Årsrapport 2014 Boligutleie Holding II AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 Boligutleie Holding II AS"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Boligutleie Holding II AS

2 Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...17

3 Årsberetning 2014 Boligutleie Holding II AS Selskapets virksomhet Boligutleie Holding II AS (BUH II) ble stiftet i 2002, men selskapets operative virksomhet startet først i Selskapet har som formål å investere i utleieboliger med sentral beliggenhet (befolkning, kommunikasjon) i Norden. Selskapet hadde gjennom det svenske datterselskapet Hyresbostäder i Sverige II AB (HBS II) opprinnelig investert i syv eiendomsporteføljer i Sverige og var fullinvestert i Selskapet solgte HBS II med alle eiendomsporteføljene og forvaltningsorganisasjonen Graflunds til det svenske børsnoterte eiendomsselskapet D. Carnegie & Co AB (D. Carnegie) den 4. juli Per 31. desember 2014 hadde Boligutleie Holding II AS aksjonærer. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Vesentlige hendelser i regnskapsåret Den 26. juni 2014 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i BUH II der det ble besluttet å gjennomføre transaksjonen beskrevet nedenfor og å endre investeringsmandatet. Transaksjonen ble gjennomført via et nytt selskap, Svensk Bolig Holding AB, som eies av BUH II og det svenske søsterselskapet Hyresfastigheter Holding II AB. Verdien på eiendommene i transaksjonen med D. Carnegie var på SEK millioner. Etter justeringer for andre eiendeler og gjeld i balansen, samt en justering for latent skatt, ble den totale salgssummen for aksjene i HBS II på SEK millioner. Oppgjøret ble fordelt på følgende måte; 34,9 prosent kontanter som utgjorde SEK millioner. Dette kontantoppgjøret medførte en ekstraordinær utbetaling fra BUH II på NOK 5,50 per aksje i september ,9 prosent aksjer i D. Carnegie som utgjorde SEK millioner 26,9 prosent rentebærende konvertible obligasjoner som utgjorde SEK millioner 5,3 prosent rentebærende selgerkreditt som utgjorde SEK 200 millioner D. Carnegie er et svensk børsnotert eiendomsselskap som er notert på NASDAQ OMX First North i Stockholm. Selskapets boligportefølje er verdsatt til cirka SEK 10 milliarder med en gjeldsgrad på cirka 57 prosent per 30. september Porteføljen er fordelt på cirka leiligheter med et totalt areal på cirka 1 million kvadratmeter, og cirka SEK 1 milliard i årlige leieinntekter. Eiendommene er hovedsakelig lokalisert i Stor-Stockholmsregionen, og har ingen ledighet utover leiligheter som er under renovering. Dette gir en forutsigbar og stabil kontantstrøm fra driften. BUH II sitt nye investeringsmandat er å investere, direkte eller indirekte i det svenske eiendomsmarkedet. Investeringene skal fortrinnsvis gjøres i boligeiendommer med en mindre andel naturlig tilhørende kommersielle lokaler i Stockholmsregionen og Mälardalen og andre sentrale områder med sterk demografi. BUH II har ikke en definert levetid. BUH II vil legge til rette for at aksjonærene fortsatt kan eie aksjene i BUH II videre og derved være eksponert mot D. Carnegie, og at de får tilbud om å innløse aksjene i selskapet. Dette vil være basert på periodevise registreringer av interessen for innløsning av aksjer. Selskapet vil søke å realisere aksjer eller konvertible lån utstedt av D. Carnegie, slik at BUH II får kontanter til å kjøpe tilbake aksjer fra aksjonærene som ønsker innløsning. Som et ledd i forberedelsene til lansering av innløsningsprogrammet solgte BUH II, sammen med sitt svenske søsterselskap Hyresfastigheter Holding II AB, aksjer i D. Carnegie til en kurs på 43,50 svenske kroner den 18. desember Salgsvederlaget på cirka 250 millioner svenske kroner utgjorde cirka 20 prosent av selskapets aksjer i D. Carnegie. Hendelser etter balansedagen Selskapet lanserte i første kvartal 2015 første del av innløsningsprogrammet hvor selskapet gjennomførte tilbakekjøp av aksjer for totalt NOK 250 millioner. Selskapet planlegger ytterligere tilbakekjøp i tiden fremover. Redegjørelse for årsregnskapet s driftsinntekter utgjorde i 2014 TNOK s resultat ble TNOK mens det for 2013 var TNOK Dette skyldes i all hovedsak salg av datterselskapet HBS II og samtlige eiendomsporteføljer. Regnskapsmessig gevinst fra salget ble TNOK s likviditetsbeholdning var TNOK pr. 31. desember Tilsvarende tall pr. 31. desember 2013 var TNOK Totalkapitalen ved utgangen av året var TNOK mot TNOK i Egenkapitalandelen pr. 31. desember 2014 var 81 % mot 32 % pr. 31. desember har i løpet av året hatt en samlet negativ kontantstrøm på TNOK Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er negativ med TNOK på grunn av utbetalinger til aksjonærene og til minoritet. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter er positiv med TNOK som følge av kontantoppgjøret ved salg av eiendommene samt salg av aksjer i D. Carnegie. Den operasjonelle kontantstrøm er TNOK Tilsvarende tall for 2013 var TNOK Årsrapport 2014, Boligutleie Holding II AS 3

4 Fremtidig utvikling s inntekter vil hovedsakelig bestå av renteinntekter fra selskapets lån til D. Carnegie. Selskapets investering i D. Carnegie gir eksponering mot boligeiendommer hvor ledigheten er tilnærmet null, og hvor leieinntektene til stor del er regulerte. Dette gir stabile leieinntekter i den underliggende investeringen, men det forventes likevel ikke at D. Carnegie betaler utbytte de nærmeste årene. Kostnadene i BUH II er relatert til forvaltningskostnader og administrasjonskostnader i konsernet. Disse forventes å være stabile. har ikke gjeld. Selskapets verdiutvikling vil hovedsakelig avhenge av verdiutviklingen til D. Carnegie. Finansiell risiko s investeringer er i svenske kroner, og selskapets egenkapital er følgelig utsatt for valutasvingninger i forholdet NOK/SEK. Det er ved utgangen av regnskapsåret inngått valutasikringskontrakter for å redusere denne eksponeringen. Arbeidsmiljø og personale Etter salget til D. Carnegie har hverken morselskapet eller konsernet ansatte. Selskapets styremedlemmer er menn. Miljørapportering s virksomhet forurenser i svært begrenset grad det ytre miljø. Forskning og utvikling har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i regnskapsåret. Årsresultat og disponeringer s årsresultat ble TNOK Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Boligutleie Holding II AS: Beløp i NOK Overført fra annen egenkapital Totalt disponert er eksponert mot utvikling i eiendomsverdier og den generelle økonomiske utvikling i de markeder hvor konsernet har investeringer. D. Carnegie er et børsnotert selskap og BUH II vil derved indirekte være eksponert for volatilitet i aksjen. Oslo, 14. april 2015 Terje Nesbakken Styreformann Christer Wennersten Styremedlem Lars Walen Styremedlem 4 Årsrapport 2014, Boligutleie Holding II AS

5 Resultatregnskap Beløp i NOK 1000 Note DRIFTSINNTEKTER - - Leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Lønnskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader 13, Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader 13, Netto finansposter RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ÅRSRESULTAT Herav minoriteter Opplysninger om avsetninger til: Utbytte Annen EK Sum disponert Årsrapport 2014, Boligutleie Holding II AS 5

6 Eiendeler Beløp i NOK 1000 Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler - - Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Langsiktige fordringer på konsernselskap Andre langsiktige fordringer Investeringer i datterselskap Aksjer i andre selskap Obligasjoner Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer - - Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årsrapport 2014, Boligutleie Holding II AS

7 Egenkapital og gjeld Beløp i NOK 1000 Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 2, Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Utbytte Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Gjeld til konsernselskaper Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 14. april 2015 Terje Nesbakken Styreformann Christer Wennersten Styremedlem Lars Walen Styremedlem Årsrapport 2014, Boligutleie Holding II AS 7

8 Kontantstrømoppstilling Beløp i NOK Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt Betalt skatt Tap / gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler Tap / gevinst ved salg av driftsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Endring i kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Effekt av valutakursendringer Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - - Innbetaling ved salg av aksjer og andeler Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler Innbetaling ved tilbakebetaling av kapital Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig og langsiktig gjeld Innbetaling fra minoritet Utbetaling til minoritet Tilbakebetaling til aksjonærene / utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Salg beholdning kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i likvider i året Bankinnskudd per Bankinnskudd per Årsrapport 2014, Boligutleie Holding II AS

9 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Ved omregning av utenlandske datterselskap er valutakurs ved regnskapsårets slutt benyttet for balanseposter og gjennomsnittskurs for poster i resultatregnskapet. Datterselskap Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Leieinntekter Leieinntekter inntektsføres i takt med levering av ytelsene. Forskuddsbetalt leie balanseføres som kortsiktig gjeld. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Langsiktige investeringer i andre selskaper Langsiktige investeringer i aksjer og andeler (vurdert som anleggsmidler), som ikke er datterselskaper eller tilknyttede selskaper, vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Inntekter og kostnader i utenlandsk valuta er bokført til gjennomsnittskurs for regnskapsperioden. Valutagevinster- og tap er resultatført som finansposter. Omregningsdifferanser i konsernet er bokført mot egenkapitalen. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er i morselskapet beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt er nåverdiberegnet i merverdianalysene som gjennomføres ved oppkjøp. Dette innebærer at nominell utsatt skatt i konsernregnskapet er neddiskontert og balanseført til 35 % av nominell utsatt skatt beregnet på grunnlag av forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Årsrapport 2014, Boligutleie Holding II AS 9

10 Noter Note 1 Vesentlige hendelser i regnskapsåret Pr 4. juli har konsernet solgt hele sin operative virksomhet ved at morselskapet har solgt aksjene i datterselskapet Hyresbostäder i Sverige II AB (HBS II) til det svenske børsnoterte eiendomsselskapet D. Carnegie &Co. AB. Gjennomføring av transaksjonen ble godkjent av ekstraordinær generalforsamling 26. juni Transaksjonen ble gjennomført via et nytt selskap, Svensk Bolig Holding AB (SBH), som eies av BUH II og det svenske søsterselskapet Hyresfastigheter Holding II AB (HFH II). Verdien på eiendommene i transaksjonen var MSEK Etter justeringer for andre eiendeler og gjeld, samt latent skatt, ble total salgssum for aksjene i HBS II MSEK BUH II sin andel utgjorde MSEK Det totale oppgjøret ble fordelt på følgende måte: - 34,9 prosent i kontanter, som utgjorde MSEK ,9 prosent i aksjer i D. Carnegie, som utgjorde MSEK ,9 prosent i rentebærende konvertibel obligasjoner, som utgjorde MSEK ,3 prosent i rentebærende selgerkreditt, som utgjorde MSEK 200 Valutakurs NOK / SEK på transaksjonstidspunktet var 90,32. Salget gir en netto gevinst på TNOK for morselskapet og TNOK for konsernet. Note 2 Egenkapital Beløp i NOK 1000 Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Utbytte Egenkapital pr Sum Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritet Sum Egenkapital pr Tilbakebetaling til minoritet Innbetaling fra minoritet Omregningsdifferanser Årets resultat Oppløsning av min.interesser ved salg av datterselskap Utbytte Egenkapital pr Årsrapport 2014, Boligutleie Holding II AS

11 Note 3 Varige driftsmidler Beløp i NOK 1000 Varige driftsmidler Tomter/bygninger og annen eiendom Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost pr Omregningsdifferanser av saldo 1.1 pr Justert anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Omregningsdifferanser Anskaffelseskost pr Av og nedskrivninger pr Omregningsdifferanser av saldo pr Justert av og nedskrivning pr Avgang akk avskrivninger Årets avskrivninger Omregningsdifferanser Akk avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets netto nedskrivninger Årets avskrivninger Alle varige driftsmidler ble solgt 4.7, og omregningsdifferanser er beregnet ut fra kurs 4.7 mot henholdsvis 1.1 og gjennomsnittskurs for første halvår. Note 4 Datterselskap Beløp i NOK 1000 Selskapets navn Land Ervervet Eierandel Resultat Egenkapital Svensk Bolig Holding AB Sverige ,74 % Datterselskapet Svensk Bolig Holding AB, Stockholm, har pr en aksjekapital på TSEK 50 bestående av aksjer til pålydende SEK 1. Investeringen er i regnskapet vurdert etter kostmetoden og balanseført til TNOK Note 5 Langsiktige aksjer i andre selskap Beløp i NOK 1000 Aksjer Antall aksjer Bokført verdi Markedverdi D. Carnegie & Co AB Kostpris på aksjene var TSEK Aksjene er vurdert som en langsiktig investering, og er pr nedskrevet med TSEK til TSEK , som tilsvarer børskurs pr Beløpene er omregnet til NOK i konsernet, og nedskrivningen utgjør TNOK Årsrapport 2014, Boligutleie Holding II AS 11

12 Note 6 Obligasjoner Beløp i NOK 1000 Konvertible obligasjoner Valuta Pålydende Rentesats Utløpsdato Konverteringskurs D. Carnegie & Co AB TSEK % ,90 D. Carnegie & Co AB TSEK % ,50 D. Carnegie & Co AB TSEK % ,00 Obligasjonene er bokført til pålydende i regnskapet pr med balansedagens valutakurs, totalt TNOK Note 7 Fordringer og gjeld til selskap i samme konsern Beløp i NOK 1000 Fordringer til konsernselskap Gjeld til konsernselskap Konsernmellomværende Hyresbostäder i Sverige II AB Svensk Bolig Holding AB Sum Note 8 Andre fordringer og konsernet Selskapet hadde pr TNOK innestående på klientkonto hos ABG Sundal Collier. I forbindelse med salget av HBS II har konsernet en selgerkreditt mot D. Carnegie & Co AB på TSEK Selgerkreditten renteberegnes med 3 %. TSEK forfaller til betaling i 2015 og er oppført som kortsiktig fordring sammen med påløpte renter. Resterende beløp forfaller i 2016 og 2017 og er oppført som langsiktig fordring i regnskapet. Note 9 Gjeld Beløp i NOK 1000 Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Sum Note 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon s aksjekapital består av aksjer pålydende NOK 0,01. Selskapet eier ingen egne aksjer. Alle aksjer har lik stemmerett. Følgende aksjonærer eier mer enn 1 % av aksjene pr 31.12: Antall aksjer Piren Holding AS ,40 % Øvrige aksjonærer eier mindre enn 1 %. Prosent Følgende styremedlemmer eier aksjer i selskapet: Lars Walen ,64 % 12 Årsrapport 2014, Boligutleie Holding II AS

13 Note 11 Skatt Beløp i NOK Betalbare skatter Norge Betalbare skatter utlandet Sum betalbare skatter Korreksjon av tidligere års skatt Beregnet skatt solgt virksomhet Sum andre endringer Endring i utsatt skatt Norge Endring i utsatt skatt utlandet ved salg Sum endring utsatt skatt Sum skattekostnad Skatt i % av ordinært resultat før skattekostnad og minoriteter 1 % -6 % 2 % -57 % Årets skattegrunnlag Resultat før skatt Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Fremførbart underskudd Underskudd som ikke kan benyttes i året Årets skattegrunnlag Skatteøkende/(-reduserende) midlertidige forskjeller Eiendommer Kortsiktig gjeld Øvrige midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag beregning utsatt skatt Nedvurdering av grunnlag for utsatt skattefordel Balanseførte midlertidige forskjeller Utsatt skatt Eiendommer Utsatt skatt 12 % Netto utsatt skatt herav utsatt skattefordel herav utsatt skatt Utsatt skattefordel er ikke balanseført der det ikke er sannsynlighetsovervekt for at hele fordelen kan utnyttes. Årsrapport 2014, Boligutleie Holding II AS 13

14 Avstemming av selskapets skatteprosent % skatt av resultat før skatt Skatteeffekt permanente forskjeller Nedvurdering av utsatt skattefordel Beregnet skattekostnad - - Effektiv skattesats *) 0 % 0 % * Skattekostnad i forhold til resultat før skatt Den tidligere omtalte skattesaken en endelig avklart. Saken ble behandlet i Lagmannsretten i 2014, med samme resultat som fra Oslo Tingrett i 2013, hvor selskapet ikke fikk medhold. Saken ble avvist av Høyesterett, og dommen er rettskraftig og kan ikke påklages ytterligere. Endring i beregnet betalbar skatt, renter og tilleggsskatt er kostnadsført og betalt tidligere år, og har ingen direkte effekt på årets regnskap. Fremførbart skattemessig underskudd pr for morselskapet ble ved ligningen av selskapet for 2013 korrigert fra MNOK 246,5 til MNOK 54,2 knyttet til denne saken. Note 12 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Beløp i NOK 1000 Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Det er ingen ansatt i morselskapet eller konsernet ved utgangen av året. Frem til har det i gjennomsnitt vært 92 årsverk i konsernet. Det er ikke ansatt daglig leder i selskapet, og det er således ikke utbetalt lønn eller andre godtgjørelser til daglig leder. er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Honorar til styret Styrehonorar Honorar til revisor Lovpålagt revisjon Skatterådgivning Andre tjenester Sum Beløpene er eksklusiv merverdiavgift. 14 Årsrapport 2014, Boligutleie Holding II AS

15 Note 13 Poster som er slått sammen i regnskapet Beløp i NOK 1000 Andre driftskostnader Reparasjon- og vedlikeholdskostnader Oppvarming Vann Elektrisitet Reparasjon av skader (netto etter forsikringsoppgjør) Renovasjon Kjøpte tjenester Forsikring Forretningsførsel og eiendomsforvaltning Forvaltningskostnader, ref note Eiendomsskatt Øvrige kostnader 1) Sum andre driftskostnader Inkluderer kostnader som direkte eller indirekte er knyttet opp mot salget av Hyresbostäder i Sverige II AB. Finansinntekter Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Valutagevinst Sum finansinntekter Finanskostnader Rentekostnader fra foretak i samme konsern Annen rentekostnad Valutatap Tap ved salg av aksjer Nedskrivning av aksjer Annen finanskostnad 1) Sum finanskostnader Beløpet inkluderer TNOK 462 i refinansieringshonorar til Obligo Real Estate AS, ref note 14. Annen kortsiktig gjeld Forskuddsbetalte leieinntekter Påløpte kostnader Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Årsrapport 2014, Boligutleie Holding II AS 15

16 Note 14 Honorarer til løpende forvaltning og finansiering For 2014 har Boligutleie Holding II AS hatt avtale om løpende forvaltning med Obligo Real Estate AS og Obligo Investment Management AS. For disse tjenestene har konsernet blitt belastet med et forvaltningshonorar, honoraret utgjorde totalt TNOK inkl mva. Honoraret er kostnadsført under forvaltningskostnader, ref note 13. Etter salget av Hyresbostäder i Sverige II AB beregnes og belastes forvaltningshonorar i morselskapet i henhold til nytt investeringsmandat. Årlig forvaltningshonorar til Obligo Investment Management AS og Obligo Real Estate AS er på 0,6 % av verdijustert egenkapital. Honoraret beregnes kvartalsvis basert på siste tilgjengelige verdijusterte egenkapital. For 2014 er det kostnadsført TNOK i morselskapet. Med virkning fra har Boligutleie Holding II AS inngått en avtale om refinansieringstjenester som et tillegg til forvaltningsavtalen med Obligo Real Estate AS. Fast årlig honorar er TNOK 928. Ved refinansiering belastes respektive selskap med et suksess honorar på 0,40 % av oppnådd finansieringsbeløp. For regnskapsåret 2014 er det kostnadsført totalt TNOK 462, for perioden , ref note 13. Note 15 Finansiell markedsrisiko Beløp i NOK Selskapet benytter seg av finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko. Valutarisiko Utvikling i valutakurser innebærer både direkte og indirekte en økonomisk risiko for morselskapet. s inntekter og gjeld er i SEK og dermed ikke utsatt for valutarisiko. Selskapets egenkapital er utsatt for valutasvingninger i forholdet NOK/SEK. Selskapet har inngått valutasikringskontrakter for å redusere denne risikoen. Valutaderivater Valutasikringen gjøres med valutaterminer (salg av valuta med oppgjør på fremtidig dato). Verdien av valutaderivatene balanseføres ikke ihht. god regnskapsskikk i Norge. Resultateffekten hensyntas ved forfall. Under følger en oversikt over selskapets valutaderivater pr Motpart Valuta Beløp Valutakurs Forfallsdato Urealisert gevinst/ (-) tap pr 31. desember ABG Sundal Collier SEK , Sum urealisert gevinst/ (-)tap NOK 488 Note 16 Bankinnskudd s bankkonti fordeler seg på følgende valuta: TSEK TNOK TSEK TNOK Bankinnskudd i SEK Bankinnskudd i NOK Totalt har ingen bundne bankmidler. Note 17 Andre forhold Hyresfastigheter Holding II Blå AB (publ) Boligutleie Holding II AS eier Svensk Bolig Holding AB sammen med det svenske søsterselskapet Hyresfastigheter Holding II Blå AB (publ). Selskapene har identisk styresammensetning og investeringsmandat. 16 Årsrapport 2014, Boligutleie Holding II AS

17 Årsrapport 2014, Boligutleie Holding II AS 17

18 18 Årsrapport 2014, Boligutleie Holding II AS

19 Årsrapport 2014, Boligutleie Holding II AS 19

20 Boligutleie Holding II AS C/O Obligo Investment Management Bolette Brygge 1 NO-0252 Oslo Heads&Tales KF

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...17

Detaljer

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...18

Detaljer

Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS

Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...18

Detaljer

Årsrapport 2014 Boligutleie Holding III AS

Årsrapport 2014 Boligutleie Holding III AS Årsrapport 2014 Boligutleie Holding III AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...7 Eiendeler...8 Egenkapital og gjeld...9 Kontantstrømoppstilling...10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter...12 Revisjonsberetning...21

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Eiendom Utbetaling 2008 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Umeå

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS

NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2007 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper i

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsrapport 2012 Boligutleie Holding III AS

Årsrapport 2012 Boligutleie Holding III AS Årsrapport 2012 Boligutleie Holding III AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Boligutleie Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Umeå... 11 Kiel...

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Saknr. 16/14 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.3.2014

Saknr. 16/14 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.3.2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 16/14 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr Fagavd. Drammen KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.3.2014 SAK 16/14 PAPIRBREDDEN EIENDOM AS GENERALFORSAMLING Innstilling til:

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding I AS

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding I AS Årsrapport 2010 Etatbygg Holding I AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Etatbygg Holding I AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Abel Meyersgt. 10... 10 Søebergkvartalet...

Detaljer

Prime Office Germany AS. Årsrapport 2010

Prime Office Germany AS. Årsrapport 2010 Prime Office Germany AS Årsrapport 2010 Prime Office Germany AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Prime Office Germany AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no ÅRSRAPPORT 2014 www.hathon.no ET GODT ÅR FOR HATHON 2 INNHOLD Forord Eiendomsportefølje Ledelse Årsberetning Regnskap Revisors beretning 4 6 12 14 19 42 Forside: Weidekamps gade 12-16, København. Denne

Detaljer

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding III AS

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding III AS Årsrapport 2010 Etatbygg Holding III AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Etatbygg Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Sverresgate... 11 Triangelgården...

Detaljer

Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual

Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual I Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall Årsberetning 2000 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS

Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS Innhold Hovedpunkter 2011... 5 Oversikt over Etatbygg Holding I AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Abel Meyersgt. 10... 10 Søebergkvartalet...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CAMO AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CAMO AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CAMO AS Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i CAMO AS Sted: CAMO AS sine lokaler i Nedre Vollgate 8, Oslo Dato: Onsdag 2. mai 2012 Kl.: 13.00

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2005 Storebrand a rsrapport.indd 1 18-05-06 16:37:03 2 Årsrapport 2005 - Storebrand Eiendomsfond AS Daglig leder har ordet Gjennom hele 2005 var markedet

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN 2013 2014 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2014 2013 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 0 0 1 Kraftinntekter 1 414 176

Detaljer