VIDEREUTDANNING I KOGNITIV TERAPI FOR LEGER OG PSYKOLOGER. Se detaljert beskrivelse av kompetanseområdene på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIDEREUTDANNING I KOGNITIV TERAPI FOR LEGER OG PSYKOLOGER. Se detaljert beskrivelse av kompetanseområdene på www.kognitiv.no/kompetanseomraader"

Transkript

1 VIDEREUTDANNING I KOGNITIV TERAPI FOR LEGER OG PSYKOLOGER Mål Utdanningens mål er at deltakerne skal tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor fem kompetanseområder: generelle terapeutiske ferdigheter, grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi, spesifikke ferdigheter i kognitiv terapi, problemspesifikke intervensjoner og metakompetanse. Det blir vektlagt at den praktiske anvendelsen av kognitiv terapi skal tilpasses ulike behandlingsoppgaver som en møter innen psykisk helsevern. Utdanningen skal gi stimulans til refleksjon rundt bruk av kognitiv terapi rettet inn mot behandlingsoppgaver i spesialisthelsetjenesten. Se detaljert beskrivelse av kompetanseområdene på Målgruppe Videreutdanningen er rettet mot leger og psykologer som jobber klinisk og ønsker kompetanse i kognitiv terapi. Omfang Utdanningen omfatter 242 timer totalt og strekker seg over 4 semestre. Det er 160 timer undervisning, 50 timer veiledning i smågrupper og 32 timer ferdighetstrening. Det veksles mellom forelesninger, gruppearbeid, videodemonstrasjoner, ferdighetstrening, rollespill, summegrupper, plenumsdiskusjoner og fremlegg av egne terapier. I undervisning og ferdighetstrening legges det stor vekt på egenaktivitet. Deltakerne må være engasjert i pasientarbeid mens utdanningen pågår. Alle deltakerne skal delta i kollegaveiledning per telefon eller skype. Pris Kursavgift: kr pr. semester. I tillegg kommer veiledningsutgifter på ca kr som betales direkte til veileder. Deltakeren skal også betale for videogjennomsyn og dekke eventuelle reiseutgifter for veileder i forbindelse med veiledningen. Godkjenning Godkjent kursbevis fra NFKT forutsetter minst 90% deltakelse på undervisningsdagene og 100% deltakelse på veiledning og ferdighetstrening samt bestått avsluttende prøve. Fraværslister vil bli ført. Skriftlig avsluttende prøve går over 2 timer. Fremmedspråklige og personer med lese- og skrivevansker kan få tre timer. Prøven består av fire oppgaver som skal besvares. Dersom

2 kandidaten ikke består prøven første gang, får man mulighet til å gå opp til ny avsluttende prøve en gang til. Undervisningssamlingene Undervisningssamlingene omfatter totalt 160 timer à 45 minutter. Innholdet veksler mellom forelesninger, kliniske demonstrasjoner og egenaktivitet. Utdanningen har sju samlinger med fastlagt innhold: Samling 1: Innføring i grunnmodellen (2 dager) + ferdighetstrening (1 dag) Samling 2: Depresjon del 1 (2 dager) + ferdighetstrening (1 dag) Samling 3: Depresjon del 2 (2 dager) + ferdighetstrening (1 dag) Samling 4: Angstlidelser: Panikklidelse med og uten agorafobi og sosial angstlidelse (2 dager) + ferdighetstrening (1 dag) Samling 5: Personlighetsmessig forankrede problemer / personlighetsforstyrrelser (2 dager) Samling 6: Psykoser (2 dager) Samling 10: Avslutning og sammenfatning (2 dager) Utdanningen har tre samlinger med valgfrie tema: På tre av samlingene (i alt seks undervisningsdager) er det mulig å velge mellom undervisning i kognitiv terapi for ulike kliniske tilstander og grupper. Aktuelle tema er generalisert angstlidelse, posttraumatisk stressforstyrrelse, somatoforme lidelser, hypokondri, rusmiddellidelser, spiseforstyrrelser, bipolare lidelser, kroniske smerter og sammensatte lidelser (for eksempel kronisk utmattelsessyndrom), søvnproblemer (insomni), kognitiv miljøterapi, kognitiv terapi med barn og ungdom. Kursleder og kursdeltakere bestemmer i samarbeid innhold i de valgfrie samlingene. På en av disse samlingene kan man ha to ulike tema (for eksempel en dag om spiseforstyrrelser og en dag om generalisert angstlidelse). Brukerperspektivet er representert gjennom forelesning basert på brukererfaringer. Det anbefales at en danner kollokviegrupper for litteraturgjennomgang, ferdighetstrening og rollespill mellom samlingene. Veiledning Veiledningen består av 50 timer gruppeveiledning (4-5 personer per gruppe). Kandidatene må ta opp terapitimer på video eller lydbånd, som sendes rekommandert til veileder på forhånd. Det må være minst 3 video- eller lydbåndfremlegg som skal evalueres av veileder. Gruppeveiledningen vil som regel gå over hele dager, og det er opp til veileder å organisere dette. For leger kan veiledningen godkjennes til psykoterapiveiledning (3. året), forutsatt av den blir gitt av psykiater som er godkjent veileder i kognitiv terapi. For mer informasjon se:

3 Ferdighetstrening Det er fire dager, totalt 32 timer med ferdighetstrening, der man skal trene på praktiske ferdigheter i utøvelse av kognitiv terapi. Veileder demonstrerer først og så praktiseres det samme i rollespill i grupper på to, med en terapeut og en pasient. Noen ganger kan det være tre i gruppen hvor den tredje skal være observatør og gi tilbakemelding på terapeutferdigheter. Rollene byttes slik at alle får trening i å være terapeut. Kollegaveiledning Kollegaveiledningen foregår to og to. Dette innebærer at man har en å lære sammen med, og bidrar til økt motivasjon og bedre læring. I løpet av utdanningsperioden skal man ha i alt 20 veiledningsøkter á 50 minutter. Man kan møtes hvis reiseavstander tillater, eller det kan foregå på Skype eller telefon. Kollegaveiledningen skal dokumenteres og i form av en enkel loggføring. For mer informasjon se: Kriterier for deltakelse Embedseksamen som lege eller psykolog og er i en arbeidssituasjon som omfatter direkte terapeutisk relasjon til samme bruker/klient/pasient over tid. Pensum Videreutdanning i kognitiv terapi for leger og psykologer Obligatorisk pensum Generell kognitiv terapi, kognitiv terapi for depresjon, sosial fobi, panikklidelse og agorafobi Beck, J. (2011). Cognitive Behavior Therapy, Second Edition: Basics and beyond. Guilford Press. New York. Berge, T. & Repål, A. (red.). (2015). Håndbok i kognitiv terapi. (Kapittel 1-7, 12, 13, 26-28). Gyldendal Akademisk. Oslo. Martell C. R., Dimidjian, S., Hermann-Dunn, R., Lewinsohn, P. M. (2010) Behavioral Activation for Depression: A Clinician's Guide. Guilford Press. New York (Oversatt til dansk Utkommet på Dansk Psykologisk Forlag.) Wells, A. (1997). Cognitive therapy of anxiety disorders: A practice manual and conceptual guide. Chichester, UK: John Wiley. Westbrook, D., Kennerly, H., & Kirk J. (2011). An Introduction to Cognitive Behaviour Therapy: Skills and Applications. Second edition. Sage Publications. London Personlighetsforstyrrelser Nordahl, H. (2015) Personlighetsforstyrrelser. Kap 11 i Berge, T. & Repål, A. (red.) Håndbok i kognitiv terapi (2. utg.). Oslo. Gyldendal. Psykoselidelser

4 Repål, A., Kråkvik, B., Grande, M. & Røssberg, J.I. (2015) Kognitiv terapi ved psykoselidelser. Kap 17 i Berge, T. & Repål, A. (red.) Håndbok i kognitiv terapi (2. utg.). Oslo. Gyldendal. Generell kognitiv terapi og KT for depresjon Berge, T, & Repål, A. (2010) Den indre samtalen. 3. utg. Oslo. Gyldendal Akademiske Forlag (Berge, T, & Repål, A. ( ) Lykketyvene. Oslo. Aschehoug forlag.) Er utsolgt fra forlaget, men noen av kapitlene fins på kognitiv.no. Gilbert, P. (2009) Overcoming depression. London. Constable and Robinson Greenberg, D. & Padesky, C. (2015) Mind Over Mood, Second Edition: Change How You Feel by Changing the Way You Think. London. Guilford. Wilhelmsen, I. (2004) "Sjef i eget liv - en bok om kognitiv terapi." Hertervig Forlag. Angstlidelser Abramowitz, J.S., Deacon, B.J. & Whiteside, S.P.H. (2011). Exposure Therapy for Anxiety: Principles and Practice. New York. Guilford. Personlighetsforstyrrelser Beck, A.T., Davis, D.D., & Freeman, A. (2015). Cognitive Therapy of Personality Disorders. Third Edition. Guilford Press. New York. Psykoselidelser Chadwick, P. (2009) Personbasert kognitiv terapi ved psykoser. Tapir akademisk forlag. Trondheim.

5 Pensum Valgfrie tema PTSD Stenmark, H. (2015) Posttraumatisk stresslidelse. Kap 11 i Berge, T. & Repål, A. (red.) Håndbok i kognitiv terapi (2. utg.). Oslo. Gyldendal Ehlers, A. & Wild, J. (2015). Cognitive Therapy for PTSD: Updating Memories and Meanings of Trauma. I Schnyder, U. & Cloitre, M. Evidence Based Treatments for Trauma- Related Psychological Disorders. A Practical Guide for Clinicians. Springer. Sveits. Ehlers, A. & Clark, D.M. (2000) A cognitive model of posttraumatic stress disorder Behaviour Research and Therapy. nr 38. s Søvn Berge, T. & Pallesen, S. (2015) Søvnproblemer. Kap. 21 i Berge, T. & Repål, A. (red.) Håndbok i kognitiv terapi (2. utg.). Oslo. Gyldendal Morin, C.M., Espie C.A. (2003) Insomnia: A clinical Guide to Assessment and Treatment. Springer Publisher. Morin C.M. & Benca, R. (2012). Chronic insomnia. Lancet. Mar 24;379(9821): doi: /S (11) Epub 2012 Jan 20. For de litt mer interesserte: Harvey, A.G., Tang N.K., Browning L. (2005) Cognitive approaches to insomnia. Clin Psychol Rev Jul;25(5): Harvey, A.G. (2011). Sleep and circadian functioning: critical mechanisms in the mood disorders? Annu Rev Clin Psychol.;7: doi: /annurev-clinpsy Hypokondri Wilhelmsen, I. (2015) Hypokondri og helseangst. Kap 9 i Berge, T. & Repål, A. (red.) Håndbok i kognitiv terapi (2. utg.). Oslo. Gyldendal Taylor S., Gordon J. G. Asmundson, G.J.G (2004). Treating Health Anxiety: A Cognitive- Behavioral Approach Hardcover London. The Guilford Press. Wilhelmsen I. & Bødtker, J. (2002) "Kognitiv terapi ved subjektive somatiske symptomer" Tidsskrift for Den norske legeforening. nr. 11,122, s Wilhelmsen I (1996). "Kognitiv terapi ved hypokondri" Tidsskrift for Den norske legeforening, nr. 7,116, s GAD Kennair, L.E.O. (2015). Kap. 8 i Berge, T. & Repål, A. (red.) Håndbok i kognitiv terapi (2. utg.). Oslo. Gyldendal Robert L. Leahy (2006) The Worry Cure: Stop worrying and start living. Piatkus.

6 Barn og unge Martinsen, K. D. & Hagen, R. (2012). Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling med barn og unge. Kap. 1, 2, 3, 4, 9, 11 (219 s.). Gyldendal. Oslo. Friedberg, R., D., & McClure, J., M. (2002). Clinical Practice of Cognitive Therapy with Children and Adolescent Nuts and Bolts. London: The Guilford Press. (324 s.) Kendall, P. C. (2012). Child and Adolescent Therapy. Cognitive-Behavioral Procedures. (4 th Ed.). New York: The Guilford Press. Kap. 1, 2, 4-7,15,16, 17. (309 s.) Rusmiddelproblem Prescott, P. (2015) Kognitiv terapi for rusmiddelproblemer. Kap 18 i Berge, T. & Repål, A. (red.) Håndbok i kognitiv terapi (2. utg.) Gyldendal. Oslo. Gråwe, R.W. & Hagen, R. (2015) Kognitiv terapi for rusmiddelproblemer. Kap 19 i Berge, T. & Repål, A. (red.) Håndbok i kognitiv terapi (2. utg.) Gyldendal. Oslo. Mitcheson, L., Maslin, J., Meynen, T., Morrison, T., Hill, R. & Wanigaratne, S. (2010). Applied cognitive and behavioural approaches to the treatment of addiction: A practical treatment guide. John Wiley. Chichester, United Kingdom. Spada M (2010). Cognitive behavioural Therapy for Problem Drinking, Kap (s 18-90) Routledge,. Smerter og utmattelse Fors, E.A & Lunde, L-H. (2015) Langvarige smerter. Kap. 22 i Berge, T. & Repål, A. (red.) Håndbok i kognitiv terapi (2. utg.) Gyldendal. Oslo. Berge, T. & Fjerstad, E. (2015) Vedvarende utmattelse. Kap 23 i i Berge, T. & Repål, A. (red.) Håndbok i kognitiv terapi (2. utg.) Gyldendal. Oslo. Berge, T., Dehli, L. & Fjerstad, E. (2014). Energityvene. Aschehoug Forlag. Oslo. Thorn, B.E. & Turk D.C. (2004). Cognitive Therapy for Chronic Pain: A Step-by-step Guide. Guilford Press. Berge, T., Dehli, L. (2009). Kognitiv terapi ved kronisk utmattelsessyndrom/me. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 46, nummer 9, side Sinne Stig Jarwson, S. (2015). Vold og aggresjon: Kurs i sinnemestring. Kap. 14 i Berge, T. & Repål, A. (red.) Håndbok i kognitiv terapi (2. utg.) Gyldendal. Oslo. Råkil, Marius (Red.) (2002) Menns vold mot kvinner. Kapittel 5, 6 og 7. ( s ) Universitetsforlaget Sunde, S. (2014) ABC i sinnemestring for foreldre. Tidsskrift for kognitiv terapi 2/2014. S Bipolare lidelser Morken, G. (2015). Bipolare lidelser. Kap. 16 i Berge, T. & Repål, A. (red.) Håndbok i kognitiv terapi (2. utg.) Gyldendal. Oslo. Spiseforstyrrelser Arne, S. (2015). Spiseforstyrrelser. Kap. 20 i Berge, T. & Repål, A. (red.) Håndbok i kognitiv terapi (2. utg.) Gyldendal. Oslo.

7 Kognitivt miljøterapi Nordvoll, J., Borge, L. og Berge, D.S. (2015) Kognitiv miljøterapi i psykisk helsevern. Kap 25 i Berge, T. & Repål, A. (red.) Håndbok i kognitiv terapi (2. utg.) Gyldendal. Oslo.

8 Momentliste Fastlagte tema Grunnleggende kunnskaper (Samling 1) 1. Hovedprinsippene i kognitiv terapi 2. Den terapeutiske alliansen og terapeutrollen i kognitiv terapi 3. Den kognitive grunnmodellen («Diamanten», med et gjensidig samspill mellom tanker, følelser, kroppsreaksjoner og handlinger) 4. Becks kognitive triade (tenkemåter om en selv, verden/andre og fremtiden) 5. Automatiske tanker, sekundære leveregler, grunnleggende leveregler og kompensatoriske strategier 6. Kognitiv kasusformulering; formål, sentrale komponenter og kliniske eksempler 7. Atferdseksperimenter; formål og utforming 8. Dysfunksjonelle tankemønstre og kognitive forvrengninger ( tankefeil ) 9. Sokratisk dialog og veiledet oppdagelse; kliniske eksempler 10. A B C-modellen 11. Formålet med ulike terapeutiske teknikker i kognitiv terapi 12. Sentrale elementer i psykoedukasjon og normalisering 13. Kombinert kognitiv terapi og medikamentell behandling ved ulike typer av psykiske lidelser 14. Bruk av hjemmeoppgaver, formål og kliniske eksempler Depresjon (Samling 2 og 3) 1. Becks depresjonsmodell/kasusformulering 2. Sentrale feilfortolkninger og kognitive forvrengninger ( tankefeil ) ved depresjon 3. Tilbakefallsforebygging ved depresjon 4. Registrering og planlegging av aktiviteter, mestring og tilfredsstillelse 5. Kognitive atferdsterapeutiske intervensjoner ved depressiv grubling 6. Kronisk depresjon Samling 4 Angstlidelser 1. Den kognitive forståelsen av utvikling og opprettholdelse av panikklidelse ( panikksirkelen ) 2. Den kognitive forståelsen av utvikling og opprettholdelse av sosial angstlidelse (Clark Wells modellen) 3. Trygghetssøkende strategier og selvfokusering; uønskete effekter 4. Unngåelsesatferd og trygghetssøkende strategier (sikkerhetsatferd) 5. Uhensiktsmessige fortolkninger ved angstlidelser 6. Prinsippene for eksponeringsbehandling av pasienter med panikklidelse med agorafobi 7. Eksponering ved spesifikke fobier 8. Bruk av atferdseksperimenter ved sosial angstlidelse

9 Psykoser 1. Prinsippene for kognitiv terapi ved hørselshallusinasjoner og vrangforestillinger 2. ABC- modellen i behandling av hørselshallusinasjoner og vrangforestillinger 3. Tilbakefallsforebygging ved psykoselidelser 4. Kognitive teknikker i behandling av psykose 5. Hovedelementer i kognitiv terapi ved psykoselidelser 6. Alliansearbeid og sosialisering til kognitiv terapi ved psykoselidelse Personlighetsforstyrrelser 1. Forskjeller mellom symptomlidelser og personlighetsforstyrrelser med utgangspunkt i kognitiv kasusformulering 2. Grunnleggende leveregler hos pasienter med ulike former for personlighetsforstyrrelser 3. Endringsarbeid i forhold til leveregler og kjerneoppfatninger 4. Utfordringer ved kognitiv terapi med pasienter med personlighetsforstyrrelser 5. Betydningen av den terapeutiske alliansen og relasjonen mellom terapeut og pasient i kognitiv terapi med pasienter med personlighetsforstyrrelse Valgfrie tema Rusmiddellidelse 1. Prochaska og DiClementes fasemodell for endring og stadietilpassete intervensjoner 2. Kognitiv terapeutisk forståelse av utvikling og opprettholdelse av rusmiddelproblemer 3. Tenkemåter som opprettholder skadelig bruk av rusmidler 4. Bruk av motiverende intervju i kognitiv terapi 5. Hensiktsmessige teknikker i kognitiv terapi ved rusmiddellidelse 6. Prinsipper for integrert behandling av rusmiddelproblemer og psykisk lidelse 7. Utfordringer i det terapeutiske samarbeidet ved rusmiddelproblemer Spiseforstyrrelser 1. Korttidsterapi for bulimia nervosa (Fairburns modell) 2. Typiske tankemønstre og kognitive forvrengninger ("tankefeil") ved spiseforstyrrelser 3. Diagnostisering og kartlegging av spiseforstyrrelser 4. Psykoedukasjon i behandling av spiseforstyrrelser 5. Matdagbok og systematisk selvregistrering 6. Den kognitive modellen for behandling av spiseforstyrrelser 7. Atferds- og kognitive teknikker i behandling av spiseforstyrrelser 8. De fire fasene i en transdiagnostisk tilnærming til spiseforstyrrelser (Fairburns modell)

10 Bipolare lidelser 1. Hovedtemaer i kognitiv terapi ved bipolare lidelser 2. Sentrale metoder ved episoder med depresjon, hypomani og mani 3. Psykoedukasjon og regulering av døgnrytme 4. Familiearbeid 5. Tilbakefallsforebygging Generalisert angst 1. Utredning og kartlegging av generalisert angstlidelse 2. Den metakognitive modellen for generalisert angstlidelse 3. Type 1 og type 2 bekymring ved generalisert angstlidelse (Wells modell) 4. Prinsipper for kognitiv terapi ved generalisert angstlidelse Posttraumatisk stressforstyrrelse 1. Sårbarhetsfaktorer ved traumatiske hendelser 2. Sentrale forhold ved utredning av en posttraumatisk tilstand 3. Prinsipper i kognitiv terapi ved posttraumatisk stressforstyrrelse 4. Dysfunksjonelle mestringsstrategier og tenkemåter etter traumehendelser Somatiseringslidelse og hypokondri 1. Hovedelementer i utredning og kartlegging av hypokondri 2. Forskjeller på hypokondri og somatiseringslidelse; konsekvenser for terapien 3. Kognitive og atferdsmessige faktorer som opprettholder helseangst 4. Hovedelementer i kognitiv terapi ved hypokondri og somatiseringslidelse Kroniske smerter 1. Kognitive og atferdsmessige faktorer i opprettholdelsen av kroniske smerter 2. Melzack og Walls portteori 3. Utredning og kartlegging ved kroniske smerter 4. Atferdsteknikker og endring av smerterelaterte oppfatninger 5. Effekten av kognitiv terapi ved langvarige smertetilstander Søvnproblemer (insomni) 1. Den kognitiv-atferdsterapeutiske forståelsen av utvikling og opprettholdelse av søvnproblemer 2. Diagnostikk og differensialdiagnostikk ved søvnproblemer; andre søvnsykdommer 3. Kartlegging av søvnproblemer; bruk av søvnlogg 4. Søvnhygiene, stimuluskontroll og søvnrestriksjon 5. Metoder for endring av holdninger til søvn og konsekvenser av søvntap

11 Kognitiv miljøterapi 1. Likheter og forskjeller mellom miljøterapi og individualterapi 2. Metoder for datasamling i miljøet 3. Behandlingsplan i et kognitivt miljø; formål 4. Aktivitetsregistrering og aktivitetsplanlegging 5. Hovedelementer i kognitiv miljøterapi og nødvendige faktorer i avdelingen Barn og ungdom 1. Kognitiv terapi sett i forhold til barnets utviklingstrinn 2. Kognitiv terapi for barn med selektiv mutisme 3. Kognitiv terapi for barn med angst 4. Terapeutrollen i kognitiv terapi med barn og ungdom 5. Kognitiv gruppebehandling vs. individualbehandling for barn med sosial angstlidelse 6. Foreldrearbeid og systemarbeid i kognitiv terapi for barn og ungdom 7. Eksponering i behandling av barn og ungdom med angst 8. Fordeler og ulemper ved bruk av behandlingsmanualer 9. Teknikker i kognitiv terapi, og forhold ved barnet som påvirker valg av teknikker 10. Barnets evne til følelsesidentifisering, affektregulering og selvregulering; implikasjoner for kognitiv terapi

Videreutdanning i kognitiv terapi for leger og psykologer

Videreutdanning i kognitiv terapi for leger og psykologer Videreutdanning i kognitiv terapi for leger og psykologer www.kognitiv.no Revidert november 2015 Mål for utdanningen Deltakerne skal tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor fem kompetanseområder:

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser www.kognitiv.no Revidert november 2015 Mål for utdanningen Deltakerne skal tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor

Detaljer

Videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning Trinn I

Videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning Trinn I Videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning Trinn I www.kognitiv.no Revidert november 2015 Innledning Mål for utdanningen Utdanningens mål er å gi deltakeren kompetanse

Detaljer

Videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning Trinn II

Videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning Trinn II Videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning Trinn II www.kognitiv.no Revidert november 2015 Mål for utdanningen Utdanningen skal utvikle deltakerens kompetanse med utgangspunkt

Detaljer

Tverrfaglig utdanning i kognitiv terapi og motiverende intervju ved rusmidler.

Tverrfaglig utdanning i kognitiv terapi og motiverende intervju ved rusmidler. Tverrfaglig utdanning i kognitiv terapi og motiverende intervju ved rusmidler. www.kognitiv.no Revidert mai 2016 Innledning Mål for utdanningen Lære de sentrale elementene i kognitiv terapi som er viktig

Detaljer

Videreutdanning i kognitiv miljøterapi

Videreutdanning i kognitiv miljøterapi Videreutdanning i kognitiv miljøterapi www.kognitiv.no Revidert november 2015 Mål for utdanningen Utdanningens mål er en helhetlig tilnærming i det tverrfaglige samarbeidet, bedre utnyttelse av faggruppenes

Detaljer

Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi VIDEREUTDANNING I KOGNITIV TERAPI FOR LEGER OG PSYKOLOGER. Oslo 2016 2017

Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi VIDEREUTDANNING I KOGNITIV TERAPI FOR LEGER OG PSYKOLOGER. Oslo 2016 2017 Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi VIDEREUTDANNING I KOGNITIV TERAPI FOR LEGER OG PSYKOLOGER Oslo 2016 2017 NIKT, drevet av Norsk Forening for Kognitiv Terapi, arrangerer toårig videreutdanning for

Detaljer

Videreutdanning i kognitiv idrettspsykologi

Videreutdanning i kognitiv idrettspsykologi www.kognitiv.no Revidert november 2015 Innledning Mål for utdanningen I kognitiv idrettspsykologi benyttes prinsipper fra en kognitiv atferdstilnærming i mental og fysisk trening. Målgruppe er utøvere

Detaljer

Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn 1 for fagpersoner med treårig helse- og sosialfaglig utdanning

Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn 1 for fagpersoner med treårig helse- og sosialfaglig utdanning 1 Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi (NIKT) Februar 2005 (revidert 12. oktober 2013) Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn 1 for fagpersoner med treårig helse- og sosialfaglig utdanning I regi av

Detaljer

Tverrfaglig utdanning i kognitiv terapi og motiverende intervju ved rusmiddelproblemer

Tverrfaglig utdanning i kognitiv terapi og motiverende intervju ved rusmiddelproblemer Tverrfaglig utdanning i kognitiv terapi og motiverende intervju ved rusmiddelproblemer www.kognitiv.no Revidert november 2015 Innledning Mål for utdanningen Lære de sentrale elementene i kognitiv terapi

Detaljer

Mål. Omfang. Godkjenning. Deltakerantall. Kursansvarlige. Undervisningssamlingene

Mål. Omfang. Godkjenning. Deltakerantall. Kursansvarlige. Undervisningssamlingene (revidert februar 2014) Videreutdanning i kognitiv terapi for fagpersoner med treårig helse- og sosialfaglig utdannelse (Trinn 2) I regi av Norsk Forening for Kognitiv terapi (NFKT) arrangerer Nasjonalt

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn II. For fagpersoner med 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning.

STUDIEPLAN. Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn II. For fagpersoner med 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning. STUDIEPLAN Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn II For fagpersoner med 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning. I regi av Norsk forening for Kognitiv Terapi (NFKT) arrangerer Nasjonalt Institutt for

Detaljer

Tverrfaglig utdanningsprogram i kognitiv miljøterapi

Tverrfaglig utdanningsprogram i kognitiv miljøterapi Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi Januar 2012(rev.nov) Tverrfaglig utdanningsprogram i kognitiv miljøterapi Utdanning i kognitiv miljøterapi går over tre semestre og er på 96 timer undervisning og

Detaljer

Tverrfaglig utdanningsprogram i kognitiv miljøterapi

Tverrfaglig utdanningsprogram i kognitiv miljøterapi Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi Januar 2012 Tverrfaglig utdanningsprogram i kognitiv miljøterapi Utdanning i kognitiv miljøterapi går over tre semestre og er på 96 timer undervisning og 30 timer

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i kognitiv terapi for leger innen fysikalsk medisin og rehabilitering

STUDIEPLAN. Videreutdanning i kognitiv terapi for leger innen fysikalsk medisin og rehabilitering STUDIEPLAN Videreutdanning i kognitiv terapi for leger innen fysikalsk medisin og rehabilitering Revidert januar 2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rammer... 3 Målgruppe... 3 Godkjenning... 3 Forutsetning

Detaljer

Kompetansegrunnlaget for utøvelse av kognitiv terapi

Kompetansegrunnlaget for utøvelse av kognitiv terapi Kompetansegrunnlaget for utøvelse av kognitiv terapi Kognitiv terapi er ikke en samling teknikker, men en helhetlig måte å forstå et menneske og dets problemer på. Terapeuten prøver kontinuerlig å forstå

Detaljer

Sosial angstlidelse. Heimberg/Hope 1

Sosial angstlidelse. Heimberg/Hope 1 Sosial angstlidelse Heimberg/Hope 1 Kunnskap Terapeuten skal ha kunnskap om hvordan mennesker med sosial angstlidelse (sosial fobi) reagerer i sosiale situasjoner der de oppfatter at det er en risiko for

Detaljer

Invitasjon Utdanningsprogram

Invitasjon Utdanningsprogram 2013-2014 Invitasjon Utdanningsprogram Kognitiv terapi 2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell i Lofoten og Vesterålen If you tell me, I will forget If you teach me, I will remember

Detaljer

Sosial angstlidelse. Clark/Wells 1

Sosial angstlidelse. Clark/Wells 1 Sosial angstlidelse Clark/Wells 1 Kunnskap Terapeuten skal ha kunnskap om den kognitive modellen for sosial angstlidelse (sosial fobi), inklusive opprettholdende faktorer som selvfokusert oppmerksomhet,

Detaljer

Norsk Forening for Kognitiv terapi NFKT

Norsk Forening for Kognitiv terapi NFKT Norsk Forening for Kognitiv terapi NFKT INNFØRINGSSEMINAR I KOGNITIV TERAPI FOR LEGER OG PSYKOLOGER LITTERATURLISTE PENSUMLITTERATUR Introduksjon Beck, J. S. (1995). Basic and beyond. New York: Guilford

Detaljer

VIDEREUTDANNING I KOGNITIV TERAPI FOR MANUELLTERAPEUTER/FYSIOTERAPEUTER INNEN FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING Høst 2015/vår 2016 i Grimstad

VIDEREUTDANNING I KOGNITIV TERAPI FOR MANUELLTERAPEUTER/FYSIOTERAPEUTER INNEN FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING Høst 2015/vår 2016 i Grimstad Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi (NIKT) April 2015 VIDEREUTDANNING I KOGNITIV TERAPI FOR MANUELLTERAPEUTER/FYSIOTERAPEUTER INNEN FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING Høst 2015/vår 2016 i Grimstad

Detaljer

Kognitiv terapi ved ROP lidelser. psykolog Camilla Wahlfrid Haugaland A-senter

Kognitiv terapi ved ROP lidelser. psykolog Camilla Wahlfrid Haugaland A-senter Kognitiv terapi ved ROP lidelser psykolog Camilla Wahlfrid Haugaland A-senter Begrunnelse God støtte i forskning Strukturert målrettet der det ofte er mangel på struktur (konkret problemliste, konkrete

Detaljer

Posttraumatisk stressforstyrrelse

Posttraumatisk stressforstyrrelse Posttraumatisk stressforstyrrelse Ehlers og Clark 1 Kunnskap Terapeuten anvender kunnskap om den kognitive modellen for posttraumatisk stressforstyrrelse, med vekt på negativ evaluering av den traumatiske

Detaljer

STUDIEPLAN. Tverrfaglig utdanning i kognitiv terapi og motiverende intervju ved rusmidler.

STUDIEPLAN. Tverrfaglig utdanning i kognitiv terapi og motiverende intervju ved rusmidler. STUDIEPLAN Tverrfaglig utdanning i kognitiv terapi og motiverende intervju ved rusmidler. For fagpersoner med 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning. I regi av Norsk forening for Kognitiv Terapi (NFKT)

Detaljer

06-07. Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN. Kognitiv terapi. 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell

06-07. Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN. Kognitiv terapi. 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell 06-07 Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN Kognitiv terapi 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell If you tell me, I will forget If you teach me, I will remember If you involve

Detaljer

Generalisert angstlidelse

Generalisert angstlidelse Generalisert angstlidelse Borkovec 1 Denne terapitilnærmingen inneholder ulike komponenter, som avspenningstrening, eksponeringstrening, trening i oppmerksomt nærvær ( mindfulness ) og kognitive teknikker.

Detaljer

Kognitiv terapi/ Kognitiv miljøterapi

Kognitiv terapi/ Kognitiv miljøterapi Kognitiv terapi/ Kognitiv miljøterapi En innføring i grunnleggende elementer 2010 Arne Repål Utviklingen av bevissthet Universet er ca 15 milliarder år Jorden er 4,5 milliarder år Evolusjonsteorien forklarer

Detaljer

Tvangslidelse (OCD) Steketee, Kozac og Foa 1

Tvangslidelse (OCD) Steketee, Kozac og Foa 1 Tvangslidelse (OCD) Steketee, Kozac og Foa 1 Kunnskap Terapeuten må kunne anvende forskningsbasert kunnskap om tvangslidelse, og forstå bakgrunnen for bruk av atferdsterapi med eksponering og responsprevensjon

Detaljer

Berge, T. (2008). Kronisk depresjon. I: T. Berge & A. Repål (red.), Håndbok i kognitiv terapi (ss. 286 318). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Berge, T. (2008). Kronisk depresjon. I: T. Berge & A. Repål (red.), Håndbok i kognitiv terapi (ss. 286 318). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kurs i mestring og forebygging av tilbakefall Berge, T., Eklund, M. & Skule, C. (2008). Kurs i mestring av depresjon forebygging av tilbakefall. I T. Berge & A. Repål (red.), Håndbok i kognitiv terapi

Detaljer

Spesifikke ferdigheter i kognitiv terapi 1

Spesifikke ferdigheter i kognitiv terapi 1 Spesifikke ferdigheter i kognitiv terapi 1 Noen behandlingsteknikker danner kjernen i de fleste former for kognitiv terapi. Eksempler er utforsking av tenkemåter gjennom sokratiske spørsmål, bruk av atferdseksperimenter,

Detaljer

Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM. Innhold

Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM. Innhold Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM Innhold Innledning grunnlaget for en kunnskapsbasert psykiatri.... 13 Hva er psykiatri?.........................................................

Detaljer

Helseangst/hypokondrisk lidelse. Nyere kognitiv forståelse og behandling Psykologstudent Iver Strandheim

Helseangst/hypokondrisk lidelse. Nyere kognitiv forståelse og behandling Psykologstudent Iver Strandheim Helseangst/hypokondrisk lidelse Nyere kognitiv forståelse og behandling Psykologstudent Iver Strandheim 1 Fysiske korrelater Holde foredrag Hjertebank Svetting Nummenhet Svimmelhet Kvalme Kortpust Hjerteinfarkt

Detaljer

Posttraumatisk stressforstyrrelse

Posttraumatisk stressforstyrrelse Kunnskap Terapeuten bør kunne anvende kunnskap om: Posttraumatisk stressforstyrrelse Behandling av voldtektsofre Foa og Rothbaum 1 de psykiske og sosiale problemene hos pasienter med posttraumatisk stressforstyrrelse

Detaljer

Kognitiv Miljøterapi Hva er det? og hvordan er det forsket på!

Kognitiv Miljøterapi Hva er det? og hvordan er det forsket på! Kognitiv Miljøterapi Hva er det? og hvordan er det forsket på! 1 The Norwegian The Norwegian Universal Universal Preventive Preventive Program Program for Social for Anxiety Social Anxiety 2 The Norwegian

Detaljer

Kognitiv terapi og Sinnemestring. Et behandlingstilbud til voldsutøver

Kognitiv terapi og Sinnemestring. Et behandlingstilbud til voldsutøver Kognitiv terapi og Sinnemestring Et behandlingstilbud til voldsutøver Behandlingens målsetting Innlæring av alternative mestringsmåter Å gi voldsutøver en forståelse av at volden er funksjonell/ formålstjenlig

Detaljer

Ferdigheter i veiledet selvhjelp ved depresjon og angstlidelser 1

Ferdigheter i veiledet selvhjelp ved depresjon og angstlidelser 1 Ferdigheter i veiledet selvhjelp ved depresjon og angstlidelser 1 Ved veiledet selvhjelp, også kalt assistert selvhjelp, formidler eller henviser terapeuten til selvhjelpsmateriell, enten i form av brosjyrer,

Detaljer

Søvnvansker. Knut Langsrud universitetslektor/overlege Spesialist i psykiatri

Søvnvansker. Knut Langsrud universitetslektor/overlege Spesialist i psykiatri Søvnvansker Knut Langsrud universitetslektor/overlege Spesialist i psykiatri 1 St. Olavs Hospital - søvn Tverrfaglig søvngruppe Avd Østmarka: Spes.pol. Håvard Kallestad, psykolog/stipendiat Bjarne Hansen,

Detaljer

Søvnvansker. Knut Langsrud overlege St Olav hospital avd Østmarka

Søvnvansker. Knut Langsrud overlege St Olav hospital avd Østmarka Søvnvansker Knut Langsrud overlege St Olav hospital avd Østmarka 1 Mål for dagen Hva er CBT-I? Kunne utføre behandlingen 2 Gjenkjenning av søvnproblemer 3 3 bølger kognitiv atferdsterapi 1. bølge: atferdsterapi

Detaljer

Kognitiv terapi Høst 2015- vår 2016

Kognitiv terapi Høst 2015- vår 2016 Kognitiv terapi Høst 2015- vår 2016 Philippa Anne Houge Overlege ved traumepoliklinikken Nidaros DPS Psykoterapiveileder i kognitiv terapi Universitetslektor, NTNU 13.09.2015 Philippa Anne Houge 1 Fra

Detaljer

Generalisert angstlidelse

Generalisert angstlidelse Generalisert angstlidelse Zinbarg, Craske og Barlow 1 Kunnskap Terapeuten må kunne anvende kunnskap om generalisert angstlidelse, og kjenne til de diagnostiske kriteriene for denne lidelsen og for tilgrensende

Detaljer

Depresjon. Beck 1. Kunnskap. Den kognitive modellen for depresjon Terapeuten bør kunne:

Depresjon. Beck 1. Kunnskap. Den kognitive modellen for depresjon Terapeuten bør kunne: Depresjon Beck 1 Kunnskap Terapeuten bør ha kunnskap om depresjonens symptomer, forløp og konsekvenser, sårbarhetsfaktorer, utløsende faktorer og vedlikeholdende faktorer; og kjennetegn på risiko for selvmord.

Detaljer

Atferdseksperiment og ferdighetstrening

Atferdseksperiment og ferdighetstrening Atferdseksperiment og ferdighetstrening Innledning Atferdseksperiment, eksponeringer og ferdighetstrening er blant de mest effektive tiltak vi har. Det fordrer at de gjøres med en bevissthet og en tanke

Detaljer

Traumer Forståelse og behandling RVTS konferanse Trondheim 26-27 oktober 2009. Tine K. Jensen

Traumer Forståelse og behandling RVTS konferanse Trondheim 26-27 oktober 2009. Tine K. Jensen Traumer Forståelse og behandling RVTS konferanse Trondheim 26-27 oktober 2009 Tine K. Jensen Hvorfor bør vi være opptatt av barns traumer? Barn utvikler også alvorlige symptomer Ca. 25 % barn vil utsettes

Detaljer

Forebygging av utbrenthet hos de som hjelper mennesker i livsfare

Forebygging av utbrenthet hos de som hjelper mennesker i livsfare Forebygging av utbrenthet hos de som hjelper mennesker i livsfare med utgangspunkt i DBT Stine Laberg, Spes. i klinisk psykologi, DBT adherence coder & trainer, Mars 2014 Stine Laberg, 2014 Slide 1 Dialektisk

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1

Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1 Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1 I kognitiv terapi skal terapeuten ha en grunnleggende kompetanse i å etablere rammene for det terapeutiske samarbeidet. Målet er at terapeuten innledningsvis

Detaljer

MÅLSETTING : Etablering av nye behandlingstilbud til voldsutøver.

MÅLSETTING : Etablering av nye behandlingstilbud til voldsutøver. St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim PSYKISK HELSEVERN Regional sikkerhetsavdeling og kompetansesenter Brøset Kompetansesenter for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri Besøksadresse:

Detaljer

Rask Psykisk Helsehjelp. Kristian Nyborg Johansen og Stig Erlend Midtgård, Sandnes kommune

Rask Psykisk Helsehjelp. Kristian Nyborg Johansen og Stig Erlend Midtgård, Sandnes kommune Rask Psykisk Helsehjelp Kristian Nyborg Johansen og Stig Erlend Midtgård, Sandnes kommune Bakgrunn Sandnes er den eneste kommunen i Rogaland som har fått tildelt midler per 2014 og er en av fire nye pilotkommuner.

Detaljer

«Verden er farlig og jeg er ødelagt for alltid» Behandling av traumatiserte barn og unge

«Verden er farlig og jeg er ødelagt for alltid» Behandling av traumatiserte barn og unge Psykologiens Dag 2012 Psykologi - hjelper det? Hva virker, for hvem og på hvilken måte? «Verden er farlig og jeg er ødelagt for alltid» Behandling av traumatiserte barn og unge Tine K. Jensen Psykologisk

Detaljer

Psykologiske tilnærminger ved smerte og sammensatte lidelser

Psykologiske tilnærminger ved smerte og sammensatte lidelser Psykologiske tilnærminger ved smerte og sammensatte lidelser Psykologspesialist Heidi Trydal Hysnes, 04.04.2013 Psykolog på Smertesenteret Å Introdusere meg som smertepsykolog Hva kan jeg bidra med? Hvem

Detaljer

Hvordan samtale om ROP-lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel?

Hvordan samtale om ROP-lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? Hvordan samtale om ROP-lidelser ved bruk av kartleggingsverktøy som hjelpemiddel? -en oversikt over de ulike verktøyene brukt ved Haugaland A-senter Outcome Rating Scale (ORS) Gi ved starten av hver time

Detaljer

Depresjon. Målrettet atferdsaktivering 1

Depresjon. Målrettet atferdsaktivering 1 Depresjon Målrettet atferdsaktivering 1 Kunnskap Terapeuten bør ha kunnskap om: depresjonens kliniske uttrykk, forløp og konsekvenser sårbarhetsfaktorer, utløsende faktorer og opprettholdende faktorer

Detaljer

PSYKOTERAPI TIL ELDRE MED DEPRESJON OG ANGST

PSYKOTERAPI TIL ELDRE MED DEPRESJON OG ANGST PSYKOTERAPI TIL ELDRE MED DEPRESJON OG ANGST Hvorfor og hvordan? Minna Hynninen Psykolog, PhD NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus Det psykologiske fakultet, UiB 05.06.2013 Agenda Hvorfor psykoterapi

Detaljer

Emneplan for: Motiverende samtale

Emneplan for: Motiverende samtale Emneplan for: Motiverende samtale Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng Semester Undervisningsspråk Godkjenningsmyndighet Motiverende samtale Motivational Interviewing/MI

Detaljer

Psykologisk smertebehandling med kasuistikk

Psykologisk smertebehandling med kasuistikk Psykologisk smertebehandling med kasuistikk Psykologspesialist Heidi Trydal Senter for smerte og sammensatte symptomlidelser Psykolog på Smertesenteret Å Introdusere meg som smertepsykolog Hva kan jeg

Detaljer

Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II

Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II Faglig kontakt under eksamen: Hans Nordahl Tlf.: Psykologisk institutt 73 59 19 60 Eksamensdato: 24.5.2013 Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for voksne Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for

Detaljer

Miljøterapi for pasienter med og uten relasjonelle traumer. -Ulik tilnærming -

Miljøterapi for pasienter med og uten relasjonelle traumer. -Ulik tilnærming - Miljøterapi for pasienter med og uten relasjonelle traumer -Ulik tilnærming - Gry Næss, Spesialsykepleier m/videreutdannelse i psykisk helsearbeid Anders Lind, Spesialvernepleier m/videreutdannelse i psykisk

Detaljer

Kognitiv terapi ved lettere psykisk utviklingshemning

Kognitiv terapi ved lettere psykisk utviklingshemning Kognitiv terapi ved lettere psykisk utviklingshemning Kari Fasting er vernepleier med videreutdannelse i klinisk miljøterapi og i kognitiv atferdsterapi for unge. Hun arbeider i Ambulante tjenester i BUP,

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: Høsten 2014

Detaljer

Metakognitiv terapi ved depresjon

Metakognitiv terapi ved depresjon Fra praksis Kan bli bedre: Kognitiv atferdsterapi er den best dokumenterte behandlingen ved depressive lidelser, men kun halvparten blir friske fra sin depresjon etter endt behandling. Og etter 18 måneder

Detaljer

Kognitiv terapi. Rop-lidelser Stavanger 10-11. des.-2013 av Klinikksjef Anita K.D. Aniksdal - Rogaland A-senter

Kognitiv terapi. Rop-lidelser Stavanger 10-11. des.-2013 av Klinikksjef Anita K.D. Aniksdal - Rogaland A-senter Rop-lidelser Stavanger 10-11. des.-2013 av Klinikksjef Anita K.D. Aniksdal Rogaland A-senter Psykisk lidelse og rusmisbruk er ofte knyttet til: Selvforrakt Selvkritikk Skam Skyldfølelse Psykiske vansker

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP. Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically. David Malan, 1980 Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious: Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Trondheim høsten 2014

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

Kognitiv terapi ved MUPS prinsipper og erfaringer. Arve Østlyngen Fastlege, Nordlys legesenter, Alta. FLF s vårkurs i Karasjok, mars 2012.

Kognitiv terapi ved MUPS prinsipper og erfaringer. Arve Østlyngen Fastlege, Nordlys legesenter, Alta. FLF s vårkurs i Karasjok, mars 2012. Kognitiv terapi ved MUPS prinsipper og erfaringer. Arve Østlyngen Fastlege, Nordlys legesenter, Alta. FLF s vårkurs i Karasjok, mars 2012. Disposisjon Arve Aaron Beck; ABC om kognitiv terapi Om kognitiv

Detaljer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket: SMARTE FORELDRE. Ungsinnforfattere: Charlotte Reedtz og Helene Eng Vurdert i Ungsinnpanelet: 20.03.

Beskrivelse og vurdering av tiltaket: SMARTE FORELDRE. Ungsinnforfattere: Charlotte Reedtz og Helene Eng Vurdert i Ungsinnpanelet: 20.03. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: SMARTE FORELDRE. Ungsinnforfattere: Charlotte Reedtz og Helene Eng Vurdert i Ungsinnpanelet: 20.03.2013 Ungsinnforfatterne er ansvarlig for beskrivelsen av tiltaket.

Detaljer

- generelle prinsipper og tilnærming i behandling av langvarige smerter

- generelle prinsipper og tilnærming i behandling av langvarige smerter ACT Acceptance and Commitment Therapy - generelle prinsipper og tilnærming i behandling av langvarige smerter Heidi Trydal Psykologspesialist Senter for smerte og sammensatte symptomlidelser St Olav HF

Detaljer

Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag. Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut

Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag. Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut Hva er hva og hvordan forstår vi det vi finner ut? TIPS Sør-Øst:

Detaljer

Anke Ehlers og David M. Clarks modell for behandling av PTSD

Anke Ehlers og David M. Clarks modell for behandling av PTSD Anke Ehlers og David M. Clarks modell for behandling av PTSD En grunnmodell for kognitiv terapi for PTSD? Håkon Stenmark Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt Kognitiv

Detaljer

Hurtigrutekurset søndag 27. september 2015

Hurtigrutekurset søndag 27. september 2015 Move your ass and your mind will follow Innlegg påp Hurtigrutekurset søndag 27. september 2015 Egil W. Martinsen Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Mekanismer og motivasjon Hvordan kan vi påvirke

Detaljer

Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag Torkil Berge og Elin Fjerstad, 10.6. 2015

Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag Torkil Berge og Elin Fjerstad, 10.6. 2015 1 Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag Torkil Berge og Elin Fjerstad, 10.6. 2015 Utmattelse i primærhelsetjenesten Om lag hver fjerde sier de føler seg trette hele tiden (engelske studier) Er det

Detaljer

Studieplan. Kognitiv Rådgivning. 30 studiepoeng

Studieplan. Kognitiv Rådgivning. 30 studiepoeng Studieplan Kognitiv Rådgivning 30 studiepoeng Videreutdanning Godkjent av dekan Heidi V. Haavardsen, Fagansvarlig: Kirsten Janne Røkke, Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn for studiet... 3 1.2 Fokus

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom

Studieplan. Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom Høgskolen i Harstad 2008/2009 Studieplan for Spes. ped. AD/HD, Tourette og Asperger Studieplan Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom 10 studiepoeng Høgskolen i Harstad Godkjent av studieutvalget

Detaljer

Traumer og psykisk psykdom: Ulike manifestasjoner. NKVTS jubileumsseminar, 18. nov. 2014 Mestring av katastrofer Ajmal Hussain, MD PhD

Traumer og psykisk psykdom: Ulike manifestasjoner. NKVTS jubileumsseminar, 18. nov. 2014 Mestring av katastrofer Ajmal Hussain, MD PhD Traumer og psykisk psykdom: Ulike manifestasjoner NKVTS jubileumsseminar, 18. nov. 2014 Mestring av katastrofer Ajmal Hussain, MD PhD Traumatiske hendelser Potensielt traumatisk hendelse En kan bli traumatisert

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11

Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11 Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11 Håkon Stenmark Psykolog, Spesialist i klinisk psykologi Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt Funn

Detaljer

KOGNITIV 1 2014. Vant allmennlegepris

KOGNITIV 1 2014. Vant allmennlegepris KOGNITIV 1 2014 NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI Vant allmennlegepris Bente Aschim og Sverre Lundvall vant årets allmennlegepris. De to har jobbet mye med kognitiv terapi, og synes det

Detaljer

Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI)

Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI) Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI) - En underkjent faktor i sykepleieutdanningen. v/ Jan Oddvar Fondenes, Avdelingsleder for sykepleie og helsefag Motiverende samtale Motiverende samtale

Detaljer

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser Bidrag av medikamentell behandling Bouke Strikwerda, psykiater Habiliteringsavdeling UNN Utfordrende atferd Hva er årsak Psykisk lidelse

Detaljer

Utvikling på rehabilitering av personer med alvorlige psykiske lidelser Bodø 2008

Utvikling på rehabilitering av personer med alvorlige psykiske lidelser Bodø 2008 Utvikling på rehabilitering av personer med alvorlige psykiske lidelser Bodø 2008 Rolf W. Gråwe, seniorforsker, SINTEF Helse rolf.w.grawe@sintef.no Helse 1 Evidensbaserte tilnærminger Basert på CBT eller

Detaljer

Psykiske plager hos voksne hørselshemmede. Elena Hauge, psykolog, UNN, Hørsel og psykisk helse, elena.hauge@unn.no

Psykiske plager hos voksne hørselshemmede. Elena Hauge, psykolog, UNN, Hørsel og psykisk helse, elena.hauge@unn.no Psykiske plager hos voksne hørselshemmede Elena Hauge, psykolog, UNN, Hørsel og psykisk helse, elena.hauge@unn.no Psykisk helse Psykisk helse handler om hvorvidt en person klarer å bruke sine kognitive

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Normal søvn... 17. Kapittel 2 Utredning og klassifisering av søvnsykdommer... 31

Innhold. Kapittel 1 Normal søvn... 17. Kapittel 2 Utredning og klassifisering av søvnsykdommer... 31 Innhold Kapittel 1 Normal søvn... 17 Inndeling i ulike søvnstadier... 19 Våken tilstand.... 19 Søvnstadium 1... 20 Søvnstadium 2... 20 Søvnstadium 3 og 4... 20 REM-søvn... 21 Hvordan reguleres søvnen?...

Detaljer

Behandling av psykiske lidelser i et sosiokulturelt perspektiv

Behandling av psykiske lidelser i et sosiokulturelt perspektiv Behandling av psykiske lidelser i et sosiokulturelt perspektiv Therese Brask-Rustad psykologspesialist Drammen psykiatriske senter Poliklinikken therese.brask-rustad@vestreviken.no 1 Målgruppe Ikke lenger

Detaljer

FORDYPNINGSPROGRAMMET I KLINISK BARNE- OG UNGDOMSPSYKOLOGI. 1. Innledning 3. 2.1 Definisjon av klinisk barne- og ungdomspsykologi 3

FORDYPNINGSPROGRAMMET I KLINISK BARNE- OG UNGDOMSPSYKOLOGI. 1. Innledning 3. 2.1 Definisjon av klinisk barne- og ungdomspsykologi 3 MÅLBESKRIVELSE FORDYPNINGSPROGRAMMET I KLINISK BARNE- OG UNGDOMSPSYKOLOGI INNHOLD 1. Innledning 3 2. Beskrivelse av faget 2.1 Definisjon av klinisk barne- og ungdomspsykologi 3 2.2 Spesialitetens funksjon

Detaljer

Psykolog i hvit frakk- Klinisk helsepsykologi i somatisk sykehus

Psykolog i hvit frakk- Klinisk helsepsykologi i somatisk sykehus Psykolog i hvit frakk- Klinisk helsepsykologi i somatisk sykehus 1 Foreningen for psykologer i privat praksis, 241013 Psykologspesialist Nina Lang og Elin Fjerstad Psykiatrisk konsultasjonsteam & Prosjekt

Detaljer

Bruk av hjemmeoppgaver i kognitiv terapi

Bruk av hjemmeoppgaver i kognitiv terapi Bruk av hjemmeoppgaver i kognitiv terapi Tidsbruk Øvelse 1 Demonstrasjon 15 minutter, øvelse 30 minutter (15 minutter x 2) Øvelse 2 Demonstrasjon 10 minutter, øvelse 30 minutter (15 minutter x 2) Øvelse

Detaljer

Posttraumatisk stressforstyrrelse. Resick

Posttraumatisk stressforstyrrelse. Resick Posttraumatisk stressforstyrrelse Resick Kunnskap I kognitiv prosesseringsterapi bør terapeuten ha kunnskap om psykiske og sosiale problemene hos pasienter med posttraumatisk stressforstyrrelse. Terapeuten

Detaljer

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser HVEM - HVA - HVORdan Angstlidelser Hvem kan ha nytte av Angstavdelingens tilbud? Angstavdelingen henvender seg først og fremst til personer med følgende lidelser: Panikklidelse/Agorafobi Sosial fobi Tvangslidelse

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Mindfulness og tenåringer -triks for å få dem med

Mindfulness og tenåringer -triks for å få dem med Mindfulness og tenåringer -triks for å få dem med Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging Institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo Hva er mindfulness? Mindfulness skills: emphasizing

Detaljer

INNHOLD OG ORGANISERING AV MULTIFAMILIE- UTDANNINGEN

INNHOLD OG ORGANISERING AV MULTIFAMILIE- UTDANNINGEN INNHOLD OG ORGANISERING AV MULTIFAMILIE- UTDANNINGEN GENERELT OM MULTIFAMILIETERAPI Bakgrunn Multifamilieterapi har blitt benyttet i forhold til ulike diagnosegrupper. Siden midten av 1990-tallet er multifamiliearbeidet

Detaljer

PEDVERKET KOMPETANSE

PEDVERKET KOMPETANSE PEDVERKET KOMPETANSE 3.1.3.1 Fag- og studieplaner/oppstart 2010/Etter- og videreutdanninger VIDEREUTDANNING I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK PRAKSIS 30 studiepoeng Studiested: Voss Undervisningsspråk: norsk Innhold:

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Kurs i angstmestringhjelp til selvhjelp.

Kurs i angstmestringhjelp til selvhjelp. Kurs i angstmestringhjelp til selvhjelp. Psykiatrisk sykepleier Mariela Lara. Psykiatrisk Dagavdeling Stord Sjukehus- HF Kurs i angstmestringhjelp til selvhjelp. Hva? Hvorfor? Hvordan? Individuell undervisning

Detaljer

Nettverkskonferansen 2012: Kognitive modeller ved psykoser. Roger Hagen Ph.d, førsteamanuensis Psykologisk Institutt, NTNU

Nettverkskonferansen 2012: Kognitive modeller ved psykoser. Roger Hagen Ph.d, førsteamanuensis Psykologisk Institutt, NTNU Nettverkskonferansen 2012: Kognitive modeller ved psykoser Roger Hagen Ph.d, førsteamanuensis Psykologisk Institutt, NTNU Et paradigmeskifte i forhold til hvordan vi ser på psykoselidelser? Hva skal jeg

Detaljer

Tidsbruk Del 4 45 minutter (Demonstrasjon 10 minutter, øvelse 15 minutter x 2) pluss drøfting

Tidsbruk Del 4 45 minutter (Demonstrasjon 10 minutter, øvelse 15 minutter x 2) pluss drøfting Utarbeidelse av panikkmodellen Tidsbruk Del 1 45 minutter (Demonstrasjon 10 minutter, øvelse 15 minutter x 2) pluss drøfting Del 2 45 minutter (Demonstrasjon 10 minutter, øvelse 15 minutter x 2) pluss

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten psykoterapi (Vedtatt av sentralstyret 9.april

Detaljer

30.10.2014. Spiseforstyrrelser Samsykelighet og Medisinering

30.10.2014. Spiseforstyrrelser Samsykelighet og Medisinering Spiseforstyrrelser Samsykelighet og Medisinering Psykiatrisk samsykelighet Høna eller egget? Sett fra egget side er høna bare et mellomstadium mellom to egg. Samsykelighet Diagnostisk utfordring må evt

Detaljer

Psykologi anno 2010. Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim

Psykologi anno 2010. Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010 Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010, del II: læreplansmål Psykologi 2, del 1 og del 4: Beskrive ulike former

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: Januar 2015

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Furukollen Psykiatriske Senter AS og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Furukollen Psykiatriske Senter AS og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Furukollen Psykiatriske Senter AS og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2016 31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Furukollen Psykiatriske Senter AS Fagområde: PHV,

Detaljer