Revisjon nr Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus Beregning av arealbehov i ulike scenarier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon nr. 4 20.1.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av arealbehov i ulike scenarier"

Transkript

1 Revisjon nr Sykehuset Innlandet HF Strategisk fokus 2025

2 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0 FAS Justeringer etter Oppdragsgivers gj.gang FAS Samlet oppdatering av dokumenter etter gjennomgang med Oppdragsgiver FAS Inkludert alt 2B-2 nybygg Hamar FAS Samlet gjennomgang FAS Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: MAA/ LAA/ Kontroll: FAS Dato: FAS Dokumenttittel: Strategisk fokus 2025 Hospitalitet as Lysaker Torg Lysaker Telefon Hospitalitet as Side 2 av 4

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Sykehus - Benevnelser og innhold Metodisk tilnærming Metode og forutsetninger Samhandlingsreformen, ambisjoner og effekter Samhandlingsreformen - status Finansiering Forventet effekt på sykehuskapasiteten Sonjatun helsesenter Sykestuemodellen i Finnmark Fosen DMS Hallingdal sjukestugu Anvendelse av effektene Befolkningsutvikling Usikkerhet og bruk av tallene Pasientframskriving Arealberegning Arealstandarder og utnyttelsesgrader Arealbehov knyttet til scenarier og lokalisasjoner Nåværende bruttoareal Vedlegg - Arealberegninger Arealberegninger Scenario Hamar Elverum Gjøvik Lillehammer Arealberegninger Scenario 2A Akuttsykehus A (Hamar) Akuttsykehus B (Lillehammer) Arealberegninger Scenario 2B Akuttsykehus C (Hamar) Akuttsykehus D (Lillehammer) Elverum Gjøvik Arealberegning Scenario 3A Akuttsykehus E Arealberegninger Scenario 3B Akuttsykehus F Hamar Elverum Gjøvik Lillehammer Hospitalitet as Side 3 av 4

4 6.6 Arealberegninger Tynset og Kongsvinger - Alle scenarier Tynset Kongsvinger Tabell liste Tabell 1 - Sykehusvirksomhet sammenlignet med sykestuevirksomhet i Finnmark... 5 Tabell 2 - Sammenligning sykehusforbruk mellom sjukestugukommuner og øvrige... 6 Tabell 3 - Befolkningsutvikling for Hedmark og Oppland (SSB MMMM)... 7 Tabell 4 - Demografisk pasientframskriving for SI, etter omstilling og effektivisering... 8 Tabell 5 - Demografisk pasientframskriving Hamar, etter omstilling og effektivisering... 8 Tabell 6 - Demografisk pasientframskriving Elverum, etter omstilling og effektivisering... 8 Tabell 7 - Demografisk pasientframskriving Gjøvik, etter omstilling og effektivisering... 9 Tabell 8 - Demografisk pas.framskriving Lillehammer, etter omstilling og effektivisering.. 9 Tabell 9 - Demografisk pas.framskriving Kongsvinger, etter omstilling og effektivisering.. 9 Tabell 10 - Demografisk pasientframskriving Tynset, etter omstilling og effektivisering.. 10 Tabell 11 - Arealstandarder for sykehusfunksjoner Tabell 12 - Utnyttelsesgrader senger Tabell 13 - Utnyttelsesgrader dag, poliklinikk, undersøkelse og dagbehandling Tabell 14 - Areal per scenario Tabell 15 - Areal per lokalisasjon i Scenario Tabell 16 - Areal per lokalisasjon i Scenario 2A Tabell 17 - Areal per lokalisasjon i Scenario 2B Tabell 18 - Areal per lokalisasjon i Scenario 3A Tabell 19 - Areal per lokalisasjon i Scenario 3B Tabell 20 nåværende bruttoareal per sykehus Hospitalitet as Side 4 av 4

5 1 Innledning I det følgende beskrives resultatene av teoretiske beregninger av arealbehov i ulike scenarier, for organisering av de somatiske sykehusene i Sykehuset Innlandet HF (SI). Beregningene er en delleveranse til prosjekt Strategisk fokus Dagens situasjon består av seks somatiske sykehus lokalisert på Lillehammer, Gjøvik, Hamar, i Elverum, samt på Kongsvinger og Tynset. Scenariene tar for seg organisering av sykehusene som ligger rundt Mjøsa, dvs. Hamar, Elverum, Lillehammer og Gjøvik. Sykehusene på Kongsvinger og Tynset forutsettes i denne omgang videreført med samme funksjoner som i dag. I styresak vedtok styret i Sykehuset Innlandet å «be administrerende direktør igangsette utredning av følgende scenarier for fremtidig somatisk sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet: 1. Videreutvikling av dagens nettverksmodell 2. To akuttsykehus i Mjøsregionen med desentraliserte lokalsykehus/lms-tilbud (lokalmedisinske sentra) 3. Ett akuttsykehus i Mjøsregionen med desentraliserte lokalsykehus/lms-tilbud (lokalmedisinske sentra) For scenariene 2 og 3 forutsettes utredning av følgende to alternativer: A. Avvikling av sykehusene rundt Mjøsa (Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Elverum) som ikke blir tillagt akuttfunksjon B. Fortsatt aktivitet ved de sykehusene rundt Mjøsa (Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Elverum) som ikke blir tillagt akuttfunksjon Administrerende direktørs utredning skal munne ut i et nytt høringsdokument 2 Sykehus - Benevnelser og innhold I utredningen er følgende benevnelser av sykehus benyttet: Akuttsykehus - Sykehus som i prinsippet kan ha alle akuttfunksjoner Sykehus elektiv/dag/pol - Sykehus med elektiv døgnvirksomhet, dagbehandling og poliklinikker Sykehus dag/pol - Sykehus med dagbehandling og poliklinikker Hospitalitet as Side 1 av 34

6 3 Metodisk tilnærming 3.1 Metode og forutsetninger Hospitalitet har benyttet følgende metode for arealberegning av scenariene: Befolkningsutvikling Omstilling Effektivisering Pasientaktivitet Bemanning 2010 Pasientaktivitet Bemanning 2025 Utnyttelses grader Kapacitetsbehov Senger - Poliklinikker - OP stuer - Kontorer - etc. Areal standarder Nettoareal 2025 Bruttoareal 2025 Servicearealer Brutto/netto faktor Det tas i prinsippet utgangspunkt i nåværende aktivitet og bemanning. Tallene fremskrives basert på befolkningsutviklingen samt en omstilling og effektivisering av pasientbehandlingen. Kapasiteter som f.eks. senger beregnes på grunnlag av utnyttelsesgrader, og nettoareal beregnes på grunnlag av arealstandardarder og vurdering av servicearealer. Nettoareal omsettes til bruttoareal med en brutto/netto faktor. Det foretas framskrivning og beregning av basisareal for hvert av de 6 sykehusene. Dette tas som utgangspunkt for beregning av scenariene, som skissert på figuren nedenfor: Pasienter & bemanning 2010 Ha Pasienter & bemanning & basisareal 2025 Ha Scenarier El Li El Li 2A 2B Gj Ko Gj Ko 3A 3B Ty Ty Hospitalitet as Side 2 av 34

7 Utgangspunktet for arealberegningen er datagrunnlag i form av nåværende pasientaktivitet og bemanning i 2010, for hvert av de 6 sykehusenhetene i SI. Pasientdata er deretter aldersfordelt på opphold, liggedager, dagbesøk og poliklinikk for hver hovedspesialitet. Framskrivning av pasientaktiviteten til 2025 er basert på følgende forutsetninger: Demografisk utvikling for Hedmark og Oppland for de valgte aldersgrupper frem til 2025, basert på befolkningsdata fra Statistisk Sentralbyrå Omstilling av inneliggende pasienter til dagbehandling og innleggelse i observasjonsseng o o 75 % av elektive inneliggende pasienter med opp til 2 døgns liggetid overføres til dagbehandling. For disse pasientene beregnes også et poliklinisk besøk. 75 % av ØHJ inneliggende pasienter med opp til 2 døgns liggetid overføres til observasjonsseng i akuttmottak. 60 % av disse utskrives fra observasjonsseng, og resten (40 %) overføres til ordinær seng. Resterende liggedager etter fradrag for de pasienter som overføres til dagbehandling og observasjon reduseres med ytterligere 20 %. Dette samsvarer med effektiviseringsforutsetninger som benyttes i Strategisk utviklingsplan for Oslo Universitetssykehus (2011), mens tilsvarende tall for nytt østfoldsykehus er 34 %. 3.2 Samhandlingsreformen, ambisjoner og effekter Det er per i dag vanskelig å kvantifisere kommende effekter av samhandlingsreformen. Nedenfor summeres kjente data som kan brukes i estimater Samhandlingsreformen - status la regjeringen frem forslag til lov om folkehelsearbeid, forslag til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og stortingsmeldingen om Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ). Her er et sammendrag av regjeringens ambisjon: Nasjonal helse- og omsorgsplan legger den politiske kursen for de neste fire årene. Planen inneholder juridiske, økonomiske, organisatoriske og faglige grep som skal til for å sette samhandlingsreformen ut i livet, og ruste helse- og omsorgstjenesten for fremtiden. Regjeringen vil videreutvikle en helse- og omsorgstjeneste som er blant verdens aller beste. Samhandlingsreformen innebærer målrettet satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid. En større del av helsetjenestene skal leveres i kommunene. Det skal lønne seg å bygge opp tjenester der folk bor og behandle sykdom så tidlig som mulig. Kommunene vil få flere oppgaver, og de vil få midler til å utføre dem. Regjeringen vil foreslå at fem milliarder kroner flyttes fra staten til kommunene. Forebygging er en viktig del av samhandlingsreformen. Folkehelseloven skal sikre at samfunnet fremmer helse, forebygger sykdom og utjevner sosiale helseforskjeller. Med den nye loven om kommunale helse- og omsorgstjenester får kommunene og sykehusene plikt til å inngå samarbeidsavtaler. Avtalene skal forhindre at pasienter blir liggende på sykehus fordi hjemkommunen ikke har noe tilbud til dem. Samarbeidsavtalene skal legge til rette for at pasientene behandles i kommunene hvis de der får et like godt eller bedre tilbud som på sykehus. Bedre samhandling mellom kommuner og sykehus, og bedre samarbeid mellom sykehus skal bidra til bedre og raskere behandling. Kvalitet skal være i fokus. Lokalsykehusene skal ha en viktig rolle i det nære helsetilbudet, særlig for de som trenger helsetjenester ofte, og flere tjenester må tilbys i pasientens nærmiljø. Hospitalitet as Side 3 av 34

8 Ny teknologi og nye metoder krever samtidig ytterligere spesialisering. For å sikre god og riktig kompetanse vil det bygges sterke fagmiljøer Finansiering Om finansiering framkommer bl.a. følgende fra regjeringens dokumenter: Kommunene vil få flere oppgaver og midler til å utføre dem. Regjeringen vil for neste år foreslå å flytte fem milliarder kroner fra staten til kommunene for å dekke kommunenes utgifter til sykehusbehandling og til å bygge opp tilbud for utskrivningsklare pasienter. Det skal lønne seg for kommunene å forebygge sykdom og bygge opp egne tilbud. Derfor tar vi nå flere grep, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Kommunal medfinansiering: Kommunene skal betale en del av regningen når innbyggerne legges inn på sykehus. Når kommunene er med på å betale for innleggelsene vil det føre til at de blir mer bevisste på viktigheten av å fremme helse og forebygge sykdom. Målet med kommunal medfinansiering er å få kommunene til å ta større ansvar for innbyggernes helse. De vil få overført midler i størrelsesordenen 4,2 milliarder kroner fra sykehusene til å betale sin del av sykehusregningen. Utskrivningsklare pasienter: For mange utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehus og vente fordi kommunen deres ikke har et tilbud til dem. Det er ikke bra for pasientene og det er kostbart for fellesskapet. Kommunene overtar ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra første dag. De får overført rundt 560 millioner kroner fra sykehusene til å etablere tilbud for disse pasientene. Spleiselag: Krav om at sykehus og kommuner skal undersøke muligheter for å lage spleiselag lokale samarbeidsprosjekter som kan erstatte behandling på sykehus. Rammene styrkes: Kommunenes økonomiske rammer skal styrkes. En større del av veksten i helsebudsjettene skal komme i kommunene i årene fremover. Øyeblikkelig hjelp i kommunen: Kommunene får plikt til å etablere tilbud med øyeblikkelig hjelp og døgntilbud for pasienter som har behov for behandling eller observasjon. Plikten skal fases inn i perioden Tilbudene skal fullfinansieres. For 2012 vil dette beløpe seg til om lag 260 millioner kroner. Flere kommuner har allerede i dag etablert døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. Blant dem er Fosen distrikts-medisinske senter. Tilbudet ved senteret har blant annet vært til nytte for KOLS-pasienter som ikke er så dårlige at de må legges inn på sykehus, men som likevel trenger hjelp og oppfølging. I statsbudsjettet for i år økte regjeringen satsingen på samhandling med ytterligere 200 millioner kroner til totalt 580 millioner kroner. Dette inkluderer midler til forebygging i kommunene Forventet effekt på sykehuskapasiteten Det foreligger ikke offisielle, konkrete forventninger om Samhandlingsreformens effekt på sykehuskapasiteten. I arbeidet med Nye Molde sjukehus ble det gjort en analyse av effekter, der man har gjennomført tiltak som synes beslektet med intensjonene til Samhandlingsreformen. Følgende referanser ble benyttet i analysen: Sykestuemodellen i Finnmark Sonjatun-kommunene knyttet til UNN-området (Narvik sykehus) Ørlandet og Fosen-kommunene Ål Sjukestugu i Hallingdal Disse enhetene ble valgt ut fordi de uttrykker en praksis i retning av det Samhandlingsreformen peker på, med forsterkede enheter som skal avlaste sykehusene, og aktive samarbeidsmodeller mellom sykehusene og kommunehelsetjenesten for å få fram disse effektene. Hospitalitet as Side 4 av 34

9 3.2.4 Sonjatun helsesenter Dette er et helsesenter etablert som et samhandlingstiltak mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Sonjatun har tjenester som radiologi, sykestue, observasjonsplasser og rehabiliteringsplasser. Samhandlingskommunene hadde i 2008 et gjennomsnittlig forbruk av liggedager i somatiske sykehus på 663 per 1000 innbygger per år, mens gjennomsnittet for hele UNNområdet var 898. Dvs. kommunene lå på 74 % av gjennomsnittsforbruket i området. Dersom tallene tolkes bokstavelig, indikerer de at opp til 25 % av behovet for liggedøgn i sykehus kan dekkes dersom enheter tilsvarende Sonjatun etableres. Mange faktorer kan sannsynligvis tale for å tolke tallene med forsiktighet, men de indikerer at man kan forvente redusert sykehusforbruk ved etablering av samhandlingsløsninger Sykestuemodellen i Finnmark Finnmark har ca. 40 sykestueplasser som dekker de fleste kommuner utenom sykehusenes vertskommuner (Kirkenes og Hammerfest). Sykestuenes virksomhet er sammenholdt med sykehusenes aktivitet i tabellen nedenfor. Det er ikke mulig å vite om innleggelser, liggedager og dagopphold i sykestuene ville endt med sykehusinnleggelse, men det er grunn til å anta at i alle fall en del av aktiviteten ville ført til opphold i sykehus. Tallene fra Finnmark kan indikere at i størrelsesorden 5-15 % av virksomheten kan ivaretas gjennom sykestuedrift. Den kvalitative og kostnadsmessig effekten er ikke kjent. Tabell 1 - Sykehusvirksomhet sammenlignet med sykestuevirksomhet i Finnmark Sykestuevirksomhet i Finnmark I sykestue I sykehus Totalt Sykestue i % av total Liggedager per 1000 innb Døgnopphold per 1000 innb Dagopphold per 1000 innb Fosen DMS Det er gjort en analyse for perioden av forbruket av tjenester ved St. Olavs Hospital fra kommunene Ørland, Bjugn og Åfjord sammenlignet med Hitra, Frøya og Snillfjord 1. Kommunene har til felles at de har sognet til Orkdal sykehus, og er relativt sammenlignbare. Sammenligningen gjelder antall liggedøgn, sykehusopphold og DRG-poeng (for alle pasienter, pasienter over 70 år og pasienter med muskel- og skjelettlidelser) 2. Materialet gir ikke grunnlag for å konkludere med at Fosen DMS har påvirket pasientstrømmen til St. Olavs Hospital. Fosen DMS har 1-2 senger for prehospital observasjon. Innleggelse forordnes av primærlege på vakt ut fra kriteriet at pasienten ellers ville blitt innlagt i sykehus, men vurderes til å kunne observeres prehospitalt når muligheten finnes. 70 % av disse pasientene ble ikke sendt videre til sykehus, men utskrives direkte til hjemmet eller til kommunal omsorg etter videokonferanse med relevant spesialitet i St. Olavs Hospital - Orkdal sykehus, før beslutning tas Hallingdal sjukestugu Hallingdal sjukestugu har ca liggedager på årsbasis. Det er gjort en sammenligning mellom de kommunene i Ringerike sykehus opptaksområde som sogner til Hallingdal sjukestugu (Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Ål), og øvrige kommuner i opptaksområdet (Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum, Nes Ringerike og Sigdal). Hovedtallene er som vist i tabellen nedenfor. 1 Presentasjon utarbeidet av Helse Midt-Norge på oppdrag fra arbeidsgruppen for dimensjonering 2 Tall fra NIMES Hospitalitet as Side 5 av 34

10 Tabell 2 - Sammenligning sykehusforbruk mellom sjukestugukommuner og øvrige Kommuner i opptaksområdet for Ringerike sykehus som sokner til Ål sjukestugu Kommune Liggedøgn Gj.snitt Liggedøgn Ant. innleggelser liggetid Befolkning /innbygger Innl/1000 innb Flå 543 3, , Gol , , Hemsedal 474 2, , Hol , , Ål , , SUM , , Øvrige kommuner i opptaksområdet for Ringerike sjukehus Hole , , Jevnaker , , Krødsherad 870 1, , Modum , , Nes , , Ringerike , , Sigdal 638 3, , SUM , , Tallmaterialet viser en vesentlig forskjell både i liggedager per innbygger (24 % lavere i sjukestugu-kommunene ) og innleggelser per 1000 innbyggere (39 % lavere i sjukestugu-kommunene ). Dette er imidlertid gjennomsnittstall som også inneholder Ringerike sykehus vertskommune, og det er en kjent sak at vertskommuner for sykehus har høyere forbruk av sykehustjenester enn øvrige kommuner. Eksklusivt Ringerike kommune, så står man fortsatt igjen med en differanse på 7 % færre liggedager og 26 % færre innleggelser. Videre kan feilkilder som behovsindikatorer og bruk av andre sykehus skaper noe usikkerhet i fortolkningen av tallene. Samlet sett han man likevel en indikasjon på at sjukestugukommunene bruker sykehuset noe mindre enn de øvrige kommunene Anvendelse av effektene Oppsummert sykestue/ DMS tiltakene ovenfor følgende bilde av reduserte liggedager i sykehus: Sonjatun 25 % Finnmark - sykestuer 13 % Fosen Ingen dokumentert effekt Hallingdal sjukestugu 7 % Tallene er neppe direkte overførbare og gir ikke noe entydig grunnlag for å konkludere med tilsvarende effekt andre steder. Avstandene til sykehus er vesentlig større i Nord- Troms og Finnmark enn i resten av landet, og innleggelsesraten fra kommuner i ytterkantene til sykehus er lav. Erfaringene gir likevel en indikasjon på at det bør være mulig å oppnå en reduksjon i liggedager i størrelsesorden %. Effekter av samhandling er resultater av en felles innstilling fra kommuner og helseforetak, om ambisjoner, mål, muligheter og tiltak, og det er derfor ikke grunnlag for å tallfeste effekter i dette dokumentet. Generelt kan scenariene som inneholder nedskalerte sykehus med poliklinikk og dagbehandling, legge godt til rette for samhandlingsarenaer, med tilgjengelige spesialister, formålsbygg og utstyr. På den annen side kan scenariene som inneholder sentraliserte akuttsykehus initiere et større omfang av helsetjenester lokalt, på kommunenivå. De sentrale suksessfaktorene vil uansett være at sykehus og kommuner har felles ambisjoner, mål og handlingsplaner knyttet til samhandling. Hospitalitet as Side 6 av 34

11 3.3 Befolkningsutvikling Befolkningsutviklingen for Hedmark og Oppland er som følger: Tabell 3 - Befolkningsutvikling for Hedmark og Oppland (SSB MMMM) Alder Hedmark Oppland Vekst % Vekst % ,9% ,6% ,3% ,3% ,1% ,3% ,3% ,4% ,1% ,4% Total ,8% ,3% På grunnlag av disse forutsettingene får man et pasientgrunnlag for hvert av de 6 sykehusene, fremskrevet til Bemanning fremskrives til 2025 basert på pasientutviklingen fra 2010 til 2025, idet det er forutsatt 5 % effektivisering for kliniske funksjoner og medisinsk service. Administrasjon og intern service fastholdes uendret, sett i relasjon til den desentraliserte strukturen. 3.4 Usikkerhet og bruk av tallene Prosjekt Strategisk fokus 2025 og utredning av framtidig organisering av de somatiske sykehusene i SI er i en tidlig fase. Beregningene er basert på overordnede data inndelt i hovedspesialiteter, og støttefunksjoner er i denne omgang kun beregnet forholdsmessig ut fra erfaringstall. I dette ligger flere usikkerheter. Videre vil faktisk befolkningsutvikling være en usikkerhetsfaktor. Det har i dette arbeidet ikke vært anledning for å drøfte ambisjoner og mulige effekter av samhandling - mellom enheter, sammenslåing av funksjoner osv. - med representanter for klinisk virksomhet i SI. Samhandlingsreformen, grensesnittet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten kan følgelig gi andre effekter enn dem som fremkommer av disse beregningene (jf. kapittel 3.2). De relativt grove arealestimatene er programareal 3 gitt nyetablering av sykehusarealer. Dette innebærer at usikkerheten for tallene er størst i scenarier der gjenbruk av bygningsmasse er størst, mens tallene har størst sikkerhet i scenarier med stort omfang av nybygg. De beregnede tallene er først og fremst egnet til å skille scenariene arealmessig fra hverandre, og i liten grad egnet til driftsøkonomiske beregninger, som omfatter bemanning. 4 Pasientframskriving Pasientframskrivningen vises nedenfor i form av pasientdata 2010, demografisk framskrivning til 2025 samt endelig framskrivning etter omstilling og effektivisering. Dessuten vises endringene fra 2010 til 2025 i %. 3 Programareal er et teoretisk beregnet areal, basert på en arealstandard per funksjon og en utnyttelsesgrad knyttet til funksjonsarealet. Hospitalitet as Side 7 av 34

12 Tabell 4 - Demografisk pasientframskriving for SI, etter omstilling og effektivisering Avdeling Sykehuset Innlandet 2010 Sykehuset Innlandet 2025 demografi Sykehuset Innlandet 2025 Innlagte Obspasientepasientepasientepasientepasientepasienter Dag- Poliklinikk Innlagte Obs- Dag- Poliklinikk Innlagte Obs- Dag- Poliklinikk Opphold Liggedager Opphold Opphold Kons Opphold Liggedager Opphold Opphold Kons Opphold Liggedager Opphold Opphold Kons Kirurgi Ortopedi ØNH Øye Indremedisin Revmatologi Nevrologi Gyn/føde Pediatri Rehabilitering Habilitering Total Endring i % fra 2010 til % 16% 10% 13% -14% -16% 36% 15% Fra 2010 til 2025 er det en øking i aktiviteten som følge av den demografiske utviklingen. Etter omstilling og effektivisering reduseres opphold og liggedager. Observasjonspasienter kommer til, det samme gjør økt dag- og poliklinisk aktivitet. Nedenfor følger data for 2010, samt pasientframskrivning til 2025 for hvert av de seks sykehusene: Tabell 5 - Demografisk pasientframskriving Hamar, etter omstilling og effektivisering Hamar 2010 Hamar 2025 Innlagte Obspasientepasientepasientepasienter Dag- Poliklinikk Innlagte Obs- Dag- Poliklinikk Avdeling Opphold Liggedager Opphold Opphold Kons Opphold Liggedager Opphold Opphold Kons Kirurgi Ortopedi ØNH Øye Indremedisin Revmatologi Nevrologi Gyn/føde Pediatri Rehabilitering Habilitering Total Tabell 6 - Demografisk pasientframskriving Elverum, etter omstilling og effektivisering Elverum 2010 Elverum 2025 Innlagte Obspasientepasientepasienter Dag- Poliklinikk Innlagte Obs-pasienter Dag- Poliklinikk Avdeling Opphold Liggedager Opphold Opphold Kons Opphold Liggedager Opphold Opphold Kons Kirurgi Ortopedi ØNH Øye Indremedisin Revmatologi Nevrologi Gyn/føde Pediatri Rehabilitering Habilitering Total Hospitalitet as Side 8 av 34

13 Tabell 7 - Demografisk pasientframskriving Gjøvik, etter omstilling og effektivisering Gjøvik 2010 Gjøvik 2025 Innlagte Obspasientepasientepasientepasienter Dag- Poliklinikk Innlagte Obs- Dag- Poliklinikk Avdeling Opphold Liggedager Opphold Opphold Kons Opphold Liggedager Opphold Opphold Kons Kirurgi Ortopedi ØNH Øye Indremedisin Revmatologi Nevrologi Gyn/føde Pediatri Rehabilitering Habilitering Total Tabell 8 - Demografisk pas.framskriving Lillehammer, etter omstilling og effektivisering Lillehammer 2010 Lillehammer 2025 Innlagte Obspasientepasientepasienter Dag-pasienter Poliklinikk Innlagte Obs- Dag- Poliklinikk Avdeling Opphold Liggedager Opphold Opphold Kons Opphold Liggedager Opphold Opphold Kons Kirurgi Ortopedi ØNH Øye Indremedisin Revmatologi Nevrologi Gyn/føde Pediatri Rehabilitering Habilitering Total Tabell 9 - Demografisk pas.framskriving Kongsvinger, etter omstilling og effektivisering Kongsvinger 2010 Kongsvinger 2025 Innlagte Obspasientepasientepasientepasienter Dag- Poliklinikk Innlagte Obs- Dag- Poliklinikk Avdeling Opphold Liggedager Opphold Opphold Kons Opphold Liggedager Opphold Opphold Kons Kirurgi Ortopedi ØNH Øye Indremedisin Revmatologi Nevrologi Gyn/føde Pediatri Rehabilitering Habilitering Total Hospitalitet as Side 9 av 34

14 Tabell 10 - Demografisk pasientframskriving Tynset, etter omstilling og effektivisering Tynset 2010 Tynset 2025 Innlagte Obspasientepasientepasientepasienter Dag- Poliklinikk Innlagte Obs- Dag- Poliklinikk Avdeling Opphold Liggedager Opphold Opphold Kons Opphold Liggedager Opphold Opphold Kons Kirurgi Ortopedi ØNH Øye Indremedisin Revmatologi Nevrologi Gyn/føde Pediatri Rehabilitering Habilitering Total Arealberegning 5.1 Arealstandarder og utnyttelsesgrader Det er grunner til å tro at befolkningens forventninger til helsetjenestene vil øke også i årene framover. Forventninger om enerom, utvidet åpningstid ved poliklinikker og dagenheter, god logistikk og flyt i tjenestetilbudet, er eksempler på forventninger som har betydning for organisering av virksomheten, men også for forutsetninger om arealstandarder og arealutnyttelse. I tabellene som følger presenteres de arealstandarder og utnyttelsesgrader som er lagt til grunn for beregning av arealbehovet i de ulike scenariene. Hospitalitet as Side 10 av 34

15 Tabell 11 - Arealstandarder for sykehusfunksjoner Standard Bemerkning kvm netto Kliniske funksjoner Senger (somatikk) 27,0 Se eksempel på somatisk sengepost Senger medisinsk overvåking 40,0 Infeksjonsmedisin 34,0 Senger barn 39,0 Senger hotell 23,0 Dagplass (somatikk) 15,0 inkl. andel i birom - se kommentarer Poliklinikkrom, standard (somatikk) 30,0 inkl. andel i birom - se kommentarer Spesialrom (somatikk) 40,0 inkl. andel i birom - se kommentarer Observasjonsseng 27,0 Økt standard NMS pga. liten enhet Medisinske servicefunksjoner Intensivsenger 50,0 40 og 45 kvm standard Postoperativ 16,0 Operasjon, inneliggende 120,0 inkl. andel i birom - se kommentarer Operasjon, dag 120,0 Billeddiagnostikk, angio, CT, MR, intervensjon 90,0 inkl. andel i birom - se kommentarer Billeddiagnostikk, UL 30,0 inkl. andel i birom - se kommentarer Billeddiagnostikk, øvrige 70,0 inkl. andel i birom - se kommentarer Fødestue 60,0 inkl. andel i birom - se kommentarer Arbeidsplass, medisinsk biokjemi og transfusjonsmedisin/blodbank 15,0 ekskl. spesial laboratorier og birom Arbeidsplass, patologi & medisinsk mikrobiologi arb. plass 15,0 ekskl. spesial laboratorier og birom Donortapning 10,0 inkl. andel i birom Ikke-medisinske servicefunktioner Pr. kontorplass, inkl. printer/kopirom og toalett. Kontorarbeidsplass 8,5 Ca. 50 % av kontorplassene er i landskap Kontorarb.plass til administrasjon 9,0 Pr. kontorplass, inkl. printer/kopirom og toalett Møterom 1,8 Pr. plass Garderobeskap 0,8 pr. skap Overnattingsrom 15,0 inkl toalett og bad samt andel i fellesom Personalkantine og kafeteria 2,1 pr. plass Tabell 12 - Utnyttelsesgrader senger Dager pr. år Utnyttelse Senger Somatiske senger % Barn 70 % Hotell 70 % Observasjon 80 % Hospitalitet as Side 11 av 34

16 Tabell 13 - Utnyttelsesgrader dag, poliklinikk, undersøkelse og dagbehandling Dager/ Timer/ Min./ Kommentarer år dag us-beh Dagplass 230 Poliklinikk Pediatri Gynekologi og føde Tann/kjeve Kirurgi og ortopedi Medisin Nevrologi Revmatologi ØNH Øye Psykiatrisk helsevern mv Billeddiagnostikk Konv rtg % på dagtid UL % på dagtid CT % på dagtid MR % på dagtid Mammografi sreening % på dagtid Operasjon Kirurgi % på dagtid Tann/kjeve % på dagtid Gyn/obs % på dagtid ØNH % på dagtid Øye % på dagtid Dagkirurgi % på dagtid * variende OP tid, fra ca min/op ** variende OP tid, ca. 90 min i gjennomsnitt 5.2 Arealbehov knyttet til scenarier og lokalisasjoner Av utredningstekniske grunner er akuttfunksjoner og scenarier relatert til lokasjoner i dette dokumentet. Dette for å sikre oversikt over hvilket aktivitetstall som ligger til grunn for arealberegningene i de ulike scenariene. I etterfølgende beregninger av investeringsbehov og totaløkonomi (som bygger på dette notatet), vil det være nødvendig å angi de ulike scenarienes relasjon til lokasjoner mer spesifikt 4. Nedenforstående beskrivelser er dermed foreløpige, og vil endres som følge av den videre utredningsprosessen. Fordi beregnede arealer er programarealer, vil ikke programtallene endre seg vesentlig når man senere velger andre geografiske sammenhenger enn de som er valgt for denne beregningen: Scenario 1: Hamar, Gjøvik og Lillehammer som akuttsykehus, Elverum som elektivt sykehus. Scenario 2A: To akuttsykehus, benevnt som sykehus A (Hamar) og B (Lillehammer). Scenario 2B: To akuttsykehus, benevnt som sykehus C (Hamar) og sykehus D (Lillehammer), sykehus i Elverum med dagbehandling og poliklinikker og elektive inneliggende, mens Gjøvik har sykehus med dagbehandling og poliklinikker. 4 Bl.a. for å vurdere gjenbruk av eksisterende bygningsmasse Hospitalitet as Side 12 av 34

17 Scenario 3A: Ett akuttsykehus E, ingen lokalisasjon vist. Scenario 3B: Ett akuttsykehus F, ingen lokalisasjon vist. Sykehus i Elverum med dagbehandling, poliklinikk og elektivt inneliggende pasienter, mens Gjøvik har sykehus med dagbehandling og poliklinikk. 40 % av den totale dag-/polikliniske aktiviteten legges ut til de sykehusene som ikke har akuttfunksjon. I tillegg beholder disse sykehusen - i noen scenarier - sin elektive aktivitet knyttet til innlagte pasienter. Arealkonsekvensen av dette vises i oppstillingen nedenfor. Tabell 14 - Areal per scenario Scenario Beskrivelse Nettoareal Bruttoareal Scenario 1 Akuttsykehus Hamar Sykehus elek/dag/pol Elverum Akuttsykehus Gjøvik Akuttsykehus Lillehammer I alt Scenario 2A Akuttsykehus A Akuttsykehus B I alt Scenario 2B Akuttsykehus C (Elverum) Akuttsykehus D (Lillehammer) Sykehus elek/dag/pol (Hamar) Akuttsykehus (Gjøvik) I alt Scenario 3A Akuttsykehus E Scenario 3B Akuttsykehus F Sykehus dag/pol Hamar Sykehus elek/dag/pol Elverum Sykehus dag/pol Gjøvik Sykehus dag/pol Lillehammer I alt Tabellen ovenfor viser at Scenario 3A med ett akuttsykehus har det minste programarealet, mens Scenario 1 med tre akuttsykehus og ett elektivt sykehus har det største programarealet. Etterfølgende tabeller viser del-resultatene for hvert scenario (samlet arealberegning for hvert sykehus er vist i vedlegg): Tabell 15 - Areal per lokalisasjon i Scenario 1 Scenario 1 Hamar Elverum Gjøvik Lillehammer Sum Akutfunksjoner Poliklinikker/dagområde Døgnbehandling Annen somatikk Medisinsk service Intern service og administrasjon Nettoareal total Bruttoareal total (faktor 2) Dag- og poliklinikk er fordelt mellom akuttsykehus og lokalsykehus i forholdet 60:40 Hospitalitet as Side 13 av 34

18 Tabell 16 - Areal per lokalisasjon i Scenario 2A Scenario 2A Akuttsykehus A Akuttsykehus B Sum Akutfunksjoner Poliklinikker/dagområde Døgnbehandling Annen somatikk Medisinsk service Intern service og administrasjon Nettoareal total Bruttoareal total (faktor 2) Tabell 17 - Areal per lokalisasjon i Scenario 2B Scenario 2B Akuttsykehus C Akuttsykehus D Elverum Gjøvik Sum Akutfunksjoner Poliklinikker/dagområde Døgnbehandling Annen somatikk Medisinsk service Intern service og administrasjon Nettoareal total Bruttoareal total (faktor 2) Dag- og poliklinikk er fordelt mellom akuttsykehus og lokalsykehus i forholdet 60:40 Tabell 18 - Areal per lokalisasjon i Scenario 3A Scenario 3A Akuttsykehus E Akutfunksjoner Poliklinikker/dagområde Døgnbehandling Annen somatikk Medisinsk service Intern service og administrasjon Nettoareal total Bruttoareal total (faktor 2) Tabell 19 - Areal per lokalisasjon i Scenario 3B Scenario 3B Akuttsykehus F Hamar Elverum Gjøvik Lillehammer Sum Akutfunksjoner Poliklinikker/dagområde Døgnbehandling Annen somatikk Medisinsk service Intern service og adm Nettoareal total Bruttoareal total (faktor 2) Dag- og poliklinikk er fordelt mellom akuttsykehus og lokalsykehus i forholdet 60:40 Hospitalitet as Side 14 av 34

19 5.3 Nåværende bruttoareal Tabell 20 nåværende bruttoareal per sykehus Sykehus Nåværende bruttoareal somatikk Hab/rehab Total Hamar Elverum Gjøvik Lillehammer Kongsvinger Tynset Total Multiconsult rapport 21 feb Hospitalitet as Side 15 av 34

20 Hospitalitet as Side 16 av 34

21 6 Vedlegg - Arealberegninger 6.1 Arealberegninger Scenario Hamar Prehospitale tjenester/akuttmottak/observasjon Antall enheter Arealbehov kvm netto Akuttmottak Observasjonspost Poliklinikker/dagområde Delsum Poliklinikker Kliniske spesiallaboratorier Dagplasser Operasjon, dag Døgnbehandling Delsum Sengeområde Intensiv Annen somatikk Delsum Operasjon Postoperativ Fødestuer Fysio- og ergoterapi 619 Sosionom, logoped, dietist, rehab 152 Læring- og mestring 142 Ryggskole 258 Medisinsk service Delsum Billeddiagnostikk Laboratorier Apotek 995 Sterilsentral 767 Medisinsk teknikk 483 Intern service og administrasjon Delsum Administrasjon 30 Kontorer og møterom Personaleservice Hotell 0 0 Pasientservice 639 Ikke-medisinsk service Undervisning og forskning Delsum Hamar total nettoareal i alt Bruttoareal i alt (brutto/netto faktor 2,0) Hospitalitet as Side 17 av 34

22 6.1.2 Elverum Prehospitale tjenester/akuttmottak/observasjon Antall enheter Arealbehov kvm netto Akuttmottak 0 Observasjonspost 0 0 Poliklinikker/dagområde Delsum 0 Poliklinikker Kliniske spesiallaboratorier Dagplasser Operasjon, dag Døgnbehandling Delsum Sengeområde Intensiv 0 0 Annen somatikk Delsum 583 Operasjon Postoperativ 2 32 Fødestuer 0 0 Fysio- og ergoterapi 88 Sosionom, logoped, dietist, rehab 22 Læring- og mestring 20 Ryggskole 0 Medisinsk service Delsum 283 Billeddiagnostikk 4, Laboratorier 474 Apotek 142 Sterilsentral 110 Medisinsk teknikk 69 Intern service og administrasjon Delsum Administrasjon 112 Kontorer og møterom 665 Personaleservice 321 Hotell 0 0 Pasientservice 91 Ikke-medisinsk service 557 Undervisning og forskning 169 Delsum Elverum total nettoareal i alt Bruttoareal i alt (brutto/netto faktor 2,0) Hospitalitet as Side 18 av 34

23 6.1.3 Gjøvik Prehospitale tjenester/akuttmottak/observasjon Antall enheter Arealbehov kvm netto Akuttmottak 822 Observasjonspost Poliklinikker/dagområde Delsum Poliklinikker Kliniske spesiallaboratorier Dagplasser Operasjon, dag Døgnbehandling Delsum Sengeområde Intensiv Annen somatikk Delsum Operasjon Postoperativ Fødestuer Fysio- og ergoterapi 427 Sosionom, logoped, dietist, rehab 105 Læring- og mestring 98 Ryggskole 127 Medisinsk service Delsum Billeddiagnostikk Laboratorier Apotek 490 Sterilsentral 378 Medisinsk teknikk 238 Intern service og administrasjon Delsum Administrasjon 178 Kontorer og møterom Personaleservice Hotell 0 0 Pasientservice 405 Ikke-medisinsk service Undervisning og forskning 687 Delsum Gjøvik total nettoareal i alt Bruttoareal i alt (brutto/netto faktor 2,0) Hospitalitet as Side 19 av 34

24 6.1.4 Lillehammer Prehospitale tjenester/akuttmottak/observasjon Antall enheter Arealbehov kvm netto Akuttmottak 822 Observasjonspost Poliklinikker/dagområde Delsum Poliklinikker Kliniske spesiallaboratorier Dagplasser Operasjon,dag Døgnbehandling Delsum Sengeområde Intensiv Annen somatikk Delsum Operasjon Postoperativ Fødestuer Fysio- og ergoterapi 427 Sosionom, logoped, dietist, rehab 105 Læring- og mestring 98 Ryggskole 127 Medisinsk service Delsum Billeddiagnostikk Laboratorier Apotek 490 Sterilsentral 378 Medisinsk teknikk 238 Intern service og administrasjon Delsum Administrasjon 151 Kontorer og møterom Personaleservice Hotell 0 0 Pasientservice 405 Ikke-medisinsk service Undervisning og forskning 687 Delsum Lillehammer total nettoareal i alt Bruttoareal i alt (brutto/netto faktor 2,0) Hospitalitet as Side 20 av 34

25 6.2 Arealberegninger Scenario 2A Akuttsykehus A (Hamar) Prehospitale tjenester/akuttmottak/observasjon Antall enheter Arealbehov kvm netto Akuttmottak Observasjonspost Poliklinikker/dagområde Delsum Poliklinikker Kliniske spesiallaboratorier Dagplasser Operasjon, dag Døgnbehandling Delsum Sengeområde Intensiv Annen somatikk Delsum Operasjon Postoperativ Fødestuer Fysio- og ergoterapi 305 Sosionom, logoped, dietist, rehab 75 Læring- og mestring 70 Ryggskole 127 Medisinsk service Delsum Billeddiagnostikk Laboratorier Apotek 980 Sterilsentral 756 Medisinsk teknikk 476 Intern service og administrasjon Delsum Administrasjon 271 Kontorer og møterom Personaleservice Hotell 0 0 Pasientservice 744 Ikke-medisinsk service Undervisning og forskning Delsum Hamar total nettoareal i alt Bruttoareal i alt (brutto/netto faktor 2,0) Hospitalitet as Side 21 av 34

26 6.2.2 Akuttsykehus B (Lillehammer) Prehospitale tjenester/akuttmottak/observasjon Antall enheter Arealbehov kvm netto Akuttmottak Observasjonspost Poliklinikker/dagområde Delsum Poliklinikker Kliniske spesiallaboratorier Dagplasser Operasjon,dag Døgnbehandling Delsum Sengeområde Intensiv Annen somatikk Delsum Operasjon Postoperativ Fødestuer Fysio- og ergoterapi 427 Sosionom, logoped, dietist, rehab 105 Læring- og mestring 98 Ryggskole 127 Medisinsk service Delsum Billeddiagnostikk Laboratorier Apotek 980 Sterilsentral 756 Medisinsk teknikk 476 Intern service og administrasjon Delsum Administrasjon 259 Kontorer og møterom Personaleservice Hotell 0 0 Pasientservice 810 Ikke-medisinsk service Undervisning og forskning Delsum Lillehammer total nettoareal i alt Bruttoareal i alt (brutto/netto faktor 2,0) Hospitalitet as Side 22 av 34

27 6.3 Arealberegninger Scenario 2B Akuttsykehus C (Hamar) Prehospitale tjenester/akuttmottak/observasjon Antall enheter Arealbehov kvm netto Akuttmottak Observasjonspost Poliklinikker/dagområde Delsum Poliklinikker Kliniske spesiallaboratorier Dagplasser Operasjon, dag Døgnbehandling Delsum Sengeområde Intensiv Annen somatikk Delsum Operasjon Postoperativ Fødestuer Fysio- og ergoterapi 619 Sosionom, logoped, dietist, rehab 152 Læring- og mestring 142 Ryggskole 258 Medisinsk service Delsum Billeddiagnostikk Laboratorier Apotek 995 Sterilsentral 767 Medisinsk teknikk 483 Intern service og administrasjon Delsum Administrasjon 30 Kontorer og møterom Personaleservice Hotell 0 0 Pasientservice 639 Ikke-medisinsk service Undervisning og forskning Delsum Hamar total nettoareal i alt Bruttoareal i alt (brutto/netto faktor 2,0) Hospitalitet as Side 23 av 34

28 6.3.2 Akuttsykehus D (Lillehammer) Prehospitale tjenester/akuttmottak/observasjon Antall enheter Arealbehov kvm netto Akuttmottak Observasjonspost Poliklinikker/dagområde Delsum Poliklinikker Kliniske spesiallaboratorier Dagplasser Operasjon,dag Døgnbehandling Delsum Sengeområde Intensiv Annen somatikk Delsum Operasjon Postoperativ Fødestuer Fysio- og ergoterapi 747 Sosionom, logoped, dietist, rehab 184 Læring- og mestring 172 Ryggskole 222 Medisinsk service Delsum Billeddiagnostikk Laboratorier Apotek 858 Sterilsentral 662 Medisinsk teknikk 417 Intern service og administrasjon Delsum Administrasjon 241 Kontorer og møterom Personaleservice Hotell 0 0 Pasientservice 709 Ikke-medisinsk service Undervisning og forskning Delsum Lillehammer total nettoareal i alt Bruttoareal i alt (brutto/netto faktor 2,0) Hospitalitet as Side 24 av 34

29 6.3.3 Elverum Prehospitale tjenester/akuttmottak/observasjon Antall enheter Arealbehov kvm netto Akuttmottak 0 Observasjonspost 0 0 Poliklinikker/dagområde Delsum 0 Poliklinikker Kliniske spesiallaboratorier Dagplasser Operasjon, dag Døgnbehandling Delsum Sengeområde Intensiv 0 0 Annen somatikk Delsum 583 Operasjon Postoperativ 2 32 Fødestuer 0 0 Fysio- og ergoterapi 88 Sosionom, logoped, dietist, rehab 22 Læring- og mestring 20 Ryggskole 0 Medisinsk service Delsum 283 Billeddiagnostikk 4, Laboratorier 474 Apotek 142 Sterilsentral 110 Medisinsk teknikk 69 Intern service og administrasjon Delsum Administrasjon 112 Kontorer og møterom 665 Personaleservice 321 Hotell 0 0 Pasientservice 91 Ikke-medisinsk service 557 Undervisning og forskning 169 Delsum Elverum total nettoareal i alt Bruttoareal i alt (brutto/netto faktor 2,0) Hospitalitet as Side 25 av 34

30 6.3.4 Gjøvik Prehospitale tjenester/akuttmottak/observasjon Antall enheter Arealbehov kvm netto Akuttmottak 0 Observasjonspost 0 0 Poliklinikker/dagområde Delsum 0 Poliklinikker Kliniske spesiallaboratorier Dagplasser Operasjon, dag Døgnbehandling Delsum Sengeområde 0 0 Intensiv 0 0 Annen somatikk Delsum 0 Operasjon 0 0 Postoperativ 0 0 Fødestuer 0 0 Fysio- og ergoterapi 77 Sosionom, logoped, dietist, rehab 19 Læring- og mestring 18 Ryggskole 0 Medisinsk service Delsum 113 Billeddiagnostikk Laboratorier 336 Apotek 88 Sterilsentral 68 Medisinsk teknikk 43 Intern service og administrasjon Delsum 754 Administrasjon 57 Kontorer og møterom 448 Personaleservice 201 Hotell 0 0 Pasientservice 73 Ikke-medisinsk service 541 Undervisning og forskning 124 Delsum Gjøvik total nettoareal i alt Bruttoareal i alt (brutto/netto faktor 2,0) Hospitalitet as Side 26 av 34

31 6.4 Arealberegning Scenario 3A Akuttsykehus E Ett sykehus Mjøsa av Basis og scenarie 3A Prehospitale tjenester/akuttmottak/observasjon Antall enheter Arealbehov kvm netto Akuttmottak Observasjonspost Poliklinikker/dagområde Delsum Poliklinikker Kliniske spesiallaboratorier Dagplasser Operasjon, dag Døgnbehandling Delsum Sengeområde Intensiv Annen somatikk Delsum Operasjon Postoperativ Fødestuer Fysio- og ergoterapi 600 Sosionom, logoped, dietist, rehab 200 Læring- og mestring 140 Delsum Medisinsk service Billeddiagnostikk Laboratorier Apotek 700 Sterilsentral 570 Medisinsk teknikk 200 Delsum Intern service og administrasjon Administrasjon 527 Kontorer og møterom Personaleservice Hotell 0 0 Pasientservice Ikke-medisinsk service Undervisning og forskning Delsum Sykehuset Innlandet total nettoareal i alt Bruttoareal i alt (brutto/netto faktor 2,0) Hospitalitet as Side 27 av 34

32 6.5 Arealberegninger Scenario 3B Akuttsykehus F Ett sykehus Mjøsa av Scenarie 3B Prehospitale tjenester/akuttmottak/observasjon Antall enheter Arealbehov kvm netto Akuttmottak Observasjonspost Poliklinikker/dagområde Delsum Poliklinikker Kliniske spesiallaboratorier Dagplasser Operasjon, dag Døgnbehandling Delsum Sengeområde Intensiv Annen somatikk Delsum Operasjon Postoperativ Fødestuer Fysio- og ergoterapi 480 Sosionom, logoped, dietist, rehab 160 Læring- og mestring 112 Delsum Medisinsk service Billeddiagnostikk Laboratorier Apotek 560 Sterilsentral 456 Medisinsk teknikk 160 Delsum Intern service og administrasjon Administrasjon 406 Kontorer og møterom Personaleservice Hotell 0 0 Pasientservice Ikke-medisinsk service Undervisning og forskning Delsum Sykehuset Innlandet total nettoareal i alt Bruttoareal i alt (brutto/netto faktor 2) Hospitalitet as Side 28 av 34

33 6.5.2 Hamar Prehospitale tjenester/akuttmottak/observasjon Antall enheter Arealbehov kvm netto Akuttmottak 0 Observasjonspost 0 0 Poliklinikker/dagområde Delsum 0 Poliklinikker Kliniske spesiallaboratorier Dagplasser Operasjon, dag Døgnbehandling Delsum 780 Sengeområde 0 0 Intensiv 0 0 Annen somatikk Delsum 0 Operasjon 0 0 Postoperativ 0 0 Fødestuer 0 0 Fysio- og ergoterapi 46 Sosionom, logoped, dietist, rehab 11 Læring- og mestring 11 Ryggskole 0 Medisinsk service Delsum 68 Billeddiagnostikk Laboratorier 245 Apotek 74 Sterilsentral 57 Medisinsk teknikk 231 Intern service og administrasjon Delsum 831 Administrasjon 0 Kontorer og møterom 284 Personaleservice 126 Hotell 0 0 Pasientservice 47 Ikke-medisinsk service 288 Undervisning og forskning 87 Delsum 832 Hamar total nettoareal i alt Bruttoareal i alt (brutto/netto faktor 2) Hospitalitet as Side 29 av 34

Helse Møre og Romsdal HF. Utviklingsplan 2030. Berekning av arealbehov i alternative løysingsmodellar. Hospitalitet as 24.09.

Helse Møre og Romsdal HF. Utviklingsplan 2030. Berekning av arealbehov i alternative løysingsmodellar. Hospitalitet as 24.09. Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplan 2030 Hospitalitet as 24.09.2012 Side 1 av 4 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: RG/LAA/LH Dokumenttittel:

Detaljer

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Samhandlingsreformen - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Helsereformer i Norge 2002: Opprettelse av regionale helseforetak

Detaljer

HELSE FONNA - AREALPLAN MULIGHETSSTUDIE 2020

HELSE FONNA - AREALPLAN MULIGHETSSTUDIE 2020 VEDLEGG TEGNINGER OG ILLUSTRASJONER Februar 2012 AREALPLAN HELSE FONNA Tegningsliste: Tegningsliste.xlsx 01.02.2012 Tegningsnr. Tittel Tegningstype PLAN A.H50.001 HAUGESUND EKSISTERENDE BYGNINGER ILLUSTRASJON

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Revisjon 6 1.2.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av investeringsbehov i ulike scenarier

Revisjon 6 1.2.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av investeringsbehov i ulike scenarier Revisjon 6 1.2.2012 Sykehuset Innlandet HF Strategisk fokus 2025 i ulike scenarier Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0 Utarbeidet etter møte m T. Strøm 3.11.11 1 Bearbeidet

Detaljer

Overordnet utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF 2025

Overordnet utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF 2025 Møtereferat fra prosjekt Overordnet utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF 2025 Møte i Arbeidsgruppe 1: Framskriving av pasientaktivitet Møte i Arbeidsgruppe: Bygg Møte i Arbeidsgruppe: Transport Møte

Detaljer

Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet

Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet 1. Innledning Stange Fremskrittsparti har gjennomgått dokumentet fra Administrerende direktør (AD) i Sykehuset Innlandet (SI), Morten Lang-Ree,

Detaljer

Møtereferat fra prosjekt Overordnet utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF 2025

Møtereferat fra prosjekt Overordnet utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF 2025 Møte i Arbeidsgruppe 2: Bygg Møtereferat fra prosjekt Overordnet ings for ssykehuset HF 2025 Møte i Arbeidsgruppe: Transport Møte i Arbeidsgruppe: Stabilisering og rekruttering Møte i Styringsgruppen Oppsummerings

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

Utbyggingsprosjekt i NLSH

Utbyggingsprosjekt i NLSH Utbyggingsprosjekt i NLSH Lofoten 80 mill. Vår 2007 Bodø, psykiatri Voksne 175 mill Høst 2008 Barn 80 mill Høst 2006 Bodø, somatikk Trinn 1 452 mill Høst 2006 Trinn 2/3 Høst 2011 Trinn 4/5 2015 Lofoten

Detaljer

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø Arkivsaksnr.: 13/929-1 Arkivnr.: Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø HØRINGSDOKUMENTET - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12. 2015 SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Nasjonal høringskonferanse om Distriktsmedisinske Senter DMS. Oslo 6-7 nov. 2003.

Nasjonal høringskonferanse om Distriktsmedisinske Senter DMS. Oslo 6-7 nov. 2003. Nasjonal høringskonferanse om Distriktsmedisinske Senter DMS. Oslo 6-7 nov. 2003. Presentasjon om Hallingdal sjukestugu: Dype daler og høye tinder ethvert forhold har sine utfordringer! -modell for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Hovedfunksjonsprogrammet til behandling

Hovedfunksjonsprogrammet til behandling Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) Hovedfunksjonsprogrammet til behandling Styremøte i Helse Møre og Romsdal 9.mars 2016 Bjørn Remen, prosjektdirektør Pål Ingdal, prosjektleder SNR Akuttsykehus på Hjelset

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal konst. adm.sjef Ingeborg H. Rinnaas, S@mspill 2007 Regionalt seminar, Stavern 03

Detaljer

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Notat 2.3.9 Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Orkdal Sjukehus er i dag et lokalsykehus med akuttmottak innenfor indremedisin og kirurgi og fødeavdeling.

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Overordnet utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF 2025

Overordnet utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF 2025 Møtereferat fra prosjekt Overordnet utviklingsplan for Helgelandssykehuset HF 2025 Møte i Arbeidsgruppe 1: Framskriving av pasientaktivitet Møte i Arbeidsgruppe: Bygg Møte i Arbeidsgruppe: Transport Møte

Detaljer

Virksomhetstype Tilknytyningsform Antall Årsverk Relevante planer Somatisk sykehus Eies av HF 8 8916

Virksomhetstype Tilknytyningsform Antall Årsverk Relevante planer Somatisk sykehus Eies av HF 8 8916 Stjørdal 7.2.25 Bakgrunnsnotat om utvikling av sykehusstruktur Dette notatet er utarbeidet som diskusjonsgrunnlag til strategisamlingen som styret for Helse Midt-Norge RHF skal ha 15. februar 25. Notatet

Detaljer

Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu!

Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu! Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu! Administrerende direktør Torbjørn Almlid Sykehuset Innlandet HF Om organisering Hvordan virksomheten organiseres

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet Høring i idéfasen gode helsetjenester til alle som trenger det når de trenger det uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet og økonomi Viktige tema i høringen

Detaljer

Evaluering av kommunal medfinansiering

Evaluering av kommunal medfinansiering Evaluering av kommunal medfinansiering Jan Erik Askildsen Tor Helge Holmås Oddvar Kaarbøe Karin Monstad Rokkansenteret Samhandlingsreformen Behandling på mest effektive omsorgsnivå Mer på kommunenivå Økonomiske

Detaljer

Brutto og nettokalkyle brukerutstyr prioritet 1

Brutto og nettokalkyle brukerutstyr prioritet 1 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 1-Anskaffes Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri, rus, inkl. skadepoliklinikk

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 28. april 2016 Mandat for idéfasen Følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: Fremtidig

Detaljer

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 4 og 5

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 4 og 5 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 4-Avventes, 5-Plass for i rom Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri,

Detaljer

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 2

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 2 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 2-Anskaffes hvis budsjett dekning Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri,

Detaljer

Ny sykehusstruktur i Innlandet

Ny sykehusstruktur i Innlandet Ny sykehusstruktur i Innlandet 1 Planprosessen 2 Spesielt om samfunnsanalysen Prosjektdirektør Roger Jenssen, Sykehuset Innlandet Innlegg for Regionrådet for Hamarregionen 01.04.2014 390.000 innbyggere

Detaljer

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Samhandlingskonferansen Regionrådet Nord-Hordaland 17. januar 2011 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i dag Sykdomsbildet

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/6208-4 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011

Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011 Gruppearbeid seminar 20. oktober 2011 S = forkortelse scenarie Gruppe 1 Nettverksmodell Svare ut kravet i styresak 108 fra Helse Sør-Øst Modellen utløser dynamikk for å være forenelig, hva vil skje innen

Detaljer

Høringssvar til Helse Midt-Norge: Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge (HMN).

Høringssvar til Helse Midt-Norge: Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge (HMN). Høringssvar til Helse Midt-Norge: Strategi 2020. Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge (HMN). Viser til høringsbrev og utkast til høringsdokument Strategi 2020 fra Helse Midt-Norge.

Detaljer

Samhandling Øvre Buskerud. Samhandlingsavtaler Kommuner og Helseforetak

Samhandling Øvre Buskerud. Samhandlingsavtaler Kommuner og Helseforetak Samhandling Øvre Buskerud Samhandlingsavtaler Kommuner og Helseforetak Sogn og fjordane Til Valdres Buskerud Hemsedal Oppland Buskerud E 16 Hallingdal sjukestugu RV 7 Geilo RV 7 Randsfjorden Hardangervidda

Detaljer

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c.

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, regionrådsleder og Tynset kommune Hans Vintervoll, Røros kommune Jan

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Etablering, integrasjon og omstilling av seks somatiske og to psykiatriske sykehus 2003-2006 Lillehammer 15. september 2004 administrerende direktør Torbjørn Almlid Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

Forutsetning og rammer

Forutsetning og rammer Prosjekter Forutsetning og rammer Oppdragsdokument 2013 Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Glåmdal regionråd Dagny Sjaatil

Glåmdal regionråd Dagny Sjaatil Glåmdal regionråd 25.07.13 Dagny Sjaatil EN NY HELSETJENESTE I HEDMARK OG OPPLAND 1. Rollefordeling og struktur som understøtter pasientenes samlede behov 2. Spesialisthelsetjenesten skal spisses ytterligere

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Fylkeskonferanse LO Telemark 14. mars 2008 Statssekretær Rigmor Aaserud Soria Moria Alle skal ha tilgang til

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK:

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 016 2014 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen fra

Detaljer

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Sikre kvalitet og bærekraft Utfordringsbildet; Vi må gjøre endringer! 2 Samhandlingsreformen;

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

Orkdal Sjukehus St. Olavs Hospital

Orkdal Sjukehus St. Olavs Hospital Orkdal Sjukehus St. Olavs Hospital Velkommen Styret i St. Olavs Hospital HF 18. desember 2009 Ida Lise Salberg Orkdal sjukehus 100 år 19. desember 2009 Nøkkeltall Ca. 420 årsverk (ca. 530 ansatte) 117

Detaljer

Sykehusforbruket i byene

Sykehusforbruket i byene Sykehusforbruket i byene Helse og omsorgskomiteens besøk i Tromsø 29. januar ar 21. Trine Magnus, leder Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Helse Nord RHF. Overordnet bilde av sykehusforbruket

Detaljer

Styremøte Helse Møre og Romsdal

Styremøte Helse Møre og Romsdal Styremøte Helse Møre og Romsdal Ålesund 27.01.2016 Prosjektleder: Pål Ingdal Prosjektdirektør: Bjørn Remen Agenda 1. Milepæler konseptfasen 2. Dimensjonering hovedfunksjonsprogram 3. DMS Kristiansund 4.

Detaljer

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - Felles arena for utvikling av helsetjenester

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - Felles arena for utvikling av helsetjenester Felles arena for utvikling av helsetjenester 7 Fosenkommuner Fosen DMS IKS St. Olavs Hospital Bedre tjenester for store pasientgrupper Bedre utnytting av helseressurser/ samfunnsressurser Bedre samlet

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 28. juni 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013.

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.04.13 SAK NR 036 2013 HELHETLIG UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET UTSENDING AV DELPLANER PÅ HØRING Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner

Detaljer

Samdata 2016 og utvikling

Samdata 2016 og utvikling Samdata 2016 og utvikling 2012-2016 Presentasjon styremøtet 16.11.2017 Per B Qvarnstrøm Somatikk Kost pr DRG Kost pr liggedøgn Indekser døgn/dag/poliklinikk Liggetider Senger Forbruk tjenester døgn/dag/pol

Detaljer

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11 Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 2.11.11 Lister ernæring & mestringsteam 1 Arbeid i regi av Helse Sør-Øst SSHF er pilot i utvikling av analysemodell for pasientstrømmer

Detaljer

Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) Lillestrøm 26. okt. 2011 Mai Lis Fremstad, prosjektrådgiver http://www.nglms.no/

Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) Lillestrøm 26. okt. 2011 Mai Lis Fremstad, prosjektrådgiver http://www.nglms.no/ Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) Lillestrøm 26. okt. 2011 Mai Lis Fremstad, prosjektrådgiver http://www.nglms.no/ Intermediær sengeplasser Vigdis Rotlid Vestad Stor aktivitet Tro på fremtiden

Detaljer

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status og utfordringer i Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status Stadig utvikling av behandlingstilbudet store behov for investeringer i teknologi og kompetanse Investeringsprosjekter planlegges

Detaljer

LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp. Best for deg

LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp. Best for deg LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp Best for deg SYKEHUSET INNLANDET SI HF etablert 1. januar 2003 Totalt 42 enheter + 33 ambulansestasjoner i 49 kommuner 8 sykehus Elverum Hamar Kongsvinger Tynset

Detaljer

Revidert kostnadsramme. Tillegg til konseptrapport for Nye Molde sjukehus. Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF

Revidert kostnadsramme. Tillegg til konseptrapport for Nye Molde sjukehus. Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF Nye Molde sjukehus Revidert kostnadsramme Tillegg til konseptrapport for Nye Molde sjukehus Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde, 19.02.2009 Dokumentet Revidert kostnadsramme er et vedlegg til

Detaljer

Lunner kommunestyre gir følgende høringsuttalelse til Sykehuset Innlandets høring om fremtidig sykehusstruktur:

Lunner kommunestyre gir følgende høringsuttalelse til Sykehuset Innlandets høring om fremtidig sykehusstruktur: Arkivsaksnr.: 13/577 Lnr.: 7767/17 Ark.: 614 Saksbehandler: virksomhetsleder Elin H Teslow Høring Fremtidige sykehusstrukturen i Sykehuset Innlandet - sluttbehandling Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Styringsdialogkonferansen Steinkjer 8. januar 2010 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Noen kritiske områder for å lykkes med samhandlingsreformen

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET OPERASJONALISERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET OPERASJONALISERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.15 SAK NR 040 2015 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET OPERASJONALISERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret har tidligere behandlet mandat for idéfasen

Detaljer

Bildediagnostikk i samhandlingstider FLSB-seminar 18.nov Kjersti Toppe

Bildediagnostikk i samhandlingstider FLSB-seminar 18.nov Kjersti Toppe Bildediagnostikk i samhandlingstider FLSB-seminar 18.nov 2011 Kjersti Toppe Norge har en av verdens beste helsetjenester Utfordringer Bruker for mye ressurser på feil nivå Pasienter opplever brudd og svikt

Detaljer

Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet HF

Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet HF Sykehuset innlandet Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Hamar, 24.06.2013 Deres ref: 2011/2711 Vår ref: Sak. nr. 13/6208-10 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann 3 faser i møte med utfordringene i Midtre Namdal Fase 1. Utredning kunnskapsgrunnlag Fase 2. Dialog om mulige

Detaljer

I grenseland mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste: Behovet for deling av pasientinformasjon i D M S

I grenseland mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste: Behovet for deling av pasientinformasjon i D M S I grenseland mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste: Behovet for deling av pasientinformasjon i D M S Seminar Med kommunene i fokus,, Tromsø 23.-24.4.2008 24.4.2008 Leena Stenkløv, prosjektleder

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St.

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Olavs hospital» Mandat fra styret «Utrede en framtidig driftsmodell for Orkdal

Detaljer

Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010

Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010 Direktøren Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010 Saksbehandler: Jørn Stemland Saksnr.: 2010/1269 Dato: 11.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt

Detaljer

Fremtidens utfordringer i Helse Nord. Geir Tollåli Fagdirektør Helse Nord RHF Utdanningskonferansen 2015

Fremtidens utfordringer i Helse Nord. Geir Tollåli Fagdirektør Helse Nord RHF Utdanningskonferansen 2015 Fremtidens utfordringer i Helse Nord Geir Tollåli Fagdirektør Helse Nord RHF Utdanningskonferansen 2015 Geografiske hensyn 470 000 innbyggere = Ahus 87 kommuner 2 Nøkkeltall 2014 Ca 13500 årsverk og 15.6

Detaljer

Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser?

Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser? Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser? DRGforum 6. Mars 2012 Økonomidirektør Gaute Jørgensen, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Disposisjon Kort om Lovisenberg

Detaljer

Internt arbeidsdokument. Strategi 2025. - Del 1 - Eksterne analyser. 14. mars 2011. Versjon 1.1-2011/03/14

Internt arbeidsdokument. Strategi 2025. - Del 1 - Eksterne analyser. 14. mars 2011. Versjon 1.1-2011/03/14 Internt arbeidsdokument Strategi 2025 - Del 1 - Eksterne analyser 14. mars 2011 Versjon 1.1-2011/03/14 Mot 2025 vil antall personer over 60 år øke med over 34.500 i Vestre Viken. Det vil være en nedgang

Detaljer

Momentliste knyttet til sykehusstruktur

Momentliste knyttet til sykehusstruktur Momentliste knyttet til sykehusstruktur Utgangspunkt: Utarbeidet for: Sykehuset Innlandet HF (SI) har sendt ut Strategisk fokus på høring med frist for uttalelser til 14. mai 2012. Hensikten med dokumentet

Detaljer

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs?

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Samhandlingskonferansen Tromsø 3-4. desember 2014 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital St. Olavs

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 SAK NR 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Forslag til vedtak: Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016

Detaljer

SAKSBEHANDLER: JSN Utskrift til: SYKEHUSET INNLANDET HF - STRATEGISK FOKUS HØRINGSUTTALELSE Sammendrag:

SAKSBEHANDLER: JSN Utskrift til: SYKEHUSET INNLANDET HF - STRATEGISK FOKUS HØRINGSUTTALELSE Sammendrag: NORDRE LAND KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksbeh.: Jarle Snekkestad Arkivkode: G20 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 Formannskapet 09.05.2012 33/12 Kommunestyret 15.05.2012 Lnr.: 6450/12 Arkivsaksnr.: 12/301 Arkivnøkkel:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal. Prosjektplan

Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal. Prosjektplan Hallingdal lokalmedisinske senter Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal Prosjektplan Delprosjekt nr. 3 Kompetanse og lærings og mestringssenter ( LMS) Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025

Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025 Ark.: Lnr.: 3481/12 Arkivsaksnr.: 12/650-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren HØRING OM SYKEHUSSTRUKTUR: STRATEGISK FOKUS 2025 Vedlegg: Utrednings- og høringsdokument utarbeidet for Regionrådet / de 3 kommunene

Detaljer

SAK NR HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD

SAK NR HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.12.17 SAK NR 099 2017 HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om organisering og utvikling av tilbud

Detaljer

Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til?

Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til? Kommuner, samhandling og ressursbruk: Hva bruker kommunene samhandlingspengene til? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Introduksjon

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

Behovet for å ha gode desentraliserte tilbud er også omtalt i Samhandlingsreformen som ble vedtatt i Stortinget 27. april 2010.

Behovet for å ha gode desentraliserte tilbud er også omtalt i Samhandlingsreformen som ble vedtatt i Stortinget 27. april 2010. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 47/10 Desentraliserte spesialisthelsetjenester Saksbeh: Daniel Haga Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/458 Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF har som mål

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF SAKSPROTOKOLL - HØRING AV IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 25/17 den 27.04.2017. Behandling: Anette Musdalslien, Sp, satte fram

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

PRIVAT HØRINGSUTTALELSE TIL UTREDNINGEN STRATEGISK FOKUS 2025.

PRIVAT HØRINGSUTTALELSE TIL UTREDNINGEN STRATEGISK FOKUS 2025. PRIVAT HØRINGSUTTALELSE TIL UTREDNINGEN STRATEGISK FOKUS 2025. Fra Frode Veian, Otta. Pensjonist Spesialist i samfunnsmedisin. Min uttalelse preges av administrerende direktørs klare standpunkt, noe jeg

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

Høringssvar - Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF - Høring av idéfaserapport

Høringssvar - Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF - Høring av idéfaserapport Saknr. 17/1241-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Høringssvar - Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF - Høring av idéfaserapport Innstilling til vedtak: Fylkestinget støtter opp om anbefalingen

Detaljer

Høring av idéfaserapport for Sykehuset Innlandet

Høring av idéfaserapport for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Vår dato Vår referanse 12.05.2017 2017/932 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Trond Lutnæs, 62 55 13 55 008 16/06883 --- Høring

Detaljer