Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen"

Transkript

1 Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Vesterålen regionråd Sortland, mars 2001

2 Utredning av interkommunal legevakt i Vesterålen Sammendrag Bakgrunnen for å se nærmere på samarbeid om felles legevakt i Vesterålen er ønsket om å rekruttere til og stabilisere primærlegestillinger i regionen. Felles legevakt vil gi den enkelte lege lavere vaktbelastning og bedre arbeidsforhold på natt. På sikt vil dette bidra til å stabilisere legedekningen og gjøre det mer attraktivt for leger å arbeide i Vesterålen. Stabile leger vil igjen komme befolkningen til gode. Ulike løsninger for samarbeid om legevakt på natt har blitt vurdert; henholdsvis samlokalisering med Stokmarknes Sykehus eller lokalisering i egen legevaktstasjon. Flertallet i utvalget vil foreslå følgende modell (modell 2a) for kommunene i Vesterålen: 1 lege i tilstedevakt hver dag kl i felles legevaktstasjon lokalisert til Sortland 1 sykepleier i tilstedevakt i samme tidsrom Sykepleier i tilstedevakt håndterer legevaktformidling 1 bakvakt i hver kommune, med muligheter for sammenslåing av bakvakt for Sortland og Hadsel Utvalgets flertall mener dette er den modellen som best vil kunne gi befolkningen trygg og kvalitetsmessig god tilgang til legetjenester på natt. Den gir kortest avstand for flest mulig mennesker, den reduserer vaktbelastningen for legene samtidig som den gir gode arbeidsforhold for vakthavende lege. Samtidig har den de laveste driftskostnadene sammenlignet med de øvrige modellene. Nåværende legevaktsordning anses ikke som en god løsning fremover dersom man ønsker å tenkt langsiktig og rekruttere stabil arbeidskraft innenfor 1. linjetjenesten. Mindretallet bestående av rådmann Gerd Irene Sættem finner imidlertid ikke å kunne slutte seg til denne anbefalingen for Andøy kommune. Hun mener modellen er den beste av de som har vært vurdert, men hensynet til lange avstander og økonomi har vært avgjørende for beslutningen. 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING BAKGRUNN DEN VIDERE GANGEN I RAPPORTEN LEGEVAKT ANDRE PROSJEKTER OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT NAMDALSPROSJEKTET DAGENS LEGEVAKTORDNINGER I VESTERÅLEN ANDØY KOMMUNE BØ KOMMUNE HADSEL KOMMUNE SORTLAND KOMMUNE ØKSNES KOMMUNE STATISTIKK OVER HENVENDELSER TIL LEGEVAKT BAKGRUNN/DISKUSJONSGRUNNLAG FOR VALG AV MODELLER MODELLER OG ØKONOMI MODELL 1 INTERKOMMUNAL LEGEVAKT VED STOKMARKNES SYKEHUS Fordeler og ulemper ved modell MODELL 2 LOKALISERING I EGEN LEGEVAKTSTASJON/EKSISTERENDE ALLMENNLEGEKONTOR Fordeler og ulemper ved modell FORSLAG TIL INNSPARINGSTILTAK FORDELINGSNØKKEL MELLOM KOMMUNENE FORDELING AV DRIFTSUTGIFTENE PER CAPITA EN SUM FORDELES LIKT PÅ ALLE KOMMUNENE, RESTEN PER CAPITA UTVALGETS ANBEFALING AV MODELL VEIEN VIDERE: IVERKSETTING OG DRIFT AV FELLES LEGEVAKTSTASJON FORSLAG TIL IVERKSETTING Organisering av prosjektet Forslag til tidsplan FORSLAG TIL DRIFT AV LEGEVAKTSTASJON

4 VEDLEGG: VEDLEGG 1: RESULTAT AV SPØRRESKJEMA TIL LEGENE I VESTERÅLEN HOLDNING TIL LEGEVAKTSAMARBEID ORGANISERING AV LEGEVAKTSAMARBEID MEDISINSK-FAGLIG VURDERING AV LEGEVAKTSAMARBEID SKJEMATISK OVERSIKT OVER SVAR PÅ SPØRRESKJEMA...40 VEDLEGG 2: KOMMENTARER TIL DE ENKELTE POSTENE I DAGENS LEGEVAKTORDNING BEREDSKAPSGODTGJØRELSE LV-SENTRAL HELSERADIO MOBILTELEFON VEDLEGG 3:ØKONOMI BAKGRUNNSUTREGNINGER INVESTERINGSUTGIFTER DRIFTSUTGIFTER INNTEKTER INVESTERINGS- OG DRIFTSUTGIFTER FOR HVER MODELL VEDLEGG 4: FORDELINGSNØKKEL MELLOM KOMMUNENE FORDELING PER CAPITA: EN FAST AVGIFT + PER CAPITA-AVGIFT VEDLEGG 5: LEGEVAKTAVTALEN VEDLEGG 6: FORSKRIFT OM MEDISINSK NØDMELDETJENESTE

5 1 INNLEDNING Etter initiativ fra kommunelege 1 forum i Vesterålen ble det i regi av Vesterålen Regionråd søkt om midler fra Sosial- og helsedepartementet til utredning om interkommunal legevakt i Vesterålen. Det resulterte i et tilskudd fra Sosial- og helsedepartementet på kr Vesterålen Regionråd har hatt det administrative ansvaret for utredningen og har i prosjektperioden fungert som arbeidsgiver for prosjektleder Stina Hansteen Solhøy. I tillegg til prosjektleder har utvalget for utredningen bestått av: Leder: Ordfører Viggo Johnsen, Bø kommune Nestleder: Rådmann Gerd Irene Sættem, Andøy kommune Helse- og sosialsjef Ragnhild Verningsen, Hadsel kommune Helse- og sosialsjef Jim Gundersen, Sortland kommune Kommunelege 1 Ellen B. Pedersen, Øksnes kommune Styringsgruppen har hatt i alt 11 møter i prosjektperioden, hvorav ett informasjonsmøte med ambulansetjeneste og legevaktsentralene i Vesterålen. I tillegg har prosjektleder deltatt på to møter med kommunelege 1 forum. Det er også utført en egen spørreundersøkelse blant legene om felles legevakt. Resultatet presenteres i vedlegg 1. Utvalget for utredningen har lagt følgende mandat til grunn for sitt arbeid: Utvalget skal med basis i søknad og tilsagn utrede mulighetene for felles legevaktordning i Vesterålen og foreslå konkrete tiltak på dette felt. Arbeidet skal konsentrere seg om noen utvalgte modeller. Kvalitet og kostnader skal være viktige dimensjoner i arbeidet. Arbeidet skal skaffe kommunene grunnlag for å ta beslutning om eventuell felles legevakt. 1.1 BAKGRUNN Bakgrunnen for utredning om felles legevakt for Vesterålen, er vanskelighetene med å rekruttere til og stabilisere primærlegestillinger i distriktet. Mindre vaktbelastning gjennom vaktsamarbeid vil kunne medvirke til at denne utviklingen snur, og gjøre det mer attraktivt for leger å jobbe i primærhelsetjenesten. Signaler fra flere av de faste legene i Vesterålen tyder på at vaktbelastningen er en viktig faktor ved rekruttering og stabilisering. Vaktene betyr med årene et slitasjemoment som medfører at mange leger ser seg om etter annet arbeid eller ber seg fritatt for legevakt. For yngre leger er også legevakt i sin nåværende form en ulempe, hvor stort arbeidspress og hyppige vakter fører til at denne gruppen og særlig kvinnelige leger i mindre grad enn før ønsker å delta i vakt. Dette har igjen sammenheng med at legevakt i økende grad oppfattes mer som en allmennmedisinsk service enn som instans for akuttmedisinske behov. Dette har ført til økt press på legevakttjenesten, og dermed større belastning for leger som deltar i vakt (St.meld. nr. 43, ( ). 5

6 Dersom man oppnår bedre stabilitet i legedekningen vil dette komme befolkningen til gode og kommunene unngår innkjøp av dyre vikartjenester som kan være både kostbare og faglig varierende. Gjennom etablering av interkommunal legevakt i Vesterålen ønskes dermed følgende målsettinger oppnådd: redusert vaktbelastning for legene økt tilgjengelighet på grunn av lege i tilstedevakt som kun unntaksvis drar på sykebesøk opplæring av befolkningen i forhold til at legevakt er en akuttmedisinsk tjeneste gjennom interkommunal legevakt vil legene ha sjeldnere vakt og bedre arbeidsforhold, noe som på sikt vil bedre rekruttering og stabilisering av leger i Vesterålen. Stabile leger vil igjen komme befolkningen til gode. 1.2 Den videre gangen i rapporten I det følgende vil det først sies noe om hva som menes med legevakt og stasjonær, interkommunal legevakt (kap.2). Dernest presenteres den såkalte Namdalsmodellen, som var foregangsprosjektet når det gjelder interkommunal legevakt (kap.3). For å kunne gå videre og si noe om hvor man skal gå i fremtiden når det gjelder organisering av legevakt-tjenesten, har forhold knyttet til dagens ordninger blitt ansett som viktig å kartlegge (kap.4). Det innbefatter å gi en oversikt over befolkningsgrunnlag, legedekning, kostnader til legevakt samt statistikk over aktiviteten på legevakt i det tidsrommet som anses aktuell for legevaktsamarbeid (kl ). I kapittel 5 drøftes konkrete momenter knyttet til organisering av legevakt. Det dreier seg om tidspunkt for legevakt, antall personell som skal være tilstede, bakvaktordning og ikke minst legevaktformidling. Kapittelet er således tenkt som et utgangspunkt og et bakteppe for å gå videre inn på de konkrete modellene som er utarbeidet for legevaktsamarbeid i Vesterålen. Modeller og økonomi presenteres deretter i kapittel 6, sammen med forslag til innsparingstiltak. I kapittel 7 går vi nærmere inn på ulike fordelingsnøkler når det gjelder utgifter til legevaktsamarbeid, før utredningen avsluttes med utvalgets anbefaling av løsning for Vesterålen. 6

7 2 LEGEVAKT Legevakt Legevakt er en del av kommunehelsetjenesten og hjemlet i Lov om kommunehelsetjenesten. Loven pålegger kommunene å sørge for nødvendig helsehjelp til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. I de fleste kommuner er legevakt videre definert som pålagt overtid for primærleger utover normal kontorarbeidstid (NOU 1998:9, s. 53). Dette er også den definisjonen som ligger til grunn i denne utredningen. Legevakttjenesten har tre hovedoppgaver (NOU 1998:9, s.58-59): diagnostisere og ferdigbehandle akutte allmennmedisinske tilstander som ikke har behov for sykehusbehandling diagnostisere tilstander som krever henvisning til eller innleggelse i sykehus, og kanalisere disse til riktig nivå for behandling diagnostisere, primærbehandle og stabilisere tilstander som er akutt livstruende, og som krever rask innleggelse i sykehus. Legevakt skal med andre ord håndtere øyeblikkelig hjelp situasjoner, enten gjennom å diagnostisere og ferdigbehandle tilstandene, kanalisere dem til riktig nivå og/eller stabilisere tilstander som krever rask innleggelse på sykehus. Medisinsk-faglig er øyeblikkelig hjelp-begrepet knyttet til vurdering av om hjelpen er påtrengende nødvendig, basert på et medisinskfaglig skjønn. Vurderingene må vektlegge om det er fare for liv eller fare for alvorlig forverring av en helsetilstand (NOU 1998:9 s.17) Interkommunal, stasjonær legevakt Per i dag utgjør hver av de fem kommunene i Vesterålen, hhv. Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes et vaktdistrikt hver. Når man betegner en legevaktordning som interkommunal, menes det her at vaktdistriktet gjelder over kommunegrensene ved at kommunene går sammen i et felles vaktdistrikt. At legevakten er stasjonær slik det foreslås i denne utredningen, betyr at legene har tilstedevakt. Det betyr at pasientene dermed i størst mulig grad skal dra til legevaktstasjonen ved behov for konsultasjon av lege i det tidsrommet vaktsamarbeidet pågår. 7

8 3 ANDRE PROSJEKTER OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT På bakgrunn av behovet for bedret rekruttering til primærhelsetjenesten og erfaringer fra forsøksprosjektet om interkommunal legevakt i Namdalen, ble det fra Sosial- og helsedepartementets side i 1999 og 2000 utlyst midler til kommuner som ønsket å gå sammen om organisering av legevakttjenesten. Per januar 2001 er det igangsatt flere slike prosjekter rundt om i landet. Flertallet er i utrednings/planleggingsfasen, for andre gjenstår politisk behandling, mens noen få har kommet så langt som til implementering av legevaktsamarbeid. Dette gjelder bl.a Nord- Salten, Valdres og NordHordland. Hovederfaringen fra disse prosjektene er at vaktbelastningen har blitt redusert betraktelig og at legene nødig vil tilbake til gammel ordning. Imidlertid viser det seg at felles problemområder er legenes mulighet til avspasering/fri etter endt vakt (per i dag er det 4 timer den påfølgende dag se legevaktavtalens 8.9), samt kostnadsnivået for kommunene ved å gjennomføre en slik samarbeidsløsning. Samtidig har det også blitt uttrykt misnøye med timehonorering for lege i tilstedevakt. Da det er Namdalsprosjektet som har vært i drift lengst og således innehar størst erfaringsgrunnlag vil denne modellen og de erfaringer man har etter 1 års drift presenteres nedenfor 1. Namdalsprosjektets erfaringer synes videre å ha relevans for Vesterålen ved at befolkningstallet er relativt likt, samt at det til dels er store avstander til felles legevaktstasjon. 3.1 NAMDALSPROSJEKTET Legevaktordningen i Namdalen (LINA) startet opp 1.februar 1999 og ble avsluttet 31.januar Prosjektet ble hovedsakelig finansiert gjennom prosjektmidler fra Sosial- og helsedepartementet (SHD), med et bruttobudsjett på 3,3 millioner kr. Organisering Legevaktstasjonen er samlokalisert med mottakelsen ved Namdal sykehus. Dette blir ansett som en stor fordel fordi det bl.a gir mulighet for felles hjelpepersonell med AMK. 12 kommuner er med i samarbeidet som totalt omfatter innbyggere. Avstandene er til dels store, hvorav en kommune (Kolvereid) ligger 135 km unna legevaktstasjonen. Det er ikke spredt befolkning i denne kommunen. Tidligere legevaktdistrikt er opprettholdt fram til kl.23 på hverdager, og kl i helger og helligdag. Mellom kl. 23 og 08 blir alle henvendelser fra publikum koblet direkte til legevaktsentralen ved Namdal sykehus. Terskelen for hjemmebesøk av lege på natt er blitt høyere. Legevaktslegen er ansvarlig for tiltakskjeden ved alvorlige tilstander. Erfaringen har vært stor avlastning for legene og ingen av dem vil tilbake til gammel ordning. Ambulansepersonellet ønsker også å videreføre ordningen, men mener de har blitt pålagt større ansvar enn tidligere og at det kan oppleves som problematisk. 1 Hele evalueringsrapporten fra Namdalsprosjektet er lagt ut på følgende internett-adresse: 8

9 Aktivitet Totalt ble 1145 henvendelser satt over til lege i løpet av 1 år. Dette utgjør i snitt 3,14 henvendelser per vakt, med maksimum opptil 12 henvendelser på en vakt. Drosje ble rekvirert i alt 106 ganger i løpet av året (0,29 gang per natt) og ambulanse ble benyttet som transportmiddel i alt 256 ganger (0,69 ganger per natt). Det ble dermed ikke det overforbruket av drosje og ambulanse som man fryktet i forkant av prosjektet. Bakvaktordning Man har valgt å dele områder inn i større geografiske områder med en bakvakt i hvert område, til sammen 5 bakvaktdistrikter. Det viste seg i løpet av prosjektperioden at bakvakter med avstand mindre enn 50 km fra legevaktstasjonen i svært liten grad ble benyttet. Det vurderes derfor en ytterlige sammenslåing av antall bakvaktdistrikter. Hvordan har innbyggerne i Namdalen opplevd legevaktsamarbeidet? I startfasen av prosjektet var det negative reaksjoner fra befolkningen, blant annet på bakgrunn av det folk opplevde som svekkelse av trygghet. Det lå også implisitt i ordningen at det skulle bli vanskeligere å få tak i egen, lokal lege og at det ikke lenger skulle opprettholdes en populær tjeneste som hjemmebesøk. Kommunene gikk likevel med på forsøket fordi alternativet en større sjanse for å miste legene også er en stor trussel for trygghet i dagens situasjon. I ettertid er erfaringene imidlertid at folk opplever ordningen som positiv med klare implikasjoner for dem selv, slik som at det har blitt lettere å komme i kontakt med lege på natt, og når det virkelig gjelder kommer de seg fortere til sykehuset. Økonomiske implikasjoner Evaluering av Namdalsprosjektet viser at det er Rikstrygdeverket som tjener på vaktsamarbeid mellom kommuner. Man har blant annet fått en betydelig nedgang i utbetalinger av honorar til leger på vakt i de kommunene som har vært med i forsøksprosjektet, sammenlignet med kontrollkommuner i resten av fylket. På den bakgrunn går Namdalen inn for at videreføring av samarbeid om legevakt, forutsetter avtale med RTV om direkteoppgjør via trygden for timehonorar til aktiv tilstedevakt. Foreløpige signaler tyder på at Helse- og sosialdepartementet og Rikstrygdeverket vil gå inn på en annen kostnadsfordeling enn det er lagt opp til per i dag gjennom legevaktavtalen (se vedlegg 5). 9

10 4 DAGENS LEGEVAKTORDNINGER I VESTERÅLEN Styringsgruppen er av den formening at en kartlegging av dagens legevaktordninger i Vesterålen er nødvendig for å gi kommunene et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag når det gjelder felles legevakt. Viktige dimensjoner i så måte er bl.a legedekning 2, antall og type henvendelser i det tidsrommet vaktsamarbeidet er tenkt gjennomført (kl.23 08) samt hva det koster kommunene per i dag å drive legevakttjeneste. Det har imidlertid ikke vært mulig å tallfeste alle utgifter til legevakt, som for eksempel husleie, telefonutgifter og strøm, da dette er inkludert i budsjettet for hele legekontorets drift. Utgiftene som presenteres for den enkelte kommune vil dermed kun gi et bilde av de postene som faktisk lar seg tallfeste separat for legevakt. Tallene er opplyst fra den enkelte kommune, og gjelder for I tillegg er det regnet ut sosiale utgifter når det gjelder beredskapsgodtgjørelse, det vil si feriepenger (12%) og arbeidsgiveravgift (5,1%). Se for øvrig vedlegg 1 for forklaring av de ulike postene som er tallfestet. I tillegg gis det nedenfor en oversikt over andre forhold knyttet til dagens legevaktordning, som ambulansetjeneste og legevaktformidling. 4.1 Andøy kommune Geografiske og demografiske forhold: ƒbefolkning: (per , tall fra SSB) ƒavstand til Sortland: Fra Andenes: 100 km Fra Risøyhamn: 50 km ƒavstand til Stokmarknes sykehus: Fra Andenes: 129 km Fra Risøyhamn: 79 km Generelt gjelder det at befolkningstettheten er høyest på Andenes. Den sørlige delen av Andøy har langt færre innbyggere. Organisatoriske forhold: ƒpublikumstelefon/vakttelefon: Vesterålen Vaktsentral i Bø ƒyrkesgruppe som betjener publikumstelefon: ufaglærte/ikke medisinsk-faglig personell ƒantall stillingshjemler: 4 samt turnuslege. Ved innføringen av fastlegeordningen vil Andøy få 2,75 ekstra stillingshjemler. ƒfaste leger som plikter å delta i legevakt (per feb. 2001): 4 samt eventuelt turnuslege. En av legene vil om relativt få år kunne få fritak for vakt pga. alder (se legevaktavtalens ). ƒantall hjelpepersonell: Det benyttes ikke hjelpepersonell i løpet av legevakten. 2 Det vises her til antall stillingshjemler opprettet av kommunestyret i den enkelte kommune samt antall faste leger ansatt per februar

11 ƒvakthyppighet: Legene går i 4- eller 5-delt vaktturnus, det betyr vakt ca. hver fjerde eller femte dag for den enkelte lege Sambandsmessige forhold: ƒlegene benytter helseradionettet som er knyttet til ambulansetjenesten og AMK ved Stokmarknes Sykehus, samt mobiltelefon ƒambulanser: 2 ambulanser, disse drives av Nordtrafikk AS. ƒlegevaktbil: det er ikke legevaktbil i Andøy kommune, legene benytter egen bil eller drosje ƒambulansebåt: det er ikke ambulansebåt i kommunen Økonomiske forhold utgifter til legevakt for år 2000: Beredskapsvakt: LV-sentral, Bø Helseradio Mobiltelefon Sum: Sum per innbygger: Bø kommune Geografiske og demografiske forhold: ƒbefolkning: (per , tall fra SSB): ƒavstand til Stokmarknes sykehus (fra Straumsjøen): 87 km ƒavstand til Sortland: 58 km Organisatoriske forhold: ƒpublikumstelefon/vakttelefon: Vesterålen Vaktsentral i Bø ƒyrkesgruppe som betjener publikumstelefon: ufaglærte/ikke medisinsk-faglig personell ƒantall stillingshjemler: 4 samt eventuell turnuslege. ƒantall leger som plikter å delta i legevakt (per febr. 2001): 2 (1,6 stillinger). 1 av legene vil om relativt få år kunne få fritak for vakt pga. alder (se legevaktavtalens ) ƒhjelpepersonell: Det benyttes ikke hjelpepersonell i løpet av legevakten. ƒvakthyppighet: Legene går 4- delt vaktturnus, det betyr vakt ca. hver fjerde dag for den enkelte lege 11

12 Sambandsmessige forhold: ƒlegene benytter helseradionettet som er knyttet til ambulansetjenesten og AMK ved Stokmarknes Sykehus, samt mobiltelefon ƒantall ambulanser og hva slags ambulanseordning: 2 ambulanser, disse drives av Tor Erik Åkre ƒantall legevaktbiler: 1, som deles med psykiatritjenesten ƒambulansebåt: det er ikke ambulansebåt i kommunen Økonomiske forhold utgifter til legevakt for år 2000 Beredskapsvakt: LV-sentral, Bø Helseradio Mobiltelefon Sum: Sum per innbygger: Hadsel kommune Geografiske og demografiske forhold: ƒbefolkning: (per , tall fra SSB): ƒavstand til Sortland: 29 km Befolkningen i Hadsel er spredt på fire øyer; Hadseløya, Austvågøy, Hinnøya og Langøya. Hovedandelen av befolkningen er konsentrert på Hadseløya, henholdsvis på Stokmarknes og Melbu. Organisatoriske forhold: ƒpublikumstelefon/vakttelefon: AMK ved Stokmarknes Sykehus ƒyrkesgruppe som betjener publikumstelefon: sykepleiere/spesialsykepleiere; intensiv og anestesi-sykepleiere ƒantall stillingshjemler: turnus ƒantall faste leger som plikter å delta i legevakt (per febr. 2001): 4 samt turnuslege(r). ƒhjelpepersonell: Det benyttes ikke hjelpepersonell i løpet av legevakten. ƒvakthyppighet: Legene går ca. 6 - delt vakt Sambandsmessige forhold: ƒlegene benytter helseradionettet som er knyttet til ambulansetjenesten og AMK ved Stokmarknes Sykehus, samt mobiltelefon ƒantall ambulanser: 2 ambulanser, disse drives av Nordtrafikk AS ƒantall legevaktbiler: 1 ƒambulansebåt: 1 12

13 Økonomiske forhold utgifter til legevakt for år 2000: Beredskapsvakt: LV-sentral, AMK Helseradio Mobiltelefon Sum: Sum per innbygger: Sortland kommune Geografiske og demografiske forhold: ƒbefolkning: (per , tall fra SSB): ƒavstand til Stokmarknes sykehus: 29 km Spesielt for Sortland er at ca. 70 % av befolkningen bor sentralt, dvs. under 5 km. fra Sortland sentrum. Organisatoriske forhold: ƒpublikumstelefon/vakttelefon: Vesterålen Vaktsentral i Bø ƒyrkesgruppe som betjener publikumstelefon: ufaglærte ƒantall legestillingshjemler: 9 samt turnus. I tillegg søkes det om godkjenning av 1 ekstra stillingshjemmel i forbindelse med fastlegeordningen. ƒantall faste leger som plikter å delta i legevakt (per febr. 2001): 4 samt turnuslege. 2 leger er permanent fritatt for legevakt, og ytterligere 3 har per januar 2000 søkt om redusert vaktbelastning pga. omsorgsoppgaver. ƒantall hjelpepersonell: Det benyttes ikke hjelpepersonell i løpet av legevakten. ƒvakthyppighet: Legene går 6 7 delt vakt Sambandsmessige forhold: ƒlegene benytter helseradionettet som er knyttet til ambulansetjenesten og AMK ved Stokmarknes Sykehus, samt mobiltelefon ƒantall ambulanser: 2 ambulanser, disse drives av Nordtrafikk AS ƒantall legevaktbiler: 1, deles med kommunen ƒambulansebåt: det er ikke ambulansebåt 13

14 Økonomiske forhold utgifter til legevakt i år 2000: Beredskapsvakt: LV-sentral, Bø Helseradionett Mobiltelefon Telefonabonnement Sum Sum per innbygger Øksnes kommune Geografiske og demografiske forhold: ƒbefolkning: (per , tall fra SSB): ƒavstand til Stokmarknes sykehus (fra Myre): 70 km Organisatoriske forhold: ƒpublikumstelefon/vakttelefon: Vesterålen Vaktsentral i Bø ƒyrkesgruppe som betjener publikumstelefon: ufaglærte ƒantall stillingshjemler: 5 + turnusleger. ƒantall faste leger som plikter å delta i legevakt (per febr. 2001): 1. 1 lege fritatt vakt. ƒantall hjelpepersonell: Det benyttes ikke hjelpepersonell i løpet av legevakten. ƒvakthyppighet, og tidsrom for vakt: Legene går 4-5 delt vakt. Sambandsmessige forhold: ƒlegene benytter helseradionettet som er knyttet til ambulansetjenesten og AMK ved Stokmarknes Sykehus, samt mobiltelefon ƒantall ambulanser: 1 ambulanse, denne drives av Nordtrafikk AS ƒantall legevaktbiler: Det er ikke legevaktbil. ƒambulansebåt: 1 ambulansebåt Økonomiske forhold: Beredskapsvakt: LV-sentral Helseradio Mobil Sum Sum per innbygger

15 4.6 Statistikk over henvendelser til legevakt Nedenfor presenteres to typer registreringer: 1. antall henvendelser til Vesterålen Vaktsentral og AMK 2. antall henvendelser til lege fordelt på type aktivitet, her kalt arbeidsprofil Begge typer registreringer er gjennomført i tidsrommet kl Generelt kan en si at antall henvendelser til legevakt i dette tidsrommet er svært lavt sammenlignet med aktiviteten resten av døgnet. Dette gjelder for alle de fem kommunene i Vesterålen. Ad 1/ antall henvendelser til Vesterålen Vaktsentral og AMK Vesterålen Vaktsentral har registrert antall henvendelse til legevakt i Andøy, Bø, Sortland og Øksnes kommune for perioden 20.september til og med 31. oktober For AMK sin del gjelder statistikken for perioden januar til og med utgangen av september Bakgrunnen for denne ulikheten er at statistikken som til daglig føres av vaktsentralene ikke skiller mellom ulike tidsrom, men ser på hele døgnet. Registreringen fra Vesterålen Vaktsentral er gjort spesielt for utredningen, mens AMK klarte å hente ut de nødvendige data fra eksisterende statistikk. For Andøy, Bø, Sortland og Øksnes er det registrert et snitt på ca. 5 henvendelser per natt: Tabell 4.1 Antall henvendelser til Vesterålen Vaktsentral fra Andøy, Bø, Sortland og Øksnes kl (i perioden ): Antall henvend. Gj.snitt per natt Andøy 57 1,5 Bø 23 0,6 Sortland 87 2,2 Øksnes 29 0,7 Totalt Det totale antall henvendelser etter lege (hele døgnet inkludert) var i følge statistikk fra Vesterålen Vaktsentral slik i perioden mars oktober 2000: Tabell 4.2 Totalt antall henvendelser til legevakt mars oktober 2000 Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Fordeler vi tallmaterialet per døgn gir det et snitt på ca. 55 henvendelser. Dette illustrerer tydelig at aktiviteten om natten er meget lav sammenlignet med resten av døgnet. Dette viser også tall fra AMK hvor det er registrert 2,1 henvendelser i snitt i tidsrommet kl for perioden januar til og med september 2000 for Hadsel kommune 3 : 3 Tidspunktet for registrering; kl faller her sammen med vaktperioden for personellet i AMK. 15

16 Tabell 4.3 Antall henvendelser per natt til legevakt håndtert av AMK i perioden januar september 2000, kl Antall henvendelser Legevakt Henv. ikke meldt videre til lege gjennomsnitt per natt 4 Januar ,7 Februar ,4 Mars ,0 April ,5 Mai ,7 Juni ,6 Juli ,8 August ,4 September ,6 Sum ,1 AMK opplyser for øvrig at det totale antall henvendelser til legevakt i 1999 var Det gir ca. 12 henvendelser til lege i døgnet. Når det gjelder antall som har ringt 113 for de samme 9 månedene, i tidsrommet kl gir dette følgende bilde: Tabell 4.4 Antall henvendelser per natt til 113 i Perioden januar september Gj.snitt per natt Janar 7 0,2 Februar 5 0,2 Mars 6 0,2 April 13 0,4 Mai 16 0,5 Juni 2 0,1 Juli 17 0,5 August 6 0,2 September 8 0,3 Sum 80 0,3 For 1999 var antall 113-oppdrag for hele døgnet 353. Det gir ca. 1 henvendelse per døgn. Ad 2/ Arbeidsprofil for vakthavende lege Med arbeidsprofil menes ulike typer aktivitet som skjer i løpet av en vakt. Legene ble bedt om å fylle ut følgende aktiviteter for tidsrommet kl : antall telefonkonsultasjoner, kontorkonsultasjoner, sykebesøk, følge i ambulanse samt antall pasienter som ble overført til neste dag. Antall kontorkonsultasjoner (dvs. at pasienten kommer til legekontoret) og antall sykebesøk er i perioden omtrent lik, med en liten overvekt i antall sykebesøk. Når det gjelder antall telefonkonsultasjoner ligger de overraskende høyt sammenlignet med annen type aktivitet for registreringsperioden: 4 Det vises her til henvendelser satt over til lege 16

17 Tabell 4.5 Arbeidsprofil for antall og type henvendelse til legevakt per natt i Vesterålen i tidsrommet kl.23-08: (regnet som gjennomsnitt etter 4 ukers registrering i oktober/november 2000): Sum henv. Legevaktdistrikt tlf.konsultasj. kontorkons. Sykebesøk Følge i amb. Overført per natt Andøy 2 0,04 1,9 0,04 0,04 4 Bø 0,3 0,3 0,2 0 0,03 0,8 Hadsel 0,5 0,5 0,5 0,1 0,2 1,8 Sortland 1,1 1,7 0,2 0,1 0,3 3,4 Øksnes 1 0,6 0,6 0 0,2 2,4 Sum: 4,9 3,14 3,4 0,24 0,77 12,4 Det totale antall henvendelser per natt er ca. 12. Sammenligner vi med antall henvendelser registrert av Vesterålen Vaktsentral (tabell 4.1) ser vi relativt store forskjeller. Legene har registrert bortimot dobbelt så mange henvendelser som vaktsentralen. En side ved dette er mulige svingninger mellom ulike måneder, - en annen at telefonnummeret til legevakten er godt kjent blant befolkningen i de ulike kommuner. Dermed ringer ofte pasientene direkte til vaktlegen uten å gå om vaktsentralen først. Arbeidsprofilen vil derfor gi et noe riktigere inntrykk av aktivitetsnivået på natt i registreringsperioden. 17

18 5 Bakgrunn/diskusjonsgrunnlag for valg av modeller Før modeller og kostnader presenteres vil det redegjøres for fire sentrale punkter som går igjen i alle modellene og som samtidig utgjør et diskusjonsgrunnlag og bakteppe for valg av modell for organisering av felles legevakt i Vesterålen. Dette er følgende momenter: 1. Tidsrom for vakt 2. Antall personell tilstede i legevaktstasjon 3. Bakvaktordning 4. Legevaktformidling Ad 1/ Tidsrom for vakt Utvalget anser tidsrom for vaktsamarbeid å være det samme, uavhengig av hvilken modell som velges: Alle dager kl Begrunnelse: Styringsgruppen anser det for mest sannsynlig å få gjennomslag hos leger og i befolkningen for legevaktsamarbeid en begrenset tid på døgnet. Samtidig er tidsrommet kl regulert i arbeidsavtalen mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Legeforeningen (se vedlegg 5). Å bli vekket om natten er vanligvis det som oppleves som mest slitsomt for vakthavende lege, ettersom vedkommende etter dagens ordning har full kurativ virksomhet den påfølgende dag, kun med rett til 2 timer fri (ved et legevaktsamarbeid vil man ha rett til inntil 4 timer fri). Det synes derfor viktigst å få redusert vaktbelastningen nettopp om natten. Spørsmålet omkring organisering av legevakt befinner seg imidlertid i skjæringspunktet mellom behovet for redusert vaktbelastning og inntjeningsmuligheter. Siden det er mest å gjøre i tidsrommet fram til kl 23, beholdes både legenes muligheter til inntjening etter dagens ordning, samtidig som vaktbelastningen på natt reduseres. Ikke minst anses folks behov for trygghet å ivaretas best ved å opprettholde dagens ordning fram til kl.23. Ad 2/ Antall personell tilstede i legevaktstasjonen Et hovedskille som har vært diskutert i utvalget, og som vil fremgå av de ulike modellene, er spørsmålet om man skal ha legevaktstasjon med eller uten medhjelper i tilstedevakt. En slik vurdering innbefatter både faglige og økonomiske premisser. Det er ingen direkte pålegg om medhjelper i en legevaktstasjon i tidsrommet 23-08, men da legevaktavtalen ble utarbeidet og vedtatt lå dette som en forutsetning. Dette kommer da også til uttrykk i Legeforeningens kommentarutgave til legevaktavtalen, hvor vaktsentral defineres som legevaktsentral bemannet med sykepleier/egnet hjelpepersonell (vår utheving), samt nødvendig medisinsk utstyr og nødvendige kommunikasjonsmidler (kommentar til 8). I tråd med dette kan man si at medhjelper i legevaktstasjon er sterkt anbefalt, noe som også understrekes bl.a i NOU 1998:9. Der heter det at for å utnytte legens kompetanse og arbeidskapasitet mest mulig rasjonelt, er det viktig at lege i vakt har tilgang på støttefunksjoner. Det slås fast at legevakt med tilleggsbemanning i større distrikter gir økt 18

19 effektivitet, bedre utnytting av kompetanse og bedre mulighet for observasjon. Enklere laboratoriefunksjoner på legevakten gir større diagnostisk sikkerhet. I sum gir dette trygghet både for pasient og lege (s. 58). At det å ha medhjelper på vakt er sentralt har også legene i Vesterålen gitt uttrykk for gjennom sine svar i spørreskjema (se vedlegg 1), hvor 16 av 17 anser medhjelper på vakt som helt nødvendig. Medhjelper vil være essensiell når det gjelder å etterfylle i forhold til medikamenter og medisinsk utstyr samt se til at benyttet utstyr og eventuelle instrumenter blir rengjort. Et annet sentralt poeng er trivsel og trygghet for lege på vakt. Dette er vurderinger som må veie tungt når utforming av felles legevakt for Vesterålen skal bestemmes. Ulempen ved å ha tilleggsbemanning på natt er imidlertid kostnadene dette medfører i form av lønnsutgifter. På denne bakgrunn vil utvalget presentere modeller både med og uten medhjelper i tilstedevakt (se kap. 6). For modell uten medhjelper forutsettes det at installering av alarm og/eller avtale med vaktselskap gjøres for å ivareta vaktlegens sikkerhet og følelse av trygghet. Ad 3/ Bakvaktordning Å etablere bakvaktordning er primært et virkemiddel for å imøtekomme befolkningens behov for trygghet. Det er i utgangspunktet tenkt at hver kommune skal ha en bakvakt som kalles ut av vakthavende lege dersom det er behov for øyeblikkelig hjelp. Dette betyr å etablere et system med 5 bakvakter i beredskap per natt. Det bør være aktuelt å senke terskelen for utkalling av bakvakt med økt avstand til legevaktstasjonen. En slik løsning har man benyttet i Namdalsmodellen (se kap.3). På den annen side vil dette øke vaktbelastningen for legene med lengst avstand til legevaktstasjonen. Det understrekes fra utvalgets side at å senke terskelen for bruk av ambulanse/drosje inn til legevaktstasjonen kan avhjelpe dette problemet noe. For at bakvaktsordningen ikke skal føles som en merbelastning forutsettes dessuten streng prioritering og siling av henvendelser fra vakthavende lege. Det bør i denne sammenheng også påpekes at vaktsamarbeidet vil foregå på natt, et tidsrom hvor det erfaringsmessig er svært liten aktivitet. Erfaringen fra Namdalen i forbindelse med bakvaktsordningen er for øvrig at bakvakten i kommuner med inntil 50 km avstand fra legevaktstasjonen nesten ikke ble utkalt i forsøksperioden. Dermed anbefaler styringsgruppen at kommunene ser nærmere på om enkelte bakvaktsdistrikter kan slås sammen til større enheter (se kap.6.3 om innsparing av driftsutgifter). Ad 4/ Legevaktformidling Forskrift om medisinsk nødmeldetjeneste (se vedlegg 6) legger til grunn at hvert legevaktdistrikt bør ha en egen LV-sentral. Med legevaktsentral forstås legevaktformidling, og den kan gjerne være lokalisert et annet sted enn legekontoret. Kommunene har ansvaret for etablering og drift av LV-sentraler i sykehjem, helsesenter, eventuelt i interkommunalt samarbeid, kommunikasjonsberedskap og utstyr for lege, hjemmesykepleier og jordmor og praktisk samordning med brannvesenet. 19

20 LV-sentralene skal i henhold til forskriften ivareta følgende oppgaver: kommunal legevaktformidling formidling av oppdrag til hjemmesykepleier og jordmor varsling av lokalt stasjonert ambulanse betjene trygghetsalarmer tildelt av offentlige instanser. LV-sentralene skal formidle oppgaver med lav til moderat hastegrad. I medisinske nødsituasjoner alarmeres både LV-sentral, lege og ambulanse fra AMK. Legevaktsentralen skal i tråd med Forskrift om medisinsk nødmeldetjeneste bemannes med sykepleier eller annet helsepersonell. I St.meld. nr. 43 heter det at: Ved organisering av stasjonær legevakt for et større befolkningsområde kan det legges opp til at henvendelser til legevakten vurderes av sykepleier før lege eventuelt kontaktes. En slik siling av henvendelser vil være sentral i forhold til målet om at legevakten i hovedsak skal betjene akuttmedisinske tilstander. På sikt vil denne utviklingen kunne virke disiplinerende på befolkningen i den forstand at ikkeakutte henvendelser reduseres (Kap.3). Hvordan formidlingen skal foregå, er således en viktig del av organisering av legevaktsamarbeidet. Det bør i denne sammenheng understrekes at utvalget kun har vurdert løsninger for legevaktformidling i tidsrommet fra kl.23 til 08, det vil si i vaktsamarbeidsperioden. Fram til kl.23 overlates det til den enkelte kommune å finne hensiktsmessige løsninger. Utvalget vil understreke at siling av telefoner betyr mye for en effektiv og kvalitetsmessig god utførelse av legevakttjenesten om natten, særlig vil dette være viktig i en samarbeidsordning. Per i dag skjer det ingen slik siling for de kommuner som er knyttet til Vesterålen Vaktsentral, dvs. for Andøy, Bø, Sortland og Øksnes. Vaktsentralen har dispensasjon fra forskrift om medisinsk nødmeldetjeneste hvor det settes krav til helsefaglig personell. Dersom man går bort fra Vesterålen Vaktsentral i tidsrommet kl.23-08, vil det kunne bety tap av arbeidsplasser. På denne bakgrunn har styringsgruppen lenge vurdert og diskutert om det kan tenkes modeller hvor dagens ordning opprettholdes innenfor et vaktsamarbeid. Medisinsk-faglige vurderinger veier imidlertid tungt og fører dermed til at alle modeller som fremsettes i kapittel 6 innebærer at pasientene enten går via AMK slik tilfellet er for Hadsels innbyggere i dag, eller at medhjelper i legevaktstasjon tar i mot henvendelser til vakthavende lege i perioden kl På bakgrunn av momentene over (pkt.1-4) vil ulike modeller og kostnader ved hver modell nå presenteres i det følgende kapittel. 20

Saksframlegg. Saksopplysninger

Saksframlegg. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. G21 Saksnr. 2010/545-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Eldres råd Kommunalt råd for funksjonshemmede Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Detaljer

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Visjon legevakt 2015 Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Jesper Blinkenberg Forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Spesialist i allmennmedisin, fastlege og legevaktlege Askøy Medredaktør

Detaljer

Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning

Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning Arkivsaknr: 2017/886 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.09.2017 Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016 Lokalisering av legevakt i Oppdal Utredning 2016 15.04.2016 Innhold 1 Mandat... 2 2 Avgrensing... 2 3 Metode... 2 4 Mål for samlokalisering... 3 5 Lokaliseringsalternativ... 3 5.1 Helsesenteret... 3 5.2

Detaljer

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt.

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt. Orienteringsmøte LINA-kommunene 190615 LEGEVAKTSSAMARBEIDET I NAMDALEN HISTORIKK: http://tidsskriftet.no/article/313162 STATUS PRESENS: Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Arkivsaksnr.: 12/295-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: 1. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Interkommunal legevakt i Vesterålen

Interkommunal legevakt i Vesterålen Interkommunal legevakt i Vesterålen Et samarbeid mellom kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes Oppgradering av tidligere utredning fra 2001 9HVWHUnOHQUHJLRQUnG±$XJXVW ,QQKROGVIRUWHJQHOVH 2SSJDYHQ

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften Akuttmedisinforskriften 4. Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler.

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Norsk Sykepleierforbund Molde Sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal Styret i Helse Midt-Norge HF Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Spørsmål. 1 Tjenestens art tilsier at ambulansetjenesten

Detaljer

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn:

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1521-1 Arkiv: G21 Saksbehandler: Kenneth Johansen Sakstittel: LEGEBEREDSKAP NATT Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Hva vil det si å arbeide på en legevakt? Å jobbe i legevaktstjenesten er å drive risikosport Å jobbe i legevakt er som å balansere på en

Detaljer

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Lisbeth Annie Nymo Saksmappe: 2017/3905-33031/2017 Arkiv: G21 Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 142/17 Kommunestyret

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/02555-5 Arkivkode. --- Saksbehandler Geir Olav Garthus Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13 Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Detaljer

Sektor helse og velferd

Sektor helse og velferd Sektor helse og velferd Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 1 Formål Forskriften skal bidra til

Detaljer

Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret oppretter en tredje legehjemmel ved legekontoret. Utgiftene innarbeides i budsjett for 2018.

Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret oppretter en tredje legehjemmel ved legekontoret. Utgiftene innarbeides i budsjett for 2018. Arkivsaknr: 2017/886 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Eldrerådet 25.10.2017 Råd for likestilling av funksjonshemmede 24.10.2017 Levekårsutvalget 25.10.2017 Formannskapet 02.11.2017

Detaljer

LEGEVAKTORGANISERING I NORGE

LEGEVAKTORGANISERING I NORGE LEGEVAKTORGANISERING I NORGE RAPPORT FRA EN REGISTERSTUDIE Sammendrag Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. Det har så langt ikke eksistert

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET ! ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET! 1 Innhold 1 - Eierskap, lokalitet og åpningstider 2 - Befolkningen

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF Avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-, Vevelstad,-

Detaljer

Kommunen har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder å:

Kommunen har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder å: SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200601043 : E: G21 &85 : Gudrun R Thorsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse og sosial 29.01.2008 4/08 Bystyret 26.02.2008

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TOHO-14/7869-2 78107/14 21.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 03.09.2014 Kommunalstyret for

Detaljer

Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin

Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin Formål med forslaget til ny legevakt Gi Saudabuen en legetjeneste preget av kvalitet. Gi en stabil legedekning i Sauda

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/228-22 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Kommunalt døgntilbud - videre prosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14

Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14 Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Høringssvar Forslag til ny akuttmedisinforskrift På vegne av kommunene

Detaljer

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER Arkivsaksnr.:17/1887 SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Skaun kommune slutter seg til anbefalingen fra Vertskommunenemda om å endre

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling HELGELANDSSYKEHUSET HF Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-,

Detaljer

SAMMENDRAG. NSDM / BNG 1 UIT Norges arktiske universitet

SAMMENDRAG. NSDM / BNG 1 UIT Norges arktiske universitet SAMMENDRAG Oppfyller kommunene kompetansekrav i akuttmedisinforskriften? Krav til leger i vakt og trening i samhandling Birgit Abelsen og Helen Brandstorp NSDM-rapport 2017 Forskrift om krav til og organisering

Detaljer

Akuttutvalgets rapport - høring

Akuttutvalgets rapport - høring Saknr. 14/11095-2 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Akuttutvalgets rapport - høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet slutter seg til hovedtrekkene i Akuttutvalgets delrapport og understreker følgende:

Detaljer

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Kommunen erfarer, i lys av siste tids hendelser, regjeringens mål om sentralisering av sykehus i Norge og dermed fjerne det lokale spesialisthelsetilbudet

Detaljer

Interkommunal legevaktformidling og nødnett

Interkommunal legevaktformidling og nødnett Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.02.2014 14226/2014 2011/6378 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Eldrerådet 03.03.2014 14/1 Råd for funksjonshemmede 03.03.2014 Ruspolitisk

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer

IKT i den akuttmedisinske kjede

IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akutt medisinske kjede Henvendelse fra Helsedirektoratet, desember 2007. Kartleggingsprosjekt Helsedirektoratets målsetning for prosjektet: danne grunnlag for

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Om Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm)

Om Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Om Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) er et kompetansesenter innen kommunal legevaktmedisin og overgrepsmottak. Nklm ble etablert

Detaljer

Helseradio og varsling

Helseradio og varsling 29 Helseradio og varsling ved rød respons sett fra AMK AV JESPER BLINKENBERG (Nklm), ÅGE JENSEN (KoKom) OG KENNETH PRESS (Nklm) Varsling ved akuttmedisinske hendelser og bruk av helseradio er ofte tema

Detaljer

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Til Helse- og omsorgs departementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Dato: 16.12.2014 AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Det vises til høringsbrev datert 4.11.2014 vedrørende

Detaljer

AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT

AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT Rissa Leksvik legevakt Mellom Rissa kommune og Leksvik kommune 1. Etablering Rissa Leksvik legevakt er etablert som en interkommunal legevaktstjeneste mellom Rissa og Leksvik

Detaljer

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunelegetjenesten Saksbehandler: Einar Braaten L.nr.: 21305/2010 Arkivnr.: G21 Saksnr.: 2008/6360 Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS Kostnadsberegning

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

5 Praksiskompensasjon - fravær fra allmennpraksis pga kommunal deltidsstilling

5 Praksiskompensasjon - fravær fra allmennpraksis pga kommunal deltidsstilling Leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten, herunder leger i fastlegeordningen (SFS 2305) 1 Forholdet til hovedtariffavtalen og andre avtaler 1.1 Særavtalen er inngått med hjemmel i HTA kap 0. HTAs bestemmelser

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge SAKSFREMLEGG Sak 10/11 Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 24.03.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 11/1140-8 Arkiv: 008 Innstilling

Detaljer

UTTALELSE: Retningslinjer for ambulanser og andre helserelaterte kjøretøyer

UTTALELSE: Retningslinjer for ambulanser og andre helserelaterte kjøretøyer besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Interkommunal legevaktssamarbeid kan styrke pasientsikkerheten

Interkommunal legevaktssamarbeid kan styrke pasientsikkerheten Tromsø 05/2013 Interkommunal legevaktssamarbeid kan styrke pasientsikkerheten Anita Monsen Pedersen MK- 08 Veiledere: Ivar Johannes Aaraas, Nasjonalt senter for Distriktsmedisin Svein Steinert, Nasjonalt

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Inderøy kommune v/rådmannen, 7670 INDERØY Frosta kommune v/rådmannen, 7633 FROSTA Levanger kommune v/rådmannen, 7600 LEVANGER Verdal kommune v/rådmannen, 7650

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

Samarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Samarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud amarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud Innledning til diskusjon amfunnsmedisinsk forum fylkeslege Jan Vaage Helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 Kommunens

Detaljer

Rådmannsmøte Østre Agder

Rådmannsmøte Østre Agder Rådmannsmøte Østre Agder Arendal 25. august 2014 Rune Holbæk og Svein Lyngroth Agenda for rådmannsmøte 25.august 1) Innledning ved leder av rådmannsforum ved Pål Frydenberg 2) Utredning av Arendal interkommunale

Detaljer

Presentasjon av Legevakta i Drammensregionen IKS. Formannskapet DRammen kommune 3.11.2015

Presentasjon av Legevakta i Drammensregionen IKS. Formannskapet DRammen kommune 3.11.2015 Presentasjon av Legevakta i Drammensregionen IKS 1 Legevakta i Drammensregionen IKS eies av følgende kommuner: Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik. 132.000 innbyggere 2 Organisasjonskart Representantskapskap

Detaljer

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad PLANLEGGING AV NYTT LEGESENTER I GAUSDAL. Vedlegg: Lokalisering av legesenter i Gausdal Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Styresaknr. 26/04 REF: 2003/000184 ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Saksbehandler: Jens F Irgens og Jørn Stemland Dokumenter i saken:

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

Rådmannsgruppen i samkommunen besluttet i RG-møte å revitalisere legevaktprosjektet som et delprosjekt innenfor Innherred samkommune.

Rådmannsgruppen i samkommunen besluttet i RG-møte å revitalisere legevaktprosjektet som et delprosjekt innenfor Innherred samkommune. Foreløpig rapport 10. juli 2003 LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE 1. Bakgrunn Arbeidet med å utrede interkommunal legevaktordning for Frosta, Levanger og Verdal startet i 1999. Arbeidet ble prosjektorganisert

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 31.05.2007 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 30/07 Sak 31/07 Sak 32/07 Referater formannskap Interkommunal

Detaljer

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog,

Detaljer

Saksframlegg. 3. Rådmannen kommer tilbake med egen sak til formannskapet om lokalisering av alarmsentralen primo 2010.

Saksframlegg. 3. Rådmannen kommer tilbake med egen sak til formannskapet om lokalisering av alarmsentralen primo 2010. Saksframlegg ALARMSENTRAL EGENREGI Arkivsaksnr.: 09/42628 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle frem avtale med Hjelp24 om leie av teknisk

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/ Follo lokalmedisinske senter (LMS) - legevakten Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/02998-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial 01.11.2017 Formannskapet 08.11.2017

Detaljer

Akuttutvalgets mandat

Akuttutvalgets mandat Akuttutvalgets mandat Befolkningsperspektivet Skole, arbeidsplasser, idrett Andre etaters rolle Frivillig sektors rolle Den akuttmedisinske kjeden (somatikk, psykisk helse og rus): Legevakt (forslag til

Detaljer

Status, behov og utfordringer i Helse Nord

Status, behov og utfordringer i Helse Nord Utfordringer og muligheter i den akuttmedisinske kjeden Status, behov og utfordringer i Helse Nord InnoMed Gardermoen Oktober 2008 Elsbak/Kristoffersen Helse-Nord Visjon: Helse i Nord der vi bor Pasientene

Detaljer

Konsekvenser for kommunene på kort og lengre sikt av fritak fra legevakt fra fylte 55 år

Konsekvenser for kommunene på kort og lengre sikt av fritak fra legevakt fra fylte 55 år Norut Alta notat 8.mai 2013: Konsekvenser for kommunene på kort og lengre sikt av fritak fra legevakt fra fylte 55 år Margrete Gaski og Birgit Abelsen 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for notatet Fastleger har

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 31.05.2016 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde, Alta helsesenter

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 31.05.2016 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde, Alta helsesenter SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 31.05.2016 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde, Alta helsesenter Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

RAPPORT LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE. 1. Bakgrunn. 2. Prosjektet

RAPPORT LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE. 1. Bakgrunn. 2. Prosjektet 8.10. 2003 RAPPORT LEGEVAKT I INNHERRED SAMKOMMUNE 1. Bakgrunn Arbeidet med å utrede interkommunal legevaktordning for Frosta, Levanger og Verdal startet i 1999. Arbeidet ble prosjektorganisert og prosjektet

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Side 1 1.0

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 27.09.2012 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Kommunal legevakt i eit akuttmedisinsk samhandlingsperspektiv

Kommunal legevakt i eit akuttmedisinsk samhandlingsperspektiv Skandinavisk akuttmedisin 2010 Kommunal legevakt i eit akuttmedisinsk samhandlingsperspektiv Forskingsleiar og professor Steinar Hunskår Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) www.legevaktmedisin.no

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2014/7273-27 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos

Detaljer

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Vadsø kommune og

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G01 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G01 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G01 &13 Arkivsaksnr.: 15/10687-3 Dato: 01.03.2016 Høring - NOU 2015:17 Først og fremst - Trygghet ved akutt sykdom og skade â INNSTILLING

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp VEDLEGG til delavtale nr. 4 Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune 1 Innhold 1 Parter 3 Bakgrunn

Detaljer

Det beste er det godes verste fiende

Det beste er det godes verste fiende Kan det beste bli det godes fiende? Nye krav til akuttmedisinske tenester Guttorm Brattebø Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus & Høgskolen Betanien Det beste er det godes verste fiende

Detaljer

Nasjonalt legevaktregister - 2014

Nasjonalt legevaktregister - 2014 Nasjonalt legevaktregister - 2014 Gjennomføres av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin etter oppdrag fra Helsedirektoratet. Når du har startet, må du fullføre hele registreringen uten å avbryte.

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

AVTALE MELLOM ØVERÅS KIROPRAKTORKLINIKK ØRLAND KOMMUNE. vedr. DRIFT AV KIROPRAKTIKK VED ØRLAND MEDISINSKE SENTER (ØMS)

AVTALE MELLOM ØVERÅS KIROPRAKTORKLINIKK ØRLAND KOMMUNE. vedr. DRIFT AV KIROPRAKTIKK VED ØRLAND MEDISINSKE SENTER (ØMS) AVTALE MELLOM ØVERÅS KIROPRAKTORKLINIKK OG ØRLAND KOMMUNE vedr. DRIFT AV KIROPRAKTIKK VED ØRLAND MEDISINSKE SENTER (ØMS) 1. Grunnlag Denne avtalen omfatter og regulerer samarbeid og tjenesteleveranser

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN Vedlegg: Uttalelse fra allmennlegeutvalget i Lenvik. Ikke vedlagt: Senjalegen

Detaljer

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig Gjøvik interkommunale legevakt Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten Hverdag: 15 08 Helg og høytid: hele døgnet Nordre Land, Søndre Land, Gran og Lunner 23 08 Disse kommuner har lokal legevakt fram til kl

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut?

Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut? Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut? Erik Zakariassen Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Stiftelsen norsk luftambulanse

Detaljer