ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Ødegård Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 16/122 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016 og 2017 Vedlegg: Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2016 og Brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, datert Særskilte tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger - Rundskriv 03/2016, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, datert Integreringstilskudd - Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, oppdatert Rundskriv Q-05/2015, statlig refusjon av utgifter til kommunale barnevernstiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, oversendt fra Anne Laukli, senior rådgiver, BUFETAT, region sør. Tilskudd opplæring i norsk og samfunnsfag for flyktninger fra 16 år rundskriv IMDI 4-16 Saksopplysninger: 1. Anmodning Krødsherad Kommune har fått en anmodning fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om bosetting av 15 personer, herav 5 enslig mindreårige for årene 2016 og Tidligere anmodning var 10 personer. Bakgrunnen for dette er flyktningkrisen og det store antallet asylsøkere som ankommer Norge. Dette har ført til at IMDI ber om økt bosetting for årene 2016 og I 2016 er det blant annet behov for å bosette minst 4400 enslig mindreårige og plantallene er for 2017 minst 7000 enslige mindreårige. Anmodningen fra IMDI sier 15 personer herav 5 enslige mindreårige. De aller fleste enslige mindreårige er i aldersgruppa 15 år og oppover og det er denne gruppen som er aktuell for bosetting i Krødsherad. Bosetting av mindreårige forutsetter at det etableres bofellesskap med bemanning og/eller bosetting i fosterhjem. Krødsherad har ikke bofellesskap i dag. Det er redegjort mer for bofellesskap senere i saken. I mottakene oppholder det seg svært få familier, behovet for bosetting ut i kommunene er stort sett enslige menn. IMDI har signalisert til Krødsherad at vi må ta vår del i å bosette enslige personer fra mottak.

2 Denne saken er forberedt av en arbeidsgruppe bestående av rådmann, leder for helse og omsorg, leder for oppvekst, leder for personal, leder for NAV samt flyktningkonsulentene. Alle bosettinger som er gjort i Krødsherad fra første bosetting 2008, har vært familier og kvoteflyktninger (familiene kommer direkte fra flyktningleir, har ikke vært innom mottak). Å bosette kvoteflyktninger er mer arbeidskrevende og medfører høyere utgifter for kommunen enn å bosette personer fra mottak. Dette fordi personer som kommer fra mottak har fått en del utstyr på mottaket (etablering), de har tilegnet seg en del kunnskap om landet og språket og det kan være enklere å integrere personer som har vært bosatt i mottak. 2. Tilskudd ved bosetting av flyktninger Alle kommunene får tilskudd etter samme satsstruktur og nivå. Kommunene får et høyere År-1 tilskudd for enslige voksne. Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2016: Integreringstilskudd Bosettingsår Sats År-1 (2016) kr (voksne)* kr (barn)* kr (enslige voksne) kr (enslige mindreårige) År-2 (2015) kr År-3 (2014) kr År-4 (2013) kr År-5 (2012) kr * Personer regnes som voksne fra og med det året de fyller 18 år Barnehagetilskudd kr (engangstilskudd) Eldretilskudd kr (engangstilskudd for bosetting i 2016 for personer som er fylt 60 år) Tilskudd ved bosetting av personer med kjente funksjonshemminger Tilskudd 1: kr (engangstilskudd) Tilskudd 2: Inntil kr i inntil 5 år Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger, asylsøkere og/eller enslige mindreårige personer med opphold på humanitært grunnlag, mottar i tillegg til det ordinære integreringstilskuddet et særskilt tilskudd for enslige mindreårige. Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger utgjør kr i Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger differensieres etter bosettingstidspunkt i bosettingsåret. Tilskuddet beregnes fra den måneden vedkommende blir bosatt. Dersom en kommune bosetter en enslig mindreårig i januar har kommunen krav på kr Finner bosettingen sted først i februar eller mars, har kommunen krav på henholdsvis kr

3 (11/12) eller kr (10/12) av tilskuddsbeløpet osv. Tilskudd for etterfølgende år utbetales i sin helhet ut det året den enslige mindreårige fyller 20. Kommunene vil i tillegg motta kroner per enslige mindreårige flyktning som blir bosatt i Hele beløpet utbetales i bosettingsåret, uavhengig av tidspunkt for bosetting. Enslige mindreårige er fellesbetegnelsen på alle barn og unge under 18 år som kommer til landet uten foreldre eller andre voksne med foreldreansvar i Norge. Dette inkluderer også de som kommer til landet i følge med andre voksne, for eksempel eldre søsken, tante, onkel og lignende, men som ikke er deres foreldre. Ekstratilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller atferdsvansker Ved bosetting av flyktninger med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller atferdsvansker kan kommunene få ekstratilskudd på grunnlag av dokumenterte behov. Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter Introduksjonsloven Det gis eget tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for flyktninger fra 16 år og oppover, jfr. vedlegg tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag rundskriv fra IMDI. 2.2 Statlig refusjon av utgifter til kommunale barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger m.fl. jfr. rundskriv Q-05/2015 Staten refunderer deler av utgiftene til kommunale barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger m.fl. Utgiftene refunderes etterskuddsvis etter søknad fra kommunen. Søknad om refusjon behandles av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Refusjonsordningen skal forvaltes i henhold til kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger, i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Tilskuddet bevilges årlig i statsbudsjettet. Målet med den statlige refusjonsordningen er å bidra til: At enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger m.fl. som har behov for tiltak etter barnevernloven, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og gis trygge oppvekstsvilkår. Rask bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Alle landets kommuner omfattes av refusjonsordningen. Ordningen gjelder når kommunen etter en konkret og individuell vurdering iverksetter barneverntiltak for det enkelte barn, jf. barnevernloven 3-4, andre ledd. Barneverntiltak som kvalifiserer til refusjon: Refusjonsordningen gjelder for barneverntiltak etter barnevernloven 4-4, 4-6, 4-8 og Det gis ikke refusjon for kommunale utgifter når barn plasseres i barneverntiltak som staten bærer utgiftene til. For barn som plasseres i slike tiltak, betaler kommunene en fastsatt egenandel per barn. Bo- og omsorgstiltak kan også kjøpes av private tilbydere, dersom det innebærer at kommunen kan bosette raskere i gode, tilpassede omsorgstilbud. Vedtaket må være fattet før barnet fyller 18 år.

4 Utgifter som inngår i refusjonsordningen: Refusjonsordningen dekker utgifter til tiltak som fremgår av opplisting nedenfor. Oppgaveog finansieringsansvaret mellom stat og kommune slik det er definert i rundskriv Q-06/2007 gjelder også for barn omfattet av refusjonsordningen. Det er gjort særlige avklaringer vedrørende noen utgiftstyper. Refusjonsordningen gjelder kommunens nettoutgifter. Det vil si at dersom kommunen får dekket utgifter på andre måter, skal dette trekkes fra i søknaden om refusjon. Dette gjelder for eksempel refusjon fra NAV knyttet til ansatte i bo- og omsorgstiltakene. Det er rimelig at kommunen ved beregning av refusjon tar hensyn til at barnetrygden og bidragsforskuddet skal være et tilskudd til løpende underhold. Dersom det blir utbetalt barnetrygd og eventuelle bidragsforskudd for vedkommende enslige mindreårige, skal kommunene trekke disse beløpene fra refusjonskravet. Det vises for øvrig til kommunenes momskompensasjonsordning. Den kompenserte merverdiavgiften skal ikke trekkes fra grunnlaget for refusjon av kommunenes barnevernutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Utgifter som kan refunderes: lønn til leder og miljøpersonalet i botiltak lønn i forbindelse med etablering av nytt botiltak, dvs. før den første enslige mindreårige flytter inn i botiltaket. I denne forberedelsesfasen dekkes lønnsutgifter inntil tre måneder for leder og én måned for ansatte. løpende driftsutgifter til botiltaket som telefon, strøm og TV-lisens, forsikring og kommunale avgifter veiledning av fosterforeldre og ansatte i botiltaket utgifter til livsopphold andre nødvendige tiltak for støtte og oppfølging begrunnet i den enkelte enslige mindreåriges særskilte behov leksehjelp husleie og/eller renter på lån for bolig (dekkes ikke for fosterhjem) løpende driftsutgifter til botiltakets bil, som bensin, årsavgift og forsikring innkjøp av bil for tiltak hvis innkjøpsutgifter fordeles over flere år gjennom avskriving eller leasingutgift for bil lønn til tilsynsperson for fosterhjem Kommunen søker om å få refundert 80 prosent av utgiftene som overstiger den kommunale egenandelen. Egenandel pr mnd. pr barn, årlig egenbetaling pr barn kr for Utgifter som ikke kan refunderes: administrative utgifter og administrative stillinger lokalisert i og utenfor botiltaket kjøp av bolig eller tilpasning av bolig møbler eller annet inventar og utstyr til boligen kjøp av bil større engangsutgifter; innkjøp av personlig utstyr til bruk i forbindelse med sports- og fritidsaktiviteter, som sykkel, ski, datautstyr mm., sertifikat osv.4 utgifter i forbindelse med skole/utdanning, inkludert utgifter i tilknytning til opphold ved folkehøgskole helsetjenester

5 reiser til hjemlandet eller andre land lønn til verge for fosterhjem tolk utgifter til reise/opphold for besøkende til barnet ekstrautgifter iht. ansvars- og betalingsrundskrivet Q-06/2007 kurs og veiledning for ansatte i barneverntjenesten 3. Bosetting, 2015 I 2015 bosatte Krødsherad Kommune 14 personer, 4 personer utover anmodningen. Disse fire utløste et ekstratilskudd på kr pr person. De 14 personene som ble bosatt i 2015 er fordelt i tre familier, to barnefamilier med barn i alderen 1 til 15 år og en familie med mor og 3 voksne døtre. To barn startet i Noresund barnehage september 2015 mens to barn begynte i 6.klasse på Noresund skole. Personen på 15 år deltar i ungdomsgruppa på voksenopplæring i Modum fire dager i uka og er i språkpraksis på Tyri en dag i uka. Alle familiene bor i dag i Villa Fjellgløtt men er gjort oppmerksom på at dette er en midlertidig løsning dersom det er behov for lokalene til andre flyktninger eller andre formål. 4. Introduksjonsordningen, gjelder personer mellom 18 og 55 år. Ved å gjøre vedtak om bosetting, forplikter kommunen seg blant annet til å gi tilbud om introduksjonsprogram i henhold til introduksjonsloven. Ved deltakelse i introduksjonsprogram, har deltakeren rett til introstønad som er flyktningenes «lønn» så lenge de deltar i program. Programmet gis i utgangspunktet i to år med mulighet til forlengelse. Introduksjonsprogrammet skal være flyktningenes «opplæring» i det norske samfunn og skal blant annet inneholde norsk og samfunnsfagundervisning. Krødsherad kommune har samarbeidsavtale med Modum og Sigdal om voksenopplæring av nyankomne flyktninger og flyktningene fra Krødsherad deltar på undervisning i Modum. Kommunene mottar tilskudd til norsk og samfunnsfagundervisning. Dette blir overført til Modum Kommune. Vi har i dag 7 deltakere i Introduksjonsprogram, to på deltid på grunn av omsorg for små barn. 5. Orientering om status vedrørende barnehage, skole og voksenopplæring fra oppvekstsektoren. Barnehager Barnehageloven er klar med hensyn til kriteriene for å få plass i barnehage. Departementet har i tillegg nå sendt på høring en utvidelse av den lovfestede retten slik at barn født i september og oktober er sikret en rett innen utgangen av den måneden de fyller ett år. Departementet har en ambisjon om at denne endringen skal tre i kraft fra høst Det er kommunenes ansvar å ha tilstrekkelig kapasitet til å oppfylle retten. Vi har gode erfaringer med at barn i bosatte flyktningfamilier starter i våre barnehager, og får et tilrettelagt opplegg der. Ekstra kostnader dekkes av integreringstilskuddet Krødsherad mottar. Grunnskole

6 Det er plass i grunnskolen i Krødsherad. Vi har god erfaring med at elever i barneskolealder starter i sin nærskole og får et tilrettelagt opplegg der. Kostnader til særskilt tilrettelegging er dekket av integreringstilskuddet Krødsherad mottar. Når det gjelder elever i ungdomsskolealder, gjøres noen vurderinger av hva som er mest fornuftig; å starte direkte i ungdomsskolen her hos oss eller å få noe intensiv norskopplæring først. Utfordringen for oss har vært å finne personer med relevant tospråklig kompetanse. Kostnader for kjøp av plass i VO i Modum er ikke del av avtalen om Voksenopplæring, og kommer som ekstra kostnad. Modum vurderer å starte en «mottaksklasse» fra høst 2016 for elever i ungdomsskolealder lagt til NMU (Nordre Modum Ungdomsskole) Her åpnes for å kjøpe plasser for Sigdal og Krødsherad. Voksenopplæring Elever som aldersmessig ikke lenger tilhører 10-årig grunnskole starter i VO i Modum. For ungdommer er løpet gjerne 3 år; ett år rein norskopplæring og deretter to år grunnskole. Dette vil være tilbudet vi må gi enslig mindreårige flyktninger over 16 år som bosettes i Krødsherad. Sektorleder har vært i kontakt med fungerende rektor i VO i Modum, og hun har fra høst 2016 tatt høgde for inntil 15 elever fra Krødsherad inn i voksenopplæringa. De må dimensjonere opp både arealer og personale for å kunne møte dette, og vil således ha kapasitet. Etter initiativ fra Sigdal kommune vurderes nå å sette i gang en klasse med elever fra år 1 (Rein norskopplæring) fra og med høst 2016 i Prestfoss. Vi vil kunne vurdere om deltakelse her er mere hensiktsmessig for oss. Pr. i dag er det grei kommunikasjon med buss tur/retur Vikersund for våre elever i VO.» 6. Bemanning i skole, barnehage, flyktning tjenesten og helsesøstertjenesten Det er foretatt økt bemanning i skole og barnehage for de fremmedspråklige barna i den første botidsperioden. På Noresund skole er det ansatt en arabisk talende assistent i 70 % stilling fram til skoleslutt 2016 og bemanningen har økt med en 60 % assistentstilling i Noresund barnehage fram til sommeren Det må vurderes om det fortsatt er behov for økt bemanning fra høsten Det er også ansatt en person i 30 % miljøarbeiderstilling fram til sommeren Han er arabisktalende og hjelper til med praktiske utfordringer i hjemmene samt leksehjelp. Han bidrar også slik at barna kan delta på aktiviteter i fritiden. Flyktningtjenesten har økt bemanning med 20 % stilling fram til sommeren 2016, noe vi ser helt klart må videreføres. Helsestasjonstjenesten er styrket med ca. 20 % stilling. 7. Økonomi knyttet til bosetting gjort så langt Kommunen mottar de største tilskuddene den første tiden av bosettingen og «overskuddet» settes av til fond til dekning av fremtidige utgifter. Ved inngangen til 2016 er det et fond på 1,85 mill. kroner. Dette vil gå med til dekning av utgifter påfølgende år. Med det man kjenner til nå vil inntektene dekke utgiftene med relativt god margin og der en har tatt høyde for noen uforutsette utgifter. Det er så langt ikke belastet utgifter til bosetting av den ordinære driftsrammen i kommunen. Flyktningen får som nevnt de første årene introduksjonsstønad finansiert av statlige tilskudd og skal med denne inntekten dekke kostnader til bolig, mat, klær, barnehage mv. Etter introduksjonsstønadstiden er det forutsatt

7 at de bosatte i hovedsak har egen inntekt gjennom jobb, studier osv. Tilskuddene kommunen mottar går også til dekning av bemanning knyttet til bosetting jfr. punkt 6 over. Det er ikke gjort noen budsjettering av inntekter og utgifter til fremtidig bosetting. Inntektene fremgår av punkt 2 over. Erfaringene så langt viser at utgiftene dekkes av inntektene fra staten men det vil alltid være usikkerhet til dette når en ser regnskapet over tid. Blant annet er det avhengig av om de som bosettes kommer over i arbeid eller studier etter introduksjonsperioden. 8. Boligsituasjonen og lokaler for et evt. bofellesskap Det er gjort en gjennomgang av kommunens boliger. Det er noen ledige boliger/boliger som blir ledige og det bygges også nye leiligheter ved skolen på Krøderen. Det bemerkes dog at det kan komme andre behov som vanskeliggjør boligsituasjonen. Det er fullt mulig å bosette to/tre enslig menn i bolig som er beregnet til familie. Vi har også tatt høyde for å bosette de tre familiene i Villa Fjellgløtt i andre boliger for å frigjøre denne til eventuelt bofellesskap. Det er gjort en overordnet vurdering av mulighetene for å bygge om den gamle barnehagen på Krøderen til boliger og/eller bofellesskap. Det er muligheter i bygget men det har ikke vært tid til å gjennomføre kostnadsberegninger i forhold til ombygging og rehabiliteringskostnader. Dette må det arbeides videre med i forhold til eventuell ytterligere bosetting i Når det gjelder bosetting av mindreårige fra 15 år og oppover vil dette være ungdom som er i kategorien videregående skole, og det er derfor ikke aktuelt med skoleplass på Krøderen skole. Det ser også ut til at det er vanskelig å få tilstrekkelig med plass for en effektiv drift av et bofellesskap i den gamle barnehagen. Det virker derfor mest hensiktsmessig å benytte Villa Fjellgløtt dersom man skal etablere et bofellesskap. Det vil gi best mulighet for å kunne få til et samarbeid/fellesbruk av personellressurser i omsorgstjenesten. Flyktningtjenesten har også fått tilbud om privat leie, men det har vært boliger som ligger langt unna Noresund- og Krøderen sentrum. Dette er lite egnet som bolig for nyankomne flyktninger da disse er avhengig av offentlig transport for å delta i undervisning og i samfunnet for øvrig. Når det gjelder ytterligere bosetting i 2017 er det større usikkerhet knyttet til boligsituasjonen. 9. Invitasjon til deltakelse fra frivilligheten i kommunen Krødsherad kommune vil inviterer frivilligheten i bygda, og alle andre, til et felles møte om hvordan vi sammen kan jobbe for integrering av våre flykninger onsdag 9. mars. Vi håper på denne måten å få forsterket integreringsarbeidet i kommunen. 10. Bofellesskap for enslige mindreårige

8 I forbindelse med spørsmålet om bosetting av mindreårige har arbeidsgruppa undersøkt muligheten for å opprette et bofellesskap. Vi har vært på befaring i den «gamle» Krøderen barnehage og vi har vurdert muligheten til å benytte Villa Fjellgløtt på Noresund til formålet. Sissel Thorsrud fra Flyktningtjenesten i Modum var på et møte for å informere om Modum kommunes erfaringer rundt bofellesskap og vi har hatt kontakt med leder for bofelleskapene i Ringsaker kommune om deres erfaringer. Alle enslige mindreårige må ha vedtak fra barnevernstjenesten og vi har derfor hatt kontakt med BUFETAT angående drift av boligen. Det anbefales ikke å bosette flere enn 6 personer i et bofellesskap og de bosatte bør være ferdig med grunnskolen (15/16 år) slik at de er klare for å starte i ungdomsgruppe eventuelt mottaksklasse i nærliggende kommuner (Modum, eventuelt Ringerike). Bofelleskap med 5-6 mindreårige vil fordre et bemanningsbehov på ca. 7-8 årsverk, herav en leder dersom en legger til grunn samme bemanning som er benyttet ved kommuner vi har vært i kontakt med. Modum har en turnus hvor det er størst bemanning på ettermiddag og i helgene/ferier da ungdommene ikke går på skole. Det kan virke som bemanningsbehovet er stort i forhold til antall beboere og alder på disse, men erfaringene tilsier at det er viktig med tett bemanning for at disse ungdommene skal bli tatt godt vare på og få tett oppfølging i sitt nye land og sitt nye hjem. Det skal som nevnt også bemannes kvelder, natt og helger. Erfaringene fra Modum og Ringsaker er at disse ungdommene klarer seg godt i videre utdanningsløp og i samfunnet for øvrig. Modum har god erfaring med at ungdommene flytter ut av bofellesskapet og over på hybel i 18 års alderen da med oppfølging av miljøarbeidere, mens Ringsaker hadde god erfaring med å la ungdommene få mulighet til å bo i fellesskapet til de var 20 år. Kommunen vil få integreringstilskudd for personene i 5 år dersom de blir boende i kommunen. Nedenfor er vist utgifter og inntekter knyttet til bo- og omsorgsbolig gitt ulike nivå på lønnskostnadene. Lønnskostnadene vil avhenge av sammensetning av bemanningen, ansiennitet mv. Det er usikkerhet til endelige kostnader og derfor er det vist ulike alternativer.

9 a. Alternativ bo- og omsorgsbolig med lønnskostnader på 4,5 mill. kroner og 5 beboere Årlig pr barn Bofelleskap år 1 Bofelleskap år 2 Utgifter knyttet til drift av bo- omsorgsløsning for 5 mindreårige Lønn til 8 ansatte (7 i turnus og en avdelingsleder) Husleie, strøm, forsikring bil. o.a Mat og klær Fritid Sum kostnad Inntekter Refusjon barneverntiltak (til barnet fyller 20 år) 80% av kostnad Egenandel bo- og omsorgsløsning 5 barn Særskilt tilskudd enslige mindreårige asylsøkere - årlig t.o.m fylte 20 år Engangstilskudd ved bosetting enslige mindreårige gitt 5 barn Integreringstilskudd tilskudd kr over fem år - gitt fem barn Sum inntekt b. Alternativ bo- og omsorgsbolig med lønnskostnader på 5 mill. kroner og 5 beboere Årlig pr barn Bofelleskap år 1 Bofelleskap år 2 Utgifter knyttet til drift av bo- omsorgsløsning for 5 mindreårige Lønn til 8 ansatte (7 i turnus og en avdelingsleder) Husleie, strøm, forsikring bil. o.a Mat og klær Fritid Sum kostnad Inntekter Refusjon barneverntiltak (til barnet fyller 20 år) 80% av kostnad Egenandel bo- og omsorgsløsning 5 barn Særskilt tilskudd enslige mindreårige asylsøkere - årlig t.o.m fylte 20 år Engangstilskudd ved bosetting enslige mindreårige gitt 5 barn Integreringstilskudd tilskudd kr over fem år - gitt fem barn Sum inntekt c. Alternativ bo- og omsorgsbolig med lønnskostnader på 5,5 mill. kroner og 5 beboere Årlig pr barn Bofelleskap år 1 Bofelleskap år 2 Utgifter knyttet til drift av bo- omsorgsløsning for 5 mindreårige Lønn til 8 ansatte (7 i turnus og en avdelingsleder) Husleie, strøm, forsikring bil. o.a Mat og klær Fritid Sum kostnad Inntekter Refusjon barneverntiltak (til barnet fyller 20 år) 80% av kostnad Egenandel bo- og omsorgsløsning 5 barn Særskilt tilskudd enslige mindreårige asylsøkere - årlig t.o.m fylte 20 år Engangstilskudd ved bosetting enslige mindreårige gitt 5 barn Integreringstilskudd tilskudd kr over fem år - gitt fem barn Sum inntekt Utgifter som kommer i tillegg er kjøp av møbler og inventar, evt. investering/renter og avdrag utover husleie, helse og skole, barnevern, tolk og andre administrative utgifter jfr.

10 punkt 2.2. Dersom man må kjøpe plass hos voksenopplæringen for barn i grunnskolealder koster det pr år pr. barn. Det er et eget tilskudd til opplæring i norsk for de som er fra 16 og oppover. Beregningene viser at tiltaket vil kunne koste mer enn inntektene. Kommunen får økt rammetilskudd da barna/ungdommene teller med ved beregning av rammetilskudd til kommunen. Dette kommer i tillegg til tallene i tabellen over. I tillegg vil det bli nye arbeidsplasser i kommunen. Hvordan kostnadene til kommunen blir over tid er avhengig av flere forhold bl.a. av hvor lenge de mindreårige blir boende i boligene. I Modum har beboerne flyttet ut når de er fylt 18 år og har da kun en begrenset oppfølging av miljøarbeidertjeneste. Med en botid på 2-3 år og deretter bolig i egen hybel vil trolig være det mest gunstige rent økonomisk sett i et femårsperspektiv/tilskuddsperioden. Vurdering Krødsherad Kommune tar på seg et viktig samfunnsansvar ved å bosette flyktninger. Denne oppgaven skal gjøres til det beste for flyktningene og for bygdas befolkning for øvrig. Så langt har vi lykkes med å få integrert de vi har bosatt, i stor grad takket være bidrag fra de som har vært bosatt tidligere. Vi begynner å få et miljø blant flyktningene hvor de har glede og nytte av hverandre samtidig som det knyttes bekjentskaper blant lokalbefolkningen. Administrasjonen anbefaler at vi følger IMDI S anmodning om bosetting av 15 personer i 2016, herav en familie og øvrige enslige inklusive enslige mindreårige. Vi begrunner dette med tilgang på boliger. Vedtak om bosetting for 2017 foreslås utsatt til senere i år når en har fått bedre oversikt over boligsituasjonen. Intensjonen kan være ytterligere bosetting og det er det fint om kommunestyret i så fall gir utrykk for det i forhold til administrasjonens videre arbeid med å forberede boliger. Flyktningtjenesten har tett kontakt med kommunens kontaktperson i IMDI og vi vil be om å få tildelt personer fra samme språkgruppe som de vi har bosatt til nå. Med dagens arbeidsmarked ser vi at det er utfordringer forbundet med å få flyktningene videre i jobb. Om vi oppretter bofellesskap, har vi flere kandidater blant tidligere bosatte som kan ansettes som miljøarbeidere i boligen. En slik type jobb kan kombineres med utdanning. Samtidig er det viktig at de forskjellige etater anser bosetting av flyktninger er en kommunal oppgave og er velvillige til å tilby språkpraksisplasser. Bosetting av enslige mindreårige i gruppen år ligger ikke så godt til rette som i kommuner med tilbud innenfor videregående opplæring. Kommunen er likevel bedt om bosetting av mindreårige flyktninger. Det foreslås at det etableres et bofelleskap for mindreårige. Administrasjonen gis fullmakt til å vurdere et antall på 6 gitt at dette ikke medfører økt bemanning i forhold til 5 plasser i bofellesskapet. Det anbefales ikke at det bosettes nye mindreårige før det er frigjort plass i bofellesskapet. Dersom ungdommen skal flytte i egen bolig ved fylte 18 år må det tas hensyn til det i forhold til boligsituasjonen. Etablering av bofellesskap anbefales som et prosjekt med prosjektstillinger da en legger til grunn at tiltaket vil være av midlertidig karakter. En vil da unngå overtallighet når tiltaket avvikles. Før endelig avklaring av ansettelsesforhold må det gjøres en mer grundig vurdering

11 i forhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser i forhold til midlertidige ansettelser. Ved interne ansettelser anbefales fast tilsetting slik at ikke øvrige stillinger blir ivaretatt ved vikar over lang tid. I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: 1. Det bosettes 15 personer i Av disse kan inntil 6 personer være enslige mindreårige. Med begrunnelse i boligsituasjonen må det minimum bosettes 1 familie. Øvrige personer som bosettes kan være enslige voksne. 2. Det etableres et bofellesskap for enslige mindreårige med inntil 6 plasser (minimum 5) i Villa Fjellgløtt. Administrasjonen får fullmakt til å organisere tiltaket. Bosetting skjer når bofelleskapet er etablert med bemanning. 3. Det legges fram sak vedrørende økonomi og eventuelle budsjettendringer når det er klart hvem som bosettes. Kommunestyret forutsetter at det legges opp til en driftsform i bofellesskap og øvrige tiltak i forbindelse med bosettingen som i størst mulig grad ligger innenfor de rammer tilskuddene mv. gir rom for. 4. Administrasjonen bes arbeide videre med sak om bosetting av flyktninger i Saken legges frem innen utgangen av 2016.

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

Rundskriv nr: Q-05/ /TJK

Rundskriv nr: Q-05/ /TJK Landets kommuner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Vår ref Dato Rundskriv nr: Q-05/2011 201005479-/TJK 20.01.2011 Om statsrefusjon for kommunale utgifter til barneverntiltak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE ARBEIDSGRUPPAS FORSLAG: Modum kommune oppretter et bofellesskap for fem enslige mindreårige

Detaljer

. Saksnr.: U.oh.. Deres ref Vår ref Dato

. Saksnr.: U.oh.. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT :i Y Kvinnherad kommune 1 5 APR.2015. Saksnr.: U.oh.. 3ak5b1@1_m ;AKopl' Deres ref Vår ref Dato 14/4354-31.3.2015 REFUSJONSORDNINGEN

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud Arkivsaksnr.: 10/1311-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christian Hjulstad Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/1534 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 09.12.2015 Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR 2017-2019

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.10.2010 Tilleggssaksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 96/10 10/1511 BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Ordfører og rådmannssekretariatet,

Detaljer

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 STATSBUDSJETTET ÅR 2015

Detaljer

1/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN /16 UTVIDELSE EIENDOMSSKATT- VEDTEKTER - OPPNEVNING FAGKYNDIG NEMND OG KLAGEUTVALG...

1/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN /16 UTVIDELSE EIENDOMSSKATT- VEDTEKTER - OPPNEVNING FAGKYNDIG NEMND OG KLAGEUTVALG... KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.02.2016 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 06/08 Dato: 02.01.2008 Saksnr: 07/2429 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksframlegg Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksbehandler: Rannveig Mogren BOSETTING AV FLYKTNINGER Vedlegg: Brev fra statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Brev

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009 Overhalla kommune Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2009/7129-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Bosetting av flyktninger 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Turid

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 16.00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/237-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: Bosetning av 5 EM avventes til 2015 i påvente

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2016/842-1 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Utredning av Stjørdal kommunes muligheter

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

Ot.prp. nr. 46 ( )

Ot.prp. nr. 46 ( ) Ot.prp. nr. 46 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 5. mai 2000, godkjent i statsråd samme

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk Nina Gran, Fagleder, KS Viktige tilskuddsordninger Integreringstilskuddet - - tilskudd til norskopplæring, VO re Husbankens ordninger Tilskudd

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge 1 Navn på seminar / 25.11.2015 STORE ENDRINGER I ANKOMSTTALL OVER TID --- Prognoser Aldri vært på et høyere antall enslige mindreårige enn vi er på i dag. Forventer rundt

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Halwan Ibrahim Assisterende regiondirektør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet,

Detaljer

Flyktningarbeidet i Karlsøy

Flyktningarbeidet i Karlsøy Flyktningarbeidet i Karlsøy Ha på plass minimum en boligsosial plan skal kunne brukes i praktisk arbeid i kommunen og i forhold til Husbankens retningslinjer Ha på plass en plan for flyktningarbeidet skal

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune ikke skal inngå avtale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune vil bosette to familier

Detaljer

Enslige mindreårige 2009

Enslige mindreårige 2009 1 Enslige mindreårige 2009 Informasjonsmøte 14.09.09 Rådgiver Marit Lund Larsen, IMDi Øst 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca 210 ansatte Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand,

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 46/15 Formannskapet 16.06.2015 50/15 Kommunestyret 25.06.2015 Ark.: F30 Lnr.: 5889/15 Arkivsaksnr.: 13/499-19 Saksbehandler:

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Ellen Ølness Nadim Regiondirektør Bufetat, Region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene / 06.06.2016 Bufetat Fem regioner underlagt Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye barnevernstiltak for å bosette et bestemt antall enslige mindreårige

Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye barnevernstiltak for å bosette et bestemt antall enslige mindreårige Arkivsaksnr.: 14/237-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw FREMTIDIG BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Samling om asyl- og bosettingssituasjonen 16.12.2015 Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest 1 Navn på seminar / 21.12.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Bosetting av flyktninger ny anmodning fra IMDi

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Bosetting av flyktninger ny anmodning fra IMDi Selbu kommune Arkivkode: F70 Arkivsaksnr: 2013/552-130 Saksbehandler: Ingeborg Sandvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Bosetting av flyktninger 2016 - ny anmodning fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Marian Lyngsaunet BOSETTING AV ENSLIGE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/01594-002 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2004 Saksdokumenter: Brev fra UDI K-sak 82/02 Saksopplysninger: UDI anmoder i brev av 12. mai

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2014/403-1 Saksbehandler: Dortea Østbyhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Kommunestyret Bosetting av flyktninger Vedlegg:

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Bosettingsmøte Fylkesmann Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest

Barn som kommer alene til Norge. Bosettingsmøte Fylkesmann Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest Barn som kommer alene til Norge Bosettingsmøte Fylkesmann 22.1.2016 Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest 1 Navn på seminar / 23.01.2016 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG FLYKTNINGER

Detaljer

Godkjenning av møteprotokoll Samordning av dagtilbud _ status og innspill. Framtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet

Godkjenning av møteprotokoll Samordning av dagtilbud _ status og innspill. Framtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.05.2015 Tid:

Detaljer

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 1. Innledning

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter 1. Innledning 29.3.2016 Tilskudd iil vertskommuner for asylmottak Øomsorgssenter - UDIREGELVERK UDI rundskriv ~~ Snarvei til vedlegg Dokument-ID : RS 2011-025 Saksnummer : 15/08669-4 Sist endret : 23.02.2016 Dokumentdato

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Bosetting av flyktninger. Saksfremlegg. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret

OPPDAL KOMMUNE. Bosetting av flyktninger. Saksfremlegg. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Synnøve Sletvold Referanse SYSL/2015/1327-23/F30 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret Bosetting av flyktninger Vedlegg 1 Anmodning om bosetting

Detaljer

Bufetats rolle i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Bufetats rolle i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger Bufetats rolle i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger Bufetats rolle og ansvar Omsorgssentre Bosetting status og utfordringer Statsrefusjon Slide nr 1 IMDis seminar for kommuneansatte

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Tilskuddsordning for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger m.fl. for 2017

Tilskuddsordning for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger m.fl. for 2017 RUNDSKRIV FOR TILSKUDDSORDNING Rundskriv 02/2017 Tilskuddsordning for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger m.fl. for 2017 1. Innledning Rundskrivet er utarbeidet av IMDi og

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2016

Bosetting av flyktninger 2016 Arkivsaksnr.: 15/1446 Lnr.: 17761/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan Bosetting av flyktninger 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Pål Christian Bergstrøm Regiondirektør Bufetat, region nord Barne-, ungdoms- og familieetaten Store endringer

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Ellen Ølness Nadim Regiondirektør, Bufetat region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene, Bø 01.03.2016

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.12.2015 Referanse: 28281/2015 Arkiv: F31 Vår saksbehandler: Jon Arne Bye Bosetting av flyktninger 2016-2017 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk Nina Gran, Fagleder, KS Viktige tilskuddsordninger - e Integrerings- Tilskuddet 5år - tilskudd til norskopplæring, VO 3 år Tilskudd til funksjonshemmede

Detaljer

SAKSFREMLEGG EVALUERING AV ORDNINGEN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

SAKSFREMLEGG EVALUERING AV ORDNINGEN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Behandles i: Formannskapet Helse- og omsorgsutvalget Kommunestyret EVALUERING AV ORDNINGEN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1. Ksak 42/10 Særutskrift Anmodning om bosetting

Detaljer

Saknsnr Utvalg. LOPPA KOMMUNE Oppvekst- o g kulturavdelingen. Sammendrag. Vedtak i Levekåtrsutvalget - 10.11.2015. Liv Beate Karlsen.

Saknsnr Utvalg. LOPPA KOMMUNE Oppvekst- o g kulturavdelingen. Sammendrag. Vedtak i Levekåtrsutvalget - 10.11.2015. Liv Beate Karlsen. LOPPA KOMMUNE Oppvekst- o g kulturavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 31.08.2015 20151312-01 Liv Beate Karlsen liv.b.karsen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato 24115 Levekårsutvalget 10'11.2015

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: John Amundsen Arkiv: 15/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: John Amundsen Arkiv: 15/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: John Amundsen Arkiv: 15/2236-12 Dato: 24.11.2015 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 Vedlegg: Lillehammer kommune - justert anmodning om bosetting av flyktninger

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker

Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker IMDi Rundskriv:2/12 v/ Lisbeth Dalin og Kjersti Thorjussen IMDi Indre Øst regionseminar Strand hotell,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: F31 Dato: 23.02.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Kristin Skilleås Utredning asylmottak Rådmannen varslet en utredning av en eventuell etablering av et kommunalt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/572 Klassering: F30 Saksbehandler: Marian Lyngsaunet BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nam Lammy, Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/ ETABLERINGSTØTTE OG STIPEND FOR FLYKTNINGER BOSATT I KRAGERØ

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nam Lammy, Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/ ETABLERINGSTØTTE OG STIPEND FOR FLYKTNINGER BOSATT I KRAGERØ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nam Lammy, Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/1033-1 ETABLERINGSTØTTE OG STIPEND FOR FLYKTNINGER BOSATT I KRAGERØ Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 10/1183 I Arkiv sakid.: 09/2326 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Steinar Johansen I Dato: 03.03.2010

Detaljer

- sosialetat - økonomikontor/kommunekasserer

- sosialetat - økonomikontor/kommunekasserer Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 01/2015 Dato: 1.1.2015 Saksnr: 14-01860 Besøksadresse: Tollbugate

Detaljer

Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år

Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Gaute Ingeson Fossbakk Regional prosjektleder enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Bufetat region

Detaljer

FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS. - Kommunenes Utgifter - Dagens situasjon - bosetting - Statsbudsjettet 2017

FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS. - Kommunenes Utgifter - Dagens situasjon - bosetting - Statsbudsjettet 2017 FLYKTNINGER Nina Gran, Fagleder KS - Kommunenes Utgifter - Dagens situasjon - bosetting - Statsbudsjettet 2017 KOMMUNENES UTGIFTER I FLYKTNINGARBEIDET Beregningsutvalget. Skal sikre at tilskuddet dekker

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019 Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2016/1030-2 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet DIREKTORATETS ULIKE ROLLER Fagrollen Faglig rådgiver for departementet (premissleverandør) Kompetanseorgan

Detaljer

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Østfold, 07.02.2013 Randi Kleven Regiondirektør IMDi Øst 14. september 2012 1 Disposisjon Utfordringer Forventninger Muligheter 2 - Livet

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

Bosettingsprosessen. Kompetansesamling veiledning i mottak. Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst. 19. januar

Bosettingsprosessen. Kompetansesamling veiledning i mottak. Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst. 19. januar Bosettingsprosessen Kompetansesamling veiledning i mottak Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst 19. januar 2017 www.imdi.no Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Etablert 2006 Ca. 220 ansatte 6 regioner

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Barn som kommer alene til Norge Regional prosjektleder Gaute Ingeson Fossbakk Bufetat Region sør/ Regionkontoret 1 Bufetat Fem regioner underlagt

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

UTFORDRINGER - mottak og bosetting av flyktninger. Nina Gran, Fagleder KS

UTFORDRINGER - mottak og bosetting av flyktninger. Nina Gran, Fagleder KS UTFORDRINGER - mottak og bosetting av flyktninger Nina Gran, Fagleder KS Hvordan løser vi dette? 35000 Antall asylsøkere 30000 25000 20000 15000 10000 5000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 Antall bosatte

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen ANMODNING OM ØKT BOSETTING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen ANMODNING OM ØKT BOSETTING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: ANMODNING OM ØKT BOSETTING Planlagt behandling: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2011/75-4 Arkiv: F30 SAKSFRAMLEGG Dato: 31.05.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Bærum kommune Komm.nr.: 0219 Regnskapsenheten 1304 SANDVIKA Brevet bes distribuert til: Rådmann Ordfører DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 Anmodning

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst Barn som kommer alene til Norge Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst 1 Navn på seminar / 25.11.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

Detaljer

Statistikkrapportering 2017

Statistikkrapportering 2017 Statistikkrapportering 2017 Raskere bosetting av flyktninger Bosettingsstatistikk fordeles på følgende: 1. Personer i mottak som skal bosettes 2. Bosettingsklare som er tildelt kommune 3. Bosettingsklare

Detaljer

Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» 850 000 innvandrere i Norge fra 223 land 16% av befolkningen Innvandring - årsaker

Detaljer

Saksframlegg. Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014-2016

Saksframlegg. Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014-2016 Søgne kommune Arkiv: F30 Saksmappe: 2013/1534-10430/2014 Saksbehandler: Marianne Kleiven og Gustav Skretting Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden

Detaljer

Bufetats rolle i arbeidet med enslige mindreårige asylsøker/flyktninger under 15 år

Bufetats rolle i arbeidet med enslige mindreårige asylsøker/flyktninger under 15 år Bufetats rolle i arbeidet med enslige mindreårige asylsøker/flyktninger under 15 år Side 1 Bosettingsenheten region Midt-Norge / 19.02.2016 Agenda Bufetats oppdrag Bosetting av EM flyktninger under 15

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.05.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Anmodning om bosetting av flyktninger i

Anmodning om bosetting av flyktninger i Arkivsaksnr.: 14/1212-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Alisøy-Gjerløw Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014-2017 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret opprettholder vedtaket

Detaljer