Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling"

Transkript

1 Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling Sammendrag Tiltaket er på Slettheia ca. 2,5 km vest for Kristiansand sentrum. Planområdet omfatter Slettheiveien fra krysset med Kartheia til krysset med Gislemyrveien. Kristiansand kommune ved Ingeniørvesenet fremmer planforslaget. Planforslaget omhandler gang-/sykkelvei langs nordsiden av Slettheiveien. Hensikten med planen er å bedre sikkerheten for gående og syklende langs den rundt 750 meter lange strekningen. Planforslaget tilfører lokalområdet bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter, samt heving av den visuelle og estetiske standarden på veien. Dette er skolevei for mange. Sentrale problemstillinger i prosessen har vært utforming av gang- og sykkelveien med best mulig kvalitet i tråd med veinormalen samtidig med at eiendommene på nordsiden av Slettheiveien berøres minst mulig. Dialogen med berørte grunneiere er en viktig del av planprosessen i forhold til dette. Den visuelle og estetiske standarden på veien heves gjennom nye lysmaster og kantstein i granitt. AKT har vurdert antall bussholdeplasser på strekningen, og ønsker å redusere fra to til en holdeplass i østgående retning. Den som ønskes fjernet ligger ved borettslaget i Slettheiveien 68. Plan-, bygg- og oppmålingsetaten vurderer at gang- og sykkelvei langs Slettheiveien er et positivt tiltak som bedrer trafikksikkerheten for myke trafikanter. Dette bidrar også til at flere kan gå og sykle. Plan-, bygg og oppmålingsetaten vedtar med delegert myndighet at reguleringsforslaget legges ut på offentlig høring. 1

2 BAKGRUNN FOR SAKEN Kristiansand kommune ved Ingeniørvesenet fremmer planforslaget for gang-/sykkelvei langs nordsiden av Slettheiveien mellom Kartheia og Gislemyrveien. Hensikten med planen er å bedre sikkerheten for gående og syklende på denne strekningen. Slettheiveien er skolevei og er en viktig forbindelse til blant annet Slettheia Skole. I tillegg skal den visuelle og estetiske standarden på veien heves gjennom nye lysmaster og kantstein i granitt. Prosjektet er høyt prioritert i kommunens trafikksikkerhetsplan for og i sykkelhandlingsplan for Kristiansandsregionen Dagens situasjon Planområdet, markert med rød sirkel ligger på Slettheia ca. 2,5 km vest for Kristiansand sentrum Eksisterende bebyggelse langs den aktuelle strekningen av Slettheiveien består av eneboliger, rekkehus og høye blokker. Det er i dag tosidig fortau på størstedelen av strekningen, men fortauet langs nordsiden av veien er smalt og dårlig med nedasfaltert kantstein. Slettheiveien er skolevei for mange barn og unge. Samtidig er den bussvei med en årsdøgntrafikk på rundt 4000 kjøretøyer. Planens innhold Dette er beskrevet i vedlagte planbeskrivelse utarbeidet av Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune. Formål Formålet er gang- og sykkelvei på nordsiden av Slettheiveien, og eksisterende fortau på sørsiden av veien er også med i planområdet. Reguleringsformål i planen er samferdselsanlegg med gangog sykkelvei, veg, annen veigrunn/grøntareal, fortau, kollektivholdeplass og kollektivanlegg. Midtrabattens areal er 1125 m 2 og gang/sykkelvei er på 2250 m 2. 2

3 Støy Det er ikke utført støyanalyse i forbindelse med planforslaget siden det omhandler gang- og sykkelvei, og støyretningslinjene ikke krever det ved slike tiltak. Kommunen utførte støymålinger i Slettheiveien i Målingene viste et utendørs akseptabelt støynivå under forurensingslovens grense for støyskjerming på 65 db. Grensen for støy ved bolighus langs nye veier eller utvidelse av veier er 55 db utendørs, og 30 db innendørs. Samferdselsanlegg og trafikk Slettheiveien er det som kalles en samlevei S2, med reguleringsbredde på omtrent 14 meter. Gang-/sykkelveien er utformet i tråd med kommunens veinormal og prinsipper om universell utforming. Gang- og sykkelveiens lengde er 750 meter. Fortauet på sørsiden av Slettheiveien krevde noe areal fra eiendommene på den siden av veien, og det samme blir nå tilfelle for gang- og sykkelveien som er planlagt på nordsiden av veien. Kart med gårds- og bruksnummer for berørte private eiendommer langs nordsiden av Slettheiveien 3

4 Oversikt over berørte eiendommer 4

5 Alle eiendommer på nordsiden av Slettheiveien fra nr. 32 til nr. 25B er berørt. Planen er avhengig av grunnavståelse fra eiendommene i oversikten i tillegg til gnr. bnr. 14/590, 14/571 og 14/892 som eies av kommunen. 5

6 PLANPROSESSEN Gjeldende planer Kommuneplan Formål Nåværende bebyggelse og anlegg Hensynssoner for støy. Reguleringsplan Reguleringsplan for del av Slettheia, planid. 149 har formålene er bolig, gate/kjørevei og friområde. Foreslått regulering vil erstatte deler av planen. Melding om oppstart Oppstartsmøtet ble holdt Melding om oppstart av reguleringsarbeid ble varslet den med merknadsfrist Det kom inn fem merknader. Disse er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen. Hovedproblemstillingene i innkomne merknader var hensyn til kollektivtrafikk, trafikksikkerhet, tilgjengelighet for alle, barn og unges interesser, framkommelighet for buss, nødvendig veibredde og støyskjerming. Støyskjerming blir vurdert i forbindelse med grunnerverv. Merknadene er ellers imøtekommet. Medvirkning Det var befaring i Slettheiveien den der kommunen ved Ingeniørvesenet, Kristiansand Eiendom og Plan-, bygg- og oppmålingsetaten var representert. Befaringen hadde godt oppmøte, og det ble informert om gang- og sykkelveien, videre planprosess med offentlig ettersyn der det er viktig å komme med merknader til planarbeidet, vedtak av plan og grunnerverv. Det ble vist grunnervervskart for hver eiendom, og det ble uttrykt støtte til å få på plass gang- og sykkelvei. Beboerne var også opptatt av støy og støv fra biltrafikken i Slettheiveien, bevare trær og busker, bytte ut ledningsstolper med jordkabler, beholde antall parkeringsplasser ved borettslaget i Slettheiveien 66, terrasse under bygging mot veien i Slettheiveien 60 G, innkjørsler og murer. Eksisterende trær og busker Noen trær må tas fordi store/eldre trær generelt tåler dårlig inngrep i rotsonen, nær stammen. Dette skyldes dels stabilitet/forankring på kort sikt, og dels at råte kan angripe treet nedenfra og føre til velt etter en del år. Det er betydelig artsvariasjon på evnen til å tåle inngrep. 6

7 Parkvesenet anbefaler at planlagt inngrepsgrense stikkes ut, og at det vurderes hvordan inngrepet vil påvirke eksisterende trær. Hvis det ikke er justeringsmuligheter for inngrepet, vurderer en i neste omgang hvilke trær som bør felles, og hvilke som kan få stå. En søker generelt å bevare trær som er spesielt pene, kan bli gamle og trolig vil kunne klare inngrep i nærheten rimelig bra. Motsatt er det for kortlivede, råteutsatte, men rasktvoksende trær, som f.eks. bjørk. Dette blir en del av grunnervervet etter vedtak av planen. Parkeringsplass Slettheiveien 66 Det er i dag større avstand mellom parkeringsrekkene enn det kommunens veinormal angir, slik at p-plassene mot Slettheiveien kan flyttes noe inn. Det kan også være mulig å sprenge vekk litt av fjellet nærmest p-plassen. G/s-veien vil ta noe av arealet mot veien. Løsninger for å beholde antall p-plasser skal vurderes i teknisk plan. Samarbeidsgruppa for bydelen Planforslaget ble diskutert i samarbeidsgruppa Oppvekst v/slettheia skole var opptatt av hvordan strekningen kommer til å sikres for syklende og gående mens arbeidet pågår, og når anleggsperioden vil være. Svar: Andre siden av veien med fortau kan benyttes av gående, mens syklister må sykle i veien mens anleggsarbeidet pågår. Det er litt usikkert når anleggsperioden blir, men bevilgningen kommer tidligst i Kristiansand Eiendom bør ha dialog med berørte grunneiere før politisk behandling. Svar: Det har vært befaring med de berørte grunneierne og representanter for Kristiansand Eiendom, Ingeniørvesenet og plan-, bygg- og oppmålingsetaten. Flytting av krysningspunktet med Gislemyrveien mot sørøst. Svar: Dette er gjort. 7

8 PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATENS VURDERING AV PLANFORSLAGET Planforslaget tilfører lokalområdet bedret trafikksikkerhet for myke trafikanter, samt heving av den visuelle og estetiske standarden på denne strekningen av Slettheiveien. Planens hovedgrep er å utvide eksisterende vei med gang-/sykkelvei og midtrabatt. Slettheiveien har i dag fortau på begge sider av veien. Fortauet på sørsiden av veien er opparbeidet for rundt ti år siden, og vurderes å være i god stand. På nordsiden er fortauet eldre, og Ingeniørvesenet vurderer at det ikke har tilfredsstillende standard. Det er positivt at planlagt gang- og sykkelvei planlegges på nordsiden som en fortsettelse av eksisterende gang-/sykkelvei ned mot Slettheia skole og Trekanten. Nødvendig areal til gang- og sykkelveien tas fra eksisterende fortau. Det tas så lite av private hager som mulig. Befaringen med berørte grunneiere var positiv i forhold til gjensidig informasjon om hva som er viktig å ta hensyn til for de enkelte eiendommene, og videre planprosess for å få på plass gang- og sykkelveien. Kulturminner Det er ingen registrerte kulturminner som berøres av planforslaget. Barn og unges interesser og Universell utforming Dette vurderes ivaretatt. Se planbeskrivelsen, vedlegg 4, side 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse Se planbeskrivelsen vedlegg 4, side 3, 9 og 10. Naturmangfoldloven Kunnskapsgrunnlaget Området er tidligere godt undersøkt med hensyn til naturmangfold. Det er ingen registreringer i kommunens kartdatabaser. Tiltaket skal bygges ut på areal langs Slettheiveiens nordside bestående av fjell, asfalt, grus, hageareal med plen og busker. Det er ikke noe uberørt naturmark som berøres, og tiltaket vurderes å få liten effekt for naturmangfoldet. 9 Føre-var prinsippet Konsekvensene av tiltaket er kjent. Viktige naturverdier, truede eller sårbare arter/naturtyper og viktige viltområder vil ikke bli berørt av tiltakene i planforslaget. 10 Samlet belastning, 11 Kostnader og 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode Dette vurderes som uaktuelt for dette planforslaget Forholdet til naturmangfoldlovens 8-12 anses å være ivaretatt. Økonomiske konsekvenser for kommunen Kostnadene til tiltaket er anslått til ca. 6,0 mill. kr. som må dekkes av kommunens investeringsbudsjett for veier og/eller post for myke tiltak i Bypakke Arealinnløsing vil komme i tillegg. Drifts- og vedlikeholdskostnader anslås til kr/år. Transport Det vurderes som aktuelt å fjerne de to bussholdeplassene ved Slettheiveien 68 så lenge avstanden til de gjenværende busstopp er i akseptabel gangavstand for beboerne i området. Se ellers planbeskrivelsen vedlegg 4, samferdsel side 2. Folkehelse Se planbeskrivelsen vedlegg 4, side 2. 8

9 Kriminalitetsforebygging Planforslaget legger til rette for aktivitet, og tilstedeværelse av mennesker som igjen kan virke kriminalitetsforebyggende. Lyd og støy Kommunen utførte støymålinger i Slettheiveien i Målingene viste et utendørs støynivå som er under forurensingslovens grense for støyskjerming på 65 db. Eventuell støyskjerming blir et tema i forbindelse med grunnerverv. Forurensning Det er i dag luftforurensning fra biltrafikken som påvirker dem som bor langs veien, og dem som går og sykler langs den. Planforslaget legger til rette for at flere går og sykler, som igjen kan føre til at biltrafikken minker og dermed også luftforurensningen. Plan-, bygg- og oppmålingsetaten vurderer at planforslaget legger til rette for gang- og sykkelvei på en viktig strekning av skoleveien for ungene som går på Slettheia skole og ungdomsskole. Dette legger også bedre til rette for å utføre daglige gjøremål som bringing og henting i barnehage pr. sykkel. Plan-, bygg- og oppmålingsetaten vurderer at planforslaget kan legges ut delegert på offentlig ettersyn. Anne Mari Aasaaren

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad 12. mars 2015 2 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Formål... 4 2.1. Formål med planprogrammet... 4 2.2. Formål med planarbeidet... 5 3. Beskrivelse

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse DE TALJPLAN FOR 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse IN NLEDNIN G Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Boråsen

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer