Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand

2 INNLEDNING Barn utsatt for vold og overgrep skal sikres hjelp, omsorg og behandling ved Statens barnehus. Formålet med opprettelse av barnehus var å sikre bedre rettssikkerhet for barn som kan være utsatt for straffbare forhold. I dag er barnehusene organisatorisk tilknyttet det enkelte politidistrikt. Politianalysens forslag om å flytte barnehus ut av politiet og over i etat under helse eller barnevern vil kunne føre til uheldige konsekvenser. Barnehusene har i fellesskap laget et høringsvar som fraråder en slik løsning. Også flere politimestre går svært langt i å fraråde at barnehusene blir lagt utenfor politiet. Det uttales sågar at drift av barnehus må anses å være en av politiets kjerneoppgaver. Tiden er overmoden i forhold til å få vedtatt og iverksatt en ny avhørsforskrift. Forslag til ny forskrift ble ferdigstilt i oktober Høringsfristen gikk ut i april Vi etterlyser fortgang i dette arbeidet. Det har vært en markant økning i antall dommeravhør fra 2012 til Fra 2012 har vi satt fokus på hvorfor antall anmeldelser i Agderfylkene er lavere enn i fylker som vi ut fra befolkningsgrunnlag kan sammenligne oss med. Dette er et fokus vi vil fortsette å ha også i Det er store lokale variasjoner i hvor mange barn som kommer til barnehuset for dommeravhør. Bare 29 barn som er avhørt i barnehuset i 2013 har bostedsadresse i Kristiansand. Samtidig oppgir barnevernet i Kristiansand at omtrent 450 av de sakene de mottok bekymringsmelding i, omhandler vold i en eller annen form. Vi spør oss om hvor disse barna blir av. Ultimo 2013 ble det etablert barnehus i Sandefjord som skal dekke Vestfold og Telemark. Fra 2014 vil vårt dekningsområde være Aust- og Vest- Agder. Vi ønsker nytt barnehuset i regionen velkommen, og ser frem til at flere barn får benytte seg av de tilbud barnehus kan gi. Kristiansand 31.januar 2014 Anne-Lise Farstad Leder Statens barnehus Kristiansand

3 BARNEHUSET Barnehuset er et tverrfaglig kompetansehus for barn og voksne psykisk utviklingshemmede hvor det er mistanke om at disse har vært utsatt for og/eller har vært vitne til vold og overgrep. Inngangsporten til barnehuset er at det foreligger en anmeldelse, samt at politiet finner grunnlag for å sende begjæring om dommeravhør til tingretten. Dommeravhøret avvikles på barnehuset. Barnehusets rolle i forhold til denne type saker er tilrettelegging for dommeravhør, koordinering, oppfølgning og behandling. Barnehuset er også et sted hvor etater, advokater og privatpersoner kan henvende seg for å få råd og veiledning i konkrete, men anonymiserte saker. Statens barnehus Kristiansand har vært et tilbud til den nevnte målgruppe i Aust- og Vest - Agder, Telemark og Vestfold. Vi har dekket en befolkningsmengde i underkant av SAKSGANG OG SAKSTILFANG I 2013 ble det gjennomført 192 avhør ved Statens barnehus Kristiansand. Dette er en økning på 50 avhør fra Av gjennomførte avhør i 2013 var 175 av disse 1. gangs avhør. I tilegg var 10 barn inne til 2. gangs avhør, og for 7 barn ble det gjennomført politiavhør ved barnehuset. Kripos gjennomførte 20 sekvensielle avhør ved barnehuset i Kristiansand. Dette er en ny avhørsmetode som har barn i førskolealderen som primær målgruppe. Agder politidistrikt gjennomfører alle dommeravhør ved barnehuset. Av de nevnte 185 dommeravhørene (1. og 2. avhør), tilhørte 160 av disse Agder politidistrikt. Fra Telemark politidistrikt ble det gjennomført 18 dommeravhør ved barnehuset. Vestfold politidistrikt gjennomførte 4 dommeravhør, mens 10 andre avhør tilhørte politidistrikt utenfor vår region. Utover dette gjennomførte Vestfold 161 dommeravhør ved sine lokale tingretter. Telemark gjennomførte 84 dommeravhør ved lokal tingrett. Dette innebærer at 245 barn ikke fikk benytte seg av barnehusets tilbud. Ressursbruk, herunder lang reisevei, var hovedargumentasjonen for manglende bruk. Regjeringen besluttet i mars 2013 at det skulle opprettes to nye barnehus i Norge, ett av disse ble lokalisert til Sandefjord. Dette betyr at dommeravhør tilhørende Telemark og Vestfold politidistrikt vil fra 2014 bli gjennomført i Sandefjord. Som tidligere år ønsker vi fortsatt å sette fokus på tidsbruken fra anmeldelse til dommeravhør. Tidsfristen er 14 dager fra anmeldelse til avhør, med mindre særlige grunner tilsier at det foretas senere (Straffeprosesslovens 239). Statens barnehus Kristiansand registrerte i 2013 en gjennomsnittstid på 44 dager fra anmeldelse til dommeravhør, som fordelte seg på 49 dager for voldssaker og 35 dager for saker vedrørende seksuelle overgrep. Dette er en liten bedring i saksbehandlingstiden fra 2012, men det er fortsatt en lang vei å gå før lovens krav er oppfylt. Barnehuset har ingen ventetid for avvikling av dommeravhør. For lite ressurser i politiet synes å være hovedårsaken til overskridelsen av fristen.

4 I 2013 gjennomførte vi samrådsmøter i 80 av sakene. Samrådsmøte avholdes i forkant av dommeravhøret med impliserte samarbeidsparter, som barnevern og politi, for å planlegge dommeravhørsdagen. Det kan være naturlige årsaker til at samrådsmøter i noen tilfeller kan synes unødvendig. Andre ganger kommer saken inn som hastesak, fra den ene dag til den andre, og umuliggjør derfor planlagte samrådsmøter. Også i disse sakene prøver vi å innhente opplysninger om barnet i forkant, slik at avhørsdagen også for disse er best mulig forberedt. Det ble gjennomført 32 medisinske undersøkelser i Dette er en økning på 9 undersøkelser fra Antallet er lavt sett i forhold til Riksadvokatens anbefalinger om at medisinsk undersøkelse bør tilbys alle barn som har vært utsatt for vold og overgrep. Fra august 2013 fikk vi økt legestillingen fra 10 til 20 %. Det er i dag 2 leger som deler denne stillingen, og vi har lege tilgjengelig to halve dager i uka. Vi prøver å få til de medisinske undersøkelsene samme dag som avhøret gjøres, men i noen tilfeller må barnet komme tilbake for å få undersøkelsen utført. Det gjøres medisinske undersøkelser både i voldssaker og i seksuelle overgrepssaker. Hensikten med medisinsk undersøkelse er å avdekke mulige straffbare forhold og undersøke barnets generelle helsestatus. Når det er mulig er legen til stede under dommeravhøret, slik at barnet slipper å fortelle sin historie flere ganger. Vi gjennomførte også 17 tannhelseundersøkelser i Tannhelseundersøkelse ble gjennomført både i saker med mistanke om seksuelle overgrep og vold. Statens barnehus Kristiansand er det eneste barnehuset i landet som har dette tilbudet. Et samarbeid mellom lege og tannlege i slike typer saker er spennende og nybrottsarbeid i barnehussammenheng. For å få satt tannlegeundersøkelsen mer i system søkte vi om prosjektmidler til dette, og mottok kroner fra Politidirektoratet. Se mer om dette under Prosjekter» Alle barn som kommer til barnehuset får tilbud om oppfølgning dersom de har behov for det. I 2013 fikk 45 barn behandling/oppfølgning ved barnehuset, dvs. minimum 3 direkte tiltak i form av samtaleterapi, foreldreveiledning og nettverksarbeid. Mange av barna som kommer til barnehuset har allerede et behandlingstilbud/opplegg i den offentlige helsetjenesten. Disse fortsetter i eksisterende behandlingsopplegg og får som hovedregel ikke oppfølgning på barnehuset. I mange av sakene som barnehuset følger opp gjøres det mye indirekte arbeid. Dette i form av telefoner til samarbeidspartnere, samarbeidsmøter, deltakelse i ansvarsgruppemøter, overføringsmøter m.m. Vi gjennomfører også samrådsmøter i etterkant av avhørene i mange av sakene. Barnehuset skriver i tillegg uttalelser til ulike etater og vitner i fylkesnemnd og straffesaker. Bruken av videokonferanse har økt betydelig i Grunnen er at både Aust-Agder tingrett og Lister tingrett stort sett benytter seg av denne muligheten. I 2013 ble 99 av dommeravhørene gjennomført ved at enkelte av aktørene var på videolink.

5 HVEM KOMMER TIL BARNEHUSET Av de barn som kommer til barnehuset er det en overvekt hvor mistenkte er i nær relasjon til fornærmede. I 133 av sakene var mistenkt i nær relasjon, dvs. slekt eller nær bekjentskap, mens mistenkt i 59 av sakene hadde en fjern relasjon til fornærmede. De siste årene har antall saker hvor det gjennomføres dommeravhør økt betydelig. Endringer i regelverket som utvidelse av aldersgrensen for dommeravhør fra 14 til 16 år, at også barn som vitner gjennomgår dommeravhør, straffelovens 219 om mishandling i familieforhold og endring i barneloven 30 er noe av årsaken til økningen. Større oppmerksomhet rundt vold og overgrep mot barn gir flere anmeldelser. Ikke minst har anmeldelse for mishandling i familieforhold steget kraftig. Tall fra Agder politidistrikt viser en økning i antall anmeldelser for mishandling i familieforhold fra 42 i 2007 til 158 i Ved Statens barnehus Kristiansand er andelen voldssaker noe større enn andelen seksuelle overgrep. Prosentmessig er andelen med ikke etnisk norsk bakgrunn større når det gjelder vold enn for etnisk norske. Når det gjelder seksuelle overgrep er etnisk norske dominerende. I 2013 hadde vi ingen avhør av voksne psykisk utviklingshemmede. Dette er alarmerende. Internasjonal forskning viser at utviklingshemmede er to til tre ganger mer utsatt for overgrep enn resten av befolkningen (Hoem Kvam 2004). Et svært lavt antall dommeravhør av denne gruppen på landsbasis viser at dette er et område det må settes mye mer fokus på. Barnehusene har som en konsekvens av dette nedsatt en arbeidsgruppe som spesielt skal jobbe med denne gruppen.

6 Kjønnsfordeling og alder: I 2013 ble det avhørt 95 jenter og 97 gutter ved barnehuset i Kristiansand. Barn mellom 12 og 14 år utgjør hovedtyngden av barn som ble avhørt. PROSJEKTER Telemarksprosjektet: Prosjektet ble startet opp i Barnehusets intensjon med prosjektet var å få til et tverrfaglig oppfølgningsteam som skulle ivareta barn i Telemark før, under og etter dommeravhør, men utviklet seg etter hvert med siktemål å etablere en tiltakskjede i det offentlige hjelpeapparat. Det ble nedsatt en styringsgruppe som i tillegg til representant fra barnehuset har bestått av representanter fra politi, fylkesmann, BUF etat, Sykehuset Telemark, Familiekontoret og Skien kommune. En arbeidsgruppe ble opprettet med representanter fra ovennevnte etater. Arbeidet endte opp i forslag om å etablere et fylkesdekkende konsultasjonsteam som første ledd i å etablere en tiltakskjede. Arbeidsgruppen valgte å kalle dette tiltaket Drøftningsteam og saken ble vedtatt i hovedutvalget i Skien kommune i januar Evalueringsprosjektet: Statistikkene for landets barnehus for 2012 viste at Statens barnehus i Kristiansand gjennomførte færre avhør enn barnehus som dekker tilsvarende befolkningsgrunnlag. Det ble også registrert store geografiske forskjeller mellom kommunene på Agder og mellom ulike tingsretter. Barnehuset inviterte ca 40 fagpersoner fra politi, barnevern, helse, frivillige organisasjoner, familiekontor m.fl til evalueringssamtale, refleksjon og meningsutveksling av hva som kunne være årsaker til dette.

7 Tre møter ble gjennomført, noe som resulterte i oppnevnelse av en arbeidsgruppe bestående av representant for politi, barnevern, bufetat, avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), RVTS Sør og barnehuset. Arbeidsgruppen utarbeidet i 2013 et mandat, til en styringsgruppe bestående av ledere, for å bedre arbeidet med vold og overgrepssaker på Agder. Mandatet setter bla fokus på rutiner, tidsbruk, kompetanseheving og bedring av tverrsektorielt samarbeid. Det foreslås en gruppe, der saker som utfordrer samhandlingen kan drøftes, for at fagfeltet kan være i en evaluerings- og læringsprosess. Arbeidet har resultert i at politiet nå deltar som et prøveprosjekt i det tverrfaglige konsultasjonsteamet. Kristiansand kommune har utarbeidet nye rutiner i volds- og overgrepssaker, som det arbeides med å innføre. ABUP har gjennomført temadager og deltakerne i prosjektet melder tilbake en økt bevissthet om fagfeltet. Tiden vil vise om arbeidet gir resultater. Tannlegeprosjektet: Statens barnehus Kristiansand har siden 2010 hatt en tannlege tilknyttet barnehuset. Tannlegen har utført tannhelseundersøkelser etter begjæring fra politiet. Det har etter hvert utviklet seg et behov for å sette disse undersøkelsene mer i system og vårt ønske har vært å få utviklet en mal for rettsmedisinsk undersøkelser. Vi søkte i 2013 Politidirektoratet om midler til å videreutvikle denne tjenesten, og fikk tildelt kroner til dette formålet. I den forbindelse har Statens barnehus Kristiansand nå inngått et samarbeid med Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør. Vi vil fortsette å gjennomføre tannundersøkelser som tidligere, men vil i tillegg forsøke å lage, samt kvalitetssikre en nasjonal rettsmedisinsk sakkyndigrapport for tannhelseundersøkelser. En av legene tilknyttet barnehuset, samt en av rådgiverne er deltaker i prosjektet sammen med kompetansesenteret. KOMPETANSEUTVIKLING FOR DE ANSATTE VED BARNEHUSET Som kompetansehus er det viktig for de ansatte å holde tritt med fagutvikling på vårt saksområde. Dette innebærer at en må få en viss tilgang og ressurser til fagutvikling og kurs. I 2013 deltok de ansatte på flere forskjellige kurser og konferanser. Tre av de ansatte fikk sertifisering i COS (Circle of security parenting), en veiledningsmodell til bruk for å arbeide med foreldre med utgangspunkt i tilknytningsteori. En ansatt driver med Sensorimotorisk videreutdanning nivå 2. Våren 2013 besluttet ledergruppa ved Barnehusene at det skulle utarbeides en felles minstestandard for verktøy brukt til kartlegging, oppfølging og behandling. Prosjektet skulle gjennomføres av en arbeidsgruppe. Prosjektet fikk navnet Barnehusskrinet. I første omgang laget arbeidsgruppa en oversikt over alle kartleggingsverktøy og behandlingsmetoder som var i bruk ved de ulike Barnehusene. Anbefalte kartleggingsverktøy tilsvarer den minstestandarden en kan forvente at alle Barnehusene bør disponere. Oversikten over andre tilgjengelige verktøy består av gode og anvendbare verktøy, som det blir opp til hvert enkelt Barnehus å benytte seg av. Arbeidsgruppa laget også en oversikt over anbefalte behandlingsverktøy og et forslag til nye verktøy og metoder Barnehusene kanskje bør vurdere å gå til anskaffelse av.

8 UTADRETTET VIRKSOMHET Barnehusene skal være kompetansesentre hvor andre instanser kan søke råd. I tillegg skal vi dele vår kompetanse og kunnskap i diverse fora. I løpet av 2013 har barnehuset deltatt på diverse konferanser, fagfora, både lokalt og sentralt, og holdt innlegg om barnehus og arbeidsfeltet vårt. Barnehuset deltar i konsultasjonsteamene på Agder og gir veiledning til tverretatlig utredningsteam i Vest-Agder. Vi har hatt besøk av diverse skoler og konfirmantgrupper, samt orientert om virksomheten i ulike fora og til samarbeidsparter. Barnehuset har jevnlig kontakt og fagmøter med So-team og avhørere i distriktet. Dette er en fin måte å utvikle samarbeidet på, øke kompetansenivået samt bistå hverandre i håndteringen av saker. Barnehuset gjennomfører også anonyme drøftelser. Bekymringshenvendelser fra foresatte, barnevern, skole, helsetjeneste med mer kan være gjenstand for anonyme drøftelser pr. telefon eller videokonferanse. I tre saker hvor et større antall barn har vært involvert har barnehuset deltatt på informasjonsmøter for foresatte og andre berørte. I den grad dette har vært et nært samarbeidsprosjekt med politiet, har det vist at tverrfaglig håndtering har vært nyttig. Leder ved Statens barnehus Kristiansand sitter i en nordisk nettverksgruppe for barnehus ( Nordic Network of Children`s Houses/CAC ) sammen med leder ved Statens barnehus Bergen. Norge har siden oppstart i 2008 hatt ansvar for denne gruppen, herunder innkalling til nettverksmøter. Målsettingen med gruppen er blant annet å dele erfaringer, samt øke kunnskap og kompetanse om barnehusene. Som ledd i dette samarbeidet fremla barnehuset i Bergen og Kristiansand erfaringer med barnehus sammen med representanter fra Sverige, Island og USA på en europeisk konferanse i Dublin høsten I vårt fremlegg ble det i tillegg til orientering om hvordan barnehusene fungerer i Norge, også gjort rede for den nasjonale evalueringen av barnehus som ble gjennomført i 2012, samt forslag til ny avhørsforskrift. Som et resultat av dette ble lederne av barnehuset i Bergen og Kristiansand bedt om å delta i et EU prosjekt som har som siktemål å sette en europeisk standard for behandling/oppfølgning av barn som har vært utsattfor seksuelle overgrep.