Tverrfaglig utdanningsprogram i kognitiv miljøterapi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tverrfaglig utdanningsprogram i kognitiv miljøterapi"

Transkript

1 Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi Januar 2012(rev.nov) Tverrfaglig utdanningsprogram i kognitiv miljøterapi Utdanning i kognitiv miljøterapi går over tre semestre og er på 96 timer undervisning og 30 timer veiledning i gruppe. Den forutsetter relevant yrkeserfaring, men ingen formell utdanning i kognitiv terapi. Utdanningen består av to deler. Del I (3 samlinger, 50 timer) vektlegger grunnmodellene i kognitiv terapi og kravene som til en hver tid inngår i Trinn I utdanningen til NFKT, og gir dessuten en innføring i kognitiv miljøterapi. Del II (3 samlinger, 46 timer) omhandler videregående kognitiv miljøterapi, alliansebygging i kognitiv terapi, samt kognitiv terapi ved personlighetsproblemer og ustabilitet. En av de to siste samlingene i Del II kan etter nærmere avtale og godkjenning av NFKT, byttes ut med andre temaer. Kognitiv terapi og kognitiv miljøterapi Kognitiv terapi er en kunnskapsbasert og godt dokumentert metode som anbefales i nasjonale behandlingsveiledere. Det er en bredspektret orientering, som inkluderer elementer fra flere andre terapiformer, og har form av individual-, familie-, gruppe- eller miljøterapi. Det er utviklet tilnærminger tilrettelagt for en rekke pasientgrupper med ulike former for psykiske og somatiske lidelser. Kjernen i kognitiv terapi er å støtte pasienten i å mestre sine livsproblemer og hjelpe personen med å endre uhensiktsmessige tankemønstre og uhensiktsmessig atferd forbundet med problemene. Som en del av samarbeidet gis det en forklaring på hva som skjer, og hvorfor det skjer; terapien gjøres forståelig for pasienten. Pasienten hjelpes til å fremstå som en aktiv problemløser i terapien. Sentralt står avdekking av angstfremkallende, urimelig selvkritiske eller pessimistiske tankemønstre. Terapeutene og klienten drøfter muligheten for utprøving av alternative tenke- og handlemåter. Selv om rollene er forskjellige, dreier det seg om et gjensidig samarbeid, hovedsakelig rettet inn mot problemene slik de fremtrer i pasientens hverdag, og det er pasientens opplevelse som står i sentrum. Terapeutene må sikre allianse med pasienten, og en felles forståelse av hvilke problemer som skal løses og hvordan man kan samarbeide for å løse dem. Kognitiv terapi handler om å lære ferdigheter og oppnå mål. Arbeidsformen er fleksibel og kan kombineres med andre behandlingsformer, som medikamentell behandling og familieintervensjoner. Prinsippene kan anvendes som del av tiltak i hele behandlingskjeden døgnavdeling, dagbehandling, poliklinisk oppfølging, ambulant, oppsøkende virksomhet og allmennhelsetjenester. Slik kan tilnærmingen tjene til å binde tiltak sammen og etablere et felles språk. Et viktig utgangspunkt for den kognitive tilnærmingen er at det er en glidende overgang mellom psykiske lidelser og normal fungering; det dreier seg om gradsforskjeller og ikke 1

2 vesensforskjeller. Derfor vil de fleste av oss kjenne oss igjen i hva et menneske med psykiske problemer opplever. Kognitiv terapi er også kjennetegnet ved at terapeuten vanligvis er aktivt samtalende: informerer, forklarer, og stiller mange konkrete spørsmål. Han eller hun søker å være klar og tydelig, og fremtrer typisk som en person det er rimelig lett å forholde seg til. Behandlingsalliansen står sentralt i kognitiv terapi. Pasientens engasjement og involvering er avgjørende for et positivt resultat av behandlingen. Terapi preget av et aktivt samarbeid mot tydelig definerte mål fungerer best. Terapeuter som oppnår gode resultater beskrives gjerne av pasienter som varme, oppmerksomme, forståelsesfulle og kompetente. Kognitiv miljøterapi anvender kognitive og atferdsterapeutiske behandlingsprinsipper i det miljøterapeutiske arbeidet, med vekt på refleksjon over tenkning, følelser og handlinger i sosiale situasjoner. Utgangspunktet er en normalpsykologisk forståelse av mennesket som aktivt utforskende. Det legges til rette for at pasienten hjelpes til å reflektere over sine erfaringer og teste ut egne antakelser. Dette skjer gjennom en kombinasjon av terapeutisk utnyttelse av dagliglivets spontane situasjoner, undervisning og målrettede og strukturerte behandlingsprogrammer. Tilnærmingen suppleres ved behov med intervensjoner som individual-, familie- og gruppeterapi, fysisk aktivitet og medikamentell behandling. Metoder fra kognitiv terapi benyttes for å avhjelpe problemer som for eksempel angstplager, depresjon, sosial tilbaketrekning, konsentrasjonsproblemer, sinneproblemer, rusmiddelproblemer, spiseforstyrrelser, suicidalitet, selvskading, vrangforestillinger og hallusinasjoner. I miljøterapien samles det inn informasjonen om sammenhenger mellom tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og handlinger i problemsituasjoner, og denne informasjonen gir utgangspunkt for utforming av en kognitiv kasusformulering og en kognitiv behandlingsplan. Behandlingstilbudet innebærer trening i å se sammenhenger mellom situasjon, tanker og følelser, ferdigheter i problemløsning og kompetanse i uttesting av antakelser gjennom individuelt tilrettelagte atferdseksperimenter, reflekterende observasjon og erfaringslæring. Sentrale mål for kognitiv miljøterapi er en helhetlig tilnærming i det tverrfaglige samarbeidet, bedre utnyttelse av faggruppenes ressurser, bedre struktur og tydeligere dokumentasjon av behandlingseffekt og styrket livskvalitet hos pasientene. For å oppnå dette er det avgjørende at hele det terapeutiske miljøet kjenner til den teoretiske forankringen og de behandlingsmessige prinsippene som kognitiv miljøterapi bygger på. Rammer Studieplanen bygger på utdanningsmodellen for Trinn I ved Nasjonalt institutt for Kognitiv terapi. Sentrale temaer Innføring i kognitiv miljøterapi; muligheter, begrensninger og utfordringer Hvordan etablere terapeutisk allianse og felles forståelse for problemene Kognitiv terapi ved personlighetsproblemer og ustabilitet Kognitiv miljøterapi i praksis Strukturering av samtalene, bruk av problemliste, problemløsning og veiledet selvhjelp 2

3 Individuell tilrettelegging og bruk av kognitiv kasusformulering Utforsking av tenkemåter og bruk av atferdseksperimenter Kartleggingsverktøy og informasjonsmateriale Målgruppe Utdanningen er tverrfaglig og retter seg mot fagpersoner som arbeider innenfor døgnavdelinger og ambulante team. Krav til deltakelse 1. Tre-årig helse og sosialfaglig høyskoleutdanning eller embetseksamen som lege eller psykolog 2. Klinisk praksis fra psykisk helsevern, institusjoner eller tilsvarende (min. 2 år) 3. Aktivt arbeid med pasienter under hele utdanningen 4. Det må være minimum 3 deltakere fra samme arbeidsplass Kompetanse For søkere med høyskolebakgrunn kvalifiserer utdanningen til opptak på Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn 2 (se Ekstern kompetansegivende eksamen De som har bestått eksamen ved NIKT kan melde seg opp til skriftlig hjemmeeksamen for trinn 1 ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. De som er tatt inn på videreutdanningen hos NIKT ved unntak har ingen garanti for å kunne melde seg opp til vekttallseksamen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Bestått eksamen gir 30 studiepoeng. Eksamensavgift er kr pr. student. Studentene melder seg selv opp til eksamen senest 6 uker før eksamensdato Arbeidskrav Godkjenning av utdanningen Godkjent kursbevis fra NFKT krever dokumentert 80 % fremmøte på forelesinger og 100 % fremmøte på veiledning. Deltakelse i kollokviegruppe for litteraturgjennomgang og gruppearbeid mellom samlingene. Innlevering av kasuistikk sammen med et video- eller lydbåndopptak av et samtaleforløp til veiledning, samt et refleksjonsnotat over egen læringsprosess. Kandidaten må gjennomføre kollegaveiledning via telefon eller skype. Bestått 2-timers eksamen. 3

4 Kursavgift 50 timer undervisning del I kr timer undervisning del II kr timer veiledning ca kr 9000 (avhengig av antall deltakere i veiledningsgruppen). Reise- og oppholdsutgifter for veiledere/kursholdere kommer i tillegg. Veiledningsutgiftene betales direkte til veileder. Kursprogram Utdanningen i kognitiv miljøterapi består av to deler. Del 1 av utdanningen vektlegger introduksjon til grunnelementene i kognitiv terapi og kognitiv miljøterapi. Det gis en generell innføring i kognitiv teori med utgangspunkt i depresjoner, intervjuteknikk og terapeutiske prinsipper. Her blir det vektlagt emner som den kognitive grunnmodellen, terapeutisk holdning, struktur, spørreteknikker og behandling av depresjoner. Videre fokuseres det på forståelse og behandling av sosial angstlidelse, panikkangst og agorafobi samt atferdsterapeutiske eksponeringsprinsipper. I tillegg blir kandidatene introdusert til kognitiv miljøterapi. Det blir undervist i hvordan behandlingsmiljøet kan utformes slik at de kognitive prinsipper kan anvendes og hvordan tverrfaglige team kan benyttes i behandlingen. Del 2 fokuserer på kognitiv terapi og behandlingsrelasjon, kognitiv terapi ved personlighetsproblemer og ustabilitet, samt videreføring av prinsipper for kognitiv miljøterapi fra Del I. Det legges vekt på allianse og relasjonsbygging i utforming av behandlingsplanen. Det gis en fordypning i kognitive miljøterapeutiske arbeidsmåter og prinsipper, og håndtering av utfordringer i det å implementere kognitiv miljøterapi i en avdeling. DEL I 1. Samling Kognitiv terapi: Grunnmodellen i kognitiv terapi, sentrale begreper del I 2. samling Innføring i kognitiv miljøterapi 3.samling Kognitiv terapi: Grunnmodellen del II Del II 1. Samling Kognitiv miljøterapi del II 2. Samling Relasjon og alliansebygging 3. Samling Kognitiv terapi ved personlighetsproblemer og ustabilitet 4

5 Veiledningsgrupper Kandidatene inndeles i veiledningsgrupper på 5 6 kandidater. Veiledningen består av 30 timer, fordelt over hele utdanningsperioden. Eksamen Eksamen er skriftlig (2 timer, fremmedspråklige 3 timer) og består av fire oppgaver som alle skal besvares. Momentliste er vedlagt. Pensum Det er 2000 sider obligatorisk pensum. I alt 500 sider kan skiftes ut med annen relevant litteratur dersom denne godkjennes av NFKT. Beck, J. (2011). Cognitive behavior therapy. Basics and beyond (2. utgave). New York: Guilford Press. 361 s Oestrich, I. H., Holm, L., Jessen-Petersen, B., Bech, S. & Lykke, J. (2008). Kognitiv miljøterapi. At skape et behandlingsmiljø i likeverdigt samarbejde. Kapittel 1, 2, 3 og 4. København: Dansk Psykologisk Forlag 194 s Berge T. & Repål A. (Red.). (2008). Håndbok i kognitiv terapi. Kapittel 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 27 og 29. Oslo: Gyldendal Akademisk. 457 s Torgersen, S. (2008). Personlighet og personlighetsforstyrrelser. Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14 og 16. Oslo: Gyldendal Akademisk. Berge T. & Repål A. (2010). Den indre samtalen. Lær deg kognitiv terapi. Oslo: Gyldendal Akademisk. Mørch, M. & Rosenberg, N. K. (2005). Kognitiv terapi. Modeller og metoder. København: Hans Reitzels Forlag. Fredheim, K. N. (2009). Implementering av kognitiv miljøterapi i akuttpost i psykisk helsevern. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 46, Nordahl, H. M. (1996). Kognitiv kasusformulering ved personlighetsforstyrrelser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 33, Fennel, M. J. V. (1998). Kognitiv adferdsterapeutisk depresjonsbehandling. Del 1. København: Dansk Psykologisk Forlag. Fredriksen, A., Aarseth, J. & Aune, T. (2011). Kognitiv adferdsterapi med små barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, s 306 s 390 s 5 s 7 s 77 s 5 s 5

6 Momentliste trinn 1 Viktige temaer i videreutdanning i kognitiv terapi trinn I Den terapeutiske alliansen og terapeutrollen i kognitiv terapi Den kognitive grunnmodell (den kognitive diamant ) Dysfunksjonelle tankemønstre/tankefeil/tankefeller A B C-modellen Tre og fem kolonners tankeregistreringsskjema Automatiske tanker, sekundære leveregler, grunnleggende leveregler og kompensatoriske strategier Kognitiv kasusformulering; formål, sentrale komponenter og kliniske eksempler Teknikker eller spørsmål som er viktige for å identifisere og modifisere automatiske tanker Atferdseksperiment, og hensikten med denne metoden Sokratisk dialog, veiledet oppdagelse og samarbeidende utforskning, og eksempler på sokratiske spørsmål Psykoedukasjon Kombinasjonen kognitiv terapi og medikamentell behandling ved ulike typer av psykiske lidelser Bruk av hjemmeoppgaver, hensikten med dem og eksempler Depresjon Becks depresjonsmodell/kasusformulering Becks kognitive triade Feilfortolkninger/tankefeil som er sentrale ved depresjon Tilbakefallsforebygging ved depresjon Registrering og planlegging av aktiviteter, mestring og tilfredsstillelse Depressiv grubling Angstlidelser Den kognitive modellen for behandling av panikkangstlidelse ( panikkangstsirkelen ) Den kognitive modellen for sosial fobi (Clark-Wells-modellen). Trygghetssøkende strategier og selvfokusering. Hovedprinsippene ved eksponeringsbehandling av pasienter med panikkangstlidelse med agorafobi Bruk av atferdseksperiment ved sosial fobi 6

Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn 1 for fagpersoner med treårig helse- og sosialfaglig utdanning

Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn 1 for fagpersoner med treårig helse- og sosialfaglig utdanning 1 Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi (NIKT) Februar 2005 (revidert 12. oktober 2013) Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn 1 for fagpersoner med treårig helse- og sosialfaglig utdanning I regi av

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn II. For fagpersoner med 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning.

STUDIEPLAN. Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn II. For fagpersoner med 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning. STUDIEPLAN Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn II For fagpersoner med 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning. I regi av Norsk forening for Kognitiv Terapi (NFKT) arrangerer Nasjonalt Institutt for

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i kognitiv terapi for leger innen fysikalsk medisin og rehabilitering

STUDIEPLAN. Videreutdanning i kognitiv terapi for leger innen fysikalsk medisin og rehabilitering STUDIEPLAN Videreutdanning i kognitiv terapi for leger innen fysikalsk medisin og rehabilitering Revidert januar 2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rammer... 3 Målgruppe... 3 Godkjenning... 3 Forutsetning

Detaljer

06-07. Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN. Kognitiv terapi. 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell

06-07. Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN. Kognitiv terapi. 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell 06-07 Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN Kognitiv terapi 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell If you tell me, I will forget If you teach me, I will remember If you involve

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Kognitiv miljøterapi. forskningsbasert kunnskapssammenstilling. FORFATTERE: Marit Solbjør og Hanne Hestvik Kleiven Trøndelag forskning og utvikling AS

Kognitiv miljøterapi. forskningsbasert kunnskapssammenstilling. FORFATTERE: Marit Solbjør og Hanne Hestvik Kleiven Trøndelag forskning og utvikling AS Kognitiv miljøterapi forskningsbasert kunnskapssammenstilling FORFATTERE: Marit Solbjør og Hanne Hestvik Kleiven Trøndelag forskning og utvikling AS Rapport nr 3/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

MÅLSETTING : Etablering av nye behandlingstilbud til voldsutøver.

MÅLSETTING : Etablering av nye behandlingstilbud til voldsutøver. St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim PSYKISK HELSEVERN Regional sikkerhetsavdeling og kompetansesenter Brøset Kompetansesenter for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri Besøksadresse:

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 1 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

Generelle terapeutiske ferdigheter 1

Generelle terapeutiske ferdigheter 1 Generelle terapeutiske ferdigheter 1 Behandlingsalliansen står sentralt i kognitiv terapi og i behandling generelt. Terapi preget av et aktivt samarbeid mot tydelig definerte mål fungerer best. Pasientens

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 4 årgang 9 desember 2008

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 4 årgang 9 desember 2008 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 4 årgang 9 desember 2008 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1

Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1 Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1 I kognitiv terapi skal terapeuten ha en grunnleggende kompetanse i å etablere rammene for det terapeutiske samarbeidet. Målet er at terapeuten innledningsvis

Detaljer

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng Studieplan Aktiv omsorg 15 studiepoeng Godkjent av dekan ved HiT, Fakultet for helse- og sosialfag, 1. februar 2013 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn, behov og formål Det offentlige står overfor store utfordringer

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015 STUDIEPLAN Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 30 studiepoeng 2014-2015 Haraldsplass diakonale høgskole i samarbeid med Folkeuniversitetet. 1

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 3 årgang 11 oktober 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 3 årgang 11 oktober 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 3 årgang 11 oktober 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser Videreutdanning, 60 studiepoeng

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Skriv 2.2 September 2012 Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert:

Detaljer

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2015-17

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2015-17 STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2015-17 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i veiledning / 60 studiepoeng / 2015-2017 1 Innhold 1. Innledning... 3 Målet med studiet

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 KOMPETANSEBEHOV I PSYKISK HELSEVERN Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Tlf.sentralbord:

Detaljer

Hva gjør miljøterapi til terapi?

Hva gjør miljøterapi til terapi? alicja olkowska og berit landmark Hva gjør miljøterapi til terapi? Artikkelen er tidligere publisert i Fontene 9/2009 og gjengis her med forfatternes og Fontenes tillatelse Noe av det som spesifikt kjennetegner

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid Studieplan for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 fagskolepoeng Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Opptak... 1 2.1 Opptakskrav... 2 2.2 Søknad om og innvilgelse av opptak... 2

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 2 årgang 10 juli 2009

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 2 årgang 10 juli 2009 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 2 årgang 10 juli 2009 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Ordet kognitiv er latinsk og har

Detaljer