Møtereferat fra prosjekt Overordnet utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF 2025

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat fra prosjekt Overordnet utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF 2025"

Transkript

1 Møte i Arbeidsgruppe 2: Bygg Møtereferat fra prosjekt Overordnet ings for ssykehuset HF 2025 Møte i Arbeidsgruppe: Transport Møte i Arbeidsgruppe: Stabilisering og rekruttering Møte i Styringsgruppen Oppsummerings Møte i Arbeidsgruppe: Framskriving av pasientaktivitet Møtetype: Arbeidsgruppe 2 Møtedato: 18. februar 2014, kl. 09:15-12:15 Møtested: ssykehuset Sandnessjøen, rom(18) - auditoriet Referent: Stig Morten Jensen, Hospitalitet Neste Mosjøen / : Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Mo i Rana Tilstede fra AGR 2 ssykehuset HF Bjørn Bech-Hanssen Gruppeleder: Eiendomssjef ssykehuset Thor Robert Barth Områdesjef intern service Sandnessjøen Heyerdahl Vidar Magne Smalås Områdesjef intern service Mo i Rana Bjørn Kjærstad BKJ Områdesjef intern service Mosjøen Sissel Lindseth SLI Avd.leder LAB Mosjøen Else Gine Hultgren EGH Operasjonssykepleier Mo i Rana May Edel Lund MEL Hovedtillitsvalgt NSF / Foretaks TV Brynjulf Brun Svendsen BBS Kommunerepresentant Vefsn Steinar Volden SVO Brukerrepresentant, Mo i Rana Knut Solheim KSO Plass VO, Mosjøen Hospitalitet as Arild Sundt-Hansen ASH Prosessledelse Stig Morten Jensen SMJ Sekretæriat/prosessledelse Ikke møtt: Andre deltakere tilstede på sak: Lene Torgersen LTO Avd.leder operasjon/anestesi Sandnessjøen Eirik Sjursen ESJ Rådgiver Mo i Rana Saker: 1

2 Sak Tema Innhold Ansvar Referat 1/ Innledning Gjennomgang, kommentarer, godkjenning av referatet fra 1 Godkjent uten kommentarer. Prosessleder ASH redegjør kort for Metode og bruk av grunnlag i den videre prosessen. Kort sammenfatning: Regulerings- og tomteforhold alle lokasjoner Tomteforhold, byggehøyder- utnyttingsgrad beskrives Tilstandsvurdering Teknisk tilstand og begrensinger beskrives Generalitet, fleksibilitet, elastisitet beskrives Metode for dimensjonering Arealstandarder Ikke medisinsk servicekonsept (Areal/økonomi) Mulighetsstudiet for hver lokasjon Avklaring av begrensinger og urfordringer for videre ing Kalkyle Investeringsbehov Utfordinger avspeiles i investeringskostnad Inntekter og salg Underlagsmateriale for bygg-status og beskrivelse Det har fra gruppen kommet inn mye basismateriale. Dette ble gjennomgått status og manglende underlagsmateriale Sandnessjøen: Regulerings Mottatt- ok Område 02 Sykehus Bybygges med 55 % av nettoarealet (BYA) Byggehøyde regulert til max 27 meter over terreng Dagens arealer for bygg og netto tomt mangler Tegninger - Mangler Plantegninger mottatt Snitttegninger og høyder mangler Tilstandsvurdering Mottatt - ok Tilstand i bygg 2011 fra Multiconsult Brannteknisk tilstandsrapport Sandnessjøen Reinertsen Termografisk inspeksjon Reinertsen Mosjøen: Regulerings Mottatt -ok Bygningene kan ha gesimshøyde på inntil 11 m Maksimal utnyttingsgrad 0,30. Tegninger - mangler Plantegninger mottatt Snitttegninger og høyder mangler Tilstandsvurdering Mottatt ok Tilstand i bygg 2011 fra Multiconsult Kommentar til Multiconsult rapport Brannteknisk tilstandsrapport 2007 Reinertsen BKJ 2

3 Kommentar til brannteknisk rapport Mo i Rana: Regulerings 2006 Mottatt -ok Område 1a, 1b, 1c og 1d Sykehus Delområder er gitt ulike bestemmelser om byggehøyder og utnyttelsesgrad. Videre utbygging krever regulering Dagens arealer for bygg og netto tomt Tegninger Motatt - ok Plantegninger Snitttegninger og høyder Tilstandsvurdering Mottatt ok Tilstand bygg fra rapport Multiconsult 2011 Kommentar til Multiconsult rapporten mangler Brannteknisk tilstandsrapport 2007 Reinertsen Tilstandsrapporten fra Multiconsult, Denne rapporten er basis for de vurderingene som gjøres av sykehusene innen ssykehuset HF. Det er etter at rapporten er laget gjort en rekke vesentlige utbedringer på sykehusene. Disse må synliggjøres ved at dette kommer frem i kommentarene til Multiconsult-rapporten for alle lokalisasjonene. Dette arbeidet koordineres av gruppeleder. Verdivurdering av alle lokalisasjonene: Gruppeleder har startet dette omfattende arbeidet ved å ta kontakt med flere instanser for å få en verdivurdering. Fra SKIFTE er et tilbud mottatt. Dette temaet er omfattende og kostbart tas videre til oppsummeringst Ikke medisinsk service avklaring alle lokalisasjoner En rekke funksjoner faller naturlig inn under ikke medisinsk service. Da det i flere tilfeller kan være vanskelig å se grensesnittet mot arbeidet i AGR 1 påpeker gruppen at rådgiver må passe på at ingen funksjoner / arealer faller mellom arbeidet i disse to gruppene. De viktigste områdene: Produksjonskløkken Lager Vaskerifunksjoner Ambulansetjeneste Garasjer, verksted, drift Avfall med sortering Andre konsepter For på en god måte å skaffe en oversikt over dagens situasjon, flaskehalser og fremtidige tanker på tvers av de tre sykehuslokalisasjonene, besluttet AGR 2 å nedsette arbeidsgrupper for de viktigste områdene. De enkelte gruppene skal dekke alle de tre lokalisasjonene. Ambulansetjenesten - ledes av Lagerfilosofi ledes av EGH Vaskeritjenester ledes av Kjøkken ledes av EGH 3

4 Arealeffektivisering: De tre sykehusene i ssykehuset HF bes se på mulige arealeffektiviseringer. Arbeidet koordineres av gruppeleder. BKJ, og fremskaffer data Arealstandarder og utnyttelsesgrader Hvordan skape et nytt sykehus arealmessig I arbeidet med dimensjonering av et nytt sykehus orienterte ASH for arealstandarder som foreslås benyttet. Hovedtyngden av dette arbeidet foregår i AGR 1 der også utnyttelsesgrader er tema. Kort oppsummert: Arealstandarder: Arealstandarden er et uttrykk for et gjennomsnittlig arealbehov til en kapasitet, f.eks. Sengerom, poliklinikkrom, dagplass, operasjonsstue m.fl. Arealstandarden oppgis i m2 netto per kapasitet inkl. birom og støttefunkjoner for eksempel forberedelse, depoter, personalerom, resepsjoner, venteplasser Ekskl. kontorfunksjoner (kontorarbeidsplasser og rom) Kontorfunksjoner har egne standarder Arealstandarderne er erfaringsbasert fra mange prosjekter i Norge og Danmark og es løpende. Her en opplisting av foreslåtte arealstandarder med sammenlikning til og. Arealstandarder - m2 netto per Kliniske funksjoner Senger (somatikk) 30,0 30,0 30,0 Senger medisinsk overvåking 40,0 29,6 40,0 Infeksjonsmedisin 37,0 37,0 37,0 Senger barn 42,0 39,0 42,0 Senger hotell 23,0 23,0 23,0 Dagplass dialyse og kemoterapi 20,0 20,0 20,0 Dagplass, øvrig somatikk 15,0 15,0 15,0 Poliklinikkrom, standard 30,0 30,0 30,0 Spesialrom 45,0 34,3 45,0 Observasjonsseng 30,0 24,4 30,0 Arealstandarder - m2 netto per Bemerkning Medisinske servicefunksjoner Intensivsenger 50,0 42,0 50,0 Postoperativ 16,0 16,0 16,0 Operasjon, inneliggende 120,0 110,0 120,0 Operasjon, dag 120,0 110,0 120,0 Billeddiagnostikk, angio, CT, MR, 90,0 90,0 90,0 intervensjon Billeddiagnostikk, UL 70,0 50,0 70,0 Billeddiagnostikk, øvrige 70,0 70,0 70,0 Fødestue 70,0 65,0 70,0 Arbeidsplass, medisinsk biokjemi og 15,0 Ekskl. spesial laboratorier 12,0 15,0 transfusjonsmedisin/blodbank Arbeidsplass, patologi & medisinsk 15,0 Ekskl. spesial laboratorier 15,0 15,0 mikrobiologi arb. plass Donortapning 15,0 10,0 15,0 4

5 Arealstandarder - m2 netto per Bemerkning Kontorfunksjoner og service Kontorarbeidsplass 8,5 Per kontorplass, inkl. 8,7 8,5 printer/kopirom og toalett. Ca. 50 % av kontorplassene er i landskap Kontorarb.plass til administrasjon 9,0 Per kontorplass, inkl. 9,5 9,0 printer/kopirom og toalett. Ca. 50 % av kontorplassene er i landskap Møterom 2,0 Per plass 1,7 2,0 Garderobeskap 0,8 Per skap 0,8 0,8 Overnattingsrom 15,0 inkl toalett og bad samt andel i 15,0 15,0 fellesom Personalkantine og kafeteria 2,1 Per plass 2,1 2,1 Denne oversikten vil antagelig bli endret når arbeidet i AGR 1 er avsluttet Oppsummering og fordeling av eventuelle oppgaver til neste For oppgaver videre i prosessen vises til merknader i høyre kolonne - ANSVAR Tidsfrist for å melde tilbake på de oppgaver som er gitt onsdag uke 9. Gruppeleder koordinerer dette arbeidet. Alle Alle Etter avsluttet en tilbakemelding fra alle deltakerne rundt bordet: Viktig å komme i gang med arbeidet i undergruppene. Viktig å skape samarbeid på tvers av sykehusene. Bekymring for at tidspresset i prosessen er for stort har ikke tid til å gå dypt nok i arbeidet. Fint og nyttig å se foretaket ssykehuset HF under ett. Bevisstgjøring av de daglige problemene ved driften - alle tre sykehuslokalisasjonene sett under ett. Godt ambisjonsnivå i prosjektet fornuftig nivå. Stort prosjekt. Litt skeptisk til rask fremdrift i prosjektet sett i sammenheng med historien rundt ssykehuset HF. Det er vanskelig å se helgelandssykehuset HF i fremtiden. Begynner å få føling med prosessen Eventuelt Innspill fra MEL: Det påpekes at psykisk helse og rus har stor avhengighet til somatikken for akutte tjenester og laboratorietjenester må ha nærhet til hverandre. Psykiatrien har ikke egne akuttmottak. Gruppeleder tar dette innspillet til oppsummeringsgruppen. 5

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.03.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

1.1. Lokalisering av samlet virksomhet på Våland med hovedvekt på nybygg

1.1. Lokalisering av samlet virksomhet på Våland med hovedvekt på nybygg Vedlegg 1- Sak 100/12 B Kap 4 i bygningsmessig utviklingsplan 1. Mulighetsstudier Mulighetsstudiene er laget av Leiv Nes Arkitekter AS og er beskrevet i egen rapport. I dette kapittelet beskrives og illustreres

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen Tema: Hva blir nytt i nytt sykehus Vi har spurt sju medarbeidere side 7 Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen side 4 11 operasjonsstuer i Moss Stor byggeaktivitet kommer, sier Asbjørn Elgen

Detaljer

Helgelandssykehuset HF/Helse Nord. 11. mai 2015

Helgelandssykehuset HF/Helse Nord. 11. mai 2015 Helgelandssykehuset HF/Helse Nord Utkast ambulanseplan 2015-2025 11. mai 2015 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: ASH / SMJ / OMR Kontroll: BHA

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Helsebygg Midt-Norge Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Trondheim, 26. mars 2003 Innhold Sammendrag...4 Innledning...4 Målsetning og

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Med laboratoriemedisin inn i fremtiden

Med laboratoriemedisin inn i fremtiden Med laboratoriemedisin inn i fremtiden Stjørdal, juni Innhold Innhold...2 Innledning...3 2 Sammendrag - forslag til tiltak...4 2.1 Organisering av tjenestene og samarbeid i forpliktende faglige nettverk...4

Detaljer

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN GRIMEBAKKEN HVA NA? UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN Bakgrunn Søndre Land kommune har pr. i dag en leiekontrakt med eier av Grimebakken, som går ut 31.12.15.

Detaljer

Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB Anbefalinger Gruppe 1 Riktigere og redusert bruk av tvang i behandlingen.

Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB Anbefalinger Gruppe 1 Riktigere og redusert bruk av tvang i behandlingen. GRUPPE 1 Kvalitetssikre registrering av data i eget HF for å sikre riktige data i NPR Gjøre Registreringsveilederen kjent/gjennomgang i hvor avd/divisjon/hf trekke ut essens. Se på faktiske tvangsbruk

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS Rapport fra et interregionalt prosjekt ##### 11.11.2013 1 Til Helse Nord RHF v/ad Helse Midt-Norge RHF v/ad Helse Vest RHF v/ad Helse Sør-Øst RHF v/ad Forord og oppsummering

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Kjeller og Oslo 15. mars 2015 2 Arbeidsgruppen for vurdering av arbeidsmiljørisikoer

Detaljer

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent Møtetype: SAP HR statusmøte mellom SSØ og UNINETT FAS Til stede: Øyvind Akselsen, SSØ, Geir Knudsen, SSØ, Stein Hagen, SSØ, Nils Rydland, SSØ, Ole Anders Sandtrøen, KD, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Eirin

Detaljer