Kurs for Minoritetsspråklig Ressursnettverk (MiR) Prosjektleder: Whyn Lam

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs for Minoritetsspråklig Ressursnettverk (MiR) Prosjektleder: Whyn Lam"

Transkript

1 Kurs for Minoritetsspråklig Ressursnettverk (MiR) Prosjektleder: Whyn Lam 1

2 Hva er FUG? 2 Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) er et nasjonalt utvalg for og med barn i grunnskolen. FUG er et rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker som angår samarbeidet mellom hjem og skole. FUG driver utadrettet virksomhet overfor foreldre med barn i grunnskolen og ivaretar foreldrenes interesser i skolesammenheng. FUG ble opprettet i 1976 og er lovhjemlet i opplæringsloven FUG oppnevnes av Kongen i statsråd for perioder på fire år og består av leder, nestleder, 5 medlemmer og to varamedlemmer. Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og har barn i grunnskolen. Medlemmene skal ha arbeidet aktivt som foreldrerepresentanter på skole- eller kommunenivå. FUGs sekretariat består av fire heltidsansatte og holder til i kontorer i Møllergata 9 i Oslo sentrum.

3 Lovverk Det finnes en del lovverk som oppmuntrer og pålegger skolene til hjemskole samarbeid. I opplæringsloven står det at FUG ( 20) skal arbeide for et godt samarbeid mellom skole og hjem, og skal ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng. I barneloven 30 står det at foreldrene har hovedansvar for barns oppdragelse og derfor har medansvar i skolen. I Lærerplan for den 10-årige Grunnskolen (L97) står det blant annet at God kommunikasjon og kontakt mellom lærarane og foreldra til elevar frå språklege og kulturelle minoritetar er særleg viktig for samarbeidet heim-skole og for opplæringa av den enkelte eleven. Ein føresetnad for eit godt samarbeid er god kommunikasjon. Då er det første kravet at heimen får god informasjon. Foreldra/dei føresette må vite korleis opplæringa er lagd opp, kva elevane skal møte på dei ulike stega, og kva for arbeidsmåtar som skal brukast. Skulen må be om råd og informasjon om situasjonen til elevane, også utanfor skulen når det har noko å seie for opplæringa. 3

4 Stortingsmelding nr. 14. Om foreldremedverknad i skolen, kap 7.3: minoritetsforeldr. forhold til skolen. 4. ein må styrkje kontakten mellom skolen og foreldra, og at det bør arbeidast vidare med å utvikle kontaktformer med foreldra, slik at dei kan bli aktive støttespelarar for skolegangen til barna. Departementet vil ta initiativ til å arbeide ut informasjon om viktige sider ved det norske skolesystemet for nokre store grupper språklege minoritetar. Det vil bli lagt vekt på å forklare kvifor skolen gjer det han gjer, og kvifor foreldra skal verte involvert. Det må skrivast i eit språk og i ei form som kan vere mest mogeleg lett å kjenne att ut frå den bakgrunnen foreldra har. Det er ønskjeleg også å prøve ut andre informasjonsmåtar enn skriftleg informasjon. I første omgang er målgruppa foreldre med barn som tek til på skolen. Overfor alle foreldre, og kanskje spesielt foreldre frå språklege minoritetar, er det viktig å vise kva som skjer i skolen og i klasserommet. Kommunane blir oppmoda om å setje i gang med ulike utviklingsprosjekt for å få til eit betre samarbeid mellom skolen og foreldre frå språklege minoritetar. Departementet vil leggje vekt på å få til prosjekt i kommunar som er i ulike situasjonar, frå å ha ein svært stor del frå språklege minoritetar til å ha berre nokre få språklege minoritetar i skolemiljøet.

5 5 LÆRINGSPLAKATEN 1. Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre 2. Stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet 3. Stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning 4. Stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse 5. Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid 6. Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter 7. Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse 8. Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge 9. Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring 10.Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen 11.Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfull måte

6 Prosjektmål Foreldre med minoritetsbakgrunn skal få økt trygghet og styrke i sin rolle som foreldre, veiledere og ressurser for sine barn slik at barna kan fungere godt i et flerkulturelt samfunn. 6

7 Prosjektets oppbygging Gamle prosjektkommuner: Rælingen, Oslo, Drammen, Bærum, Fredrikstad skal føre videre sine erfaringer Tre nye prosjektkommuner: Bodø, Bergen og Skedsmo Dypdykk i Fredrikstad kommune Barnehage Skole Introduksjo nsprog. Videregåen de skole Arbeidsliv 1. Videreutvikling og forankring av nåværende prosjekt Fredrikstad kommune 2. Erfaringsspredning Bodø kommune Bergen kommune Skedsmo kommune skole skole skole skole skole skole 3. Koordinering og videreutvikling av Minoritetsspråklig ressursnettverk (MiR) 7

8 Metode Top-down strategi: politikere, kommuner, statlige inst., beslutningstakere Påvirkning av skolenes fokus på samarbeidet mellom hjem og skole Kunnskap og informasjon til skolene (FUG, Nafo, forskere) Bottom-up strategi: innvandererorg. miljøer og ressurspersjoner (MiR) 8

9 Grunner til at foreldre ikke kommer til skolen: 9 Noen har mange barn, men ingen barnevakt slik at de ikke kan gå på møter. Noen jobber om kvelden, i skift eller turnusordninger, og kan ikke ta seg fri for å gå på møter. Noen prioriteter andre ting, som overtidsarbeid, barnestell, matlaging osv. da de ikke ser nytten av møter. Noen er stresset som resultat av en ny og ukjent livssituasjon og har bekymringer for slektninger i hjemlandet og prioriterer derfor ikke foreldremøter. Noen har et manglende sosialt nettverk som kan gi trygghet og motivasjon til å gå på møter. Noen føler at de ikke kan gjøre noe for barna på dette området uansett fordi de ikke kan norsk. Noen har manglende utdanning som gjør at de føler seg maktesløse i møtet med lærere som de føler vet best. Noen er redd de vil misforstå det som blir sagt og at de ikke klarer å uttrykke det de ønsker på norsk. Noen vet ikke hvorfor de burde komme på møter da de tror at skolen ikke er deres ansvar.

10 Minoritetsspråklig ressursgruppe - MiR Ideologi: Minoritetsspråklige foreldre er en ressurs i seg selv og vi bør i størst mulig grad benytte oss av disse for å støtte gode rollemodeller i innvandrermiljøene. Hjem-skolesamarbeid er noe alle foreldre er kvalifisert til og ikke kun de som kan best norsk eller har mest utdanning. Mål: Å etablere et ressursnettverk av minoritetsspråklige foreldre som kan holde foredrag på skolene i en startfase før skolene har etablert egne ressurspersoner i kommunene. Det er viktig å benyttes personer med egen erfaring som kan formidle på sitt eget språk fremfor eksperter. Disse vil være en basis i et nettverk som bygges ut etter hvert 10

11 Mir- fors. Hvordan det gjennomføres: Kartlegge om det finnes ressurspersoner på skolene Etablere et forum der foreldre det minoritetsbakgrunn kan utveksle erfaringer De etablerte personene kan utvikle et videre nettverk til andre kommuner og skoler Funksjon? Informere (om skolen, hjem-skole-samarbeid), Letteregjøre kommunikasjon (som tolk (språklig og kulturelt) eller forklare aspekter som er ulike). MiR kan også bistå med å formidle foreldrenes meninger. Motivere skolene og foreldrene til å danne egne grupper på skolene 11

12 Minimumskrav er 8 timers kurs som inkluderer Grunnleggende kunnskap om foreldreorganisering i Norge, forankring i opplæringsloven Grunnleggende kunnskap om Stortingmelding 14 om foreldremedvirkning Grunnleggende kunnskap om FUG og FUGs prosjekt Kunnskap om forskning som viser hvorfor det er viktig at hjem og skole samarbeider Grunnleggende kunnskap om FUGs materiell på dette området Grunnleggende kunnskap om barnas rettigheter og foreldres rettigheter i skolen og hvor du henvender deg for å få hjelp til dette Grunnleggende kunnskap om hva som er bra for barnas læring, spesielt med fokus på barn som ikke har norsk som morsmål Grunnleggende kunnskap om hvordan man veileder foreldre og holde innlegg på møter (presentasjonsteknikk) 12

13 Samarbeid mellom hjem og skole? 13 Barn tilbringer bare 15% av sin tid på skolen når et barn er 7 år er foreldrene 6 (0,29/0,05) ganger så viktige som lærerne for skoleresultater. 11 år: 0,27/0,21, 16 år 0,14/0,51 (Sacker et al, 2002) Barn som er flinke til å snakke og lese når de er 5 år har foreldre som snakker mer enn 1500 enn de barna som ikke gjør det så bra det er bra at læring styrker hverandre at det er like regler hjemme og i barnehagen det er bra at foreldre kjenner hverandre og de andre barna i avdelingen

14 Situasjonen for min.spr barn i Norge Foreldre er eksperter på sine barn og må sørge for at barnehagen er tilrettelagt barnet Barn med innvandrerbakgrunn gjør det dårligere enn etnisk norske barn på lesetester og flere (40%)slutter uten fullført videregående skole Mange barn har et overflate/hverdagsspråk og ikke et dybde språk(begreper) Flere barn blir mobbet på skolen Hvis barnet ikke snakker morsmål glir det vekk fra foreldrene siden de ikke kan snakke sammen. 14

15 Hva har barna rett til? Alle barna har rett til tilpasset opplærling (Opplæringsloven 1-2) Hvis barna ikke kan norsk godt nok har de rett til tospråklig fagopplæring, morsmålsundervisning eller særskilt norskopplæring (Opplæringsloven 2-8) Hvis barna ikke har utbytte av vanlig opplæring, har de rett til spesialundervisning (Opplæringsloven kap. 5) Barna har rett til kvalifiserte lærere (Opl. 10-1) FN konvensjonen (Norge har ratifisert disse) sier: - Skolen og andre statlige institusjoner skal tilrettelegges til barnet beste, og dette er statens ansvar - Barnet har rett til å bevare sin identitet, herunder nasjonalitet, navn og familieforhold - Barn fra en minoritet har rett til å leve I pakt med sin kultur, religion og språk 15

16 Hva er viktig for foreldre? At barnet blir sett og forstått, som seg selv At de har det bra fysisk, arbeidsmiljø, mat, bleie, rene At barnet blir stimulert motorisk, språklig, nysgjerrighet At det lærer gode universelle verdier og holdninger til andre - god oppførsel At barnet har det bra og har venner 16

17 Viktig å vite for foreldre Husk at barn trenger ca ord på opplæringsspråket for å bruke det til læring - bruk barnehagen Den norske barnehagen satser ofte på hva barnet liker - selvstendig mening Snakk ditt morsmål med barnet for å utvikle ordforrådet Fortell og les historier på ditt morsmål og lær barna nye ord Barn som er 3 år og ikke kan uttrykke seg er mer aggressive enn barn som kan uttrykke seg 17

18 Hvordan hjelpe barnet? Lag faste og trygge rammer for barnet med forutsigbare rutiner (lekser, måltider sammen, leggetider osv) Barn etterligner det du gjør, ikke det du sier, derfor er det viktig å være konsekvent Ikke si negative ting om skolepersonalet hjemme foran barnet. Ta det opp direkte med personalet Bruk aldri barna som tolk. Det er ofte ikke lett for dem å si mange ting. Ikke la barna se for mye på tv, det er ikke så bra å være passive. La dem leke ute. 18

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen. Broer mellom hjem og skole. fug.no Broer mellom hjem og skole_1

Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen. Broer mellom hjem og skole. fug.no Broer mellom hjem og skole_1 Broer mellom hjem og skole HÅNDBOK OM SAMARBEID MELLOM MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE OG SKOLEN Broer mellom hjem og skole Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen fug.no Broer

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER Informasjonshefte 02 forord Informasjonsheftet omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

Detaljer

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet Vedtatt i Samarbeidsutvalget 15.06.2010 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter Alle barn, unge og familier i barnehage og skole skal møtes som enkeltindivider og enkeltfamilier uavhengig av sosial, etnisk og religiøs

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Brønnhagen Kompetansesenter

Brønnhagen Kompetansesenter Rennesøy kommune Brønnhagen Kompetansesenter - et pedagogisk rammeprogram Arbeidsgruppe 2006. 1 Innhold Strukturell oversikt over mål og forutsetninger, innhold og resultat s. 3 (Brønnhagenhuset) Kap 1:

Detaljer

Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen

Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder Tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Forord Bystyret i Drammen

Detaljer

den romslige kommunen

den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen 2009 2014 Foto: Ellen S. Karset/www.sxc.hu Innhold: 1. Visjoner og mål side 3 2. Innledning og mandat side 3 3. Lovgrunnlag og forskrifter side 4 Opplæringsloven

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING PROSJEKTRAPPORT PP-TJENESTEN I STANGE OG STANGE SKOLE SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING - EN SAMARBEIDSMODELL NAFO- PROSJEKT PROSJEKTPERIODE VÅREN 2007-HØSTEN 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLANLEGGINGSFASEN 1.1 Innledning

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

i praksis: flerkulturell opplæring En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter

i praksis: flerkulturell opplæring En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter i praksis: En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter INNHold Innhold Side Føreord 4 Hilsen fra Nasjonalt senter for i skolen 5 Om i praksis: 6 Filmer 8 2 Filmer Lesevenner 10 Familielæring

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer