STUDIEPLAN. Tverrfaglig utdanning i kognitiv terapi og motiverende intervju ved rusmidler.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN. Tverrfaglig utdanning i kognitiv terapi og motiverende intervju ved rusmidler."

Transkript

1 STUDIEPLAN Tverrfaglig utdanning i kognitiv terapi og motiverende intervju ved rusmidler. For fagpersoner med 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning. I regi av Norsk forening for Kognitiv Terapi (NFKT) arrangerer Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi NIKT et utdanningsprogram som strekker seg over 4 semestre. Revidert november 2014

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Målgruppe... 3 Opptakskrav... 3 Kompetanse... 3 Rammer... 3 Undervisning... 3 Veiledning... 4 Arbeidskrav Godkjenning av kurset... 4 Eksamen... 4 Kostnader... 4 Rusmiddelproblem... 4 Kognitiv terapi og motiverende intervju ved rusmiddelproblemer... 5 Program... 7 Samling Samling Samling Samling Samling Samling Samling Samling Samling Samling Pensumliste Momentliste Motiverende intervju Kognitiv terapi Kognitiv terapi for rusmiddelterapi... 14

3 3 Innledning Utdanningen i kognitiv terapi og motiverende intervju ved rusmiddelproblemer går over fire semestre med 160 timer undervisning og 50 timer veiledning. Utdanningen har tre hovedkomponenter: Grunnleggende kognitiv terapi med særlig vekt på angst og depresjon (24 timer), motiverende intervju (24 timer) og kognitiv terapi for rusmiddelproblemer (112 timer). Det er ikke nødvendig med forkunnskaper i kognitiv terapi eller motiverende intervju. Målgruppe Utdanningen er tverrfaglig og retter seg mot fagpersoner som har behandling og oppfølging av personer med rusmiddelproblemer. Den kan egne seg for fagpersoner i kommunale helse- og sosialtjenester og spesialisthelsetjenesten (både psykiske helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer). Det forutsettes at kursdeltakerne har pågående behandlinger og oppfølging av pasienter med rusmiddelproblemer. Opptakskrav Treårig helse- eller sosialfaglig høyskoleutdanning. Embetseksamen for lege/psykolog. Kompetanse For søkere med høyskolebakgrunn kvalifiserer utdanningen til opptak på Videregående seminar (Trinn II) i kognitiv terapi. Studiet søkes godkjent for 30 studiepoeng, Trinn I, for fagpersoner som tar hjemmeeksamen ved Høyskolen i Sogn og Fjordane. Rammer Studieplanen bygger på utdanningsmodellen ved Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi. Undervisning Det vil være ti to-dagerssamlinger, totalt 160 timer med undervisning. Foredragsholderne vil være blant de fremste nasjonalt og internasjonalt på temaene motiverende intervju og kognitiv terapi for rusmiddelproblem. Undervisningsformat vil være forelesninger, gruppediskusjoner, demonstrasjoner og praktiske øvelser. Undervisningen forutsetter betydelig aktivitet hos deltakerne.

4 4 Veiledning De femti timene med veiledning vil foregå i smågrupper med 5 deltakere i hver. Veiledningen fokuserer på praktiske ferdigheter i anvendelse av motiverende intervju og kognitiv terapi for rusmiddelproblem. Veiledningen tar utgangspunkt i video- eller lydbåndopptak av pasientsamtaler. Arbeidskrav Godkjenning av kurset Forelesninger 80 % oppmøte Veiledning 100 % oppmøte Feedback på video- eller lydbåndopptak av to klientsamtaler. Det ene opptaket vurderes med henblikk på ferdigheter i motiverende intervju (MITI: Motivational Interviewing Treatment Integrity Code) og det andre ut ifra kompetanse i kognitiv terapi (CTACS: Cognitive Therapy Adherence and Competence Scale). Kasusbeskrivelse Refleksjonsnotat over egen læreprosess Kollegaveiledning ( Buddy-ordning ), min. 10 møter per år, i alt 20 møter i løpet av utdanningen) Bestått eksamen Eksamen Eksamen arrangeres den siste dagen på samling 10. Eksamen er skriftlig og på 2 timer (fremmedspråklige 3 timer). Den består av 4 oppgaver som alle skal besvares. Bestått eksamen, samt fullført veiledning er en forutsetning for at kandidaten mottar kursbevis. Kostnader Kursavgift: kr 8000 per semester. Utgifter til veiledning og videogjennomgang kommer i tillegg og betales direkte til veileder. I tillegg kommer utgifter til pensumslitteratur og eventuelle reiseutgifter. Takst for veiledningen er kr pr. time som fordeles på deltakerne i veiledningsgruppa. Dersom det er 5 deltakere i veiledningsgruppa vil kostnadene bli ca kr , i tillegg kommer eventuelle reiseutgifter til veileder. Rusmiddelproblem Skadelig bruk av rusmidler og avhengighet er et betydelig helsemessig og samfunnsmessig problem. Mildere former for rusmiddelproblemer har et bredt spekter av somatiske, psykiske og sosiale skadevirkninger. Alvorlig rusmiddelbruk fører ofte til nedsatt funksjonsevne og forfall på mange områder

5 5 av livet og er en risikofaktor for tidlig død. Behandling av rusmiddelproblemer varierer fra korte motiverende intervensjoner ved overforbruk av alkohol til omfattende og langvarig rehabilitering på mange plan hos pasienter med alvorlig avhengighetstilstander. Personer med skadelig bruk av rusmidler sees i mange sammenhenger arbeidsplasser, skoler, i de kommunale tjenestene, hos fastlegene, på legevakten, i sykehusavdelinger og innenfor psykisk helsevern. Betydelige ressurser brukes til behandling av selve rusmiddelbruken, men også til behandling og håndtering av problemer, skader og sykdommer som kommer i kjølvannet. Rusmiddelproblem er komorbid med psykiske symptomer. Mange personer med psykiske lidelser har et problematisk forhold til rusmidler og mange med rusmiddelproblemer har psykiske vansker. Rusmiddelbruk er ofte et kompliserende faktor ved behandling av psykiske lidelser, mens psykiske lidelser kompliserer målrettet behandling av rusmiddelproblem. Problematisk bruk av rusmidler opprettholdes av ulike faktorer, fra nevrobiologisk tilpasning, operant og klassisk betinging til negative automatiske tanker og sosial tilhørighet. Uansett årsak så vil vellykket endring av rusmiddelbruk bygge på intensjonell atferdsendring, der pasienten tenker over konsekvensene av rusmiddelbruk, gjør seg opp en mening og tar stilling til den, gjennomfører og vedlikeholder endringen over tid. Kognitiv terapi og motiverende intervju ved rusmiddelproblemer Motiverende intervju bygger på at motivasjon i høy grad er påvirkelig av mellommenneskelig samhandling. Den legger vekt på systematisk bruk av kommunikasjonsferdigheter. Sentralt er respekten for pasientens autonomi og rett til å velge i eget liv. Ambivalens er ofte fremtredende hos personer med problematisk rusmiddelbruk og er derfor viet stor plass i motiverende intervju. Det samme gjelder for betydningen av å ta en slitesterk beslutning om endring av rusmiddelbruken. Personer med rusmiddelproblemer opplever ofte ytre press fra andre både til å gjøre endringer og til å søke behandling. Motiverende intervju adresserer motvilje og motstand for behandling og endring, slik at det blir større sjanse for å etablere et konstruktivt samarbeid med klienten omkring endring. Kognitiv terapi er en bredspektret orientering, som inkluderer elementer fra flere andre terapiformer, og har form av individual-, familie-, gruppe- eller miljøterapi. Det er utviklet tilnærminger tilrettelagt for en rekke pasientgrupper med ulike former for psykiske og somatiske lidelser. Kjernen i kognitiv terapi er å støtte pasienten i egenmestring av livsproblemer, og samtidig hjelpe personen med å endre uhensiktsmessige tankemønstre og uhensiktsmessig atferd forbundet med problemene. Som en del av samarbeidet gis det en forklaring på hva som skjer, og hvorfor det skjer; terapien gjøres forståelig for pasienten. Pasienten hjelpes til å fremstå som en aktiv problemløser og medarbeider i terapien. Sentralt står identifisering av rusmiddelbrukens funksjon i personens liv, samt tilbakefallssituasjoner og uhensiktsmessige tanker (selvsabotasje). Terapeuten og pasienten drøfter muligheten for utprøving av alternative tenke- og handlemåter. Selv om rollene er forskjellige, dreier det seg om et gjensidig samarbeid, hovedsakelig rettet inn mot problemene slik de fremtrer i pasientens

6 6 hverdag, og det er pasientens opplevelse som står i sentrum. Terapeuten må sikre allianse med pasienten, og felles forståelse av hvilke problemer som skal løses. Kognitiv terapi handler om å lære ferdigheter og oppnå mål, og er en fleksibel arbeidsform som lett kan kombineres med andre behandlingsformer, som case management, medikamentell behandling eller familieintervensjoner. God behandling av rusmiddelproblemer inkluderer ofte kombinasjon av flere tilnærminger. Prinsippene kan anvendes som del av tiltak i hele behandlingskjeden døgnavdeling, dagbehandling, poliklinisk oppfølging, ambulant, oppsøkende virksomhet og allmennhelsetjenester. Slik kan tilnærmingen tjene til å binde tiltak sammen og etablere et felles språk. Kognitiv terapi er også kjennetegnet ved at terapeuten vanligvis er aktivt samtalende: informerer, forklarer, og stiller mange konkrete spørsmål. Han eller hun søker å være klar og tydelig, og fremtrer typisk som en person det er rimelig lett å forholde seg til. Behandlingsalliansen står sentralt i kognitiv terapi. Pasientens engasjement og involvering er avgjørende for et positivt resultat av behandlingen. Terapi preget av et aktivt samarbeid mot tydelig definerte mål fungerer best. Terapeuter som oppnår gode resultater beskrives gjerne av pasienter som varme, oppmerksomme, forståelsesfulle og kompetente. Motiverende intervju og kognitiv terapi er kunnskapsbaserte metoder, og anbefales i behandlingsveiledere i flere land. De kan være selvstendige behandlinger av rusmiddelproblemer, men kan med fordel integreres eller være ledd i mer omfattende behandlingsinnsatser. Motiverende intervju fokuserer først og fremst på motivasjon for endring og beslutningstaking. Kognitiv terapi gir en forståelsesmåte av faktorer som truer vedlikehold av endring og inneholder konkrete intervensjoner som kan hjelpe pasienten å få til endring i praksis.

7 7 Program Samling 1 Dag 1 Introduksjon og oversikt over kurset Forståelse av rusmiddelproblem og avhengighet implikasjoner for kognitiv terapi og motiverende intervju Kognitiv terapi i behandling av alvorlige, moderate og milde rusmiddelproblem Suksessfaktorer i behandling av alvorlige rusmiddelproblemer kognitiv terapi som en komponent i integrerte tiltak for pasienter med rusmiddelavhengighet, psykisk lidelse og redusert samfunnsmessig fungering Etiske betraktninger og holdninger i behandling av personer med rusmiddelproblemer Målvalg: Totalavhold, skadereduksjon og kontrollert rusmiddelbruk Empiri Dag 2 Motiverende intervju Hva er motiverende intervju? Grunnleggende verdier, stil og prinsipper Målrettet bruk av kommunikasjonsferdigheter Samling 2 Motiverende intervju Oppgaver i endring Endringsprosess Endringssnakk Ambivalens Motstand Praktisk trening i intervensjoner i motiverende intervju Samling 3 Innføring i kognitiv terapi med vekt på behandling av depresjon Den kognitive grunnmodellen

8 8 Prinsipper i kognitiv terapi Kognitiv terapi ved depresjon Samling 4 Innføring i kognitiv terapi med vekt på behandling av depresjon Kognitiv terapi ved agorafobi og panikklidelse Samling 5 Dag 1 Kognitiv terapi for sosial angstlidelse Dag 2 - Tilbakefallsforebygging og mestring av risikosituasjoner I: Kognitive og atferdsmessige strategier og intervensjoner Kasusformulering funksjonell analyse av rusmiddelbruk Kasusformulering med fokus på konkrete episoder med rusmiddelbruk Marlatts modell for tilbakefallsprevensjon Kognitiv kasusformulering ved rusmiddelproblemer (Beck) Arbeid med selvsabotasjetanker og vedlikehold av motivasjon Samling 6 Tilbakefallsforebygging og mestring av risikosituasjoner II: Kognitive og atferdsmessige strategier og intervensjoner Bruk av (A)BCDE-skjema Kognitive og atferdsmessige strategier ved sug Belønningsprinsipper i vedlikehold av endring

9 9 Samling 7 Tilbakefallsforebygging og mestring av risikosituasjoner III Dag 1 Kognitive og atferdsmessige strategier og intervensjoner Negative følelser og tilbakefall Dag 2 Mindfullnessbaserte strategier Samling 8 Dag 1 Familie og nettverksbaserte intervensjoner Dag 2 Dobbeldiagnose: Rusmiddelbruk og psykiske symptomer Alvorlig psykisk lidelse Angst/depresjon Personlighetsforstyrrelser Samling 9 Dag 1 Motiverende intervju i gruppe Dag 2 Kognitiv terapi i gruppe

10 10 Samling 10 Dag 1 Fordypning og eksamensforberedelse Dag 2 Eksamen

11 11 Pensumliste Grunnbok CBT: Cognitive Therapy: Basic and beyond. 2. utgave. Judith Beck (360 sider). Guilford Press På dansk: Kognitiv atfærdsterapi, grunnlag og perspektiver. Judith Beck (2013). København Akademiske Forlag. Grunnbok CBT ved ruslidelser: Applied Cognitive Behavioural Approaches to the Treatment of Addiction: A Practical Guide; Mitcheson et al, 2010 (200 sider). Grunnbok gruppebehandling: Group Therapy for Substance Use Disorders: A motivational Cognitive Behavioral Approach. Sobell & Sobell (220 sider). Grunnbok i motiverende intervju: Motiverende samtale Endring på egne vilkår. Tom Barth & Christina Näsholm (170 sider). Spilleavhengighet: Marianne Hansen & Randi Skjerve: Game over. Kapittel 3 16 (side ) Gyldendal Akademiske Forlag Tilbakefallsforebygging: Relapse Prevention: Maintenance Strategies in the Treatment of Addictive Behaviors. 2. utgave. G. Alan Marlatt & Dennis M. Donovan (Ed.) Guilford Press (380 sider). Mindfulness-Based Relapse Prevention for Addictive Behaviors: A Clinicians Guide. Guilford Press. Sarah Bowen, Neha Chawla & G. Alan Marlatt (170 sider). Generell grunnbok om rusfeltet: Rethinking Substance Abuse. What the Science Shows, and What We Should Do About It. William R. Miller & Carrol (310 sider). Guilford. Dobbeltdiagnoser: Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser. K.T Mueser, D.L. Noordsy, R.E. Drake & L. Fox. Universitetsforlaget (340 sider). Artikler: Per Holth: Læringsbasert rusbehandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol. 45, nummer 10, 2008, side (9 sider). Robert J. Meyers: Community Reinforcement Approach

12 12 Ronald M. Kadden: Cognitive-Behavior Therapy for Substance Dependence: Coping Skills Training., 2002 (28 sider) Anbefalt litteratur: Berge & Repål (red.). Håndbok i kognitiv terapi Berge & Repål. Den indre samtale Hagen & Gråwe (2007). Kognitiv terapi ved rusmisbruk. I Tore Stiles (red). Lidelsesspesifikk kognitiv terapi (ss 51-68). Tapir Akademisk Peter Prescott: Motiverende intervju og kognitiv atferdsterapi i Kognitiv atferdsterapi for barn og unge. Martinsen K og Hagen R (red). Gyldendal Akademiske Forlag (2012)

13 13 Momentliste Motiverende intervju Prinsipper i motiverende intervju Kommunikasjonsferdigheter i motiverende intervju Endringssnakk Kilder til motstand Håndtering av motstand Prochaska og DiClementes stadiemodell Strategier for å hente fram og styrke pasientens egen motivasjon for endring Ambivalens Beslutningstaking Informasjonsutveksling Kognitiv terapi Relasjonen i kognitiv terapi Den kognitive grunnmodellen ( kognitiv diamant ) Prinsipper i kognitiv terapi Sosialisering til kognitiv terapi Psykoedukasjon Hjemmeoppgaver Sokratisk dialog CTACS ( Cognitive Therapy Adherence and Competence Scale ) Automatiske tanker definisjon, identifisering, modifisering Strukturen i kognitiv terapi timer Grunnleggende overbevisninger (kjerneoppfatninger, leveregler) Skjema Om å innta en observerende posisjon til tanker Depressiv grubling Den depressive triade Tankefeller (kognitive forvrenginger, cogntive distortions ) Atferdsaktivering ved depresjon Registrering og planlegging av aktiviteter, mestring og tilfredsstillelse Atferdseksperimenter

14 14 Kognitiv kasusformulering ABCDE (fem-kolonners skjema) Den kognitive modellen for sosialfobi Den kognitive modellen for panikklidelse Sikkerhetsatferd (trygghetssøkende strategier) ved panikklidelse og sosialfobi. Behandling av panikklidelse med og uten agorafobi Eksponeringsterapi for angst Oppmerksomhetsfokus som faktor i vedlikehold og endring av psykiske plager Kognitiv terapi for rusmiddelterapi Vanlige utfordringer ved kognitiv terapi for rusmiddelproblemer Funksjonsanalyse av rusmiddelbruk Becks kognitiv modell for rusmiddelproblem Kategorier av risikosituasjoner for tilbakefall Marlatt og Gordons modell for tilbakefallsprevensjon ( relapse prevention ) ABCDE i risikosituasjoner Atferdsmessige strategier for å mestre risikosituasjoner for tilbakefall Kognitive strategier for å mestre risikosituasjoner for tilbakefall Selvsaboasjetanker Sug sett fra et kognitiv terapi perspektiv Ambivalens i motiverende intervju og kognitiv terapi Vanlige feiltanker hos personer med problemer med gambling Kognitiv terapi i arbeid med personer med spilleproblemer Tilpasning av motiverende intervju-samtaleteknikk til gruppebehandling Forskjeller mellom grupper som fokuserer på ferdighetstrening og grupper som fokuserer på motivasjon. Belønningsprinsipper i behandling av rusmiddelproblem Community reinforcement approach CRA Prinsipper i bruk av mindfulness i behandling av rusmiddelproblem Kombinasjon av mindfulness og kognitiv terapi for rusmiddelproblem Prinsipper i vellykkete tiltak for pasienter med dobbeldiagnose Kognitiv terapi for pasienter med dobbeldiagnoser Områder (nivåer) som inngår i en økologisk/multisystemisk analyse Statiske og dynamiske risikofaktorer Aktivering av sosial støtte og uformelle nettverk i endring Reduksjon av negativitet og klandring i samtaler med pasienter og familigmedliemmer

Tverrfaglig utdanningsprogram i kognitiv miljøterapi

Tverrfaglig utdanningsprogram i kognitiv miljøterapi Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi Januar 2012(rev.nov) Tverrfaglig utdanningsprogram i kognitiv miljøterapi Utdanning i kognitiv miljøterapi går over tre semestre og er på 96 timer undervisning og

Detaljer

Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn 1 for fagpersoner med treårig helse- og sosialfaglig utdanning

Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn 1 for fagpersoner med treårig helse- og sosialfaglig utdanning 1 Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi (NIKT) Februar 2005 (revidert 12. oktober 2013) Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn 1 for fagpersoner med treårig helse- og sosialfaglig utdanning I regi av

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn II. For fagpersoner med 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning.

STUDIEPLAN. Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn II. For fagpersoner med 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning. STUDIEPLAN Videreutdanning i kognitiv terapi Trinn II For fagpersoner med 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning. I regi av Norsk forening for Kognitiv Terapi (NFKT) arrangerer Nasjonalt Institutt for

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i kognitiv terapi for leger innen fysikalsk medisin og rehabilitering

STUDIEPLAN. Videreutdanning i kognitiv terapi for leger innen fysikalsk medisin og rehabilitering STUDIEPLAN Videreutdanning i kognitiv terapi for leger innen fysikalsk medisin og rehabilitering Revidert januar 2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rammer... 3 Målgruppe... 3 Godkjenning... 3 Forutsetning

Detaljer

VIDEREUTDANNING I KOGNITIV TERAPI FOR MANUELLTERAPEUTER/FYSIOTERAPEUTER INNEN FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING Høst 2015/vår 2016 i Grimstad

VIDEREUTDANNING I KOGNITIV TERAPI FOR MANUELLTERAPEUTER/FYSIOTERAPEUTER INNEN FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING Høst 2015/vår 2016 i Grimstad Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi (NIKT) April 2015 VIDEREUTDANNING I KOGNITIV TERAPI FOR MANUELLTERAPEUTER/FYSIOTERAPEUTER INNEN FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING Høst 2015/vår 2016 i Grimstad

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 4 årgang 9 desember 2008

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 4 årgang 9 desember 2008 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 4 årgang 9 desember 2008 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket: SMARTE FORELDRE. Ungsinnforfattere: Charlotte Reedtz og Helene Eng Vurdert i Ungsinnpanelet: 20.03.

Beskrivelse og vurdering av tiltaket: SMARTE FORELDRE. Ungsinnforfattere: Charlotte Reedtz og Helene Eng Vurdert i Ungsinnpanelet: 20.03. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: SMARTE FORELDRE. Ungsinnforfattere: Charlotte Reedtz og Helene Eng Vurdert i Ungsinnpanelet: 20.03.2013 Ungsinnforfatterne er ansvarlig for beskrivelsen av tiltaket.

Detaljer

kognitivterapi nr 1 årgang 8 april 2007 norsk forening for kognitiv terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund

kognitivterapi nr 1 årgang 8 april 2007 norsk forening for kognitiv terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 1 årgang 8 april 2007 R e t u r a d r e s s e Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv

Detaljer

06-07. Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN. Kognitiv terapi. 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell

06-07. Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN. Kognitiv terapi. 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell 06-07 Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN Kognitiv terapi 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell If you tell me, I will forget If you teach me, I will remember If you involve

Detaljer

Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ruslidelser og alvorlige psykiske lidelser

Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ruslidelser og alvorlige psykiske lidelser Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ruslidelser og alvorlige psykiske lidelser Videreutdanning, 60 studiepoeng

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene.

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene. KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2012 www.bergensklinikkene.no 1 Forord Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 18. år på rad

Detaljer

Kognitiv miljøterapi. forskningsbasert kunnskapssammenstilling. FORFATTERE: Marit Solbjør og Hanne Hestvik Kleiven Trøndelag forskning og utvikling AS

Kognitiv miljøterapi. forskningsbasert kunnskapssammenstilling. FORFATTERE: Marit Solbjør og Hanne Hestvik Kleiven Trøndelag forskning og utvikling AS Kognitiv miljøterapi forskningsbasert kunnskapssammenstilling FORFATTERE: Marit Solbjør og Hanne Hestvik Kleiven Trøndelag forskning og utvikling AS Rapport nr 3/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2014 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir

Detaljer

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling Sonja Mellingen A woman left lonely Heftet A woman left lonely, er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen og Kompetansesenteret. Psykologspesialist Sonja Mellingen, er for tiden i permisjon fra

Detaljer

STUDIEPLAN Mindfulness 2015 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver

STUDIEPLAN Mindfulness 2015 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver STUDIEPLAN Mindfulness 2015 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver Videreutdanning - Deltidsstudium 30 studiepoeng Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng 2014 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1

Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1 Grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi 1 I kognitiv terapi skal terapeuten ha en grunnleggende kompetanse i å etablere rammene for det terapeutiske samarbeidet. Målet er at terapeuten innledningsvis

Detaljer

MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT

MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT Christine Hassel Kristoffersen, Per Holth og Terje Ogden. Atferdssenteret, april 2011. 1. Innledning 2 Bakgrunn 2 Målsetting 3 2. Design og metode 5 Metodebeskrivelse

Detaljer

MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT

MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT Christine Hassel Kristoffersen, Per Holth og Terje Ogden. Atferdssenteret, april 2011. 1. Innledning 2 Bakgrunn 2 Målsetting 3 2. Design og metode 5 Metodebeskrivelse

Detaljer

Døgnbehandling for spilleavhengige

Døgnbehandling for spilleavhengige Døgnbehandling for spilleavhengige - et tre-ukers intensivprogram Psykolog Randi Skjerve, Borgestadklinikken Skjerve, R. (2007). Døgnbehandling for spilleavhengige: Et tre-ukers intensivkurs. Borgestadklinikken

Detaljer

Rusmisbruk og psykisk helse

Rusmisbruk og psykisk helse Rusmisbruk og psykisk helse - om elevers og ansattes erfaringer og opplevelser i Tyrilistiftelsen. Marie Roland Malming Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 2 årgang 10 juli 2009

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 2 årgang 10 juli 2009 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 2 årgang 10 juli 2009 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015 STUDIEPLAN Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 30 studiepoeng 2014-2015 Haraldsplass diakonale høgskole i samarbeid med Folkeuniversitetet. 1

Detaljer

STUDIEPLAN Mindfulness 2014 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver

STUDIEPLAN Mindfulness 2014 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver STUDIEPLAN Mindfulness 2014 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver Videreutdanning - Deltidsstudium 30 studiepoeng Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng 2014 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...

Detaljer

Fordypningsoppgave. VPH705 Psykisk helsearbeid

Fordypningsoppgave. VPH705 Psykisk helsearbeid Fordypningsoppgave VPH705 Psykisk helsearbeid Kognitiv terapi ved depresjon hos personer med Alzheimer sykdom/ Cognitive therapy for depression with people with Alzheimer`s disease Vivian Akerø Svenslid

Detaljer

Fakultet for helsefag Institutt for atferdsvitenskap Studieprogram: Bachelor i vernepleie. Skriftlig individuell eksamen

Fakultet for helsefag Institutt for atferdsvitenskap Studieprogram: Bachelor i vernepleie. Skriftlig individuell eksamen 1 Fakultet for helsefag Institutt for atferdsvitenskap Studieprogram: Bachelor i vernepleie Skriftlig individuell eksamen BACHELOR OPPGAVE Emne: VERN 3900 Kull: D09V Eksamensdato: 16.05.2013 Norsk tittel:

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 3 årgang 11 oktober 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 3 årgang 11 oktober 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 3 årgang 11 oktober 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

Kognitiv terapi ved lettere psykisk utviklingshemning

Kognitiv terapi ved lettere psykisk utviklingshemning Kognitiv terapi ved lettere psykisk utviklingshemning Kari Fasting er vernepleier med videreutdannelse i klinisk miljøterapi og i kognitiv atferdsterapi for unge. Hun arbeider i Ambulante tjenester i BUP,

Detaljer