Brohodet. Sluttrapport for. et prosjekt i regi av ByBo/Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brohodet. Sluttrapport for. et prosjekt i regi av ByBo/Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo"

Transkript

1 Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0687 Navn på prosjekt: Brohodet - arena for inkludering og selvhjelp Søkerorganisasjon: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Sluttrapport for Brohodet et prosjekt i regi av ByBo/Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og rehabilitering med Extra-midler.

2 BroHodet en arena for inkludering og selvhjelp Sammendrag Bakgrunn Målsetting Gjennomføring Oppnådde resultater Videre planer Bakgrunnen for BroHodet-prosjektet er erfaringer med de utfordringene øst-afrikanere, og somaliere spesielt, møter i møte med det norske samfunnet. I tillegg til generell stigma er det et økende antall som er utestengt fra somaliske miljøer ofte på grunn av rusmisbruk og psykisk ustabil helse. Erfaringer fra Østafrikaprosjektet, et samarbeid mellom Tøyen DPS og Lovisenberg Diakonale Sykehus der det ble jobbet målrettet mot denne gruppen, førte til at Kirkens Bymisjon ønsket å starte opp et prosjekt der boliger ble kombinert med et kafe og servicesenter. Målsetting BroHodet møter og inkluderer øst-afrikanere i et åpent fellesskap. Øker kunnskap og bidrar til mestring gjennom veiledning og rådgivning i møte med det sivile samfunn og det offentlige. Jobber med å være en arena der mennesker på Grønland kan møtes på tvers av etnisitet, kjønn, religion og sosial status. Bidrar til å øke kompetansen til nærmiljø, Kirkens Bymisjon og lokale myndigheter. Gjennomføring Etablert i 2011 i Hollendergata 10 på Grønland, i 1. etasje. Resten av huset rommer boliger for øst-afrikanere. Her drives et daglig dropp-in informasjonssenter, der ansatte og frivillige veileder og rådgir. Oppnådde resultater Siden oppstart anslår vi at rundt 300 mennesker har vært innom senteret og fått råd og veiledning. Majoriteten har øst-afrikansk bakgrunn. Vi har hatt et varierende antall frivillige gjennom denne første perioden. Det har blitt arrangert seminarer, flere samlinger og kurs av og for det somaliske miljøet, debatter, utstillinger, kulturelle tilstelninger og familieaktiviteter. Lokalene er også blitt benyttet av lokale partilag, interessegrupper, frivillige organisasjoner og til sosiale arrangement som navnedager, dåp, bursdager og konfirmasjoner. Miljøet er mangfoldig og brukes av bydelens innbyggere. Videre planer Systematisere erfaringer fra informasjonssenteret i samarbeid med fagutviklingsavdelingen i Kirkens Bymisjon. Arrangere og videreutvikle boligkurs i samarbeid med Skanska. Lage kurs knyttet til gjeldsrådgivning. Utvide det daglige samarbeidet med bydelen. Fortsette samarbeidet med grupper i nærmiljøet. Rekruttere flere frivillige og øke kompetansen til de frivillige/ansatte.

3 Bakgrunn Østafrikanere med utfordringer Øst-afrikanere er en av de største minoritetsgruppene i Norge, og møter mange utfordringer i møte med det norske samfunnet. De opplever stigmatisering både i medier og blant befolkningen generelt. Et økende antall er også utstøtt og ekskludert fra eget miljø, ofte på grunn av rusbruk eller psykisk helse. Det norske velferdssystemet har ikke kunnet fange opp problemer og hjelpe dette miljøet i tilstrekkelig grad. Økende bevissthet rundt denne problematikken førte til opprettelsen av Østafrikaprosjektet (ØAP), som er en del av Tøyen DPS og Lovisenberg Diakonale sykehus. De har jobbet målrettet med å bistå denne gruppen og hatt behandlingsansvar for 60 pasienter (pr. mai 2009). Prosjektrapporten (Prosjekt ): Østafrikaprosjektet/Prosjekt for traumatiserte flyktninger). Lovisenberg Diakonale Sykehus Tøyen DPS september 2008) viser til at de fleste i denne gruppen sliter med traumer, er uten nær familie i Norge, har ingen formell utdannelse, mangler språkkunnskaper. De har store problemer med å skaffe seg bolig, arbeid, papirer, og utdannelse, og klarer ikke finne fram i systemet. Gruppen lever i fattigdom og under uverdige forhold, og sliter med å finne mening i eksiltilværelsen. Erfaringene deres viser at den mest marginaliserte gruppen blant øst-afrikanere ikke klarer å forholde seg til det vanlige hjelpeapparatet på en måte som gjør at de får den hjelpen de trenger. De er ofte uten fast bolig, og er i en livssituasjon preget av eksklusjon og forkommenhet. Dette arbeidet og samarbeidet inspirerte Kirkens Bymisjon til å starte et boligtilbud som var tilpasset denne gruppens særlige behov, og Hollendergata 10 åpnet høsten Hollendergata drives av ByBo (Bymisjonens boligsatsning, som er Kirkens Bymisjons virksomhet for drift og utvikling av tilbud på det boligsosiale området). ByBo drifter flere boliger i Oslo, er engasjert i videre boligsatsing og arbeider aktivt med undervisning, idéutvikling, politisk påvirkning og prosjektering av nye tilbud. ByBos kjernevirksomhet er å hjelpe de mest vanskeligstilte som ofte lever med ulik grad av rusavhengighet og/eller psykiske problemer. Hollendergata 10, som ligger sentralt plassert på Grønland, er et helhetlig tilbud med bolig, oppfølging, fellesskap og aktivitet. Bygården er på 5 etasjer, og har boliger i ulike størrelser for ca. 20 mennesker, og et kafé- og servicesenter i første etasje. BroHodet-prosjektet har vært et viktig element og en drivkraft i oppstarten og etableringen av tiltaket. Informasjon, rådgivning og veiledning er den sentrale aktiviteten i BroHodet. I tillegg har prosjektet hatt som mål å legge til rette for et aktivt kulturliv i lokalene til Kafé Saba. Ved å være åpent daglig på dropp-in basis er det enklere for folk å be om støtte og hjelp, samt delta i relevante aktiviteter. De frivillige medarbeiderne og deres kompetanse er en viktig del av prosjektet.

4 Nødvendigheten av en stabil livssituasjon, trygge møteplasser og tilhørighet over tid er vesentlig for å kunne mestre livet, få realisert egne rettigheter og bygge varige nettverk. Kombinasjonen av boliger med oppfølging og et kafé- og servicesenter er med å bidra til dette. Tidlig i prosjekteringen ble det gjennomført en idédugnad med representanter for aktuelle brukergrupper. Tilbakemeldingene var tydelige på behovet for et tilgjengelig og fleksibelt møtested med rom for et aktivt og utadrettet kulturliv. Dette var medvirkende til at 1. etasjen ble prosjektert som kafe- og servicesenter. Med dette prosjektet har ønsket vårt vært å utvikle et forebyggende arbeid som både er målrettet i sin satsing og bredt i sitt nedslagsfelt. Somaliere i Norge Det sosiale sikkerhetsnettet i Norge møter mange dilemmaer i møte med somaliere. Somalierne kommer fra et land som har vært i oppløsning og uten et fungerende hjelpeapparat i flere tiår, og tilliten deres til det offentlige er svært lav. I tillegg er det mange som sliter med analfabetisme og dårlige eller ingen norskkunnskaper. For å få riktig og god hjelp i Norge må man imøtekomme omfattende dokumentasjonskrav, forholde seg til og forstå saksgangen mellom forskjellige deler av hjelpeapparatet og oppleve prosesser som strekker seg over lang tid. Det kan også være utfordrende å dele på opplysninger som oppleves som svært private, og krenkende å måtte dele med offentlig ansatte man ikke kjenner personlig. De som sliter mest klarer ikke å møte opp på avtaler og faller lett utenfor systemet. Det er ikke uvanlig at hjelpeapparatet mister kontakt med folk i flere år, mens de overlever ved hjelp fra andre i miljøet. Men det som i utgangspunktet er en styrke, nemlig den solidariske tankegangen hos somaliere flest, kan også bidra til at flere trekkes med i dragsuget. Belastningen kan bli stor når man har flere bekjente eller familiemedlemmer boende hos seg over lang tid. Både hjelpeapparatet og det norske samfunnet opplever naturlig nok maktesløshet og frustrasjon i møte med denne gruppen. Det oppstår lett konflikter i dette spennet. Mange reagerer med aggresjon og trusler, og blir utestengt fra NAV-kontorer. Det er heller reglen enn unntaket at dårlig kommunikasjon er en stor del av problemet. Dette gjelder både språk og forståelsen av hva som forventes av deg som bruker av velferdssystemet. Det dreier seg også ofte om helt praktiske problemer. En boligfremskaffer (ansatte hos NAV som hjelper boligløse med å finne bolig) var frustrert over at en kvinne ikke møtte opp når han arrangerte visning på leiligheter. Dette viste seg å handle om at hun ikke hadde noen til å passe barna. I tillegg hadde hun liten kjennskap til Oslo, og sleit med å finne frem til adressen. Da dette ble oppklart løste saken seg. Somaliere strever også hardt på boligmarkedet. Årsakene er mange: stigmatisering, diskriminering, dårlig økonomi og store barnefamilier, ofte med enslige forsørgere. I Oslo er situasjonen ekstra utfordrende, med få kommunale boliger og hard rift om utleieleiligheter. Det somaliske miljøet er preget av evig flytting fra sted til sted, med de følgene det får: en ustabil situasjon, kortvarige løsninger og liten mulighet for å bedre livssituasjonen. Mange somaliere flytter til utlandet for å prøve lykken der, men ofte går dette heller dårlig. Da må de begynne helt på nytt igjen når de kommer tilbake til Norge - uten inntekt, bolig eller skoleplass. Andre holder seg i Oslo, men bor på korttidskontrakter og flytter hyppig. Dette går hardt utover barna. Mange sliter allerede med språk og skoleferdigheter. Det er ikke

5 uvanlig for barn å flytte en eller flere ganger i året, noe som medfører skolebytte og gjør det vanskelig å opprettholde vennskap og samvær med barn i nærmiljøet/skole. Veiledning og informasjon i møte med marginaliserte grupper Bymisjon erfarer at det er mange grupper i samfunnet som faller utenfor de vanlige kanalene for rådgivning, informasjon og praktisk veiledning. Gjennom andre prosjekter som for eksempel Gatejuristen, Batteriet, Bolighjelpen, PMV og Safir viser det seg å være et stort potensiale for å nå fram til denne gruppen slik at de i større grad kan hanskes med sine utfordringer. I tillegg kan vi sammen drive et viktig stykke forebyggende arbeide, ved å sørge for at det er flere som får hjelp på et tidligere tidspunkt, noe som kan hindre at de faller enda mer utenfor. Vi er et nytt tilbud, og møter både utfordringer og muligheter i dette spennet. Det finnes ingen liknende steder, så vidt vi vet. Somalierne driver mye informasjonsvirksomhet på uformell basis, men dette er ofte knyttet til organisasjoner basert på klantilhørighet eller enkeltstående ressurspersoner. Muligheten for villedende informasjon er også i stor grad tilstede. Det er stor sirkulasjon av personlige historier og utstrakt tilpasning av strategier for å møte det norske velferdssystemet. Samtidig finnes det også en stor grad av hjelpsomhet og vilje til å hjelpe hverandre. I land som England og Canada finnes det mange såkalte community centres, som fungerer både som en sosial arena og som et sted for informasjon, rådgivning og kompetanseheving. Det drives både språkkurs og holdes andre samlinger rette mot temaer som for eksempel arbeid, barn og familie samt bolig. Disse drives på frivillig basis i tillegg til offentlig støtte. Den store graden av deltakelse fra de som selv vet hvor skoen trykker gir troverdighet og skaper tillit. Brohodet henter mye inspirasjon fra disse sentrene, som finnes i de fleste bydeler der det er mange borgere med østafrikanere bakgrunn. De aller fleste østafrikanere bor i Oslo, og mange av dem igjen finner vi i den flerkulturelle bydelen Gamle Oslo. Vi holder til midt på Grønland, nær mange av østafrikanernes etablerte arenaer. Her finnes moskeer, forsamlingslokaler og klubber i nærheten. Det kommer stadig flere kaféer og butikker, og østafrikanere fra hele landet drar gjerne hit for å treffe venner og kjente, samt handle inn spesielle matvarer eller klær. Parkene i området er kjente samlingssteder, og det er en høy andel barn og unge med østafrikansk bakgrunn i bydelen. I tillegg til å øke brukernes egen kompetanse tenker vi at Brohodet skaper viktige ringvirkninger. I østafrikanske miljøer er verbal overlevering en viktig informasjonskanal - og potensialet er derfor stort for et generelt løft i kunnskapsnivået. Dette vil også være forebyggende - det er viktig å møte folk tidlig i det som eller kan bli en innfløkt og langvarig problem-karriere. Her er vi opptatt av både det enkeltindividet på kort sikt - og hele miljøet på lang sikt. Vi har brukt mye tid på å bygge tillit. Konkrete resultater har vært vår beste rekrutteringskanal. En stor andel somaliere vil alltid være relativt nyankomne flyktninger og ha kort botid i Norge. (Flesteparten av de som søkte asyl i januar 2012 var fra Somalia, Afghanistan og Eritrea, i følge tall fra UDI). Med tette klan- og familiebånd er det aldri langt til økonomisk

6 hjelp eller husrom. Men dette bidrar også til et stort press på de som har bodd noen år i Norge, og miljøet som helhet. Samtidig er det viktig å fokusere på at mange somaliere er svært engasjerte i denne problematikken, og det å jobbe sammen med både ressurspersoner og somaliske organisasjoner og foreninger er og vil være en viktig del av arbeidet vårt. Sentralt i tenkningen vår ligger også det å skape og utvikle et inkluderende og åpent miljø i Hollendergata. Informasjonssentret er lokalisert i en del av kafé Saba, noe som gir et naturlig utgangspunkt for uformelt samvær og kulturelle aktiviteter. Tross byens mangfoldige befolkning, er det ikke mange arenaer der vi treffes på tvers av kjønn, etnisitet, religion og alder. Vi jobber aktivt og bevisst med å skape en inkluderende kulturell profil, der man kan oppleve både utstillinger, konserter, og familieaktiviteter. Det skal være lav terskel for å delta: vi serverer ikke alkohol, har lave priser på mat og drikke, og har mange arrangementer som er gratis. Vi forsøker å samarbeide med lokale krefter for å skape flere kontaktpunkter mellom alle de forskjellige menneskene som bor i bydelen. Vi har som mål å skape en kulturell profil som være et positivt og annerledes bidrag i nærmiljøet. En viktig del av prosjektet har vært å styrke kompetansen til nærmiljø, Kirkens Bymisjon og lokale myndigheter i møte med kulturelt mangfold og marginaliserte grupper. Vi ser at behovet er stort. Vi ønsker å bruke våre erfaringer til å spre kunnskap innenfor egen organisasjon- men også til andre interesserte/samarbeidspartnere. Vi har som en del av arbeidet besøkt både NAV kontor, skoler og behandlingssteder/institusjoner og informert om tilbudet. Dette ønsker vi å gjøre mer av. Det er en stor interesse for arbeidet vårt. Aktiviteter BroHodet-prosjektet driver først og fremst med rådgivning og veiledning. Informasjons og servicesenteret drives ut fra kafé Saba, som ligger i 1. etasje i Hollendergata 10. Kirkens Bymisjon har også boliger for sørafrikanere med sammensatt problematikk. Senteret er åpent daglig på dropp-in basis, og drives av frivillige og ansatte. Vi tilbyr veiledning og rådgivning i forhold til en lang rekke forskjellige temaer som bolig, arbeid, utdanning, gjeld, kontakt med NAV, UDI, politiet osv. Det arrangeres jevnlige boligkurs i samarbeid med frivillige fra Skanska Bolig. I tillegg jobber vi med å utvikle kaféen til et attraktivt og tilgjengelig kultursted som kan brukes av alle. Vi har konserter, utstillinger, seminarer, debattkvelder, politiske møter, familieaktiviteter, fortellerstunder, utlån til foreninger og organisasjoner. Målgruppe BroHodet er primært planlagt for å kunne nå gruppen av østafrikanere (somaliere, eritreere og etiopiere) som er i en vanskelig livssituasjon. Dette dreier seg i all hovedsak seg om vanskeligheter knyttet til bolig, fattigdom, barnevern/skole, og arbeid. Vi har fokusert på allerede eksisterende østafrikanske miljøene på Grønland og den trafikken av besøkende degenererer. Vi har vært i kontakt med rundt 300 siden oppstart. Mål Med BroHodet har Kirkens Bymisjon ønsket å gi støtte og hjelp til østafrikanere for å motvirke og forebygge marginalisering og sosial eksklusjon. Tilbudet skal styrke menneskers opplevelse av deltakelse, mestring og fellesskap. Det skal samtidig bidra til at enkeltmennesker får realisert sine rettigheter i møte med storsamfunnet. Kirkens Bymisjon

7 ønsker at de som henvender seg til BroHodet skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Vårt mål er å være en motkultur til lukkede og ekskluderende miljøer samtidig som vi støtter og yter hjelp til selvhjelp. Utviklingsmål Motvirke og forebygge marginalisering og sosial eksklusjon i Oslo Prosjektmål 1. La østafrikanere få oppleve å bli møtt, være inkludert og kunne delta i et åpent felleskap. 2. La flere østafrikanere, og somaliere spesielt, få oppleve mestring og økt kunnskap gjennom rådgivning og relevant veiledning i møte med sivilsamfunn og offentlige tjenester. 3. Bygge en arena der mennesker på Grønland i Oslo kan møtes og bli kjent på tvers av etnisitet, kjønn, religion og sosial status. 4. Styrke kompetansen til nærmiljø, Kirkens Bymisjon og (lokale) myndigheter i møte med kulturelt mangfold og marginaliserte grupper. Kapittel 2 Prosjektgjennomføring metode Brohodet skulle opprinnelig startes opp våren 2011, men grunnet forsinkelser i byggeprosessen i Hollendergata 10 ble dette forskjøvet til høsten I august og deler av september brukte vi andre lokaler til rådgivning/informasjon. Vi åpnet informasjonssenteret i slutten av september og har vært i daglig drift siden. I hovedsak har vi fulgt fremdriftsplanen som ble laget, men det er noen avvik knyttet til å etablere og avholde møter i styringsgruppe og referansegruppe: Virksomhetsleder Marit Nybø i Bybo og Pål Reinertsen fra prosjektet Bolighjelpen har fungert som referansepersoner, i tillegg har vi hatt løpende dialog med ressurspersoner og de frivillige. Prosjektet drives av en prosjektleder og en prosjektmedarbeider. I tillegg bidrar de andre ansatte på huset etter behov. Vi har også hatt to sosionomstudenter fra Diakonhjemmet som har brukt deler av sin praksistid i informasjonssenteret, både våren 2012, og vi har to nye nå i vårsemesteret Antall frivillige har variert mellom 5 og 10. Disse er blitt rekruttert gjennom ansatte, kollegaer i Bymisjonen, i lokalmiljøet og gjennom øst-afrikanske miljøer. De frivillige er en stor ressurs - samtididig som det er utfordrende å jobbe med frivillighet innenfor de rammene som Brohodet har. Vi har valgt å være tilgjengelig på dropp-in basis, da dette har vært vurdert som mest hensiktsmessig for å fange opp folk fra målgruppen. Det at vi ofte ikke vet om noen kommer, eller når de kommer, gjør det vanskelig å koble dem med frivillige. Dette har vi løst ved å ta en kartleggingssamtale når folk henvender seg, og dersom det ikke er akutt har vi gjort en avtale på et tidspunkt der en frivillig kan være tilstede. Det kan også være problematisk at de som henvender seg må forholde seg til flere forskjellige personer, særlig når det er kompliserte saker som det også kan være vanskelig å snakke om på et emosjonelt plan. Da forsøker vi å få det til slik at de blir fulgt opp av den samme personen.

8 Vi har jobbet kontinuerlig med individuell opplæring og oppfølging av de frivillige. Vi har fått god hjelp av Bolighjelpen, som drives i regi av ByBo. De har gitt oss veiledning i metodikk og praktisk jobbing med boligsøkende, samt husleieloven og leietakers rettigheter/plikter, bostøtte og startlån til bolig. Alle de frivillige har deltatt på boligkurset vi arrangerer i samarbeid med Skanska Bolig. Vi har valgt å konsentrere oss om disse sentrale temaene til å begynne med. Vi tenker samtidig at det er et stort behov for veiledning og informasjon om andre temaer, som for eksempel gjeldsrådgivning og kurs i konflikthåndtering. Dette kan være spennende å utforske i samarbeid med frivillige. Utover å være en arena for rådgiving, kulturarrangementer og møter, fungerer kaféen slik den var tiltenkt som en bydelskafe med en mangfoldig brukergruppe. Den ligger i et hjørnelokale ut mot Grønlands travleste gate, og rett ovenfor politistasjonen. Det er stor pågang på dagtid, både av lokale beboere, folk som jobber i nærheten, og både unge og gamle representanter for bydelens mange minoritetsgrupper. Prosjektleder/medarbeider er daglig tilstede og tilgjengelig for både gjester og de som trenger informasjon og rådgivning. Samarbeid og samhandling Vi er åpent daglig fra mandag til fredag, og det kreves ingen timeavtale. At det er en lav terskel for å stikke innom håper vi kan bidra til at vi når de som ellers har utilfredsstillende kontaktpunkter med hjelpeapparatet, og de som har behov for akutt hjelp. Mange i den aktuelle gruppen vet ikke hvor de skal henvende seg, har mangelfull dokumentasjon og/eller oppsøker hjelpeapparatet for sent. Vi retter oss særlig mot østafrikanere, men det er åpent for alle. Vi driver etter selvhjelpsprinsippet, og ønsker først og fremst å bidra til at de som bruker stedet kan selv få kunnskap og kompetanse til å løse egne utfordringer. Sammen med ansatte kan våre frivillige bidra med kunnskap om det norske samfunnet. I tillegg har de både språk og kulturkompetanse - samt verdifulle egenerfaringer. Vi har gode erfaringer med frivillige som har flerkulturell bakgrunn, uansett fra hvilket land. Egne erfaringer og forståelse av kulturelle forskjeller gjør det lettere å kommunisere om utfordringene. Samtidig som dette er en ressurs, kan det være utfordrende for de som kommer til oss å bli møtt av andre fra eget miljø. Både ansatte og frivillige er bundet av taushetsplikt, men dette er ikke nødvendigvis et kjent konsept for de med kort botid i Norge eller liten kjennskap til hvordan det offentlige/humanitære organisasjoner håndterer dette. Frykten for at opplysninger om private forhold skal bli kjent er der. Vi gir derfor alltid informasjon om taushetsplikten. Mennesker kommer til oss med en lang rekke forskjellige problemer. Noen løses ganske greit med ett par telefoner, andre må følges opp over lengre tid. Vi jobber kontinuerlig med å finne en god balanse i å gi god og adekvat hjelp, samtidig som vi ønsker å henvise folk videre til rette sted. Samtidig er det ofte slik at det kommer fram en større og mere komplisert problematikk etterhvert som man utforsker brukernes behov. Det som i utgangspunktet var en utkastelse fra bolig kan etterhvert vise seg å handle om en større gjeldsproblematikk, problemer med omsorgen for barn, manglende oppholdstillatelser osv. Da kan det kreves en langvarig innsats. Dette kan være utfordrende. Hvor mye kan vi bidra med? Mange ville hatt nytte av langt mere hjelp enn det vi kan tilby. Vi forsøker å balansere dette på en god måte, og sende folk videre til andre instanser så langt det er mulig.

9 For mange kan det være nytt å forholde seg til en organisasjon som Kirkens Bymisjon. Vi forsøker derfor å være bevisst på tydelighet når det gjelder hva vi kan og ikke kan tilby eller være. Vår metode fordrer egeninnsats og et godt samarbeid, basert på tillit og relasjon. Det tar tid å bygge og utvikle. Her opplever vi at vi utfyller det offentlige på en god måte. Vi har bedre tid, og det er lett å stikke innom og få umiddelbar kontakt. Etter å ha vært i drift en stund opplever at flere kjenner til tilbudet og at vi har stor tillit i miljøene. Dokumentasjon og informasjon Det er laget løpesedler på norsk, engelsk, somali og arabisk som beskriver hva vi kan tilby på informasjonssenteret. Søknadsskjemaer og informasjonsmateriell fra aktuelle instanser og organisasjoner er samlet inn og er tilgjengelig på informasjonssenteret. Vi har PCer tilgjengelig, og benytter disse når vi fyller ut skjemaer, leter etter informasjon eller bolig sammen med brukere, Bakgrunnsopplysninger om og behovene til de som bruker informasjonssenteret kartlegges fortløpende, innenfor de rammene som Datatilsynet gir. Vi fører også en (anonymisert) daglig logg over de henvendelsene vi får, og hvordan vi har løst dem. Denne er nyttig for nye frivillige når de skal sette seg inn i arbeidsområdet vårt. En utfordring i arbeidet med denne gruppen ligger i å gi informasjon på en god måte. Muntlig overlevert informasjon kan være vel så effektivt som skriftlig. Det er et stort spenn i gruppen når det gjelder språk- og skriveferdigheter. Noen er analfabeter, noen snakker ikke norsk, andre både skriver og snakker på et godt nivå. Her forsøker vi å finne en god balanse. Vi går gjennom all skriftlig dokumentasjon og skjemaer muntlig for å være sikker på at brukeren forstår hva de handler om. En vesentlig del av arbeidet vårt er hjelpe til med å fylle ut skjemaer. Kravet til dokumentasjon øker. Det er stadig større andel av skjemaer og søknader som må fylles ut på nett. Det norske samfunnet ligger langt framme i den elektroniske informasjonsflyten. Dette presenterer store utfordringen for deler av denne gruppen. Mange har liten digital kompetanse og heller ikke tilgang på egen PC eller printer. Det er dyrt å bruke internettkafeer og printe ut CV'er eller skjemaer på slike steder. Å lete oppe en adresse på nett og finner ut hvor det er på kartet kan være et så stort hinder at man ikke kommer seg på visning. Ved å jobbe tett med denne gruppen oppdager vi stadig slike små men utfordrende praktiske problemer som vi ikke har vært klar over. Vi informerer gjennom andre Bymisjonsvirksomheter som Primærmedisinsk Verksted og Bolighjelpen, med forskjellige somaliske ressurspersoner og organisasjoner som det somalisk-norsk kunnskapssenteret Iftin, samt andre frivillige grupper. Vi har en løpende dialog med bydelen og behandlingsapparatet om tilbudet vårt og behovene i miljøene. Kurs Vi arrangerer jevnlig boligkurs med Skanska Bolig, med fokus på de praktiske utfordringene med å bo. Kursene holdes av frivillige ressurspersoner. Boligkurset er åpent for alle interesserte, og vi rekrutterer aktivt i minoritetsmiljøene og gjennom boligfremskaffere i NAV, voksenopplæringen, og Røde Kors. Boligkursene arrangeres på informasjonssenteret, der vi samles til en uformell gjennomgang og dialog om temaer knyttet til bolig og det å bo i

10 Norge. Her snakker vi om hvordan man går på boligjakt, hva som er bra å tenke på når man skal på visning, og gir informasjon om rettigheter og plikter som leietaker. Vi snakker om det å være en god nabo, dugnader og bruk av fellesarealer. Kurset inneholder også praktiske temaer som bruk og vedlikehold av våtrom og brannsikkerhet. Etter endt kurs får man et lite hefte med en oppsummering av hovedtemaene, samt et kursbevis som kan brukes i møte med en mulig utleier. Deltagerne har bakgrunn fra både Norge, Europa og Afrika/Asia. Felles for alle er det tøffe boligmarkedet i Oslo. Kursene har fungert svært godt. Den uformelle dialogformen gjør at avstanden mellom kursholderne og kursdeltagerne minskes, og alle deler generøst med egne erfaringer fra det å bo. Gode tips og lærerike historier kan like godt komme fra deltagerne selv. Vi får svært positive tilbakemeldinger fra de som har deltatt. Det har også vært stor interesse fra NAV for disse kursene, og flere bydeler i Oslo vurderer å starte eller har startet opp liknende kurs. Progresjon Prosjektet har vært preget av mange praktiske utfordringer knyttet til lokaler og etablering. I denne oppstartsperioden har vi prioritert den direkte jobbingen opp mot brukerne. Vi har hatt stor pågang av mennesker som vil benytte vår informasjon- og rådgivningstjeneste. Vi har vært i kontakt med rundt 300 brukere, hvor de aller fleste kommer fra Øst-Afrika. Tilbudet benyttes av både menn og kvinner, med en viss overvekt av kvinner med barn. Det har vært et stort spenn i alder, men vi har hatt svært få henvendelser fra mindreårige. I 2012 var informasjonsarbeid omkring tilbudet en prioritert oppgave. Det har blitt informert bredt til aktuelle samarbeidspartnere og i lokalmiljøet. Informasjon er både formidlet muntlig til ressurspersoner og organisasjoner der det er hensiktsmessig eller sendt ut med mail, og det har vært avholdt flere informasjonsmøter. Vi har også delt ut løpesedler og informert aktuelle brukere gjennom andre virksomheter i Bymisjon som Primærmedisinsk Verksted og Bolighjelpen. Storparten av de som kommer til oss kjenner andre som har fått hjelp, og kommer til oss "by word of mouth". Etter snart to år er nå pågangen så stor at vi ikke bruker så mye ressurser på informasjon om selve tilbudet, men fokuserer på å utvikle frivilligrollen og rekruttere flere frivillige. Kap 3. Evaluering Resultatmål 1. La østafrikanere få opplevelsen av å bli møtt, være inkludert og kunne delta i et åpent fellesskap. Utvikle tilbudet i kafé og servicesenter i samarbeid med representanter for målgruppen, lokalmiljø og ByBo: Både utsmykking og matprofil er utviklet med tanke på og i samarbeid med målgruppen. Det er relativt lave priser, vi selger ikke alkohol, og det serveres kun halal-kjøtt (kjøtt slaktet etter muslimske retningslinjer). Dette skal bidra til at det er tilgjengelig og attraktivt for alle

11 grupper. Østafrikanere utgjør en større andel av de som bruker kaféen/servicesenteret en det man kan oppleve på andre steder i bydelen, hvis man ser bort i fra klubber/kaféer som kun brukes av denne gruppen. De utgjør hoveddelen av de som bruker servicesenteret, og flere av de frivillige har også bakgrunn fra Øst-Afrika. Flere ressurspersoner og grupper som er en del av eller jobber med miljøet er jevnlig innom kaféen og bruker lokalene til møter/kurs/samlinger. Etablere aktiviteter i kafeen i samarbeid med aktuelle kultur- og brukergrupper (i nærmiljøet): Noen konkrete prosjekter: - Vi samarbeider nært med Nordic Black Theatre som ligger vegg-i-vegg og er en viktig kulturaktør i nærmiljøet. En teatergruppe for unge tilknyttet NBT bruker lokalene våre til å øve i. - Vårt inngangsparti ut utsmykket med et afrikansk motiv, laget av den lokal kunstneren Vibeke Hermansrud, som også har hatt en utstilling i kafeen. - Utstilling med den lokal norskmeksikanske maleren Rodrigo Concepción. - Utstillingen "Rom for Rom", med bilder av romfolk. Et samarbeid med fotograf Harald Medbøe, interessegruppa Folk er folk og organisasjonen Romanipe. Utstillingen ble åpnet med en konsert der Solfrid Moland og den rumenske fiolinisten Valentin opptrådte. - Suppeprosjekt der romfolk lagde suppe på kjøkkenet vårt, som ble solgt både i kaféen og på Karl Johan i førjulstida - Familiearrangementer på lørdager i samarbeid med frivillige: juleverksted, teaterdans, trommekurs, fortellerstund. - Kreativt verksted for barn - tilbud til barn i nærmiljøet (i vinter, påske og høstferie) som ikke benytter aktivitetsskolen eller har råd til å reise bort i ferier - Førjulskonserter med pengeinnsamling for Røde Kors (2011) og Leger uten grenser (2012). Fastholde åpenhet slik at tilbudet i Grønlandsleiret blir lett tilgjengelig for mange grupper. Vi opplever at det svært mangfoldige miljøet speiler bydelen på en positiv og inkluderende måte. Her er både unge og eldre, kvinner og menn, minoritet og majoritet, og de som er i og utenfor arbeidsliv. Vi har lokale kunstnere, studenter, politifolk, folk som jobber i bydelen, papirløse, arbeidssøkende fra sør og Øst-Europa, brukere av Fattighuset (som er en av våre nærmeste naboer) og beboere fra nærmiljøet. Gjøre tilbudet kjent for den brede målgruppen og lokalmiljøet. Etter to år er vi rimelig godt kjent hos målgruppen og i bydelen, men dette jobber vi kontinuerlig med. 2. La flere østafrikanere, og somaliere spesielt, få oppleve mestring og økt kunnskap gjennom rådgivning og relevant veiledning i møte med sivilsamfunn og offentlige tjenester. Våre frivillige har fått økt kunnskap om hva de som oppsøker oss trenger, og hvordan vi best går fram. Både brukere og frivillige har fått bidra og påvirke hvordan problemer løses, og hva som vektlegges i prosessen.

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

Evaluering av forsøk med linkarbeidere

Evaluering av forsøk med linkarbeidere R Evaluering av forsøk med linkarbeidere Integrering gjennom bruk av ressurser fra eget miljø Rapport 2013-08 Proba-rapport nr. 2013-08, Prosjekt nr. 12050 ISSN: 1891-8093 TT, IE/ HB, 20. mars 2013 Offentlig

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Ungbo mellom omsorg og forebygging

Ungbo mellom omsorg og forebygging Marit Ekne Ruud Ungbo mellom omsorg og forebygging Evaluering av Ungbotiltaket i Oslo og Trondheim 275 Prosjektrapport 2000 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Ungbo mellom omsorg

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Eldre innvandrere og organisasjoner

Eldre innvandrere og organisasjoner Eldre innvandrere og organisasjoner Erling Annaniassen & Inger-Hege Kristiansen Rapport nr 13/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Eldre innvandrere og organisasjoner ERLING

Detaljer

Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel?

Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel? Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet På vei til egen bolig Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel? Rapport fra kollegavurderingen i Trondheim i 2006 Forord Siden 2001

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Rapport - Prosjekt bolighjelp Et utviklingsarbeid på oppdrag fra IMDi. Juni 2009 Hero kompetanse avdeling Bergen

Rapport - Prosjekt bolighjelp Et utviklingsarbeid på oppdrag fra IMDi. Juni 2009 Hero kompetanse avdeling Bergen Rapport - Prosjekt bolighjelp Et utviklingsarbeid på oppdrag fra IMDi Juni 2009 Hero kompetanse avdeling Bergen Sammendrag, Prosjekt bolighjelp...4 1. Introduksjon...6 2. Introduksjon av prosjektdeltakere...7

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom

Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom Forord: Side 1: Forord Side 2: Aktiviteter Side 4: Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø Side 9: 2010 i korte trekk Side 13: Møteplass Side 15: Leksehjelp

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer