Innkalling til ordinære. generalforsamling. Malmøya Vel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til. 130. ordinære. generalforsamling. Malmøya Vel"

Transkript

1 Innkalling til 130. ordinære generalforsamling i Malmøya Vel 1

2 Malmøya Vels formålsparagrafer - Trivsel for øyas beboere - Vedlikehold av velets eiendommer - Arbeid for vern av øyas miljø Til medlemmene i Malmøya Vel Malmøya, 10. april 2014 Herved innkalles til den 130. ordinære generalforsamling i Malmøya Vel, Tirsdag 29. april 2013 kl i Malmøya Barnehages lokaler, Høyboveien 11. Kun medlemmer som har betalt årskontingent har stemmerett. Familiemedlemskap er en rabattordning for 2 enkeltmedlemmer i samme familie. Det kan gis fullmakt til familiemedlem eller annet medlem av vellet, men intet medlem kan ha mer enn èn fullmakt. DAGSORDEN 1. Åpning, valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Styrets årsberetning for Regnskap for Regnskap for Kulturkomiteen for Fastsettelse av kontingenter og avgifter for Budsjett Valg av styre, revisor og valgkomité Vi ønsker alle hjertelig velkommen! Vennlig hilsen Styret i Malmøya Vel Kopi av saksdokumenter følger vedlagt. 2

3 SAK 3. STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 STYRETS SAMMENSETNING: Leder Kasserer Sekretær Styremedlem med ansvar for veiene Styremedlem med ansvar for vellets eiendommer Styremedlem med ansvar for båtforeningen Styremedlem med ansvar for vellets arrangementer Kjell Røynesdal Sølvi Brevig Erik Råd Herlofsen Tom Vedvik Jannicke Olshausen Tore Vedvik Eivin Sundal MEDLEMMER Malmøya Vel hadde i medlemmer/familiemedlemskap. I 2013 var det 135 medlemmer. MØTER Det er avholdt 9 styremøter i perioden. MALMØYA VELS EIENDOMMER OG RETTIGHETER A. Veiene Status for veiene fremgår av egen årsberetning fra Malmøya Veilag. B. Stiene Styret har ikke utført særskilte oppgaver på stiene i For øvrig vises det til pkt D under. C. Bekjempelse av russekål På oppfordring fra Friluftsetaten i Oslo kommune har styret de siste årene oppfordret beboerne på Malmøya til å bekjempe framveksten av russekål. Det anbefales at bekjempelse av planten starter i uke 20 (medio mai måned). Andre bekjempelsesrunde bør utføres etter 2 uker (uke 22) og siste runde etter nye 2-3 uker (dvs medio juni måned). Mange grunneiere har gjort en bra jobb, og langs Sundveien har enkeltpersoner gjort en ekstra innsats. Styret oppfordrer alle til å gjøre en innsats i 2014, både i veikantene og inne i de private hagene. D. Oslo kommunes strandsoneprosjekt I styrets årsberetning for 2011 ble det gitt en utførlig redegjørelse for styrets innspill til Bymiljøetaten i Oslo kommune, angående kommunens arbeid med strandsoneprosjektet, nærmere bestemt kyststi-prosjektet på Malmøya og planene for de kommunale tomter på Brattoddenområdet. Formålet med strandsoneprosjektet er å forbedre allmenn tilgjengelighet i strandsonen. Etter innspill fra styret i både 2011 og 2012 legges det opp til at kyststien gjennomføres i to trinn: Trinn 1: en sti som i stor grad bygger på eksisterende stier og veier, dvs i hovedsak i overensstemmelse med forslag fra Malmøya Vel. 3

4 Trinn 2: dette trinnet bunner i et ønske om å realisere en kyststi nær vannet i så stor grad som mulig for derved å tilrettelegge for allmennhetens tilgang til strandlinjen. Bymiljøetaten mener at aktuelle vernehensyn blir ivaretatt i dialog med Fylkesmannens miljøvernavdeling. Gjennomføringen av trinn 2 er avhengig av avklaring med berørte grunneiere. Bymiljøetaten er åpen for på sikt å se hvilke deler av planen som lar seg gjennomføre. Status i saken per utgangen av 2013 er at Friluftsetaten i første omgang vil søke Plan- og bygningsetaten (PBE) om tillatelse til å opprettholde bordgangen på nedsiden av Brattodden 3. Friluftsetaten vil også sende forslag til PBE om tilrettelegging av den kommunale eiendommen (regulert til friområde) på sørsiden av Brattodden 3, slik at dette området kan brukes til kyststi, bading og en mulighet for framtidig fergebrygge. Inntil videre vil etaten avvente arbeidet med rehabilitering/ombygging av bygningen på Brattodden 3 til de får tildelt midler til dette. Det samme gjelder skilting/merking av kyststi rundt Malmøya. E. Dampskipsbrygga Dampskipsbrygga har også i 2013 vært i sentrum for båt- og seilaktiviteter. Malmøya Vels båtforening bidrar til at Malmøyas beboere kan glede seg over båtlivet, ved å tilby båtplasser, brygge med mer for øyas beboere. I tillegg sørger Bundus for et aktivt seilmiljø. Bundus er leietager av venteboden, men Malmøya Vel kan ved behov disponere boden til andre formål. G. Sundstuen Det er gjort mindre utbedringer ved Sundstuen. Deler av boden tilhørende butikken leies ut til Viken Fibernett. Leiepris i 2013 var kroner. H. Fergeleiet på Ormøya Malmøya Vel har evig bruksrett for fergedrift til strandområdet på Ormøya i henhold til tinglyst avtale inngått 27. april I. Rekkverk på Malmøyabrua Styret fremmet i 2013 på nytt forslag til kommunen om rehabilitering av rekkverket på Malmøybrua (resultatet kom før påske 2014). J. Villa Lilleborg Malmøya Vel er andelseier i Nedre Bekkelaget Samfunnshus AL (Villa Lilleborg), og deltar på årsmøtet. Styret oppfordrer Malmøyas beboere til å delta i dugnader på eiendommen. K. Hjemmesiden Malmøya Vel eier domenet men hjemmesiden er dessverre falt bort grunnet dataproblemer. Styret tar sikte på å få hjemmesiden på plass våren BÅTFORENINGEN Malmøya Vels båtforening har også i 2013 bidratt til at Malmøyas beboere kan glede seg over båtlivet, ved å tilby båtplasser, brygge og et lokalt miljø for båtinteresserte. Liste over bøyer, landliggere og vinteropplag vil bli lagt ut på web når vellets hjemmeside er klar. 4

5 Båtforeningen minner spesielt om punktet Leier må hvert år kontrollere at moring, festetau/kjetting og bøye er i forsvarlig stand. Nødvendig vedlikehold og utbytting av deler påligger leietager. Etter dialog med Oslo havnevesen er det avklart at vellet selv må påkoste flytting av bøyer dersom dette skal gjøres. De bøyene som er til hinder for andre vil bli flyttet. Styret minner om at dersom det skal legges ut bøyer må dette avklares med båtsjefen. For å gjøre administreringen av bøyeplasser enklere, har styret vedtatt at alle bøyene skal merkes med eget skilt. Skilt kan hentes hos båtsjefen når årsavgiften er betalt. En oppfordring fra styret: Dersom du ikke lenger har båt eller bruker bøya, vennligst gi beskjed snarest til båtsjefen! Det går dessverre tregt med innbetaling av avgiften for bruk av Dampskipsbrygga, og det er mye utestående avgifter hos de som har landfeste eller bøyeplass. Det vil fra nå av bli innkrevd betaling i forkant av båtsesongen. Dette iverksettes fra januar Styret ønsker dere en deilig sommer i båten! KULTURFONDET Boken Malmøya og Malmøykalven i tekst og bilder gjennom 200 år Kulturfondet ble opprettet i den hensikt å utgi en ny bok om Malmøya. Høsten 2010 ble boka om Malmøya og Malmøykalven ferdigstilt Det ble solgt 8 bøker i 2013, og 1 bok ble gitt som gave. Restlageret av bøker er 212 bøker. De som ønsker å kjøpe boken, kan kontakte Bjørn-Ivar Carlsen: eller telefon ARRANGEMENTER A. Torskefesten Torskefesten i Villa Lilleborg ble avholdt lørdag 3. februar 2013 og var en stor suksess med 49 glade deltakere. B. Rusken Rusken ble arrangert 7. mai Det var satt ut tre containere, hhv. på Damperen, Torget og krysset Malmøyveien/Korallvn/Solvik. Det var mange deltagere med store og små, og tradisjonen tro avsluttet aksjonen på Damperen med kaffe, is og brus. Årets Rusken vil bli arrangert tirsdag 6. mai C. St. Hansaften Dampskipsbrygga ble igjen brukt til samlingsplass for øyas beboere og vi fikk også dette året lov til å tenne St. Hans bål. Oppmøtet var som vanlig bra og det ble en hyggelig feiring av at sommeren hadde kommet. 5

6 NATURMINNEOMRÅDET OG FRILUFTSOMRÅDET Myhren I brev av 26. mars 2013 ga PBE tillatelse til at Bundefjorden Seilforening (BSF) kunne beholde en ulovlig oppført container/tørkeskur på eiendommen Myhren (Sundveien 39). Tomten eies av Oslo kommune ved Bymiljøetaten. Klubben har i mange år kunnet disponere deler av tomten til jollevirksomhet. Eiendommen er regulert til friområde. Styret i Malmøya Veilag har i brev til Plan- og bygningsetaten (PBE) anført at veilaget er part i saken som veimyndighet, i henhold til forskrift til plan- og bygningsloven. Dette er avvist av PBE, som hevder at Sundveien er offentlig vei, ettersom den er tilgjengelig for offentligheten i henhold til reguleringsbestemmelser for Malmøya fra Flere instanser har påklaget vedtaket. I klagen fra styret i Malmøya vel ble det fremhevet faktiske feil som angår trafikkforhold og allmennhetens bruk av friluftsområdet. Styret klaget også på plasseringen av og den estetiske/bygningsmessige utformingen av tiltaket. Det ble også klaget på mangelfull saksbehandling og tolkning av friområdebegrepet, jf reguleringsbestemmelsene for Malmøya. Styret presiserer at styrets klage omhandler krav til saksbehandling, dvs både formell og korrekt saksfremstilling og skjønnsutøvelse, som må forventes av PBE som offentlig myndighet. Styret synes det er svært positivt at BSF driver jolleseiling for barn og ungdom. Styret har ikke klaget på mulighetene for BSF til å drive virksomhet på Myhren. PBE har per 1. april 2014 fortsatt ikke ferdigbehandlet klagesaken. En leieavtale om bruk av friområdet Myhren er inngått mellom Bymiljøetaten og BSF gjeldende fra 1. april 2014 til 1. april Avtalen er inngått selv om saken i PBE ikke er avgjort. Det fremgår av avtalen at området skal brukes på slik måte at det til en hver tid er tilgjengelig for allmennheten. Det påligger også leier til enhver tid å holde eiendommen i ryddig og ordentlig stand. Det fremgår videre av leieavtalen at støttefunksjoner som parkering og lagring av følgebåter skal skje ved klubbhuset. Det presiseres at ytterligere kjøring til eiendommen ut over kjøring til en vendehammer som skal opparbeides, ikke er tillatt. Ved arrangementer og aktiviteter som medfører økt aktivitet til området må BSF sørge for løsninger for å sikre god trafikkavvikling, slik som bruk av offentlig transport, innleie av buss, eller tilkomst til området fra sjøen. MOBILDEKNING PÅ MALMØYA Generalforsamlingen 2012 ba styret organisere en felles aksjon for bedre mobildekning på øya. Styret har vært i kontakt med både Telenor og NetCom. Telenor er ikke interessert i å sette opp en antenne på øya. NetCom sa seg i utgangspunktet villig, men mente de var avhengig av en støtteuttalelse fra Malmøya Vel i sin søknad om tillatelse til rette myndighet. I følge NetCom er en plassering av mobilmast ved ytterste del av Malmøyveien det eneste stedet som vil ha effekt. En henvendelse til beboerne i mars 2013 viste store innsigelser mot dette forslaget. Styret har av disse grunner ikke ansett det aktuelt å arbeide videre med saken. 6

7 SAK 4. REGNSKAP FOR 2013 Vellet har god økonomi med balanse mellom inntekter og kostnader og med en trygg likviditet. RESULTAT PR Avvik mot budsjett MALMØYA VEL Reelt 2013 Budsjett 2013 i kr i % 2012 Medlemskontingenter % Bøyeavgift % Bryggeavgift % Utleie Damper'n % Husleie % Utleie flytebrygge % Vinteropplag % Inntekt Torskemiddag % SUM INNTEKTER % Kostnader Torskemiddag % Kostnader båtforeningen % Kostnader Rusken % Brunsnegler % 0 Avskrivninger % Elektrisitet % Kommunale avgifter % Reparasjoner og vedlikehold % 0 Veibidrag % Forsikring % Leie datasystemer % Rekvisita, porto, hjemmeside % 0 Generalforsamling og årsberetning % 0 Gaver/bidrag % 0 Arrangementer % Diverse kostnader % Tap på krav % 0 SUM DRIFTSKOSTNADER % DRIFTSRESULTAT % 78 Renteinntekter % Rentekostnad % 0 Annen finanskostnad % 0 Gebyr bank % -188 SUM FINANSPOSTER % ÅRSRESULTAT %

8 BALANSE PR Endring fra MALMØYA VEL Reelt 2013 Budsjett 2013 budsjett 2012 Aktiva: Dampskipsbryggen Dammen Sundstuen Andel Villa Lilleborg SUM ANLEGGSMIDLER Kasse og bank Debitorer Andre kortsiktige fordringer Til gode Kulturfond SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Passiva: Kapital pr Årets resultat SUM EGENKAPITAL Leverandørgjeld Depositum Sundstuen/nøkler Skyldig Malmøya Veilag SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Malmøya, 10 april 2014 Tom Vedvik Sølvi Brevig Erik Råd Herlofsen Tore Vedvik Jannicke Olshausen Eivin Sundal Kjell Røynesdal 8

9 SAK 5. REGNSKAP FOR KULTURKOMITEEN/BOKKOMITEEN 2013 REGNSKAP 2013 KULTURFONDET Budsjett Avvik budsjett RESULTAT Reelt i kr i % Reelt 2012 Salg av bøker 19 stk á kr % Kreditert salg fra stk á kr % SUM INNTEKTER % Kost per solgt bok -9 stk á kr % Salgskostnader -9 stk á kr % Bøker i gaver 1 stk á kr % -525 Diverse % 0 SUM DRIFTSKOSTNADER % DRIFTSRESULTAT % Renteinntekter % 963 Gebyr bank % 0 SUM FINANSPOSTER % 963 ÅRSRESULTAT % BALANSE Reelt 2013 Avvik budsjett Budsjett 2013 i kr i % Reelt 2012 Aktiva: Billedbok Malmøya % Uttak salg 8 stk á kr % SUM ANLEGGSMIDLER % Kasse og bank % Debitorer % SUM OMLØPSMIDLER % SUM EIENDELER % Passiva: Kapital pr % Årets resultat % SUM EGENKAPITAL % Skyldig Malmøya Vel % SUM KORTSIKTIG GJELD %

10 SUM GJELD OG EGENKAPITAL % Status bøker IB Innkjøp Salg Gaver Antall bøker Malmøya Mat leverte tilbake 28 bøker de ikke fikk solgt. SAK 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENTER OG AVGIFTER FOR 2014 Styret foreslår ingen endringer i satsene for kontingenter og avgifter for Styret orienterer om følgende leieinntekter for 2014 Husleier Sundstuen - 1. etasje + bod kr. 3537,- pr. mnd i 2013, indeksreguleres i etasje kr. 1373,- pr. mnd i 2013, indeksreguleres i n2014 Husleien for 2. etasje ble ikke justert i 2013 grunnet lav økning i konsumprisindeksen. Utleie av landfeste Malmøya Slipp for 2014: ,- for indeksreguleres i 2014 Ventebua, Dampskipsbrygga, leies ut til Bundus. Husleie til boden tilknyttet butikken utleies til Viken Fibernett og indeksreguleres. 10

11 Sak 8. Budsjett 2014 Malmøya Vel BUDSJETT 2014 RESULTAT Endring fra 2013 MALMØYA VEL Budsjett 2014 Reelt 2013 i kr i % Medlemskontingenter % Bøyeavgift % Bryggeavgift % Utleie Damper'n % Husleie % Utleie flytebrygge % Vinteropplag % Inntekt Torskemiddag % SUM INNTEKTER % Kostnader Torskemiddag % Kostnader båtforeningen % Kostnader Rusken % Brunsnegler % Avskrivninger % Elektrisitet % Kommunale avgifter % Reparasjoner og vedlikehold % Veibidrag % Forsikring % Leie datasystemer % Rekvisita, porto, hjemmeside % Generalforsamling og årsberetning % Gaver og bidrag til andre % Arrangementer % Diverse kostnader % Tap på krav % SUM DRIFTSKOSTNADER % DRIFTSRESULTAT % Finansinntekter % Finanskostnader % SUM FINANSPOSTER % ÅRSRESULTAT % 11

12 BUDSJETT 2014 KULTURFONDET Endring fra 2013 RESULTAT Budsjett 2014 Reelt 2013 i kr i % Salg av bøker 40 stk á kr % Kreditert salg fra % SUM INNTEKTER % Kost per solgt bok 40 stk á kr % Salgskostnader 40 stk á kr % Bøker i gaver 3 stk á kr % SUM DRIFTSKOSTNADER % DRIFTSRESULTAT % Renteinntekter % Gebyr bank % SUM FINANSPOSTER % ÅRSRESULTAT % SAK 9. VALG AV STYRE, REVISOR OG VALGKOMITÉ Styret i Malmøya Vel Kjell Røynesdal (på valg) Sølvi Brevig (ikke på valg) Erik Råd Herlofsen (på valg) Tom Vedvik (ikke på valg ber om fritak for siste år) Jannicke Olshausen (på valg) Tore Vedvik (på valg) Eivin Sundal (ikke på valg) Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer - Presenteres på Generalforsamlingen Valgkomité Øystein Evensen (ikke på valg) Mari Storrø (ikke på valg) Revisor Jon Duus (på valg) 12

13 VEDLEGG MEDLEMSLISTE Etternavn Fornavn Adresse Postnummer Melvær / Sørensen Trine og Svein Eie Barnålveien Oslo Holm / Kjønniksen Ellen og Tore Barnålveien Oslo Fiane Esben Barnålveien 12 B 0198 Oslo Sandberg Kjell Barnålveien 12 C 0198 Oslo Schubert/Knaus Bettina og Andreas Barnålveien 12 D 0198 Oslo Jarre Christian Barnålveien 12 E 0198 Oslo Vedvik Tore Barnålveien Oslo Iversen Robert Ingberg Barnålveien Oslo Vedvik Tom Barnålveien Oslo Conradi Aksel Barnålveien Oslo Kaastad Ørjavik Elisabeth Barnålveien Oslo Eckhoff Randi Barnålveien Oslo Eckhoff / Skaare Haldis og Jørn Barnålveien Oslo Barth/Telle Elise Fredrikke/Fredrik Barnålveien Oslo Bergholtz Anne og Jann L. Barnålveien Oslo Bundefjorden Seilforening BFS Boks 19, Bekkelagshøgda 1109 Oslo Eriksen/Hobøl Dag/Randi Brattoddvn Oslo Dahl Tor-Jørgen Brattoddvn Oslo Røynesdal Anne Karine og Kjell Fossilveien Oslo Lorentz Astrid og Einhart Fossilveien Oslo Kjeseth/Slettahjell Rolf Eirik Fossilveien Oslo Madsen Else og Bjørn Fossilveien Oslo Bjølseth Nina Fossilveien Oslo Stokvold Kjersti og Fred Asbjørn Fossilveien Oslo Thorseth/Johansen Morten/Lise Fossilveien 3 A 0198 Oslo Jutulstad / Ninauve Halvor og Brigitte Fossilveien 3 B 0198 Oslo Løken Linn Eriksen Fossilveien 3 C 0198 Oslo Jacobsen Ellen Fossilveien Oslo Sagstad Jan Niels Ragnvald Fossilveien 5 A 0198 Oslo Sagstad Dag Fossilveien 5 B 0198 Oslo Giltvedt Jan Fossilveien 7 B 0198 Oslo Giltvedt Per Fossilveien 7A 0198 Oslo Duus John Høyboveien Oslo Suzuki / Skripeland Hiroyoshi og Åse Høyboveien Oslo Lyse Olav Reidar Høyboveien 11 B 0198 Oslo Hauge Gro og Hans Petter Høyboveien 12 A 0198 Oslo Brevig Sølvi og Jann Olaf Høyboveien 12 B 0198 Oslo Vedvik Arthur Høyboveien 12 C 0198 Oslo Rand Kari Janne Høyboveien 12C 0198 Oslo Simonnæs Svein Gerhard Høyboveien Oslo Hegna Turid Høyboveien 14 B 0198 Oslo Adelved Kjersti og Aron Høyboveien 14 C 0198 Oslo Rysstad / Talsnes Veslemøy og Stål Høyboveien 14 D 0198 Oslo Anker Iver Johan Høyboveien Oslo Dybdahl Ann Mari Dybdahl Høyboveien Oslo 13

14 Østtorp Raymond Høyboveien Oslo Skoe / Pedersen Une Brita og Nils Johan Høyboveien Oslo Haagenrud Lasse/Tonje Rene Høyboveien Oslo Lundgaard/Tosterud Ketil/Ragna Elisabet Høyboveien Oslo Hystad Hans Kristian/Kathinka Høyboveien Oslo Berge Enger Katrine Høyboveien Oslo Enger Lars Helmer Høyboveien Oslo Bjønnes Unni Høyboveien Oslo Bjønnes/Lunde Hilde/Morten Høyboveien Oslo Grepperud Hans Magnus Høyboveien 9 A 0198 Oslo Johansen/Grepperud Ingvild/Morten Høyboveien 9 A 0198 Oslo Helle Christine Konventveien 18 F 0277 Oslo Kjellberg/Høydalsvik Cecilia/Øystein Korallveien 1 A 0198 Oslo Bakstad / Raknes Gro og Rune Korallveien 1 B 0198 Oslo Bjørnstad Heidi Korallveien Oslo Morstad Anne B.R. Korallveien 4 A 0198 Oslo Forsnes/Lager Hilde og Olle Korallveien 4 C 0198 Oslo Berg-Nielsen Ole Jørgen Korallveien 4 D 0198 Oslo Hjerpset Siri Korallveien 8 C 0198 Oslo Kristiansen Tone og Erik Korallveien 8 C 0198 Oslo Angard John Malmøyveien Oslo Engell Britt og Vegard Malmøyveien Oslo Lancelot/Harsem Nicolai/Pia Th Malmøyveien 14 B 0198 Oslo Gundersen Marius Joacim Malmøyveien 15 B 0198 Oslo Fjeldheim / Kristiansen Anette og Jarle Malmøyveien Oslo Åstadsund Iversen/Christiansen Gunhild og Jan-Tore Malmøyveien 16 B 0198 Oslo Skjerpen Arne og Hilde Malmøyveien 17 A 0198 Oslo Bjønnes Kirsten og Nils Jørgen Malmøyveien 17 B 0198 Oslo Nordberg Tove og Jon Malmøyveien 18 A 0198 Oslo Gjeldsvik Eigil Karl Malmøyveien 18 B 0198 Oslo Løvås / Bjurbeck Arne og Nina Malmøyveien 19 A 0198 Oslo Hystad Øyvind Harry Malmøyveien 19 B 0198 Oslo Amundsen Elisabet og Viggo Malmøyveien Oslo Myhra Per Olaf Malmøyveien Oslo Thorenfeldt Lars Malmøyveien 23 A 0198 Oslo Herlofsen Erik Malmøyveien Oslo Olshausen Jannicke Malmøyveien Oslo Nilsen / Brown Eva Karin og David Malmøyveien 24 D 0198 Oslo Petlund Trond Malmøyveien Oslo With / Pedersen Anne Lise og Per Malmøyveien Oslo Hystad / Andresen Marit og Erik Bergendahl Malmøyveien Oslo Angard Christine E Malmøyveien Oslo Hårstad Aksel Malmøyveien 31 A 0198 Oslo Bjønnes/Yngsdal Lars Malmøyveien 31 B 0198 Oslo 14

15 Smith Thomas Kristian Malmøyveien 32 A 0198 Oslo Haug/Schilde Grete/Jocken Malmøyveien 32 B 0198 Oslo Forsbergskog/Bull-Nielsen Tone Lise og Ragnar Malmøyveien 34 A 0198 Oslo Evensen/Skaar Øystein/Ida Malmøyveien 34 B 0198 Oslo Dahl/Barre Steinar/Gunilla Malmøyveien Oslo Klippenberg Kaj Gøsta Malmøyveien Oslo Fjeld Lill og Jan Erik Malmøyveien Oslo Myrtrøen/Pettersen Ottar Nordbyhagaveien 41 B 1472 Fjellhamar Eie Elisabeth Ole Vigs gt 19 B 0366 Oslo Solviks venner Solviks venner Postboks 142 Tveita 0617 Oslo Jørgensen Erling Skinnerbakken Oslo Halvorsen Synøve Skjellveien 1 A 0198 Oslo Ness / Steen Ewa og Ole Skjellveien Oslo Nøring Anne og Terje Skjellveien Oslo Nossen Knut Inge Skjellveien Oslo Sjuve Berg Pål og Inger Grete Skjellveien 3 C 0198 Oslo Borge/Lundstrøm Ernst Martin og Naima Skjellveien 3 E 0198 Oslo Ruud Veslemøy Skjellveien Oslo Bråthen/Amundsen Aksel og Marianne Strandhaugen Oslo Hansen Ola Bøe Strandhaugen 1B 0198 Oslo Kristiansen Irit og Tor Øyvind Strandhaugen Oslo Øyen Nina og Jardar Strandhaugen Oslo Øyen/Lidstrøm Torill og Lennart Strandhaugen Oslo Christiansen Morten Strandhaugen Oslo Langfeldt Camilla Elisabeth Bu Strandhaugen Oslo Øyen Nina og Roald Strandhaugen Oslo Osnes Geir Egil Sundveien 15 A 0198 Oslo Opsahl / Skaare Nina og Ola Sundveien Oslo Olsson Lise og Terje Sundveien 18 A 0198 Oslo Haagenrud Anette Knap og Petter Sundveien Oslo Hunstad Anne C Sundveien Oslo Hunstad Nils Jacob Sundveien Oslo Andersen Lars Espen Sundveien Oslo Rustad/Carlsen Marianne/Bjørn I Sundveien Oslo Christoffersen Christin Sundveien Oslo Rygh Johansen Trine og Stig Einar Sundveien Oslo Solberg Finn Jørgen Sundveien Oslo Mesel Rita Hannele og Erik Sundveien 33 A 0198 Oslo Hansen Frank / Eva Sundveien Oslo Ouren Torbjørn Sundveien Oslo Malmøya Mat Khawaja Shahzad Ahmed Sundveien Oslo Sundal/Meilstrup Eivin og Hege Sundveien Oslo Gundersen Steinar Trygve Strømbergs Vei 5 B 1263 Oslo 15

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 DAGSORDEN: Lørdag 30. april 2011, kl 11:30 (fergen går kl. 10.45) i Restauranten 1. Dagsorden og fullmakter 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Pepperstad Skog Vel STYRET I PEPPERSTAD SKOG VEL INNKALLER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RISIL UNGDOMSSKOLE SKOLEROM - VESTFLØYEN

GENERALFORSAMLING. Pepperstad Skog Vel STYRET I PEPPERSTAD SKOG VEL INNKALLER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RISIL UNGDOMSSKOLE SKOLEROM - VESTFLØYEN GENERALFORSAMLING 2013 Pepperstad Skog Vel STYRET I PEPPERSTAD SKOG VEL INNKALLER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ RISIL UNGDOMSSKOLE SKOLEROM - VESTFLØYEN TIRSDAG 23. APRIL 2013 KL. 19.00 VEL MØTT! STYRET

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Foto: Elisabeth Løsnæs Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Sakliste med Årsberetning 2014 Regnskap 2014 Forslag Budsjett 2015 Valgkomitéens innstilling Vedlegg HBFs vedtekter, Larvik Havn KFs reglement,

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag avholdes onsdag, 23. april 2003 kl. 19.00 i Røykås Grendehus, Vestaveien. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Side 1 av 25 sider Til Andelshaverne Dato: 07.04.08 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag mandag 28. april 2008, kl

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG Til andelseierne. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 18. april 2007, kl 1800

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815)

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815) Øvre Haukåsen Velforening Postboks 3, Haugerud 0616 Oslo Til medlemmene. Oslo 02. april 2009. Det innkalles herved til den 36. ordinære generalforsamling MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL.

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2013

Informasjon til kolonistene våren 2013 Informasjon til kolonistene våren 2013 Innhold 1) Årets informasjon 2 a) Hvem er kommet til og hvem er gått ut? 2 b) Forslag til reguleringsplan for den gamle «komposttomta» 2 c) Oppussing kjøkken 2 d)

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Tid : Onsdag 22. april 2009 kl. 19:00 21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Generalforsamlingen

Detaljer

SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 26. JANUAR 2015 KL. 1900

SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 26. JANUAR 2015 KL. 1900 SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 26. JANUAR 2015 KL. 1900 Den 97. ordinære generalforsamling holdes mandag 26. januar 2015 kl. 1900 i Oslo Motorbåtforenings lokaler, Drammensv. 160 (Karenslyst/Sjølyst),

Detaljer

Styret anbefaler at avgiftssatser og budsjett vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 1. november 2007 beholdes uforandret.

Styret anbefaler at avgiftssatser og budsjett vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 1. november 2007 beholdes uforandret. Hallenåsen veilag 07.04.2008 Innkalling til årsmøte Sted: Friheim, Åmotveien i Heggedal Dato: 23. april 2008 Tid: 19.00 Dette møtet kalles inn i henhold til veilagets vedtekter, dvs innen utgangen av mai.

Detaljer

Til aksjonærene i Dæhlenengen Byggeselskap AS

Til aksjonærene i Dæhlenengen Byggeselskap AS 1 Dæhlenengen Byggeselskap AS Til aksjonærene i Dæhlenengen Byggeselskap AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5

Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5 Oslo Døveforening www.odf.no Nr 1 2010 47.årgang Tur til Berlin side 37 Årsberetning side 11 Påske-bridge side 9/10 Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5 HUSK Å TA MED DETTE

Detaljer

Dagsorden. NRffiNNffiYÅ VEL. 1. Apning av møtet: a) Godkjenning av innkallelsen.

Dagsorden. NRffiNNffiYÅ VEL. 1. Apning av møtet: a) Godkjenning av innkallelsen. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Dato: Mandag 09.03 2O1S kt. 1A00. sted: Norconsurts rokarer, vestfjordgaten 4, sandvika. NRffiNNffiYÅ VEL org'nr': 991 983 031 Av hensyn til den tid det tar å registrere

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : 22. mars kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Alle gamle og nye huseiere ønskes

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE DAGSORDEN Åpning 0 Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 1 Årsberetning fra styret og komitéene 2 Revisert regnskap 01.01.2001 31.12.2001

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer