Prop. 1 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET Utgiftskapitler: og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 700 738 og 2711 2790 2530"

Transkript

1 Prop. 1 S ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: og Inntektskapitler: , 5572 og 5631

2 2 Prop. 1 S

3 Innhold Del I Innledende del Helse- og omsorgspolitikken Profilen i budsjettforslaget Budsjett- og strukturtiltak Oversiktstabeller Del II Budsjettforslaget Nærmere omtale av bevilgningsforslagene mv Programområde 10 Helse og omsorg Programkategori mv Kap Kap Kap. 702 Beredskap Kap. 703 Internasjonalt samarbeid Kap Internasjonalt samarbeid Kap Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet Programkategori Folkehelse Kap. 710 Nasjonalt folkehelseinstitutt Kap Nasjonalt folkehelseinstitutt Kap. 711 Ernæring og mattrygghet Kap. 712 Bioteknologinemnda Kap Bioteknologinemnda Kap. 715 Statens strålevern Kap Statens strålevern Kap. 716 Statens institutt for rusmiddelforskning Kap Statens institutt for rusmiddelforskning Kap Aksjer i AS Vinmonopolet Kap. 718 Rusmiddelforebygging Kap Rusmiddelforebygging Kap. 719 Annet folkehelsearbeid Programkategori Helseforvaltning Kap. 720 Helsedirektoratet Kap Helsedirektoratet Kap. 721 Statens helsetilsyn Kap Statens helsetilsyn Kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning Kap Norsk pasientskadeerstatning Kap. 723 Pasientskadenemnda Kap. 724 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Kap Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Kap. 725 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Kap Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Kap. 726 Statens helsepersonellnemnd Kap. 728 Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda Kap. 729 Pasient- og brukerombud Programkategori Spesialisthelsetjenester Kap. 732 Regionale helseforetak Kap Regionale helseforetak Kap. 733 Habilitering og rehabilitering Kap. 734 Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak Programkategori Legemidler Kap. 750 Statens legemiddelverk Kap Statens legemiddelverk Kap. 751 Legemiddeltiltak Kap Legemiddeltiltak Programkategori Helse- og omsorgstjenester i kommunene Kap. 761 Omsorgstjeneste Kap. 762 Primærhelsetjeneste Kap. 763 Rustiltak Kap. 764 Psykisk helse Kap. 769 Utredningsvirksomhet mv Programkategori Tannhelsetjeneste Kap. 770 Tannhelsetjenester Programkategori Kunnskap og kompetanse Kap. 780 Forskning Kap. 781 Forsøk og utvikling mv Kap. 782 Helseregistre Kap. 783 Personell

4 Programområde 30 Stønad ved helsetjenester Programkategori Spesialisthelsetjenester mv Kap Spesialisthelsetjeneste mv Programkategori Legehjelp, legemidler mv Kap Legemidler mv Kap Refusjon av egenbetaling Kap Helsetjenester i kommunene mv. 262 Kap Helsehjelp i utlandet Del III Omtale av særlege tema Sosiale helseskilnader Andre særlege tema Forslag til vedtak om bevilgning for budsjettåret 2011, kapitlene , , , 5572 og Programkategori Andre helsetiltak Kap Andre helsetiltak

5 Prop. 1 S ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: og Inntektskapitler: , 5572 og 5631 Tilråding fra av 17. september 2010, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

6 6 Prop. 1 S

7 Del I Innledende del

8

9 Prop. 1 S 9 1 Helse- og omsorgspolitikken 1.1 Regjeringens mål Helse- og omsorgstilbudet betyr mye for den enkeltes levekår og livsutfoldelse, og er en viktig forutsetning for et godt samfunn. Regjeringen har som mål å redusere sosiale helseforskjeller. Alle skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Når sykdom rammer, skal folk oppleve at de får tilbud om behandling og pleie med kort ventetid og med størst mulig nærhet til brukeren. Regjeringen vil ha en helsetjeneste som ligger i front både medisinsk og teknologisk. Målet er et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, med høy pasientsikkerhet og som er tilpasset den enkelte bruker. Brukere og pårørende skal møtes med respekt og omsorg og ha innflytelse over utformingen av tjenestetilbudet. Det er et offentlig ansvar å sikre nødvendige helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen. Helse- og omsorgstjenester skal primært tilbys i nærmiljøet. Tjenestene skal gi brukerne mulighet for et verdig og selvstendig liv, der hver enkelt kan delta i samfunnet ut fra sine egne forutsetninger. Gjennom samhandlingsreformen vil regjeringen søke å sikre en framtidig helse- og omsorgstjeneste som svarer på pasientenes behov for sammenhengende tjenester og som møter utfordringene knyttet til demografiske og epidemiologiske endringer. Den kommunale omsorgstjenesten skal utvikles videre slik at den gir brukerne gode muligheter for livskvalitet og mestring, og slik at den i større grad kan oppfylle ambisjonene om forebygging og innsats så tidlig som mulig. Tjenestetilbudet til mennesker med demenslidelser og deres pårørende skal bygges ut. Det skal legges spesiell vekt på dagtilbud, avlastning, kompetanse og tilpassing av bo- og institusjonstilbud. Regjeringen vil styrke kommunehelsetjenesten gjennom økte ressurser og økt kompetanse. Regjeringen vil legge til rette for at en større andel av forventet vekst i helse- og omsorgssektorens samlede budsjetter i årene framover kommer i kommunene. Regjeringen vil forsterke innsatsen for folkehelsen gjennom arbeid mot tobakk og alkohol og arbeid for økt fysisk aktivitet og bedre kosthold. Målet med den forebyggende innsatsen er å hindre at sykdom oppstår og utvikler seg, og at de som er kronisk syke kan leve best mulig med sin sykdom. Målet med folkehelsearbeidet er flere leveår med god helse for den enkelte og reduserte sosiale helseforskjeller i befolkningen. De systematiske forskjellene i helse skyldes ulikheter i fordeling av ressurser i samfunnet. Derfor er det fellesskapets ansvar å påvirke denne fordelingen i en mer rettferdig retning. Psykisk helse skal fortsatt prioriteres. Det skal særlig legges vekt på psykisk helse for barn og unge og på tiltak for å redusere ventetider til behandling. Forebygging og tidlig innsats skal hindre at rusmiddelproblemer oppstår. Oppfølging av rusmiddelavhengige i kommunene, i tannhelsetjenesten, i fengslene og i spesialisthelsetjenesten skal samordnes. Regjeringen vil satse videre på forskning og innovasjon for en bedre helse og for bedre helseog omsorgstjenester. Det er en prioritert oppgave å ha god helseberedskap mot epidemier og andre hendelser. Rehabiliterings- eller habiliteringstiltak er sentralt i et pasientforløp. Regjeringen vil fortsatt legge vekt på at det settes inn tilstrekkelig ressurser på området, at brukermedvirkningen styrkes og at faglig kvalitet og status knyttet til habiliteringsog rehabiliteringstjenestene ivaretas. Norge deltar aktivt i internasjonalt helsesamarbeid på tvers av landegrensene. Hovedmålet er å medvirke til å utvikle sentrale helsepolitiske mål gjennom multilaterale og bilaterale kanaler i EU, Verdens helseorganisasjon (WHO), Norden og nærområdene. Norge er medlem av WHOs globale styre i perioden mai 2010 til mai Norge er en pådriver i helsesamarbeidet i nordområdene gjennom helsesamarbeidet i Barentsregionen og Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet.

10 10 Prop. 1 S Status for omsorg og helse De siste 20 årene har alle grupper i Norge uavhengig av utdanning og inntekt fått bedre helse, og levealderen har økt. Bedringen har imidlertid vært større for grupper med lang utdanning og høy inntekt enn for grupper med kort utdanning og lav inntekt. Helse er ulikt fordelt mellom sosioøkonomiske grupper i befolkningen, og disse helseforskjellene er økende. Stadig flere oppnår høy levealder, og det er foreløpig ikke tegn til at økningen i levealder skal stoppe opp. Spedbarnsdødeligheten er svært lav, omkring tre per 1000 levendefødte. Det er flere utfordringer til tross for den positive utviklingen. Tidligere var infeksjonssykdommene det store folkehelseproblemet. I dag har kroniske ikke-smittsomme sykdommer (hjerteog karsykdommer, kreft, psykiske lidelser, diabetes, kols og muskel- og skjelettsykdommer) overtatt denne rollen. Disse sykdommene er årsak til 86 pst. av alle dødsfall i Europa. Tobakk, alkohol, fysisk inaktivitet, usunt kosthold, overvekt og fedme er viktige risikofaktorer. Om lag 21 pst. av befolkningen er dagligrøykere. Røyking blant ungdom går ned, men det er stadig flere unge som bruker snus. Hvert år dør om lag 6700 personer av røyking. I gjennomsnitt har hver av dem tapt 11 leveår. Forekomsten av overvekt, fedme og type 2-diabetes øker. Rundt 10 pst. av den voksne befolkningen har diabetes eller nedsatt evne til å omsette glukose i kroppen. Dermed har de økt risiko for å utvikle type 2-diabetes. Over halvparten av alle 40- åringer er overvektige og nærmere 20 pst. lider av fedme. Mellom 10 og 20 pst. av alle barn og unge er overvektige. Det er skjedd en positiv utvikling i kostholdet over lang tid. Likevel spiser folk for mye sukker, salt og mettet fett og for lite frukt og grønnsaker, grove kornprodukter og fisk. Sukkerforbruket er særlig høyt blant barn og unge. Forekomsten av mat- og vannbårne sykdommer er lav, men det er fortsatt utfordringer, særlig i forbindelse med drikkevann. Fysisk aktivitetsnivå er gått ned, og utviklingen går i negativ retning. I den voksne befolkningen er det bare én av fem som følger anbefalingen om minst 30 minutter daglig aktivitet. Ifølge OECD er Norge blant den tredelen av land som har lavest fysisk aktivitetsnivå blant åringer. Alkoholkonsumet har økt betydelig de siste 20 årene. Alkohol er knyttet til en rekke somatiske sykdommer og øker risikoen for akutte skader, ulykker og psykiske lidelser. Om lag 1800 dødsfall hvert år skyldes ulykker. Personer med skader og ulykker står for rundt 10 pst. av alle døgnopphold i sykehus. Om lag 8 pst. av de voksne og 20 pst. av barn og unge i Norge har astma. Forekomsten har økt jevnt de siste 40 årene. Akutt astma er den vanligste årsaken til at barn må på sykehus. Siden 1950-tallet har antall krefttilfeller økt med 80 pst. Samtidig har overlevelsen økt jevnt. I dag er mer enn 50 pst. av alle kreftpasienter i live fem år etter at de har fått diagnosen. Tidlig diagnose og bedre behandlingsmetoder har bidratt til økt overlevelse og bedre livskvalitet for kreftpasienter. Om lag nordmenn har kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Mer enn halvparten av dem har sykdommen uten å vite om det. Forekomsten har økt med 35 pst. de siste 15 årene. Hovedårsaken er røyking, men arbeidsmiljø og arv spiller også inn. Hjerte- og karsykdommer utgjør 35 pst. av alle dødsfall og er fortsatt den hyppigste dødsårsaken blant personer over 65 år. Mellom 10 og 60 pst. av pasientene i sykehus og beboere i sykehjem er underernært. Det er behov for tiltak og rutiner for å kartlegge og følge opp ernæringsstatus. Blant hjemmeboende eldre over 75 år er det anslått at 10 pst. lider av feil- eller underernæring eller står i fare for å utvikle dette. I dag er nesten mennesker rammet av en demenslidelse. Det anslås at tallet vil dobles i løpet av 35 år. Mer enn tre firedeler av alle som bor i sykehjem har demens som del av et sammensatt sykdomsbilde. Svært mange med demens bor i eget hjem. De får ofte omfattende omsorg av sine nærmeste og bistand fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Tannhelsen i befolkningen er jevnt over god og er blitt betydelig bedre de siste årene. Barn og unge har bedre tannhelse nå enn for en generasjon siden, men en del av dem har fortsatt tannhelseproblemer. Bedringen i tannhelse ser ut til å gå raskest i den delen av befolkningen som har høyest utdanning. Ifølge Levekårsundersøkelsen fra 2008 rapporterer 8 pst. av befolkningen over 21 år at de har dårlig eller svært dårlig tannhelse. Ifølge Statistisk sentralbyrå brukte Norge i 2008 i overkant av 217 mrd. kroner på helseformål, eller om lag kroner per innbygger. Beløpet omfatter alle private og offentlige utgifter som går til forbruk eller investeringer i helsetjenester mv. Sammenliknet med andre OECD-land er det bare USA som bruker mer penger per innbygger. Det offentlige dekket om lag 84 pst. av de samlede helseutgiftene. Andelen har vært stabil de siste årene.

11 Prop. 1 S 11 I 2009 var de totale driftskostnadene i spesialisthelsetjenesten i underkant av 98 mrd. kroner inkludert avskrivninger. Det var en økning på 1,4 pst. fra 2008 korrigert for prisstigning, jf. årsrapport fra Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten. Tall fra beregningsutvalget viser at antall årsverk i spesialisthelsetjenesten var om lag i Antall årsverk var tilnærmet uendret fra 2008 til Det er stilt krav til regionale helseforetak om at den prosentvise veksten innen psykisk helsevern og rusbehandling i 2009 skulle være sterkere enn for somatisk virksomhet. Beregningsutvalget har evaluert kravet i årsrapport for Utvalget konkluderer med at kravet er oppfylt for landet som helhet når de vurderer aktivitets-, årsverks- og kostnadstall, men at det er regionale forskjeller i om kravet er oppfylt. Mer dagbehandling og poliklinisk behandling og redusert bruk av senger er en gjennomgående tendens i spesialisthelsetjenesten. Tall fra Samdata viser at det innen psykisk helsevern for voksne ble gjennomført om lag 1,1 mill. polikliniske konsultasjoner i Dette er en økning på vel 3,7 pst. fra året før. Det var om lag døgnopphold en økning på 2,1 pst. sammenliknet med Den sterke veksten i ressursinnsatsen innen psykisk helsevern for barn og unge har bidratt til at stadig flere får behandling. Tall fra Norsk pasientregister viser at om lag pasienter ble behandlet i psykisk helsevern for barn og unge i Det er en økning på 4,2 pst. fra Poliklinisk omsorg er det dominerende behandlingstilbudet. Tall fra Norsk pasientregister viser at det i 2009 var i overkant av 1,4 mill. sykehusopphold innen somatikk (døgnopphold og dagbehandlinger). Antall døgnopphold ble redusert med 1,2 pst. mens antall dagbehandlinger økte med 4,6 pst. I tillegg var det nærmere 4,3 mill. polikliniske konsultasjoner i Økningen fra 3,9 mill. konsultasjoner i 2008 skyldes i stor grad tekniske endringer. For 2009 er det i ordningen Raskere tilbake registrert om lag polikliniske konsultasjoner, mens det for 2008 er om lag konsultasjoner. Noe av denne veksten kan forklares med tekniske endringer. For 2009 er det registrert om lag dagbehandlinger i Raskere tilbake. Det er en nedgang på 4,7 pst. fra Gjennomsnittlig ventetid til behandling i spesialisthelsetjenesten økte fra 73 dager i 2008 til 77 dager i Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp har kortere ventetid enn pasienter som ikke har rett til nødvendig helsehjelp. Helsedirektoratet og regionale helseforetak har utviklet prioriteringsveiledere for 32 fagområder. Veilederne har anbefalinger om rettighetsstatus og frister til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Det gjøres mye godt og systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid i spesialisthelsetjenesten. Samtidig har Helsetilsynet påvist tegn til svikt og uakseptabelt høy risiko på en del områder. Internasjonale undersøkelser anslår at om lag 10 pst. av alle som blir innlagt i sykehus, blir skadet. En gjennomgang av journaler ved Akershus universitetssykehus avdekket at 19 pst. av pasientene ble påført skade under sykehusopphold i Brutto driftsutgifter til helsetjenester, sosialtjenester og omsorgstjenester i kommunene var om lag 91 mrd. kroner i Tjenestene utgjorde om lag 35 pst. av kommunenes driftsutgifter i Det er omsorgstjenesten som veier tyngst. Kommunene har ansvaret for tjenestetilbudet til alle som har behov for omsorgstjenester, uten hensyn til alder eller diagnose. Mer enn personer mottar kommunale omsorgstjenester. Om lag av disse mottar tjenester i institusjon, vel personer andre tjenester (avlastning, omsorgslønn, støttekontakt mv.) og om lag mottar tilbud i eget hjem eller i kommunale boliger. Det betyr at rundt tre av fem brukere mottar omsorgstjenester i eget hjem eller i kommunal bolig. De fleste er over 80 år, men de siste årene har gruppen under 67 år vokst. Dette stiller nye krav til omsorgssektoren og nye krav til kompetanse og personell. Nå er nesten en tredel av alle hjemmetjenestemottakere under 67 år. To tredeler av ressursene i hjemmetjenesten brukes på denne gruppen. De fleste av disse er mennesker med langvarige lidelser som multippel sklerose, Parkinsons sykdom, hjerneslag og skader. Omsorgstjenesten i kommunene utførte mer enn årsverk i Ifølge Statistisk sentralbyrå var det en betydelig årsverksvekst i 2006, 2007, 2008 og 2009, til sammen om lag årsverk. Om lag 5000 av disse årsverkene var knyttet til økte stillingsbrøker. Fra 2004 til 2009 økte innsatsen med om lag årsverk, hovedsakelig personell med helse- og sosialutdanning. Psykisk helsearbeid i kommunene omfatter tiltak og tjenester til mennesker med psykiske vansker og lidelser, og deres familier og nettverk. Barn og unge er en viktig målgruppe. Opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i Måltallene om 4770 nye årsverk i kommunene knyttet til psykisk helsearbeid og målet om 3400 nye boliger, ble i hovedsak nådd ved utgangen av Fra 2002 til 2009 økte antall årsverk i allmennlegetjenesten fra 4151 til Det meste av veksten er ifølge Statistisk sentralbyrå knyttet til ordi-

12 12 Prop. 1 S nær fastlegevirksomhet. Antall årsverk er økt med 104 fra 2008 til Av disse gikk 68 årsverk til fastlegevirksomhet og 40 til institusjoner for eldre og funksjonshemmede (sykehjem). Ved utgangen av 2009 var det 4049 fastleger (Helfo). Fra fastlegeordningen ble innført i 2001 til desember 2009 er det blitt 208 færre ubesatte fastlegehjemler, antallet er 69 per desember Vel innbyggere er knyttet til disse listene, som i hovedsak er betjent av vikarer (ofte korttidsvikarer). Andelen av listene som manglet fast lege var størst i Nordland og Troms. Legedekningen i Sogn og Fjordane er betydelig bedret de senere år. Gjennomsnittlig ventetid på ordinær time gikk ned fra 2001 til 2008 (stabil ventetid fra 2005). Fastlegeordningen har høy legitimitet i befolkningen. Regjeringens innbyggerundersøkelse fra 2009 viser at 74 pst. av innbyggerne er fornøyd med ordningen. Antall fysioterapiårsverk økte fra 4009 i 2002 til 4220 i Den største veksten har vært knyttet til kurativ virksomhet i privat avtalepraksis. Det er om lag 1100 flere avtalte årsverk for privatpraktiserende avtalefysioteraeuter enn for fysioterapeuter på fast lønn. Det faktisk utførte volumet er betydelig større, fordi mange avtalefysioterapeuter fortsatt har deltidshjemler, men arbeider utover sin avtale med kommunen. I perioden ble helsestasjons- og skolehelsetjenesten styrket med 775 årsverk. I 2009 var det i alt 3510 årsverk i tjenesten. Tre av fire kommuner tilbyr helsestasjon for ungdom. Fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til tannhelsetjenester utgjorde om lag 2,6 mrd. kroner i I 2009 ble personer undersøkt og behandlet i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. I tillegg ble det gitt 1,3 mrd. kroner i statlig stønad over folketrygden til å dekke utgifter til tannbehandling. Ifølge Folkehelseinstituttet ble det solgt legemidler for 18,5 mrd. kroner i Dette er en nominell økning på 5,1 pst. fra året før. Om lag to tredeler av legemiddelutgiftene betales av helseforetakene og av folketrygden gjennom blåreseptordningen. Helsemyndighetene har håndtert utbruddet med ny influensa A (H1N1) i dialog med Verdens helseorganisasjon og EU i tråd med nasjonale beredskapsplaner. Erfaringene med pandemihåndteringen gjennomgås nå. I forbindelse med vulkanutbruddet på Island har helsemyndighetene og helsetjenesten gjennomført tiltak for å kompensere for mangel på luftambulanser og helikoptre. Sykehus og kommunehelsetjenesten over hele landet har styrket den akuttmedisinske beredskapen både på land og til vanns. 1.3 Sentrale utfordringer Folkehelsen i Norge er god, men helsetilstanden varierer systematisk med variabler som inntekt, utdanning og arbeid. Derfor er det ikke nok å sørge for bedre helse for enkeltpersoner og enkeltgrupper. Folkehelsearbeid innebærer også å arbeide for en jevnere sosial fordeling av forhold som påvirker helsen. Livsstilssykdommer er også sosialt skjevfordelt. Viktige påvirkningsfaktorer er livsstil og helseatferd knyttet til kosthold, fysisk aktivitet, rusmidler og tobakk. Forebyggende og helsefremmende arbeid i og utenfor helsetjenesten må i stor grad rettes mot disse. Samtidig handler folkehelsearbeid om å påvirke strukturer og miljøfaktorer som ligger bakenfor livsstilsfaktorene. Det er vist at mengden sosiale problemer i et land varierer med graden av økonomisk og sosial ulikhet. Det å være ekskludert fra det sosiale liv og bli behandlet som mindre verdt, fører til dårligere helse og større risiko for tidlig død. Det ser ut til å være en sammenheng mellom mulighet for kontroll over eget liv og den fysiske helsetilstanden. Dette underbygger viktigheten av sosial inkludering. Utfordringen er å bidra til et sosialt inkluderende fellesskap til beste for folkehelsen. Regjeringen har høye ambisjoner for helse- og omsorgstjenesten. Tjenestene skal ha høy kvalitet og være sikre og trygge. De skal være tilgjengelige innen akseptable ventetider og tilbudene skal nå ut til alle uavhengig av egen økonomi, sosial status, alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn. Langt på vei er ambisjonene innfridd, og vår helse- og omsorgstjeneste er blant de beste i verden. Samtidig er det fortsatt mangler og utfordringer. Det er for lange ventetider innen noen fagområder, det er ulik prioriteringspraksis, og samhandlingen mellom tjenestene er for dårlig. De fleste er fornøyd med behandlingen og får den hjelpen de trenger, men det er også kjent at pasienter blir unødig skadet som følge av ytelser i helsetjenesten. Den demografiske og epidemiologiske utviklingen i Norge er i endring, i likhet med andre land i Vest-Europa. Fram til 2050 vil det bli mer enn dobbelt så mange personer over 67 år som det er i dag. Utfordringene i omsorgssektoren er knyttet til nye brukergrupper og en aldrende befolkning, samtidig som det er knapphet på fagpersonell og frivillige omsorgsytere. Behovet for me-

13 Prop. 1 S 13 disinsk og tverrfaglig oppfølging og mangel på sosial kontakt og aktivitet i dagliglivet er andre viktige utfordringer. Sykdomsbildet endrer seg. Det blir flere med kroniske og sammensatte sykdomstilstander. Sykdommer som kols, type 2-diabetes, demens, fedme, kreft og enkelte psykiske lidelser er i sterk vekst og bidrar til økt behov for tverrfaglige tjenester. Samtidig er det nødvendig med forebyggende innsats i andre sektorer. Innsatsen må rettes mot faktorer i miljø og samfunn som påvirker folks helse og valg av helseatferd. For å motvirke sosiale forskjeller i helse og helseatferd, må den forebyggende innsatsen rettes mot hele befolkningen og mot grupper som har høy risiko for å utvikle sykdom knyttet til levevaner. Psykiske lidelser er en viktig årsak til nedsatt livskvalitet, sykefravær, uførhet og for tidlig død. En økende andel av legenes sykmeldinger skyldes psykiske lidelser. Psykiske lidelser er hovedårsak til nærmere en tredel av alle uførepensjoner i Norge og i OECD-området for øvrig. Angst, depresjon og rusrelaterte lidelser er de vanligste tilstandene som skaper mest lidelse. Verdens helseorganisasjon anslår at den samlede belastningen med uførhet og for tidlig død på grunn av depresjon øker. I 2020 vil sannsynligvis psykiske lidelser være den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land. Spesialhelsetjenesten har rettet stor oppmerksomhet mot å behandle sykdom og senkomplikasjoner og for liten oppmerksomhet mot å forebygge helseproblemer. Tjenesten er ikke tilpasset veksten i kroniske sykdommer. Behandlingen i spesialisthelsetjenesten skjer sent i pasientforløpet, og bidrar i for liten grad til å hindre og begrense utvikling og følger av kroniske sykdommer. Helsetilsynet har også avdekket at kommunene prioriterer ressurser til kurative tjenester, mens de forebyggende tjenestene nedprioriteres. Brukerne er avhengige av at den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten fungerer som en sammenhengende behandlingskjede. Mange pasienter opplever brudd og svikt i overgangen mellom sykehus og kommunen. Helsetilsynet har avdekket svikt i kommunikasjonen mellom sykehus og sykehjem når pleietrengende skal overføres til sykehjem. Sykehuset har ikke myndighet til å bestemme behandlingen i sykehjem. Mange brukere opplever at de selv må styre samhandlingen mellom aktørene. Dette rammer særlig syke eldre, kronisk syke, barn og unge, psykisk syke, rusmiddelavhengige og mennesker som trenger rehabilitering. Mangel på helhet og samordning er en av de største utfordringene i helse- og omsorgstjenesten. Derfor har regjeringen lansert samhandlingsreformen som skal bidra til å gi pasientene et bedre og mer helhetlig helsetilbud. Gjennom reformen legges det til rette for at flere sykdommer skal forebygges og behandles i kommunehelsetjenesten eller i samarbeid med spesialisthelsetjesten. Spesialisthelsetjenestens rolle skal utvikles for å tilrettelegge for tydeligere prioriteringer og bruk av kompetansen i spesialisthelsetjenesten. Regjeringens hovedgrep er å utvikle en sterkere helse- og omsorgstjeneste i kommunene, som i større grad kan oppfylle ambisjonene om forebygging og tidlig innsats. Regjeringen vil etablere økonomiske insentiver som legger til rette for at kommunene kan ta en større del av oppgavene. Tilbudet i spesialisthelsetjenesten må tilpasses lokale utfordringer. Ingen lokalsykehus skal legges ned. I noen tilfeller vil det bli bygd nye sykehus som erstatter flere gamle som ligger i nærheten. Arbeidet for bedre funksjonsdeling mellom sykehusene skal fortsette. Det betyr at enkelte sykehus i framtiden skal gjøre andre oppgaver enn i dag. Akuttfunksjoner og fødetilbud skal være nær der folk bor, selv om slike tilbud ikke gis ved alle sykehus. De regionale helseforetakene har et helhetlig ansvar for å tilrettelegge sykehustilbudet for framtidens utfordringer i tråd med nasjonale føringer. På sikt er det betydelige utfordringer med hensyn til personellbehov i helse- og omsorgstjenesten. Gjennomføring av samhandlingsreformen skal bidra til å sikre en bærekraftig utvikling på personellområdet. Det tas sikte på at samhandlingsreformen skal settes i verk 1. januar Regjeringen vil ta sikte på å legge fram Nasjonal helse- og omsorgsplan , i form av en stortingsmelding våren Planen skal være et operativt verktøy for prioriteringer innenfor de samlede helse- og omsorgstjenester. Den skal sikre god politisk styring gjennom å være et strategisk styringsdokument for helsetjenesten. Det gjennomføres høring på utkast til ny lov om kommunal helse- og omsorgstjeneste høsten Forslaget følger opp det juridiske grunnlaget for samhandlingsreformen. I tillegg ivaretar lovforslaget harmonisering av tjenester som i dag er regulert i to lover sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven. Det legges vekt på samarbeid og samhandling mellom deltjenester på samme forvaltningsnivå og mellom forvaltningsnivåene, slik at pasienter og brukere i større grad vil få gjennomgående og helhetlige pasientforløp og

14 14 Prop. 1 S tjenester. Det tas sikte på at lovforslag kan fremmes for Stortinget våren Det gjennomføres høring på utkast til ny folkehelselov høsten Loven synliggjør ansvar, myndighet, oppgaver og virkemidler på folkehelseområdet for alle nivåer og sektorer. Målet med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, som bidrar til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse og som bidrar til jevnere sosial fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Det tas sikte på å legge fram forslag til ny lov om folkehelsearbeid for Stortinget våren 2011.

15 Prop. 1 S 15 2 Profilen i budsjettforslaget s samlede budsjettforslag er om lag 133,6 mrd. kroner. Dette er fordelt med 110,6 mrd. kroner under programområde 10, Helse og omsorg, og 23,0 mrd. kroner under programområde 30, Stønad ved helsetjenester, jf. tabell side 16. Samlet foreslås det å bevilge 3,8 pst., eller om lag 4,9 mrd. kroner, mer i 2011 enn i saldert budsjett for 2010, målt i løpende priser. Korrigert for forventet pris- og kostnadsvekst, herunder virkning av takstoppgjøret for leger, psykologer og fysioterapeuter og flytting av oppgaver til andre departement, innebærer budsjettforslaget en reell økning på om lag 1 mrd. kroner, eller om lag 0,8 pst. sammenliknet med saldert budsjett for I tillegg foreslås 37 mill. kroner over budsjettet til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet til forprosjektering av nytt bygg til Folkehelseinstituttet og 222 mill. kroner over budsjettet til Kommunal- og regionaldepartementet til tilsagn om tilskudd til bygging av 2000 heldøgns omsorgsplasser i De viktigste bevilgningsøkningene går fram av boks 2.1. Forslaget er videre bl.a. påvirket av nedgang i tilskudd og investeringslån til store sykehusbygg på til sammen knapt 800 mill. kroner som følge av prosjektframdrift og ferdigstilling. Nedgangen under programkategori 10.10, Folkehelse, skyldes at det i saldert budsjett for 2010 ble bevilget vel 200 mill. kroner til pandemivaksine som en engangsbevilgning, og som derfor ikke er videreført i budsjettforslaget for Boks 2.1 Regjeringens viktigste satsinger på s område sammenliknet med saldert budsjett i 2010 Styrket sykehusøkonomi mill. kroner Investeringslån til regionale helseforetak mill. kroner Samhandlingsreformen mill. kroner Styrket innsats for omsorg mill. kroner Opptrappingsplan for rusfeltet mill. kroner Nybygg, Folkehelseinstituttet mill. kroner Tannhelse mill. kroner Særreaksjon, utilregnelige lovbrytere mill. kroner Spesialistgodkjenning mill. kroner Helsetilsyn, utrykningsenheter... 6 mill. kroner Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda... 6 mill. kroner Skolehelsetjenesten... 2,5 mill. kroner Pasientssikkerhetskampanje... 2,5 mill. kroner Stiftelsen Organdonasjon... 1 mill. kroner Merknad: Tilskuddet til investeringer i omsorgsboliger og sykehjemsplasser bevilges over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett.

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2010 Utgiftskapitler: 700 783 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 2 Prop. 1 S 2009 2010

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 2 St.prp. nr. 1 2008 2009 Innhold Del I Innledende del... 1 Helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 700 783 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3703 3751, 5572 og 5631 Prop. 1 S (2012 2013)

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 700 783 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3710 3750, 5572 og 5631 Innhold Del I Innledende

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 2 St.prp. nr. 1 2006 2007 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015. Utgiftskapitler: 700 783 og 2711 2790

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015. Utgiftskapitler: 700 783 og 2711 2790 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 700 783 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3710 3750, 5572 og 5631 Innhold Del I Innledende

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 2 St.prp. nr. 1 2005 2006 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 Innhold Del I Innledende del... 1 Regjeringens mål for helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 11

Budsjett-innst. S. nr. 11 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2008 2009) Budsjettinnstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp nr. 1 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune Strategi og tiltak for perioden 2012 2025 Helse- og omsorgsplan Harstad kommune 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 6 2.0 Sammendrag... 8 3.0 Styringssignaler og utvikling... 10 4.0 Utviklingstrekk

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren rapport 2007 IS-1443 Rapportens tittel: Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren 2007 Utgitt: Mai 2007 Ansvarlig utgiver: Sosial- og helsedirektoratet Redaktør:

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 11

Budsjett-innst. S. nr. 11 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2006-2007) Budsjettinnstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp. nr. 1 (2006-2007) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2006-2007) pkt. 3.3 Innstilling fra helse-

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF Foretaksmøte X. februar 2010 Dette er første versjon av dokumentet. Versjonen sendes helseforetak/sykehus til orientering i uke 47-2010. Utkast til oppdragsdokument

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Høringsinstansene. Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov

Høringsinstansene. Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Statsriden i Høringsinstansene P.r'.cnr. ;: ;;as, s ot. tl C3razi: Deres ref Vår ref Dato 201003835-/RAGS 18.10.2010 Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690 Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 Tilråding fra av 19. september 2003, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 St.meld. nr. 16 (20022003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Den store helsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre 5 1.2 Mål og hensikt: et sunnere

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Prioriteringer i helsesektoren Verdigrunnlag, status og utfordringer

Prioriteringer i helsesektoren Verdigrunnlag, status og utfordringer Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf 810 20 050 Faks 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no Prioriteringer i helsesektoren Rapport 2012 Prioriteringer i helsesektoren Verdigrunnlag, status og utfordringer

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 11

Budsjett-innst. S. nr. 11 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 6 (2003-2004) Innstilling fra sosialkomiteen om bevilgninger

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Meld. St. 19 (2014 2015)

Meld. St. 19 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer