Interkommunal legevakt i Vesterålen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interkommunal legevakt i Vesterålen"

Transkript

1 Interkommunal legevakt i Vesterålen Et samarbeid mellom kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes Oppgradering av tidligere utredning fra HVWHUnOHQUHJLRQUnG±$XJXVW

2 ,QQKROGVIRUWHJQHOVH 2SSJDYHQ VLGH 0nOVHWWLQJ Resultatmål... Kostnader.. Kompetanse.. Kvalitet. Prinsipper fra KIKS og arbeidsdelingsmodellen.. $YJUHQVLQJ (OHPHQWHUVRPHUXDYKHQJLJDYKYLONHDOWVRPYHOJHV $OWHUQDWLYHUVRPXWUHGHV Tilbud fra lokaliseringsstedene. Tidspunktene for den interkommunale legevakt.. Kostnadselementene i begge tilbudene Organisering av tjenesten. Nærmere begrunnelse for interkommunal legevakt..rqnoxvmrqrjwloungqlqj 9HGOHJJ.

3 2SSJDYHQ Regionrådets sekretariat og rådmannsutvalget har fått i oppgave å legge til rette for etablering av legevaktsamarbeid i Vesterålen. Oppgaven er løst gjennom denne oppgraderingen av rapporten som ble utarbeidet av regionsamarbeidet i nOVHWWLQJ Det skal etableres en felles legevakt for samarbeidskommunene i Vesterålen. En felles legevakt skal redusere vaktbelastningene for legene for der igjen styrke og stabilisere legedekningen i regionen. 5HVXOWDWPnO Gjøre det mer attraktivt å være lege i Vesterålen slik at det blir lettere å beholde leger samt rekruttere nye ved behov. I henhold til KIKS-utredningene og arbeidsdelingsprosjektet søker utredningen også å ivareta 3 K (kostnad-kompetanse-kvalitet), samt prinsippet om å tillegge ansvaret for gitte tjenester til vertskommunen som et prioritert alternativ til andre organiseringer. I den utstrekning Vesterålen i fellesskap kjøper en tjeneste eksternt utlignes kostnaden solidarisk etter en gitt fordelingsnøkkel..rvwqdghu Kostnadene søkes redusert for Vesterålen som helhet. Ved måloppnåelse vil vikarkostnadene, som for enkelte kommuner er svært omfattende, gå ned. Likeså vil de kommunene som bruker mye penger på rekrutteringstiltak, gjøre betydelige besparelser. Kostnadene til de kommunale legevaktene vil reduseres betydelig, samtidig som vesterålskommunene i sum vil spare penger på å samarbeide..rpshwdqvh Det interkommunale samarbeidet i Vesterålen skal generelt sett etablere ordninger, herunder fagmiljøer, som gjør det mer attraktivt å bo og arbeide i Vesterålen. Måloppnåelse vil medføre sikring av kompetanse og økt stabilitet..ydolwhw Bedret kapitalforvaltning (gjelder også humankapitalen), økt kompetanse og god innfasing av teknologi vil øke kommunenes evne til å produsere kvalitativt bedre tjenester til sine innbyggere. 3ULQVLSSHUIUD.,.6RJDUEHLGVGHOLQJVPRGHOOHQ Her er det gjort valg om å utelukke etablering av IKS eller annen organisasjonsform. Hvis det utvikles et tilbud som lokaliseres i en kommune så tar den kommunen ansvaret for produksjonen, men fordeler utgiftene mellom de samarbeidende kommuner, i dette tilfellet etter folketall. Hvis tjeneste kjøpes eksternt er de deltakende kommuner solidarisk ansvarlig, men fordeler kostnaden og gjør opp for seg etter en fordelingsnøkkel som tilsvarer folketallet. I forbindelse med denne oppgraderingen er oppgaven avgrenset ved at det kun er gjort utredningsarbeid relatert til 2 alternativer som begge er treffende i forhold til samme målsetting.

4 $YJUHQVLQJ Siden forrige rapport ble utarbeidet i 2001, har Lødingen tiltrådt regionsamarbeidet i Vesterålen. Lødingen sogner imidlertid til Harstad sykehus og deltar i legevaktsamarbeidet som er plassert på Harstad sykehus som er ett av de 3 sykehusene som Håloglandssykehuset består av. Også i Ofoten er legevaktsamarbeidet for de tilgrensende kommuner lokalisert til Narvik sykehus. En del ting har endret seg siden forrige rapport ble utarbeidet: Da forrige rapport ble utarbeidet ivaretok Vesterålen Vaktsentral legevaktformidlingen for Bø, Øksnes, Sortland og Andøy. Som vertskommune for Stokmarknes sykehus, var Hadsel forpliktet til å benytte AMK-sentralen på sykehuset. På grunn av kravet om at helsepersonell skal betjene legevaktformidlingen må tjenesten enten flyttes til noen som driver slik tjeneste i dag, eller det må etableres egen alternativ ordning i Vesterålen. Andøy og Bø kommuner signaliserte tidlig i forrige utredningsrunde at de var lite aktuelle eller uaktuelle som deltakere. Sortland på sin side kom heller ikke med sist, mens Hadsel og Øksnes gjorde vedtak om henholdsvis tilknytning til legevakt på sykehuset og en mer uspesifisert samarbeidsløsning i Vesterålen. Ambulansetjenesten har endret kvalitet. Hver 3. ambulanse har i dag kvalifisert personale i bilen mot svært få for 3 år siden. Om 3 år fra i dag antas at alle ambulansene har fagarbeidere om bord. Forrige utredning var satt opp fra kl. 23 om kvelden til kl neste morgen. Kommunelegene har nå foreslått at o Mandag torsdag fra kontortidens slutt til kl fungerer kommunal legevakt o Mandag torsdag fra 2100 til kl neste dag fungerer interkommunal legevakt o Fra fredag 1530 til mandag kl fungerer interkommunal legevakt o Øvrige hellig- og høytidsdager dekkes som for helg. (OHPHQWHUVRPHUXDYKHQJLJHDYKYLONHDOWHUQDWLY VRPYHOJHV Hjelpepersonellbehovet er til stede uansett. Det antas at pasienttilstrømningen kan bli så stor at ventende pasienter må tas hånd om mens andre pasienter er inne hos legen. Likeså er det en del praktiske arbeidsoppgaver som annet personell vil kunne løse like bra. Vesterålen må uansett finne en annen løsning for legevaktformidling enn Vesterålen Vaktsentral, da denne ikke har helsepersonell som kan betjene henvendelser. Det er også klart at legene som skal betjene selve legevakten ikke kan settes til å ivareta telefonhenvendelser i hovedsak av to grunner: o Legene vil svært ofte være opptatt med pasienter når telefonen ringer og vil ikke kunne forlate pasientbehandling for å ta telefonen. o Dagens erfaringer, både fra Vesterålen Vaktsentral og fra AMK-sentralen på sykehuset, tilsier at det kommer en god del henvendelser som må betraktes som useriøse henvendelser. Det vil ikke være riktig å la slike konkurrere om legenes tid.

5 Det er viktig å bestrebe seg på en ordning som får alle kommunene med. Fra tidligere var det slik at når legetjenestens kontortid var slutt så kunne man ta kontakt med lege og få lege hjem til seg. Nå fungerer fastlegeordningen på dagtid og det er kun øyeblikkelig hjelp-situasjoner legevakten skal betjene. Øyeblikkelig hjelp kan deles inn i tre grupper o De pasientene som legevakten kan betjene og hvor legen ferdigbehandler pasienten. Disse pasientene kommer seg enten til legevakten selv, ved hjelp av ledsager eller med ambulanse. Denne gruppen pasienter vil trolig være minst fornøyd med lang transportavstand til legevakt og påfølgende hjemreise. o De pasienter som plukkes opp av ambulanse og transporteres direkte til sykehus. Disse får stabiliserende behandling i ambulansen og deretter akuttbehandling på sykehuset. Legevakten vil i utgangspunktet ha lite med denne type pasienter å gjøre. o De pasientene som legevakten videresender til sykehusbehandling. Trolig vil en stor del av disse pasientene ankomme legevakten med ambulanse. De som kommer med ambulanse vil i så fall få stabiliserende behandling i ambulansen med oppfølging av lege når de ankommer legevakten. De som videresendes sykehus vil i så fall oppleve videresending fra legevakten dersom legevakten ikke ligger i selve sykehuset. Trolig vil disse pasientene oppleve det positivt å ikke bli omlastet. Men, erfaringer fra dagens kommunale legevakter viser at en stans i en kommunal legevakt på veien til sykehuset er medisinsk nødvendig. Det finnes også en del pasienter som videresendes med ambulansefly enten til Bodø eller Tromsø. Dette har ikke betydning for plassering av legevakt og vies derfor ikke videre oppmerksomhet. Over tid har vi erfart at pårørende til eldre pleietrengende mennesker, tilkaller legevakta og ytrer ønske om sykehusinnleggelse. Tilbøyeligheten for at dette imøtekommes er større hvis legen er vikar uten lokalkunnskap og kunnskap om den kommunen pasienten er hjemmehørende i. I slike tilfeller skjer det gjerne en utredning på sykehuset, deretter blir pasienten definert som utskrivingsklar hvorpå kommunen har en overtakelsesplikt som oftest fører til innleggelse på sykehjem. Det finnes ikke belegg for å påstå at innleggelsesfrekvensen på sykehus blir større eller mindre om legevakten etableres på Sortland eller på sykehuset. Stabilt legepersonale vil derimot ha positiv effekt, noe som søkes oppnådd gjennom å etablere felles legevaktordning. Personalutgiftene med legevakt kan i hovedsak beregnes på to måter o Som privat legetjeneste hvor legenes inntekter beregnes i forhold til antallet konsultasjoner osv. o Som fast lønn med avtalefestede tillegg osv. Kommunelegene har selv gitt uttrykk for at fast lønn både er det enkleste for dem selv og for arbeidsgiver å forhold seg til.

6 $OWHUQDWLYHUVRPXWUHGHV 7LOEXGIUDORNDOLVHULQJVVWHGHQH Som tidligere omtalt har en valgt å rette forespørsel til Stokmarknes sykehus og Sortland kommune som driftsenheter/lokaliseringssted for den interkommunale legevakten. Begge har gitt tilbud på dette. Underveis i utredningsprosessen har det vært dialog og møter med kommunelegene og direktør ved Stokmarknes sykehus i saken. Ut fra sekretariatets vurdering er det disse to lokaliseringsstedene som er mest praktisk og faglig sikkert å realisere. 7LGVSXQNWHQHIRUGHQLQWHUNRPPXQDOHOHJHYDNW I vedlegg til dette dokument framkommer det at de mest aktuelle starttidspunkt for den interkommunale legevakt er: Alternativ I man.-tir.-ons.-tor.: fra kl til 0800 påfølgende dag Helg: fra fredag kl til mandag kl 0800 Øvrige hellig- og høytidsdager dekkes opp som for helg. Alternativ II man.-tir.-ons.-tor.: fra kl til 0800 påfølgende dag Helg: fra fredag kl til mandag kl 0800 Øvrige hellig- og høytidsdager dekkes opp som for helg. Underveis i prosessen har en også vurdert oppstart kl. 2300, men dette er lagt til side med bakgrunn i at legene entydig har signalisert at oppstart på dette tidspunktet ikke vil kunne aksepteres. Åpningstidspunkt etter Alt. II innebærer at den kommunale legevakten må være operativ i tidsrommet kl på man.-tir.-ons.-tor. Kommunelegene tilrår sterk at en organiserer åpningstidspunktene etter Alt. II, dette begrunnes med at en anser at en oppstart kl.1530 vil bli for stor omstilling for innbyggerne og deres forhold til sitt lokale legekontor. Kommunelegene ser ikke bort i fra at en på sikt vil fremskynde oppstart av den interkommunale legevakten til tidligere tidspunkt på dagen. Ved valg av Alt. I, med oppstart kl. 1530, vil behovet for den kommunale legevakten opphøre. Ved valg av Alt. II, med oppstart kl. 2100, vil dagens kommunale legevakt reduseres med om lag 75%. Det er også spilt inn spørsmål om en kan differensiere starttidspunktet, mao. oppstart kl for kommunene Hadsel og Sortland. Dette er ikke vurdert nærmere eller beregnet kostnadsmessig.

7 .RVWQDGVHOHPHQWHQHLEHJJHWLOEXGHQH Tilbudene fra henholdsvis Sortland kommune og Stokmarknes sykehus er ulike i form, men i dette dokumentets vedlegg er tilbudene gjort sammenlignbare. I det etterfølgende vil jeg kommentere en del av elementene som har betydning for sammenligningen: Lønn leger er uavhengig av lokaliseringssted. Lønn sykepleier og formidling. I Sortland kommunes tilbud har en tatt sikte på at sykepleier skal betjene legevaktsentralen fra kl til kl påfølgende dag og 24 timer i helger og helligdager. Denne skal foruten å være støttepersonell for lege på vakt drive legevaktformidling. I tilbudet fra Stokmarknes sykehus foreslår en at støttefunksjoner kan utføres av sykehusets ansatte, samt at AMK-sentralen ivaretar legeformidlingen. Det understrekes fra sykehuset at det er ingen ting i veien for å organisere støttefunksjon og formidling som det foreslås fra Sortland i sykehusets lokaler og da til noenlunde samme kostnad. Det skal også være kjent at det fra fagmiljøet ved Stokmarknes sykehus stilles kritiske spørsmål til en ordning hvor støttepersonellet også skal drive legevaktformidling, det handler om kapasitet. Lokaler til legevakt. Stokmarknes tilbyr vederlagsfri leie av lokaler inkl. strøm og renhold. I Sortlandsalternativet er utgifter til det samme satt til kr ,- (mao. en kostnadsøkning). Bakvakt. I Sortlandsalternativet er det budsjettert med bakvakt. Dette er ikke en geografisk betinget bakvakt, men er medisinskfaglig begrunnet for enkelte deler av helgene når trykket på legevakten er størst. Fra kommunelegene hevdes det at en ikke trenger geografisk betinget bakvakt dersom legevakten lokaliseres til Sortland, i regneeksemplet (se vedlegg) er det lagt inn geografisk betinget bakvakt for ytre deler av Andøya. Dersom en tar bort denne bakvakten vil enhetskostnaden i Sortlandsalternativet reduseres fra kr 116,92 til kr 98,98 i Alt I og fra kr 133,33 til kr 115,39 i Alt II. De samme kommunelegene hevder at en lokalisering til Stokmarknes sykehus vil utløse behov for geografisk betinget bakvakt i ytre deler av Andøya, Bø og Øksnes. Fra sykehusets side hevdes det at det kun er behov for bakvakt i ytre deler av Andøy. I regneeksemplet for sykehusalternativet er det lagt inn bakvakt i Andøy, Bø og Øksnes. Dersom vi endrer dette til bakvakt kun i Andøy vil enhetskostnaden endres fra kr 167,16 til kr 149,22 i Alt. I og fra kr 180,31 til kr 162,37 i Alt. II. Det finnes eksempler på interkommunal legevakt som har lengre transportavstand inn til legevakt enn hva vi for eksempel har mellom Andenes og Stokmarknes. Sett i et økonomisk perspektiv er bakvaktsordningene utslagsgivende. Det er en faglig ulik oppfatning av behovet for og omfanget av geografisk betinget bakvakt. Øvrige driftsutgifter er lik i begge lokaliseringsalternativene.

8 Inntektene for de operative starttidspunktene kl og 2100 er kalkulert til henholdsvis 3 og 2 millioner kroner. Dette er inntekter fra pasient som vakthavende lege i den kommunale legevakten i dag får. I den eventuelle interkommunale legevakten vil imidlertid vaktlegen være på avtalefestet fast lønn, de nevnte inntekter fra pasient og trygdesystem vil tilfalle legevakten. Investeringskostnader. I motsetning til en lokalisering på Stokmarknes sykehus vil en lokalisering på Sortland kreve en investering på kr ,-. 2UJDQLVHULQJDYWMHQHVWHQ Som omtalt tidligere i dokumentet vil det være riktig å organisere legevakttjenesten etter prinsippet om arbeidsdeling dersom denne tjenesten skal levers fra Sortland. Det vil være naturlig at kostnadene for tjenesten fordeles etter innbyggertall. Dersom Stokmarknes sykehus skal levere legevakttjenesten vil vi forholde oss til en ekstern leverandør av tjenestene. Også i dette tilfellet må kostnadene fordeles etter innbyggertall. Mao. vil kommunene i begge tilfellene opptre som bestiller av tjenesten og Stokmarknes sykehus eller Sortland kommune vil være leverandør. 1 UPHUHEHJUXQQHOVHIRULQWHUNRPPXQDOOHJHYDNW I tillegg til målformuleringene i innledningen av dette dokumentet og med bakgrunn i dialog med medisinskfaglig personell vil jeg framheve en del argumenter for etablering av en interkommunal legevakt i Vesterålen. Sett i en mer langsiktig tidshorisont enn ett år, er det ikke vanskelig å konkludere med at legedekningen i Vesterålen er ustabil. Kommunene bruker betydelige ressurser, ofte gjennom kostbare rekrutteringsbyråer, til å skaffe seg nye leger i ledige stillinger/vikariater. Leger i dag vil, på lik linje med den øvrige del av den yrkesaktive befolkning, ha en regulert arbeidstid som gir rom for fritid og familie. Harde vaktbelastninger innebærer at leger etter relativt kort tid søker seg bort. En stabil legedekning kan oppnås gjennom en interkommunal legevakt hvor vaktbelastningen fordeles på de ansatte leger i de 5 samarbeidskommunene, framfor en selvstendig kommunal legevakt i hver av de 5 kommunene. Det er klart at på de tidspunktene den interkommunale legevakten er operativ, vil pasienter i 4 av de 5 kommunene få lengre transporttid til lege enn hva de har i dag, dette vil nok oppleves som en kvalitetsforringelse. Men dette må vurderes opp mot mangel av stabilitet i legedekningen, rekrutteringsproblemene og kvalitet på tjenesten. I enkelte tilfeller hvor pasienter bringes inn til legevakten, vil en etter konsultasjon hos vakthavende lege bli sendt videre til sykehuset. Dersom legevakten blir lokalisert på Stokmarknes sykehus, vil den siste transportetappen være intern i sykehuset.

9 Fra kommunelegehold pekes det på erfaringer fra dagens kommunale legevaktordning hvor pasienter i ambulanse fra ytterkommunene må stanse på Sortland for ytterligere medisinsk hjelp på sin vei til sykehuset, det hender også at lege fra Sortland må følge med ambulansen videre. I pågående avisdebatt argumenteres det sterkt med at etablering av interkommunal legevakt på Stokmarknes sykehus vil være et vesentlig bidrag til å støtte opp om et fullverdig sykehus i Vesterålen..RQNOXVMRQRJWLOUnGQLQJ Med bakgrunn i de klare signaler vi mottar fra medisinskfaglig hold om svært sterk vaktbelastning i de kommunale legevaktene, ustabilitet i legedekningen og store rekrutteringsproblemer, har arbeidsutvalget og samarbeidskommunene en unik mulighet til å vedta opprettelsen av en interkommunal legevaktordning som i stor grad kan forebygge de negative tendenser vi opplever innen dette feltet. Forannevnte fenomen er godt kjent for politisk beslutningsmyndighet, både regionalt og lokalt. Det er relativt store forventninger til at mange ti-års interkommunalt samarbeid skal kunne bidra til å få den regionale legevakten på plass. Det er en kjensgjerning at geografisk betinget bakvakt er et kostnadsdrivende element i denne saken. Det registreres forskjellige faglige meninger om behovet for og omfanget av en slik bakvakt knyttet opp mot transporttid i ambulanse. Om det er slik at deler av Andøy, Bø og Øksnes kommuner må etablere bakvakt ved en eventuell lokalisering til Stokmarknes sykehus, må en avklare hvorvidt samtlige kommuner skal dele solidarisk på denne ekstrakostnaden, eller om de kommuner det gjelder skal bære ekstrakostnaden selv. Gjennom samtale med andre legevaktregioner har en fått beskrevet legevaktordninger uten bakvakt hvor en har transportdistanser på lik linje med Vesterålen. Det er også en kjensgjerning at lokalisering av legevakten til Stokmarknes sykehus vil få positive synergieffekter på lang sikt. Dersom en velger å tone ned problemstillinger omkring avstander vil en i en samlokalisering med Stokmarknes sykehus lettere kunne dra veksler på sykehusets faglige ressurser, samtidig som en skaper større faglig trygghet for legen som er på vakt. Over tid har det fra sentralt hold vært vedtatt politikk å styrke samarbeidet og båndene mellom primærhelsetjenesten og sykehusene, en samlokalisering vil underbygge dette. Nå når valget skal gjøres er en av hovedutfordringene bakvaktsordningen. Ved å vurdere ytterpunktene i de medisinsk faglige synspunktene så har vi et beslutningsspend fra: Ingen geografisk betinget bakvakt (kommunelegene mener dette kun lar seg løse ut fra Sortlandsalternativet Det finnes eksempler på legevaktordninger uten bakvakt med lik eller større transportavstand enn Andenes Stokmarknes). Geografisk betinget bakvakt i ytre deler av Andøy, Bø og Øksnes (kommunelegene mener en slik bakvakt må iverksettes ved lokalisering til Stokmarknes Fra sykehusets side hevdes det et behov kun for ytre deler av Andøya).

10 Når det gjelder øvrige økonomiske elementer i lokaliseringsalternativene, så er disse såpass marginale at de ikke skiller tilbudene i særlig grad Sekretariatsleder registrer at den politiske debatten om regional legevakt er startet for fullt i media, ut fra dette har en kommet til at det fra sekretariatets side ikke vil bli innstilt på lokaliseringssted.

11 (WDEOHULQJDYLQWHUNRPPXQDOOHJHYDNWRJOHJHYDNWVHQWUDO IRU9HVWHUnOHQ $QG \% +DGVHO6RUWODQGRJ NVQHV.RVWQDGVEHUHJQLQJ 6RUWODQG 6WRNPDUNQHVVK $OW, $OW,, $OW, $OW,, Fra 1530 Fra 2100 Fra1530 Fra 2100 Lønn lege Lønn spl Legevaktformidling Lokalleie Strøm Renhold Telefon Internett Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Driftskostnader Winmed Bakvakt HLVHJRGWJM UHOVH % NQHV DGVHO $QG \ RUWODQG %LOJRGWJM UHOVH % NQHV DGVHO $QG \ RUWODQG Tap av inntekt dag etter vakt Kompensasjon for fri etter vakt SUM Inntekter HWWRXWJLIW WJLIWLQE\JJHUHNVEDNY 98,98 115,39 113,33 126,48 8WJLIWLQQE\JJHULQNEDNY 116,92 133,33 167,16 180,31,QYHVWHULQJVXWJLIWHU RVWQDG Geografisk betinget bakvakt på Andenes Geografisk betinget bakvakt på Andenes, ytre deler av Bø og Øksnes %6HNRPPHQWDUHULNDSVLGHLXWUHGQLQJHQ

12 .RVWQDGVEHODVWQLQJSnGHHQNHOWHNRPPXQHU,QQEWDOO $QG \ % DGVHO / GLQJHQ 6RUWODQG NVQHV 'ULIWVNRVWQDGHUSUNRPPXQHXWHQJHRJUDILVNEHWEDNYDNW 6RUWODQG 6WRNPDUNQHVVK $OW, $OW,, $OW, $OW,, Fra 1530 Fra 2100 Fra 1530 Fra 2100 $QG \ % DGVHO / GLQJHQ 6RUWODQG NVQHV HUNQDG 1. En har tatt utgangspunkt i at kostnaden fordeles pr. innbygger,qyhvwhulqjvnrvwqdghuhwwhu6ruwodqgvdowhuqdwlyhw,qyhvwhulqjvnrvwqdghusunrppxqhsulqqe\jjhu.rvwqdg $QG \ % DGVHO / GLQJHQ - 6RUWODQG NVQHV

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Arkivsaksnr.: 12/295-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: 1. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016 Lokalisering av legevakt i Oppdal Utredning 2016 15.04.2016 Innhold 1 Mandat... 2 2 Avgrensing... 2 3 Metode... 2 4 Mål for samlokalisering... 3 5 Lokaliseringsalternativ... 3 5.1 Helsesenteret... 3 5.2

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning

Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning Arkivsaknr: 2017/886 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.09.2017 Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning

Detaljer

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Lisbeth Annie Nymo Saksmappe: 2017/3905-33031/2017 Arkiv: G21 Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 142/17 Kommunestyret

Detaljer

Interkommunal legevaktformidling og nødnett

Interkommunal legevaktformidling og nødnett Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.02.2014 14226/2014 2011/6378 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Eldrerådet 03.03.2014 14/1 Råd for funksjonshemmede 03.03.2014 Ruspolitisk

Detaljer

Saksframlegg. Saksopplysninger

Saksframlegg. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. G21 Saksnr. 2010/545-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Eldres råd Kommunalt råd for funksjonshemmede Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Detaljer

Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen

Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Vesterålen regionråd Sortland, mars 2001 Utredning av interkommunal legevakt i Vesterålen Sammendrag Bakgrunnen for å se nærmere på samarbeid om felles

Detaljer

Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret oppretter en tredje legehjemmel ved legekontoret. Utgiftene innarbeides i budsjett for 2018.

Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret oppretter en tredje legehjemmel ved legekontoret. Utgiftene innarbeides i budsjett for 2018. Arkivsaknr: 2017/886 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Eldrerådet 25.10.2017 Råd for likestilling av funksjonshemmede 24.10.2017 Levekårsutvalget 25.10.2017 Formannskapet 02.11.2017

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/02555-5 Arkivkode. --- Saksbehandler Geir Olav Garthus Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13 Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TOHO-14/7869-2 78107/14 21.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 03.09.2014 Kommunalstyret for

Detaljer

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang Østre Agder styremøte 28.11.2014 Oppnevnt høsten 2013 Leder: Mandat: Delrapport: 31.10.2014 Sluttrapport: 01.12.2015 Akuttutvalget

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF Avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-, Vevelstad,-

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET ! ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET! 1 Innhold 1 - Eierskap, lokalitet og åpningstider 2 - Befolkningen

Detaljer

Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin

Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin Formål med forslaget til ny legevakt Gi Saudabuen en legetjeneste preget av kvalitet. Gi en stabil legedekning i Sauda

Detaljer

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling HELGELANDSSYKEHUSET HF Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-,

Detaljer

Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14

Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14 Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Høringssvar Forslag til ny akuttmedisinforskrift På vegne av kommunene

Detaljer

Medisinsk kompetanse på sykehjem

Medisinsk kompetanse på sykehjem Fra: KS Dato: 04.03.2015 Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Medisinsk kompetanse på sykehjem Nasjonalt råd for kvalitet

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE Hægebostad kommune Arkiv: G21/026/&01 Saksmappe: 2007/196-29 Sakshandsamar: Jerry Brastad Dato: 22.05.2014 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID - VERTSKOMMUNEAVTALE MED FLEKKEFJORD KOMMUNE UTVALSNR : UTVAL

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Inderøy kommune v/rådmannen, 7670 INDERØY Frosta kommune v/rådmannen, 7633 FROSTA Levanger kommune v/rådmannen, 7600 LEVANGER Verdal kommune v/rådmannen, 7650

Detaljer

SAMMENDRAG. NSDM / BNG 1 UIT Norges arktiske universitet

SAMMENDRAG. NSDM / BNG 1 UIT Norges arktiske universitet SAMMENDRAG Oppfyller kommunene kompetansekrav i akuttmedisinforskriften? Krav til leger i vakt og trening i samhandling Birgit Abelsen og Helen Brandstorp NSDM-rapport 2017 Forskrift om krav til og organisering

Detaljer

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter En plass mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset Helsetjeneste på rett sted, til rett tid og med riktig innhold Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter (NGLMS)

Detaljer

RAPPORT LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE. 1. Bakgrunn. 2. Prosjektet

RAPPORT LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE. 1. Bakgrunn. 2. Prosjektet 8.10. 2003 RAPPORT LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE 1. Bakgrunn Arbeidet med å utrede interkommunal legevaktordning for Frosta, Levanger og Verdal startet i 1999. Arbeidet ble prosjektorganisert og prosjektet

Detaljer

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt.

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt. Orienteringsmøte LINA-kommunene 190615 LEGEVAKTSSAMARBEIDET I NAMDALEN HISTORIKK: http://tidsskriftet.no/article/313162 STATUS PRESENS: Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig

Detaljer

Interkommunal legevaktssamarbeid kan styrke pasientsikkerheten

Interkommunal legevaktssamarbeid kan styrke pasientsikkerheten Tromsø 05/2013 Interkommunal legevaktssamarbeid kan styrke pasientsikkerheten Anita Monsen Pedersen MK- 08 Veiledere: Ivar Johannes Aaraas, Nasjonalt senter for Distriktsmedisin Svein Steinert, Nasjonalt

Detaljer

Kommunen har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder å:

Kommunen har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder å: SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200601043 : E: G21 &85 : Gudrun R Thorsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse og sosial 29.01.2008 4/08 Bystyret 26.02.2008

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Hva vil det si å arbeide på en legevakt? Å jobbe i legevaktstjenesten er å drive risikosport Å jobbe i legevakt er som å balansere på en

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen

Detaljer

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn:

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1521-1 Arkiv: G21 Saksbehandler: Kenneth Johansen Sakstittel: LEGEBEREDSKAP NATT Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 27.09.2012 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Senjalegen interkommunalt samarbeid om legetjenester

Senjalegen interkommunalt samarbeid om legetjenester Senjalegen interkommunalt samarbeid om legetjenester Samhandlingskonferanse i Mosjøen 15. oktober 2009 Svein Steinert Spesialist i allmennmedisin, MPH Først litt om NSDM Erfaringer ved utplassering av

Detaljer

Interkommunal legevakt

Interkommunal legevakt Interkommunal legevakt Fastlegeordningen er under press HDIR «Styringsdata vedr. Fastlegeordningen mai 2017 ; sterk økning i tall lister som er drevet av vikar. Andel av befolkning som ikke har plass på

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Gir forskriften bedre tilgang til legehjelp?

Gir forskriften bedre tilgang til legehjelp? Finnsnes Interkommunale Legevakt Gir forskriften bedre tilgang til legehjelp? Høringskonferanse om akuttforskriften, 21.august 2014 Kommuneoverlege Aslak Hovda Lien, Senjalegen og Finnsnes Interkommunale

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunelegetjenesten Saksbehandler: Einar Braaten L.nr.: 21305/2010 Arkivnr.: G21 Saksnr.: 2008/6360 Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS Kostnadsberegning

Detaljer

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Visjon legevakt 2015 Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Jesper Blinkenberg Forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Spesialist i allmennmedisin, fastlege og legevaktlege Askøy Medredaktør

Detaljer

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig Gjøvik interkommunale legevakt Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten Hverdag: 15 08 Helg og høytid: hele døgnet Nordre Land, Søndre Land, Gran og Lunner 23 08 Disse kommuner har lokal legevakt fram til kl

Detaljer

Vedlagt oversendes utfyllende høringsuttalelse og Harstad formannskaps vedtak.

Vedlagt oversendes utfyllende høringsuttalelse og Harstad formannskaps vedtak. Ordføreren Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Helge Eriksen Telefon: Vår dato: 15.10.2010 Vår ref.: 2010/5231 / 023 Helse Nord RHF 8038 BODØ HØRINGSUTTALELSE: BEHANDLINGSTILBUDET TIL ALVORLIG SKADDE

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2012/1173-48 Arkiv: G20 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 21.11.2016 Samarbeidsavtale kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/17 Eldrerådet 01.02.2017

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester SAKSFREMLEGG Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital 2010 2015 Optimal utnyttelse av private helsetjenester Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Rolf J. Windspoll

Detaljer

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Til Helse- og omsorgs departementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Dato: 16.12.2014 AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Det vises til høringsbrev datert 4.11.2014 vedrørende

Detaljer

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: Lnr.: 4257/12 Arkivsaksnr.: 12/760-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP.... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg:

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Kommunen erfarer, i lys av siste tids hendelser, regjeringens mål om sentralisering av sykehus i Norge og dermed fjerne det lokale spesialisthelsetilbudet

Detaljer

Porsanger kommune har i dag i underkant av 4 tusen innbyggere. I følge tall fra Folkehelsa sin folkehelseprofil har vi en overrepresentasjon av

Porsanger kommune har i dag i underkant av 4 tusen innbyggere. I følge tall fra Folkehelsa sin folkehelseprofil har vi en overrepresentasjon av PSYKIATRISK LEGEVAKT I PORSANGER PIP Porsanger kommune har i dag i underkant av 4 tusen innbyggere. I følge tall fra Folkehelsa sin folkehelseprofil har vi en overrepresentasjon av psykiske lidelser. Vi

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN Vedlegg: Uttalelse fra allmennlegeutvalget i Lenvik. Ikke vedlagt: Senjalegen

Detaljer

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Styresaknr. 26/04 REF: 2003/000184 ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Saksbehandler: Jens F Irgens og Jørn Stemland Dokumenter i saken:

Detaljer

Sektor helse og velferd

Sektor helse og velferd Sektor helse og velferd Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 1 Formål Forskriften skal bidra til

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: Ber om snarlig tilbakemelding og senest mandag morgen kl 08:00. Saksnummer Innhold Side

Detaljer

Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117. Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18.

Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117. Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18. Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117 Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18. Nov 2015 16 110 Forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering

Detaljer

Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad

Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad Jørn O Stensløkken 1 1. SAMMENDRAG...3 2. BAKGRUNN...4 3. MANDAT...5 4. RAMMER OG FORANKRING...5 5. BEFOLKNING OG AVSTANDER...6 5.1 BEFOLKNING...6

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/ Follo lokalmedisinske senter (LMS) - legevakten Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/02998-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial 01.11.2017 Formannskapet 08.11.2017

Detaljer

Rådmannsmøte Østre Agder

Rådmannsmøte Østre Agder Rådmannsmøte Østre Agder Arendal 25. august 2014 Rune Holbæk og Svein Lyngroth Agenda for rådmannsmøte 25.august 1) Innledning ved leder av rådmannsforum ved Pål Frydenberg 2) Utredning av Arendal interkommunale

Detaljer

Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling

Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling Saksfremstilling Råd/utvalg Utviklingsplan SSHF 2030, Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling Møtedato 15.03.2013 Saksnummer 2/2-2013 Saksbehandler Styringsgruppe Utviklingsplan SSHF 2030 Sakstittel

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond M. Elsbak, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 84-2013/3 Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Formål Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/1369-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

Nordland fylkesting vedtar følgende uttalelse vedrørende regionalt traumesystem for Helse Nord:

Nordland fylkesting vedtar følgende uttalelse vedrørende regionalt traumesystem for Helse Nord: Komite for samferdsel JournalpostID: 10/ Sak 105/10 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Nordland fylkesting vedtar følgende uttalelse vedrørende regionalt traumesystem for Helse Nord: eksisterende akuttberedskap.

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Verdensrommet, Eikertun, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Verdensrommet, Eikertun, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Verdensrommet, Eikertun, Hokksund Dato: 09.03.2016 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2006/1918-47 Arkiv: G21 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 29.04.2016 Revidert samarbeidsavtale Arendal Legevakt Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/16 Helse- og omsorgskomitéen

Detaljer

AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT

AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT Rissa Leksvik legevakt Mellom Rissa kommune og Leksvik kommune 1. Etablering Rissa Leksvik legevakt er etablert som en interkommunal legevaktstjeneste mellom Rissa og Leksvik

Detaljer

rd,9* bodø Tjenesteavtale nr. 4 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

rd,9* bodø Tjenesteavtale nr. 4 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 4 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Rådmannsgruppen i samkommunen besluttet i RG-møte å revitalisere legevaktprosjektet som et delprosjekt innenfor Innherred samkommune.

Rådmannsgruppen i samkommunen besluttet i RG-møte å revitalisere legevaktprosjektet som et delprosjekt innenfor Innherred samkommune. Foreløpig rapport 10. juli 2003 LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE 1. Bakgrunn Arbeidet med å utrede interkommunal legevaktordning for Frosta, Levanger og Verdal startet i 1999. Arbeidet ble prosjektorganisert

Detaljer

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand.

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 05.04.2016 Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand. Styremøtet er fra kl. 09.00-11.15. Møtet avholdes

Detaljer

3. AMK-sentraler Samkommunestyret mener at det bør være en AMK-sentral for hvert foretak.

3. AMK-sentraler Samkommunestyret mener at det bør være en AMK-sentral for hvert foretak. 44.-+ e Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/1932-1 Saksbehandler: Hege Sørlie Saksframlegg Prehospitale tjenester - uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

ERFARINGER FRA FOSNES OG OVERHALLA

ERFARINGER FRA FOSNES OG OVERHALLA ERFARINGER FRA FOSNES OG OVERHALLA Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud Samhandlingskonferansen 2015, Stiklestad 29.1.15 Bente Eidesmo Anne Johanne Lajord Fosnes Fakta Innbyggere 640 3700 Tilskudd fra

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL NY FASTLEGEFORSKRIFT

HØRINGSUTTALELSE TIL NY FASTLEGEFORSKRIFT HØRINGSUTTALELSE TIL NY FASTLEGEFORSKRIFT Innledning Oversender høringsuttalelse fra Overhalla kommune vedr den nye fastlegeforskriften. Høringsuttalelsen er behandlet politisk og det har vært en bred

Detaljer

Konsekvenser for kommunene på kort og lengre sikt av fritak fra legevakt fra fylte 55 år

Konsekvenser for kommunene på kort og lengre sikt av fritak fra legevakt fra fylte 55 år Norut Alta notat 8.mai 2013: Konsekvenser for kommunene på kort og lengre sikt av fritak fra legevakt fra fylte 55 år Margrete Gaski og Birgit Abelsen 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for notatet Fastleger har

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten HELSE ^:^ MIDT -NORGE ^ Saksdok ^ Mottatt: 0 5 AP ;f, 2O11 Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL I Sc.kSC!t.;r, S-^ >.i 11101f, Arkiv Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Forståelsen av oppdraget HDIR veileder - Ref para 3.5 i Helse og Omsorgstjenesteloven ift kommunens ansvar - Gjeldende fra 1 jan 2017 - Likeverdig tilbud

Detaljer

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER Arkivsaksnr.:17/1887 SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Skaun kommune slutter seg til anbefalingen fra Vertskommunenemda om å endre

Detaljer

Brønnøy Kommune Kommuneoverlegen

Brønnøy Kommune Kommuneoverlegen Brønnøy Kommune Kommuneoverlegen Høringsuttalelse til : Samhandlingsreformen forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L(2010-2011) Lov om kommunale helse og omsorgstjenester.

Detaljer

Rådmannsgruppen i samkommunen besluttet i RG-møte å revitalisere legevaktprosjektet som et delprosjekt innenfor Innherred samkommune.

Rådmannsgruppen i samkommunen besluttet i RG-møte å revitalisere legevaktprosjektet som et delprosjekt innenfor Innherred samkommune. INNHERRED SAMKOMMUNE Legevakt 8.10. 2003 RAPPORT LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE 1. Bakgrunn Arbeidet med å utrede interkommunal legevaktordning for Frosta, Levanger og Verdal startet i 1999. Arbeidet

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/228-22 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Kommunalt døgntilbud - videre prosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Samarbeidsavtale. for. Fosen legevaktsenter

Samarbeidsavtale. for. Fosen legevaktsenter Samarbeidsavtale for Fosen legevaktsenter Revisjon av avtale inngått 28. april 2006 Innhold 1. Parter...3 2. Bakgrunn for og organisering av interkommunalt samarbeid...3 3. Avtalens formål...4 4. Målsettingen

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset Blåsalen Dato: 03.03.2014 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 - Utvidelse av billeddiagnostiske løsninger Vi er to radiografer i Alta, som innehar stor kunnskap om hvordan dagens situasjon er her i Alta,

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom 2, Rådhus II, Sortland Dato: 26.08.2016 Tidspunkt: Kl 09:00 13:00 Saker til behandling: 078/16 082/16 Tilstede

Detaljer

ØH-D tilbud i Legevakt Utfordringene er Forsvarlige og omsorgsfulle tjenester

ØH-D tilbud i Legevakt Utfordringene er Forsvarlige og omsorgsfulle tjenester ØH-D tilbud i Legevakt Utfordringene er Forsvarlige og omsorgsfulle tjenester Kompetanse Rekruttere Merritere Grethe Fosse, legevaktsjef NLV / ØH-D Mye grubling.fra 2009.. Seint og tidlig Sykepleiefaglig

Detaljer

Rehabiliteringskonferansen 2012. Brita Øygard Kommuneoverlege i Sauda 8/8-2012

Rehabiliteringskonferansen 2012. Brita Øygard Kommuneoverlege i Sauda 8/8-2012 Rehabiliteringskonferansen 2012 Brita Øygard Kommuneoverlege i Sauda 8/8-2012 Litt om meg Fastlege siden 1988 spesialist i allmennmedisin Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Rogaland. Kommuneoverlege siden

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Rom 01, Sortland hotell, Sortland Dato: 11.11.2016 Tidspunkt: Kl 09:00 13:00 Saker til behandling: 098/16 106/16

Detaljer

Samarbeid mellom sykehus og kommune - krav om felles planverk

Samarbeid mellom sykehus og kommune - krav om felles planverk Samarbeid mellom sykehus og kommune - krav om felles planverk Seniorrådgiver og tidligere sekretariatsleder i Akuttutvalget Jan Magne Linnsund Helsedirektoratet Akuttutvalgets mandat Utvalget skal se på:

Detaljer

Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/228-8 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Etablering av interkommunal enhet Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften Akuttmedisinforskriften 4. Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i

Detaljer

Høringssvar- Forslagtil ny akuttmedisinforskriftog forslagtil endringeri forskriftom pasientjournal

Høringssvar- Forslagtil ny akuttmedisinforskriftog forslagtil endringeri forskriftom pasientjournal NARVIKKOMMUNE Det kongelgehelse-og omsorgsdepartement Postboks8011Dep 0038OSLO Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 01.09.2014 I4/24-87/HEE Høringssvar- Forslagtil ny akuttmedisinforskriftog

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for legetjeneste. Oppfølging Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2007/10053 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp VEDLEGG til delavtale nr. 4 Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune 1 Innhold 1 Parter 3 Bakgrunn

Detaljer