Globalisering og europeisk integrasjon utfordringer for lønnsdannelsen og kollektivavtalene i de nordiske land

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Globalisering og europeisk integrasjon utfordringer for lønnsdannelsen og kollektivavtalene i de nordiske land"

Transkript

1 Report No 7:2002 Globalisering og europeisk integrasjon utfordringer for lønnsdannelsen og kollektivavtalene i de nordiske land Jon Erik Dølvik og Juhana Vartiainen SALTSA JOINT PROGRAMME FOR WORKING LIFE RESEARCH IN EUROPE The National Institute for Working Life and The Swedish Trade Unions in Co-operation

2 SALTSA is a collaboration programme for occupational research in Europe. The National Institute for Working Life in Sweden and the Swedish confederations of trade unions SACO (the Swedish Confederation of Professional Associations), LO (the Swedish Trade Union Confederation) and TCO (the Swedish Confederation of Professional Employees) take part in the programme. Many problems and issues relating to working life are common to most European countries, and the purpose of the programme is to pave the way for joint research on these matters from a European perspective. It is becoming increasingly obvious that long-term solutions must be based on experience in and research on matters relating to working life. SALTSA conducts problem-oriented research in the areas labour market, employment, organisation of work and work environment and health. SALTSA collaborates with international research institutes and has close contacts with industry, institutions and organisations in Europe, thus linking its research to practical working conditions. Contact SALTSA Labour Market Programme Lars Magnusson, National Institute for Working Life, Tel: , Torbjörn Strandberg, LO, Tel: , Work Organisation Programme Peter Docherty, National Institute for Working Life, Tel: , Mats Essemyr, TCO, Tel: , Programme for Work Environment and Health Per Malmberg, National Institute for Working Life, Tel: , Anders Schaerström, SACO, Tel: , National Institute for Working Life and authors 2002 SE Stockholm, Sweden Tel: (+46) , fax: (+46) Web: Printed at Elanders Gotab ISSN: X

3 Innhold Forord 1 Kontaktadresser 3 1. Innledning 5 Bakgrunn 6 Analytisk perspektiv, problemstillinger og oppbygging 9 2. Teoretiska perspektiv och strukturella förändringar Inledning Ekonomiska argument kring kollektiv lönebildning 13 Inledning 13 Lokal och kollektiv förhandling kompletterar varandra 15 Kollektivavtal som försäkring 19 Makroekonomiska externaliteter 20 Löneförhandlingssystemet och penningpolitiken 21 Omvandlingar i arbetslivet En tentativ syntes: ekonomisk strukturförändring och kollektivavtalets roll Utviklingstrekk i de nordiske land Introduksjon: Likheter og forskjeller i de nordiske forhandlingssystem Danmark: Fra krise til mirakel? 35 Innledning 35 Den danske modellen: Opprinnelse og hovedtrekk tallet: Fra krise og kartoffelkur til desentraliserte forhandlinger tallet: Organisert desentralisering eller sentralisering på sektornivå? 41 Avslutning: Stabilisering eller fragmentering? Sverige: från förvirring till omorganisering av avtalsmodellen? 47 Den klassiska arbetsmarknadsmodellen och 70-talets radikalisering 49 Sammanbrott för formell centralisering 50 Makroekonomiska regimskifter och omvandlingar 50 Mot en ny modell? 51 Samarbetsavtalens betydelse 54 Kollektivavtalets minimiökning som "stupstock" 56 Slutsatser har den svenska modellen återupprättats? 56 1

4 3.4 Finland: fortsatt förtroende för korporativism och statlig inkomstpolitik 59 Den korporativistiska traditionen 59 Konsolidering av inkomstpolitiken 60 Kollektivavtalens funktionssätt 61 Depressionsårens utmaningar 63 Arbetsmarknaden under krisen 64 Återkomst till brett samarbete 65 Framtidens utmaningar Norge: Forvitring eller fornyelse av inntektspolitikken? 69 Innledning 69 Den norske modellen: Opprinnelse, aktører og hovedtrekk 70 De turbulente årene: Overoppheting og sprekk I og II årene: Krise, vekst og ny ustabilitet 78 Perspektiver framover: Økt konfliktnivå, regimeskift eller nye kriseforlik? 81 Avslutning scenarier framover Nordiske forhandlingsregimer i forandring: Sammenliknende oppsummering Mot en europeisering av lønnsforhandlinger? 101 ØMU s virkemåte en kort beskrivelse 102 Økt behov for økonomisk-politisk samordning 104 Virkninger for nasjonale forhandlinger 105 Mot en europeisering av lønnsforhandlinger? 107 En toveis modell for samordning av lønnspolitikken over landegrensene? 112 Avslutning Oppsummering og perspektiver framover 115 Internasjonalisering ingen ny utfordring for de nordiske arbeidslivsregimene 115 Forhandlingssystemer i endring: Reformer, konsolidering og desentralisering. 118 Forvitrings og sentrifugalkrefter 121 Stabiliserende krefter 124 Fra nasjonal til europeisk samordning? 127 Avslutning 128 Litteratur 130 Tabellannex 142 2

5 Forord Utarbeidingen av denne rapporten er et ledd i forskningsprogrammet Globalisering, regionalisering og arbeidslivsorganisering: Endringer i de nordiske fagorganisasjonenes nasjonale handlingsvilkår og internasjonale strategier som Fafo, Institutt for arbeidsliv-og velferdsforskning, organiserer i samarbeid med Arbetslivsinstitutet i Stockholm (ALI), Löntagarnas Forskningsinstitut i Helsinfors, og FAOS Forskningscenter for Arbejdsmarkeds og organisationsstudier ved Sociologisk Institut, Universitetet i København. I arbeidet med rapporten har vi, som det framgår av språket, fordelt ansvaret for første utkast til de ulike kapitlene, men vi har i felleskap gått gjennom det hele og står sammen om ansvaret for rapporten. Mye av Juhana Vartiainens innsats er gjort ved Fackföreningsrörelsens Institut för Ekonomisk Forskning (FIEF) i Stockholm. Takk til Torbjørn Strandberg, Saltsa, for språkgjennomgang og all hjelp med prosjektet, og til Torgeir Aarvaag Stokke, Fafo, for alle oppklarende kommentarer og referanser! Ved siden av bevilgninger til Fafo s Strategiske Instituttprogram fra Norges Forskningsråd (NFR), har programmet fått økonomisk støtte fra Nordiska Nämnden för Samhällsforskning (NOS-S), SALTSA (LO, TCO og SACO s program for arbeidslivsforskning i Europa), Nordisk Metall, og medlemsorganisasjoner i Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS). Programmet startet opp høsten 2000 og vil avsluttes i 2003 med en serie delrapporter på Arbetslivsinstitutets rapportserie Working Life Research in Europe. Delrapportene bygger på sammenliknende landstudier og vil blant annet omhandle følgende tema: Gjennomføring og konsekvenser av europeiske avtaler og direktiv i de nordiske land case-studier av avtalene om deltidsarbeid og midlertidig ansatte. (Koordinator: Søren Kaj Andersen, FAOS) Surveyundersøkelse av nordiske forbunds internasjonale arbeid (Koordinator: Kristine Nergaard, Fafo) Case-studier av fagorganisasjonenes internasjonale arbeid i tre bransje-og forbundsområder: Metall (Koordinatorer: Paula Blomqvist og Jan Ottosson, ALI) Landtransport (Koordinator: Ralf Sund, Løntagarnas Forskningsinstitut.) Telekommunikasjon. (Koordinator: Christina J. Colclough, FAOS). De nordiske hovedorganisasjonenes internasjonale faglige arbeid (Koordinator: Jon Erik Dølvik, Fafo) 1

6 Det planlegges også en sammenfattende sluttrapport, samtidig som mindre notater og artikler legges ut på (http://www.fafo.no/pro/sip-g-ap.htm), programmets hjemmeside, med linker på de medvirkende instituttenes hjemmesider (kontaktadresser, neste side). Vi vil benytte anledningen til å takke alle bidragsyterne til programmet for deres økonomiske støtte. En spesiell takk går til alle de personene i fagorganisasjonene som har delt sin tid og kunnskap med oss. Det gjelder også en rekke informanter på arbeidsgiversiden og hos myndighetene som har bidratt med nyttig informasjon. Sist, men ikke minst, en stor takk til alle forskerne og deres institutter som entusiastisk har medvirket til å gjøre dette nordiske samarbeidsprosjektet mulig. Oslo, November 2002, Jon Erik Dølvik 2

7 Kontaktadresser: Et viktig mål for programmet er å styrke samarbeidet mellom nordiske arbeidsforskningsmiljøer og fagorganisasjoner. Ta derfor gjerne kontakt med oss, vi er å finne på følgende adresser: Fafo, Institutt for arbeidslivs-og velferdsforskning Postboks 2924 Tøyen, N-0608 Oslo, Norge Tlf: Fax: , Jon Erik Dølvik (prosjektleder), Kristine Nergaard (surveystudie), Bård Jordfald (telekommunikasjon), Mona Bråten (metallsektoren), Espen Løken (landstransport), Arbetslivsinstitutet (ALI) Stockholm, Sverige Tlf: Fax: Jan Ottosson (prosjektansvarlig), Paula Blomqvist (metall), Sofia Murhem (telekommunikasjon), Malin Junestav (landtransport), FAOS Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, Sociologisk Institut, Linnésgade 22, 1361 København K, Danmark Tlf: Fax: Søren Kaj Andersen (prosjektansvarlig), Christina Jayne Colclough (metall, tele, landtransport), Malene Nordestgaard (metall, tele, landtransport), Löntagarnas forskningsinstitut Pitkänsillanranta 3 A, 6. krs, Helsinki Tlf: Fax: Ralf Sund, Juhana Vartiainen c/o Fackföreningsrörelsens Institut för Ekonomiskt Forskning (FIEF), Wallingatan 38, SE Sverige, Tlf: , fax , For øvrig bidrar Niklas Bruun og Kerstin Ahlberg, Arbetslivsinstitutet, og Asløg Rask, Hanken, til delrapporten om europeiske avtaler. Delrapporter fra programmet kan bestilles via Arbetslivsinstitutet. S Stockholm, Sverige, Tlf: Fax: , eller Fafo, Postboks 2947 Tøyen N-0609 Oslo, Norge, Tlf: , Fax: , eller 3

8 4

9 1. Innledning Globalisering, europeisk integrasjon og murens fall har bragt nye muligheter og utfordringer for aktørene i nordisk arbeidsliv. De siste tiårs markedsintegrasjon har gitt økt handel, kapitalmobilitet, kamp om investeringer, og konkurranse over landegrensene, parallelt med et markant skift til lavinflasjonsregimer i de fleste land. Samtidig vokser det fram et økonomisk og arbeidslivspolitisk regime i EU. Den Økonomiske og Monetære Unionen (ØMU) ble opprettet med euro som felles valutaenhet og erstattet euro og cent medlemslandenes sedler og mynter. Disse endringene har forandret de nasjonale vilkårene for politisk styring, kollektiv organisering og regulering av arbeidslivet. Siden slutten av 1970-tallet har det vært en utbredt ideologisk oppfatning at den internasjonaliserte kapitalismens krav til konkurransedyktighet og fleksibilitet presser fram deregulering av arbeidsmarkedet, desentralisering av kollektivforhandlinger og underminering av arbeidslivsregimer av nordisk støpning. Denne debatten fikk fornyet aktualitet under de økonomiske krisene på 80-og 90- tallet, skjøt ny fart under striden om Maastricht-traktaten og EU-medlemskap, og står i dag sentralt i dragkampene om globalisering, økonomisk utvikling og reformer i nordisk arbeidsliv. Formålet med dette notatet er å analysere de viktigste endringene som har funnet sted i institusjonene for lønnsforhandlinger og kollektivavtaler i de nordiske landene i løpet av de siste tiårene med internasjonalisering. Det økonomiske krakket og endringene i avtalemønstret i Sverige tidlig på 90-tallet ble ofte sett som et varsel om den nordiske modellens sammenbrudd i møtet med den globale kapitalismen, men utviklingen i 90-årene tyder på at de nordiske arbeidslivsregimene er mer robuste og tilpasningsdyktige enn som så. I Finland og Norge spilte gjenopplivingen av det sentraliserte trepartssamarbeidet en nøkkelrolle i å komme over 90-tallskrisen, og reformene i det danske avtalesystemet på 80-tallet medvirket til at Danmark de seinere år er utpekt som et arbeidsmarkedspolitisk foregangsland i Europa. Etter at støvet la seg viste det seg også at krisen i Sverige snarere utløste fornyelse enn oppløsning av de kollektive avtalene. Større spillerom for lokal lønnsfastsettelse innenfor de kollektive avtalene synes å være en felles trend, men de institusjonelle og politisk-økonomiske rammene for desentraliseringen varierer fra land til land. Gitt de historiske fellestrekkene mellom de nordiske landene og deres ulike tilknytning til EU, ØMU og den globale økonomien, vil en sammenliknende 5

10 analyse av endringer i de nordiske arbeidslivsregimene de seinere år også være av interesse for den internasjonale arbeidslivsforskningen. 1 Med utgangspunkt i et riss av nyere teorier om kollektivavtalenes mikro og makro-økonomiske virkninger ønsker vi i denne delrapporten, for det første, å belyse hva som kjennetegner endringene i lønnsforhandlingssystemene i de nordiske landene de siste tiår; for det andre, hvilken sammenheng disse endringene har hatt med internasjonaliseringen av økonomien, og, for det tredje, hvilke nye utfordringer globalisering og europeisk integrasjon reiser for aktørene i de nordiske forhandlingssystemene. Mens noen hevder at sentrale kollektivavtaler vil bli erstattet av lokale, individuelle kontrakter og andre tar til orde for transnasjonale forhandlinger på europeisk eller globalt plan, er vår tese at kapasiteten til samordning på nasjonalt plan vil være et kritisk element for fagbevegelsens evne til å mestre internasjonaliseringens motsetningsfylte krav til lokal fleksibilitet, makroøkonomisk disiplin og grenseoverskridende samarbeid. Bakgrunn På 1970-tallet ble det vanlig å oppfatte de nasjonale arbeidslivsregimene i Norden som varianter av en felles modell, som internasjonalt ofte ble assosiert med utviklingen i Sverige. Utover på 80-og 90-tallet ble det tydeligere at arbeidslivsinstitusjonene i de nordiske landene på viktige punkter var ganske forskjellige for eksempel når det gjelder forholdet mellom lov og avtaleverk, tvisteløsninger og statens rolle i forhandlingssystemet og at de ikke utviklet seg i samme takt og retning. Dette gjaldt også landenes økonomier, internasjonale relasjoner og dermed måten de ble påvirket av internasjonale endringer. Etter at Danmark siden 1972 hadde vært det eneste nordiske medlem i EF, ble Finland og Sverige medlem i 1995, mens Norge og Island ble værende igjen i EFTA og EØS-samarbeidet. I tillegg har de nordiske EU-medlemmene foreløpig valgt ulike strategier i forhold til EU s Økonomiske og Monetære Union (ØMU); mens Finland gikk rett inn og danskene to ganger har sagt nei i folkeavstemning, har svenskene valgt å stå utenfor inntil videre. 2 Dette betyr at de nordiske landene har et bredt spekter av tilknytningsformer til EU s økonomisk-politiske regime. Når det gjelder virkningene for lønnsforhandlinger går det et skille mellom landene innenfor/utenfor ØMU, samt mellom land med et pengepolitisk regime basert på fast vekslingskurs til euro (Danmark) og flytende valutakurs (Sverige, 1 I sammenliknende samfunnsforskning betegnes dette gjerne som analyse av mest mulig like enheter ( most similar cases ) for å redusere kompleksiteten samtidig som landene varierer klart langs noen av de sentrale uavhengige faktorene (EU/pengepolitikk) vi er interessert i virkningen av. 2 Opinionen i Sverige og Danmark har det siste året delvis svingt i favør av euro-deltakelse. Sverige planlegger folkeavstemning om overgang til euro i 2003, mens det i Danmark er spekulasjoner om en ny folkeavstemning om euro og de øvrige danske forbehold i

11 Norge). 3 Gitt de historiske fellestrekkene mellom de nordiske forhandlingssystemene, gir ulikhetene i ØMU-tilknytning og pengepolitisk regime en interessant mulighet til å belyse virkningene av forskjellige typer samspill mellom lønnspolitikk og pengepolitikk. Tabell 1. De nordiske lands tilknytning til ulike deler av EU-regimet Indre Marked Arbeidslivs- Sysselsettings- ØMU Politisk (EU/EØS) regulering Strategien deltakelse Finland Danmark Sverige Norge Island Siden 70-tallet har det gått en stor internasjonal debatt om hvorvidt land med sentraliserte eller desentraliserte tarifforhandlinger, og uavhengige eller politisk styrte sentralbanker, oppnår best resultater når det gjelder sysselsetting og inflasjon (se OECD 1997, Holden 2001). Litteraturen om korporatisme argumenterte, ofte med henvisning til de nordiske land, for at sentralisert inntektspolitikk basert på kollektive organisasjoner som var omfattende nok til å ta hensyn til de samfunnsmessige effektene av tariffavtalene for sysselsetting og prisstigning og dermed la til rette for en vekstorientert makroøkonomisk politikk gav best resultater når det gjaldt sysselsetting, likhet og inflasjon (Schmitter 1974, Cameron 1984, Crouch 1993). I takt med at kombinasjonen av inntektspolitikk og keynesiansk finanspolitikk i mange land viste seg ute av stand til å løse 70-tallets stagflasjonskrise dvs lav vekst og høy prisstigning ble oppmerksomheten rettet mot betingelsene for effektiv samordning og, seinere, mot samspillet mellom lønnspolitikk og pengepolitikk. Calmfors & Driffill (1988) mente å ha funnet en pukkelformet sammenheng mellom sentraliseringsnivå og økonomiske resultater, dvs at enten sterkt sentraliserte eller helt desentraliserte markedsstyrte forhandlinger av britisk-amerikansk type var best. Mellomløsninger med industri/forbundsvise forhandlinger var i følge dette synet klart dårligst, fordi lønnsforhandlerne da verken ble disiplinert av markedet eller av hensynet til økonomien som helhet. Soskice (1990) kritiserte denne teorien ved å påvise at land med forbundsvise forhandlinger basert på samordning gjennom frontfagslogikken, slik som i Tyskland, ofte oppnådde vel så gode resultater, og at nøkkelfaktoren var (horisontal) koordinering snarere enn sentraliseringsgrad. Denne forståelsen er 3 Mens Norge under Solidaritetsalternativet prøvde å holde en fast valutakurs, betyr det nåværende norske regimet, som bygger på inflasjonsmål og en målsetting om å holde valutakursen stabil over tid, i praksis at kronen flyter. 7

12 seinere videreutviklet av Traxler et al. (2001) som har påvist at resultatene også avhenger sterkt av kapasiteten for vertikal samordning, dvs de sentrale forhandlernes evne til å sikre at lokale aktører overholder sentrale avtaler, som igjen avhenger av de rettslige rammene for tvisteløsninger og fredsplikt i avtaleperioden (samt allmenngjøring av tariffavtaler). I land med svak vertikal samordning har sentralisert inntektspolitikk i følge Traxler et al. (2001) gitt svært dårlige resultater. Som følge av de europeiske landenes vansker med å ta knekken på lønns og prisspiralen på tallet, kom forholdet mellom pengepolitikken og forhandlings-systemet stadig mer i fokus i forskningslitteraturen (Hall 1994). De nordiske erfaringene tydet på at sentralisert samordning av forhandlinger er avgjørende for å kontrollere kostnadsutviklingen i land med politisk styrte sentralbanker som legger mer vekt på sysselsetting enn å bekjempe prisstigning (Holden 2001). Erfaringene med samspillet mellom en uavhengig, inflasjonsbekjempende sentralbank og sterke, koordinerte industriforbund i Tyskland, og etter hvert i hele DM-sonen (Østerrike, Benelux), pekte imidlertid i retning av at forbundsvise oppgjør i en slik situasjon kan gi like gode resultater som sterkt sentraliserte eller sterkt desentraliserte forhandlinger (Iversen 1999, Iversen & Pontusson 2000, OECD 1997). I land som kun har bedriftsforhandlinger eller fragmenterte forbundsvise oppgjør vil det, slik de britiske og sør-europeiske erfaringene på 80-tallet tydet på, i følge dette synet kreves kraftigere bruk av rentevåpenet og høyere arbeidsledighet for at pengepolitikken skal dempe inflasjonen (Crouch 2000). Kapittel 2.2 redegjør nærmere for teorier og forskning om sammenhengen mellom lønnsforhandlinger og pengepolitikk. Under Bretton-Woodssystemet med faste vekselkurser mot dollar og kontroll med kapitalbevegelsene hadde alle de nordiske landene politisk styrte sentralbanker som førte lavrentepolitikk og brukte kredittrasjonering til å stabilisere økonomien (Mjøset 1986). Som følge av Bretton-Woodssystemets sammenbrudd i 1971 på grunn av Vietnamkrigen og USA s store underskudd i handelsbalansen, det første oljeprissjokket, og at kontrollen med internasjonale kapitalbevegelser ble stadig mer gjennomhullet, liberaliserte de nordiske landene kreditt-og kapitalmarkedene utover på 80-tallet. I kombinasjon med fortsatt lavrentepolitikk og generøse rentefradrag utløste dette kredittdrevne vekstbobler, som i noe ulik takt tvang fram endringer i landenes pengepolitiske regimer og strategier. Dette hadde som vi skal se i kapittel 3 sterk innvirkning på økonomien og systemene for lønnsforhandlinger. Danskene gikk tidlig inn i det europeiske monetære samarbeidet (EMS) og knyttet i 1982 kronen til D-Mark, slik at pris-og lønnsstigningen måtte skygge den tyske for å unngå at renten og arbeidsledigheten skulle stige til stadig høyere nivå. D-Marken ble altså brukt som anker for den nasjonale politikken. Norge fulgte etter i Sverige og Finland holdt stand lenger, men skiftet til hardvalutaregimer ved å innføre fast vekselkurs mot 8

13 ECU under krisen ved inngangen til 90-tallet, da begge landene opplevde storstilet kapitalflukt og bunnen gikk ut av finnenes sovjetiske markeder. Unntatt i Danmark, lyktes disse første skrittene mot et troverdig lavinflasjonsregime dålig, da rentene gikk til himmels og fastkurspolitikken sprakk kort tid etterpå. Fra 1992 gikk derfor Sverige, Finland, og delvis Norge, over til flytende valutakurs. Siden den gang har de nordiske landene fulgt ulike pengepolitiske strategier, gjennomgått svært forskjellige økonomiske utviklingsforløp, og foretatt ulike reformer i sine forhandlingssystem. Et fellestrekk er likevel at de etter hvert har bragt inflasjonen ned til europeisk nivå (jf.tabell A5). Danmark og Norge opplevde store økonomiske tilbakeslag på 80-tallet, men gjennomførte svært ulike tilpasninger i forhandlingsregimene danskene desentraliserte, mens nordmennene re-sentraliserte. Begge landene har imidlertid vist en svært positiv utvikling i vekst og sysselsetting på 90-tallet. Det økonomiske krakket kom seinere, men rammet hardere i Sverige og Finland. I Sverige brøt den formelle sentraliseringen sammen, men utover på 90-tallet vokste det fram sterkere meklingsinstitusjoner og nye samordningsformer på forbundsnivå. Den finske tradisjonen for sentralisering viste seg mer robust og etter en noen forsøk på desentralisering gikk man tilbake til sentralisert inntektspolitikk. Etter en dyp nedgangs-periode, opplevde begge landene en kraftig økonomisk oppgang på slutten av 90-tallet. Samlet sett har altså de nordiske landene stått overfor ganske likeartete endringer i sine internasjonale økonomiske omgivelser, men disse har hatt ulike konsekvenser og utløst forskjellige nasjonale responser når det gjelder økonomisk-politisk strategier og reformer i kollektivavtalesystemene. Snarere enn en felles strategi i møtet med det nye Europa og den globale økonomien, har de nordiske arbeidslivsaktørene gjort noe ulike politiske og institusjonelle veivalg. Et viktig fellestrekk er likevel at de nordiske landene, trass i innstramminger og tøffe omstillinger, fortsatt ligger i verdenstoppen når det gjelder sysselsettingsnivå, likhet og velferdsytelser. Det siste årets nedgang i verdensøkonomien, utvidelsen av EU østover, og innføringen av euroen fra , bærer imidlertid bud om nye utfordringer i årene som kommer. Analytisk perspektiv, problemstillinger og oppbygging I den arbeidslivspolitiske forskningslitteraturen kan en finne ulike oppfatninger av hvilke konsekvenser økonomisk globalisering og innføringen av pengeunionen i EU har for nasjonale forhandlingssystem. Likeledes finnes det ulike og delvis motstridende teorier om de mikro og makroøkonomiske virkningene av kollektivavtaler. I kapittel 2 vil vi redegjøre nærmere for disse teoriene og hvilke konsekvenser de har for forståelsen av kollektivavtalenes funksjon. Mens det er vanlig blant nyklassiske økonomer å oppfatte kollektivavtaler som et hinder for fleksibel tilpasning i arbeidsmarkedet, gir nyere teorier argumenter for at 9

14 kollektivavtaler både kan virke fleksibilitetsfremmende og ha en forsikringsfunksjon som gir større forutsigbarhet i aktørenes arbeidsmarkedstilpasning (Agell 1999, Teulings & Hartog 1998). Når det gjelder globalisering er det i den politiske og vitenskaplige debatten pekt på ulike mekanismer som kan påvirke betingelsene for nasjonale lønnsforhandlinger: (1) Skjerpet handels-og investeringskonkurranse øker presset for produktkvalitet og lønnsmoderasjon spesielt i internasjonalt rettete næringer. (2) Friere kapitalmobilitet gir multinasjonale selskap og institusjonelle investorer større spillerom for oppkjøp, sammenslåinger, omstrukturering og utvikling av produksjonskjeder over landegrensene, samtidig som trusselen om utflagging styrker arbeidsgivernes forhandlingsmakt. (3) Raskere informasjonsflyt medvirker til økt omstillingstakt i produksjonsmetoder og ledelsesformer. (4) Bevegelsene i de globale finansmarkedene og frykten for kapitalflukt skjerper kravene til makroøkonomisk stabilitet og lav/moderat inflasjon, og legger dermed større byrder på lønns og pengepolitikken når det gjelder å tackle økonomiske sjokk og svingninger. Hvis i tillegg renten er bundet til å sikre en fast valutakurs (som i Danmark og tidligere i Norge), eller styres av den Europeiske Sentralbanken (ESB), betyr det at det nasjonale lønnsforhandlingssystemet blir en enda viktigere kilde til å ivareta den makroøkonomiske tilpasningsevnen (Boyer 2000). Det ser altså ut til at globaliseringen reiser motsetningsfylte krav til lønnsfastsettelsen: Markedskonkurransen skaper større press for lokal lønnsfleksibilitet (desentralisering), mens de endrete vilkårene for stabilisering av økonomien og sysselsettingen øker behovet for makrofleksibilitet, som erfaringsmessig er lettest å oppnå ved sentral samordning av lønnsforhandlinger (Dølvik 2002). Samtidig som mange foretak oppfatter kollektivavtaler som en hindring, ønsker de forutsigbarhet og moderasjon i lønnsdannelsen, kanskje uten å innse at det første, slik arbeidslivet er organisert i de nordiske land, er en forutsetning for det andre. For å vurdere styrken og effektene av disse endringene, og hvilke reaksjoner som er fornuftige, er det, for det første, grunn til å understreke at dette ikke er nye utfordringer. Historisk er de nordiske forhandlingssystemene (formalisert i Aukrust-og EFO-modellene) nettopp utformet med sikte på å håndtere ytre svingninger og konkurranse i små åpne økonomier. Internasjonal forskning har derfor ofte fremhevet at små land med utviklete ordninger for korporatistisk inntektssamarbeid og velferdstatlige buffere har vist stor fleksibilitet i å mestre internasjonale svingninger (Katzenstein 1985, Moene 2000). For det andre, er det grunn til å peke på at globaliseringen i vår del av verden fortsatt i hovedsak dreier seg om strømmer av investeringer og handel med andre høykostland i OECDområdet, og Vest-Europa spesielt (Maddison 2001, OECD 2001). Slik sett er dette utfordringer de nordiske forhandlingssystemene har levd med i hele 10

15 etterkrigstiden, selv om konkurransepresset nå er blitt hardere og gjelder større deler av økonomien. Den største endringen er derfor at skiftet til et universelt lavinflasjonsregime og frie kapitalbevegelser som de nordiske landene tilpasset seg i løpet av årene legger større begrensninger på den økonomiske politikken og lønnsforhandlingene. I kapittel 3 analyserer vi hvordan de kollektive aktørene i de nordiske landene har tilpasset seg disse endringene, og hvilke spenninger dette har skapt. ØMU innebærer kvalitative endringer for de kollektive aktørene i de landene som deltar (foreløpig kun Finland fra nordisk side), men legger også viktige føringer for de andre nordiske landene. Mens tapet av nasjonal pengepolitikk svekker evnen til å håndtere nasjonale økonomiske sjokk, vil en større og mer robust fellesvaluta isolert sett kunne beskytte hver enkelt medlemsland mot direkte de-stabiliserende virkninger av bevegelser i finansmarkedene, og gi mulighet til mer slagkraftige kollektive pengepolitiske tiltak ved felles nedgangskonjunkturer. Men ØMU s spesifikke utforming, basert på Den Europeiske Sentralbankens strikte mål om prisstabilisering og den restriktive Stabilitetspakten som skal motvirke finanspolitisk løssluppenhet, har skapt usikkerhet om i hvilken grad disse potensialene vil bli utnyttet. Temaet her er imidlertid virkningene for lønnsforhandlingene i medlemslandene, som i prinsippet vil være de samme for land som har koplet valutaen til euroen (slik som Danmark). Den viktigste endringen er at ØMU-landene ikke kan bruke renteendringer eller de/revaluering til å stabilisere økonomien og sysselsettingen. Dette innebærer også at myndighetene ikke kan bruke rentevåpenet som et ris bak speilet til å disiplinere lønnsforhandlerne. Ansvaret for å sikre moderat pris- og lønnsstigning og full sysselsetting veltes dermed i sterkere grad over på forhandlingssystemet (og finanspolitikken, hvor handlingsrommet er begrenset av den vaklende Stabilitetspakten). Nasjonale lønnsforhandlere oppnår altså større frihet (fra sentralbanken) men også større forpliktelser i forhold til sysselsettingen. I europeisk fagbevegelse har dette skapt bekymring for at fagorganisasjonene i ulike land vil kaste seg inn i en spiral med konkurrerende lønnsdumping og utløst initiativ til europeisk samordning av lønnsforhandlinger (se kap. 4). I forskningslitteraturen er det i lys av overnevnte betraktninger lansert ulike scenarier for utviklingen av lønnsforhandlingssystemene under ØMU: 1. markedsstyrt desentralisering med økt vekt på fleksibilitet; 2. oppblomstring av nasjonalt trepartssamarbeid og sosialpakter; 3. europeisering av kollektivforhandlinger. I kapittel 2 redegjør vi nærmere for det analytiske grunnlaget og drivkreftene for utviklingen i forhandlingssystemene, og beskriver kort hvordan de kollektive aktørene i ulike europeiske land har forsøkt å tilpasse seg endrete ytre vilkår. I 11

Internasjonalisering og fagorganisering

Internasjonalisering og fagorganisering Report No 2:2005 Internasjonalisering og fagorganisering En undersøkelse av de nordiske fagforbundenes internasjonale arbeid Kristine Nergaard Jon Erik Dølvik SALTSA JOINT PROGRAMME FOR WORKING LIFE RE

Detaljer

Veitransport av gods i et grenseløst europeisk marked: Utfordringer for nordiske fagforbund

Veitransport av gods i et grenseløst europeisk marked: Utfordringer for nordiske fagforbund Report No 9:2003 Veitransport av gods i et grenseløst europeisk marked: Utfordringer for nordiske fagforbund Jon Erik Dølvik og Espen Løken (red.) Med bidrag fra Christina J. Colclough Malin Junestav Malene

Detaljer

NordMod. Den nordiske modellen mot 2030. Den nordiske modellen mot 2030 Et nytt kapittel? Sluttrapport

NordMod. Den nordiske modellen mot 2030. Den nordiske modellen mot 2030 Et nytt kapittel? Sluttrapport Landene i Norden har klare likhetstrekk. Med sine små åpne økonomier, til begrepet «den nordiske modellen». NordMod2030 er et nordisk forskningsprosjekt som analyserer utviklingen de siste 25 årene og

Detaljer

Den nordiske modellen mot 2030

Den nordiske modellen mot 2030 Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe og Bård Jordfald Den nordiske modellen mot 2030 Et nytt kapittel? Fafo-rapport 2014:46 INNHOLD Fafo 2014 ISBN 978-82-324-0155-0 (papirutgave) ISBN 978-82-324-0156-7

Detaljer

i offentlig økonomi og ledelse

i offentlig økonomi og ledelse Mastergradsstudiet (MBA) i offentlig økonomi og ledelse i kombinasjon med jobb NHH har flere studietilbud i Oslo for deg som ønsker videreutdanning på høyere grads nivå. Studiene arrangeres som intensive

Detaljer

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen Tekna, LO og NHO: Samarbeid i arbeidslivet som bidrag til produktivitet

Detaljer

FRONTFAGSMODELLEN I FORTID, NÅTID OG FRAMTID. Senter for lønnsdannelse Rapport nr. 1-2015. Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr.

FRONTFAGSMODELLEN I FORTID, NÅTID OG FRAMTID. Senter for lønnsdannelse Rapport nr. 1-2015. Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. Senter for lønnsdannelse Rapport nr. 1-2015 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 FRONTFAGSMODELLEN I FORTID, NÅTID OG FRAMTID SAMMENDRAG Hovedtrekkene ved den norske frontfagsmodellen er utviklet

Detaljer

Jon Eri~' Dølvlk, DagOd on~s Elisabeth M. Stene, DagStokland NO. RSK ØKONOMI OG. ... EUROPEISK INTEGRASJON, FAFO

Jon Eri~' Dølvlk, DagOd on~s Elisabeth M. Stene, DagStokland NO. RSK ØKONOMI OG. ... EUROPEISK INTEGRASJON, FAFO Jon Eri~' Dølvlk, DagOd on~s Elisabeth M. Stene, DagStokland NO. RSK ØKONOMI OG........ EUROPEISK INTEGRASJON,. FAFO Jon Erik Dølvik, Dag Odnes Elisabeth M. Stene, Dag Stokland NORSK ØKONOMI OG EUROPEISK

Detaljer

ERIK BORN OG ERIK GARAAS: Synspunkter på Regjeringens forslag til. Bensinrasjonering 7. Stabiliseringspolitiken och kostnadskrisen

ERIK BORN OG ERIK GARAAS: Synspunkter på Regjeringens forslag til. Bensinrasjonering 7. Stabiliseringspolitiken och kostnadskrisen 110 SOSIALOKONOMEN Nr. 9. 1979 årgang 33 Redaksjon: Svein Gjedrem Michael Hoel Arne Jon Isachsen Knut Arild Larsen Redaksjonsutvalg: Tormod Andreassen Kjell Fiskvik Nils Terje Furunes Kristen Knudsen Jan

Detaljer

2/2011. Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon. Global fordeling Fagerbergutvalget. til debatt Humanioras ambisjoner

2/2011. Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon. Global fordeling Fagerbergutvalget. til debatt Humanioras ambisjoner 2/2011 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Global fordeling Fagerbergutvalget til debatt Humanioras ambisjoner Innhold Foto: Martin Skulstad 6 4 Kronikk: Tänk stort om humanoria! Anders

Detaljer

Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland. Industrielle endringsprosesser og organisasjonsutfordringer LO Industri mot 2010: Del A

Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland. Industrielle endringsprosesser og organisasjonsutfordringer LO Industri mot 2010: Del A Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland Industrielle endringsprosesser og organisasjonsutfordringer LO Industri mot 2010: Del A Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland Industrielle endringsprosesser og organisasjonsutfordringer

Detaljer

Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård. Ti år med EØS-avtalen Konsekvenser for norsk arbeidsliv og fagbevegelse

Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård. Ti år med EØS-avtalen Konsekvenser for norsk arbeidsliv og fagbevegelse Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård Ti år med EØS-avtalen Konsekvenser for norsk arbeidsliv og fagbevegelse Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård Ti år med EØS-avtalen Konsekvenser for norsk arbeidsliv

Detaljer

Erling Barth og Pål Schøne Nyere emner i arbeidsmarkedsøkonomien

Erling Barth og Pål Schøne Nyere emner i arbeidsmarkedsøkonomien Erling Barth og Pål Schøne Nyere emner i arbeidsmarkedsøkonomien Institutt for samfunnsforskning Oslo 2006 ISF 2006 Rapport 2006:11 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg

Detaljer

TEMA: Klimatkrisen skapar nya gröna jobb

TEMA: Klimatkrisen skapar nya gröna jobb 3 2007 DESEMBER ÅRGANG 21 TIDSSKRIFT OM ARBEIDSMARKED OG ARBEIDSMILJØ TEMA: Klimatkrisen skapar nya gröna jobb Förkyld med feber? Rätt at stanna hemma - Vindkraft tiltrækker - Mångfaldens Manuela först

Detaljer

NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET

NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET VESTLANDSFORSKING VF-Rapport 8/00 Juni 2000 NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET Rapport fra et delprosjekt under Nordic Transportpolitical Network (NTN), INTERREG-IIC Av Carsten

Detaljer

NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET

NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET VESTLANDSFORSKING VF-Rapport 8/00 Juni 2000 NORDISK TRANSPORT I FRAMTIDEN. KRAV TIL BÆREKRAFT OG EFFEKTIVITET Rapport fra et delprosjekt under Nordic Transportpolitical Network (NTN), INTERREG-IIC Av Carsten

Detaljer

Mot et globalisert Norge? Rettslige bindinger, økonomiske føringer og politisk handlingsrom. Bent Sofus Tranøy. Øyvind Østerud (red.

Mot et globalisert Norge? Rettslige bindinger, økonomiske føringer og politisk handlingsrom. Bent Sofus Tranøy. Øyvind Østerud (red. Mot et globalisert Norge? Rettslige bindinger, økonomiske føringer og politisk handlingsrom Bent Sofus Tranøy Øyvind Østerud (red.) AKADEMISK Gyldendal Norsk Forlag AS 2001 1. utgave, 1. opplag 2001 ISBN

Detaljer

Nordisk fagbevegelse foran klimatoppmøtet i København 2009 og deretter Global klimapolitikk for flere jobber og reduserte utslipp

Nordisk fagbevegelse foran klimatoppmøtet i København 2009 og deretter Global klimapolitikk for flere jobber og reduserte utslipp NFS energigruppe Nordisk fagbevegelse foran klimatoppmøtet i København 2009 og deretter Global klimapolitikk for flere jobber og reduserte utslipp NFS klimarapport Juni 2009 1 Forord 3 Kap 1. Sammendrag

Detaljer

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003 CME Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management FIRE ÅR MED EURO Den 1. januar 1999 ble elleve europeiske

Detaljer

rapport nr 5/15 Boligbehov og ubalanser i norske storbyer

rapport nr 5/15 Boligbehov og ubalanser i norske storbyer rapport nr 5/15 Boligbehov og ubalanser i norske storbyer LENA MAGNUSSON TURNER, VIGGO NORDVIK & JARDAR SØRVOLL Boligbehov og ubalanser i norske storbyer LENA MAGNUSSON TURNER VIGGO NORDVIK JARDAR SØRVOLL

Detaljer

FINANSNÆRINGENS ROLLE I DEN NORSKE FRONTFAGSMODELLEN

FINANSNÆRINGENS ROLLE I DEN NORSKE FRONTFAGSMODELLEN Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 8-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 SAMMENDRAG Siden 2000 har verdiskapingen i finansnæringen økt med 187 prosent. Lønnstakernes andel av inntektene

Detaljer

Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen

Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen Mobilitet, virkninger og utfordringer Jon Erik Dølvik og Line Eldring, Fafo TemaNord 2006:557 Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen Mobilitet,

Detaljer

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Fafo-rapport 2008:07 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-616-6

Detaljer

Parallellimport. Gruppdiskussion. Referatskrivare: Sakkunnige Magnus Rydén, Sverige

Parallellimport. Gruppdiskussion. Referatskrivare: Sakkunnige Magnus Rydén, Sverige 367 Parallellimport Gruppdiskussion Referatskrivare: Sakkunnige Magnus Rydén, Sverige Professor dr. juris Hans Petter Graver, Norge: Välkomna till gruppdiskussion om parallellimport vid det 34:e Nordiska

Detaljer

Line Eldring og Kristin Alsos. Lovfestet minstelønn: Norden og Europa

Line Eldring og Kristin Alsos. Lovfestet minstelønn: Norden og Europa Line Eldring og Kristin Alsos Lovfestet minstelønn: Norden og Europa Line Eldring og Kristin Alsos Lovfestet minstelønn: Norden og Europa Fafo-rapport 2012:07 Fafo 2012 ISBN 978-82-7422-862-7 (papirutgave)

Detaljer

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon

Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2000 nettversjon Sykepleiermangelen Utdanning - lønner det seg? Lønnsutvikling for lærere Europeisk integrasjon og arbeidsmarkedspolitikk Det

Detaljer

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik FORORD På oppdrag fra NHO/Abelia og YS, Finansforbundet, IT-forbundet, STAFO, PARAT har De Facto gjennomført

Detaljer

Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad. De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge

Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad. De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel

Detaljer

TEMA: Globaliseringens mønster - med Marimekko til Manchester

TEMA: Globaliseringens mønster - med Marimekko til Manchester 1 2008 FEBR/MARS ÅRGANG 22 TIDSSKRIFT OM ARBEIDSMARKED OG ARBEIDSMILJØ TEMA: Globaliseringens mønster - med Marimekko til Manchester Eg-dom hotar den svenska modellen - LO tar strid om pensionerna - Lige

Detaljer

For litt over to år siden brøt det kommunistiske samfunnssystemet sammen i Øst-Europa. Samtidig ble en forbløffet opinion for alvor oppmerksom på

For litt over to år siden brøt det kommunistiske samfunnssystemet sammen i Øst-Europa. Samtidig ble en forbløffet opinion for alvor oppmerksom på Er GATT dyret i Åpenbaringen? For litt over to år siden brøt det kommunistiske samfunnssystemet sammen i Øst-Europa. Samtidig ble en forbløffet opinion for alvor oppmerksom på hvilke enorme miljøødeleggelser,

Detaljer