Årsmelding Statens Barnehus Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. Statens Barnehus Tromsø"

Transkript

1 Årsmelding 2011

2 Innledning er i disse dager i ferd med å markere 3 s dagen som Barnehus. Vi var en ambisiøs og utålmodig gjeng som satte i gang i Selv om vi i starten følte at ting ikke gikk så fort som vi gjerne ville, viser både tall og erfaringer at vi likevel har fått til en masse sammen med politiet, barneverntjenesten og en rekke andre samarbeidspartnere. Antallet dommeravhør har for eksempel steget meget raskt, faktisk med over 50 % fra til, og godt over 500 dommeravhør er så langt gjennomført. Barnehuset opererer nå opp mot full kapasitet med dagens bemanning. Gledelig var det også at barnehusets ansatte gikk over i fast stilling. Evalueringen av ordning med Barnehusene er også godt i gang og ventes ferdig frem mot sommeren. Vi som jobber på Barnehuset i Tromsø ser frem til at evalueringen skal gi oss tilbakemelding på hvordan vi lykkes og hva vi eventuelt kan gjøre bedre. En ting er vi imidlertid overbevist om. Barnehusene er viktige og utgjør en stor forskjell fra tidligere praksis! En av disse forskjellene er den systematiske kartlegging av barn i forhold til å avdekke eventuelle traumesymptomer. Etter innføringen av Barnehus skal det nemlig mye til for at behandlingstrengende barn faller mellom to stoler. Erfaringsmessig vil tidlig intervensjon på Barnehuset også forebygge utvikling av plager og lidelser i etterkant av vold og overgrep. Barnehuset tar seg av akutte problemer og har et høyt fokus på rask overføring av behandlingstrengende til lokalt hjelpeapparat. Barnehuset har i 2011 arbeidet aktivt med Politidirektoratet og Sametinget for ytterligere å øke kompetansen på ivaretakelsen av de samiske barn som henvises hit. Justisdepartementet har i besluttet at Statens Barnehus Tromsø skal ha et nasjonalt ansvar for oppfølging av samisktalende barn som har vært utsatt for, eller vitne til vold eller seksuelle overgrep.

3 Barnehus i Norge Etablering av Barnehus i Norge ble satt på den politiske dagsorden i 2004 i forbindelse med Redd Barnas rapport Barnas hus et helhetlig og barnevennlig tilbud til barn som har vært utsatt for seksuelt misbruk. I tillegg til bidrag fra organisasjoner, fagmiljø og politikere, har erfaringer fra Barnehus i USA og Island vært sentralt i arbeidet med å etablere Barnehus i Norge. Barnehusene i Norge er underlagt Justis- og politidepartementet og er administrativt knyttet til politiet. Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er også ansvarlig for drift av Barnehusene. I dag finnes det totalt 7 Barnehus i Norge, mens et nytt er under etablering i Ålesund. Barnehuset Tromsø er et tverretatlig kompetansehus i helseregion Nord for barn, ungdom og psykisk utviklingshemmede voksne som har vært utsatt for vold, overgrep eller vært vitne til vold i familien. Helseregion Nord innbefatter politidistriktene Salten, Midtre Hålogaland, Troms, Vest og Øst Finnmark, så vel som Svalbard. Barnehusets fremste oppgaver er å minske totalbelastningen for barn og voksne psykisk utviklingshemmede som skal følges opp i forbindelse med mistanke om ulike typer overgrep. Dette skal skje ved at sentrale aktører i den enkelte sak jobber tettere sammen i et helhetlig perspektiv, der barnets beste er et hovedfokus. Barnet og pørende/omsorgsperson f etter dommeravhør og medisinsk undersøkelse, tilbud om krise- og oppfølgingssamtaler. Barnehuset gir tilbud om korttidsterapi. Ved behov for langvarig oppfølging/terapi, bist Barnehuset med overføring til lokalt hjelpeapparat. Målsetting: Redusere belastning for barn og pørende ved tilrettelegging for en helhetlig ivaretakelse Sikre rask hjelp og behandling Utvikle samarbeid og sikre god informasjon mellom faginstanser Rask igangsettelse og gjennomføring av dommeravhør, videre hjelp og oppfølging Tilrettelegge for økt kunnskap og forskning på feltet Vi tilbyr: Spisskompetanse på seksuelle overgrep, vold og vitne til vold i nære relasjoner Tverrfaglig samarbeid; flere faggrupper arbeider under samme tak Tilrettelegge for dommeravhør og medisinsk undersøkelse i barnevennlige omgivelser Oppfølging etter dommeravhør. Barnet skal skånes fra å gjenta sin forklaring før igangsetting av tiltak Tilbud om krisesamtaler og terapi/eller tilrettelegging for overføring til lokalt hjelpeapparat Kompetanse på risikovurdering av unge overgripere Samhandling mellom ulike involverte etater så tidlig som mulig etter avdekking av mistanke om overgrep. Innføring av faste samhandlingsrutiner for å sikre mest mulig lik behandling uavhengig av hvor barnet bor eller hvem som arbeider med saken Utvikle spisskompetanse på fagfeltet og bidra til utvikling av ny metodikk, kunnskap og forskning Rådgivning og konsultasjon Undervisning/forelesning

4 Bruken av 2011 Bruken av er i god fremgang, noe vi er veldig godt fornøyd med. Antallet dommeravhør gir en indikasjon på hvordan aktivitetsnivået har steget siden åpningen i Økningen indikerer at Barnehuset nå tar en større andel av dommeravhørene som ellers ville blitt berammet lokalt. Et godt eksempel på det er antallet dommeravhør fra Øst-Finnmark politidistrikt, der man i 2011 hadde 27 dommeravhør mot bare to i I 2009 ble 33,8 % av alle dommeravhør fra Salten og nordover avholdt ved Barnehuset. I 2011 ble 66,7 % av alle dommeravhør avholdt ved Barnehuset. Samtidig er det dessverre tingretter som 3 etter opprettelsen av barnehusene fremdeles ikke benytter seg av tilbudet. Dette gjelder Salten tingrett og Alta tingrett. Antallet dommeravhør fra Vesterålen tingrett er også svært lavt, men her er vi forsiktig optimistisk med tanke på Innenfor Barnehusets dekningsområde er det ca 126 barn som i 2011 ble avhørt lokalt, og som dermed ikke fikk nyte godt av tilbudet Barnehuset eventuelt kunne gi. Det er også grunn til å merke seg de forholdsvise store forskjellene i hvor mye som avdekkes i de ulike politidistriktene. Tingrett Avhør ved Barnehuset Avhør ved Tingrett Totalt Nord-Troms tingrett Senja tingrett Indre Finnmark tingrett Øst-Finnmark tingrett Alta tingrett Hammerfest tingrett Trondenes tingrett Vesterålen tingrett Ofoten tingrett Lofoten tingrett Salten tingrett Andre tingretter Politiavhør * Totalt * I tillegg til dommeravhør har Barnehuset bistått andre tingretter med dommeravhør og flere politidistrikt med politiavhør. Avhørene er metodemessig lik dommeravhør og tas typisk av barn mellom 14-16, i saker der politiet vurderer at barnet vil fylle 16 før saken kommer til retten.

5 Behandling ved barnehuset N vi registrerer og rapporterer om psykologisk behandling ved barnehuset avgrenser og definerer vi betegnelsen ved følgende kriterier: Behandlingen har et visst omfang, minimum to timer (utover selve dommeravhør) Behandlingen er strukturert og er rettet mot aktuelle problemer for barnet og dets familie Behandlingen har som mål å endre tanker, følelser, atferd eller samhandling for å lette symptomer eller fremme annen bedring av barnets eller familiens situasjon Behandlingen benytter seg av anerkjente, teoribaserte metoder Behandlingen er bygget på gjensidig samarbeid (terapeutisk allianse) Med grunnlag i denne definisjonen har 63 nye saker i 2011 blitt fulgt opp med behandling til barnet eller deres familie. Betydelig flere barn og familier har fått annen oppfølging og støtte utenfor de rammene vi har definert som behandling. Eksempler på dette kan være telefonsamtaler med barn, pørende og hjelpeapparat. Slik oppfølgingen er svært vanlig i de aller fleste sakene på barnehuset. Utøya oppfølging etter 22. juli Barnehuset Tromsø har hatt seks ungdommer til dommeravhør eller politiavhør i 2011 som følge av at de var på Utøya under terrorhandlingene 22. juli. Av disse har 1 blitt fulgt opp med ytterligere behandling ved barnehuset, ellers har de blitt fulgt opp lokalt. I tillegg har barnehuset på oppdrag fra det kommunale kriseteamet i Tromsø fulgt opp fire andre ungdommer, i alderen 19 22, som var på Utøya. Alle disse har mottatt mellom 10 og 20 timer behandlingssamtaler hver i løpet av 2011 og alle følges videre opp i Som et ledd i behandlingen arrangerte barnehuset et besøk på politiets skytebane i Lakselvdal for fire av ungdommene. I et godt samarbeid med politiet ble besøket en vellykket eksponeringstrening, og alle ungdommene rapporterte å få redusert sin skvettenhet ved høye lyder betraktelig. I tillegg til dette har barnehuset satt av en god del stillingsressurser til å bidra i ulike arrangementer for de som er berørt av Utøya. Vi var blant annet til stede ved første samling for ungdommene og deres familier etter at de kom tilbake til troms fra Utøya, og vi har bidratt ved helsedirektoratets fylkesvise samlinger for de utsatte og deres familier. Medisinske undersøkelser Det ble i 2011 avholdt 252 dommeravhør ved Barnehuset Tromsø. I 39 av disse sakene har det blitt utført medisinsk undersøkelse. I 2010 ble det gjennomført 29 medisinske undersøkelser av 156 saker. Like mange dreide seg om mistanke om vold som seksuelle overgrep. I forholdet til antallet barn som kommer til dommeravhør/politiavhør er ikke 39 undersøkelser et spesielt høyt tall. Det antas at en viktig grunn til det relativt lave antallet medisinske undersøkelser er at så mange saker har rukket å bli gammel, og at sannsynligheten for å finne noe er så lav at undersøkelsen bortfaller. N det gjelder medisinske undersøkelse av barn mistenkt utsatt for seksuelle overgrep så økte andelen av akutte undersøkelser med sporsikring samt undersøkelse av jenter i pubertet. Forekomsten av funn er lav, og dette er i tråd med tidligere erfaringer fra denne type undersøkelser. Barnehusets erfaringer har avdekket behov for økt kunnskap innenfor klinisk rettsmedisin blant barneleger. Det er svært viktig at alle medisinske rapporter sendes til den rettsmedisinske kommisjon for kvalitetskontroll. Dersom mulighetene ligger til rette for det bør det være et tett samarbeid mellom barnelege og rettsmedisiner.

6 Statistikk Fordeling på seksuelle overgrep, vold og vitne til vold Annet 6,4% 36 Vitne til vold 14,4% 93 seksuelle overgrep 37,2% 105 Vold 42% Kommentar: Totalt vises det til 250 registrerte saker. Årsaken til at dette tallet er høyere enn 227 registrerte dommeravhør, er at enkelte barn både kan ha blitt utsatt for vold, seksuelle overgrep eller har vært både offer og vitne til vold. Aldersfordeling Figuren viser aldersspredning på de som har vært til dommeravhør. N det gjelder barn under 16 er gjennomsnittsalder ved avhør 10,13. Det har også vært foretatt dommeravhør av psykisk utviklingshemmede over 16. Totalt har 144 jenter og 82 gutter vært til dommeravhør

7 Tidsbruk fra anmeldelse til dommeravhør 2011: At det tar lang tid fra en forbrytelse inntreffer og til barnet avhøres kan redusere sannsynligheten for at barnet husker og kan gjenfortelle erfaringer fra overgrep. Barn er sbare for trusler og manipulasjon og kan utsettes for nye overgrep mens de venter på å bli avhørt. I tillegg kommer den generelle belastningen det er ved og måtte vente lenge på å fortelle sin historie. Barn kan for eksempel være akuttplassert på en institusjon mens de venter. Dersom det da g for lang tid kan de miste motivasjonen for å fortelle om sin opplevelse. Gjennomsnittstid fra anmeldt til avhør fordelt på politidistrikt. Tallet gjelder kun saker som har vært på Barnehuset: Politidistrikt Midtre Hålogaland Troms Vest-Finnmark Øst-Finnmark Totalt gjennomsnitt alle avhør Gjennomsnittstid 23,28 dager 43,56 dager 46,52 dager 74,12 dager 49,34 dager Påtaleavgjørelser i saker ved barnehuset i 2011 N det ellers gjelder utfallet av sakene ble det for 2011 innhentet tall fra politidistriktene. Tilbakemeldingene viste imidlertid at det var såpass mange saker som ikke var påtaleavgjort (opp mot 50 % i enkelte politidistrikt), at en presentasjon av oppklaringsprosent for 2011 vill blitt misvisende. Imidlertid belyser antallet ikke påtaleavgjorte saker et annet problem som barn og pørende merker godt, nemlig at saksbehandlingstiden i vold og sedelighetssaker er lang, faktisk godt over snittet for forbrytelsessaker ellers. Dette problemet vil barnehuset sette på agendaen i samarbeid med politidistriktene, slik vi i 2011 har gjort i forhold til tidsbruk forut for dommeravhør.

8 Tid anmeldt dommeravhør Antall saker: Antall saker: % Antall saker i %: 60 % 50 % 40 % 30 % Antall saker: 20 % 10 % 0 % 0-2 uker 2-4 uker Over 4 uker

9 Troms politidistrikt har innført egen dommeravhørsinstruks. Ved Lene Fabek, koordinator for familievold og seksuelle overgrep, Troms PD. På bestilling fra avdøde politimester Truls Fyhn, ble det i 2011 nedsatt et dommeravhørsutvalg som skulle undersøke sakene til at Troms politidistrikt overskred 14-dagers fristen i stor grad. Deretter fikk utvalget mandat til å komme med forslag til løsning for å få ned tiden det tar fra anmeldelse til dommeravhør blir foretatt. Utvalget besto av jurist Elin Nordgd Strand, leder ved, Ståle Luther og undertegnende, koordinator for familievold og seksuelle overgrep Lene Fabek. Vi analyserte nesten 40 saker, og resultatet i vt politidistrikt var entydig. Det var politiet som var hovedansvarlig for at dommeravhørene ikke ble foretatt innen frist. Andre aktører som tingretter, barnehuset og advokater forsinket avhørene bare i liten grad. Ansvarspulverisering, manglende prioritering og dlige/mangelfulle rutiner var blant hovedfunnene i rapporten. Analysen vi foretok førte til at politimesteren ba oss komme med forslag til løsning. Vi utarbeidet derfor forslag til ny dommeravhørsinstruks som ble iverksatt i 24. januar i. Instruksen g i hovedsak ut på følgende: 1. Ordning med dommeravhørskoordinator i 30 % stilling. Funksjonen er tildelt en etterforsker på vold- og sedelighetsgruppen som har god erfaring, og er dommeravhører selv. Koordinatoren har en personlig stedfortreder med samme kvalifikasjoner. Koordinatoren tar seg av praktisk tilrettelegging i alle dommeravhørssaker i Troms politidistrikt. 2. Instruksen tydeliggjør ansvarsfordeling, og inneholder klare retningslinjer for hvordan sakene skal håndteres. Blant annet har gruppeleder/straffesaksansvarlig en virkedag på seg til å melde innkomne saker til koordinator. Koordinator har så selv bare en virkedag på å innhente nødvendige opplysninger og viderebringe disse til påtaleansvarlig. Påtaleansvarlig har så en virkedag på å beramme dommeravhøret hos tingretten. Ordningen skal sikre at det ikke skal gå mer enn 3 virkedager fra saken er registrert hos politiet, til dommeravhøret er berammet. Siden instruksen fremdeles er fersk, er det enda tidlig å si noe om effekten av de nye rutinene. Men vi har stor tro på at saksbehandlingstiden vil gå ned, med stor gevinst for alle involverte parter.

10 Bruk av videokonferanse Bruken av videokonferanse i forbindelse med dommeravhør har økt betraktelig ved Barnehuset Tromsø siden oppstart i I 2011 ble over halvparten av dommeravhørene gjennomført med deltakere til stede på videokonferanse. For tiden gjennomføres så godt som alle dommeravhør med en eller flere parter til stede ved hjelp av videokonferanse. I desember 2011 installerte vi nye HD-kamera på avhørsrommet. Kvaliteten på bildet, både for de som observerer fra dommerrommet og de som observerer via telematikk, er nå blitt en helt annen. I tillegg til et mye bedre bilde er HD-kameraene lydløse n man zoomer og endrer retning slik at barnet ikke blir distrahert av kamera. Representasjon/kursvirksomhet Barnehuset 2011 Barnehusets har i 2011 bidratt med å spre kunnskap om arbeid med vold og overgrepsutsatte barn i så stor utstrekning vi har kunnet. Blant mye annet kan vi spesielt nevne vt bidrag til å gi Tromsø kommunes nyopprettede voldsteam en god start. Dette ved å avsette tre dager til undervisning for dem. Barn som vitne til vold, risikovurdering og tverrfaglig samarbeid er blant det som har stått på agendaen. Barnehuset har som tidligere også gjennomført lig samling for politiets dommeravhørere i landsdelen. Denne gangen med fokus på avhør av psykisk utviklingshemmede. Så godt som alle avhørene stilte og tilbakemeldingene gikk på at tiltaket ble høyt verdsatt. Bidratt på grunnutdanning for psykologer, barnevernspedagoger, medisiner- og politistudenter. Undervist for ansatte i helsesøstertjenesten, fysioterapitjenesten, barnehager, skoler og SFO, kriminalomsorgen og barneverntjenesten. Bidratt på Fylkeslegens kurs for turnusleger og fysioterapeuter.

11 Konsultasjonsteamets virksomhet i 2011 Konsultasjonsteamet er et tiltak som siden 2002 har møttes hver onsdag kl Teamet ble startet på Universitet i Tromsø, deretter overført Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), og driftes i dag av Barnehuset Tromsø. Barnehuset gratulerer konsultasjonsteamet med 10 s jubileet! Teamets rolle er å gi konsultasjon til ansatte i 1. og 2. linje tjenester i kommunene i landsdelen der det har oppstått mistanke om: Barn/unge som er vitne til vold eller utsettes for vold Barn/unge som utsettes for omsorgssvikt Barn/unge som utsettes for overgrep og seksuelle overgrep Barn som forgriper seg seksuelt mot andre barn Konsultasjonsteamet best av fagfolk fra barnehuset, familievernkontoret, kommunal og statlig barneverntjeneste, Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO), UNN barnemedisin, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), helsesøstertjenesten, politiet og vold- og traumesenteret. Ved behov hentes inn representanter fra flyktningehelsetjenesten v/rvts. Det ble i 2011 avviklet 34 møter i konsultasjonsteamet. Antall konsultasjoner var totalt 65. Rådsøkerne er offentlige ansatte og var spredt fra Finnmark (14), Troms (38) og Nordland (13). Sakene omhandlet barn 120 barn i alderen 3 uker 17 Sakene omhandler Antall Mistanke om seksuelle overgrep 39 Mistanke om vold mot barn 12 Mistanke om omsorgssvikt mot barn 6 Store atferdsproblemer hos barn 4 Annet 4 Teamet har etter etableringen på Barnehuset opplevd et økende antall henvendelser. Teamet virksomhet bidrar til å avdekke overgrep mot barn ved at saker oftere meldes til politi og barnevern der det er grunn til det. 2008; 50 saker 2009; 52 saker 2010; 72 saker

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Barnehuset Bergen Medisinsk undersøkelse av barnet Dommeravhør og vitneavhør Korttidsterapi til barn Nettverksarbeid,

Detaljer

STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014. 11. februar 2015

STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014. 11. februar 2015 STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014 11. februar 2015 INNHOLD INNHOLD... 2 1 OPPDRAG BARNEHUS... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Aktivitet... 3 2 KORT BESKRIVELSE AV ARBEIDSOPPGAVER/ARBEIDSFORM VED ET BARNEHUS...

Detaljer

Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand

Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand INNLEDNING Barn utsatt for vold og overgrep skal sikres hjelp, omsorg og behandling ved Statens barnehus. Formålet med opprettelse av barnehus var å sikre

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

Barnehusevalueringen. Barnehusevalueringen 2012. Elisiv Bakketeig, Mette Berg, Trond Myklebust og Kari Stefansen. Delrapport 1.

Barnehusevalueringen. Barnehusevalueringen 2012. Elisiv Bakketeig, Mette Berg, Trond Myklebust og Kari Stefansen. Delrapport 1. Denne rapporten publiseres som delrapport 1 av «Barnehusevalueringen 2012». Delrapport 2, som utgis av NOVA, handler om hvordan barn ivaretas i barnehusene, og hvordan samarbeidet mellom de aktørene som

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon og verdier... 3 1.2 Arbeidet med planen... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner 2013 2016 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplanens forankring side 3 2. Definisjon og avgrensning side 4 3. Nasjonale føringer side 4 4. Risikogrupper

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Vold i nære relasjoner Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Forord Vold og overgrep i nære relasjoner rammer hardt, og det rammer mange. Både kvinner, menn og barn er utsatt for vold og

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer

Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer 2007 Wenche Jonassen og Majken Paulsen Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer En nasjonal kartlegging av tilbud Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 2014 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning..... 4 1.1 Initiering og begrunnelse... 4 1.2 Mål. 5 1.3 Organisering av planarbeidet.. 6 1.4 Planens virkeperiode

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

Magni Elsheim PORTRETTET. KOMPETANSELØPENE s. 36-45. Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 S. 23-25

Magni Elsheim PORTRETTET. KOMPETANSELØPENE s. 36-45. Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 S. 23-25 Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 4 2014 PORTRETTET Magni Elsheim S. 23-25 KOMPETANSELØPENE s. 36-45 Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 1 LEDER DUSØR Halvannet år etter huset til sorenskriver

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE

ÅRSRAPPORT 2014 KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE ÅRSRAPPORT 2014 KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Politidirektoratet(POD), Barne-,ungdoms,- og familiedirektoratet(bufdir), Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Sjumilssteget satsing på barn og unge Kommuneanalyse 2012 Tromsø kommune

Sjumilssteget satsing på barn og unge Kommuneanalyse 2012 Tromsø kommune Sjumilssteget satsing på barn og unge Kommuneanalyse 2012 Tromsø kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Rapportens oppbygging... 2 1.2 Forkortelser og forebyggingsbegreper... 3 1.3 Historikk

Detaljer