HMS dagen Verneombudets rolle og ivaretakelse av et godt arbeidsmiljø i nedbemanning og omstilling. Verneombudstjenesten - Vibeke Ørn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS dagen 2015. Verneombudets rolle og ivaretakelse av et godt arbeidsmiljø i nedbemanning og omstilling. Verneombudstjenesten - Vibeke Ørn"

Transkript

1 HMS dagen 2015 Verneombudets rolle og ivaretakelse av et godt arbeidsmiljø i nedbemanning og omstilling. Verneombudstjenesten - Vibeke Ørn

2 HMS dagen 2015 Innhold. Verneombudstjenesten i Statoil. Verneombudstjenesten. Verneområder. Arbeidsmiljøutvalg og bedriftsutvalg. Verneombudets rolle. Roller i arbeidslivet. Verneombudsarbeid i praksis. Vernerunder. Saksgangen for vernesaker. Nedbemanning og omstillingsprosesser. Opplevelse av nedbemanning og omstillingsprosesser. Hvordan ivareta arbeidsmiljøet? Risikofaktorer for arbeidsmiljøet. Hvem har ansvar for å ivareta arbeidsmiljøet? Tegn på at arbeidsmiljøet er ivaretatt. Når villdyret våkner. Opplevelse av resultatet. Ulike faser i omstillingsprosessen. Smart å gjøre.

3 HMS dagen Verneombudstjenesten i Statoil. Arbeidsmiljøutvalgene i selskapet deler inn arbeidsplassen i klart definerte verneområder. Kontorsteder i Stavanger - foruten Hovedkontoret på Forus Øst: Forus vest Vestre Svanholmen Dusavik base Vassbotnen 38 organisatorisk inndelt verneområder. Ca. 150 ansatte pr. verneområde. Ca.5500 ansatte totalt i Stavanger. Vi skal ha verneombud (VO), vara-vo og ledelseskontakt (SPOC) i hvert verneområde. Jon Magnus Follesø Hovedverneombud (HVO). Fulltidsverv Stavanger. VO/vara/SPOC må ha fast kontorsted i verneområdet de representerer og være fast ansatt i selskapet. Erfaring er en stor fordel. Funksjonstid er i utgangspunktet 2 år.

4 HMS dagen Verneombudstjenesten i Statoil. Ulike samarbeidsarenaer. AMU skal nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. BU (fagforeningen og bedriftens representanter ) samarbeide om bedriftens fremtid og utvikling. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Bedriftsutvalget (BU) Regelverk: Arbeidsmiljøloven Helse og arbeidsmiljø Beslutningsmyndighet Regelverk: Hovedavtalen (LO) Lønns- og arbeidsforhold Orientering om virksomheten, jfr. Bedriftens styringsrett AMU går geografisk (pr kontorsted, landanlegg, etc.) BU følger i stor grad forretningsenhetene.

5 HMS dagen Verneombudstjenesten i Statoil. Stavanger Arbeids Miljø Utvalg (AMU) Faste medlemmer Plassjefens representant AMUleder/nestleder 2.hvert år fra arbeidsgiver/ Arbeidstaker. Vedtaks kompetanse Arbeidstakermedvirkning i omstillings- prosesser, arbeidsmiljø konsekvenser. Hovedverneombud 4 ledere fra forretnings områdene 4 fra fagforeningene Kontorfor valtnings saker Skaderapportering sykefravær. Arbeidsmiljø. undersøkelsen. Bedriftshelsetjenesten og presse. Observatører fra AMU-sekretær Ikke stemmerett. Kontor fortetting Desk Sharing/ Free Seating.

6 HMS dagen Verneombudets rolle. Roller i arbeidslivet: 2-1 Arbeidsgiver «skal sørge for» 2-3 Arbeidstaker «skal medvirke til» 3-3 Verne og helsepersonalet «skal bistå» 6-2 Verneombudet «skal særlig påse»

7 HMS dagen Verneombudets rolle. Hva er viktig for å bygge tillit? Samarbeid

8 HMS dagen Verneombudets rolle. Verneombudsarbeid i praksis Samarbeid Samarbeid Samarbeid VO-møter og samlinger. Innlegg på avdelingens møter. VO-runder. Den nødvendige samtalen. Ombygginger, flyttinger og omstillingsprosesser. Saksbehandling, dokumentasjon. Revisjonsstanser. Stansingsrett. Delta ved arbeidsmiljøkartlegginger. Arbeidstakermedvirkning.

9 HMS dagen Verneombudets rolle. Vernerunder Deltakere Verneombud Ledelseskontakt Hovedverneombud Andre erfarne verneombud Forberedelse Som oftest etter initiativ fra verneombud. Ledelseskontakt involveres når runden planlegges. Varsle alle arbeidstakere i god tid før runden med oversikt over fysiske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer. Rapport/oppfølging Skrives av verneombud, diskuteres med ledelseskontakten. Arbeidsgiver har ansvar for oppfølgingstiltak. -> Som regel veldig god mottakelse når vi går vernerunder. 9

10 HMS dagen Verneombudets rolle. Aksjonsliste etter vernerunde: AKSJONSLISTE - Vernerunde 5. januar 2015 Dato Funn Aksjon Ansvarlig Ferdigstilles innen Maur problemer Status Resultat Sprøyte Leder Avsluttet Sprøytet Ikke påbegynt Under utarbeidelse

11 HMS dagen Verneombudets rolle. Hvordan er saksgangen for vernesaker? Arbeidstaker eller avdeling tar saken opp med sin linjeleder. Verneombudet tar saken opp med linjeleder. Hovedverneombudet tar saken opp i arbeidsmiljøutvalget. Hovedverneombudet tar saken videre til myndighetene. Hovedverneombudet tar saken opp med ansvarlig leder og dokumenteres.

12 HMS dagen Nedbemanning og omstillingsprosesser. Nedbemanning og omstillingsprosesser kan av mange oppleves som et mangehodet troll.

13 HMS dagen Nedbemanning og omstillingsprosesser. Vi kan rett og slett bli som forstenet i møtet med beslutningene om nedbemanning og omstilling, eller rettere sagt handlingslammet. Opplevelse av nedbemanning og omstillingsprosesser. Dumt og farlig. Beslutningene kan få mange harde konsekvenser. Kan kjennes urettferdige og tilfeldige. Økt fokus på kostnader. Stress og arbeidsbelastning. Psykiske belastninger. Utrygghet.

14 HMS dagen Nedbemanning og omstillingsprosesser. Hvordan ivareta arbeidsmiljøet? Tidlig nok medvirkning i planleggingsfasen. Involvering i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten. Informasjon, medvirkning, åpenhet i hele omstillingsprosessen. 4-2.Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling (3) Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

15 HMS dagen Nedbemanning og omstillingsprosesser. Risikofaktorer for arbeidsmiljøet sett inn tiltak: Motstand mot endring. Redusert engasjement. Økt arbeidsmengde. Redusert kontroll. Rollekonflikt / usikkerhet. Jobb-usikkerhet. Økende mellommenneskelige konflikter. Negativ arbeidsklima. Avbrudd av rutiner. Mangel på direkte involvering av ansatte. Tap av kompetanse. Opptrapping av politiske stridigheter.

16 HMS dagen Nedbemanning og omstillingsprosesser. Hvem har ansvar for å ivareta arbeidsmiljøet? Alle skal medvirke til et godt arbeidsmiljø. Verneombud skal påse, bedriftshelsetjenesten skal bistå og ledelsen skal sørge for. Dette står vi sammen om. Fra ledelsen i bedriften til hver enkel arbeidstaker. Verneombudet spiller en viktig rolle og skal tas med på råd i et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Stadfestet i arbeidsmiljøloven. Kulturendring - vi må tenke mer som en familie og ikke som en organisasjon. Familie: Vi heier på hverandre, hjelper hverandre, er glade for at andre lykkes og gjør det bra. Anerkjenner hverandre og gir hverandre tilbakemeldinger. Er ærlige, åpne, rettferdige og stolte av hverandre.

17 HMS dagen Nedbemanning og omstillingsprosesser. Tegn på at arbeidsmiljøet er ivaretatt. Ansatte uttrykker at: De er i stand til å håndtere kravene i sitt arbeid uten å la det påvirke dem på en negativ måte. De har tilstrekkelig innflytelse på hvordan arbeidet utføres. De er fornøyd med den støtten og informasjonen de får fra sine kolleger og ledere. Det er en klar fordeling av ansvar og rolleklarhet. De er ikke utsatt for mobbing eller destruktive konflikter på arbeidsplassen. Organisasjonen engasjerer dem ofte når en gjennomgår en organisatorisk endring. Systemer er på plass lokalt for å svare på eventuelle individuelle bekymringer.

18 Når villdyret Hvordan mestre situasjonen som oppstår ved endring. Hvordan kan vi ta vare på hverandre.

19 Endringer og omstillinger skjer hele tiden og kan av og til oppleves som når en bjørn våkner opp fra vinterdvalen. Din mestring av endringene og omstillingene avhenger av hvordan du opplever dem. Opplevelse av resultatet. Endring Omstilling Hvis bestemt av andre har du liten egenkontroll. Grad av egenkontroll har betydning for hvordan du takler det. Din opplevelse er avhengig av din tolkning, forståelse og følelse av innflytelse. På neste side er det nevnt noen eksempler som vil prege din opplevelse av utfallet. Dersom du føler at du vil mestre resultatet, vil villdyret forvandle seg til en teddybjørn. Arbeidsmiljø Organisasjon Mestring Følelser Det som kan skje, folk flytter, slutter enten frivillig eller ufrivillig, hvilke konsekvenser det får. Kan oppleves følelseskald og måldreven. Grad av egenkontroll har betydning for hvordan du tenker og hva du gjør. Hvordan du motiverer deg selv har betydning for din følelse av egenkontroll.

20 Tidligfase Tidligfase; Overraskelse og forvirring. Hva skjer? Hvorfor og hvorfor nå? Hva blir konsekvensene? Hva betyr det for meg? Hva behøver ansatte; Informasjon, om og om igjen. Tid til å fordøye og forstå. Muligheter til å snakke om det. Anledning til å håndtere det. Hva kan du som kollega gjøre; Lytte, støtte, være tilgjengelig. Gjenta informasjon, vite hvor den er. Være tilstede, være empatisk. Respektere at vi alle opplever situasjonen forskjellig.

21 Midtfase; Oppgitthet, sinne, forvirring. Gryende optimisme. Ting går ikke alltid som planlagt. Overraskelser og ørkenvandring. Hva behøver ansatte; Informasjon, om og om igjen. Meningsfulle arbeidsoppgaver. Konkrete tidsfrister i prosessen. Følelse av å bli hørt og sett. Hva kan du som kollega gjøre; Oppsøke kollega, spørre hvordan de har det. Få kollega til å snakke sammen. Gi positive tilbakemeldinger, oppmuntre. Ikke forsterke negativitet. Midtfase

22 Sluttfase Sluttfase; Endringer på plass, gjerne overtallighet. Beslutningstaking, hva skal jeg gjøre nå? Kan bli handlingslammet. Uoversiktlig fremtid for mange. Hva behøver ansatte; Strukturere muligheter. Tenke fremover. Konkrete tilbud. Rådgiving. Hva kan du som kollega gjøre; Være positiv og oppmuntrende. Tenke gjennom ting situasjonen med kollega. Få kollega til å bruke nok tid før beslutninger tas. Bruke tilgjengelig nettverk for å få råd og hjelp, f.eks. helse og arbeidsmiljø (spør etter ressurser dersom det går på helse).

23 Hva kan vi som kollega hjelpe til med i de ulike fasene? (Startfasen, midtfasen og sluttfasen) Rekvisita: Gule lapper /penner til alle. 1. Alle skriver ned på 2 gule lapper hver; Hva er smart å gjøre - ikke smart å gjøre (varighet 1-2 min). 2. Samtal med sidemannen om forslagene (varighet ca. 5 min). 3. Samtal/oppsummer i plenum (varighet 5-10 min). smart å gjøre ikke smart å gjøre

24 Ikke smart å gjøre; Vær varsom med å gi konkrete råd, å bli hobbypsykolog. Ta beslutninger på vegne av andre, overta ansvar. Dra egne problemstillinger inn i samtalen. Være overoptimistisk, «lys i enden av tunnelen». Smart å gjøre; Være tilgjengelig, fysisk og mentalt. Være empatisk, forstå andres følelser og reaksjoner. Lytte, være tilstede, stille spørsmål. Vite hvor en får hjelp om nødvendig. Være medmenneske. Se på muligheter til å utvikle seg videre. Tro at du kan gjøre en forskjell. Ikke vær redd for å hjelpe Verneombudstjenesten i Statoil

25 Presentation title Presenters name: Vibeke Ørn Presenters title: Verneombudets rolle og ivaretakelse av et godt arbeidsmiljø i nedbemanning og omstilling. address: Tel:

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer