This notice is only published in the Norwegian language. Please contact Nordic Trustee ASA for information.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "This notice is only published in the Norwegian language. Please contact Nordic Trustee ASA for information."

Transkript

1 NORDIC TRUSTEE This notice is only published in the Norwegian language. Please contact Nordic Trustee ASA for information. T il ob ligasjonseierne i: ISIN : NO FRN Crudecorp ASA Subordinated Unsecured Callable Bond Issue 2012/2017 O slo, 2 M y 2014 Informasjon om korrespondanse mellom Crudecorp ASA og Nordic Trustee ASA På bakgrunn av informasjon som er mottatt, ble vedlagt brev sendt til Crudecorp ASA den 6 mai Tilbakemeldingen fra Crudecorp ASA følger nedenfor: ISINN FRN CRUDECORP ASA SUBORDINATED UNSECURED CALLABLE BOND ISSUE 2012/ INNLEDNING Vi viser til kommunikasjon vedrørende ovennevnte, sist brev fra Nordic Trustee ASA ("NT") av 6. mai og møte mellom NT, advokatfirmaet Schjødt og Crudecorp AS ("Crudecorp" eller "Selskapet") 15. mai De sentrale problemstillingene ble gjennomgått i møtet, ogfaktumfremstillingen i NTs brev ble korrigert. I det følgende gis en kortfattet oppsummering av det vi anser som det sentrale for NT som representant fo r obligasjonseierne i nevnte lån. 2. MISREPRESENTATION Basert på korrespondanse mellom California Valley Regional Water Quality Control Board ("CVRWQ") og Crudecorp AS' datterselskap CMO Inc., synes NT å trekke den slutning at oljeproduksjonen på Bakersfield ble stanset på grunn av lokal forurensningslovgivning. Dette er ikke korrekt. Selskapet sørget av eget initiativ for at den metode for håndtering av vannavfall som CVRWQ har reagert på opphørte i januar 2014, forut for inspeksjonen. Årsaken til at oljeproduksjonen på Bakersfield ble stanset ca. 15. mars 2014, var at tilgjengelige injeksjonsbrønner ikke kunne ta imot mer vann. I ettertid har CVRWQ gitt Selskapet tillatelse til å starte opp igjen deler av oljeproduksjonen, og dette skjedde ca. 15. april Vi kan på denne bakgrunn ikke se annet enn at de faktiske opplysninger som ble gitt i brev av 1. april 2014 var korrekte. For øvrig påpeker vi at Selskapet arbeider med løsninger for å komme tilbake i full produksjon, og at det er grunn til å anta at dette vil skje i løpet av noen uker.

2 NORDIC TRUSTEE 3. BR UDD PÅ INFORMASJONSPLIKTEN OG PLIKTEN TIL Å OPPTRE I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING Videre påpekes i brevet fra NT at CMO Inc.s brudd på lokal lovgivning vil kunne føre til en "Event o f Default" under låneavtalen. Forutsetningen er at det aktuelle forhold ikke er rettet innen 10 virkedager etter at Selskapet har blitt notifisert om bruddet av NT. Gitt at de aktuelle forhold opphørte i januar 2014 kan vi ikke se at dette er en relevant problemstilling. Tilsvarende gjelder for anførselen om at manglende underretning om det anførte regelbrudd. 4. MANGLENDE OPPFYLLELSE A VPLIKTEN TIL Å OVERSENDE ETTERSPURT INFORMASJON NT påpeker at man i e-post av 3. april 2014 etterspurte ytterligere informasjon om hvordan den pågående produksjonsstansen påvirker Selskapets økonomi. Etter vår vurdering var de opplysningene som ble gitt i brev av 1. april 2014 dekkende og innenfor rammene av Selskapets informasjonsplikter etter obligasjonslåneavtalen. Det ble eksplisitt fremhevet at driftsstansen ikke ville ha noen vesentlig innvirkning på Selskapets tilbakebetalingsevne. På bakgrunn av henvendelsen fra NT kan vi imidlertid utdype som følger: CMO Inc. var i negativ EBITDA-posisjon i de to første månedene i første kvartal En begrenset steam- og produksjonsaktivitet under driftsstansen medførte betydelige besparelser i variable kostnader, og Selskapet unngikk dermed en vesentlig forverring av økonomisk resultat/kontantstrøm i mars og april Eksempelvis var steamrelaterte kostnader 85 % lavere i april enn i februar Steamrelaterte kostnader utgjorde i februar 76 % av totale driftskostnader i operatørselskapet. Vi håper dette ga et adekvat svar på spørsmålene fra NT. For øvrig viser vi til Selskapets finansielle rapportering. 5. OPPSTÅTT EN SITUASJON MED MULIG "MATERIAL AD VERSE EFFECT" Under forutsetning om at Selskapet ikke har oppfylt sine informasjonsplikter, indikeres det i brevet at produksjonsstansen kan ha en "Material Adverse Effect" på Crudecorp. Som det vil ha fremgått over, er dette etter vårt skjønn klart nok ikke tilfelle. 6. OPPLYSNINGSPLIKT SOM FØLGER A V ABM-REGLENE Det bes om en redegjørelse fo r Selskapets vurderinger med hensyn til plikten til å offentliggjøre informasjon under ABM-reglene. På bakgrunn av redegjørelsene over, fremstår det klart for Selskapet at produksjonsstansen ikke hadde slik betydning for Selskapet eller obligasjonslånet at den skulle utgjøre innsideinformasjon i ABMreglenes forstand. Selskapet kan heller ikke sees å ha brutt noen av de konkrete informasjonsplikter som fremkommer av ABM-reglene. 7. OPPL YSNINGSPLIKTEN O VERFOR OSLO BØRS Med hensyn til spørsmålet om informasjonsplikt for den perioden Crudecorps aksjer var notert på Oslo Børs, nøyer vi oss med å vise til pkt. 6 over.» - 2 -

3 NORDIC TRUSTEE Eventuell spørsmål til ovennevnte kan rettes til Nordic Trustee ASA. Yours sincerely N ofd ic T rusted. O '/ ( iør^gen Andersen V edlegg -3-

4 NORDIC TRUSTEE CrudecorpASA Oslo Att: Geir Utne Berg Sendt pr. E-post: ISIN N FRN Crudecorp ASA Subordinated Unsecured Callable Bond Issue 2012/2017 Viser til tidlig korrespondanse vedrørende ovennevnte lån. På bakgrunn av opplysninger (nevnt nedenfor) som har kommet obligasjonseierne i hende har v i mottatt sterke reaksjoner fra obligasjonseiere som totalt utgjør en beslutningsdyktig gruppe. Misrepresentation Reaksjonene kommer blant annet på bakgrunn av vedlagt korrespondanse (bilag 1 og 2) mellom California V alley Regional Water Quality Control Board («CVRWQ») og CMO Inc. (datterselskap 100 % eid av Crudecorp A SA ) der det kommer frem at CVRWQ, ved sin inspeksjon den 11. februar 2014, avdekket at CMO Inc. håndterte «vannavfall» i strid med California Water Code section (a) og derfor risikerte ansvar etter California Water Code section (b) (1). CMO Inc. opplyser i sitt brev av 21. mars 2014 (Bilag 2) til CVRWQ at man, «In order to comply immediately with the notice of violation re. pur sumps, we have stopped all steaming and production so it no longer contributes to the sumps». Til tross for dette opplyser Crudecorp ASA til Norsk Tillitsmann ASA i brev datert 1. april 2014 (fra advokatfirmaet Schjødt på vegne av Crudecorp A SA ) at det ikke er riktig at oljeproduksjonen på Bakerfield er blitt stanset på bakgrunn av lokal forurensningslovgivning. Sistnevnte oppfattes som en bevist uriktig opplysning fra Crudecorp A SA som i henhold til låneavtalens pkt (d) i seg selv fremstår som en «Event o f default». PO Box 1470 Vika. N-0116 Oslo, Haakon VIIs gate 1. Oslo nordictrustee.com

5 Brudd på informasjonsplikten og plikten til å opptre i henhold til lokal lovgivning At CMO Inc. har opptrådt i strid med lokal lovgivning er i seg selv et brudd på låneavtalens pkt (f), som igjen v il kunne føre til en «Event o f Default» etter låneavtalens pkt (b). Videre synes den manglende orientering om den ulovlige aktivitet å være i strid med informasjonsplikten til Crudecorp ASA jfr. låneavtalens pkt (a). Manglende oppfyllelse av plikten til å oversende etterspurt informasjon Senest ved vår e-post den 3. april 2014 etterspurte vi ytterligere informasjon knyttet til hvordan den pågående produksjonsstansen påvirker selskapets økonomi. Dette blant annet for å kunne bedre forstå hvordan produksjonsstansen påvirker den finansielle situasjonen til Crudecorp ASA. Denne forespørselen anses å være innenfor hva Nordic Trustee A SA (tidl. Norsk Tillitsmann A SA ) med rimelighet kan kreve utlevert i henholdt til låneavtalens pkt (i). På bakgrunn av den påløpte tid er vi av den oppfatning at fristen i låneavtalen er overskredet, med den konsekvens at Crudecorp ASA også synes å ha handlet i strid med denne bestemmelsen. D et presiseres at det fortsatt bes om å få oversendt informasjon og dokumentasjon vedrørende selskapets finansielle situasjon, slik at obligasjonseiem e på egen hånd kan gjøre seg opp sin mening om hvorvidt det foreligger en situasjon med «Material Adverse Effect». Oppstått en situasjon med mulig «Material Adverse Effect» På bakgrunn av at Crudecorp A SA ikke har oppfylt sin opplysningsplikt, jfr. ovenfor, er det vanskelig å forstå hvorfor produksjonsstansen ikke skal ha en «Material Adverse Effect» for Crudecorp A SA, herunder dets datterselskap CMO Inc. Obligasjonseiem e er fortsatt av den oppfatning at det har oppstått en situasjon med «Material Adverse Effect», og er av den oppfatning at den manglende informasjonen fira Crudecorp ASA underbygger dette. Opplysningsplikten som følger av ABM-reglene V iser for øvrig til opplysningsplikten som følger av ABM-reglene, herunder hvorvidt Crudecorp ASA anser å ha opprettholdt disse forpliktelsene. D et bes i den forbindelse om en redegjørelse for hvorfor Cmdecorp ASA mener det ikke har vært forpliktet til å offentliggjøre ytterligere informasjon. Opplysningsplikten overfor Oslo Børs Aksjen til Cmdecorp A SA var registrert på O slo Børs helt frem til 18. mars D et bes om en redegjørelse for hvorfor Cmdecorp A SA mener det ikke var forpliktet til å infomiere O slo Børs om den ulovlige opptreden som ble avdekket av CVRWQ ved dets inspeksjon den 11. februar 2014 og orientert om gjennom brev datert 28. februar 2014.

6 Obligasjonseiere som signaliserer at de vil si opp lånet På bakgrunn av de ovennevnte påpekte forhold har en beslutningsdyktig gruppe av obligasjonseiem e gitt signaler om at de v il si opp lånet dersom det ikke mottas dokumenterte opplysninger som viser at det ikke har oppstått en «Event o f Default». M isnøyen blant obligasjonseieme synes å grunne på de forhold som er nevnt over. Nordic Trustee ASA stiller seg til disposisjon for et eventuelt møte dersom Crudecorp A SA ønsker å diskutere hvordan man kan forsøke å rette opp i den oppståtte situasjon. Med vennlig h ils / / Ncfcmc Trustee A SA (tidl. Norsk Tillitsmann ASA) v / Jørgen Andersen B ilag 1: K opi av brev fra California V alley Regional Water Quality Control Board til CMO Inc. datert 28 februar B ilag 2: K opi av brev fra CMO Inc. til California V alley Regional Water Quality Control Board datert 21 mars 2014 Kopi: Advokat Bjame Rogdaberg pr. e-post:

7 B <- (& 3 / W a te r B o a r d s Central Valley Regional Water Quality Control Board 28 February NOTICE OF VIOLATION Tim Jordan CM O, Inc California A v e n u e - Suite 105 Bakersfield, C A C E R T IF IE D M A IL IN S P E C T IO N R E P O R T - C M O, INC., M IT C H E L L E A S E, C H IC O -M A R T IN E Z O IL FIE LD, K E R N C O U N T Y Central V alley Regional W ater Quality Control Board (Central Valley W a te r Board) staff (Staff) inspected the subject facility on 11 February in response to a complaint concerning the alleged disposal of produced wastewater to land. Staff s observations and comments are presented in the enclosed inspection report. Three unlined surface impoundments (sumps) at th e facility were observed being used for percolation and evaporation of oil field produced w ater.' Produced w ater disposal operations at the facility are not regulated by W aste Discharge Requirements (W D R s). Analytical results of a water sam ple collected from one of the sumps demonstrate that produced w ater exceeds the maximum salinity limits contained in the W ater Q uality Control Plan fo r the Tulare Lake Basin, Second Edition, revised January (Basin Plan). Therefore, th e California W ater C o d e requires the submission of a Report of W aste Discharge (R W D ) for the issuance of W D R s for th e discharge. The discharge of high salinity w astew ater to unlined sumps at the facility may pose a threat to the beneficial uses of underlying groundwater. Oil field produced water is also being discharged to the land surface north of th e facility. T he discharges of wastewater to land may pose a threat to the beneficial uses of underlying groundwater and surface water, and present a th reat to cattle and wildlife. C M O, Inc. has not submitted a R W D for the disposal of produced w ater to the sumps or to land surrounding th e facility. Failure to submit a com pleted R W D and the appropriate filing fee for the discharge of w aste to land is a violation of California W ater Code (W ater Code) section 13260(a), and could result in an administrative civil liability or oth er enforcement action in accordance with W ater Code Section (b)(1). Civil liability may be administratively im posed by the Central V alley W ater Board in an am ount that shall not exceed one thousand dollars ($1,000) for each day in which the violation occurs. In addition, discharging to the sumps is a violation o f W ater Code section 13350, which can be penalized in the amount of $5,000 for each day of the sum p s use. Section is also being violated for the discharges to land surface north of the facility, which could, result in an additional daily $ 5,000 penalty every tim e this discharge occurs. Karl E. Longley SgD, P.E., chair Pamela C. Greedon P.E., BCEE, executive officer 1685 H Street, Fresno, CA l O RECYCLEOPAPER

8 CMO, Inc. Mitchel Lease, Chico-Martinez Oil Field Kern County 2 28 February 2014 To minimize potential liability, discharges of produced w ater to th e sumps and the spraying of produced w ater to the land must cease immediately. By 10 M arch 2014, please submit documentation indicating that disposal of w astew ater to sumps and to th e land has ceased. T h e Report of W aste Discharge (Form 200) can be accessed on our website at form s/form s/docs/form200.pdf If you have any questions, please contact Ryan W est at (559) or by em ail at Rvan.W D A N E S. JO H N S O N S enior Engineering Geologist PG No Enclosure: Inspection Report Laboratory Analytical Results. cc: Departm ent of Fish and Wildlife, Bakersfield M iketo land, C D O G & G R, Bakersfield

9 5F OFFICE. WDID UNREG _ ORDER NO. REG MEASURE ID FACILITIES INSPECTION REPORT UNREG PROGRAM PARTY ID 1/5 PAGE NO. CMO, INC. DISCHARGER NAME 5001 CALIFORNIA AVENUE-SUITE 105 STREET ADDRESS BAKERSFIELD, CA CITY, STATE, ZIP CODE TIM JORDAN DISCHARGER CONTACT PERSON CHICO-MARTINEZ, MITCHEL LEASE FACILITY NAME S % Of SECTION 35. T28S. R20E, MDB&M STREET ADDRESS KERN COUNTY CITY, STATE, ZIP CODE TIM JORDAN FACILITY CONTACT PERSON (661} (661) TELEPHONE NO. ADDRESS TELEPHONE NO. ADDRESS G E N E R A L IN S P E C TIO N IN F O R M A T IO N Inspection Type: A Type Complaint Inspection Lead Inspector R.West 2/11/2014' to 2/11/ :15am Clear, Sunny INSPECTION DATE(S) INSPECTION TIME GENERAL WEATHER CONDITIONS INSPECTION ATTENDEES) Scott Moore Central Valley Water Board (559) NAME COMPANY/AGENCY TELEPHONE NO. ADDRESS NAME COMPANY/AGEN C Y TELEPHONE NO. ADDRESS NAME COMPANY/AGENCY TELEPHONE NO. ADDRESS ~INSPECTION SUMMARY (for CIWQS entry character maximum) Central Valley W ater Board staff (Staff) received a complaint that produced water was allegedly being discharged to land that is used for grazing cattle. Staff conducted an inspection of the Mitchel Lease in the Chico-Martinez Oil Field and surrounding property. A water sample was collected from a surface impoundment on the Mitchel Lease and from, ponded water at one of the discharge areas identified by the complainant. Erosion channels were present at several of the discharge areas which flowed to an ephemeral drainage channel. INSPECTION VIOLATIONS SUMMARY (if applicable) Identity VIOLATIONS noted during inspection in table below. For each violation documented entered into CIWQS, Identify Violation ID and Violation Type, describe violation, and identify section of the WDRs or Water Code violated. Label Violation ID Violation Type Violation Description Section of the WDRs Violated V1 Effluent Violation Discharge of high salinity produced water to unlined sumps Tulare Lake Basin Plan V2 Effluent Violation Discharge of high salinity produced water to the land surface Tulare Lake Basin Plan V3 CWC Violation Failure to submit a completed Report of Waste Discharge CWC section 13260(a) V 4 V5 V6 SMR violations? Yes No IEI Not Evaluated Notes: File Review violations? Yes No 0 Not Evaluated Notes: OTHER VIOLATIONS (if applicable) Lead Inspector ID: Signature: Date: Inspection Tracking Information Reviewed by: (1) (2) (3) (RKW) CIWQS Coordinator Filename: CIWQS Entry Date: CIWQS Inspection ID:

10 FACILITIES INSPECTION REPORT 2/5 CMO, INC. MITCHEL LEASE, CHICO-MARTINEZ OIL FIELD FACILITY INFORMATION Oil field production facility.. FACILITY DESCRIPTION (e.g., total area In acres, number of waste management units, eta) Active STATUS (active, inactive, closed) Oilfield produced water. ; ' UNREG Surface Impoundments WASTE TYPES ' FACILITY CLASSIFICATION Three unlined surface impoundments that are covered with netting. DISPOSAL DESCRIPTION (e.g., composting, landfill, surface Impoundment, etc.) BACKGROUND INSPECTION GIS DATA GIS Equipment used: MANUFACTURER - MODEL SERIAL NO. 'DATUM Description of Measured Point Latitude Longitude Datum Comments Centroid of Sump Area NAD 83 INSPECTION OBSERVATIONS AND FINDINGS Describe observations and findings and identify those that document and reference each violation listed in the Inspection Violations Summary table by identifying the cited violation number within parentheses following the observation/finding (e.g., Exposed-waste on top dedr (V1)). The Mitchel Lease (Facility) in the Chico-Martinez Oil Field was inspected as a result of a complaint received regarding the disposal of oil field produced water to land used for cattle grazing. Produced water disposal operations to surface impoundments (sumps) at the Facility are not regulated by Waste Discharge Requirements. Water samples were collected and photographs were taken to document observations (see pages 4 and 5). The Facility contains three sumps (Sumps 1-3) that are used for percolation and evaporation of produced water. All three sumps are covered with netting and contained produced water coated with crude oil (Photographs 1 and 2). A produced water sample was collected from Sump 3. Land surrounding the Facility is used for cattle grazing. Staff observed several locations where it appeared that produced water had been discharged to land north of the Facility. Tire tracks were visible at the discharge locations and it looked as though a vacuum truck had driven around and continually discharged produced water to land at a few locations (see Photographs.3 through 6). Staff collected a water sample from ponded produced water discharged to land (see Photograph 5). At some of the discharge areas, it appeared as if a vacuum truck had parked and discharged produced water to a single spot (see Photographs 7 through 9), where the produced water then flowed, creating erosional flow channels (see Photographs 10 and 11) that led to an ephemeral drainage channel (see Photograph 12) which contained very moist soils and showed erosional signs, due to water flow. It is unknown how før produced water traveled down the ephemeral drainage channel. No trucks were observed discharging at the time of the inspection. However, the California Division of Oil, Gas, and Geothermal Resources conducted an inspection of the Facility on 12 February 2014, and witnessed vacuum trucks disposing produced water to land. According to the complainant, vacuum trucks have been transporting produced water from the Facility and discharging it to land for approximately one-and-a-half years. SAMPLING INFORMATION AND OBSERVATIONS Were samples collected during the inspection? IHI Yes No Are sample results included in report? P Yes 0 No Did discharger collect split samples? i P Y e s [>3 No SAMPLE COLLECTION INFORMATION AND OBSERVATIONS RKW Water sample - ponded produced water discharged to land 11:15 am 5 SAMPLE ID SAMPLE DESCRIPTION/OBSERVATIONS SAMPLE TIME (hours) PHOTO NO. RKW Water sample - Sump 3, CMO, Chico Martinez Oil Field 12:20 pm 3 SAMPLE ID SAMPLE DESCRIPTION/OBSERVATIONS SAMPLE TIME (hours) PHOTO NO.

11 FACILITIES INSPECTION REPORT CMO, INC. MITCHEL LEASE, CHICO-MARTINEZ OIL FIELD 3/5 SAMPLE ID SAMPLE DESCR1PTION/OBSERVATIO NS SAMPLE TIME (hours) PHOTO NO. SAMPLE ID SAMPLE DESCRIPTION/OBSERVATIONS DISCUSSION OF SAMPLING RESULTS Discuss sampling results (e.g., discuss whether sampling results show compliance with WDRs). SAMPLE TIME (hours) PHOTO NO. W ater sample RKW was collected from ponded produced water discharged to land. The sample was submitted to a state-certified laboratory and analyzed for general minerals. The analytical results were: specific conductance (EC) 7,200 microsiemens per centimeter (ps/cm), total dissolved solids (TDS) 4,300 milligrams per liter (mg/l), chloride 1,400 mg/l, boron 38 mg/l, sulfate 310 mg/l, orthophosphate 1.0 mg/l, nitrate 3.0 mg/l, nitrite was not detected (ND), total alkalinity 1,300 mg/l, bicarbonate alkalinity 1,600 mg/l, carbonate alkalinity ND, hydroxide alkalinity ND, calcium 97 mg/l, hardness 320 mg equivalent, iron 7.6 mg/l, magnesium 19 mg/l, manganese 0.34 mg/l, potassium 140 mg/l, and sodium 1,400 mg/l. W ater sample RKW was collected from Sump 3 at the Facility. The sample was submitted to a state-certified laboratory and analyzed for general minerals and BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene, and xylenes). The analytical results were: EC 6,600 ps/cm, TDS 3,700 mg/l, chloride 1,500 mg/l, boron 32 mg/l, sulfate 85 mg/l, orthophosphate mg/l, nitrate 0.36 mg/l, nitrite ND, total alkalinity 1,100 mg/l, bicarbonate alkalinity 1,300 mg/l, carbonate alkalinity ND, and hydroxide alkalinity ND, calcium 59 mg/l, hardness 290 mg equivalent, iron 0.33 mg/l, magnesium 33 mg/l, manganese 0.11 mg/l, potassium 120 mg/l, and sodium 1,200 mg/l. Analytical results for BTEX were: benzene 0.81 micrograms per liter (pg/l), toluene 1.4 pg/l, ethylbenzene 1.9 pg/l, and xylenes 3.5 pg/l. Based on a comparison of the analytical results (RKW and RKW ), CMO is discharging oil field produced water to land. Summarize the conclusions of the inspection^) below. CONCLUSIONS 1. There are three unlined sumps at the Facility that are being used for percolation and evaporation of ojl field I produced w ater.. 2. Produced water disposed to the three sumps at the Facility exceeds the maximum salinity limits contained in the Water Quality Control Plan for the Tulare Lake Basin, Second Edition, revised January 2004 (Basin Plan). The discharge of high salinity produced water to unlined sumps at the Facility may pose a threat to the beneficial uses of underlying groundwater. CMO, Inc. has not submitted a Report of Waste Discharge (RWD) for the disposal of produced water to sumps at the Facility. 3. Produced water from the Facility is being disposed to land north of the Facility. The discharges of waste to land may pose a threat to the beneficial uses of underlying groundwater, and present a threat to wildlife 4. The impacts to wildlife from produced water flow in the ephemeral drainage channel are unknown. '

12 FACILITIES INSPECTION REPORT 4/5 CMO, INC. MITCHEL LEASE, CHICO-MARTINEZ OIL FIELD PHOTOGRAPHS i Photograph 1. - Sumps 1 and 2. Photograph 2. - Sump 3. A water sample was collected from this sump. Photograph 4. - Another discharge area that showed tire tracks. Photograph 5. - Ponded discharged produced water. A water sample was collected here. Photograph 6. - Another area where discharged produced water was ponded.

13 FACILITIES INSPECTION REPORT 5/5 CMO, INC. MITCHEL LEASE, CHICO-MARTINEZ OIL FIELD PHOTOGRAPHS Photograph 7. - Erosional feature caused by the discharge of produced water to land. Photograph 8. - Another erosional feature caused by the discharge of produced water to land. Photograph 9. - Erosional feature caused by the discharge of produced water from a vacuum truck. Photograph View of erosional flow channel caused by the discharge of produced water to land. Photograph View of erosional flow channel caused by the discharge of produced water to land. ' Photograph View of ephemeral drainage channel that received runoff flow from discharged produced water.

14 TW IN IN G s N < Fresno Street Fresno, CA 9372] (559) Phone (559) 268*0740 Fas California ELAP Certificate # 1371 RAVQCB - Fresno Project: 13-0LM E Street Project Number, Reported: Fresno CA Project Manager: Ryan West 2/25/14 RKW B (WasteWater) Reporting Analyie Resul1 Limit MDL Units Dilution Butch Prepared Analyzed Method Notes Inorganics.Total Alkalinity ns CaC mg/l i T4B1II5 02/11/14 02/11/14 SM2320B Bicarbonate Alkalinity ns HC mg/l i T4B1I15 02/11/14 02/11/14 SM2320B Carbonate Alkalinity ns C03 - ND mg/l i T4B /11/14 02/11/14 SM2320B Hydroxide Alkalinity as OH ND mg/l 1 T4B1J15 02/11/14 02/11/14 SM2320B Cnrion/Anion Balance (% Difference) 0.76 % 1 - U4B250S,02/25/14 02/25/14 * CALC Chloride =' mg/l 40 ' U4B /12/14 02/13/14 EPA Specific Conductance (EC) p.s/cm I T4B /11/14 02/11/14 SM25IQB Nitrate ns N mg/l 1 T4B /11/14 02/12/14 EPA Nitrite as N ND mg/l 1 T4B1I16 02/11/14 02/12/14 EPA Orthophosphate ns P mg/l, 1 U4B /12/14 02/12/14 EPA 353.3/SM4500P Sulfate as S mg/l 40 U4B /12/14 02/13/14 EPA Total Dissolved Solids mg/l '. 4 U4B /13/14 02/14/14 SM 2540C M etals-t otals Boron mg/l 20 U4B13I5 *02/14/14 02/24/14 EPA Calcium 97 ' 0, mg/l 1 U4B13I5 02/14/14 02/18/14 EPA Hardness mg equiv. 1 [CALC] 02/14/14 D2/1S/14 [CALC] CaC03/L Iron 7.6 0, mg/l 1 U4BI315 02/14/14 02/1S/14 EPA Magnesium mg/l i v U4B /14/14 02/18/14 EPA Mnngane.se mg/l 1 U4B13I5 02/14/14 02/IS? 14 EPA Potassium nig/l 1 U4B /14/14 02/1S-M4 * EPA Sodium mg/l 20 1 U4B /14/14 02/24/14 EPA Moore Twining Associates, Inc. Juliane Adams, Director of Analytical Chemistry 77«results in this report apply to the samples analysed in accordance irrv/i the chain of custody document. This analytical report must be reproduced in its entirety. Page 3 of 14

15 , f M O O R E TW IN IN G A li A - ; / > / / \ f Fresno Street Fresno, CA (559) Phone (559) Fax Calif omia ELAP Certificate HI 371 RWQC'B - Fresno Project: "" 1685 E Street Project Number: Reported: Fresno CA, Project Manager: Ryan West 2/25/14 RKW B (Waste Water) * Reporting Analyte Result Limit MDL Units Dilution Bnich Prepared Analyzed Method Notes Inorganics Total Alkalinity as CaC03 uoo mg/l l T4B /11/14 ' 01LI/14 SM2320B Bicarbonate Alkalinity as HC mg/l 1. T4BI115 02/11/14 02/11/14-. SM2320B. Carbonate Alkalinity as CD3 ND mg/l 1 T4B1I15 02'*H/ /14 SM2320B Hydroxide Alkalinity as OH ND mg/l TAB /11,114 Oil 1/14 SM2320B t_ * Cation/Adion Balance (% Difference) 3.S % J U4B /25/ /14 ' CALC Chloride 150» mg/l t 20 U.4B /12/14 02/13/14 EPA Specific Conductance (EC) ps/cm l T4B1U5. 02/11/ /14 SM2510B Nitrate ns*n mg/l i T4B11I6 02/11/14 02/12/14 EPA j Nitrite as N ND mg/l 1 T4B1I16 02/11/ /14 EPA Orthophosphate as P mg/l i U4B /12/ /14 EPA 365.3/SM4500P Sulfate as $ mg/l 20 U4B /12/ /14 EPA Total Dissolved. Solids mg/l 4 U4B /13/14 02/14/14 SM 2540C 1 M etals-totals Boron mg/l 2Q U4B13I5 01/14/14 02/24/14 EPA Cnlcium mg/l 1 U4BI /14 02/18/14 '1 EPA Hardness rag equiv. CaC03/L 1 [CALC] 0114/14 D2/1S/I4 [CALC] Iron»;/s mg/l I U4B13I5 02/14/14 02/18/14 EPA Magnesium 33 p mg/l l <U4B /14/14 02/18/14 EPA Manganese mg/l 1 U4B /14 02/18/14 EPA Potassium 120 2, mg/l i U4B /14/14 02/13/14 EPA Sodium mg/l 20 U4B /14/14 02/24/14 EPA Volatile Organics '. Methyl tert-butyl Ether (MTBE) ' ND ' Pg/L i U4B /12/14 02/J3/14 EPA S260B Benzene Pg/L 1 U4B /14 02/13/14 EPA S260B Toluene pg/l 1 U4BI203 02/12/14 02/13/14 EPA S260B Ethylbenzene pg/l 1 1 U4B M3/14 EPA S260B m,p-xylene pg/l 1 U4B ' /13-'14 EPAS260B o-xyleite (ig/l 1 U4B /13/14 EPA S260B Xylenes 3, G Hg/L 1 U4BI /12/14 02/13/14 EPA S260B Sntro$ata: Toluene-dS. 102 % U4B /12/ /24, EPA S260B Surrogate: D ibrom ojhiorom atlw ne % U4B X 1 2, EPA $ Surrogate: 4 Bromqfft.iorobenzene - Ill % U4B12Ö3 02V fi3>14 EPA S2603 Moore Twining Associates* Inc. Jnliane Adams. Director of Analytical Chemistry The results in this report apply to the samples analyzed in accordance with the chain of custody document. This analytical report must be reproduced in its entirety. Page 4 of 14

16 /?/ ( a y CMO, INC 5001 California Ave., Suite 105 Bakersfield, CA March 21,2014 (661) Office (661) Lease To: California Valley Regional Water Quality Control Board 1685 E Street Fresno, CA (559) ATTN: Dane Johnson RE: Inspection Report - CMO, INC., Mitchel Lease, Chico Martinez Oil Field, Kern County«28 February 2014 Dear Dane, CMO, INC., has had many changes over the last 4 months, with new lease personnel and management on hand we are doing everything in our power to ensure that the Chico Martinez lease is fully compliant with the request to cease use of our produced water sumps and discharging of fluids on the property. As of the receipt of the violation, the discharging of water throughout the property has fully ceased. In order to comply immediately with the notice of violation re. our sumps, we have stopped all steaming and production so it no longer contributes to the sumps. We are working on cleaning and removing all the fluids in all three sumps to meet with disposal requirements, as well as, locating companies to assist in the proper disposal of the remaining fluids and sludge. We have already put in motion all the steps necessary to get our water treatment plant in motion sooner than originally planned. Furthermore, we are doing everything in our power to ensure the process of eliminating the sumps complies with Water Quality Control Board. We implore you to accept our sincere apologizes for any infractions implied by the apparent negligence of our prior management. Please work with us as We find our solutions, thank you. Yours sincerely, 5Q01 California Avo Suite IBS Bakersno'd CA (S61) (661) FAX

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015 Sverre V. Kaarbøe Fra: Sverre V. Kaarbøe Sendt: 30. juni 2015 07:52 Til: Moen, Tom Erling; Frank Jensen; Sara Nærstad; Bård Østby; Stareng; j-olh@online.no; oivind.svendsen@yahoo.no; 'Terje Bryne'; olefinholt@gmail.com;

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir

Detaljer

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne i Northern Logistic Property

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad Curo AS Industriveien 53 7080 HEIMDAL Oslo, 2016.02.10 Deres ref.: U3206 Søknadsnr.: 20140317 Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad 20140317 Vi har nå meddelt ditt patent. Patentbrev er vedlagt 1. Frist

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Vedlegg 1 / Annex 1 DOF ASA er blitt en betydelig aksjonær i DeepOcean ASA, og har uttrykt ønske om å få valgt inn Oddvar

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet )

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Til aksjonærene i Master Marine AS INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Det innkalles herved til generalforsamling i Master Marine AS, den 4. mai 2017 kl. 13.00 i selskapets

Detaljer

Digitization of archaeology is it worth while?

Digitization of archaeology is it worth while? Digitization of archaeology is it worth while? Results from a survey among Norwegian archaeologists. Jon Holmen & Christian-Emil re Unit for Digital Documentation, University of slo Major digitization

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING To the shareholders in Oceanteam ASA SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING With reference to 7 of the Articles of Association, the board of directors hereby summon an extraordinary general meeting in

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Den 13. desember 2013 kl 09.00 (CET) holdes det ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA,

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY AS GLOBAL RIG COMPANY AS ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

OCEANTEAM ASA ORG. NR mai 2017 kl. 13:00 9 May 2017 at 13:00 hours (CET)

OCEANTEAM ASA ORG. NR mai 2017 kl. 13:00 9 May 2017 at 13:00 hours (CET) (Office translation) TIL AKSJEEIERNE I INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ORG. NR. 988 788 945 I henhold til vedtektenes 7, innkaller styret med dette til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Tyskland Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). LT 102 er testet med en lengde på ca. 60m.

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). LT 102 er testet med en lengde på ca. 60m. Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Birgit Schenk Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Klasser av medisiner Substitusjon og tilskudd Vitaminer, mineraler, hormoner Medisiner som påvirker

Detaljer

Side 2 af 12 in identitet vil holdes skjult. Les om retningslinjer for personvern. (Åpnes i nytt vindu) 1) Navn på gruppen:

Side 2 af 12 in identitet vil holdes skjult. Les om retningslinjer for personvern. (Åpnes i nytt vindu) 1) Navn på gruppen: Side 1 af 12 Nordisk Tilsynskonferanse 2016 ag 1 Proporsjonalitet og rimelighet ruppeoppgaver På de neste sidene finner du 5 bilder hentet fra hverdagen som inspektør. jør din egen vurdering og dis sidemannen

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Feilsøking innen EKV. FLYTSKJEMA en strukturert tilnærming for å finne årsak til EKVavvik HVORFOR?

Feilsøking innen EKV. FLYTSKJEMA en strukturert tilnærming for å finne årsak til EKVavvik HVORFOR? Feilsøking innen EKV FLYTSKJEMA en strukturert tilnærming for å finne årsak til EKVavvik HVORFOR? 1 ISO 15189: 2012; 5.6.3 Et akkreditert laboratorie skal: Delta i EKV-program Overvåke og dokumentere resultatene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Onsdag 6. desember

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

Rundebordskonferansen Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012

Rundebordskonferansen Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012 Rundebordskonferansen 2012 Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012 Tilbake til Nyhamna Foto: AS Norske Shell 2 Varighet i minst 6 år 3 North Sea Jackets Concrete International

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Befolkning, miljø og ressurser

Eksamensoppgave i GEOG Befolkning, miljø og ressurser Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG 1007 - Befolkning, miljø og ressurser Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93 21 11 39 Eksamensdato: 01.12.2014 Eksamenstid: 6 timer Studiepoeng:

Detaljer

Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs)

Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs) Department of (Biology) Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs) Academic contact during examination: Thorsten Hamann Phone: 91825937 Examination date: 19.12.2016 Examination

Detaljer

We re sorry for this inconvenience. If you need further assistance, please contact your Fromm salesperson.

We re sorry for this inconvenience. If you need further assistance, please contact your Fromm salesperson. Date: February 27, 2013 Acme Electric Customers Product Advisory Notice Transformer Mounting Brackets Acme Electric has been notified of a potential quality issue with the mounting bracket on Acme single

Detaljer

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m.

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m. Statens vegvesen DELTA BLOC International GmbH Industriestrasse 28 2601 Sollenau Østerrike Paul Bittner Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet

Detaljer

melting ECMI Modelling week 2008 Modelling and simulation of ice/snow melting Sabrina Wandl - University of Linz Tuomo Mäki-Marttunen - Tampere UT

melting ECMI Modelling week 2008 Modelling and simulation of ice/snow melting Sabrina Wandl - University of Linz Tuomo Mäki-Marttunen - Tampere UT and and ECMI week 2008 Outline and Problem Description find model for processes consideration of effects caused by presence of salt point and numerical solution and and heat equations liquid phase: T L

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at

Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at 09.30. NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING The shareholders of Aega ASA are hereby given notice of the extraordinary

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No.

PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No. PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No. 2/2013 2 PSA letter on capping 20 March 2013 Norwegian Oil and Gas letter to

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Faglig kontakt under eksamen: Wenche Larsen Tlf.: 467 90 607 Eksamensdato: 23.05.2014 Eksamenstid: 3 Studiepoeng:

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager).

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). Statens vegvesen Likelydende brev - se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi / 22073246 15/212577-15 07.12.2015

Detaljer

Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn.

Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn. Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn. Inkludert funn ifm EASA standardiseringspeksjon av Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse:

Detaljer

Statens vegvesen. Fra VSI test senter: testrapportnummer KIR14003 datert TB32 test av

Statens vegvesen. Fra VSI test senter: testrapportnummer KIR14003 datert TB32 test av Statens vegvesen DELTA BLOC International GmbH Industriestrasse 28 2601 Sollenau Østerrike Paul Bittner Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA.

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. NORDIC TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN N00010675119 FRN Energiselskapet Buskerud

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

Simon Fraser University

Simon Fraser University Simon Fraser University Geoscience Course Equivalent Listing (Updated June 2013) NOTE: This course listing is a reflection of APEGBC s adoption of the Geoscientists Canada Geoscience Knowledge Requirements.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJB 492 Bioinformatikk Eksamensdag: Fredag 14. desember 2001 Tid for eksamen: Kl.: 9.00 13.00 Oppgavesettet er på 7 sider. Vedlegg:

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET CORRECTIONS OF NORM PRICES Q AND REVISED NORM PRICES FOR HEIDRUN NOVEMBER 2015

PETROLEUMSPRISRÅDET CORRECTIONS OF NORM PRICES Q AND REVISED NORM PRICES FOR HEIDRUN NOVEMBER 2015 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 20. mai 2016 To the licensees on the NCS (Unofficial translation) CORRECTIONS OF NORM PRICES Q4 2015 AND REVISED NORM PRICES FOR HEIDRUN NOVEMBER 2015

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Til aksjeeierne i SinOceanic Shipping ASA To the shareholders of SinOceanic Shipping ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 2 nd QUARTER 2013

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 2 nd QUARTER 2013 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 13/723 11.10.13 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 2 nd QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer