Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsgrunn kommune Kontrollutvalget"

Transkript

1 Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/ /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato Sykepleierforbundet Kommunalsjef Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte i kontrollutvalget: Dato: tirsdag Tid: kl Sted: Porsgrunn Rådhus, møterom 3. etg Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: eller tlf Vara møter bare etter egen innkalling. Vedlagt følger sakene 33/14-40/14 Kl 0900: ORIENTERING OM INNKJØPSORDNINGEN, v/ innkjøpssjef Kl 1200: KOMPETANSE INNENFOR HELSE Inger B. Nilsen, kontrollutvalget Representant fra sykepleierforbundet Kommunalsjef, Porsgrunn kommune Vel møtt. Porsgrunn, (sign.) Svein Tore Uldal Leder av kontrollutvalget Øystein Bergh Sekretær for kontrollutvalget Temark Postboks BØ Telefon (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto:

2 Sakliste for Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: Sak nr. Arkivsaknr. Tittel 33/14 14/347 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /14 14/346 ORIENTERING OM INNKJØPSORDNINGEN 35/14 14/349 ORIENTERING FRA REVISOR /14 14/352 BUDSJETTRAPPORT FOR KONTROLLUTVALGET PR /14 14/350 BUDSJETT 2014 FOR PORSGRUNN KONTROLLUTVALG 38/14 14/343 KOMPETANSE INNENFOR HELSE 39/14 14/348 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER /14 13/657 MØTE- OG ARBEIDSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2014

3 Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Sak nr. 33/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Arkivsaksnr.: 14/347 Arkivkode: 033 Møtedato: Saksbehandler: Øystein Bergh Behandling i: 33/14 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Forslag til vedtak Møteprotokoll godkjennes. Saksopplysninger Møteprotokollen fra legges fram for godkjenning. Vedlegg: Møteprotokoll Sak 33/14 Side 3 av 20

4 Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Sak nr. 34/14 ORIENTERING OM INNKJØPSORDNINGEN Arkivsaksnr.: 14/346 Arkivkode: 000 Møtedato: Saksbehandler: Øystein Bergh Behandling i: 34/14 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Forslag til vedtak Kontrollutvalget tar presentasjon og informasjonen om Innkjøpsordningen til orientering. Saksopplysninger Kontrollutvalget ønsker å bli kjent med virksomhetene ute og har gjort avtale om å få orientering om Innkjøpsordningen for Porsgrunn kommune. Innkjøpssjefen orienterer. Som en del av kontrollutvalget sitt tilsyn med forvaltninga, ønsker kontrollutvalget ei orientering fra utvalgte deler av organisasjonen. Bakgrunnen for dette er at kontrollutvalget gjerne vil ha orientering og en dialog om den administrative styringa i kommunen. Utvalget er også opptatt av å få bedre innsikt i kommunen sine ulike arbeidsoppgaver. Hvordan kommunen fungerer og er organisert for å løse de oppgavene som er pålagt ved lov eller vedtatt av kommunen sine politiske organ. Kontrollutvalget ønsker en kort oversikt/orientering med utgangspunkt i følgende veiledende punkter. Det må settes av tid til spørsmål fra kontrollutvalget. Formålet med GKI Grenlandskommunenes innkjøpsenhet. Organisering Driften Type avtaler form (f.eks. rammeavtaler etc) og området (f.eks. type tjenester, varer etc.) GKI s rolle på områder hvor det ikke er felles innkjøp. (f.eks. byggeprosjekter) Økonomien Lojaliteten til inngåtte avtaler/kontrakter Spesielle risikoområder og utfordringer Evt? Vedlegg: Ingen Sak 34/14 Side 4 av 20

5 Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Sak nr. 35/14 ORIENTERING FRA REVISOR Arkivsaksnr.: 14/349 Arkivkode: 210 Møtedato: Saksbehandler: Øystein Bergh Behandling i: 35/14 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Forslag til vedtak Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisor til orientering om framdriften i revisjon av regnskapet for Saksopplysninger Oppdragsrevisor vil orientere kontrollutvalget om planene for revisjon av regnskapet for I Forskrifter for kontrollutvalgene, 6. Regnskapsrevisjon, står det: Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. Planene for revisjon unntas fra offentlighet, off.l. 13. Revisor vil redegjøre og legge disse fram for utvalget i møte. Vedlegg: Ingen Vedlegg: Sak 35/14 Side 5 av 20

6 Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Sak nr. 36/14 BUDSJETTRAPPORT FOR KONTROLLUTVALGET PR Arkivsaksnr.: 14/352 Arkivkode: 200 Møtedato: Saksbehandler: Øystein Bergh Behandling i: 36/14 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Forslag til vedtak Kontrollutvalget tar budsjett-rapporten pr til orientering. Saksopplysninger Porsgrunn kommune regnskapsfører området kontroll og tilsyn på 2 ansvarsområder, 1701 Kommunerevisjon 1705 Kontrollutvalget Kommunerevisjon Regnskapet viser for ansvarsområdet 1701, Kommunerevisjon. Det er brukt 73,2 %. Budsjettet er kr og regnskapet viser kr Kontrollutvalget Regnskapet viser for ansvarsområdet 1705, Kontrollutvalget. Her er det brukt 63,3 %. Opprinnelig budsjettet er kr og regnskapet viser kr Vedlegg: Regnskapsoversikt pr Sak 36/14 Side 6 av 20

7 Sak 36/14 Regnskapsoversikt pr Art Art (T) Regnskap Budsjett 2014 Avvik Forbruks % 1701 Kommunerevisjonen Kjøp fra IKS der kommunen er deltager ,2 Netto utgift Kommunerevisjonen ,2 Art Art (T) Regnskap Budsjett 2014 Avvik Forbruks % 1705 Kontrollutvalget Godtgjørelse folkevalgte , Arbeidsgiveravgift , Abonnementer aviser/tidsskrifter , Bevertning , Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester Telefontjenester Internett Opplæring, kurs , Skyss- og kostgodtgjørelse , Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Kontingenter , Kjøp fra IKS der kommunen er deltager , MVA-kompensasjon på vederlag MVA-ref.krav fra drift Netto utgift Kontrollutvalget ,3 Kommentarer fra økonomiavdelingen: På Kommunerevisjonen er tre av kvartalsregningene for 2014 belastet og årsbudsjettet vil holde. På Kontrollutvalget er begge halvårsregningene for IKS på art allerede betalt. Politikergodtgjørelsen første halvår kr pluss arbeidsgiveravgift kr er ved en feil belastet ansvar 1100 i stedet for Kontrollutvalget, men vil bli rettet opp. Selv når dette rettes opp, er det god balanse i utgifter og budsjett for Side 7 av 20

8 Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Sak nr. 37/14 BUDSJETT 2014 FOR PORSGRUNN KONTROLLUTVALG Arkivsaksnr.: 14/350 Arkivkode: 151 Møtedato: Saksbehandler: Øystein Bergh Behandling i: 37/14 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Forslag til vedtak Kontrollutvalget legger med dette fram sitt budsjettforslag for området kontroll og tilsyn for Kontrollutvalgets innstilling for 2015 er: Ansvar 1701 Kommunerevisjon kr Ansvar 1705 Kontrollutvalget kr Saksopplysninger Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i kommunen. En velfungerende egenkontroll styrker innbyggernes tillit til kommunen og er viktig for å sikre effektiv og rett bruk av ressursene. Aktørene i egenkontrollen er bystyret, kontrollutvalget sammen med sekretariatet, rådmannen og revisor. En god egenkontroll krever samspill mellom disse. For at dette samspillet skal fungere, er det nødvendig at aktørene kjenner både sin egen og hverandres roller. Kontrollutvalgets medlemmer vil måtte hente inn relevant kunnskap om den kommunale forvaltningen og de må kjenne Porsgrunn kommune. Kurs og befaringer er en naturlig og nødvendig del av ajourføringen. Kontrollutvalget i Porsgrunn har heldagsmøter. I forskrifter for kontrollutvalget står det: Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til bystyret. Tilsyn med forvaltningen Kommuneloven fastsetter bystyrets tilsynsansvar i 76. Tilsynsoppgaven er delegert til kontrollutvalget, 77. Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forstå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på sine vegne. Revisjon Sak 37/14 Side 8 av 20

9 I tillegg til å føre tilsyn med forvaltningen skal kontrollutvalget påse at kommunenes regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Sak 37/14 Forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldene bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Det skal utarbeides en plan/overordnet analyse som skal godkjennes av bystyret. Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunen sine interesser i selskaper m.m. Det skal utarbeides en plan som skal godkjennes av bystyret. Ekstraordinære forhold Dersom det i løpet av året skulle oppstå/komme uforutsette oppgaver (for eksempel granskninger eller oppgaver fra bystyret) som vil kreve ekstra ressurser vil kontrollutvalget komme tilbake til bystyret med anmodning om tilleggsbevilgninger. Budsjett 2015 Budsjettet for 2015 er utarbeidet med bakgrunn i vedtatt budsjett for 2014 og justert etter antatt behov. For sekretariatet (Temark) og kommunerevisjon (TKR) er det lagt inn den generelle prisøkningen. Utgiftene vil ikke være kjent før etter representantskapsmøtene høsten For selskapskontroll betales det per oppdrag. Deflator, prisjustering, er ikke fastsatt av kommunaldepartementet. Denne ble av departementet stipulert til 3,5% for lønn nå i vår. For IKS-selskapene er det mest riktig å bruke deflator for lønn siden IKS-selskapene har samme utgifts-bilde som kommunen selv. Utgiftene her er hovedsakelig lønnsrelatert. Samme deflator er brukt gjennomgående. Budsjettet settes opp for For langtidsbudsjettet vil det være samme aktivitetsnivå fremover. Kommunen har valgt å dele kontroll- og tilsynsområdet på 2 ansvarsnummer. Tjeneste Politisk virksomhet Ansvar Tekst 2013 budsjett 2014 budsjett 2015 budsjett 1701 Kommunerevisjon Kontrollutvalget Kontroll- og tilsyn Budsjettframlegg på arts-nivå: Side 9 av 20

10 Sak 37/14 Ansvar 1701 Kommunerevisjon Art Tekst Kjøp fra IKS der kommunen er deltaker budsjett budsjett budsjett Ansvar 1705 Kontrollutvalget Art Tekst 2013 budsjett 2014 budsjett 2015 budsjett Godtgjørelse folkevalgte Tapt 0 0 arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer aviser/tidsskrift Bevertning Opplæring, kurs Skyss- og kostgodtgjørelse Bompenger/p-avgift Kontingenter Kjøp fra IKS der kommunen er deltaker Kjøp av tjenester inkluderer alt kjøp utenom kontraktsfestet revisjonstjenester. Vedlegg: Ingen Side 10 av 20

11 Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Sak nr. 38/14 KOMPETANSE INNENFOR HELSE Arkivsaksnr.: 14/343 Arkivkode: 000 Møtedato: Saksbehandler: Øystein Bergh Behandling i: 38/14 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Forslag til vedtak Kontrollutvalget tar informasjon om kompetansen innenfor helseområdet i Porsgrunn kommune til orientering. Saksopplysninger Kontrollutvalget ønsker å sette søkelyset på kompetansen innenfor helse i Porsgrunn kommune. På landsbasis vet man at det mange steder er bruk av ufaglærte. Dette har også en økonomisk side. Bruk av ufaglærte kan svekke pasientsikkerheten. Kontrollutvalget inviterer representant fra sykepleierforbundet og kommunens ledelse innenfor fagområdet til å delta i debatten. Kontrollutvalget ønsker å få oversikt over hvordan situasjonen er for Porsgrunn kommune. Innledninger før debatt: Inger B. Nilsen fra kontrollutvalget Sykepleierforbundet Administrasjonen Debatt om situasjonen i Porsgrunn kommune Sak 38/14 Side 11 av 20

12 Sak 38/14 Helse- og omsorgsdepartementet har følgende ambisjoner om Kompetanseløftet 2015: Med bakgrunn i den kommunale helse- og omsorgstjenestens personellutfordringer er det utarbeidet en ny kompetanse- og rekrutteringsplan, Kompetanseløftet. Planen er en del av Omsorgsplan 2015 i Stortingsmelding 25 ( ) "Mestring, muligheter og mening Framtidens omsorgstjenester". Den skal gjelde fram til 2015 og inneholder strategier og tiltak som også skal møte de langsiktige demografiske utfordringene fram mot Rekruttering av personell omhandler både kapasitet og kvalitet i tjenestene. Formålet med Kompetanseløftet er knyttet til stortingsmeldingens strategi om kapasitetsvekst og kompetanseheving. Den første handlingsplanen for helse- og sosialpersonell Rett person på rett plass omfattet hele helse- og omsorgstjenesten, mens dagens rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell Rekruttering for betre kvalitet, har en sterk vektlegging av den kommunale omsorgstjenesten. Kompetanseløftet 2015 vil i sin helhet omfatte den kommunale omsorgstjenesten. Med bakgrunn i erfaringene fra den nåværende planen, vil Kompetanseløftet i større grad omfatte tiltak knyttet til videre- og etterutdanningstilbud for personell uten helse- og sosialutdanning. Den store avgangen fra sektoren, gjennom både sykefravær og uføretrygding, bidrar til å redusere den positive effekten som kvalifiseringstiltakene har på tilgangen av faglært arbeidskraft. Videre- og etterutdanning er et godt tiltak for å øke rekrutteringen og holde på arbeidskraften. Kompetanseløftet 2015 skal ha et rullerende 4årig handlingsprogram som oppdateres årlig innenfor en planperiode på ni år fra 2007 fram til Den årlige gjennomgangen av tiltakene i handlingsprogrammet skjer i tilknytning til statsbudsjettet, mens vesentlig endring i tiltakene også varsles i kommuneproposisjonen. Kompetanseløftet vil på samme måte som dagens rekrutteringsplan forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet med fylkesmannen som en sentral aktør i forhold til både kommunene og utdanningssektoren. I handlingsprogrammet for den første fireårsperioden vil det bli lagt vekt på følgende tiltak: Aksjon helsefagarbeider Aksjon helsefagarbeider er et samarbeidsprosjekt som har til formål å etablere tilstrekkelige læreplasser i kommuner og helseforetak, samt bidra til god rekruttering til den nye helsefagarbeiderutdanningen. Kvalifisering av personell Tiltaket skal sikre god kompetanse i sektoren ved å kvalifisere ulike personellgrupper som ikke har helse- og sosialfaglig utdanning fra videregående skole. Dette skal skje gjennom opplæring, tilleggsutdanning, fagprøve og vurdering av realkompetanse. Rekrutteringskampanje Gjennom en rekrutteringskampanje er målet å både rekruttere flere inn i omsorgstjenesten og å oppnå større tverrfaglighet i sektoren. Øke andelen med høyere utdanning Regjeringen og KS har gjennom avtalen om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten forpliktet seg til å utvikle strategier for å sikre tilstrekkelig kompetent arbeidskraft i sektoren, blant annet ved å øke andelen med høgskoleutdanning. Desentraliserte høgskolestudier For å sikre stabil dekning av høgskoleutdannet personell i distriktskommuner, er erfaringene gode med å legge til rette for desentraliserte studietilbud på høgskolenivå. Side 12 av 20

13 Sak 38/14 Fagskoleutdanning for personell med videregående opplæring Tilbud om videreutdanning av personell gjennom fagskoleordningen er spesielt viktig for å øke kompetansen, redusere avgangen fra sektoren og bidra til rekrutteringen til helse- og sosialfag i videregående skole. Videre- og etterutdanning for høgskoleutdannet personell Videreutdanningstilbud innen blant annet geriatri, demens, veiledning og rehabilitering vil styrke kompetansen og bidra til å stabilisere personellsituasjonen. Øke andelen som arbeider heltid Regjeringen og KS har i avtalen om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten forpliktet seg til å legge til rette for å redusere bruken av deltid i helse- og omsorgssektoren for å sikre kontinuitet og stabilitet både for brukere og ansatte. Flink med folk i første rekke Regjeringen og KS har i avtalen om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten forpliktet seg til å legge til rette for god ledelse og stimulere til ledelsesutvikling lokalt. Sosial- og helsedirektoratet og KS skal samarbeide om ledelsessatsingen Flink med folk i første rekke. Forbedring av arbeidsmiljø Regjeringen og KS har i avtalen om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten forpliktet seg til å legge til rette for godt arbeidsmiljø, for særlig å møte utfordringene knyttet til høyt sykefravær og en stigende andel som går ut av sektoren til attføring eller uførepensjon. Undervisningssykehjem, tilbud om omsorg ved livets slutt og lindrende behandling Satsingene på undervisningssykehjemmene, tilbudet om omsorg ved livets slutt og lindrende behandling utenfor sykehus skal videreutvikles og ses i sammenheng. Kunnskapen som de ulike prosjektene har gitt, skal spres til omsorgssektoren forøvrig. Samarbeid om etikk For å styrke den etiske kompetansen i omsorgstjenesten, vil regjeringen i samarbeid med KS og yrkesorganisasjonene bidra til at ansatte i helse og omsorgstjenestene har grunnleggende kompetanse i fagetikk, og utvikle modeller for å forankre etikkarbeidet organisatorisk i kommunal sammenheng. Departementet vil gjennomgå forskriften om kvalitet i omsorgstjenesten for mer eksplisitt å sikre at tjenestetilbudet som gis er basert på god etisk fagutøvelse, og at grunnleggende etiske hensyn blir ivaretatt. Vedlegg: Ingen Side 13 av 20

14 Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Sak nr. 39/14 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER Arkivsaksnr.: 14/348 Arkivkode: 033 Møtedato: Saksbehandler: Øystein Bergh Behandling i: 39/14 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Forslag til vedtak Saksopplysninger Sakene tas til orientering. Studietur til Sigtuna Evt Vedlegg: Sak 39/14 Side 14 av 20

15 Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Sak nr. 40/14 MØTE- OG ARBEIDSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2014 Arkivsaksnr.: 13/657 Arkivkode: 040 Møtedato: Saksbehandler: Øystein Bergh Behandling i: 61/13 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget 24/14 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget 40/14 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Planen legges fram for ny gjennomgang med debatt om hva kontrollutvalget skal ta opp i kommende møter, høsten Porsgrunn kommune - kontrollutvalget i møte den sak nr. 61/13: Vedtak i Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Kontrollutvalget godkjenner møteplanen Møtene holdes normalt tirsdag, kl Følgende datoer settes opp for 2014: 14.01, 18.03, 08.04, 06.05, 17.06, 26.08, 23.09, 04.11, (kl ), Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp hvilken som helst sak og avholde de møter de ønsker. Behandlinga i Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder la fram saken. Datoene er tidligere fastsatt. Kontrollutvalget diskuterte tema for det enkelte møte. Arbeidsplan for 2. halvår fastsettes senere. Forslag til vedtak Kontrollutvalget godkjenner møteplanen Møtene holdes normalt tirsdag, kl Følgende datoer settes opp for 2014: 14.01, 18.03, 08.04, 06.05, 17.06, 26.08, 23.09, 04.11, (kl ), Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp hvilken som helst sak og avholde de møter de ønsker. Sak 40/14 Side 15 av 20

16 Sak 40/14 Saksopplysninger Kontrollutvalget utarbeider møte- og arbeidsplan for kommende år. Møtedatoene ble behandlet , sak 53/2013. Følgende vedtak ble fattet: Kontrollutvalget godkjenner møteplanen Møtene holdes normalt tirsdag, kl Følgende datoer settes opp for 2014: 14.01, 18.03, 08.04, 06.05, 17.06, 26.08, 23.09, 04.11, (kl ), Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp hvilken som helst sak og avholde de møter de ønsker. Behandlinga i Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Sekretæren la fram møtedatoene for Datoene er forelagt administrasjonen. Det er ikke kommet ønsker om andre datoer. Utkast til arbeidsplan for 2014 legges fram i neste møte. Vedtaket var enstemmig. Vedlegg: Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for Side 16 av 20

17 Sak 40/14 PORSGRUNN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPLAN 2014 Tirsdag 14. januar 2014, kl Orientering fra Helse og velferd, v/kommunalsjefen Orientering om Saturnveien barne- og ungdomssenter Tirsdag 18. mars 2014, kl (Virksomhetsbesøk: Stridsklev ungdomsskole) Orientering om Stridsklev ungdomsskole, v/rektor Orientering om Stridsklev barneskole, v/rektor Orientering fra helsesøster på Stridsklev, 3 viktigste problemområder Rapportering fra oppdragsrevisor Årsrapport fra kontrollutvalget 2012 Tirsdag 08. april 2014, kl Orientering om næringsarbeidet og kommunen som tilrettelegger for næringslivet Orientering om Byutvikling. Rapportering fra oppdragsrevisor Tirsdag 06. mai 2014, kl Regnskap og årsmelding 2013 Keops Regnskap og årsmelding kommunen Revisors rapporter og revisjonsberetninger Tirsdag 17. juni 2014, kl (Virksomhetsbesøk, Kjølnes) Orientering om Kjølnes Orientering om Kultur, idrett og fritid. Prosjekt Samhandlingsreformen - status Tertialrapport 1/2014. o Økonomi o HMS Tirsdag 26. august 2014, kl Orientering fra Kommunalteknikk Orientering om Veier og gater Orientering fra revisor om revisjonsarbeidet og planleggingen. Prosjekt Samhandlingsreformen - status Kontrollutvalgets budsjett 2015 Tirsdag 23. september 2014, kl (Virksomhetsbesøk, Pedagogiske psykologiske tjenester) Orientering fra Pedagogiske psykologiske tjenester En barnehages bruk av PP-tjenesten (Velg en, f.eks. Vallermyrene barnehage) Side 17 av 20

18 Sak 40/14 Prosjekt Samhandlingsreformen - status Rapportering fra oppdragsrevisor Tirsdag 04. november 2014, kl Orientering om Interkommunale samarbeid og selskap Orientering fra (velg ett, hvordan er kontakten kommunen og samarbeidet/selskapet) Tertialrapport 2/2014 o Økonomi o HMS Prosjekt Samhandlingsreformen - status Økonomirapport, kontrollutvalgets budsjett oppfølging av egen pengebruk Tirsdag 18. november 2014, kl Strategimøte, arbeidsmøte o Evaluering o Strategi og tema o Møteplan 2015 Tirsdag 09. desember 2014, kl Møte- og arbeidsplan 2015 Porsgrunn kommune, Budsjett 2015 presentasjon Erfaringsutveksling om kontrollutvalgets arbeid. o Inviterer ordfører og rådmann Rapportering fra oppdragsrevisor Etter møtet inviteres det til julemiddag. MOMENTLISTE FRA FORRIGE PLAN: Oppfølging av saker: Forvaltningsrevisjoner, gjennomført i Plan for forvaltningsrevisjon Plan for selskapskontroll Fellesprosjekter med nabo-kommunene, ref ledermøtene Varsling Konferanse, hvordan kan kommunen bli bedre? Demens Orientering fra By- og kulturutvikling, v/kommunalsjefen Orientering om renhold i bygg kommunen disponerer Tilbakemeldinger fra generalforsamlinger Selskapskontroll: Visit Grenland (satt på vent, se ref fra KU-ledermøte) Forvaltningsrevisjon: Rus og psykiatri Samhandlingsreformen (2013/2014) Saksbehandling Side 18 av 20

19 Sak 40/14 Porsgrunn, xx.xx.2013 Svein Tore Uldal Leder av kontrollutvalget Øystein Bergh Sekretær for kontrollutvalget Side 19 av 20

20 Sak 40/14 Porsgrunn kommunes organisasjon Presentasjon av rådmannens ledergruppe. Rådmannens ledergruppe i Porsgrunn kommune er kommunens øverste, administrative ledelse og består av rådmannen og fire kommunalsjefer. Kontaktinformasjon for rådmannens ledergruppe Rådmann Kommunalsjef Kommunalsjef Kommunalsjef Kommunalsjef Per Wold Inger Lysa Ingrid-Elisabeth Kåss Aud Fleten Morten Næss Side 20 av 20

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 15/5-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 06.01.2015 Christian Moulin Grunde Grimsrud Aud Fleten Rådmannen/adm. Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar. Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar. Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune Vår ref. 15/643-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar Kragerø kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: mandag 15.06.2015

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2008 Møtetid: Kl. 11.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken Gjøvik, 8. september 2014. J.nr./referanse: 08-14/SL/ks KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud (FrP), nestleder Wenche

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 23.09.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD... 3 3 MØTEPLAN... 4 4 KONTROLLUTVALGETS HOVEDFOKUS I 2015... 4 4.1 TILSYN MED FORVALTNINGEN...

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet Gjøvik, 22. mai 2015. J.nr./referanse: 06-15/NL/ks KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind, nestleder Kjartan Th. Stensvold

Detaljer

Møterommet på Lyngstunet

Møterommet på Lyngstunet Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 28.02.2008 Tidspunkt: 10:00 Møterommet på Lyngstunet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 12/159 Møtedato/tid: 05.12.2012, kl. 11:00 Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Melhus rådhus, Møterom Bergljot, 3. etg. NB! Merk

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer