Interkommunal legevakt i Vesterålen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interkommunal legevakt i Vesterålen"

Transkript

1 Interkommunal legevakt i Vesterålen Et samarbeid mellom kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes Oppgradering av tidligere utredning fra HVWHUnOHQUHJLRQUnG±$XJXVW

2 ,QQKROGVIRUWHJQHOVH 2SSJDYHQ VLGH 0nOVHWWLQJ Resultatmål... Kostnader.. Kompetanse.. Kvalitet. Prinsipper fra KIKS og arbeidsdelingsmodellen.. $YJUHQVLQJ (OHPHQWHUVRPHUXDYKHQJLJDYKYLONHDOWVRPYHOJHV $OWHUQDWLYHUVRPXWUHGHV Tilbud fra lokaliseringsstedene. Tidspunktene for den interkommunale legevakt.. Kostnadselementene i begge tilbudene Organisering av tjenesten. Nærmere begrunnelse for interkommunal legevakt..rqnoxvmrqrjwloungqlqj 9HGOHJJ.

3 2SSJDYHQ Regionrådets sekretariat og rådmannsutvalget har fått i oppgave å legge til rette for etablering av legevaktsamarbeid i Vesterålen. Oppgaven er løst gjennom denne oppgraderingen av rapporten som ble utarbeidet av regionsamarbeidet i nOVHWWLQJ Det skal etableres en felles legevakt for samarbeidskommunene i Vesterålen. En felles legevakt skal redusere vaktbelastningene for legene for der igjen styrke og stabilisere legedekningen i regionen. 5HVXOWDWPnO Gjøre det mer attraktivt å være lege i Vesterålen slik at det blir lettere å beholde leger samt rekruttere nye ved behov. I henhold til KIKS-utredningene og arbeidsdelingsprosjektet søker utredningen også å ivareta 3 K (kostnad-kompetanse-kvalitet), samt prinsippet om å tillegge ansvaret for gitte tjenester til vertskommunen som et prioritert alternativ til andre organiseringer. I den utstrekning Vesterålen i fellesskap kjøper en tjeneste eksternt utlignes kostnaden solidarisk etter en gitt fordelingsnøkkel..rvwqdghu Kostnadene søkes redusert for Vesterålen som helhet. Ved måloppnåelse vil vikarkostnadene, som for enkelte kommuner er svært omfattende, gå ned. Likeså vil de kommunene som bruker mye penger på rekrutteringstiltak, gjøre betydelige besparelser. Kostnadene til de kommunale legevaktene vil reduseres betydelig, samtidig som vesterålskommunene i sum vil spare penger på å samarbeide..rpshwdqvh Det interkommunale samarbeidet i Vesterålen skal generelt sett etablere ordninger, herunder fagmiljøer, som gjør det mer attraktivt å bo og arbeide i Vesterålen. Måloppnåelse vil medføre sikring av kompetanse og økt stabilitet..ydolwhw Bedret kapitalforvaltning (gjelder også humankapitalen), økt kompetanse og god innfasing av teknologi vil øke kommunenes evne til å produsere kvalitativt bedre tjenester til sine innbyggere. 3ULQVLSSHUIUD.,.6RJDUEHLGVGHOLQJVPRGHOOHQ Her er det gjort valg om å utelukke etablering av IKS eller annen organisasjonsform. Hvis det utvikles et tilbud som lokaliseres i en kommune så tar den kommunen ansvaret for produksjonen, men fordeler utgiftene mellom de samarbeidende kommuner, i dette tilfellet etter folketall. Hvis tjeneste kjøpes eksternt er de deltakende kommuner solidarisk ansvarlig, men fordeler kostnaden og gjør opp for seg etter en fordelingsnøkkel som tilsvarer folketallet. I forbindelse med denne oppgraderingen er oppgaven avgrenset ved at det kun er gjort utredningsarbeid relatert til 2 alternativer som begge er treffende i forhold til samme målsetting.

4 $YJUHQVLQJ Siden forrige rapport ble utarbeidet i 2001, har Lødingen tiltrådt regionsamarbeidet i Vesterålen. Lødingen sogner imidlertid til Harstad sykehus og deltar i legevaktsamarbeidet som er plassert på Harstad sykehus som er ett av de 3 sykehusene som Håloglandssykehuset består av. Også i Ofoten er legevaktsamarbeidet for de tilgrensende kommuner lokalisert til Narvik sykehus. En del ting har endret seg siden forrige rapport ble utarbeidet: Da forrige rapport ble utarbeidet ivaretok Vesterålen Vaktsentral legevaktformidlingen for Bø, Øksnes, Sortland og Andøy. Som vertskommune for Stokmarknes sykehus, var Hadsel forpliktet til å benytte AMK-sentralen på sykehuset. På grunn av kravet om at helsepersonell skal betjene legevaktformidlingen må tjenesten enten flyttes til noen som driver slik tjeneste i dag, eller det må etableres egen alternativ ordning i Vesterålen. Andøy og Bø kommuner signaliserte tidlig i forrige utredningsrunde at de var lite aktuelle eller uaktuelle som deltakere. Sortland på sin side kom heller ikke med sist, mens Hadsel og Øksnes gjorde vedtak om henholdsvis tilknytning til legevakt på sykehuset og en mer uspesifisert samarbeidsløsning i Vesterålen. Ambulansetjenesten har endret kvalitet. Hver 3. ambulanse har i dag kvalifisert personale i bilen mot svært få for 3 år siden. Om 3 år fra i dag antas at alle ambulansene har fagarbeidere om bord. Forrige utredning var satt opp fra kl. 23 om kvelden til kl neste morgen. Kommunelegene har nå foreslått at o Mandag torsdag fra kontortidens slutt til kl fungerer kommunal legevakt o Mandag torsdag fra 2100 til kl neste dag fungerer interkommunal legevakt o Fra fredag 1530 til mandag kl fungerer interkommunal legevakt o Øvrige hellig- og høytidsdager dekkes som for helg. (OHPHQWHUVRPHUXDYKHQJLJHDYKYLONHDOWHUQDWLY VRPYHOJHV Hjelpepersonellbehovet er til stede uansett. Det antas at pasienttilstrømningen kan bli så stor at ventende pasienter må tas hånd om mens andre pasienter er inne hos legen. Likeså er det en del praktiske arbeidsoppgaver som annet personell vil kunne løse like bra. Vesterålen må uansett finne en annen løsning for legevaktformidling enn Vesterålen Vaktsentral, da denne ikke har helsepersonell som kan betjene henvendelser. Det er også klart at legene som skal betjene selve legevakten ikke kan settes til å ivareta telefonhenvendelser i hovedsak av to grunner: o Legene vil svært ofte være opptatt med pasienter når telefonen ringer og vil ikke kunne forlate pasientbehandling for å ta telefonen. o Dagens erfaringer, både fra Vesterålen Vaktsentral og fra AMK-sentralen på sykehuset, tilsier at det kommer en god del henvendelser som må betraktes som useriøse henvendelser. Det vil ikke være riktig å la slike konkurrere om legenes tid.

5 Det er viktig å bestrebe seg på en ordning som får alle kommunene med. Fra tidligere var det slik at når legetjenestens kontortid var slutt så kunne man ta kontakt med lege og få lege hjem til seg. Nå fungerer fastlegeordningen på dagtid og det er kun øyeblikkelig hjelp-situasjoner legevakten skal betjene. Øyeblikkelig hjelp kan deles inn i tre grupper o De pasientene som legevakten kan betjene og hvor legen ferdigbehandler pasienten. Disse pasientene kommer seg enten til legevakten selv, ved hjelp av ledsager eller med ambulanse. Denne gruppen pasienter vil trolig være minst fornøyd med lang transportavstand til legevakt og påfølgende hjemreise. o De pasienter som plukkes opp av ambulanse og transporteres direkte til sykehus. Disse får stabiliserende behandling i ambulansen og deretter akuttbehandling på sykehuset. Legevakten vil i utgangspunktet ha lite med denne type pasienter å gjøre. o De pasientene som legevakten videresender til sykehusbehandling. Trolig vil en stor del av disse pasientene ankomme legevakten med ambulanse. De som kommer med ambulanse vil i så fall få stabiliserende behandling i ambulansen med oppfølging av lege når de ankommer legevakten. De som videresendes sykehus vil i så fall oppleve videresending fra legevakten dersom legevakten ikke ligger i selve sykehuset. Trolig vil disse pasientene oppleve det positivt å ikke bli omlastet. Men, erfaringer fra dagens kommunale legevakter viser at en stans i en kommunal legevakt på veien til sykehuset er medisinsk nødvendig. Det finnes også en del pasienter som videresendes med ambulansefly enten til Bodø eller Tromsø. Dette har ikke betydning for plassering av legevakt og vies derfor ikke videre oppmerksomhet. Over tid har vi erfart at pårørende til eldre pleietrengende mennesker, tilkaller legevakta og ytrer ønske om sykehusinnleggelse. Tilbøyeligheten for at dette imøtekommes er større hvis legen er vikar uten lokalkunnskap og kunnskap om den kommunen pasienten er hjemmehørende i. I slike tilfeller skjer det gjerne en utredning på sykehuset, deretter blir pasienten definert som utskrivingsklar hvorpå kommunen har en overtakelsesplikt som oftest fører til innleggelse på sykehjem. Det finnes ikke belegg for å påstå at innleggelsesfrekvensen på sykehus blir større eller mindre om legevakten etableres på Sortland eller på sykehuset. Stabilt legepersonale vil derimot ha positiv effekt, noe som søkes oppnådd gjennom å etablere felles legevaktordning. Personalutgiftene med legevakt kan i hovedsak beregnes på to måter o Som privat legetjeneste hvor legenes inntekter beregnes i forhold til antallet konsultasjoner osv. o Som fast lønn med avtalefestede tillegg osv. Kommunelegene har selv gitt uttrykk for at fast lønn både er det enkleste for dem selv og for arbeidsgiver å forhold seg til.

6 $OWHUQDWLYHUVRPXWUHGHV 7LOEXGIUDORNDOLVHULQJVVWHGHQH Som tidligere omtalt har en valgt å rette forespørsel til Stokmarknes sykehus og Sortland kommune som driftsenheter/lokaliseringssted for den interkommunale legevakten. Begge har gitt tilbud på dette. Underveis i utredningsprosessen har det vært dialog og møter med kommunelegene og direktør ved Stokmarknes sykehus i saken. Ut fra sekretariatets vurdering er det disse to lokaliseringsstedene som er mest praktisk og faglig sikkert å realisere. 7LGVSXQNWHQHIRUGHQLQWHUNRPPXQDOHOHJHYDNW I vedlegg til dette dokument framkommer det at de mest aktuelle starttidspunkt for den interkommunale legevakt er: Alternativ I man.-tir.-ons.-tor.: fra kl til 0800 påfølgende dag Helg: fra fredag kl til mandag kl 0800 Øvrige hellig- og høytidsdager dekkes opp som for helg. Alternativ II man.-tir.-ons.-tor.: fra kl til 0800 påfølgende dag Helg: fra fredag kl til mandag kl 0800 Øvrige hellig- og høytidsdager dekkes opp som for helg. Underveis i prosessen har en også vurdert oppstart kl. 2300, men dette er lagt til side med bakgrunn i at legene entydig har signalisert at oppstart på dette tidspunktet ikke vil kunne aksepteres. Åpningstidspunkt etter Alt. II innebærer at den kommunale legevakten må være operativ i tidsrommet kl på man.-tir.-ons.-tor. Kommunelegene tilrår sterk at en organiserer åpningstidspunktene etter Alt. II, dette begrunnes med at en anser at en oppstart kl.1530 vil bli for stor omstilling for innbyggerne og deres forhold til sitt lokale legekontor. Kommunelegene ser ikke bort i fra at en på sikt vil fremskynde oppstart av den interkommunale legevakten til tidligere tidspunkt på dagen. Ved valg av Alt. I, med oppstart kl. 1530, vil behovet for den kommunale legevakten opphøre. Ved valg av Alt. II, med oppstart kl. 2100, vil dagens kommunale legevakt reduseres med om lag 75%. Det er også spilt inn spørsmål om en kan differensiere starttidspunktet, mao. oppstart kl for kommunene Hadsel og Sortland. Dette er ikke vurdert nærmere eller beregnet kostnadsmessig.

7 .RVWQDGVHOHPHQWHQHLEHJJHWLOEXGHQH Tilbudene fra henholdsvis Sortland kommune og Stokmarknes sykehus er ulike i form, men i dette dokumentets vedlegg er tilbudene gjort sammenlignbare. I det etterfølgende vil jeg kommentere en del av elementene som har betydning for sammenligningen: Lønn leger er uavhengig av lokaliseringssted. Lønn sykepleier og formidling. I Sortland kommunes tilbud har en tatt sikte på at sykepleier skal betjene legevaktsentralen fra kl til kl påfølgende dag og 24 timer i helger og helligdager. Denne skal foruten å være støttepersonell for lege på vakt drive legevaktformidling. I tilbudet fra Stokmarknes sykehus foreslår en at støttefunksjoner kan utføres av sykehusets ansatte, samt at AMK-sentralen ivaretar legeformidlingen. Det understrekes fra sykehuset at det er ingen ting i veien for å organisere støttefunksjon og formidling som det foreslås fra Sortland i sykehusets lokaler og da til noenlunde samme kostnad. Det skal også være kjent at det fra fagmiljøet ved Stokmarknes sykehus stilles kritiske spørsmål til en ordning hvor støttepersonellet også skal drive legevaktformidling, det handler om kapasitet. Lokaler til legevakt. Stokmarknes tilbyr vederlagsfri leie av lokaler inkl. strøm og renhold. I Sortlandsalternativet er utgifter til det samme satt til kr ,- (mao. en kostnadsøkning). Bakvakt. I Sortlandsalternativet er det budsjettert med bakvakt. Dette er ikke en geografisk betinget bakvakt, men er medisinskfaglig begrunnet for enkelte deler av helgene når trykket på legevakten er størst. Fra kommunelegene hevdes det at en ikke trenger geografisk betinget bakvakt dersom legevakten lokaliseres til Sortland, i regneeksemplet (se vedlegg) er det lagt inn geografisk betinget bakvakt for ytre deler av Andøya. Dersom en tar bort denne bakvakten vil enhetskostnaden i Sortlandsalternativet reduseres fra kr 116,92 til kr 98,98 i Alt I og fra kr 133,33 til kr 115,39 i Alt II. De samme kommunelegene hevder at en lokalisering til Stokmarknes sykehus vil utløse behov for geografisk betinget bakvakt i ytre deler av Andøya, Bø og Øksnes. Fra sykehusets side hevdes det at det kun er behov for bakvakt i ytre deler av Andøy. I regneeksemplet for sykehusalternativet er det lagt inn bakvakt i Andøy, Bø og Øksnes. Dersom vi endrer dette til bakvakt kun i Andøy vil enhetskostnaden endres fra kr 167,16 til kr 149,22 i Alt. I og fra kr 180,31 til kr 162,37 i Alt. II. Det finnes eksempler på interkommunal legevakt som har lengre transportavstand inn til legevakt enn hva vi for eksempel har mellom Andenes og Stokmarknes. Sett i et økonomisk perspektiv er bakvaktsordningene utslagsgivende. Det er en faglig ulik oppfatning av behovet for og omfanget av geografisk betinget bakvakt. Øvrige driftsutgifter er lik i begge lokaliseringsalternativene.

8 Inntektene for de operative starttidspunktene kl og 2100 er kalkulert til henholdsvis 3 og 2 millioner kroner. Dette er inntekter fra pasient som vakthavende lege i den kommunale legevakten i dag får. I den eventuelle interkommunale legevakten vil imidlertid vaktlegen være på avtalefestet fast lønn, de nevnte inntekter fra pasient og trygdesystem vil tilfalle legevakten. Investeringskostnader. I motsetning til en lokalisering på Stokmarknes sykehus vil en lokalisering på Sortland kreve en investering på kr ,-. 2UJDQLVHULQJDYWMHQHVWHQ Som omtalt tidligere i dokumentet vil det være riktig å organisere legevakttjenesten etter prinsippet om arbeidsdeling dersom denne tjenesten skal levers fra Sortland. Det vil være naturlig at kostnadene for tjenesten fordeles etter innbyggertall. Dersom Stokmarknes sykehus skal levere legevakttjenesten vil vi forholde oss til en ekstern leverandør av tjenestene. Også i dette tilfellet må kostnadene fordeles etter innbyggertall. Mao. vil kommunene i begge tilfellene opptre som bestiller av tjenesten og Stokmarknes sykehus eller Sortland kommune vil være leverandør. 1 UPHUHEHJUXQQHOVHIRULQWHUNRPPXQDOOHJHYDNW I tillegg til målformuleringene i innledningen av dette dokumentet og med bakgrunn i dialog med medisinskfaglig personell vil jeg framheve en del argumenter for etablering av en interkommunal legevakt i Vesterålen. Sett i en mer langsiktig tidshorisont enn ett år, er det ikke vanskelig å konkludere med at legedekningen i Vesterålen er ustabil. Kommunene bruker betydelige ressurser, ofte gjennom kostbare rekrutteringsbyråer, til å skaffe seg nye leger i ledige stillinger/vikariater. Leger i dag vil, på lik linje med den øvrige del av den yrkesaktive befolkning, ha en regulert arbeidstid som gir rom for fritid og familie. Harde vaktbelastninger innebærer at leger etter relativt kort tid søker seg bort. En stabil legedekning kan oppnås gjennom en interkommunal legevakt hvor vaktbelastningen fordeles på de ansatte leger i de 5 samarbeidskommunene, framfor en selvstendig kommunal legevakt i hver av de 5 kommunene. Det er klart at på de tidspunktene den interkommunale legevakten er operativ, vil pasienter i 4 av de 5 kommunene få lengre transporttid til lege enn hva de har i dag, dette vil nok oppleves som en kvalitetsforringelse. Men dette må vurderes opp mot mangel av stabilitet i legedekningen, rekrutteringsproblemene og kvalitet på tjenesten. I enkelte tilfeller hvor pasienter bringes inn til legevakten, vil en etter konsultasjon hos vakthavende lege bli sendt videre til sykehuset. Dersom legevakten blir lokalisert på Stokmarknes sykehus, vil den siste transportetappen være intern i sykehuset.

9 Fra kommunelegehold pekes det på erfaringer fra dagens kommunale legevaktordning hvor pasienter i ambulanse fra ytterkommunene må stanse på Sortland for ytterligere medisinsk hjelp på sin vei til sykehuset, det hender også at lege fra Sortland må følge med ambulansen videre. I pågående avisdebatt argumenteres det sterkt med at etablering av interkommunal legevakt på Stokmarknes sykehus vil være et vesentlig bidrag til å støtte opp om et fullverdig sykehus i Vesterålen..RQNOXVMRQRJWLOUnGQLQJ Med bakgrunn i de klare signaler vi mottar fra medisinskfaglig hold om svært sterk vaktbelastning i de kommunale legevaktene, ustabilitet i legedekningen og store rekrutteringsproblemer, har arbeidsutvalget og samarbeidskommunene en unik mulighet til å vedta opprettelsen av en interkommunal legevaktordning som i stor grad kan forebygge de negative tendenser vi opplever innen dette feltet. Forannevnte fenomen er godt kjent for politisk beslutningsmyndighet, både regionalt og lokalt. Det er relativt store forventninger til at mange ti-års interkommunalt samarbeid skal kunne bidra til å få den regionale legevakten på plass. Det er en kjensgjerning at geografisk betinget bakvakt er et kostnadsdrivende element i denne saken. Det registreres forskjellige faglige meninger om behovet for og omfanget av en slik bakvakt knyttet opp mot transporttid i ambulanse. Om det er slik at deler av Andøy, Bø og Øksnes kommuner må etablere bakvakt ved en eventuell lokalisering til Stokmarknes sykehus, må en avklare hvorvidt samtlige kommuner skal dele solidarisk på denne ekstrakostnaden, eller om de kommuner det gjelder skal bære ekstrakostnaden selv. Gjennom samtale med andre legevaktregioner har en fått beskrevet legevaktordninger uten bakvakt hvor en har transportdistanser på lik linje med Vesterålen. Det er også en kjensgjerning at lokalisering av legevakten til Stokmarknes sykehus vil få positive synergieffekter på lang sikt. Dersom en velger å tone ned problemstillinger omkring avstander vil en i en samlokalisering med Stokmarknes sykehus lettere kunne dra veksler på sykehusets faglige ressurser, samtidig som en skaper større faglig trygghet for legen som er på vakt. Over tid har det fra sentralt hold vært vedtatt politikk å styrke samarbeidet og båndene mellom primærhelsetjenesten og sykehusene, en samlokalisering vil underbygge dette. Nå når valget skal gjøres er en av hovedutfordringene bakvaktsordningen. Ved å vurdere ytterpunktene i de medisinsk faglige synspunktene så har vi et beslutningsspend fra: Ingen geografisk betinget bakvakt (kommunelegene mener dette kun lar seg løse ut fra Sortlandsalternativet Det finnes eksempler på legevaktordninger uten bakvakt med lik eller større transportavstand enn Andenes Stokmarknes). Geografisk betinget bakvakt i ytre deler av Andøy, Bø og Øksnes (kommunelegene mener en slik bakvakt må iverksettes ved lokalisering til Stokmarknes Fra sykehusets side hevdes det et behov kun for ytre deler av Andøya).

10 Når det gjelder øvrige økonomiske elementer i lokaliseringsalternativene, så er disse såpass marginale at de ikke skiller tilbudene i særlig grad Sekretariatsleder registrer at den politiske debatten om regional legevakt er startet for fullt i media, ut fra dette har en kommet til at det fra sekretariatets side ikke vil bli innstilt på lokaliseringssted.

11 (WDEOHULQJDYLQWHUNRPPXQDOOHJHYDNWRJOHJHYDNWVHQWUDO IRU9HVWHUnOHQ $QG \% +DGVHO6RUWODQGRJ NVQHV.RVWQDGVEHUHJQLQJ 6RUWODQG 6WRNPDUNQHVVK $OW, $OW,, $OW, $OW,, Fra 1530 Fra 2100 Fra1530 Fra 2100 Lønn lege Lønn spl Legevaktformidling Lokalleie Strøm Renhold Telefon Internett Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Driftskostnader Winmed Bakvakt HLVHJRGWJM UHOVH % NQHV DGVHO $QG \ RUWODQG %LOJRGWJM UHOVH % NQHV DGVHO $QG \ RUWODQG Tap av inntekt dag etter vakt Kompensasjon for fri etter vakt SUM Inntekter HWWRXWJLIW WJLIWLQE\JJHUHNVEDNY 98,98 115,39 113,33 126,48 8WJLIWLQQE\JJHULQNEDNY 116,92 133,33 167,16 180,31,QYHVWHULQJVXWJLIWHU RVWQDG Geografisk betinget bakvakt på Andenes Geografisk betinget bakvakt på Andenes, ytre deler av Bø og Øksnes %6HNRPPHQWDUHULNDSVLGHLXWUHGQLQJHQ

12 .RVWQDGVEHODVWQLQJSnGHHQNHOWHNRPPXQHU,QQEWDOO $QG \ % DGVHO / GLQJHQ 6RUWODQG NVQHV 'ULIWVNRVWQDGHUSUNRPPXQHXWHQJHRJUDILVNEHWEDNYDNW 6RUWODQG 6WRNPDUNQHVVK $OW, $OW,, $OW, $OW,, Fra 1530 Fra 2100 Fra 1530 Fra 2100 $QG \ % DGVHO / GLQJHQ 6RUWODQG NVQHV HUNQDG 1. En har tatt utgangspunkt i at kostnaden fordeles pr. innbygger,qyhvwhulqjvnrvwqdghuhwwhu6ruwodqgvdowhuqdwlyhw,qyhvwhulqjvnrvwqdghusunrppxqhsulqqe\jjhu.rvwqdg $QG \ % DGVHO / GLQJHQ - 6RUWODQG NVQHV

Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen

Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Vesterålen regionråd Sortland, mars 2001 Utredning av interkommunal legevakt i Vesterålen Sammendrag Bakgrunnen for å se nærmere på samarbeid om felles

Detaljer

Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad

Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad Jørn O Stensløkken 1 1. SAMMENDRAG...3 2. BAKGRUNN...4 3. MANDAT...5 4. RAMMER OG FORANKRING...5 5. BEFOLKNING OG AVSTANDER...6 5.1 BEFOLKNING...6

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 25-27 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 10.10.2013 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 61/14 Behandling: Saken ble behandlet etter sak 56. Rådmannen redegjorde

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 05/1476 DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL LEGEVAKTORDNING KNYTTET TIL ORKDAL SJUKEHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 05/1476 DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL LEGEVAKTORDNING KNYTTET TIL ORKDAL SJUKEHUS MØTEINNKALLING Utvalg: LIVSLØP Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 05.03.2007 Tid: Kl.09.00 Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.12.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: AP- formannskapssalen kl. 08.00 Øvrige - møterommet 2.etg. kl. 08.00 Eventuelle

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

Helsekommunen? Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen

Helsekommunen? Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Hilde H. Zeiner Trond Tjerbo Helsekommunen? Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen NOTAT 2015:104 Tittel: Helsekommunen? Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Forfatter: Hilde H. Zeiner

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 1 Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 30.08.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Nord RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Nord RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 9 Rapporten... 10 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Faktadel... 13 1.2.1 Innledning... 13 1.2.2

Detaljer

Ja til døgnlegevakt på Nesodden!

Ja til døgnlegevakt på Nesodden! Ja til døgnlegevakt på Nesodden! Vi er enige om å vedta døgnlegevakt og øyeblikkelig hjelp på Nesodden dersom våre seks partier får flertall ved valget i september. Kjellaug Myhre, Rødt, Christian Hintze

Detaljer

Aktuelle steder for lokalisering av ny statlig valgenhet

Aktuelle steder for lokalisering av ny statlig valgenhet Aktuelle steder for lokalisering av ny statlig valgenhet Utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet Oslo Economics rapportnummer 2013_22 Prosjektnummer 2013-253-1020 Aktuelle steder for lokalisering

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Rapport fra Organisasjonsutvikling, Bjørnar Magne Sørensen August 2006/Mars 2007 Innholdsfortegnelse 1.0

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS

Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS Anbefalinger for Vesterålen DPS Moderniseringsprosjektet Side 1 Innhold 1. Oppdrag... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Organisering av arbeidet... 4 1.3 Arbeidsgruppens oppdrag... 5 1.4 Gruppens arbeid...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2008 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Utredning av Arendal interkommunale legevakt

Utredning av Arendal interkommunale legevakt Arendal kommune Utredning av Arendal interkommunale legevakt SLUTTRAPPORT 15. august 2014 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Arendal kommune Utredning

Detaljer

Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen. En mulighetsstudie. AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010

Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen. En mulighetsstudie. AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010 < Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen En mulighetsstudie AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010 TF-rapport Tittel: Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen en mulighetsstudie

Detaljer