Overordnet utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF 2025

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overordnet utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF 2025"

Transkript

1 Møtereferat fra prosjekt Overordnet utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF 2025 Møte i Arbeidsgruppe 1: Framskriving av pasientaktivitet Møte i Arbeidsgruppe: Bygg Møte i Arbeidsgruppe: Transport Møte i Arbeidsgruppe: Stabilisering og rekruttering Møte i Styringsgruppen Oppsummeringsmøte Møtetype: Arbeidsgruppemøte Møtedato: kl Møtested: Helgelandssykehuset HF Sandnessjøen, møterom(18) - auditoriet Referent: Stig Morten Jensen, Hospitalitet Neste møte / Mosjøen møteplan: Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Mo i Rana Tilstede fra AGR 1 Helgelandssykehuset HF Fred Mürer Gruppeleder / Med. Direktør Istvan Gal IGA Avd.leder medisinske leger Mo i Rana Stefan Dehof SDE Kirurgisk overlege Mo i Rana Gunleiv Birkeland GBI Avd.leger kirurgiske leger Mosjøen Hans Henrik Strøm HHS Medisinsk overlege Sandnessjøen Svein Arne Monsen SAM Områdesjef kir/akutt.. Sandnessjøen Anne Sofie Tverbakk AST Hovedtillitsvalgt NSF Tor Inge Johansen TIJ Praksis koordinator Britt Blaunfeldt Pettersen BBP Kommuneoverlege Hattfjelldal Åse Valla ÅVA Kommuneoverlege Hemnes Dag Utnes DUT Brukerrepresentant, Mosjøen Hospitalitet as Arild Sundt-Hansen ASH Prosessledelse Stig Morten Jensen SMJ Sekretariat/prosessledelse Lise Aagaard Rådgiver Ikke møtt: Reidar Berntsen RBE Avd.leder medisinske leger Mosjøen Ida Søfting Berg ISB Foretakscontroller HF Andre deltakere tilstede på sak: 1

2 Vedlegg: AGR 1 Presentasjon fra møte 2 Rapport fra Riksrevisjonen Funksjonsfordeling - fordeler og utfordringer notat FAM Utsendt med møteinnkallingen: Diskusjonsnotat fra gruppeleder Saker: Sak Tema Innhold Referat møte 1 Gjennomgang, kommentarer, godkjenning av referatet fra møte 1 Referatet ble godkjent. Sentralt i dette møtet er presentasjonen som ble vist i møtet. Denne vedlegges referatet Virksomh. Gjennomgang gjestepasienter -tilbakeføring basert på de innhentete data Gjestepasientlekkasjer: Dette arbeidet bygger på tall fra SKDE. Fordelt på sykehus er de store gruppene av gjestepasienter fordelt på: Sykehus Døgnopphold Liggedager Poliklinikk Dag UNN HF NLSH HF Helse Nord-Trøndelag HF St. Olavs Hospital HF Totalt Kvalitetssikring av tallene med hensyn til Bindal, som ikke skal regnes med. Gjestepasienter hvor stor andel er realistisk å kunne ta hjem? Kan pasienten behandles i Helgelandssykehuset? Ca. halvdelen av liggedagene er på universitetssykehus Hvis hjemtaking er mulig, hvor mange vil da søke behandling i Helgelandssykehuset? Fritt-valg problematikk Brutt ned på funksjoner er bildet som følger: (Se bilde 4 i presentasjonen) Hoveddiagnosegruppe Døgnopphold Liggedager Poliklinikk Dag Sykdom i nervesystem Øyesykdom Øre/nese/halssykdommer Sykdom i åndedrettsorgan Sykdom i sirkulasjonsorgan Sykdom i fordøyelsesorgan Sykdom i lever, galle, bukspyttkjertel Sykdom i skjelett/muskelsystem/bindevev Sykdom i hud og underhud Indresekretoriske, ernærings- og stoffskiftesykd Nyre- og urinveissykdom Sykdom i mannlige kjønnsorganer Sykdom i kvinnelige kjønnsorganer Sykdom under svangerskap, fødsel og barsel Nyfødt m/tilst. i perinatalperioden Sykdom i blod, bloddannende org og immunapp Myeloproliferative sykdommer og lite diff. svulste Infeksiøse og parasittære sykdommer Psykiske lidelser og rusproblemer Skade, forgiftning etc Forbrenninger Faktorer som påvirker helsetilst - annen kontakt Signifikant multitraume Sykdommer i bryst Utenom hoveddiagnosegruppene Totalt Senger 85 % 65 2

3 Pasienter med heldøgnsopphold som er direkte overført fra Helgelandssykehuset HF er ikke regnet med. Hoveddiagnosene med mest potensiale: Heldøgnsopphold: Sykdommer i skjelett/muskelsystem Ortopedi/reumatologi) Poliklinikk: Hudsykdommer, ØNH Det estimeres at ca. 70 % av de 50 % som ikke er behandlet i universitetssykehus, er mulig å ta hjem. Dette tilsvarer ca. 20 senger Virksomh. Lekkasje sørfylket; Bindal etc. Gjennomgang omfang og innvirkning/ikke innvirkning på virksomhet Gruppen konkluderer med at lekkasjen fra sørfylket Bindal skal tas ut av beregningene. De har i dag ca. 95 % lekkasje. Det er innbyggere i Bindal I 2025 estimerer SSB folketallet til 1374 innbyggere Virksomh. Omstilling og effektivisering - Prosessen vil løpe som følger: Forutsetninger: For de tre sykehusenheter i Helgelandssykehuset 2012 omfattende Opphold, liggedager, dagbehandling og polikliniske besøk Pasienter med 0 liggedager (dagpasienter) Korttidspasienter akutte og elektive opp til 2 dagers liggetid Fordelt på sykehusenheter: Sandnessjøen Mosjøen Mo i Rana Fordelt på spesialiteter for hvert sykehus Fordelt på aldersgrupper: 0-17 år, år, år, år, år og 85 år + 3

4 Fremskrivningen i 3 trinn: Trinn 1: Demografisk fremskriving etter befolkningsutviklingen i opptaksområdet Kommunene i opptaksområdet fordelt på aldersgruppene / Forslag Helgeland møte 2 Helse Finnmark, Utviklingsplan 2030 (Utkast) Helse Møre og Romdal, Utviklingsplan 2030 Demografisk fremskrivning Befolkningsutvikling Befolkningsutvikling Befolkningsutvikling Realvekst (sykdomsutvikling, teknologi og 10 % på alle pasientgrupper 10 % på alle pasientgrupper (fokus Ingen realvekst inneliggende pasienter kreft og dialyse) pasientforventninger Realvekst dagpasienter faktor 1,8 og poliklinikk 1,6 Omstilling til dagbehandling Befolkningsutvikling jf. middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM) Aldersgruppe Endring i % ,8 % ,1 % ,0 % ,4 % ,3 % ,6 % Total ,7 % Ekskl. Bindal: innbyggere i 2012 og i 2025 Trinn 2: Hensyntaken til realvekst, dvs. epidemiologi, trends og pasientforventninger En vekst i pasientaktivitet som kommer i tillegg til den demografiske fremskrivning For Helgelandssykehuset er en realvekst på 10 % lagt inn i denne foreløpige beregningen. Trinn 3: Omstilling og effektivisering Omstilling av inneliggende pasienter til dagbehandling og innleggelse i observasjonspost Innleggelse i observasjonspost mest relevant for ett samlet Helgelandssykehus Reduksjon i liggetiden Her følger forslag til faktorer sammenliknet med Helse Finnmark og Helse Møre og Romsdal. Dette må gruppen ta stilling til. Innspill til gruppeleder som koordinerer: Fremskrivningsforutsettinger Fremskrivningsforutsettinger Omstilling til observasjonspost 75 % av elektive kortidsinnleggelser opp til 2 døgn omstilles til dag (ekskl. føde) Forslag Helgeland møte 2 75 % av akutte korttidsinnleggelser omstilles til obs. 75 % av elektive kortidsinnleggelser opp til 2 døgn omstilles til dag (ekskl. føde) Helse Finnmark, Utviklingsplan 2030 (Utkast) 75 % av akutte korttidsinnleggelser omstilles til obs. Dagkirurgi: Til dels inneholdt i realvekst. Dessuten 10 % av elektive 1 og 2 døgnsinnleggelser Medisinsk dagbehandling: Inneholdt i realvekst Helse Møre og Romdal, Utviklingsplan % av akutte 1- og 2 døgnsinnleggelser og 10 % av 3- døgns Gjennomsnittlig liggetid 1 døgn Gjennomsnittlig liggetid 1 døgn Gjennomsnittlig liggetid 1 døgn 50 % utskrives fra obs og får et 50 % utskrives fra obs og får et 60 % utskrives fra obs og tilhørende ekstra poliklinisk besøk ekstra poliklinisk besøk liggedager spares Effektivisering i sykehus & samhandling 50 % overføres til normal seng 50 % overføres til normal seng 40 % overføres til normal seng, og for disse spares 0,6 liggedag Det spares 1 liggedg per omstilt pasient Det spares 1 liggedg per omstilt pasient 16 % reduksjon av restliggedager 16 % reduksjon av restliggedager 5,5 % resuksjon av liggetid Ingen utskrivningsklare pasienter Reduksjon opphold og liggedager 8% Reduksjon liggetid 3,8 % 4

5 Fremskrivningsforutsettinger Hotell Forslag Helgeland møte 2 Helse Finnmark, Utviklingsplan 2030 (Utkast) Helse Møre og Romdal, Utviklingsplan 2030 En andel av restliggedager(i gjennomsnitt ca. 13 %) overføres Kirurgi/ortopedi: 10 % Medisin og nevrologi: 5 % ØNH og øye: 50 % Føde: 70 % Fremskrives i forhold til pasientutvikling plus 15 % effektivisering Bemanning Foreløpige fremskrivningstall for Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana vises i presentasjonen bilde 14, 15 og 16. Samlet vil et nytt Helgelandssykehus HF se ut som følger første utkast uten endringer fra møte 2. Helgelandsykehuset Opphold Liggedager Obs Poliklinikk Dag Opphold Liggedager Obs Poliklinikk Kirurgi Ortopedi Gynekologi/føde ØNH Øye Medisin Onkologi/hematologi Nevrologi Fysikalsk medisin & rehab Pediatri Arbeidsmedisin Annet Total Utvikling i % fra 2012 til % -5% 21% 36% Antal senger % belegg for pediatri og observasjon, 85 % for øvrige Dag Kommentarer fra AGR 1: Sengehotell kan være aktuelt. Hospitalitet lager beregninger både for et nytt sykehus og videre drift på dagens tre lokalisasjoner. Kriteriene fra Helse Møre og Romsdal benyttes. Samhandling: Det finnes pr i dag nesten ingen utskrivningsklare pasienter i helseforetaket. Foreslått faktor på 10 % vurderes på nytt av AGR 1, ift høyt sykehusforbruk og effekt av samhandlingsreformen. Bemanning er også en faktor i omstillingsprosessen. Det gjøres en fremskrivning til Deretter foreslår Hospitalitet en effektiviseringsfaktor på -15 % fram til Dette bringer bemanningstallet tilbake på 2012 nivå. AGR 1 ber om beregning av bemanningen ved alle tre sykehus lokaliseringer som i dag Virksomh. Virksomhetsbeskrivelse Gruppeleder ser videre på dette området og koordinerer med gruppen. Det planlegges 4 lokalmedisinske sentre se vedlagte notat fra Oversikt over etablerte/planlagte kommunale ø.hj.senger fremskaffes. Ved videre beregninger bes Hospitalitet også synliggjøre muligheter for endring i virksomheten som følge av samling av funksjoner i alternativ 2 og 3. Barneleger i vakt og evt. barneavdeling som følge av én fødeavdeling, og utvidet endoscopifunksjon (ERCP) var nevnt som eksempler. Slike muligheter kan gripe inn i vedtatt funksjonsfordeling i Helse Nord og må avklares. SMJ 5

6 Virksomh. Arealstandarder og utnyttelsesgrader - Arealstandarder: Arealstandarden er et uttrykk for et gjennomsnittligt arealbehov til en kapasitet, f.eks. Sengerom, poliklinikkrom, dagplass, operasjonsstue m.fl. Arealstandarden oppgis i m2 netto per kapasitet inkl. birom og støttefunkjoner for eksempel forberedelse, depoter, personalerom, resepsjoner, venteplasser Ekskl. kontorfunksjoner (kontorarbeidsplasser og møterom) Kontorfunksjoner har egne standarder Arealstandarderne er erfaringsbasert fra mange prosjekter i Norge og Danmark og utvikles løpende Forslag Helgeland: fra igangværende Idéfase OUS som tar hensyn til de siste oppdateringer. Arealstandarder - m2 netto per enhet inkl. birom ekskl. kontor & møte Forslag Helgeland Helse Møre og Romsdal utvikl plan OUS idéfase Helse Finnmark utv plan (utkast) Kliniske funksjoner Senger (somatikk) 30,0 30,0 30,0 32,0 Senger medisinsk overvåking 40,0 29,6 40,0 40,0 Infeksjonsmedisin 37,0 37,0 37,0 39,0 Senger barn 42,0 39,0 42,0 42,0 Senger hotell 25,0 23,0 25,0 25,0 Dagplass dialyse og kemoterapi 20,0 20,0 20,0 Dagplass, øvrig somatikk 15,0 15,0 15,0 18,0 Poliklinikkrom, standard 30,0 30,0 30,0 30,0 Spesialrom 45,0 34,3 45,0 45,0 Observasjonsseng 30,0 24,4 30,0 30,0 Arealstandarder - m2 netto per enhet inkl. birom ekskl. kontor & møte Forslag Helgeland Bemerkning Helse Møre og Romsdal utvikl plan OUS idéfase Helse Finnmark utv plan (utkast) Medisinske servicefunksjoner Intensivsenger 50,0 42,0 50,0 50,0 Postoperativ 16,0 16,0 16,0 16,0 Operasjon, inneliggende 120,0 110,0 120,0 120,0 Operasjon, dag 120,0 110,0 120,0 120,0 Billeddiagnostikk, angio, CT, MR, 90,0 90,0 90,0 90,0 intervensjon Billeddiagnostikk, UL 70,0 50,0 70,0 30,0 Billeddiagnostikk, øvrige 70,0 70,0 70,0 70,0 Fødestue 70,0 65,0 70,0 70,0 Arbeidsplass, medisinsk biokjemi og 15,0 Ekskl. spesial laboratorier 12,0 15,0 15,0 transfusjonsmedisin/blodbank Arbeidsplass, patologi & medisinsk 15,0 Ekskl. spesial laboratorier 15,0 15,0 15,0 mikrobiologi arb. plass Donortapning 15,0 10,0 15,0 15,0 Arealstandarder - m2 netto per enhet inkl. birom ekskl. kontor & møte Forslag Helgeland Bemerkning Helse Møre og Romsdal utvikl plan OUS idéfase Helse Finnmark utv plan (utkast) Kontorfunksjoner og service Kontorarbeidsplass 8,5 Per kontorplass, inkl. 8,7 8,5 9,0 printer/kopirom og toalett. Ca. 50 % av kontorplassene er i landskap Kontorarb.plass til administrasjon 9,0 Per kontorplass, inkl. 9,5 9,0 9,0 printer/kopirom og toalett. Ca. 50 % av kontorplassene er i landskap Møterom 2,0 Per plass 1,7 2,0 2,0 Garderobeskap 0,8 Per skap 0,8 0,8 0,8 Overnattingsrom 15,0 inkl toalett og bad samt andel i 15,0 15,0 15,0 fellesom Personalkantine og kafeteria 2,1 Per plass 2,1 2,1 2,1 AGR 1 skal ta stilling til de foreslåtte arealstandardene. Innspill til gruppeleder som koordinerer dette. Angio / billeddiagnostikk legges inn i oversikten. Mammografi-screening tas 6

7 ut. Utnyttelsesgrader: (Presentasjon bilde 22 25) Angir hvor effektivt kapasitetene skal utnyttes Senger: oppgis i belegg %, dvs. antall dager i året, hvor sengen er belagt Undersøgelses-/behandlingsfunksjoner: Antall arbeidsdager per år og effektive timer per arbeidsdag Undersøkelses-/behandlingstid er pasienttid i rommet Forslag Helgeland: fra igangværende utviklingsplan for Helse Finnmark, som i størrelse svarer noenlunde til Helgelands sykehusenheter. Avklares videre. Hvis det tales om ett sykehus for hele Helgeland kan det vurderes å justere denne forutsettingen / Kommentar til tabellen under: 6 timer effektiv tid tilsvarer ca. 7,5 til 8 timers åpningstid, dvs full normal arbeidstid. 10 timers effektiv tid - tilsvarer ca. 12,5 timers åpningstid. Utnyttelsesgrad senger - belegg % Forslag Helgeland Kommentarer Helse Finnmark utvikl plan (utkast) HMR utvikl plan Senger Somatiske senger 85% 85% 85% Barn 70% Redusert pga. små 70% 70% enheter og sesongvariasjon Hotell 70% Redusert pga. lukning i helg 70% 70% Observasjon 70% Redusert utnyttelsesgrad pga. ØHJ og lille 70% 70% Utnyttelsesgrader undersøkelse- og Forslag Helgeland Helse Finnmark Utviklingsplan (Utkast) Helse Møre og Rpmsdal behandlingsfunksjoner Poliklinikk Effektive Min per pasient Effektive Min per Kommentarer Utviklingsplan Effektive Min per Kommentarer per timer per (pasienttid i per år timer per pasient dager per timer per pasient år arbeidsdag rummet) arbeidsdag (pasienttid i år arbeidsdag (pasienttid i rummet) rummet) Kirurgiske fagområder Medisinske fagområder Dagområder Pasienter per plass Pasienter Pasienter per per per dag dager per år per plass per dager per plass per dag år dag år Dagplass, dialyse 200 1, , Dagplass, øvrige 200 1, , ,5 Billeddiagnostikk Effektive Min per prosedyre Kommentar Effektive Min per Effektive Min per Kommentarer per timer per dager per år timer per prosedyre dager per timer per prosedure år arbeidsdag arbeidsdag år arbeidsdag Konv rtg % i dagtid % i dagtid UL % i dagtid % i dagtid CT % i dagtid % i dagtid MR % i dagtid % på dagtid Mammografi % i dagtid % i dagtid Angio/intervensjon % i dagtid Utnyttelsesgrader undersøkelse- og Forslag Helgeland Helse Finnmark Utviklingsplan (Utkast) Helse Møre og Rpmsdal behandlingsfunksjoner Operasjon Effektive Min per operasjon Effektive Min per Kommentar Utviklingsplan Effektive Min per Kommentar per timer per (pasienttid i per år timer per operasjon dager per timer per operasjon år arbeidsdag rummet) arbeidsdag (pasienttid i år arbeidsdag (pasienttid i rummet) rummet) Kirurgi % i dagtid % i dagtid Tann/kjeve % i dagtid % i dagtid Gyn/obs % i dagtid % i dagtid ØNH % i dagtid % i dagtid Øye % i dagtid % i dagtid Medisin, hud % i dagtid Dagkirurgi % i dagtid % i dagtid AGR 1 må ta stilling til de foreslåtte faktorene. Gruppeleder koordinerer Avslutning Oppsummering og fordeling av eventuelle oppgaver til neste møte For videre oppgaver i prosjektarbeidet vises til anmerkninger i høyre kolonne ANSVAR. 7

8 Frist for de oppgaver som er gitt er medio uke Eventuelt Rapport fra Riksrevisjonen sendes med referatet Kommentarer fra deltakerne i AGR 1ved avslutningen av møtet: Betenkelighet ved hvilket nivå man skal legge seg på i areal beregningene - kontor arealer trekkes frem. Skepsis til effektiviseringsfaktor på 15 % i bemannings fremskrivningen for Fint med sammenlikning til andre helseforetak i prosessen. Det er viktig å være nøkterne i prosessen. Fint å få satt tall på prosessen, men geografiske forhold må også telle inn. Funksjonene i alle alternativene må defineres. Innspill til gruppeleder om utfordringer ved de forskjellige alternativene. Viktig å se prosjektet i sammenheng med kommunenes arbeid. Trender, samhandling, etc. vil påvirke utfallet i prosessen. Alternativ 1 må også ses på i lys av at visse funksjoner kan samles i et av sykehusene. Nyttig møte mye å tenke på Viktig å beskrive mulighetene ved de ulike alternativene, ikke bare konsekvensene. SMJ 8

Møtereferat fra prosjekt Overordnet utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF 2025

Møtereferat fra prosjekt Overordnet utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF 2025 Møte i Arbeidsgruppe 2: Bygg Møtereferat fra prosjekt Overordnet ings for ssykehuset HF 2025 Møte i Arbeidsgruppe: Transport Møte i Arbeidsgruppe: Stabilisering og rekruttering Møte i Styringsgruppen Oppsummerings

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27.05.2008

Detaljer

Version 1.00 Dato: 18.10.2001 [Ementor MC]P:\Kompnett\HFP Nye SiA-rev.3.doc Ansvarlig/dok.ejer SDH//S

Version 1.00 Dato: 18.10.2001 [Ementor MC]P:\Kompnett\HFP Nye SiA-rev.3.doc Ansvarlig/dok.ejer SDH//S +29(')81 6-216 352*5$0 )25 01.10.2001 ,QQKROGVIRUWHJQHOVH Side )RURUG 5HV\PpVDPPHQGUDJ 1.1. Målsetning...3 1.2. Organisering...3 1.3. Demografi og pasientgrunnlag...3 1.4. Fremtidige driftskostnader og

Detaljer

Pasientstrømmer ut av Helse Nord

Pasientstrømmer ut av Helse Nord Pasientstrømmer ut av Nord Av Ragnar Joakimsen Gro K. Rosvold Berntsen Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering SKDE Nord 3. 10-05 1 Oppsummering: Godt over 95 % av alle kontakter utføres i Nord

Detaljer

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 23.06.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 057/10 B Arealplan for Helse Stavaner HF Arkivsak 0 2010/445/012 Bakgrunn

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 . Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 Helse Nord RHF Februar 2014 Innholdsfortegnelse Ordliste/forkortelser... 4 Sammendrag... 5 1 Innledning og bakgrunn... 9 1.1 Brystkreft... 9

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

SINTEF RAPPORT TITTEL. Konseptrapport UNN Narvik. FORFATTER(E) Asmund Myrbostad, Marte Lauvsnes OPPDRAGSGIVER(E) UNN HF

SINTEF RAPPORT TITTEL. Konseptrapport UNN Narvik. FORFATTER(E) Asmund Myrbostad, Marte Lauvsnes OPPDRAGSGIVER(E) UNN HF SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning Konseptrapport UNN Narvik Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Teknobyen innovasjonssenter Abels gt 5 7030 Trondheim Telefon:

Detaljer

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520 ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: 1. Notat vedr budsjett 2007- status Saksbehandlers kommentar: 1. Budsjett 2007 v/ass.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Styresak 62-2014 Kliniske kontorplasser i Helse Nord dekningsgrad, oppfølging av styresak 141-2013

Styresak 62-2014 Kliniske kontorplasser i Helse Nord dekningsgrad, oppfølging av styresak 141-2013 Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 62-2014 Kliniske kontorplasser i Helse Nord dekningsgrad, oppfølging av styresak 141-2013 Bakgrunn

Detaljer

Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord

Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord Medisinsk ø-hjelp i Helse Nord En analyse av medisinsk øyeblikkelig hjelp til befolkningen i Helse Nord, 2011. Analyseenheten, SKDE Helse Nord August 2013 I denne rapporten belyses forbruk av medisinsk

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN FORSLAG TIL YTTERLIGERE FORBEDRINGSTILTAK 30.06.2008 INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Rapport fra en intern arbeidsgruppe. Forslag til forbedringer. Kvinne-og barnedivisjonen Helse Stavanger

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Revisjon av inntektsmodell somatikk. Innstilling fra regional prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF

Revisjon av inntektsmodell somatikk. Innstilling fra regional prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Revisjon av inntektsmodell somatikk Innstilling fra regional prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Utgitt av: Helse Nord RHF Dato: 15. februar 2013 Innholdsfortegnelse Forkortelser...

Detaljer

Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord. Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF

Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord. Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Til Helse Nord RHF Vedlagt er rapport som dokumenterer prosjektgruppens

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

Forslag til inntektsmodell Helse Nord RHF for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige.

Forslag til inntektsmodell Helse Nord RHF for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. Styresak 34/2011: Forslag til inntektsmodell Helse Nord RHF for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. Møtedato: 25.-26.05.11 Møtested: Sandnessjøen/Dønna Innledning

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 201000xxx 038 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 18-2010 NYBYGG

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS.

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 April 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer