Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

2 Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning Årsrapport 2014, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

3 Årsberetning 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Selskapets virksomhet Global Eiendom Utbetaling 2008 AS (GEU) ble stiftet i 2006, men selskapets operative virksomhet startet først i Selskapet har som formål å investere i utleieboliger og næringseiendom som kontorbygg, hotell, lagerbygg, industribygg og handelseiendommer. Eiendommene skal ha en sentral beliggenhet med hensyn til befolkning og kommunikasjon, og/eller en vesentlig andel langsiktige leiekontrakter med antatt kredittverdige leietagere. Selskapet har sammen med det svenske «søsterselskapet» Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (GFU), via det felles eide selskapet Global Eiendom Utbetaling Norge 2008 AS (GEUN), investert i seks eiendomsporteføljer, tre i Norge, to i Sverige og en i Tyskland. I henhold til selskapets investeringsmandat er eiendomsporteføljen tenkt realisert i perioden fra 2018 til 2020 avhengig av når markedet gjør dette mest lønnsomt for investor. Dersom styret i selskapet finner tungtveiende årsaker til å forlenge denne perioden vil dette bli presentert for generalforsamlingen. Salg av deler av porteføljen kan dog finne sted i hele selskapets levetid. Global Eiendom Utbetaling 2008 AS hadde 863 aksjonærer pr. 31. desember 2014, som i hovedsak er private investorer. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Vesentlige hendelser i regnskapsåret har solgt tre eiendommer i Umeå, Sverige i løpet av Netto salgssum var TNOK og konsernets regnskapsmessige gevinst ble TNOK Selskapet inngikk i 2014 en betinget avtale om salg av investeringen i Kongsberg-porteføljen, hvor GEUN har en eierandel på 20 prosent. Salget vil eventuelt skje som selskapstransaksjon der det er selskapet Midgard Holding AS som selges mot delvis oppgjør i kontanter og aksjer. Transaksjonen er blant annet betinget av en børsnotering av selskapet Polar Star Realty Trust Inc. (PSRT) i New York. Transaksjonen var planlagt gjennomført i løpet av fjerde kvartal 2014, men på grunn av usikre markedsforhold ble det besluttet å utsette børsnoteringen. Redegjørelse for årsregnskapet s totale driftsinntekter, inkludert gevinst ved salg, utgjorde i 2014 TNOK mot TNOK i 2013 og konsernets resultat ble TNOK mot TNOK i s likviditetsbeholdning var TNOK pr 31.desember Tilsvarende tall pr. 31. desember 2013 var TNOK Totalkapitalen var ved utgangen av året TNOK mot TNOK i Egenkapitalandelen var 36,4 prosent pr. 31. desember 2014 mot 33,2 prosent foregående år. har i løpet av året hatt en positiv kontantstrøm på TNOK Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter er positiv med TNOK på grunn av salg av eiendom i 2014, mens kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er negativ med TNOK hovedsakelig på grunn av tilbakebetalinger til aksjonærene og nedbetaling av langsiktig gjeld. Den operasjonelle kontantstrøm er TNOK Fremtidig utvikling s fremtidige utvikling vil i hovedsak avhenge av verdiutviklingen i selskapets investeringer. Gjennom 2014 har vi sett en fortsatt bedret markedssituasjon for eiendom i Norden. Den underliggende utviklingen i konsernets porteføljer har vært bra i s kapitalsituasjon er sterk og styret forventer utbytter i tråd med mandatet de kommende år. Finansiell risiko Selskapets egenkapital er utsatt for valutasvingninger i forholdet NOK/SEK og NOK/EUR. har inngått terminkontrakter for å redusere denne risikoen. er eksponert for endringer i rentenivå, da deler av ekstern gjeld har flytende rente. Det er inngått rentederivater for å redusere denne risikoen. er også eksponert mot utvikling i avkastningskrav og den generelle økonomiske utvikling i de markeder hvor konsernet har investeringer. Hendelser etter balansedagen Det har ikke vært vesentlige hendelser etter balansedagen av betydning for regnskapsåret Årsrapport 2014, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS 3

4 Arbeidsmiljø og personale Selskapet har ingen ansatte. Det synes således ikke nødvendig å iverksette tiltak i forhold til arbeidsmiljø eller likestilling i selskapets virksomhet. Selskapets styre består av fire menn. Miljørapportering s virksomhet forurenser i svært begrenset grad det ytre miljø. Miljøarbeid er likevel en viktig del av virksomheten, hvor fokus rettes både mot miljøvennlige tiltak i drift og vedlikehold såvel som leietagernes bruk av eiendommene. Forskning og utvikling har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i regnskapsåret. Årsresultat og disponeringer Selskapets årsresultat ble TNOK Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS: Utbytte Overført fra annen egenkapital Totalt disponert Oslo, 14. april 2015 Christer Wennersten Styreformann Martin Bruck Styremedlem Inge Fjeldstad Styremedlem Andres Aulik Styremedlem 4 Årsrapport 2014, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

5 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER - - Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Lønnskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader 9, Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ÅRSRESULTAT Herav minoriteter Opplysninger om avsetninger til: Utbytte Annen EK Sum disponert Årsrapport 2014, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS 5

6 Eiendeler Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler - - Utsatt skattefordel Sum immaterille eiendeler Varige driftsmidler - - Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler - - Andre investeringer Investeringer i datterselskap Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer - - Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årsrapport 2014, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

7 Egenkapital og gjeld Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 1, Overkurs Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser - - Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Utbytte Leverandørgjeld Betalbar skatt Gjeld til konsernselskaper Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 14. april 2015 Christer Wennersten Styreformann Martin Bruck Styremedlem Inge Fjeldstad Styremedlem Andres Aulik Styremedlem Årsrapport 2014, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS 7

8 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt Betalt skatt Ordinære avskrivninger Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Endring i kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Effekt av valutakursendringer Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved tilbakebetaling av kapital Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av kortsiktig og langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig og langsiktig gjeld Innbetaling fra minoritet og tilknyttet selskap Tilbakebetaling til minoritet Tilbakebetaling til aksjonærene / utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i likvider i året Bankinnskudd per Bankinnskudd per Årsrapport 2014, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

9 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Ved omregning av utenlandske datterselskap er valutakurs ved regnskapsårets slutt benyttet for balanseposter og gjennomsnittskurs for poster i resultatregnskapet. Datterselskap Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Leieinntekter Leieinntekter inntektsføres i takt med levering av ytelsene. Forskuddsbetalt leie balanseføres som kortsiktig gjeld. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Inntekter og kostnader i utenlandsk valuta er bokført til gjennomsnittskurs for regnskapsperioden. Valutagevinster- og tap er resultatført som finansposter. Omregningsdifferanser i konsernet er bokført mot egenkapitalen. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i de respektive selskap, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Det avsettes ikke for utsatt skatt knyttet til merverdier på eiendommer ved selskapskjøp. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Årsrapport 2014, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS 9

10 Noter Note 1 Egenkapital Aksjekapital Overkurs Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Utbytte Egenkapital pr Sum Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritet Sum Egenkapital pr Tilbakebetaling til minoritet Omregningsdifferanser Årets resultat Utbytte Egenkapital pr Note 2 Varige driftsmidler Tomter/ bygninger og annen eiendom Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost pr Omregningsdifferanser av saldo pr Justert anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Omregningsdifferanser tilgang / avgang Anskaffelseskost pr Av- og nedskrivninger pr Omregningsdifferanser av saldo pr Justert av og nedskrivning pr Avgang akk avskrivninger Avskrivninger Omregningsdifferanser på av- og nedskrivninger Akk avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Omregningsdifferanser er beregnet ut fra kurs mot henholdsvis 1.1 og gjennomsnittskurs for året. benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: * Bygninger og annen fast eiendom år * Maskiner og inventar 3-15 år * Tomter avskrives ikke 10 Årsrapport 2014, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

11 Note 3 Datterselskap, tilknyttet selskap m v Selskapets navn Ervervet Eierandel Egenkapital Resultat Global Eiendom Utbetaling Norge 2008 AS ,26 % Datterselskapet Global Eiendom Utbetaling Norge 2008 AS, Oslo, har per 31. desember 2014 en aksjekapital på TNOK 163 bestående av aksjer til pålydende NOK 0,05. Investeringen er i regnskapet vurdert etter kostmetoden og balanseført til TNOK Global Eiendom Utbetaling Norge 2008 AS eier følgende selskaper: Selskapets navn Portefølje Ervervet Eierandel / stemmeandel Egenkapital Resultat Global Fastighet Umeå AB Umeå ,00 % Lerstenen Hus AB Umeå ,00 % Global Altenstadt ApS Altenstadt ,00 % Lerstenen Hotellfastigheter AB Övik ,00 % Midgard Holding AS Kongsberg ,00 % Carpus Holding AS Kongsberg ,00 % Midgard Eiendom Holding AS Kongsberg ,00 % Terningen Invest AS Terningen ,00 % Terningen Næringseiendom AS Terningen ,00 % Kaldnes Kontorbygg Holding AS Kaldnes ,00 % Kaldnes Kontorbygg 3 AS Kaldnes ,00 % Midgard Holding AS er tilknyttet selskap, og regnskapsført etter egenkapitalmetoden. Terningen Næringseiendom AS er tilknyttet selskap, og er regnskapsført etter egenkapitalmetoden i Terningen Invest AS. Terningen Næringseiendom Kongsberg Anskaffelseskost Merverdi ved anskaffelse - - Bokført verdi Utbytte Andel årets resultat Resultatførte fusjonsdifferanser Bokført verdi Note 4 Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Forfallstidspunkt - langsiktig gjeld Innen 1 år år Senere enn 5 år Sum Årsrapport 2014, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS 11

12 Pantesikret gjeld Pantesikret gjeld: Pantsatte eiendeler: Tomter, bygninger og annen fast eiendom Annet Verdi i balansen: Tomter, bygninger og annen fast eiendom Selskapets gjeldsfinansiering er knyttet til hver enkelt investering i etablerte single purpose selskaper. Hver enkelt låneavtale vil således ha egne lånekriterier knyttet til overholdelse. Det vil i det følgende gis en oversikt over selskapets totale gjeldsforhold og de krav som foreligger: Portefølje Bank Hovedstol ***) Forfall ICR krav *) LTV krav **) Faktisk ICR Faktisk LTV Umeå ****) Handelsbanken ,3 80 % 2,19 56 % Hotellfastigheter Handelsbanken ,0 70 % 5,00 61 % Altenstadt Bayern LB NA 75 % NA 56 % Terningen (45 %) BN Bank NA NA NA NA Kongsberg (20 %) DnB Nor ,2 85 % 1,54 67 % Kaldnes Storebrand ,4 NA 1,47 NA *) ICR: Interest Coverage Ratio. Rentedekningsgraden er et mål for både soliditet og lønnsomhet, da den forteller i hvilken grad selskapet er i stand til å betale sine rentekostnader og evne til å påta seg større låneforpliktelser. Generelt beregnes rentedekningsgraden ved å ta EBIT og dele på rentekostnadene, men de fleste låneavtalene har en egen definisjon der blant annet investeringer i mange tilfeller trekkes ut av EBIT. **) LTV: Loan to Value Ratio. Lånets hovedstol deles på markedsverdien av eiendomsporteføljen. ***) Hovedstol er benevnt i prosjekt valuta (EUR, SEK og NOK) ****) Lånet i Umeå forlenges årlig med ett år etter avtale med banken. Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern Fordring på konsernselskap Gjeld til konsernselskap Konsernmellomværende Global Eiendom Utbetaling Norge 2008 AS Sum Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon s aksjekapital består av aksjer pålydende NOK 0,02. Selskapet eier ingen egne aksjer. Følgende aksjonærer eier mer enn 1 % av aksjene pr 31.12: Aksjer Eierandel Farland Invest AS ,78 % Min Invest AS ,94 % Sun-Chris Holding AS ,30 % Sverre Slevolden ,17 % Nordic Private Equity AS ,15 % Juul-Vadem Holding AS ,01 % Øvrige aksjonærer eier mindre enn 1 %. Følgende styremedlemmer eier aksjer i selskapet: Aksjer Eierandel Christer Wennersten ,39 % 12 Årsrapport 2014, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

13 Note 7 Skatt Årets skattekostnad Betalbare skatter Norge Betalbare skatter utlandet Sum betalbare skatter Endring i utsatt skatt Norge Endring i utsatt skatt utlandet Andre endringer og omregningsdifferanser utsatt skatt Sum endring utsatt skatt Sum skattekostnad Årets skattegrunnlag Resultat før skatt Permanente forskjeller Endr midl forskjeller (inkl fremførbart underskudd) Underskudd som ikke benyttes i regnskapsåret Årets skattegrunnlag Skatteøkende/(-reduserende) midlertidige forskjeller Eiendommer Øvrige midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag beregning utsatt skatt Nedvurdering av utsatt skattefordel Balanseførte midlertidige forskjeller Netto utsatt skatt (-utsatt skattefordel) Utsatt skatt Tyskland Utsatt skattefordel Norge og Sverige Utsatt skattefordel er ikke balanseført der det ikke er sannsynlighetsovervekt for at fordelen kan utnyttes. Skatteprosent for 2014 er i Norge 27 %, i Tyskland 15,825% og i Sverige 22 %. Avstemming av selskapets skatteprosent % skatt av resultat før skatt % skatt på fradragsberettigede emisjonskostnader og permanente forskjeller 19 - Endr i nedvurdering av midl forskj knyttet til underskudd Beregnet skattekostnad - - Effektiv skattesats *) 0 % 0 % *) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt I forbindelse med bokettersyn fra skatteetaten har selskapet mottatt vedtak om endring av ligning for perioden Vedtaket er knyttet til skattemessig behandling av emisjonskostnader, skatteetaten hevder at det vesentlige av kostnadene ikke er fradragsberettiget for selskapet. Selskapet og dens juridiske rådgivere er ikke enig i skatteetatens vurdering, og har påklaget vedtaket. Saken er ikke behandlet i rettssystemet i påvente av dom fra en tilsvarende sak. Den andre saken er behandlet i Oslo Tingrett i 2013 og Lagmannsretten i Skattyter fikk ikke medhold. Saken ble deretter påklaget til Høyesterett, men ble avvist og dommen er rettskraftig. Selskapet har på bakgrunn av dette besluttet å ikke forfølge egen sak videre. Betalbar skatt er beregnet til TNOK 704. Beløpet er betalt og kostnadsført i Fremførbart underskudd fra 2013 er redusert med MNOK 35,4 i morselskapet og konsernet. Årsrapport 2014, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS 13

14 Note 8 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Sum har ingen ansatte og er derfor ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Honorar til styret Styrehonorar Honorar til revisor Lovpålagt revisjon Andre tjenester Sum Beløpene er inklusiv merverdiavgift. Note 9 Poster som er slått sammen i regnskapet Andre driftskostnader Reparasjon- og vedlikeholdskostnader Oppvarming Vann Elektrisitet Renovasjon Kjøpte tjenester Forsikring Forretningsførsel og eiendomsforvaltning Forvaltningskostnader Eiendomsskatt Øvrige kostnader Sum andre driftskostnader Finansinntekter Annen renteinntekt Valutagevinst Annen finansinntekt Resultatandel fra tilknyttet selskap Sum finansinntekter Årsrapport 2014, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

15 Finanskostnader Rentekostnader fra foretak i samme konsern Annen rentekostnad Valutatap Annen finanskostnad Sum finanskostnader Annen kortsiktig gjeld Forskuddsbetalte leieinntekter Påløpte kostnader og renter Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Note 10 Honorarer til løpende forvaltning Global Eiendom Ubetaling 2008 AS har forvaltningsavtale med Obligo Investment Management AS og Obligo Real Estate AS. Avtalen er i henhold til investeringsmandat og prospekt. Forvaltningshonoraret beregnes med et årlig honorar på 0,35 % av markedsverdi på eiendommene. Utover dette ble det på investeringstidspunktet inngått en tilleggsavtale for management tjenester med Obligo Real Estate AS, avtalen er en del av prospektet. Management honoraret beregnes med et årlig honorar på 3,50 SEK pr kvm for boligeiendom og 0,9 % av leieinntekter for næringseiendom. Honorarene utgjorde TNOK for 2014, og er kostnadsført under forvaltningskostnader, ref note 9. Note 11 Leieinntekter s inntekter består av leieinntekter ved utleie av bolig- og næringseiendom i Europa: Leieinntekter pr virksomhetsområde: Bolig Kontor Hotell Sum Leieinntekter etter geografisk fordeling: Norge Sverige Tyskland Sum Note 12 Salg av eiendom Det er i løpet av 2014 solgt tre eiendommer i Umeå, Sverige. Salget gir en netto regnskapsmessig gevinst på TNOK Årsrapport 2014, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS 15

16 Note 13 Finansielle instrumenter Selskapet benytter seg av finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko. Renterisiko Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt som et resultat av at deler av selskapets gjeld har flytende rente. Rentederivater Selskapet har som strategi å sikre opp mot 100 % av rentebærende gjeld ved gjennomføring av investeringer. Låneavtalene inngås primært som med flytende lånebetingelse, men långiver vil normalt kreve inngåelse av en separat derivatkontrakt tilsvarende hovedstol som sikrer fastrente. Finanskostnadene er presentert netto. Verdien av rentederivatene balanseføres ikke ihht. god regnskapsskikk i Norge. Verdiendringer er således heller ikke ført over selskapets resultat. Under følger en oversikt over selskapets rentederivater pr Portefølje Bank Hovedstol Valuta Fastrente sats Startdato Sluttdato Urealisert gevinst / (-) tap pr. 31. desember Umeå Handelsbanken SEK 2,46 % Umeå Handelsbanken SEK 2,58 % Umeå Handelsbanken SEK 2,39 % Hotellfastigheter Handelsbanken SEK 1,92 % Hotellfastigheter Handelsbanken SEK 1,65 % Altenstadt Bayern LB EUR 2,46 % Terningen (45 %) Sparebank NOK 3,95 % Terningen (45 %) Sparebank NOK 4,37 % Terningen (45 %) Sparebank NOK 4,61 % Kongsberg (20 %) Dnb Nor NOK 5,34 % Kongsberg (20 %) Dnb Nor NOK 5,34 % Kongsberg (20 %) Dnb Nor NOK 5,31 % Kongsberg (20 %) Dnb Nor NOK 5,31 % Kaldnes Storebrand NOK 3,13 % Sum urealisert gevinst / (-) tap SEK Sum urealisert gevinst / (-) tap EUR -307 Sum urealisert gevinst / (-) tap NOK Sum urealisert gevinst / (-) tap NOK Valutarisiko Utvikling i valutakurser innebærer både direkte og indirekte en økonomisk risiko for morselskapet. s inntekter og gjeld er i samme valuta og dermed ikke utsatt for valutarisiko. Selskapets egenkapital er utsatt for valutasvingninger i forholdet NOK/SEK. Det er inngått valutasikringskontrakter for å redusere denne risikoen. Se egen spesifikasjon nedenfor. Valutaderivater Selskapet har som strategi å sikre mellom 5 % og 45 % av egenkapitalen. Valutasikringen gjøres med valutaterminer (salg av valuta med oppgjør på fremtidig dato). Sikringsgrad er basert på historisk valutakursutvikling for aktuell valuta. Sterk valuta historisk sett medfører høy sikringsgrad. Verdien av valutaderivatene balanseføres ikke ihht. god regnskapsskikk i Norge. Resultateffekten henyntas ved forfall. Under følger en oversikt over selskapets valutaderivater pr Motpart Valuta Beløp Valutakurs Forfallsdato Urealisert gevinst / (-) tap pr. 31. desember ABG Sundal Collier SEK , Sum urealisert gevinst / (-) tap NOK For regnskapsåret har TNOK1 772 svekket selskapets resultat og likviditetsbeholding som følge av inngåtte valutaderivater. 16 Årsrapport 2014, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

17 Note 14 Bankinnskudd s bankkonti fordeler seg på følgende valuta: TEUR TSEK TNOK Bankinnskudd i EUR Bankinnskudd i SEK Bankinnskudd i NOK Totalt har ingen bundne bankmidler. Note 15 Andre forhold Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (publ) Global Eiendom Utbetaling 2008 AS eier Global Eiendom Utbetaling Norge 2008 AS sammen med det svenske søsterselskapet Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (publ). Alle investeringene som foretas i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS gjøres sammen med Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (publ) gjennom det felles eide datterselskapet. Selskapene har identiske investeringsmandater og styresammensetning. Årsrapport 2014, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS 17

18 18 Årsrapport 2014, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

19 Årsrapport 2014, Global Eiendom Utbetaling 2008 AS 19

20 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS C/O Obligo Investment Management Bolette Brygge 1 NO-0252 Oslo Heads&Tales KF

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...17

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Eiendom Utbetaling 2008 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Umeå

Detaljer

Årsrapport 2012 Boligutleie Holding III AS

Årsrapport 2012 Boligutleie Holding III AS Årsrapport 2012 Boligutleie Holding III AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Boligutleie Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Umeå... 11 Kiel...

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding I AS

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding I AS Årsrapport 2010 Etatbygg Holding I AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Etatbygg Holding I AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Abel Meyersgt. 10... 10 Søebergkvartalet...

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS

Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS Innhold Hovedpunkter 2011... 5 Oversikt over Etatbygg Holding I AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Abel Meyersgt. 10... 10 Søebergkvartalet...

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no ÅRSRAPPORT 2014 www.hathon.no ET GODT ÅR FOR HATHON 2 INNHOLD Forord Eiendomsportefølje Ledelse Årsberetning Regnskap Revisors beretning 4 6 12 14 19 42 Forside: Weidekamps gade 12-16, København. Denne

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2005 Storebrand a rsrapport.indd 1 18-05-06 16:37:03 2 Årsrapport 2005 - Storebrand Eiendomsfond AS Daglig leder har ordet Gjennom hele 2005 var markedet

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest AS er et regionalt investeringsselskap stiftet i 1985 (under navnet Rana Invest) og lokalisert i Rana kommune. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med

Detaljer

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding III AS

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding III AS Årsrapport 2010 Etatbygg Holding III AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Etatbygg Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Sverresgate... 11 Triangelgården...

Detaljer

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr.

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. (Fargefoto : Terje Ditlefsen) Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. 939 150 234 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest

Detaljer

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Styrets beretning og konsernregnskap........... 3 Noter konsern...........................

Detaljer

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 14 561 76 062 Andre driftsinntekter 534 471 496 646 14 561 76 062 1,19

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall for 2010 2014. 3 Årsberetning 2014. 7 Resultatregnskap 01.01 31.12.14 konsern. 8 Eiendeler 31.12.14 konsern

Innhold. 3 Hovedtall for 2010 2014. 3 Årsberetning 2014. 7 Resultatregnskap 01.01 31.12.14 konsern. 8 Eiendeler 31.12.14 konsern Årsrapport 2014 Innhold 3 Hovedtall for 2010 2014 3 Årsberetning 2014 7 Resultatregnskap 01.01 31.12.14 konsern 8 Eiendeler 31.12.14 konsern 9 Egenkapital og Gjeld 31.12.14 10 Kontantstrømoppstilling 01.01

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer