2. Et arbeidsliv der alle får bidra og der de som faller utenfor får en ny sjanse.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Et arbeidsliv der alle får bidra og der de som faller utenfor får en ny sjanse."

Transkript

1 Karlsøy Høyres program for For å skape et samfunn med muligheter for alle har Høyre fem mål: 1. En kunnskapsskole med høye ambisjoner for alle elever 2. Et arbeidsliv der alle får bidra og der de som faller utenfor får en ny sjanse. 3. Et nyskapende næringsliv som utløser muligheter i hele landet og ikke minst i Karlsøy kommune. 4. Et offentlig velferdstilbud som sikrer hjelp når vi trenger det. 5. Et mangfoldig samfunn der mennesker møtes med respekt, åpenhet og toleranse. Kommunal service For å yte den servicen som kreves av kommunen så må det skapes verdier - ikke bare bruke dem. Tæring etter næring er et viktig prinsipp og derfor ernæringsutvikling og verdiskaping viktig for Høyre. Hva kan vi gjøre lokalt for å legge til rette? Hvordan blir vi en mer næringsvennlig kommune? Hvordan kan vi utnytte lokale fortrinn og lokale muligheter til å skape nye arbeidsplasser? Kort og godt handler dette om å gi kommunen et bedre og varig livsgrunnlag og håp for fremtiden. Høyres visjon Visjonen for Karlsøy kommune er at det skal bli en kommune som yter den service til innbyggerne som de har krav på. Det gjelder både helse, omsorg og skole, og vi skal ha bedre kommunikasjoner med veger tunneler og ferger med standard som er tidsmessig. Dette skal vi ha uten en urettferdig eiendomsskatt. Vår filosofi er at innbyggerne skal betale avgifter og gebyrer som samsvarer med den tjenesten de får. Og vi skal ha ansatte som er motivert og med en stab som er tilpasset de oppgaver som kommunen naturlig skal ta seg av. Dette oppnås med en næringspolitikk og service som fremmer etablering og får folk til å investere i kommunen. Utvikling Utvikling av kommunen i en næringsmessig sammenheng er en prioritert oppgave for Høyre, men man må begynne i rett ende, og hvor den er det vet alle våre kandidater på lista. De vet også at kaka må bakes først - for ikke å sulte i hjel eller å bli nødt til stjele fra andre (les eiendomsskatt). At kommunikasjoner er viktig for bedriftsetablering, det vet vi også. Derfor blir det å kunne påvirke statlig og fylkeskommunalt en særdelesviktig oppgave for å få veger, tuneller bredbånd, telefondekning osv. Det er ellers mye annet som kan gjøres, og da er markedsføring av de fordelene somkommunen kan tilby særlig viktig. Det handler om å få noen i førersetet som har vilje og evner til å gjøre dette. Rettferdighet Det er vår oppgave å ivareta hele befolkningens interesser. Som regel er det ikke noen motsetning mellom det som er til beste for enkeltmennesket og det som er til beste for kommunen.

2 Medrepresentanter fra Høyre i den politiske ledelsen av kommunen så vil det bli lagt vekt på rettferdighet og etikk. Åpenhet og informasjon der mange får delta gir riktige og demokratiske avgjørelser. Like muligheter Alle mennesker skal ha like muligheter til å forme sitt liv og fylle det med mening. Et godt lokalsamfunn må derfor akseptere at noen velger annerledes og utradisjonelt. Høyres mål er likeverd, ikke likhet. Like muligheter og et mangfoldig og åpent samfunn fremmer utvikling, kreativitet og skaperkraft. Trygge lokalsamfunn Trygghetbygger på at hver enkelt får muligheter til å leve det livet man ønsker, og at samfunnet gjennom fellesskapsordninger sørger for trygghet under sykdom, alderdom og i andre situasjoner hvor den enkelte trenger hjelp. Respekt Alle skal oppleve å bli møtt med respekt og velvilje fra kommunen, uavhengig av inntekt og styrke til å hevde sine rettigheter. Respekt for enkeltmennesket innebærer også at det stilles krav om å ta ansvar for seg selv, sin familie og sitt nærmiljø. Samtidig skal man ikke glemme at det finnes mennesker som ikke fullt ut er i stand til å ta ansvar for seg selv og sitt eget liv. Det er like viktig at også disse blir møtt med respekt, velvilje og forståelse, samtidig som de fullt ut inkluderes i sitt lokalsamfunn. Talsperson Høyre skal være innbyggernes talsperson, ikke forsvarer for byråkratiet eller for uforståelige og unødvendige hindringer som skaper problemer i enkeltmenneskets hverdag. Høyre skal jobbe med deg, ikke mot deg. Det betyr at byggesaker, næringsspørsmål og andre saker skal møtes med velvilje og positiv holdning. Det betyr også at Høyre vil redusere byråkratiets muligheter til å legge hindringer i vegen i saker der folkevalgte har svart positivt. Eiendomsskatt Rundt to tredjedeler av landets kommuner krever inn eiendomsskatt. Høyre legger stor vekt på at det kommunale selvstyret også må innebære at man aksepterer at velgerne kan velge kommunestyre som ønsker å kreve inn eiendomsskatt. Men Høyre er imot eiendomsskatt, og Høyre i Karlsøy vil arbeide for å avvikle eiendomsskatten i Karlsøy kommune snarest mulig. Kommunale avgifter Kommunale avgifter på vann, avløp, renovasjon og feiing skal etter loven dekke de reelle kostnadene ved å utføre oppgavene. Høyres folkevalgte vil både forsvare dette prinsippet og arbeide for at egenbetalingen ikke er høyere enn absolutt nødvendig. Dette kan for eksempel gjøres ved å sammenligne vann- og avløpsgebyrer med sammenlignbare kommuner eller ved å fjerne kommunale monopoler der det er mulig. Industri, næringsliv, håndverk Kommunen er gjennom lovgivningen pålagt ansvar for tiltaksarbeidet.

3 For å få til nye etableringer i kommunen, må ledelsen i kommunen og i første rekke ordføreren engasjere seg i å markedsføre Karlsøy som en attraktiv kommune. Det må legges press på både statlige og fylkeskommunale myndigheter i den grad det er mulig. Det gjelder i særlig grad utbedring av riksvegen og fylkesvegene. Rask og effektiv saksbehandling av næringssaker er særlig viktig. Vi synes det er viktig at Hansnes utvikles til å bli et naturlig sentrum i kommunen. Dessuten er det for Høyre en selvfølge at ingen andre steder i kommunen skal bli tilsidesatt. Befolkningstettheten må øke og det oppnås kun ved etablering av flere arbeidsplasser i alle typer næring. Med en fornuftig næringspolitikk vil dette bli mulig å få til og får da en selvforsterkende effekt. Kommunen skal kjøpe varer og tjenester i egen kommune dersom lokale leverandører kan konkurrere på pris og kvalitet. Det betyr flere servicebedrifter som kan levere flere typer varer som etterspørres, men som i dag må kjøpes i Tromsø eller andre steder. Fiske og fiskerinæringa Denne næringa er og vil være den viktigste næringsveien i Karlsøy kommune. Både innbyggerne og kommunens økonomi vil derfor være avhengig av stabilitet og utviklingen på dette området. Karlsøy Høyre vil derfor at kommunen skal være med på utbygging av havneanlegg som kan sikre enklere og tryggere drift for de små båtene. Høyre vil også arbeide for å bedre den tekniske servicetjenesten innen kommunen for alle båtstørrelser. Vindmøller i Fugløyfjorden må ikke ødelegge mulighetene for fiskeriene i området. Fiskeflåten Karlsøy Høyre vil arbeide for at kommunen til enhver tid har en så differensiert fartøystruktur at en vil kunne møte endringer innen fiskeriene. Dette gjelder hensynet til båtenes størrelse, bruksmåte, mobilitet, teknisk utstyr, mannskap m. m. For Høyre er det viktig med en jevn og god rekruttering av mannskap til fiskeflåten. Fiskeindustrien I likhet med fiskeflåten må også fiskeindustrien i kommunen være så fleksibel at den kan møte svingninger innen råstofftilgangen og nyttiggjørede fiskeressursene som er tilgjengelig. Karlsøy Høyre vil stimulere til produktutvikling og støtte opp om prosjekter som kan lede til etablering av nye arbeidsplasser i fiskeindustrien. Akvakultur I likhet med fiskeindustrien vil Karlsøy Høyre være med å legge til rette forholdene for fortsatt utvikling av oppdrettsnæringen. Dette gjelder også annen havbrukskultur som skjell, kveite og andre marine arter. Bolig og hyttebygging Retten til å eie egen bolig er sentral for Høyre. Alle som ønsker det skal derfor kunne skaffe seg tilfredsstillende bolig til en akseptabel pris. Å eie sin egen hytte eller fritidsboliger er et velferdsgode flest mulig må få ta del i.

4 Rutiner og regelverk for behandling av byggesøknader må være slik at det på en forsvarlig måte kan gjøres enkelt og raskt å få tillatelse til å bygge hus eller hytte der dette lar seg gjøre. Kommunen må ha ferdig og/eller kunne opparbeide byggeklare tomter parallelt med eventuelle etableringer av arbeidsplasser og etterspørsel etter bolig. Kommunikasjoner Karlsøy Høyre ser det som svært viktig å arbeide for en bedre kommunikasjon mellom alle øyene i kommunen. Det gjelder både ferge hurtigbåt og tunneler. Også ut av kommunen som fergeforbindelse nordover til Skjervøy og innover til Lyngen. Riksveg 863 er i en så dårlig forfatning at det vil bli ett av de viktigste prosjektene Høyre vil jobbe for å få oppgradert til den standard som kreves i dag og langt inn i fremtiden. Denne vegen er særlig viktig for å få til etableringer og ikke minst for reiseliv og turisttrafikk. Veger med grusdekke skal også prioriteres minst like høyt for å få fast dekke. Presset på stat og fylke for å få dette til vil begynne umiddelbart dersom vi får en kommuneledelse med Høyre i spissen. Karlsøy Høyre vil også gå inn for å sammenbinde vegen rundt Reinøya, men vil også ta fatt i andre kommunikasjoner som hurtigbåtforbindelse og buss. Ellers er ikke bredbånds- og TV-dekninga god nok og vil bli tatt opp med rette instanser. Sport og fritid Idretten har stor betydning for folks helse både på kort og lang sikt og er en viktig trivselsfaktor. Det er derfor viktig at vi har et mangfold rundt i kommunen. Høyre vil støtte opp om lag og foreninger som er aktive, og vil arbeide for å få anlegg i kommunen som skiheis, alpinløype, hoppbakke, turstier og innendørsanlegg. Karlsøy Høyre vil umiddelbart ta initiativ for å få bygd en idrettshall i kommunen der det kan spilles fotball og arrangeres større arrangementer. Det vil også bli jobbet for å få snøskuterløyper i kommunen. Miljøvern Høyre ønsker å verne miljø og naturressurser like mye som alle andre, men dersom det er umulig å unngå utslipp må det som hovedregel være forurenseren som betaler for rensing og opprydding, og for de skader miljøet påføres. Høyres hovedmål i natur- og miljøvernarbeidet er å sikre den økologiske balansen ved å fremme en forsvarlig bruk av fornybare og ikke- fornybare ressurser. I Karlsøy kommune er det mange muligheter til å bygge ut mini- og småkraftverk. Havmøller som er på planstadiet må ikke hindre fiskeriinteressene i de områdene de er planlagt bygd. Klimatrusselen tas på alvor, men vi kan vanskelig se at det er noe vi kan gjøre her i kommunen som har noen betydning som helst for klimaet. Høyre vil ha rettferdig deling av renovasjonsutgiftene. Helse og sosialpolitikk Høyre vil fremme personlig frihet og sosialt ansvar, men vil ha et sterkt offentlig helsevesen som setter pasienten i sentrum der valgfrihet er et nøkkelord.

5 Karlsøy Høyres mål er at alle eldre skal oppleve et verdig og godt liv med mulighet til selv å forme sin egen hverdag og at de som har overskudd til det får anledning til å bidra i lokalsamfunnet og ovenfor andre mennesker. Det er et offentlig ansvar å sikre et godt og verdig tilbud om omsorg og behandling til alle eldre som har behov for det, enten dette er hjemmebasert eller i institusjon. Eldre mennesker skal så langt det er praktisk mulig få anledning til å bo hjemme, men man skal også føle trygghet for at man får et verdig og godt tilbud den dagen man får behov for plass på institusjon. Høyre vil sikre at eldre mennesker får medisinsk tilsyn, enten man bor i privat bolig eller på sykehjemmet. I kommunene vil Høyre arbeide for at den som treng bistand skal få færrest mulig hjelpere å forholde seg til og få større mulighet til selv å bestemme hvem som skal utføre hjelpen. Høyre vil derfor ha en fasthjelp -ordning for den enkelte bruker, enten det er hjemmehjelp eller hjemmesykepleie. Dersom den eldre selv ønsker å skifte fasthjelp, skal kommunens organisering innenfor rimelighetens grenser sikre at dette kan skje enkelt og uten at det stilles spørsmål ved valg som tas. Selv om det ikke alltid vil være mulig å få hjelp eller sykepleie utført av en og samme person, vil forutsigbarheten og tryggheten øke ved at man får en fast primærkontakt å forholde seg til. Skole og utdanning I alle lokalsamfunn vil Høyre jobbe for bedre kvalitet og mer innhold i skolen. Læreren er den enkeltfaktor som i aller største grad avgjør hvor god undervisning barna får, og Høyre vil fortsatt arbeide for å forbedre utdanningen av nye lærere og styrke etterutdanningen til dem som allerede er i skolen. Samtidig som Høyre arbeider for å gi lærerne bedre muligheter til å utføre sin jobb, stiller vi klare krav til innsats og faglig innsikt hos dem som arbeider i skolen. Høyre vil ha en skole hvor alle elever lærer å lese, skrive og regne. Dette er ferdigheter som er viktig i seg selv, men også helt avgjørende for å håndtere mange av fagene i skolen og for at barn senere i livet skal kunne stå fritt til å velge retning på utdanning og yrkesliv. Høyre ønsker flere samarbeidsløsninger hvor skolen eller frivillige organisasjoner tilbyr elevene leksehjelp. Høyres formålsparagraf Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Stem Høyre! Det sikrer handlekraftige representanter med etiske holdninger som tenker selv med rettferdighet som retningslinje.

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Forord. Vi takker for oppdraget - som har vært både interessant og krevende - og ønsker lykke til med den videre behandlingen!

Forord. Vi takker for oppdraget - som har vært både interessant og krevende - og ønsker lykke til med den videre behandlingen! 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Forord Senterpartiets programkomité legger med dette fram sitt endelige forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram for stortingsperioden 00-01. Programmet skal stake

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Kort ma lsetting Side 1 Kommunens politiske og administrative ledelse Side 2 Skatter og avgifter Kommunens økonomi Side 3 Helse og Sosial Side 4

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk Unge Høyres Landsforbund 2010 Grenser for politikk Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Unge Høyres verdigrunnlag og prinsipper... 3 Mennesket... 3 Samfunnet... 3 Politikken... 4 Privatlivet og det sivile

Detaljer

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

Vi ønsker din stemme slik at vi kan få større innflytelse i Sør-Aurdal og muligheter til å utføre det oppdrag du som velger gir oss.

Vi ønsker din stemme slik at vi kan få større innflytelse i Sør-Aurdal og muligheter til å utføre det oppdrag du som velger gir oss. ENKELTMENNESKET I FOKUS Jobben som folkevalgt er viktig og krevende. Den kan ikke bli halvhjertet utført. Jobben slutter ikke etter at valglokalene har stengt, men begynner nettopp da. Vi skal representere

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Arbeiderbevegelsens. sosialpolitiske forbund (AEF)

Arbeiderbevegelsens. sosialpolitiske forbund (AEF) Arbeiderbevegelsens HA rusog sosialpolitiske forbund (AEF) HANDLINGSPROGRAM 2008 2012 Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45 77) post@arbef.no

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Unge Høyres Landsforbund Velferdsvalget - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Program vedtatt på Unge Høyres Landsmøte 2004 PROGRAMKATEGORISERING 1. VELFERD ETTER VELFERDSSTATEN 3 1.1 Velferdsstaten er

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

VEDTATT 06.05.2015. Stjørdal Høyres program. for perioden 2015-2019. 1 [Type text] [Type text] [Type text]

VEDTATT 06.05.2015. Stjørdal Høyres program. for perioden 2015-2019. 1 [Type text] [Type text] [Type text] VEDTATT 06.05.2015 Stjørdal Høyres program for perioden 2015-2019 1 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold STJØRDAL HØYRES PROGRAM 1 KJÆRE VELGER 3 KUNNSKAP I SKOLEN 4 BARNEHAGE 4 TRYGGE ARBEIDSPLASSER

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Kommunevalget. Frøya Venstre. Program 2011 2015. Arvid Hammernes. satsingsområder. 2. Vibeke Franck Sehm 3. Edvin Paulsen

Kommunevalget. Frøya Venstre. Program 2011 2015. Arvid Hammernes. satsingsområder. 2. Vibeke Franck Sehm 3. Edvin Paulsen Program 2011 2015 Frøya Venstre Skole og oppvekstmiljø Omsorgstjenestene Kultur Natur og miljø Interkommunalt samarbeid Samferdsel og infrastruktur Næringsutvikling Integrering Boligpolitikk Ansvarlig

Detaljer