Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS

2 Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...18

3 Årsberetning 2013 Boligutleie Holding IV AS Selskapets virksomhet Boligutleie Holding IV AS ble stiftet i 2003, men selskapets operative virksomhet startet først i Selskapet har som formål å investere i utleieboliger med sentral beliggenhet (befolkning, kommunikasjon) i EU/EØS området. Selskapet har gjennom datterselskapet Hyresbostäder i Sverige IV Vit AB foretatt fem investeringer, som alle er i Tyskland. Investeringene omfatter samlet cirka leiligheter. I henhold til selskapets investeringsmandat er eiendomsporteføljen tenkt realisert i perioden fra 2015 til 2018, avhengig av når markedet gjør dette mest lønnsomt for investor. Dersom styret i selskapet finner tungtveiende årsaker til å forlenge denne perioden vil dette bli presentert for generalforsamlingen. Salg av deler av porteføljen kan dog finne sted i hele selskapets levetid. Boligutleie Holding IV AS har i underkant av aksjonærer per 31. desember 2013, som i hovedsak er private investorer. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for Redegjørelse for årsregnskapet s driftsinntekter utgjorde i 2013 TNOK s resultat ble TNOK mens det for 2012 var TNOK Nedgang i konsernets resultat skyldes i hovedsak valutatap på TNOK , tap ved salg av eiendom på TNOK og skattekostnad fra morselskapet på TNOK s skattekostnad skyldes vedtak fra Skatteetaten om endring av ligning for tidligere år. Resultat i 2013 for morselskapet er TNOK , mens det var TNOK i s likviditetsbeholdning var TNOK per 31. desember Tilsvarende tall per 31. desember 2012 var TNOK Totalkapitalen var ved utgangen av året TNOK mot TNOK i Egenkapitalandelen per 31. desember 2013 var 27,7 prosent mot 28,3 prosent per 31. desember har i løpet av året hatt en negativ kontantstrøm på TNOK Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er negativ. Dette skyldes at det er tilbakebetalt totalt TNOK på langsiktig gjeld i porteføljene, mens nytt langsiktig lån for Nidda er TNOK Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter er positiv grunnet salg av eiendom. Operasjonell kontantstrøm er TNOK Tilsvarende tall for 2012 var TNOK Vesentlige hendelser i regnskapsåret Regnskapsåret 2013 var mer påvirket av beliggenheten til visse investeringer enn finansmarkedene generelt. Eiendomsverdiene har ikke kommet tilbake til nivåene fra perioden før Tyske eiendomsverdier har hatt en stigende utvikling i De mest attraktive porteføljene i dag er fortsatt de som har en samlet beliggenhet rundt større byer. Spredte porteføljer som Obelix, Nidda og Max Frisch har derfor ikke opplevd den samme verdistigningen som disse. I 2013 solgte selskapet flere krevende eiendommer i Stadtoldendorf. Salget ble gjennomført til markedspris, men medførte likevel et regnskapsmessig tap på nesten 23 millioner norske kroner. Driften har totalt sett vært stabil med noen forbedringer i ledigheten. Derimot har leieøkninger i disse sekundære beliggenhetene vært svak. Verdier er uendret som et resultat av svake beliggenheter og vedlikeholdsbehov på eldre eiendommer. Nidda porteføljen ble refinansiert i desember De nye lånebetingelsene refinansierte hele lånebeløpet og reduserte den årlige renten fra 4,64 % til 2,78 %. Som er resultat av dette vil Nidda-porteføljen fremover kunne produsere en positiv kontantstrøm til selskapet. Før refinansieringen ble lånet misligholdt, og all tilgjengelig likviditet ble benyttet til ekstra nedbetalinger på gjelden. Dagens gjeldsbetingelser er betydelig bedret i forhold til tidligere. Hendelser etter balansedagen Det er ingen kjente hendelser i 2014 som har vesentlig betydning for avleggelse av årsregnskapet for Fremtidig utvikling Det er ikke planlagt nye emisjoner i Boligutleie Holding IV AS og hovedfokus fremover er refinansiering og optimal forvaltning av eiendommene. s fremtidige kontantstrøm vil avhenge av utviklingen i selskapets inntekter, driftskostnader og finansieringskostnader. Det forventes en jevn økning i inntektene fremover i takt med den underliggende utviklingen i leiemarkedet. Selskapets investeringer er beliggende i områder hvor leien til en viss grad er regulert, og dette motvirker større svingninger i inntektsgrunnlaget. Til tross for et sterkt tysk eiendomsmarked er det fortsatt usikkerhet til hvordan verdiene til konsernets eiendommer vil utvikle seg fremover. Fokus er derfor på optimal forvaltning av eiendommene. Kostnadene forventes å utvikle seg i takt med kostnadsutviklingen i samfunnet for øvrig, mens finansieringskostnadene på lang sikt vil være påvirket av rentemarkedet. Det presiseres dog at det er usikkerhet knyttet til vurderingen av fremtidige forhold. På grunn av alderen på selskapets eiendommer kan det være nødvendig med oppgraderinger for å holde utleiegraden og konkurranseevnen i markedet på nåværende nivå. Årsrapport 2013, Boligutleie Holding IV AS 3

4 Flere viktige hendelser vil finne sted i løpet av Tre porteføljer har lån som forfaller til betaling (Max Frisch, Bad Kissingen og Obelix). Det er ikke realistisk å forvente at de tre lånene kan refinansieres med samme låneutmåling som i dag. Dette innebærer at refinansieringene samlet sett vil kunne medføre betydelige likviditetsutlegg. Neste refinansiering er i Etter en totalvurdering av refinansierings- og likviditetsbehov har styret derfor vedtatt at Obelix-porteføljen skal legges ut for salg i Obelix er en spredt portefølje i ikkestrategiske områder, der noen av eiendommene ligger i områder som har generell høy ledighet og negativ befolkningsutvikling. Til tross for at selskapet har gjennomført mange tiltak for å forbedre de økonomiske resultatene i porteføljen, viser omfattende dialog med mulige långivere at ingen banker kan tilby full refinansiering av dagens lånebeløp. Basert på ulike anslag på porteføljens markedsverdi, vil et salg av Obelix-porteføljen bedre selskapets likviditet. Det forventes at Obelix-porteføljen selges i s eiendommer har hatt betydelige verdifall siden investeringstidspunktet, noe som i hovedsak kan forklares med utfordrende lokale eiendomsforhold. De planlagte handlingene presentert ovenfor vil resultere i en mer stabil finansiell- og driftssituasjon for konsernet fremover. Oppsummert vil selskapets fokus de nærmest 12 månedene være refinansiering av gjelden, salg av Obelix-porteføljen, samt ytterligere optimalisering av forvaltningen for å øke inntektene samtidig som kostnadene holdes på et rimelig nivå. Finansiell risiko Selskapets egenkapital er utsatt for valutasvingninger i forholdet NOK/SEK og NOK/EUR. er også eksponert mot utvikling i avkastningskrav og den generelle økonomiske utvikling i de markeder hvor konsernet har investeringer. Arbeidsmiljø og personale har ingen ansatte. Det er således ikke nødvendig å iverksette tiltak i forhold til arbeidsmiljø eller likestilling i selskapets virksomhet. Selskapets styremedlemmer er menn. Miljørapportering s virksomhet forurenser i svært begrenset grad det ytre miljø. Miljøarbeid er likevel en viktig del av virksomheten, hvor fokus rettes både mot miljøvennlige tiltak i drift og vedlikehold såvel som leietagernes bruk av eiendommene. Forskning og utvikling har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i regnskapsåret. Årsresultat og disponeringer s årsresultat ble TNOK Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Boligutleie Holding IV AS: Beløp i NOK Overført fra annen innskutt egenkapital Totalt disponert er eksponert for endringer i rentenivå, da deler av ekstern gjeld har flytende rente. Det er inngått rentederivater for å redusere denne risikoen. Oslo, 10. april 2014 Geir Inge Solberg Styreformann Martin Bruck Styremedlem Inge Fjeldstad Styremedlem Andres Aulik Styremedlem 4 Årsrapport 2013, Boligutleie Holding IV AS

5 Resultatregnskap Beløp i NOK 1000 Note DRIFTSINNTEKTER - - Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Lønnskostnader Ordinære avskrivninger Nedskrivninger 2, Andre driftskostnader 8,9, Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader 9, Netto finansposter RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ÅRSRESULTAT Herav minoriteter Opplysninger om avsetninger til: - - Utbytte Annen EK Sum disponert Årsrapport 2013, Boligutleie Holding IV AS 5

6 Eiendeler Beløp i NOK 1000 Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler - - Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler - - Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2, Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler - - Andre investeringer Investeringer i datterselskap Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer - - Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer og varelager Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årsrapport 2013, Boligutleie Holding IV AS

7 Egenkapital og gjeld Beløp i NOK 1000 Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 1, Overkurs Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital - - Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser - - Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld 4, Kortsiktig gjeld 2 84 Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Gjeld til konsernselskaper Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 10. april 2014 Geir Inge Solberg Styreformann Martin Bruck Styremedlem Inge Fjeldstad Styremedlem Andres Aulik Styremedlem Årsrapport 2013, Boligutleie Holding IV AS 7

8 Kontantstrømoppstilling Beløp i NOK Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt Betalbar skatt Gevinst / tap ved salg av driftsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Poster klassifisert som investeringsaktiviteter Endring i kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Effekt av valutakursendringer Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - - Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny kortsiktig og langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig og langsiktig gjeld Tilbakebetaling til minoritetene Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i likvider i året Bankinnskudd pr Bankinnskudd pr Årsrapport 2013, Boligutleie Holding IV AS

9 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Ved omregning av utenlandske datterselskap er valutakurs ved regnskapsårets slutt benyttet for balanseposter og gjennomsnittskurs for poster i resultatregnskapet. Datterselskap Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Leieinntekter Leieinntekter inntektsføres i takt med levering av ytelsene. Forskuddsbetalt leie balanseføres som kortsiktig gjeld. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Inntekter og kostnader i utenlandsk valuta er bokført til gjennomsnittskurs for regnskapsperioden. Valutagevinster- og tap er resultatført som finansposter. Omregningsdifferanser i konsernet er bokført mot egenkapitalen. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i de respektive selskap, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Det avsettes ikke for utsatt skatt knyttet til merverdier på eiendommer ved selskapskjøp. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Årsrapport 2013, Boligutleie Holding IV AS 9

10 Noter Note 1 Egenkapital Beløp i NOK 1000 Aksjekapital Overkurs Annen innskutt egenkapital Egne aksjer Sum Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Innskutt egenkapital Minoritet Egne aksjer Sum Egenkapital pr Utbytte til minoritet Omregningsdifferanser Årets resultat Egenkapital pr Note 2 Varige driftsmidler Beløp i NOK 1000 Varige driftsmidler Tomter / bygninger og annen eiendom Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost pr Omregningsdifferanser av saldo pr Justert anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Omregningsdifferanser tilgang / avgang Anskaffelseskost pr Av og nedskrivninger pr Omregningsdifferanser av saldo pr Justert av og nedskrivning pr Avgang akk avskrivninger Avskrivninger Reversering av tidligere års nedskrivninger (se note 15) Omregningsdifferanser på av- og nedskrivninger Akk avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets netto nedskrivninger Omregningsdifferanser er beregnet ut fra kurs mot henholdsvis 1.1 og gjennomsnittskurs for året. benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: * Bygninger og annen fast eiendom 100 år * Maskiner og inventar 3-15 år * Tomter avskrives ikke 10 Årsrapport 2013, Boligutleie Holding IV AS

11 Note 3 Datterselskap, tilknyttet selskap m v Beløp i NOK 1000 Selskapets navn Ervervet Eierandel Egenkapital Resultat Hyresbostäder i Sverige IV Vit AB ,68 % Datterselskapet Hyresbostäder i Sverige IV Vit AB, Stockholm, har per en aksjekapital på TSEK bestående av aksjer til pålydende SEK 1. Investeringen er i regnskapet vurdert etter kostmetoden og balanseført til TNOK Hyresbostäder i Sverige IV Vit AB eier følgende selskaper: Selskapets navn Portefølje Ervervet Eierandel / stemmeandel Egenkapital Resultat Certram Properties SARL Obelix ,73 % Bartol Properties SARL Obelix ,73 % Zidal Properties SARL Obelix ,73 % Sivaka German Properties SARL Obelix ,73 % Hyresbostäder i Dresden IV AB Dresden ,00 % Hyresbostäder 4 Dresden GmbH & Co KG Dresden ,73 % Hyresbostäder 4 Dresden Verwaltung GmbH Dresden ,80 % Hyresbostäder 4 Nidda Tomt AB Nidda ,00 % Hyresbostäder 4 Nidda Tomt GmbH Nidda ,00 % HBS BK 1 ApS Bad Kissingen ,00 % Hyresbostäder i Södra Tyskland I Gul AB Max Frisch ,00 % Hyresbostäder i Södra Tyskland GmbH & Co KG Max Frisch ,92 % Hyresbostäder i Södra Tyskland Verwaltung GmbH Max Frisch ,47 % Hyresbostäder i Celle und Bielefeld GmbH & Co KG Max Frisch ,92 % Hyresbostäder i Celle und Bielefeld Verwaltung GmbH Max Frisch ,47 % Bad Kissingen Gul Inventar AB Max Frisch ,00 % Hyresbostäder i Sverige 21 AB ,80 % Hyresbostäder i Tyskland 40 AB ,00 % 90-1 Hyrebostäder i Södra Tyskland I Gul AB er tilknyttet selskap, og regnskapsført etter egenkapitalmetoden Anskaffelseskost Merverdi ved anskaffelse Bokført verdi Andel årets resultat Omregningsdifferanser Bokført verdi Årsrapport 2013, Boligutleie Holding IV AS 11

12 Note 4 Langsiktig gjeld Beløp i NOK 1000 Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Forfallstidspunkt - langsiktig gjeld Innen 1 år år Senere enn 5 år - - Sum Pantesikret gjeld Pantesikret gjeld Pantsatte eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Annet Verdi i balansen Tomter, bygninger og annen fast eiendom Selskapets gjeldsfinansiering er knyttet til hver enkelt investering i etablerte single purpose selskaper. Hver enkelt låneavtale vil således ha egne lånekriterier knyttet til overholdelse. Det vil i det følgende gis en oversikt over selskapets totale gjeldsforhold og de krav som foreligger: Portefølje Bank Hovedstol *** ) Forfall DSCR krav ** ) LTV krav *** ) Faktisk DSCR Faktisk LTV Nidda DG Hyp ,15 80 % 1,18 76 % Dresden DG Hyp ,10 73 % 1,18 62 % ICR krav * ) LTV krav *** ) Faktisk ICR Faktisk LTV Obelix 1) Deutsche Pfandbriefbank ,30 90 % 1,42 79 % Bad Kissingen 2) Deutsche Pfandbriefbank ,40 80 % 1,58 78 % Max Frisch (30 %) 3) Deutsche Pfandbriefbank ,40 90 % 1,81 69 % 1 ) Det arbeides med salg av hele Obelix porteføljen, og det forventes at salget vil skje i løpet av 3. kvartal Det arbeides også med avtale med långiver for forlengelse av låneperioden til salg er gjennomført. 2 ) Lånet i Bad Kissingen utløper Refinansieringsaktiviteter vil påbegynnes i april. 3 ) Lånet i Max Frisch er forlenget med samme bank til Flere banker er involvert i refinansieringsprosessen og vurderer porteføljen. *) ICR: Interest Coverage Ratio. Rentedekningsgraden er et mål for både soliditet og lønnsomhet, da den forteller i hvilken grad selskapet er i stand til å betale sine rentekostnader og evne til å påta seg større låneforpliktelser. Generelt beregnes rentedekningsgraden ved å ta EBIT og dele på rentekostnadene, men de fleste låneavtalene har en egen definisjon der blant annet investeringer i mange tilfeller trekkes ut av EBIT. **) DSCR: Debt Service Coverage Ratio: Beregnes ved å ta EBIT og dele på sum rentekostnader og amortert beløp. Som for ICR har de fleste låneavtalene egne definisjoner der blant annet investeringer i mange tilfeller trekkes ut av EBIT. ***) LTV: Loan to Value Ratio. Lånets hovedstol deles på markedsverdien av eiendomsporteføljen. ****) Hovedstol er benevnt i prosjekt valuta (EUR) 12 Årsrapport 2013, Boligutleie Holding IV AS

13 Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern Beløp i NOK 1000 Gjeld til konsernselskap Konsernmellomværende Hyresbostäder i Sverige IV Vit AB Sum Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon s aksjekapital består av aksjer pålydende NOK 0,02. Alle aksjer har lik stemmerett. Selskapet eier egne aksjer med kostpris 9,65 pr aksje. Følgende aksjonærer eier mer enn 1 % av aksjene pr 31.12: Augura Life Ireland Ltd aksjer 5,54 % Otium AS aksjer 2,25 % Øvrige aksjonærer eier mindre enn 1 %. Note 7 Skatt Beløp i NOK 1000 Årets skattekostnad Betalbare skatter Norge Betalbare skatter utlandet Sum betalbare skatter Endring i utsatt skatt Norge - - Endring i utsatt skatt utlandet Andre endringer og omregningsdifferanser utsatt skatt Sum endring utsatt skatt Sum skattekostnad Årets skattegrunnlag Resultat før skatt Permanente forskjeller Endr midl forskjeller Fremførbart underskudd Underskudd som ikke benyttes i regnskapsåret Årets skattegrunnlag Årsrapport 2013, Boligutleie Holding IV AS 13

14 Skatteøkende/(-reduserende) midlertidige forskjeller Eiendommer Øvrige midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag beregning utsatt skatt Nedvurdering av utsatt skattefordel Balanseførte midlertidige forskjeller Netto utsatt skatt / (-) utsatt skattefordel Netto utsatt skatt Sverige Utsatt skatt Tyskland Utsatt skatt Netto utsatt skattefordel Sverige Utsatt skattefordel Tyskland Utsatt skattefordel Utsatt skatt for svenske selskap er utlignet mellom selskapene på grunn av muligheter for utligning av utsatt skatt mot utsatt skattefordel. Utsatt skatt for tyske selskap er behandlet netto per selskap da tilsvarende muligheter for utligning ikke eksisterer. Utsatt skattefordel er ikke balanseført der det ikke er sannsynlighetsovervekt for at fordelen kan utnyttes. Skatteprosent for 2013 er i Norge er 28 %, i Tyskland 15,825 % og i Sverige 22 %. Avstemming av selskapets skatteprosent % skatt av resultat før skatt Skatteeffekt permanente forskjeller Endr i nedvurdering av midl forskj knyttet til underskudd Beregnet skattekostnad - - Effektiv skattesats 1 ) 0 % 0 % 1 Skattekostnad i forhold til resultat før skatt. Note 8 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. har ingen ansatte og er derfor ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Beløp i NOK 1000 Honorar til styret Styrehonorar Honorar til revisor Lovpålagt revisjon Konsulenttjenester Sum Beløpene er inklusiv merverdiavgift. 14 Årsrapport 2013, Boligutleie Holding IV AS

15 Note 9 Poster som er slått sammen i regnskapet Beløp i NOK 1000 Andre driftskostnader Reparasjon- og vedlikeholdskostnader Oppvarming Vann Elektrisitet Renovasjon Kjøpte tjenester Forsikring Forretningsførsel og eiendomsforvaltning Forvaltningskostnader Eiendomsskatt Tap ved salg av eiendom Øvrige kostnader Sum andre driftskostnader Finansinntekter Annen renteinntekt Valutagevinst Annen finansinntekt Resultatandel fra tilknyttet selskap Sum finansinntekter Finanskostnader Rentekostnader fra foretak i samme konsern Annen rentekostnad Valutatap Annen finanskostnad 1 ) Nedskrivning aksjer i datterselskap Resultatandel fra tilknyttet selskap Sum finanskostnader ) Beløpet inkluderer TNOK i refinansieringshonorar til Obligo Real Estate AS, ref note 11. Annen kortsiktig gjeld Forskuddsbetalte leieinntekter Påløpte kostnader Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Årsrapport 2013, Boligutleie Holding IV AS 15

16 Note 10 Salg av eiendom Det er i løpet av 2013 solgt 309 leiligheter i Stadtholdendorf, Tyskland. Salget gir et netto tap for konsernet på TNOK Note 11 Honorarer til løpende forvaltning og refinansiering For 2013 har Boligutleie Holding IV AS avtale om løpende forvaltning med Obligo Real Estate AS og Obligo Investment Management AS. For disse tjenestene har konsernet blitt belastet med et forvaltningshonorar, honoraret utgjorde TNOK for Honoraret er kostnadsført under forvaltningskostnader, ref note 9. Med virkning fra har Boligutleie Holding IV AS inngått en avtale om refinansieringstjenester som et tillegg til forvaltningsavtalen med Obligo Real Estate AS. Fast årlig honorar er TNOK Ved refinansiering belastes respektive selskap med et suksess honorar på 0,40 % av oppnådd finansieringsbeløp. For regnskapsåret 2013 er det kostnadsført totalt TNOK Note 12 Leieinntekter s inntekter består av leieinntekter ved utleie av boligeiendom i Tyskland. Note 13 Finansielle instrumenter Beløp i NOK 1000 Rentederivater Selskapet har som strategi å sikre opp mot 100 % av rentebærende gjeld ved gjennomføring av investeringer. Låneavtalene inngås primært som med flytende lånebetingelse, men långiver vil normalt kreve inngåelse av en separat derivatkontrakt tilsvarende hovedstol som sikrer fastrente. Finanskostnadene er presentert netto. Verdien av rentederivatene balanseføres ikke ihht. god regnskapsskikk i Norge. Verdiendringer er således heller ikke ført over selskapets resultat. Under følger en oversikt over selskapets rentederivater pr Portefølje Bank Hovedstol Valuta Fastrente sats Startdato Sluttdato Urealisert gevinst / (-) tap pr Obelix Deutsche Pfandbriefbank EUR 4,59 % Obelix Deutsche Pfandbriefbank EUR 4,70 % Obelix Deutsche Pfandbriefbank EUR 4,75 % Dresden DG Hyp EUR 1,25 % Bad Kissingen Deutsche Pfandbriefbank EUR 4,50 % Max Frisch (30 %) Deutsche Pfandbriefbank EUR 3,96 % Sum urealisert gevinst / (-) tap EUR Sum urealisert gevinst / (-) tap NOK Note 14 Bankinnskudd s bankkonti fordeler seg på følgende valuta: TSEK TEUR TNOK Bankinnskudd i SEK Bankinnskudd i EUR Bankinnskudd i NOK Totalt har ingen bundne bankmidler. 16 Årsrapport 2013, Boligutleie Holding IV AS

17 Note 15 Nedskrivninger Beløp i NOK Selskapet har vurdert bokført verdi av sine investeringer i fast eiendom pr 31.12, og foretatt nedskrivninger og reversering av tidligere nedskrivninger. Vurdering av eiendomsverdiene er basert på takster innhentet av uavhengig tredje part i januar Takster innhentes halvårlig for alle eiendomsinvesteringene i selskapet. Med bakgrunn i disse takstene har selskapet pr foretatt følgende reversering av tidligere nedskrivninger: Portefølje / selskap Bokført verdi før årets nedskrivning Nedskrivning Reverserte nedskrivninger Ny bokført verdi Verditakst EUR Obelix, Bartol Obelix, Zidal Obelix, Sivaka Obelix, Certram Bad Kissingen Nidda Tomt AB Totalt netto nedskrevet balanseverdi Omregningsdifferanse Nedskrivning over resultat Netto reversert nedskrivning over resultat Note 16 Andre forhold knyttet til skatt I forbindelse med bokettersyn fra skatteetaten har selskapet mottatt vedtak om endring av ligning for 2006 og Vedtaket er knyttet til skattemessig behandling av emisjonskostnader, skatteetaten hevder at kostnadene ikke er fradragsberettiget for selskapet. Endring av ligning vil påvirke betalbar skatt for inntektsåret 2006 og 2007 med MNOK 10,2 inkludert tilleggsskatt, og renter med MNOK 1,2. Kravene er betalt og regnskapsmessig kostnadsført i Selskapet og dens juridiske rådgivere er ikke enig i skatteetatens vurdering, og vil påklage vedtaket. Selskapet er kjent med at det foreligger en tilsvarende sak som er behandlet i Tingretten hvor skatteetaten fikk medhold. Saken er anket og skal behandles i Lagmannsretten. Endelig utfall i denne saken vil skape presedens for Boligutleie Holding IV AS. Note 17 Andre forhold Hyresfastigheter Holding IV Vit AB (publ) Boligutleie Holding IV AS eier Hyresbostäder i Sverige IV Vit AB sammen med det svenske søsterselskapet Hyresfastigheter Holding IV Vit AB (publ). Alle investeringene som foretas i Boligutleie Holding IV AS gjøres sammen med Hyresfastigheter Holding IV Vit AB (publ) gjennom det felles eide datterselskapet. Selskapene har identiske investeringsmandater og styresammensetning. Årsrapport 2013, Boligutleie Holding IV AS 17

18 18 Årsrapport 2013, Boligutleie Holding IV AS

19 Årsrapport 2013, Boligutleie Holding IV AS 19

20 Boligutleie Holding IV AS C/O Obligo Investment Management Bolette Brygge 1 NO-0252 Oslo SSD/

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...18

Detaljer

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...17

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Eiendom Utbetaling 2008 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Umeå

Detaljer

Årsrapport 2012 Boligutleie Holding III AS

Årsrapport 2012 Boligutleie Holding III AS Årsrapport 2012 Boligutleie Holding III AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Boligutleie Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Umeå... 11 Kiel...

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding I AS

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding I AS Årsrapport 2010 Etatbygg Holding I AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Etatbygg Holding I AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Abel Meyersgt. 10... 10 Søebergkvartalet...

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS

Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS Innhold Hovedpunkter 2011... 5 Oversikt over Etatbygg Holding I AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Abel Meyersgt. 10... 10 Søebergkvartalet...

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS

NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2007 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper i

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no ÅRSRAPPORT 2014 www.hathon.no ET GODT ÅR FOR HATHON 2 INNHOLD Forord Eiendomsportefølje Ledelse Årsberetning Regnskap Revisors beretning 4 6 12 14 19 42 Forside: Weidekamps gade 12-16, København. Denne

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2005 Storebrand a rsrapport.indd 1 18-05-06 16:37:03 2 Årsrapport 2005 - Storebrand Eiendomsfond AS Daglig leder har ordet Gjennom hele 2005 var markedet

Detaljer

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding III AS

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding III AS Årsrapport 2010 Etatbygg Holding III AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Etatbygg Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Sverresgate... 11 Triangelgården...

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Styrets beretning og konsernregnskap........... 3 Noter konsern...........................

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Nordic Property AS (Selskapet) ble stiftet 20. juni 2006, og 2010 var selskapets fjerde

Detaljer

Realkapital European Opportunity Invest status per 31. desember 2014

Realkapital European Opportunity Invest status per 31. desember 2014 Oslo, 20. april 2015 Realkapital European Opportunity Invest status per 31. desember 2014 Dette skrivet er en oppdatering for Realkapital European Opportunity Invest AS for 2014, samt status for de fire

Detaljer

PRE I. Årsrapport 2011. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer 889 059 842

PRE I. Årsrapport 2011. SR EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer 889 059 842 PRE I 11 Årsrapport 2011 SR EiendomsInvest Tyskland I AS Organisasjonsnummer 889 059 842 SR EiendomsInvest Tyskland I AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall for 2010 2014. 3 Årsberetning 2014. 7 Resultatregnskap 01.01 31.12.14 konsern. 8 Eiendeler 31.12.14 konsern

Innhold. 3 Hovedtall for 2010 2014. 3 Årsberetning 2014. 7 Resultatregnskap 01.01 31.12.14 konsern. 8 Eiendeler 31.12.14 konsern Årsrapport 2014 Innhold 3 Hovedtall for 2010 2014 3 Årsberetning 2014 7 Resultatregnskap 01.01 31.12.14 konsern 8 Eiendeler 31.12.14 konsern 9 Egenkapital og Gjeld 31.12.14 10 Kontantstrømoppstilling 01.01

Detaljer