Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn 1 for fagpersoner med treårig helse- og sosialfaglig utdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn 1 for fagpersoner med treårig helse- og sosialfaglig utdanning"

Transkript

1 1 Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi (NIKT) Februar 2005 (revidert 12. oktober 2013) Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn 1 for fagpersoner med treårig helse- og sosialfaglig utdanning I regi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT) arrangerer Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi (NIKT) et utdanningsprogram som strekker seg over to semestre. Kognitiv terapi generelt Kognitiv terapi, også kalt kognitiv atferdsterapi, er en bredspektret orientering, som inkluderer elementer fra flere andre terapiformer, og har form av individual-, familie-, gruppe- eller miljøterapi. Det er utviklet tilnærminger tilrettelagt for en rekke pasientgrupper med ulike former for psykiske og somatiske lidelser. Kjernen i kognitiv terapi er å støtte pasienten i å mestre sine problemer, og samtidig hjelpe personen med å endre uhensiktsmessige tankemønstre og uhensiktsmessig atferd som er forbundet med problemene, og som kanskje også har bidratt til dem. Som en del av samarbeidet gis det en forklaring på hva som skjer, og hvorfor det skjer; terapien gjøres forståelig for pasienten. Pasienten hjelpes til å fremstå som en aktiv problemløser og medarbeider i terapien. Sentralt står avdekking av angstfremkallende, urimelig selvkritiske eller pessimistiske tankemønstre. Terapeuten og pasienten drøfter muligheten for utprøving av alternative tenke- og handlemåter. Selv om rollene er forskjellige, dreier det seg om et gjensidig samarbeid, hovedsakelig rettet inn mot problemene slik de fremtrer i pasientens hverdag, og det er pasientens opplevelse som står i sentrum. Terapeuten må sikre allianse med pasienten, og felles forståelse av hvilke problemer som skal løses. Kognitiv terapi handler om å lære ferdigheter og oppnå mål, og er en fleksibel arbeidsform som lett kan kombineres med andre behandlingsformer, som case management, medikamentell behandling eller familieintervensjoner. God behandling inkluderer ofte kombinasjoner av flere tilnærminger. Prinsippene kan anvendes som del av tiltak i hele behandlingskjeden døgnavdeling, dagbehandling, poliklinisk oppfølging, ambulant, oppsøkende virksomhet og allmennhelsetjenester. Slik kan tilnærmingen tjene til å binde tiltak sammen og etablere et felles språk. Et viktig utgangspunkt for den kognitive tilnærmingen er at det er en glidende overgang mellom psykiske lidelser og normal fungering; det dreier seg om gradsforskjeller og ikke vesensforskjeller. Derfor vil vi alle, i hvert fall til en viss grad, kjenne oss igjen i hva et menneske med psykiske problemer opplever. Kognitiv terapi er også kjennetegnet ved at terapeuten vanligvis er aktivt samtalende: informerer, forklarer, og stiller mange konkrete spørsmål. Han eller hun søker å være klar og tydelig, og fremtrer typisk som en person det er rimelig lett å forholde seg til. Behandlingsalliansen står sentralt i kognitiv terapi. Pasientens engasjement og involvering er avgjørende for et positivt resultat av behandlingen. Terapi preget av et aktivt samarbeid mot tydelig definerte mål fungerer best. Terapeuter som oppnår gode resultater beskrives gjerne av pasienter som varme, oppmerksomme, forståelsesfulle og kompetente.

2 Mål for utdanningen Utdanningens mål er å gi helse- og sosialarbeidere med minst treårig høyskoleutdannelse kompetanse i kognitiv terapi. I løpet av kurset vil deltakerne lære kognitiv teori og praktiske, terapeutiske ferdigheter, spesielt i forhold til depresjoner og de ulike angstlidelser. 2 Utøvelse av kognitiv terapi involverer fem kompetanseområder som en tilstreber at kandidaten skal kunne etter endt utdanning. Se detaljert beskrivelse av disse på Innhold i utdanningen Utdanningen vil gi teoretisk innføring i grunnleggende prinsipper for kognitiv terapi, og den praktiske anvendelse av denne. Sentralt står behandling av angstlidelser og depresjoner, både for pasienter i poliklinisk behandling, i ambulant behandling og i behandling ved dag- eller døgnavdeling. Utdanningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, videodemonstrasjoner, rollespill, summegrupper, plenumsdiskusjoner og fremleggelse av deltakernes egne terapier. Omfang av utdanningen Utdanningen omfatter 50 timer undervisning og 30 timer veiledning og fordypning. Undervisningen består av tre samlinger à to dager. Veiledningen med fordypning vil ofte være to samlinger à to dager, men kan også deles opp i fire enkelt dager. Godkjenning Godkjent kursbevis fra NFKT forutsetter minst 80 % deltakelse på kursdagene og veiledningsseminarene, og bestått avsluttende eksamen. Fraværslister vil bli ført. I undervisning og veiledning legges stor vekt på egenaktivitet, og deltakerne må være engasjert i pasientarbeid og følge minst to pasienter over tid, mens utdanningen pågår. For å kunne gå opp til skriftlig to timers (120 minutter) eksamen, skal hver kursdeltaker ha gjennomført følgende arbeidskrav: Et video-opptak eller audio-opptak av en klinisk samtale, skal sendes rekommandert til veileder for vurdering og godkjenning. Det skal sendes med en kasuistikk av pasienten på minst én maskinskrevet side. Veileder skal gi en skriftlig vurdering av videoen ut fra sjekklisten for terapeutkompetanse (CTACS) Kandidaten skal skrive et refleksjonsnotat på om lag 2-3 maskinskrevne sider, med refleksjoner over egen læreprosess knyttet til opptak av video/audio og tilbakemelding fra veileder. Det skal dannes kollokviegrupper for litteraturgjennomgang, ferdighetstrening og rollespill, mellom samlingene. Alle deltakere skal delta i kollegaveiledning per telefon eller skype. For å melde seg opp til offentlig eksamen, som gir 30 studiepoeng ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, må arbeidskravene være gjennomført. Fullført Trinn I med bestått eksamen i regi av NIKT gir adgang til å søke videregående seminar, Trinn II. Kursledere, forelesere og veiledere Kursledere, forelesere og veiledere er NFKT-godkjente veiledere i kognitiv terapi og har i tillegg bred klinisk erfaring fra psykisk helsevern. Undervisningssamlingene Undervisningssamlingene omfatter totalt 50 undervisningstimer à 45 minutter. Innholdet veksler mellom forelesninger, kliniske demonstrasjoner og egenaktivitet.

3 Målet er å gi kandidatene en teoretisk og praktisk innføring i grunnleggende prinsipper i kognitiv terapi, spesielt rettet mot behandling av depresjon og angstlidelser. 3 Veiledningssamlingene Veiledningssamlingene omfatter totalt 30 veiledningstimer à 45 minutter. Innholdet veksler mellom undervisning, øvelser, rollespill, video/kliniske demonstrasjoner og veiledning. Veiledningen foregår i plenum, og er basert på høy grad av egenaktivitet. Det vil bli gjennomgått video-opptak av deltakernes egne terapier, i tillegg til rollespill, øvelser og presentasjon av egne kasuistikker. Det blir gitt skriftlig tilbakemelding fra veileder på et video-opptak per deltaker. Videoen blir vurdert ut fra Sjekkliste for terapeutkompetanse. Videoer sendes veileder på forhånd til gjennomsyn, vurdering og godkjenning. Refleksjonsnotat skal også sendes til veileder for godkjenning. Målet med veiledningsseminarene er å gi kandidatene mulighet til å fordype seg i teoretisk og praktisk kunnskap om kognitiv terapi, tilby veiledning på praktiske kliniske problemstillinger, og øke ferdighetene i anvendelse av kognitive behandlingsmetoder. Boostersamling Et halvt år etter avsluttet utdanning er det en oppfølgingsdag, på åtte undervisningstimer. Målet er å gi kandidatene inspirasjon til å videreutvikle sine kunnskaper i kognitiv terapi, og få mulighet til å drøfte problemstillinger fra klinisk praksis. Kursene arrangeres lokalt. KURSPLAN Undervisningssted I det følgende er kurset beskrevet ut fra at undervisning og veiledning foregår som dagsseminarer, totalt ti dager. Hver dag med åtte undervisningstimer à 45 minutter. Dag 1: Introduksjon til kognitiv terapi Forventninger til utdanningsprogrammet Indikasjonsområder Historikk Terapeutisk holdning, relasjonsutvikling Den kognitive grunnmodellen Sosialisering og motivering til behandling Prinsipper og mål i kognitiv terapi Sokratisk spørremåte, struktur og hjemmeoppgaver Nivåer av tenkning, automatiske tanker, leveregler A-B-C teknikker Gjennomgang av terapeut-kompetanseskjema, CTACS Dag 2: Kognitiv terapi ved depresjon Diagnostisk gjennomgang, hva er en depresjon (ICD-10/DSM IV)

4 Måleinstrumenter Den kognitive triade. Karakteristiske tenkemåter og feilfortolkninger Den kognitive modell for depresjon Medikamentell tilleggsbehandling Sosialisere til behandling Problemliste og mål Endringsstrategier ved depresjon: Atferdsteknikker Endringsstrategier ved depresjon:. Kognitive metoder Tilbakefallsforebygging Avslutte behandling Video/ kasuspresentasjon/demonstrasjoner Summegrupper/øving Oppsummering/ evaluering 4 Dag 3: Kognitiv terapi ved panikklidelse og agorafobi Diagnostisk gjennomgang (ICD-10/DSM IV) Måleinstrumenter Den kognitive modell for panikklidelse med og uten agorafobi (Clarks modell) Feilfortolkninger Atferdseksperimenter Hjemmeoppgaver Eksponeringsteknikker Behandlingsprinsipper individuelt eller i gruppe Video/kasuspresentasjon Summegrupper/øvelser Medikamentell tilleggsbehandling Oppsummering og evaluering Dag 4: Kognitiv terapi ved sosial angstlidelse Hva er sosial angstlidelse Diagnostisk gjennomgang (ICD-10/DSM IV) Måleinstrumenter Kognitiv modell for sosial angstlidelse (Clarks/Wells-modell) Feilfortolkninger Behandling av sosial angstlidelse, individuelt eller i gruppe Atferdseksperimenter med og uten tryggingsstrategier Hjemmeoppgaver Video/kasuspresentasjon Summegrupper/drøfting Medikamentell tilleggsbehandling Dag 5: Fordypning og repetisjon: Kognitiv terapi ved depresjon Kognitiv terapi ved depresjon Den kognitive modellen Struktur Feilfortolkninger A - B - C Sokratisk utspørring Kasusformulering i kognitiv terapi

5 Kognitiv terapi for inneliggende pasienter Kasuistikker/video Tilbakefallsforebygging 5 Dag 6: Fordypning og repetisjon: Kognitiv terapi ved angstlidelser Veiledningssamlingene Veiledningssamlingene består av 30 timer. Disse kan arrangeres i form av to dagssamlinger à åtte timer à 45 minutter, og to samlinger à syv timer, eller i mindre deler. Veiledende struktur for veiledningssamlingene er som følger. Dag 1 Dag 2 Dag 3 Veiledning på tilsendte video/audiokassetter Videopresentasjoner i plenum eller gruppe Kasusfremlegging og veiledning Undervisning/fordypning Repetisjon og gjennomgang av momentlisten Undervisning Veiledning på tilsendte video/audiokassetter Videopresentasjoner Kasusfremlegging Øvelser/summegruppe Veiledning på tilsendte video/audiokassetter Kasusfremlegging Videopresentasjoner Undervisning/fordypning Dag 4 Veiledning på egne kasuistikker Videopresentasjoner Veien videre i arbeidet med kognitiv terapi Informasjon om vekttallseksamen Evaluering av innføringskurset Skriftlig eksamen Fordeler ved medlemskap i NFKT Oppsummering/avslutting.

6 PENSUMLISTE 6 Judith S. Beck (2011). Cognitive behavior therapy. Basics and beyond (second edition). New York: Guilford Press. 380 s. (Dansk oversettelse: Judith S. Beck (2013). Kognitiv adfærdsterapi, grunnlag og perspektiver. København: Akademiske Forlag). Torkil Berge og Arne Repål (red.) (2008). Håndbok i kognitiv terapi. Kapittel 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 27, 28 og 29. Oslo: Gyldendal Akademisk. 230 s. Torkil Berge og Arne Repål (2011). Den indre samtalen. Lær deg kognitiv terapi. 3. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk. 300 s. Supplerende litteratur Wright, J.H., Basco, M.R. & Thase, M.E. (2005). Learning cognitive-behavior therapy: An illustrated guide. American Psychiatric Press. 316 s. Martell, C.R., Dimidjian, S. & Herman-Duun, R. (2010). Behavioral activation for depression: A clinician`s guide. New York: Guilford Press. 200 s. Arendt, M. & Rosenberg, N.K. (2012). Kognitiv terapi. Nyeste udvikling. København: Hans Reitzels Forlag 622 s. Mind the gap: Improving the dissemination of CBT Behaviour Research and Therapy, 47(2009), s s

7 7 Momentliste: Viktige temaer i videreutdanning i kognitiv terapi Trinn I Den terapeutiske alliansen og terapeutrollen i kognitiv terapi. Den kognitive grunnmodellen (den kognitive diamant ). Dyfunksjonelle tankemønstre/tankefeil/tankefeller. A B C-modellen. Tre og fem kolonners tankeregistreringsskjemaer. Automatiske tanker, sekundære leveregler, grunnleggende leveregler og kompensatoriske strategier. Kognitiv kasusformulering; formål, sentrale komponenter og kliniske eksempler. Teknikker eller spørsmål som er viktige for å identifisere og modifisere automatiske tanker. Atferdseksperiment, og hensikten med denne metoden. Sokratisk dialog, veiledet oppdagelse og samarbeidende utforskning, og eksempler på sokratiske spørsmål. Psykoedukasjon. Kombinasjonen kognitiv terapi og medikamentell behandling ved ulike typer av psykiske lidelser. Bruk av hjemmeoppgaver, hensikten med dem og eksempler. Depresjon Becks depresjonsmodell/kasusformulering. Becks kognitive triade. Feilfortolkninger/tankefeil som er sentrale ved depresjon. Tilbakefallsforebygging ved depresjon. Registrering og planlegging av aktiviteter, mestring og tilfredsstillelse. Depressiv grubling. Angstlidelser Den kognitive modellen for behandling av panikkangstlidelse ( panikksirkelen ). Den kognitive modellen for sosial angstlidelse (Clark/Wells-modellen). Trygghetssøkende strategier og selvfokusering. Hovedprinsippene ved eksponeringsbehandling av pasienter med panikkangstlidelse med agorafobi. Bruk av atferdseksperiment ved sosial angstlidelse.

STUDIEPLAN. Videreutdanning i kognitiv terapi for leger innen fysikalsk medisin og rehabilitering

STUDIEPLAN. Videreutdanning i kognitiv terapi for leger innen fysikalsk medisin og rehabilitering STUDIEPLAN Videreutdanning i kognitiv terapi for leger innen fysikalsk medisin og rehabilitering Revidert januar 2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rammer... 3 Målgruppe... 3 Godkjenning... 3 Forutsetning

Detaljer

MÅLSETTING : Etablering av nye behandlingstilbud til voldsutøver.

MÅLSETTING : Etablering av nye behandlingstilbud til voldsutøver. St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim PSYKISK HELSEVERN Regional sikkerhetsavdeling og kompetansesenter Brøset Kompetansesenter for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri Besøksadresse:

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1

Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1 Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1 I kognitiv terapi skal terapeuten ha en grunnleggende kompetanse i å etablere rammene for det terapeutiske samarbeidet. Målet er at terapeuten innledningsvis

Detaljer

06-07. Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN. Kognitiv terapi. 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell

06-07. Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN. Kognitiv terapi. 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell 06-07 Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN Kognitiv terapi 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell If you tell me, I will forget If you teach me, I will remember If you involve

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 4 årgang 9 desember 2008

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 4 årgang 9 desember 2008 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 4 årgang 9 desember 2008 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

Generelle terapeutiske ferdigheter 1

Generelle terapeutiske ferdigheter 1 Generelle terapeutiske ferdigheter 1 Behandlingsalliansen står sentralt i kognitiv terapi og i behandling generelt. Terapi preget av et aktivt samarbeid mot tydelig definerte mål fungerer best. Pasientens

Detaljer

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015 STUDIEPLAN Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 30 studiepoeng 2014-2015 Haraldsplass diakonale høgskole i samarbeid med Folkeuniversitetet. 1

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 3 årgang 11 oktober 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 3 årgang 11 oktober 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 3 årgang 11 oktober 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

KOGNITIV 1 2014. Vant allmennlegepris

KOGNITIV 1 2014. Vant allmennlegepris KOGNITIV 1 2014 NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI Vant allmennlegepris Bente Aschim og Sverre Lundvall vant årets allmennlegepris. De to har jobbet mye med kognitiv terapi, og synes det

Detaljer

Rapport om fagutviklingsprosjektet. Kognitiv atferdsterapi (KAT) ved psykiske vansker hos personer med autismespektertilstander

Rapport om fagutviklingsprosjektet. Kognitiv atferdsterapi (KAT) ved psykiske vansker hos personer med autismespektertilstander 1 Rapport om fagutviklingsprosjektet Kognitiv atferdsterapi (KAT) ved psykiske vansker hos personer med autismespektertilstander Bakgrunn og formål Personer med autismespektertilstander (AST) får ofte

Detaljer

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE...

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... INNHOLDSFORTEGNELSE ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 2 HISTORIKK... 2 FORMÅL... 2 PROFIL... 2 PSY100 ÅRSSTUDIET I PSYKOLOGI (60 STUDIEPOENG)... 3 MÅLSETTING... 3 KOMPETANSE... 4 LÆRINGSFORMER... 4 UTDANNINGSPLAN...

Detaljer

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng Studieplan Aktiv omsorg 15 studiepoeng Godkjent av dekan ved HiT, Fakultet for helse- og sosialfag, 1. februar 2013 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn, behov og formål Det offentlige står overfor store utfordringer

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2015-17

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2015-17 STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2015-17 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i veiledning / 60 studiepoeng / 2015-2017 1 Innhold 1. Innledning... 3 Målet med studiet

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN RUS- OG AVHENGIGHETSPSYKOLOGI

MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN RUS- OG AVHENGIGHETSPSYKOLOGI MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN RUS- OG AVHENGIGHETSPSYKOLOGI 1. INNLEDNING... 3 2. BESKRIVELSE AV SPESIALITETEN I RUS- OG AVHENGIGHETSPSYKOLOGI... 4 2.1 DEFINISJON... 4

Detaljer

Metakognitiv terapi ved depresjon

Metakognitiv terapi ved depresjon Fra praksis Kan bli bedre: Kognitiv atferdsterapi er den best dokumenterte behandlingen ved depressive lidelser, men kun halvparten blir friske fra sin depresjon etter endt behandling. Og etter 18 måneder

Detaljer

KOGNITIV 2 2014 FØRSTEHJELP FOR SINTE FORELDRE NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI OCD-TEAM GODT I RUTE

KOGNITIV 2 2014 FØRSTEHJELP FOR SINTE FORELDRE NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI OCD-TEAM GODT I RUTE KOGNITIV 2 2014 NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI FØRSTEHJELP FOR SINTE FORELDRE 20 prosent av norske foreldre har et sinneproblem. Men få søker hjelp. Skam og stigma gjør det vanskelig

Detaljer

Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut?

Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut? Kandidatavhandling i Psykologi Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut? What makes a psychotherapist into a good psychotherapist? Desember 2014 Av: Njål Eirik Haugen (20118045) Veileder: Esben

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 3 årgang 14 Oktober 2013. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 3 årgang 14 Oktober 2013. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 3 årgang 14 Oktober 2013 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 3/2013 redaksjonelt 4 Kognitiv atferdsterapi i gruppe 6 Hvor ofte skal vi

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder.

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder. Kandidatavhandling i psykologi Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. En gjennomgang av studier og sammenligning av kognitiv atferdsterapi i gruppe og individuell kognitiv atferdsterapi.

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 1 årgang 11 april 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU. Skolevegring

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU. Skolevegring FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU Skolevegring Hvordan sikre et best mulig individuelt behandlingstilbud for skolevegrere Siv Gelius Høst 2012 Masteroppgave

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi KT TidsskrifT for kognitivterapi nr 3 årgang 12 oktober 2011 norsk forening for kognitiv Terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 3/2011 4 Redaksjonelt 7 Trappetrinnsmodeller en løsning for å øke tilgangen

Detaljer

Sosial angstlidelse. Heimberg/Hope 1

Sosial angstlidelse. Heimberg/Hope 1 Sosial angstlidelse Heimberg/Hope 1 Kunnskap Terapeuten skal ha kunnskap om hvordan mennesker med sosial angstlidelse (sosial fobi) reagerer i sosiale situasjoner der de oppfatter at det er en risiko for

Detaljer