Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN. Kognitiv terapi. 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "06-07. Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN. Kognitiv terapi. 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell"

Transkript

1 06-07 Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN Kognitiv terapi 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell

2 If you tell me, I will forget If you teach me, I will remember If you involve me, I will learn Benjamin Franklin

3 FORORD: Seksjon for kunnskapsbygging Nordlandssykehuset, ønsker å satse på opplæringstiltak innen kognitiv terapi. Det har over en periode vært en økende interesse for utdanningen innen kognitiv terapi, både i og utenfor sykehuset. Det har vært spesielt stor interesse for hvordan en kan bruke kognitiv terapi i miljøterapeutisk arbeid. Etter en kartlegging av opplærings- og kompetansebehov i sykehuset, framkom det en klar interesse og behov for mer kunnskaper på dette fagområdet. På bakgrunn av denne interessen, har Seksjon for kunnskapsbygging tatt initiativ til planlegging og oppstart av et utdanningsprogram i Kognitiv terapi. Vi vil spesielt takke arbeidsgruppen, som siden desember 2005 har bidratt til å gi studieplanen faglig innhold. De har bidratt med sine kliniske erfaringer, teoretiske kunnskaper, engasjement og entusiasme. Gruppen har bestått av psykolog Bernt Ole Hansen, psykiatrisk sykepleier Jonny Jensen og psykiatrisk sykepleier Margit Øiesvold. Tusen takk til dere alle. Det er første gang at det igangsettes et utdanningsprogram i kognitiv terapi som er direkte rettet mot miljøterapeutisk arbeid i poster. Programmet er også godt egnet for helsepersonell som arbeider ved DPS er og kommunehelsetjenesten. Senter for Kognitiv terapi i Trondheim, ved professor i klinisk psykologi Tore Stiles, er sammen med Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset ansvarlig for det faglige innholdet i utdanningsprogrammet. Vi ønsker alle deltakerne lykke til med utdanningprogrammet. Seksjon for Kunnskapsbygging NLSH, juni 2006 Mona Fure førstekonsulent/programansvarlig Lillian Haukland førstekonsulent/programansvarlig

4 1.0 INNLEDNING 1.1 Hva er kognitiv terapi? Kognitiv terapi ble i sin tid utviklet av Aaron T. Beck på starten av 1960-tallet, som en strukturert form for psykoterapi mot depresjon. Grunnideen er at flere psykiske symptomer har utspring i automatiserte tanker og antagelser om en selv og verden. Behandlingen starter gjerne med en grundig kartlegging av tanker som er forbundet med de ulike plagene. Et hovedmål med kognitiv terapi er identifisering og forandring av automatiske tanker. 1.2 Bakgrunn og dokumentasjon. Kognitiv terapi bygger på kognitiv psykologi som er den del av psykologien som handler om menneskets informasjonsprosesser, det vil si hvordan vi innhenter, bearbeider og anvender informasjon. Her inngår hukommelse, tanker og følelser. Grunntanken i terapien er at emosjon og atferd i høy grad bestemmes av hvordan mennesker strukturerer sin verden ved hjelp av tenkning. Kognitiv terapi er en psykoterapiform som er meget godt dokumentert. Det er i dag en betydelig mengde internasjonal forskning som støtter effekten av kognitiv terapi for de fleste psykiske lidelser. De beste behandlingsresultater har vært for angst og depresjonslidelser (inkludert fobier, panikkangst, generell angst og tvangslidelser). Forskning viser også lovende behandlingsresultater for spiseforstyrrelser, alkoholproblemer, samlivsproblemer, manisk-depressive lidelser, personlighetsforstyrrelse og psykoser. Kognitiv terapi ved psykoser er et felt hvor det i løpet av det siste ti-året har skjedd en stor utvikling. Selv om terapien har vist seg å være effektiv i behandling av både vrangforestillinger og hørselshallusinasjoner, er det få steder i Norge at man faktisk har implementert denne terapeutiske strategien i forhold til mennesker med psykotiske lidelser. Situasjonen er derimot ganske annerledes i Storbritannia. Miljøet i Birmingham og Manchester har vært et oppkomme av forskning og utprøvning av ulike kognitive forståelser og behandlingsmodeller relatert til psykoser. 1.3 Mål med utdanningen. - å øke deltakernes kunnskaper om kognitiv terapi, slik at deltakerne skal kunne anvende kognitive terapimetoder for å forstå og hjelpe andre mennesker. 1.4 Målgruppe Utdanningen er et tilbud til de med 3 årig helse- eller sosialfaglig utdanning og som arbeider med miljøterapi i postene. Tilbud om deltakelse, vil i tillegg til ansatte i Nordlandssykehuset også gjelde ansatte i DPS er og kommunehelsetjenesten. Tverrfaglig deltakelse er viktig for å sikre samarbeidet og en helhetlig behandling av pasienter. For at kompetansen blir brukt underveis og etter endt utdanning er det et krav om at minimum 2 ansatte fra samme post starter i utdanningsprogrammet. Det er en forutsetning for deltakelse på utdanningen, at søker har minimum 2 års klinisk praksis. Det vil være et begrenset antall søkere som tas opp på utdanningen.

5 2.0 ORGANISERING OG TEMAOVERSIKT Innhold: Programoversikt: samling september 2. samling november samling januar 4. samling mars 5. samling mai 6. samling september 7. samling november 8. samling desember Med forbehold om endringer. I tillegg legges det inn to åpne samlinger, der gjesteforelesere inviteres til å delta. Foreleser: Tore C. Stiles, professor i klinisk psykologi Han er klinikkleder ved psykologiske poliklinikker ved NTNU, faglig veileder ved Tverrfaglig Smertesenter ved St. Olavs Hospital, faglig veileder ved Nasjonalt Kompetansesenter for Sammensatte Lidelser og faglig veileder ved CoperioSenteret. Tidsperspektiv. Utdanningsprogrammet i kognitiv terapi omfatter ca. 80 undervisningstimer og beregnet varighet er ca. 3 semester. Oppstart er satt til 19. og 20. september Undervisningen vil være samlingsbasert med ca. 10 samlinger i løpet av utdanningen. Samlingene vil være av 2 dagers varighet. I tillegg forventes det at deltakerne jobber i grupper mellom hver samling. Hver gruppe består av ca. 5 deltakere. Deltakerne vil ha mulighet til å ta med seg reelle case, som de ønsker kognitiv veiledning på. Hver gruppe må ta ansvar for egen aktivitet mellom samlingene. Det kreves at gruppene arbeider med fordypning i litteratur, erfaringsutveksling og praktisk trening på arbeidsplassen. Programmet legges opp til et klinisk praktisk program med stor vekt på kasuseksempler, demonstrasjoner, rollespill, gruppeøvelser og aktivt samarbeid mellom deltaker og foreleser. Eksamen: Utdanningsprogrammet avsluttes med en skriftlig eksamen på fire timer. Eller deltakerne kan skrive en hjemmeoppgave, enten alene eller sammen med to eller tre andre deltakere. Den skriftlige prøven vil bestå av 4 spørsmål som hentes fra totalt 14 spørsmål som deltakerne vil få utlevert i begynnelsen av kurset. Alle fire spørsmål må besvares. Eksamen gir bestått eller ikke bestått. Utdanningsprogrammet og bestått eksamen, gir 30 studiepoeng. Seksjon for kunnskapsbygging forventer at deltakerne fullfører utdanningsprogrammet og avlegger eksamen. Oppmøte - fravær Utdanningen krever obligatorisk fremmøte på forelesninger og i studiegrupper. Som fravær godkjennes sykdom, ferie og permisjon. For å få godkjent utdanningen, må fraværet ikke overstige 20 %. Bruk av fritid For tilsatte i Nordlandssykehuset, vil det bli gitt permisjon med lønn for å delta på samlingene. Deltakerne må likevel regne med å bruke fritid til selvstudier og gruppearbeid for å kunne gjennomføre utdaningen. Vitnemål Etter godkjent utdanning og avlagt og bestått eksamen, vil det bli tildelt vitnemål til hver deltaker. Utdanning, kursavgift og kost er gratis for ansatte i Nordlandssykehuset. Seksjon for kunnskapsbygging dekker ikke utgifter til litteratur. Dette må dekkes av den enkelte deltaker. Deltakere fra NLSH Lofoten, vil bli tildelt et studiebeløp for støtte til reise og oppholdsutgifter. For eksterne deltakere vil det være en kursavgift på kr ,- pr. semester. MED KUNNSKAP UTEN KUNNSKAP

6 samling Innføring i den kognitive psykopatologimodellen. Indikasjonsområder for kognitiv terapi og den dokumenterte behandlingseffekt. Terapeautisk holdning og utvikling av samarbeidsallianse. Generelle kognitive og atferdsterapeutiske standardteknikker. Kogntiv terapi ved depressive tilstander. 2. samling Behandling av ulike angstlidelser (panikklidelse, agorafobi, sosialfobi og generalisert angstlidelse). Behandling av personlighetsforstyrrelser. Behandling av Lise (videodemonstrasjon av de første 4 timene av en reell terapi hvor pasienten lider av agorafobi, sosial fobi, unnvikende personlighetsforstyrrelse samt ser skygger og hører stemmer). Undervisningsspråk: Undervisningen vil i hovedsak foregå på norsk. Det kan bli hentet inn gjesteforelesere fra utlandet med engelsk som undervisningsspråk Kursavgift for eksterne deltakere kr ,- pr. semester. 2007: 3. samling Behandling av psykoser: Teori, behandlingsprinsipper (undervisning). Casearbeid. 4. samling Behandling av depressive lidelser og psykoser (praktisk arbeid i grupper, rollespill). 5. samling Behandling av depressive lidelser, personlighetsforstyrrelser og psykoser. Undervisning i miljøterapeutiske prinsipper (praktisk arbeid i grupper, rollespill). 6. samling Behandling av spiseforstyrrelser: Teori og behandlingsprinsipper (undervisning). Behandling av selvskading og suicidalitet: Undervisning og behandlingsprinsipper. Praktisk arbeid i grupper med rollespill med fokus på selvvalgte pasientkasus. 7. samling Behandling av smertetilstander og diffuse somatiske symptomer (undervisning) Praktisk arbeid i grupper med rollespill med fokus på selvvalgte pasientkasus. Behandling og miljøterapeutiske prinsipper. 8. samling Praktisk arbeid i grupper med rollespill med fokus på selvvalgte pasientkasus, både behandling og miljøterapeutiske prinsipper. Skriftlig prøve og evaluering. Med forbehold om mulige endringer underveis. Litteraturliste: Obligatorisk pensum: Judith S. Beck (1995). Cognitive therapy and beyond. New York: Guilford Press. Adrian Wells (1997). Cognitive therapy of anxiety disorders. A practice manual and conceptual guide. Chichester. John Wiley. Kap. 3, 4, 6 og 7. Lars Gøran Øst (2006). Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin. Natur og kultur. Tore C. Stiles (2006). Lidelsesspesifikk kognitiv terapi. Trondheim: Universitetsforlaget. Tore C. Stiles, Hans Nordahl og Patrick Vogel (1993). Kognitiv terapi ved depresjon. Tidsskrift for norsk Psykologiforening, 20, Hans Nordahl og Tore C. Stiles (1993). Kognitiv psykoterapi ved personlighetsforstyrrelser. Tidskrift for Norsk Psykologiforening, 30, Rolf Aarøe og Margit Øiesvold (2004). Tenk hvis--- hva så. Oslo: Gyldendal forlag. Jesse H. Wright, Michael E. Thase, Aaron T. Beck and John W. Ludgate (1993). Cognitive therapy with inpatients: Developing a cognitive millieu. New York: The Guilford Press. Kap. 3, 4, 5 og 15. Selvvalgt fordypningsemne: 100 sider.

7 SØKNADSSKJEMA Navn: Telefon: (privat) E-post: (privat) Adr.: Postnr.: Poststed: Arbeidssted: Telefon: (jobb) E-Post: (jobb) Adr. (Gate/Postboks): Postnr.: Poststed: Begrunnelse for søknad: Praktisk erfaring fra psykiatri (hviken): Antall år: Fagbakgrunn: Type stilling: Ønsket betalingsmåte: Pr. semester (kr ,-) Samlet (kr ,-) Ingen semesteravgift for ansatte ved Nordlandssykehuset UNDERSKRIFT Søker OVERORDNET (for ansatte ved NLSH må søknaden anbefales av nærmeste overordnede) Dato Sign. Dato Sign. Søknaden sendes innen til: Nordlandssykehuset Seksjon for kunnskapsbygging 8092 BODØ E-post : For mer informasjon: Nordlandssykehuset Bodø: Mona Fure, tlf.: Lillian Haukland, tlf.: E-post: E-post:

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Rapporten er forfattet av: Anne Marte B. Evenstad, prosjektleder Mona Østhus, enhetsleder Johan L. Okkenhaug, overlege Ole Kristen Aanerød, psykologspesialist

Detaljer

2015 STRESSMESTRING MINDFULNESS - instruktørutdanning

2015 STRESSMESTRING MINDFULNESS - instruktørutdanning Nordlandssykehuset 2015 STRESSMESTRING MINDFULNESS - instruktørutdanning Vinter/vår 2015, Festsalen Nordlandssykehuset Rønvik STUDIEPLAN HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering Illustrasjonsfotoer:

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 11 desember 2010. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 11 desember 2010. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 4 årgang 11 desember 2010 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 4/2010 4 Redaksjonelt 7 Livsstilsendring og vektreduksjon med kognitiv terapi

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Nr. 2-2011 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser 1 NyhetsTIPS Nr. 2-2011 NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, og kommer

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 1 årgang 11 april 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

STUDIER MED STØTTE (SMS)

STUDIER MED STØTTE (SMS) STUDIER MED STØTTE (SMS) Campus Kristiansand Årsrapport 2013 Veileder: Heidi T. Munksgaard Innledning: Studier med støtte(sms) startet opp på Campus Kristiansand i august 2009. Foreløpig er det bare en

Detaljer

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi KT TidsskrifT for kognitivterapi nr 3 årgang 12 oktober 2011 norsk forening for kognitiv Terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 3/2011 4 Redaksjonelt 7 Trappetrinnsmodeller en løsning for å øke tilgangen

Detaljer

Nordlandssykehuset PROSJEKTLEDELSE. Studieplan 2011-2012. 1/2-årig kompetansehevende opplæringsprogram

Nordlandssykehuset PROSJEKTLEDELSE. Studieplan 2011-2012. 1/2-årig kompetansehevende opplæringsprogram Nordlandssykehuset PROSJEKTLEDELSE Studieplan 2011-2012 1/2-årig kompetansehevende opplæringsprogram UTDANNINGSPLAN FOR PROSJEKTLEDELSE Prosjekt som arbeidsform benyttes i stadig større grad innenfor vårt

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

KOGNITIV 1 2015. Hørsel er et stort folkehelseproblem NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI

KOGNITIV 1 2015. Hørsel er et stort folkehelseproblem NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI KOGNITIV 1 2015 NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI MED GNISTEN I BEHOLD Gnist Psykologer i Sandnes satser utelukkende på kognitiv terapi. Å stå sammen gir et godt faglig nettverk. Det gir

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

IB Diploma Programme International Baccalaureate

IB Diploma Programme International Baccalaureate IB Diploma Programme International Baccalaureate Nytt internasjonalt program på Spjelkavik vgs fra høsten 2012 IB Diploma Programme er toårig og går over Vg2 og Vg3 Bygger på Vg1 fra studieforberedende

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Master i Serviceledelse

Master i Serviceledelse Etter- og videreutdanning Master i Serviceledelse Master of Service Management Erfaringsbasert mastergrad, 90 studiepoeng - for deg som vil kombinere jobb og utdanning Jeg trodde aldri at dette studiet

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer