuttet fra Oslo kommune i 2013, reduserer også kommunen alltid den årlige bevilgningen noe. I 2013 var dette tallet på 2% av brutto tilskudd året før. Videre gis det ingen økning for lønns- og prisvekst. Dette betyr at vi hele tiden må redusere kostnadene våre. I 2013 besluttet vi å omorganisere driften noe, både for å spare penger og for å drive mer i tråd med dagens hiv-situasjon. Den viktigste endringen har vært at vi la om Døgnavdelingen vår til det vi kaller Aksept Gjestehus. Driften av Gjestehuset er basert mer på tillit og brukernes deltakelse enn tidligere. Videre har vi i 2013 kommet i gang med å bruke frivillige medarbeidere på Aksept. Vi har nå en stabil gruppe frivillige som utgjør et viktig tilskudd til driften av Aksept. I 2013 har vi markert at det er 30 år siden hiv første gang ble diagnostisert i Norge. Fra å være en dødsdom har hiv gått over til å være en kronisk sykdom. Medisinene blir stadig bedre, og de fleste som lever med hiv er virusfrie og dermed også svært lite smittsomme kanskje ikke smittsomme i det hele tatt. Dette innebærer en stor lettelse for hiv-positive og deres partnere, man trenger ikke lenger være så redd for å overføre viruset til andre. 30 år med hiv ble også markert på den årlige Hagekonserten på Aksept. Jens Harald Älgenäs Eliassen, som har levd med hiv alle disse årene, holdt et sterkt innlegg der han fortalte sin historie for nesten 2000 gjester. Du finner hans fortelling bakerst i årsrapporten. Kort om Aksept Aksept er et psykososialt senter som yter hjelp til alle berørt av hiv, samt bidrar med kunnskap om hiv til andre instanser som har behov for dette. Vi er en virksomhet innenfor Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo. Senteret drives med midler fra Oslo kommune og Helse- og omsorgsdepartementet. Aksept har drevet sin virksomhet siden I 1999 ble driften utvidet til også å omfatte døgnopphold, samtidig som vi flyttet inn i nye lokaler i Fagerheimgata 16 på Grünerløkka. Aksepts visjon er at mennesker som lever med hiv har et godt liv i nære relasjoner og i samfunnet. Våre tre hovedarbeidsområder innenfor hiv-arbeidet i Norge er kunnskap, omsorg og mestring. Aksept skal gi hjelp, støtte, utfordring og veiledning til alle berørt av hiv, slik at de beholder/får styring og handlekraft i eget liv. Vi ser et klart behov for økt kunnskap om hiv i samfunnet, ikke minst innen helsevesenet. Stigmatisering og diskriminering av hiv-positive er fremdeles et stort problem. Dette bidrar til nedbrytende selvstigmatisering, skam og isolasjon blant hiv-positive. Side 3 av 31

4 Takk Aksept var i 2013 finansiert av Oslo kommune og Helse- og omsorgsdepartementet, og vi benytter anledningen til å takke for den støtten som er gitt oss. Vi takker også Helsedirektoratet for støtten til flere viktige prosjekter. Til slutt en stor takk til alle ansatte og frivillige medarbeidere for deres engasjement og pågangsmot i et krevende år med mye omstilling og endring. Vi har fått til mye i 2013, og vi gleder oss til å fortsette utviklingsarbeidet i 2014! Oslo, mars 2014 Ina Herrestad Institusjonssjef Side 4 av 31

5 DRIFT Grunndriften ved Aksept kan deles inn i tre hovedenheter, som også danner en helhet: Gjestehuset tilbyr korttidsopphold med hovedvekt på økt mestring i eget liv. De ansatte følger opp brukerne, veileder og bidrar til at de får meningsfulle opphold på Aksept. Fagpersonalet underviser og veileder også studenter, hospitanter og folk i arbeidspraksis. Poliklinikken tilbyr undervisning, veiledning og rådgivning, terapeutiske samtaler, tolking (språklig og kulturell), fysioterapi, akupunktur og massasje. Tilbudet er til dem som bor på huset og til andre som kommer poliklinisk. En del av arbeidet foregår via telefon. Det åpne miljøet er et tilbud om en sosial møteplass, likemannsarbeid, næringsrik mat, faglige temakvelder og kulturelle opplevelser. Mål med virksomheten (overordnet): Målgruppene våre er: Vår visjon er at mennesker som lever med hiv har godt liv i nære relasjoner og i samfunnet Vi bidrar med kunnskap, omsorg og utfordring slik at folk kan mestre livet og hverdagen med viruset. Vi bidrar til stigmareduksjon i samfunnet ved kunnskapsformidling om hiv-positives liv og sykdommens art Vi bidrar til reduksjon av smitte i befolkningen med hurtigtesttilbud og informasjon Mennesker som lever med hiv og deres partnere, familie og venner. Helsepersonell og andre yrkesgrupper som ofte treffer mennesker som lever med hiv Lærere og elever/studenter, med spesielt fokus på helse- og sosialfag Religiøse ledere/minoritets-menigheter Befolkningen generelt. Verdier Vår forankring er å finne i Kirkens Bymisjons verdigrunnlag: Kirkens Bymisjons visjon er at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Hiv-positive mennesker erfarer dessverre i stor grad stigmatisering og diskriminering på grunn av sin sykdom. Verdigrunnlaget og visjonen til Kirkens Bymisjon gjelder i aller høyeste grad for vårt arbeid med hiv i Norge. Strategier Vårt arbeid speiler Kirkens Bymisjons strategier: Vi avdekker stigmatisering og diskriminering gjennom å lytte til brukernes opplevelser i møte med helsevesenet, NAV og andre instanser. Vi formidler dette videre gjennom foredrag, undervisning og ulike møtepunkter med andre aktører. Vi påvirker samfunnet gjennom foredrag, undervisning, avisartikler med mer. Vi forebygger fysiske og psykiske lidelser gjennom tilbudene våre. Vi forebygger smitte gjennom kunnskapsformidling, hurtigtest-tilbud, støtte og oppfølging av hiv-positive. Vi forebygger stigmatisering, diskriminering og dårlig behandling av hiv-positive gjennom undervisning og formidling. Vi gir brukerne våre omsorg, bistand og behandling på senteret. Side 5 av 31

6 Vi er med å fremme hiv-positives rettigheter gjennom informasjon til brukere, høringsuttalelser og bistand til asylsøkere med hiv. Vi bygger inkluderende fellesskap i vårt åpne miljø, på Gjestehuset vårt, gjennom kulturarrangementer og fester. Vi fremmer deltakelse gjennom å gi rom for likemannsarbeid og brukerengasjement på Aksept, gjennom å inkludere brukere i ulike sammenhenger som foredrag, høringer og prosjekter og gjennom brukerrådet vårt Vi fremmer aktivitet og arbeid gjennom å gi mulighet for arbeidspraksis og språkpraksis for hiv-positive og andre på Aksept Vi legger til rette for frivillig innsats på Aksept. Vi har frivillige medarbeidere med og uten hiv. Gjennom vår årlige Verdens Aidsdags arrangement søker vi å være en inviterende og engasjert kirke med rom for alle. ORGANISASJONSKART Aksept organisasjonskart pr INSTITUSJONSSJEF (1 åv) KULTURLEDER 1 ansatt (0,2 åv) Arrangementer i miljøet, Hagekonsert, hjemmeside, mv. STABSTEAMET 4 ansatte (3,6 åv) Administrasjon, kjøkken, og renhold GJESTEHUSET 8 ansatte (4,8 åv) Heldøgns drift av Aksept s Gjestehus (tidl. Døgnenhet) POLIKLINIKKEN 6 ansatte (5,1 åv) Samtaler, grupper, undervisning, mm. Side 6 av 31

7 NOEN GLIMT FRA AKSEPTÅRET 2013 Januar Konsert Konsert med Sara Anderson og Lise Berglund som spilte egne sanger sammen og hver for seg Temakveld Informasjon om Røykesluttmetode Vi inviterte til temakveld hvor røykeslutt-metoden Easy Way ble presentert Februar Konsert Hillevi Herrestad og Felix Grant fremførte et variert utvalg av låter av Beatles, Kari Bremnes, Ole Paus og Alf Prøysen. ÅPENT MILJØ Det åpne miljøet på Aksept er et treffsted, et sted for selvhjelp og et sted hvor man kan få et godt og næringsrikt måltid. I tillegg har vi temakvelder og kulturelle aktiviteter. Det mulig å komme innom for å møte andre brukere, prate, lese aviser, bruke PC/Internett, slappe av, treffe personalet og gjøre avtaler. Hovedmålsetningen for vårt arbeid i det åpne miljøet er at våre brukere og deres pårørende skal få dekket sine behov for kontakt med andre i samme livssituasjon. Videre kan deltakelse i det åpne miljøet være første skritt i retning av mer åpenhet om sin hiv-diagnose. I miljøet får brukerne informasjon om andre tilbud på Aksept slik at psykososial støtte er tilgjengelig om nødvendig. Vi har som mål å inkludere brukere på tvers av generasjoner, kulturer og livserfaringer. Aksept har egen kulturleder. Kultur er et viktig redskap vi benytter i arbeidet vårt. Vi tror på verdien av å tilby et variert og allsidig kulturtilbud som bidrar til å skape vekst og gi gode opplevelser. Vi ønsker at de ulike aktivitetene og arrangementene i regi av Aksept skal kunne gjenspeile noe av det kulturelle mangfoldet som finnes i Aksepts brukergruppe. På den måten forsøker vi å la ulike kulturelle uttrykk samle og forene den bredt sammensatte brukergruppa som møtes på Aksept på tvers av rase, livssyn, seksuell legning og ulik sosial bakgrunn og tilhørighet. Vi opplever at møteplassen i det åpne miljøet både utfordrer og inspirerer brukere og ansatte og gir mulighet for opplevelse av felleskap og samhandling. Vi har innredet et lite kapell beliggende sentralt i huset. Døra står alltid åpen, og det er mange måter å bruke rommet på. For noen handler det om å tenne et lys for noen man savner. For andre er det en mulighet til å sitte i stillhet. Noen mediterer, ber eller konsentrerer seg om en utfordring. Sorg, savn, men også glede og håp, klage og sinne hører hjemme her. Hillevi Herrestad Blant aktivitetene i regi av det åpne miljøet er: temakvelder, konserter, karaoke, internasjonale kvelder, samt større arrangementer som sommerfest, pinnekjøttmiddag og julemarkering. I 2013 var det til sammen 2651 besøk på de 115 ganger miljøet var åpent. Temakveld Se i boksene på siden for nærmere beskrivelse av en del av aktivitetene vi har hatt i FCKSHP Sexy sikker sex for MSM Helseutvalget presenterte FCKSHP, som er et tilbud for alle som ønsker å kjenne sin egen og partnerens kropp og med det skape et godt grunnlag for sikker sex. Side 7 av 31

8 Temakveld Hiv og kroppen din HivNorge gjennomførte gjennom hele året en kursserie for hiv-positive som vil vite mer om hiv og de helsemessige utfordringene det kan medføre. Kurset tok sikte på å gi mennesker som lever med hiv-infeksjon en kort innføring i hvordan hiv og hiv-medisiner kan påvirke kroppens ulike organer og funksjoner, og hva man eventuelt kan gjøre for å redusere skadevirkningene på lang sikt. Blant temaene var Hjertet, Leveren, Skjelettet, Hjernen og Seksuell helse. Brukerstyrte aktiviteter Handleturer til Sverige Det har vært arrangert to brukerstyrte handleturer til Sverige i henholdsvis 23. mars og 14. desember, hvor det var respektive 7 og 8 deltakere. Reisene ble finansiert av Aksepts gavekonto og med støtte fra Grongstads minnefond. Studietur til Aids-fondet i København desember dro en gruppe på 10 brukere til København med danskebåten. De besøkte Aidsfondet i Danmark, som er den største hiv-rettede organisasjonen i landet. De dro for å lære om det arbeidet som gjøres der, for å bli inspirert til nye tiltak på Aksept. Mars Karaoke Gjennom hele året arrangeres det brukerstyrt karaoke med en uhøytidelig og avslappet atmosfære, hvor man kan synge alene, synge sammen med andre, danse eller bare lytte til det andre bidrar med. Internasjonal aften På internasjonal aften serveres eksotisk mat og god stemning. Det var musikk, dans og underholdning ved Herbie Skarbie fra Uganda. Herbie Skarbie Side 8 av 31

9 GJESTEHUSET Gjestehuset på Aksept har 9 enerom med eget bad, felles oppholdsrom og kjøkken. I mai endret vi døgntilbudet på Aksept noe. Vi gikk fra å ha en Døgnavdeling til å ha et Gjestehus. Endringen innebærer at gjestene lager frokost og aftensmat selv, og at de får nøkkelbrikke og kan låse seg inn og ut av huset selv. Nattevakten er nå hvilende, mot våken tidligere. Vi baserer oss med dette på tillit til våre gjester, og erfaringene hittil er svært positive. Endringene medfører at ansatte kan konsentrere seg mer på faglige oppgaver og oppfølging av gjester som trenger det spesielt. Døgnopphold, inkludert alle måltider, er gratis. Personal med helse- og sosialfaglig bakgrunn er alltid til stede. Gjester på Gjestehuset har tilbud om samtaler og/eller terapeutisk behandling på Poliklinikken. Alle tilbud i det åpne miljøet er også tilgjengelige for de som bor på Gjestehuset. I 2013 hadde vi et belegg på 82%. Vi hadde i alt 2317 overnattinger fordelt på 112 unike brukere. Av disse kom 36 % fra Oslo, 64% kom fra resten av landet. Andelen kvinner er har gått ned til 45% i 2013 mot 51% i Vi har flere brukere som kommer som asylsøkere fra afrikanske land. Vår meget sammensatte brukergruppe fører til at noen av våre møter foregår på både norsk og engelsk, og noen ganger har vi behov for tolking til andre språk. Et av soverommene på Gjestehuset Kjøkkenet på Gjestehuset Bakgrunn for søknad om opphold Den hiv-positive søker selv om opphold ved å fylle ut et søknadsskjema og sende det til Aksept. De fleste som søker i god tid får opphold i tråd med sine ønsker. Vi prioriterer dem som til enhver tid opplever spesielt store utfordringer knyttet til det å leve med hiv. Grunner til å søke om opphold på Aksept kan være behov for å komme ut av isolasjon og ofte depresjon. Det kan dreie seg om frembrudd av opportunistiske sykdommer og problemer knyttet til medisinering. Det kan være sykdom og utmattelse etter avbrudd i medisinering og behov for hjelp til å komme i gang med regelmessig medisinering igjen. Opplevelse av krise og kaos når diagnosen hiv-positiv er et faktum, og hjelp i form av stabilitet, samtale og støtte til å komme videre og leve best mulig med hiv. Det er flere som søker seg til oss på grunn av vansker med å finne og/eller ta vare på egen bolig i Oslo, og noen er i praksis uten fast bopel i perioder. Mange asylsøkere opplever en svært stressende bosituasjon med flersengsrom på asylmottak hvor de stadig er redde for å få avslørt sin hivdiagnose. Side 9 av 31

10 Samarbeid med infeksjonsmedisinsk avdeling Flere brukere av Aksept kommer for å følge opp spesialistlege- og tannlegekontakter i Oslo. Dette bunner ofte i frykt for at taushetsplikten ikke blir overholdt på mindre steder, eller at de opplever en større forståelse for sine helseutfordringer på et universitetssykehus. Vi har jevnlig kontakt med infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS), og mange av våre klienter benytter et døgnopphold som en forlengelse av sykehusoppholdet. Avmagring er fortsatt et problem. Både i forbindelse med sykdommen i seg selv, kvalme på grunn av bivirkninger av medisiner og uregelmessig liv. Mange legger på seg i løpet av oppholdet, og kan endre sine matvaner til det bedre. Ansatte fra Gjestehuset reiser ut til sykehusene på møter, samt besøker våre brukere som i en periode er innlagt ved et sykehus. Det er ønskelig med tett samarbeid med sykehusene. Erfaring viser at vi ved å besøke sykehusene oppnår å: Opprette gode kommunikasjonskanaler Utveksle kunnskap begge veier Få kontakt med nye brukere Bedre samordning i saker Hurtigtesting og akuttinntak Aksept er et av flere steder som tilbyr hurtigtesting på hiv. Ved positivt utslag på hurtigtesten, enten her eller andre steder, tar Gjestehuset imot mennesker med akutt behov for samtale og støtte. Vi har erfart at andre aktører som utfører hurtigtesten, opplever det som trygt at de kan henvise direkte til vår avdeling. På denne måten får nydiagnostiserte et tilbud om akutt støtte og videre oppfølging. Å motta en hivdiagnose er et sjokk for de aller fleste, og det å kunne komme et trygt sted, få noen å snakke med og slippe å være alene, er viktig forebyggende arbeid. I ytterste konsekvens forebygges selvmord. Temaopphold Et temaopphold er et kortere opphold med et spesifikt tema som man melder seg på. Fokus kan være kunnskapsbygging, deling av erfaringer, kulturopplevelser og fellesskap. Temaoppholdene har i år vært: Treningshelg Kvinnehelg Mestringskurs for asylsøkere og innvandrere Holmenkollstafetten Hiv-skole for barn og unge som lever med hiv Treningshelg Som forberedelse til Holmenkollstafetten, arrangerte vi en treningshelg over fire dager i april. 5 menn og 3 kvinner deltok. Av disse var 4 fremmedspråklige fra afrikanske land. Ved oppstart av programmet hadde vi god hjelp av frivillig bruker som tolk og kulturformidler. Det var et meget tett program som inneholdt: Samling med mentalt nærvær, trening hos «Aktiv på dagtid», gange langs mesteparten av stafettens etapper og info om gjennomføringen, innlagt kaffestopp med historieformidling på Frognersetra, jogging med intervalltrening i Torshovdalen og stasjonstrening på Aksept. Side 10 av 31

11 Det siste spørsmålet på evalueringen ble besvart slik: Har du ros eller ris å komme med som kan være til hjelp for planlegging av senere temaopphold? Veldig bra gjennomført! Veldig hyggelig, som å være i en familie! Snakke om kosthold i forhold til videre trening Har gitt meg mer inspirasjon. Ønsker flere mestringsopphold Er kjempefornøyd, mer enn forventet Slike opphold bør være lengre og oftere Føler meg som et medmenneske. Slike opphold styrker selvbildet, selvtilliten og selvfølelsen Takk for god gruppe med inspirasjon og pågangsmot! Holmenkollstafetten På en vakker lørdag i mai var Aksept klar til å delta for andre gang. På laget løp brukere, ansatte, pårørende og venner av huset i en alder fra år og med fire ulike nasjonaliteter. Vi gjennomførte på 1time 34 min, en forbedring på 21 prosent fra sist. Vi var strålende fornøyd med å ha holdt 45 lag bak oss, i motsetning til ett lag i fjor. Deltakere og gjester samlet seg etterpå til festpyntet middagsbord på huset med påfølgende karaoke og dans, alt i regi av frivillige og ekstra innsats fra kolleger. I år løp noen i Aksept-trøyer og noen i orange Bymisjons-trøyer. Det er et tankekors for oss at det fremdeles - for mange - koster for mye å stå på startstreken med «hiv» på brystet. Det viktigste for oss, er at alle som ønsker å delta, føler seg fri til det. Hvor mange mil må vi løpe før det å tilhøre Aksept blir akseptert og ikke forbundet med frykt for stigmatisering? Mestringskusene og hiv-skolen blir beskrevet senere i årsrapporten, under prosjekter. Frivillige på Gjestehuset Vi har i 2013 knyttet til oss frivillige som gjør en innsats på Gjestehuset mandager, tirsdager og torsdager. Antall frivillige har vært 8-10 personer. Målet er å få en fast frivillig hver dag. Frivillige har arbeidet ca. 630 timer på Gjestehuset i løpet av Gjestehusets frivillige er der som ekstra ressurser på avdelingen, har samtaler med gjestene og hjelper til ved behov. En av de frivillige tar i tillegg kjøreoppdrag. Noen frivillige er også i arbeid ved Aksepts miljøtilbud tirsdag og fredag som miljøvert/-vertinne. Arbeidsoppgavene er da å tilrettelegge det åpne miljøet ved å ta del i det sosiale, sette ut kaffe og frukt, holde orden, bistå kjøkkenet i forbindelse med måltidet og ta del i andre praktisk oppgaver. De frivillige får opplæring både internt på Aksept, samt at de får tilbud om et generelt kurs for frivillige i regi av Kirkens Bymisjon. Vi vil jobbe utvikle frivilligheten på Aksept videre i Side 11 av 31

12 NOEN GLIMT FRA AKSEPTÅRET 2013 FORTSETTER April Fortellerkveld Vi fikk besøk av fortelleren Hans Petter Meirik, som fortalte historier, eventyr og sagn fra fjern og nær. POLIKLINIKKEN Aksept skal formidle kunnskap om hiv og livet med hiv. Aksept skal gi inspirasjon til mestring og bistå med å utvikle den enkeltes ressurser. Vi skal gi hjelp, støtte og veiledning til alle som er berørt av hiv. Gjennom varierte terapeutiske tilbud og metoder skal poliklinikken ved Aksept bidra til å styrke den enkeltes livsmestring og handlekraft i eget liv. Aksepts tilnærming til dette arbeidet er ulike samtaletilbud og terapiformer, veiledning, rådgivning, undervisning og informasjonsvirksomhet. Vår kompetanse har sitt utgangspunkt i lang erfaring fra arbeidet med hiv og formell kompetanse i sosial- og helsefag. Vi prioriterer hiv-relaterte problemstillinger og gir rask assistanse i akutt- og krisesituasjoner. Terapeutisk arbeid H.P. Meirik Temakveld Selvangivelsen 2012 Skatt Øst kom til Aksept og orienterte om selvangivelsen 2012, samt svarte på spørsmål. Det var også anledning til å få individuell hjelp. Temakveld Kostholdskveld Aksepts egen kjøkkensjef, Harry snakket generelt om sunt og allsidig kosthold, samt om de forskjellige næringsmidler og deres betydning for kroppen. Han demonstrerte også noen enkle retter. Mai Temakveld Treningskveld Frivillig personlig trener ga konkrete tips i forhold til å komme i gang med fysisk aktivitet. Samtaletilbud Den gode samtalen er et kjernetilbud på Aksept. To ansatte på Poliklinikken har videreutdanning i familieterapi, og en ansatt er medlem av Norsk forening for klinisk sexologi. Samtalene med klienter har variert fra veiledning og rådgivning til terapeutiske samtaler med sikte på å styrke klientens livsmestring. Vi tar i mot enkeltpersoner, par og familier. Akupunktur Sykepleier med utdanning i akupunktur og auriculomedisin (øreakupunktur) tilbyr behandlinger av en varighet på 1-30 ganger i løpet av et år, i gjennomsnitt 10 behandlinger. Siktemålet med behandlingen er balanse i kroppen. Det blir brukt mye tid på samtaler, identifisering av hvor det sitter ubalanse samt rådgivning om hva den enkelte selv kan gjøre. Akupunktøren har kombinert nåler på kroppen og i øret med varme lavasteiner og meditativ musikk slik at stressede kropper har fått hvile. 41 brukere mottok til sammen 205 behandlinger i Fysioterapi Aksept har ansatt fysioterapeut med videreutdanning innen Basal kroppskjennskap (BK) og Komplett fysikalsk lymfødembehandling. Fysioterapi er en del av vårt tilbud knyttet til mestring av livet med hiv. Det er viktig å avklare hvilke helsemessige ressurser den enkelte har for så å ta tak i motivasjon og endringsarbeid. Timene blir også benyttet til veiledning med øvelser, lungefysioterapi, avspenning, lymfødembehandling og massasje. Avspenningsgruppe Balanse fri pust nærvær Det har vært tilbud til Gjestehusbrukere om avspenningsgruppe hvor vi benytter fysioterapimetoden Basal Kroppskjennskap. Dette dreier seg om enkle øvelser for å bevisstgjøre kontakten med egen kropp. Vi leter etter harmoni i pust og bevegelse. Side 12 av 31

13 Vi øver på å være her og nå. Vi blir kjent med egne grenser og oppfordres til å være aksepterende i forhold til det som erfares. Bruk av metoden over tid kan føre til en sterkere mental tilstedeværelse og dermed mulighet for å gjøre gode valg og å bruke krefter på en mest mulig effektiv måte. Sosialklinisk arbeid Flere av Aksepts brukere trenger støtte i møte med andre offentlige instanser. Også i 2013 har vi på ulike måter støttet asylsøkere med de utfordringene de møter i livet på mottak, i samtaler med UDI, ved avslag på søknad og anke på søknad og kontakt med advokater. Vi har bistått klienter i kontakt med NAV i forbindelse med: boligsøknader, økonomiske problemer, arbeid og trygd. Vi har også deltatt på møter på sosialkontor og boligkontor og med rettsvesenet. Vi har hatt oppfølging av, eller førstegangskontakt med klienter når de er på sykehus, hovedsakelig Ullevål sykehus. Vi har også vært på fengselsbesøk Tolking Ansatte på Aksept tilbyr tolking innenfor de språkgruppene vi behersker på huset, for tiden engelsk, fransk, tigrinja, amharisk og arabisk. Tolking er en utfordring for mange av våre brukere da de ofte er redde for at deres hivstatus kan bli kjent i egne miljøer ved bruk av tolk som kommer fra offisiell tolketjeneste. Tolkingen på Aksept er både språklig og kulturell. Nettbaserte tjenester Aksept har også i 2013 hatt en egen profil og e-postsvartjeneste på internettportal for homofile og lesbiske. Det lave antall henvendelser, kun 1 henvendelse i 2013, bekrefter behovet for at denne tjenesten må evalueres og trolig endres i Grupper Samtalegruppe for kvinner Dette året har det deltatt syv kvinner i denne gruppen. Vi har hatt møter en gang pr måned 2 timer pr. gang. Tematikken har hver gang dreid seg om ulike sider ved det å være kvinne og leve med hiv: selvbilde, stigmatisering, fysisk og psykisk helse, hiv-medisinering, arbeidsliv, seksualitet, tanker om å få barn, møte med helsevesenet. Kvinnene rapporterer at gruppen har betydning for deres psykiske helse og for deres utvikling knyttet til det å akseptere diagnosen. De sier også at de registrerer fremgang i sin egen utvikling gjennom det å samtale i gruppe, høre om hverandres erfaringer og delta i refleksjon rundt egne og andres problemstillinger og seiere. Gruppen fungerer også som ressursgruppe for andre kvinner som ønsker å møte en eller flere kvinner som lever med hiv. Kulturgruppa Gruppen startet opp høsten 2013 og møtes ca to timer to ganger pr måned. Bakgrunnen for gruppen er: Det man nærer, er det som vokser. Det er tre medlemmer i gruppen i tillegg til gruppeleder Monica Miltun. Gruppen er dannet med utgangspunkt i kontakt gjennom individualsamtaler. Vi ble enige om å starte med impulser fra kunst, kultur og møte med ulike livssynssamfunn. Denne høsten har vi sett begge Munchutstillingene, vært på to besøk hos tibetansk buddhistsenter Paramita og samtalt med lama Changchub og vi har sett Joans Gardells serie Tørk aldri tårer uten hansker. Etter hvert besøk har vi umiddelbart eller i løpet av kort tid, satt oss sammen og samtalt om det vi har sett/hørt, hvilke refleksjoner som har dukket opp underveis og om, eventuelt hva, det har beveget i oss. Side 13 av 31

14 Undervisning og formidling Aksepts hospiteringstilbud Aksept tilbyr helse- og sosialarbeidere fra hele Norge å hospitere på Aksept i en kortere periode 3 dager. Målet er å overføre Aksepts erfaring og kompetanse i forhold til å møte hiv-positive. Vi vil også gi hospitantene en mulighet til å møte brukere, både på Gjestehuset og i det åpne miljøet på Aksept. Vi har hatt 22 hospitanter i Det har vært 19 sykepleiere, 2 sykepleierstudenter, 1 helsesøstre, 1 lege. De kom fra Tønsberg Sykehus, Bærum Migrasjonshelse, Olafiaklinikken, Diakonhjemmet, LMS Sørlandet Sykehus og UNN i Tromsø, Diakonova, St. Olavs Hospital. Evalueringene fra hospitantene dette året er også meget gode. På spørsmål om Hvordan vil du vurdere ditt eget utbytte av hospiteringen svarer 18 med terningkast 6 (som er toppskår), 4 gir terningkast 5. Deltakere sier: Fått verktøy til å bruke i samtaler med hiv+. Nyttig å selv kjenne til Aksept ved å ha vært her, når jeg skal informere pasienter om stedet. Svært nyttig å vite at det er tolkehjelp på Aksept. Har knyttet viktige kontakter for mine klienter, slik at vi kan gi et bedre tilbud fremover ved å samarbeide med Aksept. Gjestehuset Aksept er et verdifullt og unikt konsept. Lært å være aksepterende, utvise varsomhet overfor sårbarhet, seksualitet, skyld og skam. Fått innblikk i samtaleteknikker, noe om kulturforskjeller. Veldig nyttig å høre om hva som er viktig i samtalen før og etter hurtigtestingen. Blitt oppmerksom på egne reaksjoner. Lov å være undrende og utforskende. Lært noe om hvordan dere undrer dere sammen med pasientene, at dere tørr å spørre uten at det nødvendigvis trenger å bli en konklusjon. Dere gjør en fantastisk jobb, har mye erfaring som vi kan benytte. Vi tar helt sikkert kontakt med dere. Har lært hvor mye stigma og skam det fortsatt er knyttet til sykdommen. Annen undervisning Aksept tilbyr også undervisning om hiv/aids, stigma, seksualitet, Aksepts arbeid, mv., til studenter, helsepersonell og andre aktuelle grupper. I 2013 har ansatte på Aksept holdt foredrag og undervisning både utenfor og på huset for bl.a; Fengselsbetjenter ved Oslo fengsel Studenter ved Flekke United World College Folkehøgskolestudenter ved Romerike og Holtekilen Folkehøgskole Internasjonal skole, VOE, Fredrikstad Sykepleierstudenter ved infeksjonsmedisinske avdelinger Sosionomstudenter ved Diakonhjemmets høgskole Sykepleiere, helsearbeidere, samt interesserte ved Tromsø sosialmedisinsk senter DnB s pensjonistforening Ansatte ved Abbvie Til sammen fikk over 750 personer undervisning fra en Aksept-ansatt i Side 14 av 31

15 Høringsuttalelse I forbindelse med NOU 2012:17 Om kjærlighet og kjøletårn strafferettslige spørsmål ved alvorlig smittsomme sykdommer ble Aksept, sammen med flere andre instanser, bedt om å komme med høringsuttalelse. Hovedspørsmålene her var om det bør være en egen paragraf i straffeloven som regulerer overføring av særlig smittsomme sykdommer, deriblant hiv, og om hva som kvalifiserer til straff og fritakelse for straff. Dette har vært spørsmål som har engasjert hivpositive i en årrekke, og det er svært positivt at det nå er et konkret lovarbeid i gang for å av- og nedkriminaliser hivpositives seksualliv. Side 15 av 31

16 STABSTEAMET Stabsteamet består av 4 ansatte som fyller følgende hovedfunksjoner på Aksept; Kjøkken sørger for tilbereding og matservering i det åpne miljøet og ved arrangementer, samt tilbereding av måltider for beboerne på Gjestehuset. Kjøkkensjefen holder også kostholdsveiledning både individuelt og for grupper ved behov. Renholder har ansvar for renhold av hele huset og tøyvask, samt orden i tekstiler. Administrasjonssekretær, som håndterer økonomi, IT/teknisk utstyr, rapportering, statistikk, arkiv, post, brannvern, mm, er også teamleder for teamet og en del av ledergruppen på Aksept. Måltider og kosthold Kjøkkenets intensjon med måltidene er at det skal serveres god og næringsrik mat i hyggelige omgivelser. Måltidene skal ha en avslappet og lett atmosfære til beste for alle. Maten har med gjenkjennelse, kultur og identitet å gjøre. Vi ser det derfor også som viktig å bidra med mat som er kjent for brukere med innvandrerbakgrunn. Vi knytter dette lettest opp mot internasjonale aftener og temaopphold. Kjøkkenet v/kjøkkensjefen forsøker å legge inn kostveiledning i programmet til temaoppholdene på Gjestehuset. Dette har vært etterspurt, og tilbakemeldingene har vært gode. I år har det vært noe færre temaopphold. Men på Hiv-skolen og Mestringskurset i oktober holdt kjøkkensjefen kostholdsveiledning tilrettelagt for disse gruppene. Det undervises i hvordan man bygger opp et kosthold som inneholder de næringsstoffer vi trenger. Dette formidles på en forståelig måte, og teorien blir knyttet til de aktuelle rettene som blir laget. Kjøkkensjefen var også ansvarlig for en vellykket temakveld i Aksepts åpne miljø med tema baking i oktober. Alle brukere av Aksept har også mulighet til å gjøre avtale om individuell kostveiledning. I tillegg er det i det daglige ofte henvendelser til kjøkkenet med spørsmål og problemstillinger knyttet til kosthold. Red Ribbon Shop Stabsteamet er ansvarlig for Aksepts salg av røde sløyfer. Overskuddet går til Hivfondet. Vi selger også artikler fra Kirkens Bymisjon bl.a bøkene Rett fra hjertet og Rom for alle. Utleie av hybelrom Aksept har 3 hybelrom til kortere utleie for hiv-positive, deres pårørende, hospitanter og samarbeidspartnere. Disse rommene er atskilt fra resten av huset og har egne nøkler. Utleiepris for hybelrommene er kr 200,- pr. pers. pr. natt. Utleiestatistikken for 2013 og 2012 var som følger: ANTALL NETTER ANTALL PERSONER i ANTALL NETTER ANTALL PERSONER i i ) ikke unike Side 16 av 31

17 STATISTIKKTALL TILBUD OG TJENESTER AKSEPT Aksept oppnådde følgende statistikktall for sine sentrale tilbud og tjenester 2013: Tilbud/tjenester Samtale (inkl. ikke avtalte samtaler) Samtale på Gjestehuset (inkl. ikke avtalte samtaler) Samtale med bruker utenfor huset Samtale parsamtale; bruker og kjæreste/ektefelle 4 6 Samtale pårørende 4 4 Akupunktur Massasje Fysioterapi Reiki Hurtigtest Tilfeldige henvendelser Samtale bruker pr. telefon (inkl. avtalte telefonsamtaler) Samtale pårørende pr. telefon (inkl. avtalte telefonsamtaler) Kontakt med bruker via e-post, faks eller brev Kontakt med instans vedrørende bruker pr. telefon, e-post, faks eller brev Bekymringshenvendelse Samtale/møte med instans vedrørende bruker Åpent miljø Besøk i det åpne miljøet til lunch Besøk i det åpne miljøet til middag Totalt Opphold på Gjestehuset Beleggsprosent 10 rom på Gjestehuset (9 rom fra mai 2013) 82% 76,7% Prosentvis fordeling overnattingsdøgn av brukere bosatt i Oslo 41% 39,5% Prosentvis fordeling overnattingsdøgn av brukere bosatt utenfor Oslo 59% 60,5% Antall overnattingsdøgn på Gjestehuset Antall unike personer som har overnattet på Gjestehuset Registrerte brukere/pårørende Nye brukere registrert Nye pårørende registrert 1 3 Antall brukere som døde 5 5 Side 17 av 31

18 PROSJEKTER Prosjektene er finansiert med midler fra Helsedirektoratet Mestringskurs for nyankomne flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente Aksept har i flere år sett viktigheten av å tilby mestringskurs for Hiv-positive asylsøkere, flyktninger og nyankomne innvandrere. Prosjektstøtten gjør det mulig å invitere deltakere fra hele landet. Vi har etter hvert gjort oss mange erfaringer, både når det gjelder organisering, innhold og metode. Dette - samt evaluering fra deltakerne - inspirerer oss til stadig utvikling av tilbudet. Målet vårt er å: Bidra til god psykisk og fysisk helse hos deltakerne Redusere nysmitte Gi økt kunnskap om hiv, sikker sex, fysisk og psykisk helse, kosthold, rettigheter og plikter som hiv-positiv i Norge. Skape nettverk deltakerne i mellom som forebygger isolasjon og ensomhet Vi ønsker å bevisstgjøre den enkeltes ressurser i takling av utfordringer ved å leve med hiv. Vi tror at mestringskompetanse bygges gjennom kunnskap, informasjon, bevisste valg, trygghet og fellesskapstilhørighet. Vi har arrangert tre samlinger á tre dager: Mestringskurs 1: mars Mestringskurs 2: juni Mestringskurs 1: oktober Totalt har 48 personer deltatt, 12 har deltatt på to kurs. De kommer fra 8 ulike land og representerer 3 hovedspråk; Tigrinja, amharisk og fransk. De er i alderen 21 til 54 år og har bodd i Norge fra 1 til 4 år. Alle samlinger har vært på Aksept. Dette gir en svært god mulighet for deltakerne til å bli kjent med huset og dem som jobber her. Dette er avgjort med på å senke terskelen for å ta kontakt for videre oppfølging. Ved evalueringen etter kurset i oktober, uttrykte en av gruppene seg slik: Måten vi ble ønsket velkommen på var veldig bra. Alle tok i mot oss på en fin måte. Det å møte andre i samme situasjon er veldig positivt og skaper solidaritet. Senteret har veldig bra omgivelser. Vi lærer masse av hverandre. Vi lærte mye av ulike forelesere. Kjøkkensjefen ga veldig bra undervisning og laget veldig god mat. Det var fint med sport og bevegelse. Det var viktig undervisning. Kjøkkensjef Harry Kristoffersen demonstrerer matlaging for deltakerne på Mestringskurs 1 i oktober Likemannsarbeid som metode ble brukt. Brukere på Aksept bidro som ressurspersoner og likemenn. Side 18 av 31

19 Hiv-skole for barn og unge For tredje gang gjennomførte Aksept hiv-skole for barn og unge i Norge som lever med hiv. Vi var sammen i tre dager fra oktober. Hovedmålet med hiv-skolen var at barna og ungdommene skulle få mer kunnskap om hiv, medisiner, helsefremmede livsstil og ha sosialt samvær med andre unge som er i den samme situasjonen. Denne gangen ble det også med 11 barn og unge, hvorav en var gutt. Rett før samlingen var det 16 påmeldte, men dessverre var det flere gutter som trakk seg i siste liten. De fleste deltagerne var med for tredje gang på rad. To helt nye deltagere var med. Barna og ungdommene hadde følgende alderssammensetning: tre var år, én var 14 år, seks var fra år og én var 19 (og fungerte som ressursperson ). I programmet for de tre dagene ble sosialt samvær og mestring i ulike situasjoner vektlagt. Fra det faglige innholdet kan nevnes: Legens time m/infeksjonslege Vegard Skogen, kropp og seksualitet ved Monica Miltun fra Aksept, danseworkshop, trening/ bootcamp med to personlige trenere, kosthold med kjøkkensjef Harry Kristoffersen og konsert med Tooji. Hurtigtesting på hiv I 2013 har vi tatt 115 hurtigtester på hiv. Ingen testet positivt. Testen er gratis, og man kan være anonym. Vi utførte hurtigtest alle ukedager, og i noen tilfeller i helgene. Det kom 81 menn (av dem 5 homofile menn) og 34 kvinner til Aksept for å bli testet for hiv. De aller fleste hadde funnet ut om tilbudet vårt på nettet og de fleste som kom var mellom 18 og 40 år. Aldersfordeling menn Aldersfordeling kvinner Alder Antall Alder Antall år år år år år år år år år år 3 Flesteparten av de heterofile mennene har vært hos prostituerte kvinner i Norge, Marokko, Thailand, Sør Amerika, Vietnam og Kina. I noen tilfeller er smitterisikoen lik null, men disse mennene er svært engstelige likevel. Flesteparten av kvinnene forteller om utroskap som hovedkilde. Noen kvinner vil teste seg for hiv fordi de skal innlede et nytt forhold, eller gifte seg. Flere ønsker å få en skriftlig erklæring på at de er testet negativ, slik at de kan vise den til kjæresten ol. Ett av hovedmålene i Aksept og Mestring, Nasjonal hiv-strategi, er å redusere nysmitte, særlig blant grupper med høy sårbarhet for hiv. Tidlig diagnostisering av hiv-smittede, og tiltak for å redusere mørketall, medvirker til å forebygge spredningen av hiv. En hurtigtestkonsultasjon består av en samtale i forkant av testen, selve testingen (som tar et par minutter), og en samtale i etterkant. Hvis testen er positiv skal det foretas en ny test for å bekrefte resultatet. Dette kan gjøres på Olafia-klinikken, på sykehus eller hos egen lege. E-POST FRA EN SOM HAR TATT HURTIGTEST PÅ AKSEPT: Jeg var hos dere for en uke siden for å ta en HIV hurtigtest. Jeg grudde meg veldig, var helt skjelven. Når jeg kom inn døren ble jeg møtt med et varmt smil og ble vist til spesialsykepleier Gro Aunaas. For en fantastisk person. Resultatet av testen var veldig bra, negativ og selvfølgelig ble situasjonen farget av det. Men den mottagelsen jeg fikk, forklaring, riktig stilte spørsmål og empati, ja det oppleves dessverre ikke hver dag. Takk, takk, takk Gro Aunaas og ønsker dere alle ved Aksept senteret den varmeste energistrømninger og takk for den jobben dere gjør. Jeg føler virkelig at jeg har fått en ny sjanse i livet. God helse er en gave og jeg er ubeskrivelig takknemlig for denne gaven. Varme hilsner fra XX Side 19 av 31

20 Hagekonsert 2013 Tirsdag 25. Juni inviterte Aksept for tolvte år på rad til musikk, humor og overraskelser i skjønn forening i sommerlige omgivelser i hagen på Aksept. Konserten var som alltid gratis og åpen for alle, og det var igjen ny publikumsrekord med 1950 mennesker i hagen vår denne kvelden. Publikum fikk oppleve disse artistene på verandascenen: Bjørn Eidsvåg, Bertine Zetlitz, Silje Nergaard, Sturla Berg-Johansen, Solveig Slettahjell med poledanser Jorge Lera, Vegas m/thomas Numme, Kim André Rysstad, Marianne Antonsen, Knut Anders Sørum & Hans Esben Gihle, Hannah Wozene Kvam & Sidiki Camara, Dragshowgruppen Delicious, Christine og Geir, Lisa Schøne Johansen og danser Kent Olaf Steinhaug. Konfransier Linn Skåber En hivpositiv kvinne ble intervjuet av Hannah Wozene Kvam om hvordan det er å leve med hiv, og en langtidssmittet bruker av Aksept holdt en sterk appell. Generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Sturla Stålsett, kom med en hilsen til slutt, og konferansierer for arrangementet var skuespiller og artist Linn Skåber. Foto: Torstein Ihle, SKBO Under vorspielet fra dørene åpnet kl til konsertstart kl 19.00, opptrådte disse artistene: Vokalgruppa Mezzo, kabaretgruppa Nye Cabarosa, danser Rosie Grønvold, Børge Øgård, Bjørn Olav Edvardsen Bjørn Eidsvaag Alle artistene stilte som alltid opp på Aksepts hagekonsert uten å motta honorar eller annen form for vederlag. Som tidligere år var Bodvar Rødseth og Bjørn Ottar Undset ansvarlige for teknikk og lyd. Foto: Torstein Ihle, SKBO Det var som vanlig salg av mat og drikke, og ved utgangen ble det tradisjonen tro også samlet inn penger til Aksepts internasjonale solidaritetsfond. Vi hadde også i år en avtale med utestedet SO om en etterfest i forlengelsen av Hagekonserten. SO delte overskuddet fra kveldens salg med Aksepts solidaritetsfond, og donerte kr 7500 til vårt solidaritetsarbeid. Sammen med overskuddet fra salg av mat og drikke og innbetalte gaver fra besøkende i ettertid, ble det totalt samlet inn kr ,84 til Aksepts Solidaritetsfond. Hagekonserten på Aksept hadde ikke vært mulig å få til uten den formidable innsatsen som blir lagt ned blant en stor gruppe med frivillige. Logistikken rundt alt dette koordineres med sikker hånd av tidligere Akseptansatt, Ingrid Rasten. Intensjonen med hagekonsertene har vært å markedsføre og synliggjøre Aksept også for andre enn de som til daglig benytter seg av tilbudet vårt. Målet er at flest mulig skal få vite om oss og det vi tilbyr. Arrangementet er også en del av feiringen av Skeive Dager i Oslo. Foto: Torstein Ihle, SKBO Hagekonserten er finansiert med støtte fra Helsedirektoratet, og kulturleder ved Aksept, Svein Fuglestad, er produsent og arrangementsansvarlig personer fant veien til Aksept denne sommerkvelden Side 20 av 31

21 NOEN GLIMT FRA AKSEPTÅRET 2013 FORTSETTER September Fortellerkveld Fondveggen i norsk malekunst ARRANGEMENTER Interreligiøs solidaritetsmarkering på Verdens Aidsdag Den 1. desember ble Verdens Aidsdag markert med en Interreligiøs Solidaritetsmarkering. Dette arrangementet var et samarbeidsprosjekt mellom Aksept, Primærmedisinsk Verksted, Kirkens Bymisjon sentralt, Norges kristne Råd og flere migrantmenigheter. Målsettingen var å øke bevisstheten og kunnskapen om hiv i religiøse miljøer, og å markere at hiv også er en utfordring i Norge, ikke bare i andre deler av verden. Kulturformidler og tidligere lærer Odd Georg Murud holdt foredraget Edvard Munch (150 år) i liv og lerret Konsert Ekteparduoen Erlend Sæverud og Marianne Jørgensen holdt poetisk popkonsert med røtter både i cabaret-tradisjon og jazz. Sæverud/Jørensen Oktober Konsert Aksept s trubadur Børge Øgård holdt konsert med kjente og mindre kjente sanger. Kulturkveld True Colours en kveld som får fram fargene i deg Markeringen ble holdt i Bymisjonssenteret på Tøyen, og ble ledet av Carl Petter Opsahl, prest i Kirkens Bymisjon i Oslo. Det kom ca. 150 mennesker, mange unge og de fleste med flerkulturell bakgrunn. Det var kulturinnslag med Hanna Wozene Kvam og musikk med Carl Petter Opsahl. Herbie Skarbie Kawma danset og Gemma fortalte om hvordan det er å leve som hivpositiv. 16 representanter fra ulike organisasjoner og trossamfunn sa noen ord og tente lys. Vi avsluttet kvelden med bymisjonssuppe og kake. Stand på Oslo S Verdens Aidsdag ble også markert med et arrangement på Oslo S fra kl 12 til 16. Sammen med en rekke andre organisasjoner hadde Aksept stand der. Vi delte ut informasjon og snakket med folk om hiv og hurtigtesttilbudet vårt. Aksept s Ingrid Aarrestad Østang lokket frem skjulte evner hos deltakerne. Dikt, sang, eller annet som var gjemt i hjertet. Side 21 av 31

22 SAMARBEID Oslo Kommune og Helsedirektoratet Oslo kommune, ved Bydel Grünerløkka, finansierte ¾ av Aksepts drift i Den siste ¼ ble finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet ved Helsedirektoratet. Aksept har et godt og nyttig samarbeid med Oslo kommune og Helsedirektoratet. Hivforum Siden 2003 har det eksistert et samarbeidsforum bestående av Helseutvalget for homofile, HivNorge og Aksept. LLH er nå også en del av forumet. Vi hadde tre møter i Intensjonsavtale ligger til grunn for samarbeidet. Kirkens Bymisjon rundt i Norge 8. november arrangerte Aksept et verksted med fokus på Kirkens Bymisjons hiv-arbeid i Norge. Det deltok folk fra Trondheim, Stavanger og Bergen. Andre samarbeidspartnere I løpet av et år er det mange vi samarbeider med noen bare i enkeltsaker, andre med et større felles engasjement. Bl.a: HivNorge Nye Pluss Hiv-positives landsforening Helseutvalget Norges Kristne Råd Primærmedisinsk Verksted, Frivillighetssentralen på St. Hanshaugen, Helsesenteret for papirløse Røde Kors Bydeler i Oslo kommune, Mar/Lar, NAV Sykehus over hele landet LMS Oslo Universitetssykehus Olafiaklinikken, Apotek 1. Side 22 av 31

23 AKSEPTS SOLIDARITETSFOND I 2006 opprettet Aksept et eget fond, Aksepts Solidaritetsfond, for bistand til hiv- og aidsprosjekter i utlandet. Inntektene til fondet kommer i fra innsamling i forbindelse med årlige Aksepts hagekonsert. På Hagekonserten den 26.juni 2013 ble det samlet inn til sammen kr ,24 (inkludert inntekter fra salg av mat og drikke, mm). Prosjekter med støtte fra Solidaritetsfondet I 2012 ble det tildelt midler til 5 prosjekter som søkte om støtte fra Solidaritetsfondet og disse ble gjennomført i 2012/13. Midlene finansierte følgende: Hiv-forebyggende arbeid i Ghana Hiv-arbeid for kvinner bosatt i militærleir i Kongo Mat til hiv-positive barn på felleskapsmøter etter skolen, Etiopia Hiv-arbeid i Latvia Videre støtte til omfattende hiv-forebyggende prosjekt i Uganda Hjemmebesøk i Uganda Informasjonsmøte for kvinner bosatt i militærleir i Kongo Hjemmebesøk i Ghana Tildelinger 2013 I 2013 ble det gjort følgende tildelinger til prosjekter som søkte om støtte fra Solidaritetsfondet: Hiv-forebyggende arbeid og mikrolån i Ghana Trening av muslimske religiøse ledere i rådgivning hiv/aids i Tanzania Skolelunch til barn som har mistet en eller begge foreldrene pga hiv/aids i Etiopia Drift av kvinnesenter i Etiopia Empowerment-prosjekt og basisvarer for eldre i Uganda Videre støtte til omfattende hivforebyggende prosjekt i Uganda Hiv/aids-arrangement/konsert i Uganda Til sammen utgjør tildelingene fra Aksepts Solidaritetsfond 2013 kr ,-. Aksepts Solidaritetsfond hadde en saldo på kr 6.400,- ved utgangen av Side 23 av 31

24 NOEN GLIMT FRA AKSEPTÅRET 2013 FORTSETTER November Kabaret Unge, talentfulle sangere og skuespillere fra Romerike folkehøgskole presenterte en musikalsk kabaret samen med sin lærer. HIVSITUASJONEN Hiv-situasjonen i Norge i dag Statens institutt for folkehelse overvåker hivsituasjonen i Norge og fører statistikk over diagnostiserte hivtilfeller her i landet. I alt 5372 personer hadde ved årets slutt i 2013 mottatt hivdiagnosen. I 2013 ble diagnostisert 233 nye hivtilfeller i Norge (tallet i 2012 var 242). Situasjonen på Aksept I 2013 ble 36 personer registrert som nye brukere. I tillegg ble 1 ny pårørende registrert. 5 av våre brukere døde i Totalt antall brukere registrert på Aksept: Konsert Aksepts egen Ingrid Østang holdt konsert hvor hun presenterte et knippe av egne og andres låter. Brukere Antall Antall brukere pr Antall pårørende pr Totalt brukere pr Døde ikke medregnet Ingrid Aarrestad Østang Desember Julebord Aksept s tradisjonelle julebord/pinnekjøttmiddag for hivpositive brukere av huset. 60 personer opplevde god julemat, julesanger, taler, julegaver og minikonsert med Stephen Ackles. Brukergruppen Brukerne ved Aksept utgjør en svært variert gruppe hva gjelder kjønn, alder, legning, livssyn og sosial og etnisk tilhørighet. De siste årene har vi sett en klar økning av brukere med migrasjonsbakgrunn. Mange av disse har en svært sammensatt og utfordrende livssituasjon. Mange hiv-positive er lite åpne om sin diagnose. Dette gjelder i enda større grad blant gruppen innvandrere/asylsøkere/familiegjenforente i følge funn gjengitt i Fafos rapport Liv Foto: H. Standal med hiv i Norge i Dette er også vår erfaring. At stadig flere i denne gruppen tar kontakt og oppsøker Aksept, bekrefter at vårt tilbud er etterspurt og vår tilnærming kulturtilpasset. Stephen Ackles. Side 24 av 31

25 BRUKERMEDVIRKNING Brukerrådet Brukerrådet er en gruppe brukere som er valgt ut i fra hvilken kompetanse og erfaring de innehar. Brukerrådet bestod i 2013 av 6 personer i tillegg til to ansatte fra Aksept (institusjonssjef og nestleder). Vi hadde 3 møter i løpet av året. Brukerrådets hovedoppgave er å gi råd til ledelsen om husets drift og utvikling. Brukerrådet skal kunne bidra med konstruktiv kritikk i møte med ledelsen, og være en bidragsyter til nytenkning og endringsprosesser. Brukerrådet skal også være et bindeledd mellom brukere av huset og ledelsen. Det ligger ikke innenfor Brukerrådets oppgaver å involvere seg i saker som omhandler personalspørsmål, driftsbudsjett, eller konflikter mellom bruker og ansatt eller brukere seg imellom. En bruker er valgt til å sitte i styret for tildeling av midler fra Grongstad s Minnefond samt Aksepts solidaritetsfond. Brukerrådet består av både kvinner og menn, norske og med migrasjonserfaring. For brukere av Aksept som ønsker å komme i kontakt med Brukerrådet, kan de nås på en felles mail-adresse: Side 25 av 31

26 ORGANISASJON Ansatte Pr hadde Aksept 20 ansatte, fordelt på 10 heltids-stillinger og 10 deltids-stillinger, noe som utgjorde til sammen 14,7 årsverk. Seks nasjonaliteter gjør Aksept til en fargerik arbeidsplass. Ansattgruppen på Aksept kjennetegnes av høy kompetanse og lang erfaring innenfor sine respektive arbeidsfelt. Vikarer Aksept har også avtale med ca. 15 vikarer, som leies inn i forbindelse med sykdom, ferieavvikling, mv. Dette dreier seg om dag-, helg- og nattevakter på Gjestehuset, prosjekter og merkantile oppgaver som kjøkken og renhold. Personer på arbeidspraksis/språkpraksis Aksept har i 2013 hatt 7 personer på arbeidspraksis/språkpraksis gjennom Nav. De har bidratt på Aksept som både miljøarbeidere på Gjestehuset, renholder, resepsjon og bistått med andre praktiske oppgaver. Noen har etter praksisen kommet ut i fast jobb og noen har fortsatt som tilkallingsvakter på Aksept. I tillegg har en fått midlertidig engasjement på Aksept i Frivillige Vi har i 2013 kommet godt i gang med å ta inn frivillige medarbeidere på huset. Frivillige medarbeidere bidrar på ulike måter: Bistand på Gjestehuset; følge brukere til instanser, hjelpe til med praktiske oppgaver, samtaler og miljøarbeid Vertskap i det Åpne miljøet Hagearbeid Kulturaktiviteter Arrangere turer Renhold Markedsføring og kommunikasjon Hjelp til å gjennomføre Hagekonserten og Verdens Aidsdag De frivillige medarbeiderne er hiv-positive og hiv-negative, kvinner og menn, i alderen 30 til 62 år. Den faste gruppen er på 10 personer, i tillegg har vi mange som kommer inn på spesielle arrangementer. Til sammen har frivillige jobbet ca 750 timer på Aksept i Dette utgjør 0.43 årsverk. De faste frivillige får opplæring både internt på Aksept, samt at de får tilbud om et generelt kurs for frivillige i regi av Kirkens Bymisjon. Vi vil jobbe utvikle frivilligheten på Aksept videre i Arbeidsmiljøutvalg (AMU) AMU består av 4 medlemmer: Institusjonssjef, teamleder Stabsteamet, verneombud og ansattes representant/lokal tillitsvalgt. Aksept har en lokal tillitsvalgt som i generelle saker representerer alle forbundene overfor ledelsen. Det har vært to møter i 2013 som bl.a har behandlet: Risikoanalyser, rutiner og prosedyrer Miljøfyrtårn-arbeidet Arbeidsmiljø Sommerturnus Side 26 av 31

27 Inkluderende Arbeidsliv Aksept har vært med i ordningen Inkluderende Arbeidsliv (IA) siden Med forankring i regelverket for IAbedrifter, har vi arbeidet med planlegging, tilrettelegging og åpen dialog med langtidssykemeldte med det mål for øyet at de skal kunne komme tilbake i arbeid på Aksept. Vi arbeider også systematisk med arbeidsmiljøet og god tilrettelegging for å forebygge sykefravær og tidlig pensjonering. Vi har hatt ett eget IA-møte i år i AMU. Tema var oppfølging av IAhandlingsplan og arbeidsmiljøundersøkelse, nedbemannings- og omstillingsprosessen og sykefraværet på Aksept. Fysisk aktivitet Etter sommeren utvidet fysioterapeuten vårt gamle tilbud Vital-trimmen til en halvtimes program to ganger pr uke. Vi fortsetter med styrketrening med strikk og i tillegg blir det litt for kondisjon, bevegelighet og trening av mentalt nærvær og kroppsbevissthet. Tilbudet er også åpent for Gjestehusets beboere. Responsen er svært god fra dem som deltar og antallet varierer fra 3 8 pr gang. Sykefravær Sykefraværet på Aksept var i 2013 på 8,99%. Dette er en nedgang på 42,63% fra året før. Da var sykefraværet på 15,67%. Det er i hovedsak langtidsfraværet som har gått ned. Langtidssykefraværet var i 2013 på 6,03%, mens det var på 11,96% i Sykefravær med egenmelding var i 2013 på 2,00% og sykefravær med sykemelding opp til 16 dager var på 0.96%. Arbeidsmiljøkartlegging og -dugnad I samarbeid med DNB Liv gjennomførte vi en arbeidsmiljøundersøkelse i 2013, med påfølgende arbeidsmiljødugnad. Arbeidsmiljøkartleggingen viste at det er en stadig bedring av arbeidsmiljøet på Aksept. Det er generelt gode resultater på arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver, mens de var noe svakere på fysisk arbeidsmiljø/plager. Det er utarbeidet en handlingsplan for forbedringsområdene. Likestilling Vi har et uttalt ønske om at medarbeidergruppa skal være jevnt fordelt på kjønn. Dette målet har vi ennå ikke oppnådd, som nedenstående tabell viser. Små endringer gir stort utslag målt i prosent. Vi mener likevel at fordelingen kunne ha vært langt dårligere med tanke på den type arbeidsplass Aksept representerer. Vi vil fortsatt ha fokus på dette. Andel kvinner og menn pr Organisatorisk enhet Andel kvinner Andel menn Ledelse 67% 33 % Behandlergruppen 71 % 29 % Merkantilt/støttefunksjon 33 % 67 % TOTALT % 57 % 43 % TOTALT ANTALL 13 kvinner 7 menn Mangfold og likestilling Vi har tilfredsstillende fordeling av menn, kvinner og ansatte med innvandrerbakgrunn. Høy gjennomsnittsalder på Aksept tilsier et behov for å få flere yngre ansatte på huset. Ved aktuelle nyansettelser vil dette bli vektlagt. Vi har ansatte med nedsatt funksjonsevne, som det er jobbet aktivt med å tilrettelegge for. Side 27 av 31

28 Veiledning Den delen av personalet som er i direkte arbeid med brukergruppen, har faglig veiledning med ekstern veileder i 1,5 timer fem ganger i halvåret. Institusjonssjef og nestleder har hatt egne veiledningsopplegg. Fagdager Aksept gjennomfører flere fagdager for personalet i året. I 2013 gjennomførte vi følgende fagdager: Å snakke med mennesker i krise Etiske retningslinjer og arbeidsmiljøet vårt Personalsamling på Helgaker gård Kurs, seminarer og videreutdanning Våre 20 ansatte deltok på til sammen 15 kurs og seminarer over til sammen 43 dager og 14,5 timer. Av gjennomførte kurs og seminarer var bl.a: Narrativ terapi og narrativ tilnærming NLP Practitioner Presentasjon av NIBR-rapporten Mer må til hivrettet arbeid overfor innvandrerbefolkningen Kurs Traumearbeid under pågående traumer terapihistorier fra Palestina Fafo-konferanse Ulikhet og ustabilitet ny politiske utfordringer? Hiv-konferanse i St. Petersburg Kurs og trening i behandlingsmetoden The Bars Renholdsdag hos Lilleborg fabrikker Tillitsvalgt-kurs Verneombudsdag HMS Aksept benytter Kirkens Bymisjons kvalitetssystem Kolibri, og følger sentrale rutiner for avviksrapportering. Det er avholdt medarbeidersamtaler med alle ansatte i Vi har utarbeidet ny prosedyreperm som dekker alle områder i driften. Aksept har utformet brannvernsperm og har utpekt brannvernleder. Vi har gjennomført 1 brannøvelse i 2013, samt øvelse på husets forskjellige slukningsutstyr. Side 28 av 31

29 SKAMMEN Av Jens Harald Älgenäs Eliassen Min mor følte enorm skam - og ba meg pent om å holde homofilien i familien, - da jeg som 18-åring i 1973 spratt ut av skapet med så å si ferdigtrykte homokamp-pamfletter, som jeg delte ut på torget i min hjemby Drøbak. Og skammen skulle ikke bli mindre Jeg bodde i USA i flere år. Ved hvert eneste hjemmebesøk etter at jeg flyttet tilbake til Norge, var planen: Å fortelle.. En lørdagskveld lyktes jeg: Mamma og pappa, jeg er hiv-positiv! Jeg har forstått det, gutten min. Hvordan har du det? Vi laget kveldsmat sammen, snakket ikke mye mer om det. Det var på en måte usnakkbart!! Hun taklet det på sin måte; innad, - fornektende - min kjære kjære mamma. Utad; denne forferdelige skammen. Skammen hun døde med Det har tatt meg en del år med tårer, leting, fortvilelse og terapi før jeg nå, med hånden på hjertet kan si: Jeg føler ingen skam - ikke for homoen i meg, - ei heller for hiv en Jeg gjorde ikke annet enn det mange unge og single gjorde; søkte den rette, søkte kjærligheten. Vi er på ettersommeren i 1983; Jeg ble syk, - veldig syk. Kiloene raste av, utslettet på leggen ville ikke gro, konstant diare. Primærinfeksjon blir dette kalt. Viruset var kommet inn i kroppen. På isolat på sykehuset var det ingen som våget å besøke meg. Leger og sykepleiere så ut som astronauter. Dagen jeg ble utskrevet, gikk jeg til en katolsk kirke som lå like ved sykehuset. Jeg korset meg, tente lys og knelte. Jeg ba en bønn til en gud jeg var ekstremt usikker på om eksisterte. Jeg gjorde en bestemmelse: Dette skulle jeg vinne og overkomme. Jeg gjentok bestemmelsen min overfor sykepleieren som gav meg dødsdommen da jeg testet positivt på den anonyme hiv-testen. Hun sa: I believe you will.. Jeg har alltid vært søkende og fant tilslutt min tilhørighet i Buddhismen, som sier at vi er 100% resultat av den universelle loven om Årsak og Virkning Cause and Effect. Hva vi er - har vi skapt selv. Hva vi vil bli til - skaper vi også selv. Årene som fulgte ble en balansegang mellom det gode; alternativ medisin, urte- og vitaminterapi, økologisk mat, healing og akupunktur på den ene siden og på den andre; skammen. Skammen som ble bedøvet med drikk og røyk av alle slag. Kampen for liv ble lang og tøff og slitsom. Da jeg flyttet tilbake til Norge på 90-tallet kjentes det både riktig og viktig og som et behov og starte opp tverrfaglig helsegruppe for hiv og aids i regi av PLUSS (i dag HivNorge). Dette gjorde meg medieeksponert: Skammens monster ble utløst på nytt Min mor var nedtynget av skam, min høyprofilerte NRK-jobb, mine venner, folk flest og folk rundt meg hadde ingen negative reaksjoner på min status - ingen. - bortsett fra, må jeg innrømme; jeg følte meg uønsket og utstøtt fra de jeg da behøvde mest: det homofile miljøet. Med skammen og utestengelsen ble den gamle kampen mellom det å være modig og behov for bedøvelse igjen en utfordring. Med det gikk en faen i meg!! Side 29 av 31

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

HivNorges oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet.

HivNorges oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet. Årsmelding 2013 2 HivNorges årsmelding 2013 HivNorges oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet. Vi arbeider aktivt med å skape større forståelse for hivpositives situasjon,

Detaljer

Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug. Fra holdninger til levekår. Liv med hiv i Norge i 2009

Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug. Fra holdninger til levekår. Liv med hiv i Norge i 2009 Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug Fra holdninger til levekår Liv med hiv i Norge i 2009 Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

Ensomhet, isolasjon og frykt for avsløring. Asylsøker og hivpositiv:

Ensomhet, isolasjon og frykt for avsløring. Asylsøker og hivpositiv: POSITIV Nr. 1-2013 Kr. 39,-. Asylsøker og hivpositiv: RETURUKE 21 1 INTERPRESS NORGE Ensomhet, isolasjon og frykt for avsløring Troen på kjærligheten Spør juristen om hiv Hva sier legen Psykologen svarer

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Side 1 av 18 Årsmelding 2006_HivNorge FORORD 2006 var et år preget av videre utvikling av organisasjonen. Vi går inn i 2007 med en tydeligere profil som

Detaljer

Årsmelding 2009 HivNorge

Årsmelding 2009 HivNorge Årsmelding 2009 HivNorge Innhold: 3 hva skjer nå minister? Stortingsvalget i 2009 ga den rød-grønne regjeringen fortsatt tillit og anledning til å styre i fire nye år. Men vi har savnet en helseminister

Detaljer

Årsrapport 2014 - det skjulte helsebehovet

Årsrapport 2014 - det skjulte helsebehovet Årsrapport 2014 - det skjulte helsebehovet Et samarbeid mellom Røde Kors og Kirkens Bymisjon Med prosjektstøtte fra SAMMENDRAG Helsesenteret for papirløse migranter tilbyr helsehjelp til papirløse migranter,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Sex og samfunn (S&S) hadde i 2011 sin 40-årsdag...

Sex og samfunn (S&S) hadde i 2011 sin 40-årsdag... Årsrapport 2011 Sex og samfunn (S&S) hadde i 2011 sin 40-årsdag...... og er i dag det største senteret i Norge innen seksuell helse for ungdom. Senteret startet som en kamporganisasjon for selvbestemt

Detaljer

Ønsker samlet og målrettet innsats

Ønsker samlet og målrettet innsats POSITIV Nr. 3-2014 Kr 39, Helse- og omsorgsminister Bent Høie: Ønsker samlet og målrettet innsats Sexkjøpsloven svekker kvinnen Den milde mannen Optimistisk aidskonferanse FOTO: TERJE BENDIKSBY/NTB SCANPIX

Detaljer

Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet

Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet Et samarbeid mellom Røde Kors og Kirkens Bymisjon SAMMENDRAG Helsesenteret for papirløse migranter tilbyr helsehjelp til papirløse migranter, mennesker som

Detaljer

Helsesøstre. Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND NR. 1 2006

Helsesøstre. Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND NR. 1 2006 Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 1 2006 Vinter i Trondheim: Tyholttårnet. Fotograf: Arve Hansen Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Hilsen fra redaksjonen

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer

Brohodet. Sluttrapport for. et prosjekt i regi av ByBo/Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo

Brohodet. Sluttrapport for. et prosjekt i regi av ByBo/Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0687 Navn på prosjekt: Brohodet - arena for inkludering og selvhjelp Søkerorganisasjon: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Sluttrapport for Brohodet

Detaljer

Vi må ha mer kunnskap

Vi må ha mer kunnskap POSITIV Nr. 3-2013 Kr 39, Kjell Erik Øie: Vi må ha mer kunnskap Tausheten råder Et løft må til Hivmedisiner og leverskader Ny app for hivpositive RETURUKE 47 1 INTERPRESS NORGE positiv NR. 3 2013 ET LIV

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

Vi må inkludere de som står på utsiden. En KildE til aktivitet. Et godt liv krever en god grunnmur. Bakgård som gjør en forskjell

Vi må inkludere de som står på utsiden. En KildE til aktivitet. Et godt liv krever en god grunnmur. Bakgård som gjør en forskjell Nr. 3 2013 31. årgan g MagasiN utgitt av Me N tal Helse Pris: Kr. 60,- En KildE til aktivitet Et godt liv krever en god grunnmur Bakgård som gjør en forskjell Christian Ingebrigtsen: Vi må inkludere de

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

2007 et år med synlig rasisme i Norge

2007 et år med synlig rasisme i Norge årsrapport 07 1 leder 2007 et år med synlig rasisme i Norge Mari Linløkken, nestleder 2007 var året da vi fikk vite at politimennene som holdt Charles Obiora i et farlig grep i mageleie slik at han døde,

Detaljer

ÅRSMELDING. stiftelsen kirkens bymisjon bergen

ÅRSMELDING. stiftelsen kirkens bymisjon bergen ÅRSMELDING stiftelsen kirkens bymisjon bergen 2012 1 Innledning I vinter viste det seg at «Uteliggeren» hadde et svakt ledd. Skulpturen til Arne Mæland, som han selv har gitt navnet «Mennesket», knakk

Detaljer

Ville bryte tausheten

Ville bryte tausheten POSITIV Nr. 1-2014 Kr 39, Jonas Gardell: Ville bryte tausheten Med pasienten i sentrum Smittet fordi hun var jomfru Revurderte tankesettet Foto: Marc Femenia / TT / SCANPIX 1 positiv NR. 1 2014 Oslo kommune

Detaljer

Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG

Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG SOR Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG Sett navn på følelser Om å vokse opp på Nordnes Myndighetenes krav og forventning til tjenestene «Når vi mangler et felles språk!» Slik kan det gjøres» Jeg ønsker at dere

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer