Pengepolitikk og lønnsdannelse Konkurrenter eller partnere i sikring av konkurranseevnen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pengepolitikk og lønnsdannelse Konkurrenter eller partnere i sikring av konkurranseevnen?"

Transkript

1 Pengepolitikk og lønnsdannelse Konkurrenter eller partnere i sikring av konkurranseevnen? Å. Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå CME, 7 november 2014

2 2 Disposisjon - problemstillinger Pengepolitikken ble endret 1999/2001 (+ Handlingsregel). Har dette ført til endringer i lønnsdannelsen? Har de store fagforeningene endret atferd som følge av at Norges Bank fikk et inflasjonsmål? Har vi sett institusjonelle endringer i systemet for lønnsdannelse siden 2000? Grad av koordinering endret? Gikk egentlig Norges Bank fra en akkomoderende pengepolitikk til en ikke-akkomoderende politikk i 2001? Har Norges Bank fulgt en stabil «Taylor-regel» siden 2001 eller har det skjedd en læreprosess med endringer i pol.? Hvordan tenker vi («noen» i SSB) oss at norsk økonomi påvirkes av sjokk med et fleksibel inflasjonsmål. Eksempel

3 3 Pengepolitikk og lønnsdannelse noen teoretiske betraktninger En vanlig påstand/dogme(?) er at pengepolitikken ikke har realøkonomiske effekter på lang sikt. Dette gjelder under et sett av standard forutsetninger i økonomifaget Resultatet gjelder imidlertid IKKE generelt. Med imperfekt konkurranse i arbeidsmarkedet, vil pengepolitikken påvirke nivået på arbeidsledigheten på lang sikt. Valg av «vektlegging» av inflasjon vs. outputgap/ledighet i renteregelen har realøkonomiske effekter på lang sikt ikke bare kort ( se Iversen (1998), Soskice & Iversen (2001), Holden (2005)) Effektene av pengepolitikken avhenger av om fagforeningene koordinerer sine krav, eller ikke

4 Hvis store aktører i arbeidsmarkedet tar hensyn til hvordan pengepolitikken innrettes, spiller sentralbankens valg av renteregel en rolle for ledigheten Iversen (1998): «..with rational expectations and complete information, the accommodating or nonaccommodating character of the monetary regime has permanent effects on the equilibrium level of unemployment.» Ikke-akkommoderende pengepolitikk: Sentralbanken legger bare vekt på nominelt anker/inflasjon ikke ledighet Da vil fagforeningene vite at høy lønn gir høy ledighet via pengepolitikken og det vil dempe kravene. Pengepolitikken er da et disiplinerende tiltak ingen partner! Hvis fagforeningene legger stor vekt på relativ lønn (som implisitt er en form for samarbeid) endres dette 4 Pengepolitikk og koordinering i lønnsdannelsen

5 5 Pengepolitikk og lønnsdannelse II Ved høy grad av sentralisering i lønnsdannelsen vil fagforeningene internalisere mer av negative effekter av høye lønnskrav og dette gjelder jo mer man er opptatt av solidarisk lønnspolitikk. Da viser Iversen (1998) at en akkommoderende pengepolitikk kan gi lavest ledighet Holden (2005) analyserer liknende situasjoner, men hvor fagforeningene koordinerer seg. Få og store fagforeninger har insentiv til å samarbeid om kollektive løsninger med lav ledighet. Gevinsten ved å koordinere seg er større når pengepolitikken er akkommoderende. Hvis koordineringen er liten, spiller pengepolitikken en viktig rolle for resultatet disiplinering slik andre studier også viser Førte overgang til inflasjonsmål til endring i lønnsdannelsen og mindre koordinering?

6 6 Er lønnsdannelsen i Norge endret som følge av innføring av inflasjonsmål? Modell for industrien estimert på data : Lønnsvekst = div - 0,05 HK + 0,33 KPI-vekst 0,017 U Modell estimert på data : Lønnsvekst = div 0,05 HK + 0,32 KPI-vekst 0,014 U Sentrale parametre stabile (Gjelsvik, Nymoen, Sparmann) Ustabilitet i andre halvdel av 2000-tallet knyttet til åpningen av arbeidsmarkedet fra 2004 (EU-EØS utvidelse) Lønnsrelasjoner i privat og offentlig tjenesteyting også stabile. Graden av lønnsfølging (solidarisk lønnsutvikling) er stabil over tid. Altså er koordinering målt på denne måten stabil jfr også neste figur.

7 7 Utviklingen i lønnskoordinering i 4 land I USA og UK har koordinering være liten siste 20 år uten endringer Reduksjon i koordinering i Sverige første halvdel av 1990-tallet etter innføring av inflasjonsmål Norge: Ingen vesentlig endring i koordinering over tid og ingen effekt av 2001

8 8 Er pengepolitikken akkommoderende? Er dagens renteregel ikke-akkommoderende sml. med et valutakursmål? Nei, tvert om! Derfor ser vi det jeg har vist! Valutakurspolitikken under bankkrisen i ; høy rente for å forsvare nominell kurs, mens ledigheten gikk i taket Oljeprisfallet under Asia-krisen: renta i været for å forsvare nominell kurs tross prisfall Akkomoderende politikk fra (devalueringer) Ikke-akkomoderende fra 1987 til «2000» Akkomoderende = fleksibelt inflasjonsmål fra «2000» 2001-endringen innebar mer fokus på realøkonomi og norsk aktivitetsnivå i pengepolitikken enn tidligere. Over tid lengre horisont før inflasjonsmålet nås. Etter finanskrisen en rekke nye virkemidler uten at en regel er forlatt

9 9 Oppsummering så langt Fleksibel inflasjonsstyring er akkomoderende pengepolitikk Dette bygger opp under koordinering av lønnsdannelsen Det er ingen vesentlige endringer i strukturelle relasjoner som beskriver lønnsdannelsen i Norge rundt år 2000 Indikatorer for grad av koordinering er stabile fra 1990 Hva betyr disse strukturene for hvordan pengepolitikken bidrar til å stabilisere innenlandske sjokk i norsk økonomi? Velger å studere effekter av en aktivitets nedgang i oljesektoren som skyldes mindre ressurser i bakken og ikke lavere oljepris (Rapporter 46/2010)

10 Stort fall i petroutvinning fra 2020 Rød kurve er referansebane. Blåstiplet alternativet vi ser på Uoppdagede ressurser blir IKKE utvunnet, bare felt i produksjon og oppdagete ressurser per 2009 utvinnes Om lag upåvirket produksjon til 2020, deretter kraftig fall 42 pst lavere nivå i 2030 enn i referansebanen og nivået er 1/3 part av dagens! Dramatisk nedbygging fra 2020.

11 11 Alternativbane: Faktoretterspørsel fra petro Redusert faktorinnsats konsistent med alternativ produksjonsbane Men størrelsen på sjokket i relasjon til BNP-FN er ganske moderat fordi sektoren er mindre i 2030 enn idag

12 12 Effekter på BNP fastland:3 varianter Ingen politikkrespons rød. Rente, valutakurs og finanspolitikk uendret Modellbestemt endring av rente og valutakurs -blå Rente- og valutakurs endres i forhold til referansebanen Handlingsregel: Samme avstand til 4-prosentbanen som i referansebanen Ved å øke personskattene Modellbestemt endring av rente og valutakurs Effekten mindre enn 1 % av BNP FN med politikkeffekter

13 Virkninger på rente og valutakurs som skyldes at pengepolitikken antas å reagere på økt ledighet 13

14 14 Handlingsregelrespons: Økt skatt på husholdningene Reduserte oljeinntekter og lavere aktivitetsnivå gir lavere skatte- og avgiftsinntekter Medsyklisk finanspolitikk? Nei: En strukturell endring basert på handlingsregelen Innstramming for å gi «riktig» budsjettbalanse

15 15 Resultater for næringene Impuls fra petro opp mot 1,6 prosent av BNP FN Motvirkes av redusert import og økt eksport Forsterkes i utgangspunktet av multiplikatorvirkninger Politikkrespons viktig Næringseffektene: Alle næringer rammes initialt Responderer ulikt på politikkendringer Bygg og anlegg stimuleres kraftig av rentenedgang Tjenesteyting, om lag som industrien, men svekkes av skatteøkning

16 16 Økt ledigheten, men pengepolitikken demper utslagene Klart høyere ledighet lenge ved lavere aktivitet i petroleumsutvinningen Pengepolitikken bidrar til at utslaget nesten halveres. Hvorfor demper ikke pengepolitikken mer? Fordi svakere kronekurs øker prisene og NB skal balansere Strammere finanspolitikk som følge av mindre oljefond + handlingsregel bidrar til å øke ledigheten igjen

17 17 Hva skjer hvis NB styrte mot fast valutakurs? Da ville reaksjonen bli utsatt i tid. Lavere aktivitet gir økt ledighet, lavere lønn, lavere pris Kjøpekraftsparitetsleddet i valutakurslikningen ville så ha gjort det nødvendig å sette ned renten for å unngå en appresiering av krona Med konstant valutakurs ville konkurranseevnen bare kunne bedres med innenlandsk kostnadsreduksjon Med flytende kurs vil kronesvekkelsen føre til en raskere justering av fastlandsøkonomiens konkurranseevne slik tregheten i våre modeller er når det gjelder tilpasningen

18 18 Pengepolitikk og lønnsdannelse- Økonomisk faglitteratur har vist at det er sammenhenger mellom koordinering av lønnsdannelsen og pengepolitikk Gevinsten - i form av lav ledighet - ved koordinering i lønnsdannelsen er størst hvis pengepolitikken er akkomoderende slik den er i Norge nå Det er stor grad av stabilitet over tid i lønnsdannelsen i Norge, men effekter via økt mobilitet over landegrensene Endring i pengepolitikken har ikke gitt grunnlag for å si at lønnsdannelsen i Norge er endret eller at graden av koordinering slik den vanligvis har blitt målt- er endret Analyser viser (kjent fra tidligere studier) at dagens regime bidrar til å dempe effekter av etterspørselssjokk og antakelig mer enn under fastkursregime

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Pengepolitikk under et inflasjonsmål*

Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Norsk Økonomisk Tidsskrift 119 (2005) s. 16-38 Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Øistein Røisland A og Tommy Sveen B Norges Bank Sammendrag I denne artikkelen utvikler vi et pedagogisk rammeverk, i

Detaljer

Settes renta fornuftig? Februar 2003

Settes renta fornuftig? Februar 2003 Settes renta fornuftig? Februar 2003 av Kai Leitemo, førsteamanuensis i samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI. Det er få forhold som påvirker vår privatøkonomi mer enn de rentebeslutningene som fattes i

Detaljer

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi?

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Økonomiske analyser 2/20 Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo* Nedbyggingen

Detaljer

Nr. 2 juni 2008. Aktuell kommentar Virkninger av økt oljepris på norsk økonomi Haakon Solheim, seniorrådgiver i Norges Bank Pengepolitikk

Nr. 2 juni 2008. Aktuell kommentar Virkninger av økt oljepris på norsk økonomi Haakon Solheim, seniorrådgiver i Norges Bank Pengepolitikk Nr. juni Aktuell kommentar Virkninger av økt oljepris på norsk økonomi Haakon Solheim, seniorrådgiver i Norges Bank Pengepolitikk Virkninger av økt oljepris på norsk økonomi Haakon Solheim, seniorrådgiver,

Detaljer

Arbeidsledighet som konjunkturindikator og forklaringsfaktor i makromodeller

Arbeidsledighet som konjunkturindikator og forklaringsfaktor i makromodeller Økonomiske analyser 5/ Arbeidsledighet som konjunkturindikator og forklaringsfaktor i makromodeller Victoria Sparrman* Arbeidsledigheten er en av de viktigste indikatorene på økonomiens tilstand. Nivået

Detaljer

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1 IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken Steinar Holden, 9. september 004 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Høsten 2012 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard kap 1, Holden, (i) Hva er hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet, og hvordan er

Detaljer

Kapittel 1 Innledning

Kapittel 1 Innledning Kapittel 1 Innledning Øyvind Eitrheim og Kristin Gulbrandsen 1 Den norske kronen styrket seg betydelig fra sommeren 2000 til januar 2003. I samme periode var rentedifferansen mot utlandet høy og økende.

Detaljer

AS-AD -modellen 1. Steinar Holden, 16. september 04 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no!

AS-AD -modellen 1. Steinar Holden, 16. september 04 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no! AS-AD -modellen 1 Steinar Holden, 16. september 04 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no! AS-AD -modellen... 1 AD-kurven... 1 AS-kurven... 2 Tidsperspektiver for bruk av modellen... 2 Analyse

Detaljer

Notater. Ådne Cappelen og Lasse Sigbjørn Stambøl. Virkninger av å fjerne regionale forskjeller i arbeidsgiveravgiften og noen mulige mottiltak

Notater. Ådne Cappelen og Lasse Sigbjørn Stambøl. Virkninger av å fjerne regionale forskjeller i arbeidsgiveravgiften og noen mulige mottiltak 2003/31 Notater 2003 Ådne Cappelen og Lasse Sigbjørn Stambøl Notater Virkninger av å fjerne regionale forskjeller i arbeidsgiveravgiften og noen mulige mottiltak Forskningsavdelingen Emnegruppe: 09.90

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller

Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres

Detaljer

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi?

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Rapporter 46/2010 Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

IMFs stresstesting av norsk finansiell sektor

IMFs stresstesting av norsk finansiell sektor IMFs stresstesting av norsk finansiell sektor Jan Hagen, Arild Lund, Kjell Bjørn Nordal og Emil Steffensen 1 IMF konkluderte sommeren 2005, etter en grundig gjennomgang av Norges finansielle system, med

Detaljer

Inflasjonsmål som stabiliseringspolitikk - Styring under usikkerhet

Inflasjonsmål som stabiliseringspolitikk - Styring under usikkerhet Inflasjonsmål som stabiliseringspolitikk - Styring under usikkerhet Hilde C. Bjørnland Universitetet i Oslo Valutaseminaret, Gausdal, 31. januar 2003 Inflasjonsstyring i dagens konjunktursituasjon Inflasjonsstyring

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014 Hanna Klette Bøhler MASTEROPPGAVE I GRADEN MASTER IN ECONOMICS Økonomisk institutt Universitetet i Oslo Mai 2013 I En kontrafaktisk analyse

Detaljer

INNHOLD Side Artikler: KAI LEITEMO: Samspillet mellom penge- og finanspolitikken under et underliggende inflasjonsmål for en liten åpen økonomi 91

INNHOLD Side Artikler: KAI LEITEMO: Samspillet mellom penge- og finanspolitikken under et underliggende inflasjonsmål for en liten åpen økonomi 91 INNHOLD Side Artikler: KAI LEITEMO: Samspillet mellom penge- og finanspolitikken under et underliggende inflasjonsmål for en liten åpen økonomi 91 JON STRAND: Mobilitetskostnader i arbeidsmarkedet: Nyere

Detaljer

Pål Boug og Yngvar Dyvi (red.) MODAG En makroøkonomisk modell for norsk økonomi. Oppdatert versjon august 2008

Pål Boug og Yngvar Dyvi (red.) MODAG En makroøkonomisk modell for norsk økonomi. Oppdatert versjon august 2008 111 Sosiale og økonomiske studier Social and Economic Studies Pål Boug og Yngvar Dyvi (red.) MODAG En makroøkonomisk modell for norsk økonomi Oppdatert versjon august 2008 Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET ÅRGANG 29 NR 4 2012

SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET ÅRGANG 29 NR 4 2012 SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET ÅRGANG 29 NR 4 2012 Innhold Artikler 277 ÅDNE CAPPELEN, TERJE SKJERPEN OG MARIANNE TØNNESEN Politikkens betydning for innvandringen til Norge 291 MARIT LINNEA GJELSVIK Hvordan påvirkes

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

2. Konjunkturutviklingen i Norge

2. Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser /. Konjunkturutviklingen i Norge Konjunkturoppgangen som startet rundt årsskiftet / fortsatte gjennom det meste av, men nedgang i kraftproduksjonen bidro til at vekstraten

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Torstein Bye, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen

Torstein Bye, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen 94/1 Rapporter Reports Torstein Bye, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen Noen konsekvenser av petroleumsvirksomheten for norsk økonomi Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer