AT Skog og AT Biovarme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AT Skog og AT Biovarme"

Transkript

1 AT Skog og AT Biovarme Flismarkedet og bor0all av flis3lskuddet hvordan påvirker de:e prisse;ng og leveransesikkerhet for brenselsflis. Nobio 11/ Gaute Finstad

2 Andelslag 3lslu:et Norges Skogeierforbund (skogeiersamvirket) med 7350 eiere/medlemmer Hovedak3viteter er avvirking og salg av tømmer, skogskjøtsel, skogbruksplanlegging og næringspoli3sk arbeid Produk3vt skogsareal [dekar] 10 mill. Omsetning av tømmer [fm3] Markedsandel i regionen 77 % Markedsandel i Norge 9 % Omsetning [NOK] 500 mill. Antall ansa:e 50 Avvirking i regi av AT Skog [fm3] Underentreprenører for avvirkning 30 Underentreprenører for tømmertransport bil 50 Ser3fisering PEFC / FSC Ne:side: AT Skog SA

3 Årlig avvirkning Treslag Sortiment Årlig avvirkning 900 m 3 Sagtømmer 55 % m 3 Gran 60 % AT Skog 80 % Massevirke 45 % m 3 Furu 35 % Sagtømmer 65 % m 3 Private 20 % Massevirke 35 % m 3 Andre 5 % Masse- energivirke 100 % m 3

4 AT Skog og AT Biovarme Bioenergi har vært et fokusområde siste 10 år innen AT Skog, og er strategisk vik3g for; Avsetning av energi- og massevirke Etablere nye virkestrømmer Utvikle nye produkter og markedsposisjoner Styrke miljø- og natur engasjementet igjennom leveranse av fornybar og CO2 nøytral bioenergi og biobaserte produkter AT Biovarme ble etablert i 2001 AT Skogs verktøy for bioenergi, cernvarmeutbygging og biobaserte produkter Produsere og selge bioenergi igjennom å utvikle nye prosjekter Målsetning i strategiplan ; Realisere prosjekter for 100 GWh varme Totale investeringer på millioner Egenkapital på millioner i med % eierskap

5 Selskaper med engasjement fra AT Biovarme 2013 Utvikling av +ern- og nærvarme Realiserte Prosjekt Oppstart Antall AT Biovarme Flisvolum, lm3 Tømmervolum år GWh Utbygd Eier andel % pr. år v. 40 %fukt pr.år fm3 v.40%fukt Bø Fjernvarme ,00 50, , Bio Dalane ,00 34, , Vegårdshei Bioenergi ,00 34, , Moland Biovarme ,00 37, , Croftholmen ,80 100, , Kragerø Biovarme ,20 34, , Nome Biovarme ,50 24, , Thermokraft Notodden ,00 39, , Myra Biovarme, Arendal ,00 34, , Skien Fjernvarme ,00 34, , Totalt pr 1/ ,

6 Bor0all av flisstø:en, hva ble sagt I: Mjøsen i 2013; Flisstø:en motvirker gjengroing og har bidra: 3l å gjøre om kra:skog 3l grønn energi i cernvarmeanlegg Fjerning av flisstø:en er et feilgrep. De kommenterte det som uforståelig og ulogisk å cerne ordningen når en har satset penger på noe som alle er for. Også regjeringspar3ene skriver i sin plaiorm at de ønsker mer av fornybar energi i form av biobrensel og ønsker at Norge skal være en foregangsnasjon. Hvorfor en da trekker 3lbake de:e virkemiddelet, det er det vanskelig å forstå. Vi blir nødt 3l å stoppe produksjonen av heltre 3l energiformål. Vi fortse:er å produsere GROT der bedriken har inngå: driksavtaler med GROT- fangst. For øvrig blir det ingen råstoff- fangst før rammebe3ngelsene igjen er på plass

7 Bor0all av flisstø:en, hva ble sagt II: Glommen; Sterkt imot flisstø:en, 2013: De:e er frekt og på grensen 3l uredelig. Vi mener denne stø:eordningen bør avvikles, med en gang eller gradvis, sier næringspoli3sk leder Yngve Holth. Glommen er imot stø:eordningen av flere årsaker. Den ble innført som et krise3ltak i finanskrisen for å holde hjulene i gang, han mener det var greit nok. Men når krisa nå er avblåst og markedsbalansen endrer seg vesentlig, er det rik3g å cerne 3lskuddet. Flis3lskuddet virker konkurransevridende. Pengene bør brukes på annet enn å subsidiere fram ulønnsomt råstoff som konkurrerer med rundvirke og sagbruksflis, sier Holth

8 Bor0all av flisstø:en, hva ble sagt III: Eidsiva Bioenergi; I 2013 sto Eidsivas nye cernvarmeanlegg på Lillehammer ferdig, for øvrig med en prislapp på rundt 100 millioner. E:er at regjeringen i si: statsbudsje: nylig valgte å ku:e i 3lskuddsordningene for denne typen flisproduksjon, gjenstår det derimot å se hvor heldig investeringene har vært. «Vi bygde det nye cernvarmeanlegget på Lillehammer ut fra en tanke om at vi skal ha flis i bunnen, sier Jørn Erik Simonsen i Eidsiva Bioenergi AS. Når produksjonen av GROT- flis snart stopper opp, må han belage seg på å bruke stammevedflis i anlegget, noe som er dyrere og vanskeligere å få tak i. Midlene er dreid over på forskning. Meget uheldig at den prak3ske «forskningen» blir borte, og mange entreprenører slu:er, mens en øker forskning på grot og heltre 3l Pellets av GROT, bio- olje/diesel/flybensin etc. Burde se: de:e i sammenheng.

9 Flisstø:en og konsekvenser for bioenergimarkedet I 2014 ble det ikke ta: ut en eneste m3 med GROT fra norske skoger (ref. Skog og Landskap). Har de9e ført <l redusert <lgang og/eller økt pris på flis <l biobrensel? Sam3dig: Nedleggelse av massevirke- forbrukende industri/treforedling har gi: økt u0ordring for omsetning av massevirke Sagbrukene går brukbart, og biprodukter fra sagbrukene må finne sin anvendelse Massevirke og biprodukter fra sagbrukene må i dag i større grad eksporteres starten på lsa at en fikk store u0ordringer med å få solgt massevirke Økt eksport 3l Sverige, og større e:erspørsel e:er andre produkter en avispapir medførte at Sverige og Europa tok unna de:e volumet i 2014 men.

10 Flisstø:en og konsekvenser for bioenergimarkedet..forts 2015 Fortsa: nedlegging/stans av kapasitet innen massevirke- forbrukende industri som avis, magasin og tremasse har redusert eksportmarkedet Volummarked for energiflis i Europa eksisterer, men i dag med et prisbilde som ikke dekker kostnadene ved leveranse Södras nye fabrikk på Värö med oppstart høst 2016 vil ikke cerne fiberoverskuddet alene.. Utbygging av ny cernvarme basert på skogsbrensel har stagnert De9e sikrer for oss i dag en rikelig <lgang på råstoffer Prisbilde er stagnerende eller svak nedadgående Er de:e en fordel for bioenergibransjen?

11 Entreprenørkapasitet på GROT, og energivirke fra maskinell ungskogpleie legges ned Heltredriker gjennomføres kun i de 3lfeller det ligger 3l re:e for leveranser på korte transportdistanser Bionenergivirke/tørrgran/løv fra ordinære driker tas fortsa: normalt ut og vil være en del av råstoffmiksen 3l et bioenergianlegg men Fortsa: flisstø:e ville ha gi: en forventning 3l skogeier om at det er et marked for GROT og ryddingsvirke De:e er et marked som i dag nesten ikke eksisterer.

12 Endringene i marked gir muligheter, men også u0ordringer Sagflis og spon fra sagbrukene vil bli en vik3gere råstoyilde Inneholder lite/ingen bark som gir svært lite aske ved forbrenning Større variasjoner- og økt fuk3ghet kan gi u0ordring på enkelte anlegg For høy finstoffandel i spon kan begrense bruk Tilpass kjele for å fyre med fuk3ghet opp 3l mellom 50 og 60 % risteareal, røkgassanlegg og murverket må 3lpasses råstoffets fuk3ghet

13 .muligheter og u0ordringer.. Stammeved/massevirke vil også være et vik3g råstoff Gir homogen og kompakt flis ved hugging Reduserer transport og lagervolumer Normalt se: god og jevn fukt og forbrenning Lite forurensninger/jord som oke kommer inn med GROT Eksempler fra vår region: Bø FV vinter 2015 kjørt på fersk furuflis => meget høy virkningsgrad på kjel. Kjører % over dimensjonerende effekt og sparer betydelige beløp på redusert bruk av olje 3l spisslast Thermokrak; Stor «overkapasitet» på kjele/rist => kan kjøre flis med høy fuk3ghet ; Nå ren celluloseflis => meget lite aske/askehåndtering og ren forbrenning

14 ? Hvor lenge vil vi være i en «heldig» situasjon Massevirke og Celluloseflisa fra sagbruk burde være et for verdifullt råstoff 3l forbrenning når skogen står «full» av egnet energivirke 3l forbrenning. Utbygging av mer varmeproduksjon fra flis er vik3g for å sikre avsetning i markedet for biprodukter, GROT og energivirke Men.. Utbygging av ny masseforbrukende industri i Norge og Skandinavia er nødvending for å sikre fram3dig lokal avsetning av massevirke. Inn3l videre ser det ikke ut 3l at hverken redusert 3lgang eller økt pris på råstoff 3l biovarme har bli: en konsekvens av bor0allet av flisstø:en.

Moelven satser 53 mill på bioenergi s 6-7 Gir grønne sertifikater biokraft? s 4-5 Flistilskuddet reduseres s 14-16

Moelven satser 53 mill på bioenergi s 6-7 Gir grønne sertifikater biokraft? s 4-5 Flistilskuddet reduseres s 14-16 Nr. 1 FEBRUAR 2011 Fagtidsskrift utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Moelven satser 53 mill på bioenergi s 6-7 Næringspolitikk: Gir grønne sertifikater biokraft? s 4-5 Biovarme: Flistilskuddet

Detaljer

Leders tale til årsmøtet i representantskapet Mjøsen Skog BA den 15. april 2010

Leders tale til årsmøtet i representantskapet Mjøsen Skog BA den 15. april 2010 Leders tale til årsmøtet i representantskapet Mjøsen Skog BA den 15. april 2010 Even Mengshoel Ordfører gode årsmøte Jubileum Mjøsen Skog var 100 år i 2009. Styret er godt fornøyd med markeringene og mener

Detaljer

Økt virkestransport på jernbane

Økt virkestransport på jernbane Utredning til Landbruks- og matdepartementet og Samferdselsdepartementet Statens landbruksforvaltning og Jernbaneverket November - 2010 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks-

Detaljer

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA VEDLEGG Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune Oppdragsgiver : Gran kommune Dato08.09.2008 Utført av: Thea Mørk Kontrollert av Oversendelse av rapport. Postboks

Detaljer

Leders tale til årsmøtet i Mjøsen Skog BA 14. april 2011. Even Mengshoel

Leders tale til årsmøtet i Mjøsen Skog BA 14. april 2011. Even Mengshoel 1 Leders tale til årsmøtet i Mjøsen Skog BA 14. april 2011 Even Mengshoel Gode årsmøte. 2011 har FN bestemt skal være skogens år. Det viser oss at skogens rolle og betydning for verdens videre utvikling

Detaljer

ØF-rapport nr. 10/2010. Bioenergi i Innlandet næringsmiljøets klyngeegenskaper. Merethe Lerfald, Tor Arnesen og Svein Erik Hagen.

ØF-rapport nr. 10/2010. Bioenergi i Innlandet næringsmiljøets klyngeegenskaper. Merethe Lerfald, Tor Arnesen og Svein Erik Hagen. ØF-rapport nr. 10/2010 Bioenergi i Innlandet næringsmiljøets klyngeegenskaper Merethe Lerfald, Tor Arnesen og Svein Erik Hagen [År] ØF-rapport nr. 10/2010 Bioenergi i Innlandet - næringsmiljøets klyngeegenskaper

Detaljer

SKOG22. Rapport Energi. Arbeidsgruppe Energi Bioenergi

SKOG22. Rapport Energi. Arbeidsgruppe Energi Bioenergi SKOG22 Rapport Energi Arbeidsgruppe Energi Bioenergi Bakgrunn Målet for strategiarbeidet i SKOG22 er å utarbeide en bred og samlende strategi for forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling

Detaljer

Paradigmeskifte i tømmermarkedet! - Hva kan vi forvente fremover?

Paradigmeskifte i tømmermarkedet! - Hva kan vi forvente fremover? 4 Paradigmeskifte i tømmermarkedet! - Hva kan vi forvente fremover? Av: Arne Rørå, NORSKOG arne.roraa@ norskog.no De siste 20 år har det norske tømmermarkedet vært gjenstand for omfattende endringer. I

Detaljer

Biovarme i Inderøy kommune

Biovarme i Inderøy kommune i Biovarme i Inderøy kommune En forstudie av muligheter for å realisere et bioenergianlegg ved tettstedet Straumen Kilde:http://home.online.no/~oindgul/hoved/gyldne/gyldne_htm/straumen.htm Sluttrapport

Detaljer

ENERGI. Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme:

ENERGI. Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme: Nr. 1 FEBRUAR 2010 ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme: Snart

Detaljer

Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring

Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring Industripolitikk Verdikjedene knyttet til skog og tre er en av landets viktigste produksjoner. Verdikjeden sysselsetter rundt 30.000 personer og omsetter

Detaljer

INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK

INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK OG VIRKEMIDLER RETTET MOT SKOGBRUKET MÅ HA SOM OVERORDNET MÅL Å ØKE VERDISKAPINGEN I SKOGBRUKET

Detaljer

ÅRRINGER. Innspill fra NORSKOG til Landbruksmeldingen

ÅRRINGER. Innspill fra NORSKOG til Landbruksmeldingen ÅRRINGER Nr 25/10 15. juni Innspill fra NORSKOG til Landbruksmeldingen Av Arne Rørå (Adm. dir. NORSKOG) NORSKOG avgir med dette sine synspunkter på hvilke områder vi mener bør vektlegges særskilt i arbeidet

Detaljer

Leders tale til årsmøtet i Mjøsen Skog SA 11.april 2013

Leders tale til årsmøtet i Mjøsen Skog SA 11.april 2013 Styreleder Even Mengshoel Leders tale til årsmøtet i Mjøsen Skog SA 11.april 2013 Ordfører, gode årsmøte Dette er første årsmøtet etter at Mjøsen Skog er blitt SA. Gratulerer. Det er også min siste tale

Detaljer

ENERGI. Med alger til Sahara s 14. Økt bioenergibruk! Nr. 1 FEBRUAR 2012. Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.

ENERGI. Med alger til Sahara s 14. Økt bioenergibruk! Nr. 1 FEBRUAR 2012. Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio. Nr. 1 FEBRUAR 2012 Med alger til Sahara s 14 Økt bioenergibruk! ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no khfl ENERGI tjjjfy Bioenergi utgis av Norsk Bioenergiforening NOBIO

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

Bioenergiprosjektet Forest Power, årsrapport 2010

Bioenergiprosjektet Forest Power, årsrapport 2010 1 Bioenergiprosjektet Forest Power, årsrapport 2010 Innledning Området Botnia Atlantika,som består av Nordland fylke i Norge, Vesterbotten og Vestre Norrland len i Sverige og det sentrale/østre Botnia

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

En beskrivelse av de norske tømmermarkedene med vekt på kontrakter og incentivsystemer

En beskrivelse av de norske tømmermarkedene med vekt på kontrakter og incentivsystemer ØF-notat 09/2010 En beskrivelse av de norske tømmermarkedene med vekt på kontrakter og incentivsystemer Av Sjur Baardsen og Merethe Lerfald ØF-notat 09/2010 En beskrivelse av de norske tømmermarkedene

Detaljer

TRE SOM BRENSEL I INNLANDS-NORGE

TRE SOM BRENSEL I INNLANDS-NORGE TRE SOM BRENSEL I INNLANDS-NORGE TRE SOM BRENSEL I INNLANDETS ENERGIFORSYNING Økende betydning for energiforsyningen Trebrensler reduserer klimaendringer Verdt å vite om forbrenning Ved Flis Trepellets

Detaljer

Strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland

Strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland Strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland Vedtatt i styringsgruppa 13.09.2011 Vedtatt i Regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune 31.05.2012 FORORD FNs klimapanel IPCC

Detaljer

Sluttrapport 2009-2012

Sluttrapport 2009-2012 1 Sluttrapport 2009-2012 Fylkesmannen i Hedmark Hedmark fylkeskommune 2 Rapporten er utarbeidet av Eiliv Sandberg Mai/Juni 2013. Rev. Juli Forsidebilde: Fra World Bioenergy Jönköping 2010 Foto hvis ikke

Detaljer

Habiol pakker sammen s 4 og 5. Mye godt i Klimakur s 8. Hvem tar omkampen om biodiesel? Midten:

Habiol pakker sammen s 4 og 5. Mye godt i Klimakur s 8. Hvem tar omkampen om biodiesel? Midten: Habiol pakker sammen s 4 og 5 Mye godt i Klimakur s 8 Hvem tar omkampen om biodiesel? Midten: 3-2010.indd 1 02-06-10 18:20:24 tjjjfy INNHOLD ynyyiuuo 6 200.000 m3 skogsbasert flis skal fram i Mjøsen Skog

Detaljer

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1 S K O G O G K L I M A Skog -En del av løsningen på klimaproblemet S K O G o g K L I M A 1 Klimautfordringen sjon av klimagasser i atmosfæren. Dermed blir drivhuseffekten større, med global oppvarming som

Detaljer

Foss Bio Varmesentral

Foss Bio Varmesentral Rapport NP 5-2013 Foss Bio Varmesentral nytt boligfelt på Gnr 53 Bnr 1 Jønnevall, skien kommune Forprosjekt studie Eget Boligfelt 22 eneboliger Nabo Boligfelt Ca: 12 boenheter Biovarmesentral Biogas reaktor

Detaljer

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Desember 2011 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Varmeplanens forankring 4 2. Metodikk 5 2.1 Avgrensing av planområdet 5 2.2 Registrering

Detaljer

SÖDRA 2010 ET ÅR MED INNOVASJON OG UTVIKLING

SÖDRA 2010 ET ÅR MED INNOVASJON OG UTVIKLING SÖDRA 2010 ET ÅR MED INNOVASJON OG UTVIKLING Innhold Dette er Södra Fane Kort om Södra 1 Året i korthet 2 Styrelederen og konsernsjefen har ordet 4 Sammendrag av konsernøkonomien 6 Femårsoversikt Dette

Detaljer

Nøkkeltall. Organisasjon 2006 2005 Indeks. Markedet. Tjenester. Økonomi

Nøkkeltall. Organisasjon 2006 2005 Indeks. Markedet. Tjenester. Økonomi Årsberetning 2006 Nøkkeltall Organisasjon 2006 2005 Indeks Andelseiere antall 7 651 Skogeierlag antall 54 54 100 Medlemmer i skogeierlagene antall 7 897 8 445 93,5 Markedet Omsetning 1 ) m 3 929 879 1

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Sluttrapport 2003-2008 med analyse

Sluttrapport 2003-2008 med analyse Sluttrapport 2003-2008 med analyse Fylkesmannen i Hedmark Hedmark fylkeskommune 1 Rapporten er utarbeidet av Grønn Varme Desember 2008 (versjon 19.desember) Foto hvis ikke annet er angitt: Eiliv Sandberg

Detaljer