Global Investment Performance Standards (GIPS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Global Investment Performance Standards (GIPS)"

Transkript

1 Norges Handelshøyskole Bergen, høsten 2002 Utredning i fordypningsområdet: Veileder: Finansiering og finansiell økonomi Professor Thore Johnsen Global Investment Performance Standards (GIPS) Annar Schiander Siviløkonomoppgave Denne utredningen er gjennomført som et ledd i siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole og godkjent som sådan. Godkjenningen innebærer ikke at Høyskolen innestår for de metoder som er anvendt, de resultater som er fremkommet eller de konklusjoner som er trukket i arbeidet.

2 Sammendrag Global Investment Performance Standards (GIPS) 1 er utarbeidet med den hensikt å tilnærme en global enhetlig form for resultatrapportering og selskapsbeskrivelse. Standarden er rettet mot selskaper som yter forvaltningstjenester til tredjepart, og potensielle kunder av dem. Utredningen tar for seg GIPS, og de krav og anbefalinger standarden stiller til forvaltningsorganisasjoner i deres presentasjoner av historiske resultater. Jeg har tatt for meg den norske oversettelsen av GIPS, utarbeidet av Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) 2, og forsøkt å belyse de sentrale punktene. Utredningen er deskriptiv i sin form, og Gjensidige NORs arbeid med etterlevelse av GIPS er benyttet for å belyse ulike sider av standarden. De ulike beregningsmetoder som vises har jeg valgt å illustrere med egne eksempler. 1 Global Investment Performance Standards betegnes GIPS videre i utredningen 2 Norske Finansanalytikeres Forening betegnes NFF videre i utredningen Siviløkonomutredning - Annar Schiander - 1 -

3 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 Innholdsfortegnelse Innledning Introduksjon Hva er Global Investment Performance Standards (GIPS)? Litt historikk Hvorfor GIPS? For hvilke markedsaktører gir GIPS økt verdi Grunnprinsipper i GIPS Grunnlagsdata Beregningsmetodikk Porteføljeavkastning Dietz metode Modifisert Dietz metode Porteføljegruppeavkastning Avkastningsmål Porteføljestørrelse Sammensetting av porteføljegrupper Porteføljegrupper Diskresjonære porteføljer Behandling av nye og avsluttede porteføljer Separate porteføljegrupper Simulerte porteføljer Utfyllende informasjon Definisjon av forvalter Totale aktiva Diverse utfyllende informasjon Presentasjon og rapportering Avkastningshistorikk Spredning Etterlevelseserklæring Referanseindeks Sammenkobling av historikk Risikomål GIPS verifisering Hensikten med verifisering Verifiseringsprosedyren Porteføljegrupperapport Et eksempel Utfyllende informasjon Presentasjon og rapportering Avslutning...46 Litteraturliste...47 Vedlegg 1... Vedlegg 2... Siviløkonomutredning - Annar Schiander - 2 -

4 1 Innledning Forvaltningsselskaper og de produkter de tilbyr kan med enkelte unntak ikke garantere noe frem i tid med hensyn til ønsket resultat, avkastning eller formuesøkning. I motsetning til andre tjenesteleverandører kan ikke kapitalforvaltere fokusere på kostnadsreduksjon, økt effektivitet eller en lettere hverdag for sine kunder. Deres troverdighet, evne til fremtidig avkastning og unike forvaltningsfilosofi bygger på de historiske resultatene de kan presentere. Det globale markedet for forvaltningstjenester har de to siste tiårene opplevd formidabel vekst. Til tross for dette har det ikke eksistert noen internasjonal akseptert standard for kapitalforvalteres presentasjon av historiske resultater. Ulik praksis vedrørende presentasjon av investeringsresultater kan skape forvirring for potensielle investorer ved ulik bruk av grunnlagsdata og beregningsprinsipper, samt mer eller mindre kreativ bruk av historikk og tilleggsinformasjon. Ved innføring av en global standard på området vil det gå mot en mer sammenfallende presentasjonsform på tvers av landegrenser. Dette er svært hensiktsmessig både for kapitalforvaltere og investorer, ettersom nasjonale markeder utsettes mer og mer for internasjonal konkurranse. En internasjonal akseptert og benyttet standard gir rettferdig konkurranse og øker sammenlignbarheten mellom forvaltere. I Norge har NFF, som er den instansen som utarbeider norske standarder for finansbransjen, valgt å anbefale sine medlemmer å benytte GIPS fremfor den lokale norske standarden som ble utgitt i Dette fordi de anser GIPS som en bedre løsning for sine medlemmer. NFF har lagt ned et betydelig arbeid i oversettelse av standarden, og markedsføring av denne blant sine medlemmer. I Norge benyttes en direkte oversettelse av den engelskspråklige versjonen, og den første foreløpige utgaven forelå 26. oktober I en global undersøkelse utført av PriceWaterhouseCoopers i 2001 svarte 95 % av de deltagende forvalterne at de innen kort tid ønsket å etterleve GIPS, eller nasjonale varianter av standarden. I Norge er det kun to selskaper som er GIPS verifisert per i dag, Storebrand og Gjensidige NOR. Siviløkonomutredning - Annar Schiander - 3 -

5 2. Introduksjon 2.1 Hva er Global Investment Performance Standards (GIPS)? GIPS er et etisk rammeverk for beregning og presentasjon av avkastningshistorikk for et investeringsselskap eller en forvaltningsinstitusjon. Standarden er utviklet for 1) å tilstrebe en ensartet måling og presentasjon av kapitalforvalteres resultater på et globalt plan, og 2) å gi full åpenhet om relevant avkastningshistorikk til potensielle kunder. Standarden gjelder ikke for den jevnlige rapportering forvalter har til sine eksisterende kunder. GIPS er en minimumsstandard som inkluderer både krav og anbefalinger. På flere områder kunne det vært ønskelig med mer spesifikke og strenge krav, men som et utgangspunkt er det hensiktsmessig å starte med en global standard som på den måten ikke utelukker land som ikke har erfaring med bruk av standarder. GIPS er delt inn i fem hoveddeler som definerer regler for 1) grunnlagsdata, 2) beregningsprinsipper, 3) sammensetning av porteføljegrupper, 4) utfyllende informasjon, og 5) presentasjon og rapportering. I tillegg gis det utfyllende informasjon om verifisering av investeringsselskapet med hensyn til omfang, hensikt og krav. Utredningen er bygget opp ved at de krav GIPS stiller for at kapitalforvalteren kan hevde etterlevelse presenteres først i hver del. Deretter presenteres anbefalinger som med tiden forventes å bli til krav. Forvaltere oppfordres til å etterleve anbefalingene for å oppfylle spirit of fairness i sin helhet. Generelt gjelder standarden for alle som utfører investeringsoppdrag for tredjepart, og som presenterer informasjon om investeringsresultater for forvaltet kapital. Det være seg investeringsoppdrag for individer, bedrifter eller pensjonskasser. 2.2 Litt historikk På midten av 80-tallet begynte NFFs søsterorganisasjon i USA, Financial Analysts Federation (FAF) å utarbeide bransjekrav for presentasjon av avkastningstall. I 1990 ble så FAF slått sammen med Institute of Chartered Financial Analysts, og Association for Investment Management and Research (AIMR) ble dannet. AIMR har vært drivkraft i det internasjonale samarbeidet om etableringen av en global standard for beregning og presentasjon av investeringsresultater. I 1995 besluttet de å finansiere arbeidet med utviklingen av standarden. Det ble dannet en global komité Siviløkonomutredning - Annar Schiander - 4 -

6 sammensatt av representanter fra ca 20 land, inkludert Norge, som skulle definere innholdet i den globale standarden. GIPS bygger på mange av prinsippene i AIMRs første Perfomance Presentation Standards (AIMR-PPS) fra 1987, og sammenfaller i stor grad med NFFs norske standard for porteføljeevaluering fra I februar 1998 publiserte AIMR et forslag til standard for å få eksterne kommentarer og innspill. Som et resultat av dette ble den første offisielle versjonen av GIPS publisert i februar GIPS er en dynamisk standard, og er i kontinuerlig utvikling gjennom publiserte fortolkninger, veiledende kunngjøringer og nye krav. Det vi ser som et resultat av dette, er at en rekke av de anbefalinger som er gitt i dagens utgave av GIPS etter hvert vil gå over til krav, og medfører videre at standarden vil være betydelig mer restriktiv i 2010 enn den er i dag. Etter utgivelsen av GIPS i 1999 etablerte AIMR Investment Performance Council (IPC) for å lede utviklingen og markedsføringen av standarden. IPCs medlemmer består av et bredt spekter av representanter fra ulike regioner og land, og ulike industrier og investorgrupper. I dag har IPC, med underkomitéer, mer enn 75 medlemmer som representerer 16 ulike land. I september 2001 godkjente IPC den norske oversettelsen av GIPS. For å opprettholde GIPS som en effektiv, brukervennlig og relevant standard har IPC opprettet flere underkomitéer for å kunne tilpasse og utvikle standarden i takt med bransjen. I tillegg har IPC opprettet tre underkomitéer med følgende fokus; 1) støtte arbeidet med nasjonale oversettelser og sikre nødvendig vedlikehold av oversettelsene ved fremtidige endringer og tillegg, 2) fortolkning av standarden for å sikre integritet og konsistens, og 3) sikre konsistens i verifiseringsarbeidet. Målsettingen til IPC er at alle land skal benytte GIPS som lokal standard for beregning og presentasjon av historiske investeringsresultater. For at GIPS skal være effektiv er det essensielt med aktive nasjonale sponsorer. Sponsorene er stort sett lokale foreninger som representerer fondsforvaltere, pensjonskasser og andre aktører i markedet. I Norge er det NFF som er lokal sponsor for GIPS. De nasjonale sponsorene er også et viktig bindeledd mellom IPC og lokale reguleringsmyndigheter, og sikrer at nasjonale interesser ivaretas ved videreutviklingen av GIPS. Siviløkonomutredning - Annar Schiander - 5 -

7 Enkelte land har valgt å benytte den originale engelskspråklige versjonen av GIPS, mens andre har besluttet å benytte en oversatt versjon for med det å øke sannsynligheten for lokal aksept. Enkelte land trenger tilleggskrav som går utover kravene i GIPS, når det eksisterer spesifikke lokale reguleringer eller etablert praksis. I slike tilfeller anbefales en nasjonal versjon av GIPS der GIPS er kjernen i standarden, supplert med tilleggskrav for å tilfredsstille lokale lover. For Norge har NFF valgt å benytte en oversatt versjon av GIPS uten lokale tilleggskrav. Andre land som har implementert en direkte oversettelse er Danmark, Ungarn og Østerrike. Blant de land som har implementert en lokal standard der GIPS er kjernen samt tillegg for å tilfredsstille etablert praksis og lokal regulering finner vi Canada, Irland, Sveits, Storbritannia og USA. 2.3 Hvorfor GIPS? De globale finansielle markedene integreres i stadig større grad, og norske forvaltere konkurrerer mer og mer med forvaltere fra Europa, USA og resten av verden. Det er på samme tid også blitt svært utbredt at forvaltningsselskaper driver forvaltning i flere land, alternativt etablerer allianser med forvaltere som dekker andre markeder enn det de selv gjør. Denne utviklingen synliggjør ytterligere behovet for en internasjonal standard når det gjelder beregning og presentasjon av historiske investeringsresultater. Den grunnleggende idé er at standarden skal føre til en allment akseptert måte å presentere investeringsresultater på som fremmer dialog mellom forvaltere og deres potensielle kunder. Det fokuseres på hvordan forvaltere har oppnådd sine resultater, og at data som brukes til registrering, rapportering, markedsføring og presentasjon er nøyaktige, konsistente og sammenlignbare. Implementering av GIPS skal gjøre det enklere for kunden å sammenligne forvaltere på tvers av landegrenser. Standarden fører til økt transparens vedrørende investeringsresultater innen kapitalforvaltning, og dermed reell konkurranse blant forvaltere i ulike markeder. Dette uten å skape inngangsbarrierer for nye forvaltere som vil inn i markedene. GIPS skal i tillegg fungere som et kvalitetsstempel for forvaltere overfor potensielle og eksisterende kunder ved at kunden gis tilgang til all nødvendig informasjon og at alle Siviløkonomutredning - Annar Schiander - 6 -

8 avkastningsrapporter er sammenlignbare med rapporter fra andre forvaltere som har implementert GIPS. 2.4 For hvilke markedsaktører gir GIPS økt verdi Investeringsselskaper som følger GIPS gir kunder, potensielle kunder og andre interessenter omfattende innsyn i sin investeringshistorikk i forbindelse med evaluering av selskapets historiske resultater. Virksomheter som forvalter andre personers eller institusjoners penger er avhengig av dyktige medarbeidere og kundenes tillit. På den ene siden er GIPS et verktøy for forvaltere for å oppnå en slik tillit i deres tilnærming mot potensielle kunder. Dette fordi det etableres en standardisert og konsistent måte å rapportere resultatmål over tid. På den annen side vil kapitalforvaltere møte mer rettferdig konkurranse seg i mellom, noe som vil gi fordel til de dyktige i bransjen. En slik likeverdig konkurranse vil også med stor sannsynlighet heve det etiske nivået ved at transparensen mellom forvalterne øker. De som etterspør kapitalforvaltningstjenester vil ha stor nytte av GIPS fordi standarden fokuserer på objektivitet og transparens i beregning og presentasjon av historiske resultater. En akseptert internasjonal etisk standard bidrar til at kunder i større grad kan stole på historiske avkastningstall fra kapitalforvaltere fra ulike land. Innføringen av GIPS vil gi investorer mulighet til større innsikt og valgmulighet, og det øker sannsynligheten for at de velger riktige investeringsprodukter ut fra risikotoleranse og behov. Eksisterende kunder vil også ha nytte av GIPS fordi rapportering etter standarden gjør det mulig for kunden å sammenligne avkastningen for deres spesifikke portefølje med forvalterens gjennomsnittlige avkastning for samme type produkt, gjennom avkastning for porteføljegruppe med lik investeringsstategi. Siviløkonomutredning - Annar Schiander - 7 -

9 Utvikling i forvaltningskapital og antall norskregistrerte fond Mrd NOK 160,000, ,000, ,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000, Registrerte fond Forvaltningskapital Antall fond År Kilde: Verdipapirfondenes Forening Figur 1 Figur 1 viser veksten i forvaltet kapital i registrerte fond i Norge fra 1995 og frem til i dag, og det antallet fond som konkurrerer om disse midlene. Som figuren illustrerer har veksten vært formidabel, noe som understreker et behov for sammenfallende prinsipper for beregning og presentasjon av informasjon knyttet til investeringer for tredjepart. Krav og anbefalinger i GIPS beskriver Best Practice, og gir en sikkerhet i forhold til hvordan målinger skjer, hvilke metoder som benyttes ved bearbeiding av data og at all relevant informasjon presenteres av forvalteren. For interne controllere og eksterne revisorer vil GIPS være et viktig redskap for å kunne kontrollere om et porteføljeresultat har god teknisk kvalitet. Kjennskap til de grunnleggende metodene som er definert i standarden forenkler vurderingen av formuesforvaltningen og vil sannsynligvis stimulere til god intern kontroll. Siviløkonomutredning - Annar Schiander - 8 -

10 3. Grunnprinsipper i GIPS GIPS er delt inn i fem hoveddeler som gir retningslinjer om de grunnleggende elementene i utarbeidelse og presentasjon av historiske investeringsresultater for et selskap som forvalter midler for tredjepart: Grunnlagsdata Beregningsprinsipper Sammensetting av porteføljegrupper Utfyllende informasjon og presentasjon Rapportering Jeg vil nå beskrive og drøfte de fem elementene, og sette dem i sammenheng med en forvalters rapporteringsrutiner. 3.1 Grunnlagsdata Konsistente grunnlagsdata er avgjørende for å kunne bearbeide og presentere investeringsresultater i et fullstendig og korrekt format. GIPS definerer krav og anbefalinger med hensyn til hvordan en forvalter bør gå frem for å innhente og bearbeide gode grunnlagsdata, samt hva som bør gjøres i forbindelse med vedlikehold av slike data. Et fundamentalt prinsipp i GIPS er at et forvaltningsselskap skal være i stand til å underbygge og rekalkulere den avkastningshistorikken som presenteres. Standarden krever derfor at alle nødvendige data og opplysninger som brukes til beregning og presentasjon skal innhentes, lagres og vedlikeholdes. Hvis forvalter for eksempel presenterer historikk for de siste fem år, må alle de underliggende nødvendige data for gjenskaping av porteføljegruppeavkastning for samtlige perioder være tilgjengelige. For å oppfylle dette kravet må forvalter etablere gode rutiner med hensyn til blant annet innsamling, lagring, beregningsmetodikk og eventuelle justeringer. Alle markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal verdsettes til virkelig verdi, og all tilgjengelig informasjon skal benyttes når avkastningen beregnes. Markedsverdier skal benyttes for å identifisere korrekt økonomisk verdi av forvalterens portefølje. Siviløkonomutredning - Annar Schiander - 9 -

11 Markedsverdi er den størrelsen som gir eneste sikre vurdering av hva eiendeler kan omsettes for. For fastrentepapirer og andre aktiva hvor det påløper renter, skal påløpt rente enten inkluderes i porteføljens markedsverdi ved begynnelsen og slutten av perioden, eller tas med på det tidspunktet avkastningen for porteføljen beregnes. Verdipapirer det ikke finnes offisielle priser for, bør beregnes som rentebærende papirer ut fra løpetid og kredittrisiko. Standarden sier ikke noe om tidspunkt for når verdier skal fastsettes, men naturlig bør sluttkurser i de ulike markeder legges til grunn. Bruk av sluttkurser gir ikke rom for nyanser med hensyn til tid, og gjør at tallene blir sammenlignbare på tvers av forvaltermiljøer. Ved presentasjon av avkastningstall bør det informeres om kilde og metoder for verdifastsettelse, for eksempel at forvalter benytter sluttkurser kl 16:00 fra Reuters som kilde til verdifastsettelse av norske aksjer. Gjensidige NOR bruker i hovedsak Reuters til prising av sine porteføljer, og benytter handelsdagens sluttkurser i sine beregninger. Finansielle instrumenter som ikke blir priset via Reuters blir priset manuelt. For å øke nøyaktighet i avkastningsberegninger er det et krav om gradvis økende frekvens i verdsettelse av alle porteføljer. Fra 1. januar 2001 ble det et krav at alle porteføljer under forvaltning skal verdsettes minst én gang hver måned. Etter 1. januar 2010 skal alle porteføljer verdsettes alle dager der det forekommer inn eller utgående kontantstrømmer. En hyppig verdisetting sikrer at nøyaktige avkastningstall kan beregnes. Gjensidige NOR henter daglige priser til sin database fra Reuters. Fond prises daglig, mens priser for unoterte aksjer hentes månedlig fra Dagens Næringsliv. Lengden på oppgjørsperioden kan variere i ulike markeder, noe som kan gi unøyaktighet i verdsettelsen. Verdien på transaksjonens handledato bør derfor benyttes som grunnlag for beregning av avkastning. Verdien på handledato gir den korrekte økonomiske verdi av en porteføljes aktiva, og bør benyttes fordi porteføljen fra dette tidspunktet er utsatt for verdiendringer. Etter 1. januar 2005 vil det være et krav at forvalter skal benytte transaksjonenes verdi på handledato i avkastningsberegningen. Før dette tidspunket er det imidlertid tillatt for forvalter å beregne avkastning ut fra oppgjørsdato, så lenge forvalteren opplyser om dette. For forvaltningsselskaper som benytter transaksjonens oppgjørsdato ved verdsettelse, er det ikke påkrevd å rekalkulere historisk avkastning ved overgang til bruk av Siviløkonomutredning - Annar Schiander

12 handledato som verdsettelsestidspunkt i Gjensidige NOR benytter i dag verdier på transaksjonenes handledato ved verdiberegning. Periodisering gir korrekt økonomiske verdi av en porteføljes underliggende aktiva, og bør anvendes for utbytter. Dette er imidlertid ikke et krav før etter 1. januar 2005, og kravet er ikke tilbakevirkende. Det vil si at forvaltere ikke trenger å rekalkulere historisk avkastning for perioder før 1. januar 2005 hvis de i dag ikke periodiserer utbytte. For porteføljer som inkluderer verdipapirer notert i annen valuta enn porteføljens basevaluta, anbefales det at kilde til valutakurser bør være den samme for porteføljen og den referanseindeks som benyttes, men dette er ikke et krav. Bruk av samme kilde til valutakurs sikrer imidlertid sammenlignbare tall mellom portefølje og indeks, og man unngår forvirring rundt beregningsgrunnlag. Ved eventuell inkonsistens i kilde til valutakurs skal dette beskrives og presenteres for potensielle kunder. Gjensidige NOR henter alle valutakurser fra 'WM Company' via Reuters. Dette er forøvrig de samme kursene som brukes av Norges Bank. 3.2 Beregningsmetodikk Avkastningsresultater kan måles ved bruk av ulike metoder og ved bruk av ulike utsnitt av et datagrunnlag. Uten regelverk å støtte seg til kan forvaltere sjonglere mellom metoder som benyttes, og hvilke tall som presenteres for potensielle investorer ut fra formål med presentasjonen. GIPS setter krav til bruk av visse beregningsmetoder for å oppnå sammenlignbarhet mellom forvaltere, samtidig som den krever konsistent bruk av metoder over tid Porteføljeavkastning Det er vanlig å måle resultatet til en portefølje ut fra den avkastning som er oppnådd i en periode. GIPS krever at totalavkastning, inkludert realisert og urealisert gevinst eller tap skal benyttes ved beregning av avkastning. Avkastning av likvider i porteføljene skal også inkluderes i beregning av totalavkastningen. Det finnet i utgangspunktet to metoder for beregning av avkastning for en portefølje. Tidsvektet metode måler hvor dyktig den/de som forvalter midlene utfører oppdraget Siviløkonomutredning - Annar Schiander

13 er, og pengevektet metode måler samspillet mellom eier av formuen som forvaltes og den/de som forvalter midlene. Forskjell i avkastning mellom de to metodene kan betraktes som eierens evne til å gå inn i markedet til rett tid. Det er denne effekten man ønsker å fjerne ved bruk av en tidsvektet metode. GIPS krever at forvalter benytter tidsvektet metode for beregning av avkastning for en portefølje. Det finnes flere metoder som kan benyttes ved beregning av tidsvektet avkastning, og alle metodene forsøker å utnytte sammenhengen mellom sluttverdien i forhold til inngangsverdien av porteføljen. Når det ikke har vært innskudd eller uttak av kapital i en portefølje i en rapporteringsperiode er avkastningen forskjellen mellom utgående og inngående markedsverdi delt på inngående markedsverdi ((UB - IB) / IB). Når det har forekommet inngående eller utgående kontantstrømmer i en portefølje vil det ikke foreligge en entydig balanseverdi å relatere resultatet til. I slike tilfeller kreves det at forvalteren korrigerer for variasjoner i porteføljens størrelse. Alle metoder innen tidsvektet avkastning forsøker å justere inngående verdi slik at denne størrelsen får et rett forhold sammenlignet med utgående verdi. Hensikten er at oppnådde resultater skal være uavhengig av porteføljens størrelse. I denne utredningen har jeg tatt for meg de tre mest aktuelle metodene for beregning av avkastning for en portefølje; Dietz metode, modifisert Dietz metode og sann tidsvektet metode. Som illustrasjon har jeg tatt utgangspunkt i en portefølje med andeler og kursverdi lik 100 i starten av januar Utviklingen for porteføljen er vist i tabell 1 under. Tabell 1 Tall per Akkumulert Beholdning 100, , , ,000 Beholdningsøkning i perioden 30,000 20,000-15,000 35,000 Anskaffelses dato i måneden Antall dager i måned Kurs ved innskudd/uttak Kurs ved periodeslutt Markedsverdi 10,000,000 13,910,000 15,600,000 13,230,000 Bokført verdi 10,000,000 13,150,000 15,350,000 13,805,000 Kursreserve 760, , ,000 Transaksjonsbeløp 0 3,150,000 2,200,000-1,545,000 3,805,000 Inntjent i perioden 0 760, , , ,000 Kursverdi referanseindeks Siviløkonomutredning - Annar Schiander

14 Dietz metode Dietz metode er en enkel metode for beregning av tidsvektet avkastning, ved at den forutsetter at alle bevegelser i en portefølje skjer midt i perioden og at det er linearitet i avkastningen. Formålet med metoden er å produsere et så godt estimat som mulig for avkastning når daglige markedsverdier ikke er tilgjengelige. Metoden kan benyttes hvis porteføljene verdsettes sjelden, for eksempel en gang i måneden. Realisert avkastning i perioden er reflektert i markedsverdiene ved slutten av perioden. Tar man utgangspunkt i at perioden er en måned med 30 dager kan realiteten være at tilført kapital kan ha vært aktiv i færre eller flere enn 15 dager. Det samme gjelder for utbetalinger fra porteføljen. Forutsetningen om at alle kapitalbevegelser skjer midt i en måned kan dermed gi en viss feilaktighet i beregning av avkastning. Dietz formel: R = (MV 1 - MV 0 - CF) (MV * CF) R: Periodens avkastning i prosent MV 0 : Porteføljens markedsverdi ved periodens start MV 1 : Porteføljens markedsverdi ved periodens slutt CF: Netto bevegelse i porteføljen i perioden For eksempelet definert i tabell 1 blir avkastningen beregnet ved Dietz metode for januar: ( ) ( * ) = 6,57 % For februar blir avkastningen -3,40% og for mars -6,62%. Det er tillatt å benytte denne metoden frem til 1. januar 2005, da det blir et krav at avkastning justert for dagsvektede kontantstrømmer skal benyttes ved beregningen av avkastning for en enkelt portefølje. Siviløkonomutredning - Annar Schiander

15 Modifisert Dietz metode Som nevnt over må forvaltere benytte en beregningsmetode som justerer for dagsvektede kontantstrømmer etter 1. januar Den modifiserte Dietz metoden vekter hver kontantstrøm ut fra antall dager kontantstrømmen har vært en del av porteføljen. I stedet for å kreditere forvalter med innskudd for halve måleperioden måles avkastningen ut fra antall dager forvalteren virkelig har kontroll over pengene. Metoden krever ikke at porteføljen verdsettes på den aktuelle datoen for kontantstrømmen, noe som kan være en hensiktsmessig forenkling. Ulempen ved denne forenklingen er synlig når det er store kontantstrømmer i en periode, eller når kontantstrømmer finner sted i perioder med høy markedsvolatilitet, noe som kan gi betydelige differanser i avkastningsberegningen. Modifisert Dietz formel: R = (MV 1 - MV 0 - CF) (MV 0 + (W * CF)) R: Periodens avkastning i prosent MV 0 : Porteføljens markedsverdi ved periodens start MV 1 : Porteføljens markedsverdi ved periodens slutt W: (CD D)/CD hvor CD = Antall kalenderdager i perioden D = Antall dager inn i perioden porteføljebevegelsen inntraff CF: Netto bevegelse i porteføljen i perioden For eksempelet definert i tabell 1 blir avkastningen beregnet ved modifisert Dietz metoden for januar: ( ) ( ((31 22)/31) * ) = 6,96 % For februar blir avkastningen -3,40% og for mars -5,67%. Metoden kan benyttes for avkastningsberegning for en portefølje frem til 1 januar 2010, da det blir et krav om at faktisk verdsettelse på tidspunktet for kontantstrømmer må benyttes i avkastningsberegningen. Siviløkonomutredning - Annar Schiander

16 Sann tidsvektet avkastning Ved bruk av sann tidsvektet metode gjøres måleperiodene så korte at antagelsen om lineær avkastning blir gyldig. Dette gjøres ved å verdsette porteføljen rett før og rett etter alle bevegelser, og deretter koble avkastning for alle delperiodene sammen geometrisk for å finne periodens avkastning. For aksjefond som prises hver dag kan verdsettelsen gjøres helt nøyaktig, og nøyaktig avkastning beregnes. Sann tidsvektet formel: MV 1f MV 2f MV 2f R = ( MV )*( 0 MV )*( 1e MV )* e R: Periodens avkastning i prosent MV 0 : Inngangsverdien for porteføljen MV 1f : Porteføljens markedsverdi tidspunkt 1 før porteføljebevegelse MV 1e : Porteføljens markedsverdi tidspunkt 1 etter porteføljebevegelse For eksempelet definert i tabell 1 blir avkastningen beregnet etter sann tidsvektet metode for januar: ( ) * ( ) 1 = 7,00 % For februar blir avkastningen -2,80% for februar og for mars -5,77%. Sann tidsvektet metode skal benyttes etter 1 januar 2010 fordi den tar hensyn til faktisk verdsettelse på tidspunktet kontantstrømmer oppstår i beregningen. Fordelen ved metoden er at nøyaktig avkastning beregnes, i motsetning til de to andre beskrevne metodene som kun beregner avkastningsestimater. Ulempen ved metoden er at det er mer arbeidskrevende for forvalter når hele porteføljen skal prises hver gang det er porteføljebevegelser. Det vil også gå med mer tid til kalkulering sammenlignet med de to enklere metodene. Siviløkonomutredning - Annar Schiander

17 Avkastning Januar Februar Mars Dietz metode 6,57 % -3,40 % -6,62 % Modifisert Dietz metode Sann tidsvektet metode Referanseindeks 6,96 % -3,40 % -5,67 % 7,00 % -2,80 % -5,77 % 6,00 % -0,94 % -3,81 % Tabell 2 Tabell 2 viser forskjell i avkastning ved de tre metodene beskrevet, samt referanseindeksens avkastning. Forskjell i tallene viser at de to førstnevnte metodene kun gir tilnærmet korrekt avkastning for de tre periodene. Tallene for januar viser betydelig forskjell mellom avkastning beregnet ved Dietz metode og sann tidsvektet metode. Dette fordi beholdningsøkningen skjer i slutten av måneden, mens Dietz metode regner med at den skjer midt i måneden. Dietz metode og modifisert Dietz metode gir samme avkastning for februar. Dette fordi beholdningsøkningen skjedde 14 dager inn i februar måned med 28 kalenderdager. Ved presentasjon av avkastningstall til potensielle kunder skal forvalter alltid gi opplysninger om hvilken metode som benyttes til avkastningsberegning for underliggende porteføljer i en porteføljegruppe. Gjensidige NOR benytter sann tidsvektet metode for beregning av avkastning for sine porteføljer. Siviløkonomutredning - Annar Schiander

18 3.2.2 Porteføljegruppeavkastning En porteføljegruppe er en samling av porteføljer med lik investeringsstrategi, like investeringsmål og samme risikotoleranse. Det å lage meningsfulle porteføljegrupper er kritisk i forhold til å utarbeide korrekt presentasjonsmateriell for resultater over tid og øker mulighet for sammenligning av ulike forvaltere. Avkastningen til en porteføljegruppe skal beregnes med utgangspunkt i et vektet snitt av avkastningen for alle porteføljene inkludert i gruppen. Ved beregning av en gruppes avkastning skal vekter ved starten av en måleperiode benyttes for å avspeile aktivasammensetningen i gruppen. Ved beregning av en porteføljegruppes avkastning for eksempelvis januar tar man derfor markedsverdien i slutten av desember for hver portefølje i gruppen og ganger disse opp med hver porteføljes avkastning i januar. Summen deles på total inngående markedsverdi for alle porteføljene i gruppen. Formel for porteføljegruppeavkastning: n C(t) = ri(t) * ai(t) C(t): ri(t): ai(t): n : 1 Porteføljegruppens avkastning i delperiode t Avkastning for portefølje i periode t Portefølje i's andel av porteføljegruppen ved inngangen av perioden Antall porteføljer i porteføljegruppen Siviløkonomutredning - Annar Schiander

19 Tabell 3 viser et eksempel på beregnet avkastning for en porteføljegruppe. Gruppen inkluderer 10 porteføljer med total verdi lik NOK i slutten av 2001, og avkastning for januar 2001 for de 10 porteføljene, beregnet ved én av de tre metodene beskrevet under punkt Portefølje Porteføljeverdi Porteføljeavkastning januar 2002 Andel av gruppens avkastning A 200,000, % 0.67% B 300,000, % 0.93% C 50,000, % 0.15% D 125,000, % 0.30% E 50,000, % 0.12% F 100,000, % 0.22% G 85,000, % 0.17% H 75,000, % 0.13% I 150,000, % 0.25% J 65,000, % 0.10% Total verdi porteføljegruppen 1,200,000,000 Gjennomsnittlig årlig avkastning i porteføljegruppen: 2.79% Volumvektet årligavkstning for porteføljegruppen: 3.03% Tabell 3 Volumvektet avkastning for porteføljegruppen blir i dette eksempelet 3,03%, mens gjennomsnittlig avkastning gir 2,79%. Forskjellen skyldes at en større andel av porteføljene i gruppen har avkastning over gjennomsnittsavkastningen perioden. Siviløkonomutredning - Annar Schiander

20 3.2.3 Avkastningsmål Resultater for en portefølje skal beregnes etter fradrag for alle handlekostnader. Om porteføljegruppens resultatet bør presenteres før eller etter fradrag av honorarkostnader er avhengig hvem tallene skal presenteres for. Figur 2 illustrerer ulike mål for avkastning for en enkelt portefølje. Avkastningsmål for en portefølje Avkastning på forvaltet kapital Spread Kjøps/salgs kostnader Brutto avkastning for porteføljen Skattekostnader Honorarkostnader til forvalter Forvaltningskostnader Administrasjonskostnader Netto avkastning for porteføljen GIPS anbefaler bruk av bruttoavkastning ved presentasjon av avkastningsmål for potensielle kunder Nettoavkastning er mest interessant for eksisterende kunder Figur 2 Ved presentasjon av avkastningstall skal forvalter alltid informere om hvorvidt resultatene er beregnet før eller etter fradrag for forvaltningsprovisjoner og honorarer som skal betales av kundene. Honorarkostnader inkluderer direkte kostnader av forvaltningen samt administrasjon av porteføljen eller fondet. Hvis avkastningen presenteres før honorarer er trukket ut bør forvalter informere om gjeldende honorarstruktur. Hvis kun avkastning etter honorar presenteres bør forvalter opplyse om gjennomsnittlige honorarer og eventuelle andre relevante kostnader som skal betales av kunden. I GIPS anbefales det at forvaltere presenterer bruttoavkastning, slik at kunden kan få et så riktig bilde som mulig av potensiell egen avkastning. Gjensidige NOR beregner avkastning før fradrag av forvaltningsprovisjoner, men etter fradrag for andre gebyrer tilknyttet forvaltningen. Nettoavkastning for en porteføljegruppe vil i mange tilfeller vise et lite realistisk kostnadsbilde for potensielle kunder. Dette fordi kostnader for utførte Siviløkonomutredning - Annar Schiander

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 90.381 189.195 979.398 829.352 1.388.577 Tidsvektet avkastning i % 0,34 0,72 3,85 3,24 5,54

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -97.666-97.666-236.026 1.254.530-5.166 5.210.080 Tidsvektet avkastning i % -0,28-0,28-0,67

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

Oslo, 20. juni 2005. Kommentar på forslag til endring av forskrift om prospekt for verdipapirfond og forskrift om periodisk rapportering.

Oslo, 20. juni 2005. Kommentar på forslag til endring av forskrift om prospekt for verdipapirfond og forskrift om periodisk rapportering. Finansdepartementet v/ Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 20. juni 2005 Kommentar på forslag til endring av forskrift om prospekt for verdipapirfond og forskrift om periodisk rapportering.

Detaljer

~ HØRINGSNOTAT ~ Kredittilsynet 12. februar Innledning

~ HØRINGSNOTAT ~ Kredittilsynet 12. februar Innledning Kredittilsynet 12. februar 2009 ~ HØRINGSNOTAT ~ UTKAST TIL FORSKRIFT OM BEREGNING AV KAPITALAVKASTNING I LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1. Innledning Beregning av kapitalavkastningsrente og gjennomsnittsrente

Detaljer

VERDIPAPIRFONDENES FORENINGS BRANSJESTANDARD FOR MARKEDSFØRING:

VERDIPAPIRFONDENES FORENINGS BRANSJESTANDARD FOR MARKEDSFØRING: VERDIPAPIRFONDENES FORENINGS BRANSJESTANDARD FOR MARKEDSFØRING: (Vedtatt på foreningens generalforsamling 29. november 2000 og siste gang endret på generalforsamling 22. mars 2012) 1. Standardens anvendelsesområde:

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2006 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Oslo 19.11.2002. Deres ref: 99/1294 FM JOE

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Oslo 19.11.2002. Deres ref: 99/1294 FM JOE Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo 19.11.2002 Deres ref: 99/1294 FM JOE Høring: Forslag til forskrift etter lov 12. juni 1981 nr 52 om verdipapirfond - forvaltningsselskapers informasjonsplikt

Detaljer

Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005

Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005 HØRING FORSLAG TIL REGULERING AV SPESIALFOND 1. KONKLUSJON 1.1 Oppsummering Dagens lov om verdipapirfond

Detaljer

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS Finansreglement Universitetsfondet for Rogaland AS Vedtatt av styret 21. Oktober 2016 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 2.1 Hjemmel... 3 2.2 Gyldighet... 3 3. Formålet

Detaljer

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 1 Hovedinnhold i meldingen Gode resultater i 2010 Perspektiver for SPU fram mot 2020 Unoterte investeringer

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Tematilsyn kombinasjonsfond

Tematilsyn kombinasjonsfond Tematilsyn kombinasjonsfond Oppsummering av tematilsyn med kombinasjonsfond DATO: 30.09.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Honorarnivå 4 3 Utnyttelse av allokeringsrammer 5 4 Separat rapportering

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012 Kapitalforvaltning i stiftelser Stiftelsesforum 2012 1. Stiftelser 2. Finansstrategi 3. Case 4. Oppsummering Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noen innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2009

Årsrapport forvaltning 2009 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 03. mars 2010 Årsrapport forvaltning 2009 A. Strukturelle forhold Stiftelsen Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

NORSK GIPS. Global Investment Performance Standards. Global standard for investeringsresultater

NORSK GIPS. Global Investment Performance Standards. Global standard for investeringsresultater NORSK GIPS Utarbeidet og støttet av AIMR Association for Investment Management and Research og the Global Investment Performance Standards Committee 14. april 1999 Global Investment Performance Standards

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2012 Folketrygdfondet etterlever Global Investment Performance Standards (GIPS ) og har utarbeidet og presentert denne rapporten i samsvar

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 1 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,10 % 0,01 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,05 % 0,53 % 1,07 %

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 Nøkkeltall pr 31. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning januar 0,26 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,09 % 0,57 % 1,06 % 3 mnd.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for pensjonsbevis for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for pensjonsbevis for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for pensjonsbevis for 2015 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Pensjonsmidler... 4 3.1 Sparebeholdning... 4 3.2 Andel av

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Søgne kommune Kapitalforvaltning

Søgne kommune Kapitalforvaltning Søgne kommune Kapitalforvaltning Presentasjon kommunestyret 29.03.2012 P. 1 Dato 29.03.2012 Gabler Wassum Søgne kommune Agenda Langsiktig kapitalforvaltning Kapitalforvaltningsresultater 2011 Kapitalforvaltningsresultater

Detaljer

Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva

Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva Vedtatt i kommunestyret Utarbeidet av: Økonomiavdelingen Gjelder fra: Vedtatt

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2013 Folketrygdfondet etterlever Global Investment Performance Standards (GIPS ) og har utarbeidet og presentert denne rapporten i samsvar

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning Temaartikkel Folketrygdfondets aksjeforvaltning Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72 00 Faks: 23 11 72 10 e-post:

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1999 til 31.12.2009 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Finansreglement for Nittedal kommune

Finansreglement for Nittedal kommune V.6 Vedtatt av kommunestyret Finansreglement for Nittedal kommune Vedtatt av kommunestyret 26.05.2014 Innhold 1 Finansreglementets virkeområde og formål... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Formålet

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Styrets beretning Nidars fond til fordel for NTH

Styrets beretning Nidars fond til fordel for NTH Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er å støtte og stimulere den vitenskapelige forskning ved Norges Tekniske Høgskole fortrinnsvis knyttet til område næringsmiddelkjemi. Stiftelsen har ingen ansatte

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2010

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1998 til 31.12.2008 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsen ble opprettet for å være et aktivt bindeledd mellom etter- og videreutdanningsvirksomheten ved Norges tekniske høyskole (NTH) i Trondheim, og brukerne innen industri og

Detaljer

Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002

Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002 Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002 1. Innledning Valutareservene er inndelt i ulike r avhengig av det formålet de skal ivareta. Samlet verdi av de fire forvaltede

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA - Vår måte å forvalte midler

Statoil Kapitalforvaltning ASA - Vår måte å forvalte midler Statoil Kapitalforvaltning ASA - Vår måte å forvalte midler Thomas Ludvigsen, daglig leder 13. januar 2012 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kapitalforvaltning

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Metodiske feilkilder ved avkastningsberegning

Metodiske feilkilder ved avkastningsberegning Utbredelsen av tilnærmede metoder for beregning av avkastning er stor. Problemet med disse tilnærmede metodene er at de har iboende svakheter ved avgang og tilgang av kapital i portefølgjen. Innledning

Detaljer

Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond

Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond Tilpasning til ny verdipapirfondlov og forslag til harmonisering av rammebetingelser i fondene. Utarbeidet av Harald Ulrikson Oppsummering av de

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondet er opprettet av Bergens Privatbank ved bankens 100 års jubileum i 1955. Den disponible del av avkastningen anvendes til å støtte vitenskapelig forskning innen de fag som til

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av Vidar Nybakk, Brumunddal, og midlene er slått sammen med Klara Bergs gave. Den disponible inntekt skal anvendes til forskning innenfor området muskelsykdommer.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Markedet for verdipapirfond 2012: - God avkastning - Høy tegning - Rekordhøy kapital. Pressekonferanse. Verdipapirfondenes forening 23.

Markedet for verdipapirfond 2012: - God avkastning - Høy tegning - Rekordhøy kapital. Pressekonferanse. Verdipapirfondenes forening 23. Markedet for verdipapirfond 212: - God avkastning - Høy tegning - Rekordhøy kapital Pressekonferanse Verdipapirfondenes forening 23. januar 213 Administrerende direktør Lasse Ruud 212 et år med god avkastning

Detaljer

Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko

Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko 52 Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko Finansdepartementet har definert et klart mandat for Norges Banks forvaltning av Statens petroleumsfond. Et viktig styrings- og målingsredskap er en referanseportefølje

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte bidrag i forbindelse med tilrettelegging av forsknings- og undervisningsaktivitet ved NTNU. Fondet kan også

Detaljer

Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva

Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva 1 Rutiner for forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, gjeld og langsiktige finansielle aktiva Revisjonsnr: 1 Utarbeidet av: Økonomisjefen Godkjent av: Rådmann Gjelder

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondets formål er å støtte vitenskapelig forskning og studiereiser, herunder studentrelaterte tiltak ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (tidligere Universitetet for

Detaljer

Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning

Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning Faktaark diskresjonære porteføljer SR-Forsiktig SR-Balansert SR-Avkastning SR-Forvaltning AS Faktaark Diskresjonære Porteføljer SR-Forvaltning er et heleid datterselskap av Sparebank 1 SR-Bank. Vi tilbyr

Detaljer