Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsgrunn kommune Kontrollutvalget"

Transkript

1 Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/ /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato Sykepleierforbundet Kommunalsjef Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte i kontrollutvalget: Dato: tirsdag Tid: kl Sted: Porsgrunn Rådhus, møterom 3. etg Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: eller tlf Vara møter bare etter egen innkalling. Vedlagt følger sakene 33/14-40/14 Kl 0900: ORIENTERING OM INNKJØPSORDNINGEN, v/ innkjøpssjef Kl 1200: KOMPETANSE INNENFOR HELSE Inger B. Nilsen, kontrollutvalget Representant fra sykepleierforbundet Kommunalsjef, Porsgrunn kommune Vel møtt. Porsgrunn, (sign.) Svein Tore Uldal Leder av kontrollutvalget Øystein Bergh Sekretær for kontrollutvalget Temark Postboks BØ Telefon (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto:

2 Sakliste for Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: Sak nr. Arkivsaknr. Tittel 33/14 14/347 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /14 14/346 ORIENTERING OM INNKJØPSORDNINGEN 35/14 14/349 ORIENTERING FRA REVISOR /14 14/352 BUDSJETTRAPPORT FOR KONTROLLUTVALGET PR /14 14/350 BUDSJETT 2014 FOR PORSGRUNN KONTROLLUTVALG 38/14 14/343 KOMPETANSE INNENFOR HELSE 39/14 14/348 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER /14 13/657 MØTE- OG ARBEIDSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2014

3 Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Sak nr. 33/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Arkivsaksnr.: 14/347 Arkivkode: 033 Møtedato: Saksbehandler: Øystein Bergh Behandling i: 33/14 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Forslag til vedtak Møteprotokoll godkjennes. Saksopplysninger Møteprotokollen fra legges fram for godkjenning. Vedlegg: Møteprotokoll Sak 33/14 Side 3 av 20

4 Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Sak nr. 34/14 ORIENTERING OM INNKJØPSORDNINGEN Arkivsaksnr.: 14/346 Arkivkode: 000 Møtedato: Saksbehandler: Øystein Bergh Behandling i: 34/14 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Forslag til vedtak Kontrollutvalget tar presentasjon og informasjonen om Innkjøpsordningen til orientering. Saksopplysninger Kontrollutvalget ønsker å bli kjent med virksomhetene ute og har gjort avtale om å få orientering om Innkjøpsordningen for Porsgrunn kommune. Innkjøpssjefen orienterer. Som en del av kontrollutvalget sitt tilsyn med forvaltninga, ønsker kontrollutvalget ei orientering fra utvalgte deler av organisasjonen. Bakgrunnen for dette er at kontrollutvalget gjerne vil ha orientering og en dialog om den administrative styringa i kommunen. Utvalget er også opptatt av å få bedre innsikt i kommunen sine ulike arbeidsoppgaver. Hvordan kommunen fungerer og er organisert for å løse de oppgavene som er pålagt ved lov eller vedtatt av kommunen sine politiske organ. Kontrollutvalget ønsker en kort oversikt/orientering med utgangspunkt i følgende veiledende punkter. Det må settes av tid til spørsmål fra kontrollutvalget. Formålet med GKI Grenlandskommunenes innkjøpsenhet. Organisering Driften Type avtaler form (f.eks. rammeavtaler etc) og området (f.eks. type tjenester, varer etc.) GKI s rolle på områder hvor det ikke er felles innkjøp. (f.eks. byggeprosjekter) Økonomien Lojaliteten til inngåtte avtaler/kontrakter Spesielle risikoområder og utfordringer Evt? Vedlegg: Ingen Sak 34/14 Side 4 av 20

5 Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Sak nr. 35/14 ORIENTERING FRA REVISOR Arkivsaksnr.: 14/349 Arkivkode: 210 Møtedato: Saksbehandler: Øystein Bergh Behandling i: 35/14 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Forslag til vedtak Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisor til orientering om framdriften i revisjon av regnskapet for Saksopplysninger Oppdragsrevisor vil orientere kontrollutvalget om planene for revisjon av regnskapet for I Forskrifter for kontrollutvalgene, 6. Regnskapsrevisjon, står det: Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. Planene for revisjon unntas fra offentlighet, off.l. 13. Revisor vil redegjøre og legge disse fram for utvalget i møte. Vedlegg: Ingen Vedlegg: Sak 35/14 Side 5 av 20

6 Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Sak nr. 36/14 BUDSJETTRAPPORT FOR KONTROLLUTVALGET PR Arkivsaksnr.: 14/352 Arkivkode: 200 Møtedato: Saksbehandler: Øystein Bergh Behandling i: 36/14 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Forslag til vedtak Kontrollutvalget tar budsjett-rapporten pr til orientering. Saksopplysninger Porsgrunn kommune regnskapsfører området kontroll og tilsyn på 2 ansvarsområder, 1701 Kommunerevisjon 1705 Kontrollutvalget Kommunerevisjon Regnskapet viser for ansvarsområdet 1701, Kommunerevisjon. Det er brukt 73,2 %. Budsjettet er kr og regnskapet viser kr Kontrollutvalget Regnskapet viser for ansvarsområdet 1705, Kontrollutvalget. Her er det brukt 63,3 %. Opprinnelig budsjettet er kr og regnskapet viser kr Vedlegg: Regnskapsoversikt pr Sak 36/14 Side 6 av 20

7 Sak 36/14 Regnskapsoversikt pr Art Art (T) Regnskap Budsjett 2014 Avvik Forbruks % 1701 Kommunerevisjonen Kjøp fra IKS der kommunen er deltager ,2 Netto utgift Kommunerevisjonen ,2 Art Art (T) Regnskap Budsjett 2014 Avvik Forbruks % 1705 Kontrollutvalget Godtgjørelse folkevalgte , Arbeidsgiveravgift , Abonnementer aviser/tidsskrifter , Bevertning , Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester Telefontjenester Internett Opplæring, kurs , Skyss- og kostgodtgjørelse , Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Kontingenter , Kjøp fra IKS der kommunen er deltager , MVA-kompensasjon på vederlag MVA-ref.krav fra drift Netto utgift Kontrollutvalget ,3 Kommentarer fra økonomiavdelingen: På Kommunerevisjonen er tre av kvartalsregningene for 2014 belastet og årsbudsjettet vil holde. På Kontrollutvalget er begge halvårsregningene for IKS på art allerede betalt. Politikergodtgjørelsen første halvår kr pluss arbeidsgiveravgift kr er ved en feil belastet ansvar 1100 i stedet for Kontrollutvalget, men vil bli rettet opp. Selv når dette rettes opp, er det god balanse i utgifter og budsjett for Side 7 av 20

8 Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Sak nr. 37/14 BUDSJETT 2014 FOR PORSGRUNN KONTROLLUTVALG Arkivsaksnr.: 14/350 Arkivkode: 151 Møtedato: Saksbehandler: Øystein Bergh Behandling i: 37/14 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Forslag til vedtak Kontrollutvalget legger med dette fram sitt budsjettforslag for området kontroll og tilsyn for Kontrollutvalgets innstilling for 2015 er: Ansvar 1701 Kommunerevisjon kr Ansvar 1705 Kontrollutvalget kr Saksopplysninger Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i kommunen. En velfungerende egenkontroll styrker innbyggernes tillit til kommunen og er viktig for å sikre effektiv og rett bruk av ressursene. Aktørene i egenkontrollen er bystyret, kontrollutvalget sammen med sekretariatet, rådmannen og revisor. En god egenkontroll krever samspill mellom disse. For at dette samspillet skal fungere, er det nødvendig at aktørene kjenner både sin egen og hverandres roller. Kontrollutvalgets medlemmer vil måtte hente inn relevant kunnskap om den kommunale forvaltningen og de må kjenne Porsgrunn kommune. Kurs og befaringer er en naturlig og nødvendig del av ajourføringen. Kontrollutvalget i Porsgrunn har heldagsmøter. I forskrifter for kontrollutvalget står det: Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til bystyret. Tilsyn med forvaltningen Kommuneloven fastsetter bystyrets tilsynsansvar i 76. Tilsynsoppgaven er delegert til kontrollutvalget, 77. Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forstå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på sine vegne. Revisjon Sak 37/14 Side 8 av 20

9 I tillegg til å føre tilsyn med forvaltningen skal kontrollutvalget påse at kommunenes regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Sak 37/14 Forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldene bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Det skal utarbeides en plan/overordnet analyse som skal godkjennes av bystyret. Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunen sine interesser i selskaper m.m. Det skal utarbeides en plan som skal godkjennes av bystyret. Ekstraordinære forhold Dersom det i løpet av året skulle oppstå/komme uforutsette oppgaver (for eksempel granskninger eller oppgaver fra bystyret) som vil kreve ekstra ressurser vil kontrollutvalget komme tilbake til bystyret med anmodning om tilleggsbevilgninger. Budsjett 2015 Budsjettet for 2015 er utarbeidet med bakgrunn i vedtatt budsjett for 2014 og justert etter antatt behov. For sekretariatet (Temark) og kommunerevisjon (TKR) er det lagt inn den generelle prisøkningen. Utgiftene vil ikke være kjent før etter representantskapsmøtene høsten For selskapskontroll betales det per oppdrag. Deflator, prisjustering, er ikke fastsatt av kommunaldepartementet. Denne ble av departementet stipulert til 3,5% for lønn nå i vår. For IKS-selskapene er det mest riktig å bruke deflator for lønn siden IKS-selskapene har samme utgifts-bilde som kommunen selv. Utgiftene her er hovedsakelig lønnsrelatert. Samme deflator er brukt gjennomgående. Budsjettet settes opp for For langtidsbudsjettet vil det være samme aktivitetsnivå fremover. Kommunen har valgt å dele kontroll- og tilsynsområdet på 2 ansvarsnummer. Tjeneste Politisk virksomhet Ansvar Tekst 2013 budsjett 2014 budsjett 2015 budsjett 1701 Kommunerevisjon Kontrollutvalget Kontroll- og tilsyn Budsjettframlegg på arts-nivå: Side 9 av 20

10 Sak 37/14 Ansvar 1701 Kommunerevisjon Art Tekst Kjøp fra IKS der kommunen er deltaker budsjett budsjett budsjett Ansvar 1705 Kontrollutvalget Art Tekst 2013 budsjett 2014 budsjett 2015 budsjett Godtgjørelse folkevalgte Tapt 0 0 arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer aviser/tidsskrift Bevertning Opplæring, kurs Skyss- og kostgodtgjørelse Bompenger/p-avgift Kontingenter Kjøp fra IKS der kommunen er deltaker Kjøp av tjenester inkluderer alt kjøp utenom kontraktsfestet revisjonstjenester. Vedlegg: Ingen Side 10 av 20

11 Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Sak nr. 38/14 KOMPETANSE INNENFOR HELSE Arkivsaksnr.: 14/343 Arkivkode: 000 Møtedato: Saksbehandler: Øystein Bergh Behandling i: 38/14 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Forslag til vedtak Kontrollutvalget tar informasjon om kompetansen innenfor helseområdet i Porsgrunn kommune til orientering. Saksopplysninger Kontrollutvalget ønsker å sette søkelyset på kompetansen innenfor helse i Porsgrunn kommune. På landsbasis vet man at det mange steder er bruk av ufaglærte. Dette har også en økonomisk side. Bruk av ufaglærte kan svekke pasientsikkerheten. Kontrollutvalget inviterer representant fra sykepleierforbundet og kommunens ledelse innenfor fagområdet til å delta i debatten. Kontrollutvalget ønsker å få oversikt over hvordan situasjonen er for Porsgrunn kommune. Innledninger før debatt: Inger B. Nilsen fra kontrollutvalget Sykepleierforbundet Administrasjonen Debatt om situasjonen i Porsgrunn kommune Sak 38/14 Side 11 av 20

12 Sak 38/14 Helse- og omsorgsdepartementet har følgende ambisjoner om Kompetanseløftet 2015: Med bakgrunn i den kommunale helse- og omsorgstjenestens personellutfordringer er det utarbeidet en ny kompetanse- og rekrutteringsplan, Kompetanseløftet. Planen er en del av Omsorgsplan 2015 i Stortingsmelding 25 ( ) "Mestring, muligheter og mening Framtidens omsorgstjenester". Den skal gjelde fram til 2015 og inneholder strategier og tiltak som også skal møte de langsiktige demografiske utfordringene fram mot Rekruttering av personell omhandler både kapasitet og kvalitet i tjenestene. Formålet med Kompetanseløftet er knyttet til stortingsmeldingens strategi om kapasitetsvekst og kompetanseheving. Den første handlingsplanen for helse- og sosialpersonell Rett person på rett plass omfattet hele helse- og omsorgstjenesten, mens dagens rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell Rekruttering for betre kvalitet, har en sterk vektlegging av den kommunale omsorgstjenesten. Kompetanseløftet 2015 vil i sin helhet omfatte den kommunale omsorgstjenesten. Med bakgrunn i erfaringene fra den nåværende planen, vil Kompetanseløftet i større grad omfatte tiltak knyttet til videre- og etterutdanningstilbud for personell uten helse- og sosialutdanning. Den store avgangen fra sektoren, gjennom både sykefravær og uføretrygding, bidrar til å redusere den positive effekten som kvalifiseringstiltakene har på tilgangen av faglært arbeidskraft. Videre- og etterutdanning er et godt tiltak for å øke rekrutteringen og holde på arbeidskraften. Kompetanseløftet 2015 skal ha et rullerende 4årig handlingsprogram som oppdateres årlig innenfor en planperiode på ni år fra 2007 fram til Den årlige gjennomgangen av tiltakene i handlingsprogrammet skjer i tilknytning til statsbudsjettet, mens vesentlig endring i tiltakene også varsles i kommuneproposisjonen. Kompetanseløftet vil på samme måte som dagens rekrutteringsplan forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet med fylkesmannen som en sentral aktør i forhold til både kommunene og utdanningssektoren. I handlingsprogrammet for den første fireårsperioden vil det bli lagt vekt på følgende tiltak: Aksjon helsefagarbeider Aksjon helsefagarbeider er et samarbeidsprosjekt som har til formål å etablere tilstrekkelige læreplasser i kommuner og helseforetak, samt bidra til god rekruttering til den nye helsefagarbeiderutdanningen. Kvalifisering av personell Tiltaket skal sikre god kompetanse i sektoren ved å kvalifisere ulike personellgrupper som ikke har helse- og sosialfaglig utdanning fra videregående skole. Dette skal skje gjennom opplæring, tilleggsutdanning, fagprøve og vurdering av realkompetanse. Rekrutteringskampanje Gjennom en rekrutteringskampanje er målet å både rekruttere flere inn i omsorgstjenesten og å oppnå større tverrfaglighet i sektoren. Øke andelen med høyere utdanning Regjeringen og KS har gjennom avtalen om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten forpliktet seg til å utvikle strategier for å sikre tilstrekkelig kompetent arbeidskraft i sektoren, blant annet ved å øke andelen med høgskoleutdanning. Desentraliserte høgskolestudier For å sikre stabil dekning av høgskoleutdannet personell i distriktskommuner, er erfaringene gode med å legge til rette for desentraliserte studietilbud på høgskolenivå. Side 12 av 20

13 Sak 38/14 Fagskoleutdanning for personell med videregående opplæring Tilbud om videreutdanning av personell gjennom fagskoleordningen er spesielt viktig for å øke kompetansen, redusere avgangen fra sektoren og bidra til rekrutteringen til helse- og sosialfag i videregående skole. Videre- og etterutdanning for høgskoleutdannet personell Videreutdanningstilbud innen blant annet geriatri, demens, veiledning og rehabilitering vil styrke kompetansen og bidra til å stabilisere personellsituasjonen. Øke andelen som arbeider heltid Regjeringen og KS har i avtalen om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten forpliktet seg til å legge til rette for å redusere bruken av deltid i helse- og omsorgssektoren for å sikre kontinuitet og stabilitet både for brukere og ansatte. Flink med folk i første rekke Regjeringen og KS har i avtalen om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten forpliktet seg til å legge til rette for god ledelse og stimulere til ledelsesutvikling lokalt. Sosial- og helsedirektoratet og KS skal samarbeide om ledelsessatsingen Flink med folk i første rekke. Forbedring av arbeidsmiljø Regjeringen og KS har i avtalen om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten forpliktet seg til å legge til rette for godt arbeidsmiljø, for særlig å møte utfordringene knyttet til høyt sykefravær og en stigende andel som går ut av sektoren til attføring eller uførepensjon. Undervisningssykehjem, tilbud om omsorg ved livets slutt og lindrende behandling Satsingene på undervisningssykehjemmene, tilbudet om omsorg ved livets slutt og lindrende behandling utenfor sykehus skal videreutvikles og ses i sammenheng. Kunnskapen som de ulike prosjektene har gitt, skal spres til omsorgssektoren forøvrig. Samarbeid om etikk For å styrke den etiske kompetansen i omsorgstjenesten, vil regjeringen i samarbeid med KS og yrkesorganisasjonene bidra til at ansatte i helse og omsorgstjenestene har grunnleggende kompetanse i fagetikk, og utvikle modeller for å forankre etikkarbeidet organisatorisk i kommunal sammenheng. Departementet vil gjennomgå forskriften om kvalitet i omsorgstjenesten for mer eksplisitt å sikre at tjenestetilbudet som gis er basert på god etisk fagutøvelse, og at grunnleggende etiske hensyn blir ivaretatt. Vedlegg: Ingen Side 13 av 20

14 Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Sak nr. 39/14 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER Arkivsaksnr.: 14/348 Arkivkode: 033 Møtedato: Saksbehandler: Øystein Bergh Behandling i: 39/14 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Forslag til vedtak Saksopplysninger Sakene tas til orientering. Studietur til Sigtuna Evt Vedlegg: Sak 39/14 Side 14 av 20

15 Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Sak nr. 40/14 MØTE- OG ARBEIDSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2014 Arkivsaksnr.: 13/657 Arkivkode: 040 Møtedato: Saksbehandler: Øystein Bergh Behandling i: 61/13 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget 24/14 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget 40/14 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Planen legges fram for ny gjennomgang med debatt om hva kontrollutvalget skal ta opp i kommende møter, høsten Porsgrunn kommune - kontrollutvalget i møte den sak nr. 61/13: Vedtak i Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Kontrollutvalget godkjenner møteplanen Møtene holdes normalt tirsdag, kl Følgende datoer settes opp for 2014: 14.01, 18.03, 08.04, 06.05, 17.06, 26.08, 23.09, 04.11, (kl ), Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp hvilken som helst sak og avholde de møter de ønsker. Behandlinga i Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder la fram saken. Datoene er tidligere fastsatt. Kontrollutvalget diskuterte tema for det enkelte møte. Arbeidsplan for 2. halvår fastsettes senere. Forslag til vedtak Kontrollutvalget godkjenner møteplanen Møtene holdes normalt tirsdag, kl Følgende datoer settes opp for 2014: 14.01, 18.03, 08.04, 06.05, 17.06, 26.08, 23.09, 04.11, (kl ), Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp hvilken som helst sak og avholde de møter de ønsker. Sak 40/14 Side 15 av 20

16 Sak 40/14 Saksopplysninger Kontrollutvalget utarbeider møte- og arbeidsplan for kommende år. Møtedatoene ble behandlet , sak 53/2013. Følgende vedtak ble fattet: Kontrollutvalget godkjenner møteplanen Møtene holdes normalt tirsdag, kl Følgende datoer settes opp for 2014: 14.01, 18.03, 08.04, 06.05, 17.06, 26.08, 23.09, 04.11, (kl ), Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp hvilken som helst sak og avholde de møter de ønsker. Behandlinga i Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Sekretæren la fram møtedatoene for Datoene er forelagt administrasjonen. Det er ikke kommet ønsker om andre datoer. Utkast til arbeidsplan for 2014 legges fram i neste møte. Vedtaket var enstemmig. Vedlegg: Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for Side 16 av 20

17 Sak 40/14 PORSGRUNN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPLAN 2014 Tirsdag 14. januar 2014, kl Orientering fra Helse og velferd, v/kommunalsjefen Orientering om Saturnveien barne- og ungdomssenter Tirsdag 18. mars 2014, kl (Virksomhetsbesøk: Stridsklev ungdomsskole) Orientering om Stridsklev ungdomsskole, v/rektor Orientering om Stridsklev barneskole, v/rektor Orientering fra helsesøster på Stridsklev, 3 viktigste problemområder Rapportering fra oppdragsrevisor Årsrapport fra kontrollutvalget 2012 Tirsdag 08. april 2014, kl Orientering om næringsarbeidet og kommunen som tilrettelegger for næringslivet Orientering om Byutvikling. Rapportering fra oppdragsrevisor Tirsdag 06. mai 2014, kl Regnskap og årsmelding 2013 Keops Regnskap og årsmelding kommunen Revisors rapporter og revisjonsberetninger Tirsdag 17. juni 2014, kl (Virksomhetsbesøk, Kjølnes) Orientering om Kjølnes Orientering om Kultur, idrett og fritid. Prosjekt Samhandlingsreformen - status Tertialrapport 1/2014. o Økonomi o HMS Tirsdag 26. august 2014, kl Orientering fra Kommunalteknikk Orientering om Veier og gater Orientering fra revisor om revisjonsarbeidet og planleggingen. Prosjekt Samhandlingsreformen - status Kontrollutvalgets budsjett 2015 Tirsdag 23. september 2014, kl (Virksomhetsbesøk, Pedagogiske psykologiske tjenester) Orientering fra Pedagogiske psykologiske tjenester En barnehages bruk av PP-tjenesten (Velg en, f.eks. Vallermyrene barnehage) Side 17 av 20

18 Sak 40/14 Prosjekt Samhandlingsreformen - status Rapportering fra oppdragsrevisor Tirsdag 04. november 2014, kl Orientering om Interkommunale samarbeid og selskap Orientering fra (velg ett, hvordan er kontakten kommunen og samarbeidet/selskapet) Tertialrapport 2/2014 o Økonomi o HMS Prosjekt Samhandlingsreformen - status Økonomirapport, kontrollutvalgets budsjett oppfølging av egen pengebruk Tirsdag 18. november 2014, kl Strategimøte, arbeidsmøte o Evaluering o Strategi og tema o Møteplan 2015 Tirsdag 09. desember 2014, kl Møte- og arbeidsplan 2015 Porsgrunn kommune, Budsjett 2015 presentasjon Erfaringsutveksling om kontrollutvalgets arbeid. o Inviterer ordfører og rådmann Rapportering fra oppdragsrevisor Etter møtet inviteres det til julemiddag. MOMENTLISTE FRA FORRIGE PLAN: Oppfølging av saker: Forvaltningsrevisjoner, gjennomført i Plan for forvaltningsrevisjon Plan for selskapskontroll Fellesprosjekter med nabo-kommunene, ref ledermøtene Varsling Konferanse, hvordan kan kommunen bli bedre? Demens Orientering fra By- og kulturutvikling, v/kommunalsjefen Orientering om renhold i bygg kommunen disponerer Tilbakemeldinger fra generalforsamlinger Selskapskontroll: Visit Grenland (satt på vent, se ref fra KU-ledermøte) Forvaltningsrevisjon: Rus og psykiatri Samhandlingsreformen (2013/2014) Saksbehandling Side 18 av 20

19 Sak 40/14 Porsgrunn, xx.xx.2013 Svein Tore Uldal Leder av kontrollutvalget Øystein Bergh Sekretær for kontrollutvalget Side 19 av 20

20 Sak 40/14 Porsgrunn kommunes organisasjon Presentasjon av rådmannens ledergruppe. Rådmannens ledergruppe i Porsgrunn kommune er kommunens øverste, administrative ledelse og består av rådmannen og fire kommunalsjefer. Kontaktinformasjon for rådmannens ledergruppe Rådmann Kommunalsjef Kommunalsjef Kommunalsjef Kommunalsjef Per Wold Inger Lysa Ingrid-Elisabeth Kåss Aud Fleten Morten Næss Side 20 av 20

Vegårshei kommune - Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.09.2014. Vegårshei kommune - kontrollutvalget. Det kalles inn til møte:

Vegårshei kommune - Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.09.2014. Vegårshei kommune - kontrollutvalget. Det kalles inn til møte: Vår ref. 14/467-2 033 /LUNM Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.09.2014 Vegårshei kommune - kontrollutvalget Det kalles inn til møte: Dato: 25.09.2014 Tid: 08:30 10:30 Sted: Kommunehuset Dersom du ikke

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/615-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 15.10.2014 Økonomisjef Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 22.10.2014 Tid: kl 15:30 18:30 Sted: Kommunehuset,

Detaljer

Porsgrunn kommune. Kontrollutvalgets medlemmer kalles med dette til møte i kontrollutvalget.

Porsgrunn kommune. Kontrollutvalgets medlemmer kalles med dette til møte i kontrollutvalget. Vår ref. 11/386-2 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.08.2011 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget ets medlemmer kalles med dette til møte i kontrollutvalget. Møtet er åpent for publikum. Dato:

Detaljer

Bamble kommune Kontrollutvalget

Bamble kommune Kontrollutvalget Vår ref. 11/596-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 08.12.2011 Ordfører Bamble kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte i kontrollutvalget i Bamble kommune. Dato: 20.12.2011 Tid: kl

Detaljer

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 26.08.2014 Møtested: Møteleder: Porsgrunn Rådhus Svein Tore Uldal Fråfall: Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: oystein.bergh@temark.no eller tlf 97646606.

Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: oystein.bergh@temark.no eller tlf 97646606. Vår ref. 15/324-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 10.03.2015 Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 18.03.2015 Tid: kl 1530-1830 Sted: Kommunehuset, møterom

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Møteinnkalling Porsgrunn kontrollutvalg Dato: 25.08.2015 kl. 9:00 15:00 Møtested: Porsgrunn Rådhus, møterom 3 etg Arkivsak: 15/09839 Arkivkode: 033 Forfall meldes til

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/220-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 29.04.2014 Morten Kjørholt Pettersen Hans Jacob Solheim Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte i kontrollutvalget Dato:

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 12/175-4 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 07.03.2012 Siljan kommune - kontrollutvalget - TILLEGGSKART Kontrollutvalget innkalles til møte, mandag 19.03.2012.

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 12/651-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 27.11.2012 Hanne Winberg Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte i kontrollutvalget: Dato: Onsdag 5.12.2012 Tid: Kl 1530-1830

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/9-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 07.01.2014 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte Dato: Tirsdag 14.01.2014 Tid: Kl 0900-1600 Sted: Rådhuset, Møterom 3.

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 20.08.2013 Møtested: Møteleder: Porsgrunn rådhus, Formannskapssalen Svein Tore Uldal Forfall: Til stede:

Detaljer

Porsgrunn kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 27.03.2015. Porsgrunn kommune - kontrollutvalget. Leder kaller inn til møte:

Porsgrunn kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 27.03.2015. Porsgrunn kommune - kontrollutvalget. Leder kaller inn til møte: Vår ref. 15/383-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 27.03.2015 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: tirsdag 07.04.2015 Tid: kl 0900-1500 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/486-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 15.09.2014 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: tirsdag 23.09.2014 Tid: kl 1200-1500 Sted: Porsgrunn Rådhus

Detaljer

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 13.01.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem Varamedlem

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 12/175-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 07.03.2012 Rådmann Jan Sæthre/ økonomisjef Hanne Winberg Siljan kommune - kontrollutvalget innkalles til møte, mandag 19.03.2012. Dato: mandag

Detaljer

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 10.12.2013 Møtested: Møteleder: Rådhuset, Møterom 3. etg. Svein Tore Uldal Forfall: Til stede: Leder

Detaljer

Porsgrunn kommune. Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune. Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 15/545-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 07.05.2015 Christian Moulin Varaordfører Erik Bystrøm Rådmann Per Wold Kommunalsjef Inger Lysa Kommunalsjef

Detaljer

Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget i Kragerø kommune:

Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget i Kragerø kommune: Vår ref. 11/404-2 033 /VOLH Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.08.2011 Kragerø kommune - kontrollutvalget Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget i Kragerø kommune: Dato: 29.08.2011 Tid: Kl

Detaljer

Porsgrunn kommune. kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 07.05.13. Til stede: Svein Tore Uldal

Porsgrunn kommune. kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 07.05.13. Til stede: Svein Tore Uldal Porsgrunn kommune kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 07.05.13 Møtested: Møteleder: Formannskapssalen Svein Tore Uldal Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 23.09.2014 Møtested: Møteleder: Porsgrunn Rådhus Forfall: Til stede: Leder Nestleder Sekretær Daglig

Detaljer

Nome kommune Kontrollutvalget

Nome kommune Kontrollutvalget Nome kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Nome kommune - kontrollutvalget Møtedato: 05.05.2015 Møtested: Møteleder: Møterom Vrangfoss, Nome Rådhus Til stede: Leder Nestleder Medlem Finn Bærland møtt

Detaljer

Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 08.12.2014 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem Varamedlem Sekretær

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 13/487-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.09.2013 Christian Moulin Johan Guldbjørnsen Aud Fleten Anne Sæterdal Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato:

Detaljer

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte:

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte: Vår ref. 15/421-2 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 14.04.2015 Bamble kommune - Det kalles med dette inn til møte: Dato: tirsdag 21.04.2015 Tid: 12:00-15:00 Sted: Rådhuset Dersom de ikke kan møte

Detaljer

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 17.06.2014 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem Sekretær Klokkerholmen

Detaljer

Hjartdal kommune Kontrollutvalet

Hjartdal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 13/109-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 15.02.2013 Kommunalsjef Bjørn Rugås Rådmann Rune Engehult Hjartdal kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 27.02.2013

Detaljer

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 08.04.2014 Møtested: Møteleder: Formannskapssalen, Rådhuset Forfall: Nestleder Ivar Moen (fra kl 1200)

Detaljer

Vennesla kommune. Kontrollutvalet. Medlemmer og varamedlemmer Dato Vennesla kommune - kontrollutvalget

Vennesla kommune. Kontrollutvalet. Medlemmer og varamedlemmer Dato Vennesla kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/448-2 033 /KASB Medlemmer og varamedlemmer Dato 10.09.2014 Vennesla kommune - kontrollutvalget Det blir med dette kalla inn til møte: Dato: 17.09.2014 Tid: 14.00 Sted: Vennesla herredshus Dersom

Detaljer

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 03.03.2015. Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte:

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 03.03.2015. Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte: Vår ref. 15/291-2 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 03.03.2015 Bamble kommune - Det kalles med dette inn til møte: Dato: 10.03.2015 Tid: 13:00-15:00 MERK TIDEN! Sted: Rådhuset, møterom Synken Dersom

Detaljer

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 09.12.2014 Møtested: Rådhuset, Møterom 3 etg Møteleder: Svein Tore Uldal (sak 58 63/2014) Ivar Moen

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 04/16 Dato: 29.09.16 kl. 14.00 16.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Marita Fiddan Bø, medlem Freddy Åkseth, medlem Anne

Detaljer

Nome kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Nome kommune - kontrollutvalget. Møtedato:

Nome kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Nome kommune - kontrollutvalget. Møtedato: Nome kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Nome kommune - kontrollutvalget Møtedato: 26.09.2013 Møtested: Møteleder: møterom Vrangfoss Anders Hjelseth Forfall: Medlem Reidar Holstad meldt forfall,

Detaljer

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 15.11.16 Paul Stenstuen 036/16 417-1719-5.5

Detaljer

Notodden kommune - Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Notodden kommune - kontrollutvalget. Det kalles inn til møte:

Notodden kommune - Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Notodden kommune - kontrollutvalget. Det kalles inn til møte: Vår ref. 12/238-2 033 /LUNM Medlemmer og varamedlemmer Dato 13.04.2012 Notodden kommune - kontrollutvalget Det kalles inn til møte: Dato: 25.04.2012 Tid: 09:30 15:00 Merk start tidspunkt!! Sted: 4 etg.

Detaljer

Notodden kommune - Kontrollutvalget

Notodden kommune - Kontrollutvalget Notodden kommune - Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget Møtedato: 31.03.2011 Møtested: Møteleder: møterom formannskapsalen Anne Grethe Arud Forfall: Nestleder Torhild

Detaljer

Porsgrunn kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 05.04.2013. Porsgrunn kommune - kontrollutvalget

Porsgrunn kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 05.04.2013. Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Vår ref. 13/222-2 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 05.04.2013 Porsgrunn kommune - Det innkalles med dette til kontrollutvalgsmøte: Dato: onsdag 17.04.2013 Tid: 09:00-14:00 Sted: Møterom i 3. etg.

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest mulig til sekretær for kontrollutvalget, Helle Vold, på e-post: eller tlf

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest mulig til sekretær for kontrollutvalget, Helle Vold, på e-post: eller tlf Vår ref. 11/98-2 033 /VOLH Medlemmer og varamedlemmer Dato 21.01.2011 Drangedal kommune - kontrollutvalget Det kalles inn til kontrollutvalgsmøte i Drangedal kommune: Dato: 10.02.2011 Tid: kl 09.00-12.00

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter.

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter. Vår ref. 15/523-2 033 /JENSAL Medlemmer og varamedlemmer Dato 30.04.2015 Kristiansand kommune - kontrollutvalget Det innkalles med dette til møte: Dato: 07.05.2015 Tid: Kl. 12:00 (NB: MERK KLOKKESLETT!)

Detaljer

Inderøy kommune Kontrollutvalget

Inderøy kommune Kontrollutvalget Inderøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Porsgrunn kommune. Kontrollutvalgets medlemmer innkalles med dette til møte tirsdag 12. april 2011.

Porsgrunn kommune. Kontrollutvalgets medlemmer innkalles med dette til møte tirsdag 12. april 2011. Porsgrunn kommune Kontrollutvalg Vår ref. 11/248-2 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 05.04.2011 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Kontrollutvalgets medlemmer innkalles med dette til møte tirsdag

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Verran kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 02.12.2013 Møtested: Møteleder: Forfall: Nestleder Til stede: Leder Medlem Medlem Medlem Varamedlem Sekretær

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.11. 2010 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Merk tidspunkt Møtested: Høylandet kommune. Sykeheimen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 030/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Kragerø kommune Kontrollutvalget

Kragerø kommune Kontrollutvalget Kragerø kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 29.10.2012 Møtested: Møteleder: Formannskapssalen Gotfred Nilsen Forfall: Til stede: Leder Nestleder Medlem

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 02.06.2014 Møtested: Møteleder: Forfall: Nestleder Til stede: Leder Medlem Medlem Medlem Varamedlem Sekretær

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2010

Kontrollutvalgets årsplan for 2010 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2010 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...3 1.1

Detaljer

Siljan kommune. kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Siljan kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 18.03.2013. Til stede: Finn Tallakstad

Siljan kommune. kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Siljan kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 18.03.2013. Til stede: Finn Tallakstad Siljan kommune kontrollutvalget Møteprotokoll fra Siljan kommune - kontrollutvalget Møtedato: 18.03.2013 Møtested: Møteleder: Møterommet Til stede: Leder Nestleder Medlem Sekretær Anders Haave Rønjom Finn

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2016, Sak 30/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Tinn kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 11.12.2014. Tinn kommune - kontrollutvalget. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tinn kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 11.12.2014. Tinn kommune - kontrollutvalget. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 14/926-3 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 11.12.2014 Tinn kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 16.12.2014 Tid: 10.00 13.00 Sted: Formannskapssalen,

Detaljer

Telemark fylkeskommune -

Telemark fylkeskommune - Vår ref. 12/126-2 033 /LUNM Medlemmar og varamedlemmar Dato 16.02.2012 Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 28.02.2012 Tid: 10:00 15:00 Sted: Møsvatn møterom

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Frosta kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 28. februar 2013, Sak 6/13 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 04.11.2014 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Medlem Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem Varamedlem

Detaljer

Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 09.02.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem Sekretær Rådhuset,

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Namsos kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2011, Sak 029/11 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2011

Kontrollutvalgets årsplan for 2011 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2011 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Bamble kommune Kontrollutvalget

Bamble kommune Kontrollutvalget Bamble kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Bamble kommune - kontrollutvalget Møtedato: 12.01.2012 Møtested: Møteleder: Rådhuset, møterom Synken Steinar Syversen Forfall: Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE Årsplan 2015 Innhold 1. KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR...

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 12.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 34/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10.11.16 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kragerø kommune Kontrollutvalget

Kragerø kommune Kontrollutvalget Vår ref. 11/533-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.11.2011 Arnfinn Fredheim Astrid Kristiansen Kragerø kommune - kontrollutvalget Leder innkaller til møte i kontrollutvalget. Dato: 14.11.2011

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/309-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.06.2014 Rektor Klokkerholmen, Lars Christian Løken Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: Tirsdag 17.06.2014

Detaljer

Dersom du ikke kan møte må det snarest meldes ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90 58 90 43.

Dersom du ikke kan møte må det snarest meldes ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90 58 90 43. Vår ref. 15/151-2 033 /VONEBE Medlemmer og varamedlemmer Dato 03.02.2015 Arendal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette kalt inn til møte: Dato: 11.02.2015 Tid: Kl. 09:00 14:00 Sted: Arendal Kultur-

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Det var ikke merknader til innkallingen/sakslisten. Ref. 13 ble godkjent satt opp på sakslisten.

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Det var ikke merknader til innkallingen/sakslisten. Ref. 13 ble godkjent satt opp på sakslisten. Møte nr. 04/16 Dato: 21.09.16 kl. 13.00 15.15 Sted: Rådhuset, Grønne salong FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan

Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget i Rendalen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OGARBEIDSOMRÅDE...

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 27. februar 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 27. februar 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 27. februar 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 13/13-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 08.01.2013 Trond Ingebretsen Janicke Andreassen Tone E. Berge Hansen Anne Sæterdal Berit M. Dalvik Ingrid-Elisabeth Kåss Hanne K. Størksen Porsgrunn

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Inderøy kommune Kontrollutvalget

Inderøy kommune Kontrollutvalget Inderøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Tinn kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Tinn kommune - kontrollutvalget. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tinn kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Tinn kommune - kontrollutvalget. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 12/516-2 033 /KASB Medlemmer og varamedlemmer Dato 25.09.2012 Tinn kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 02.10.2012 Tid: 10.00 14.00 Sted: Formannskapsalen, Rådhuset

Detaljer

Porsgrunn kommune. Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget

Porsgrunn kommune. Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalg Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 23.08.2011 Møtested: Møteleder: Frafall: Rådhuset, store møterom Jan Erik Lunde Merete Lunde Til stede:

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: eller på tlf: Møteinnkalling. Møteprotokoll

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: eller på tlf: Møteinnkalling. Møteprotokoll Møteinnkalling Drangedal kontrollutvalg Dato: 01.09.2016 kl. 12:00 Møtested: Møterommet Arkivsak: 15/09762 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: sander.haga.ask@temark.no eller

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget

Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Rådhuset, møterom 3 etg. Møteleder: Svein Tore Uldal (sak 30 og 31/2015), Ivar

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobil:

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobil: Møteinnkalling Bamble kontrollutvalg Dato: 04.09.2017 kl. 9:00 Møtested: Rådhuset, møterom Langen Arkivsak: 17/00228 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Nissedal kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato Nissedal kommune - kontrollutvalget

Nissedal kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato Nissedal kommune - kontrollutvalget Nissedal kommune Kontrollutvalget Vår ref. 12/434-4 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 26.08.2012 Nissedal kommune - kontrollutvalget Tilleggssaker til møtet 30.08.2012 følgjer vedlagt. Vedlagt

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 14. november 2011, Sak 027/11 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobiltlf

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobiltlf Møteinnkalling Bamble kontrollutvalg Dato: 08.02.2016 kl. 9:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen (OBS! Flyttet) Arkivsak: 15/09763 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 11.11.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Virksomhetsplan kontrollkomiteen 2017

Virksomhetsplan kontrollkomiteen 2017 Virksomhetsplan kontrollkomiteen 2017 Møteplan 2017 9. januar 27. februar 3. april 2. mai 29. mai 14. august 4. september 2. oktober 30. oktober 20. november Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtestart

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2014

Kontrollutvalgets årsplan for 2014 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2014 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 22. november 2013, Sak 22/13 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Bodil Stensrud (leder), Anne

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollkomiteens årsplan for 2016

Kontrollkomiteens årsplan for 2016 Stjørdal kommune Kontrollkomiteen Kontrollkomiteens årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollkomiteens møte den 10. november 2015, Sak 42/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Drangedal kommune - Møteprotokoll fra Drangedal kommune - kontrollutvalget. Aud Bjervamoen, sak nr. 4/12 og 5/12

Drangedal kommune - Møteprotokoll fra Drangedal kommune - kontrollutvalget. Aud Bjervamoen, sak nr. 4/12 og 5/12 Drangedal kommune - Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Drangedal kommune - kontrollutvalget Møtedato: 09.02.2012 Møtested: Møteleder: Forfall: Kommunehuset Trond Inge Haugen Ingen. Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Møte nr. 05/12 Dato: 10.10.12 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, møterom Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleder Arild Forgard, medlem

Detaljer