Innkalling til ordinære. generalforsamling. Malmøya Vel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til. 130. ordinære. generalforsamling. Malmøya Vel"

Transkript

1 Innkalling til 130. ordinære generalforsamling i Malmøya Vel 1

2 Malmøya Vels formålsparagrafer - Trivsel for øyas beboere - Vedlikehold av velets eiendommer - Arbeid for vern av øyas miljø Til medlemmene i Malmøya Vel Malmøya, 10. april 2014 Herved innkalles til den 130. ordinære generalforsamling i Malmøya Vel, Tirsdag 29. april 2013 kl i Malmøya Barnehages lokaler, Høyboveien 11. Kun medlemmer som har betalt årskontingent har stemmerett. Familiemedlemskap er en rabattordning for 2 enkeltmedlemmer i samme familie. Det kan gis fullmakt til familiemedlem eller annet medlem av vellet, men intet medlem kan ha mer enn èn fullmakt. DAGSORDEN 1. Åpning, valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Styrets årsberetning for Regnskap for Regnskap for Kulturkomiteen for Fastsettelse av kontingenter og avgifter for Budsjett Valg av styre, revisor og valgkomité Vi ønsker alle hjertelig velkommen! Vennlig hilsen Styret i Malmøya Vel Kopi av saksdokumenter følger vedlagt. 2

3 SAK 3. STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 STYRETS SAMMENSETNING: Leder Kasserer Sekretær Styremedlem med ansvar for veiene Styremedlem med ansvar for vellets eiendommer Styremedlem med ansvar for båtforeningen Styremedlem med ansvar for vellets arrangementer Kjell Røynesdal Sølvi Brevig Erik Råd Herlofsen Tom Vedvik Jannicke Olshausen Tore Vedvik Eivin Sundal MEDLEMMER Malmøya Vel hadde i medlemmer/familiemedlemskap. I 2013 var det 135 medlemmer. MØTER Det er avholdt 9 styremøter i perioden. MALMØYA VELS EIENDOMMER OG RETTIGHETER A. Veiene Status for veiene fremgår av egen årsberetning fra Malmøya Veilag. B. Stiene Styret har ikke utført særskilte oppgaver på stiene i For øvrig vises det til pkt D under. C. Bekjempelse av russekål På oppfordring fra Friluftsetaten i Oslo kommune har styret de siste årene oppfordret beboerne på Malmøya til å bekjempe framveksten av russekål. Det anbefales at bekjempelse av planten starter i uke 20 (medio mai måned). Andre bekjempelsesrunde bør utføres etter 2 uker (uke 22) og siste runde etter nye 2-3 uker (dvs medio juni måned). Mange grunneiere har gjort en bra jobb, og langs Sundveien har enkeltpersoner gjort en ekstra innsats. Styret oppfordrer alle til å gjøre en innsats i 2014, både i veikantene og inne i de private hagene. D. Oslo kommunes strandsoneprosjekt I styrets årsberetning for 2011 ble det gitt en utførlig redegjørelse for styrets innspill til Bymiljøetaten i Oslo kommune, angående kommunens arbeid med strandsoneprosjektet, nærmere bestemt kyststi-prosjektet på Malmøya og planene for de kommunale tomter på Brattoddenområdet. Formålet med strandsoneprosjektet er å forbedre allmenn tilgjengelighet i strandsonen. Etter innspill fra styret i både 2011 og 2012 legges det opp til at kyststien gjennomføres i to trinn: Trinn 1: en sti som i stor grad bygger på eksisterende stier og veier, dvs i hovedsak i overensstemmelse med forslag fra Malmøya Vel. 3

4 Trinn 2: dette trinnet bunner i et ønske om å realisere en kyststi nær vannet i så stor grad som mulig for derved å tilrettelegge for allmennhetens tilgang til strandlinjen. Bymiljøetaten mener at aktuelle vernehensyn blir ivaretatt i dialog med Fylkesmannens miljøvernavdeling. Gjennomføringen av trinn 2 er avhengig av avklaring med berørte grunneiere. Bymiljøetaten er åpen for på sikt å se hvilke deler av planen som lar seg gjennomføre. Status i saken per utgangen av 2013 er at Friluftsetaten i første omgang vil søke Plan- og bygningsetaten (PBE) om tillatelse til å opprettholde bordgangen på nedsiden av Brattodden 3. Friluftsetaten vil også sende forslag til PBE om tilrettelegging av den kommunale eiendommen (regulert til friområde) på sørsiden av Brattodden 3, slik at dette området kan brukes til kyststi, bading og en mulighet for framtidig fergebrygge. Inntil videre vil etaten avvente arbeidet med rehabilitering/ombygging av bygningen på Brattodden 3 til de får tildelt midler til dette. Det samme gjelder skilting/merking av kyststi rundt Malmøya. E. Dampskipsbrygga Dampskipsbrygga har også i 2013 vært i sentrum for båt- og seilaktiviteter. Malmøya Vels båtforening bidrar til at Malmøyas beboere kan glede seg over båtlivet, ved å tilby båtplasser, brygge med mer for øyas beboere. I tillegg sørger Bundus for et aktivt seilmiljø. Bundus er leietager av venteboden, men Malmøya Vel kan ved behov disponere boden til andre formål. G. Sundstuen Det er gjort mindre utbedringer ved Sundstuen. Deler av boden tilhørende butikken leies ut til Viken Fibernett. Leiepris i 2013 var kroner. H. Fergeleiet på Ormøya Malmøya Vel har evig bruksrett for fergedrift til strandområdet på Ormøya i henhold til tinglyst avtale inngått 27. april I. Rekkverk på Malmøyabrua Styret fremmet i 2013 på nytt forslag til kommunen om rehabilitering av rekkverket på Malmøybrua (resultatet kom før påske 2014). J. Villa Lilleborg Malmøya Vel er andelseier i Nedre Bekkelaget Samfunnshus AL (Villa Lilleborg), og deltar på årsmøtet. Styret oppfordrer Malmøyas beboere til å delta i dugnader på eiendommen. K. Hjemmesiden Malmøya Vel eier domenet men hjemmesiden er dessverre falt bort grunnet dataproblemer. Styret tar sikte på å få hjemmesiden på plass våren BÅTFORENINGEN Malmøya Vels båtforening har også i 2013 bidratt til at Malmøyas beboere kan glede seg over båtlivet, ved å tilby båtplasser, brygge og et lokalt miljø for båtinteresserte. Liste over bøyer, landliggere og vinteropplag vil bli lagt ut på web når vellets hjemmeside er klar. 4

5 Båtforeningen minner spesielt om punktet Leier må hvert år kontrollere at moring, festetau/kjetting og bøye er i forsvarlig stand. Nødvendig vedlikehold og utbytting av deler påligger leietager. Etter dialog med Oslo havnevesen er det avklart at vellet selv må påkoste flytting av bøyer dersom dette skal gjøres. De bøyene som er til hinder for andre vil bli flyttet. Styret minner om at dersom det skal legges ut bøyer må dette avklares med båtsjefen. For å gjøre administreringen av bøyeplasser enklere, har styret vedtatt at alle bøyene skal merkes med eget skilt. Skilt kan hentes hos båtsjefen når årsavgiften er betalt. En oppfordring fra styret: Dersom du ikke lenger har båt eller bruker bøya, vennligst gi beskjed snarest til båtsjefen! Det går dessverre tregt med innbetaling av avgiften for bruk av Dampskipsbrygga, og det er mye utestående avgifter hos de som har landfeste eller bøyeplass. Det vil fra nå av bli innkrevd betaling i forkant av båtsesongen. Dette iverksettes fra januar Styret ønsker dere en deilig sommer i båten! KULTURFONDET Boken Malmøya og Malmøykalven i tekst og bilder gjennom 200 år Kulturfondet ble opprettet i den hensikt å utgi en ny bok om Malmøya. Høsten 2010 ble boka om Malmøya og Malmøykalven ferdigstilt Det ble solgt 8 bøker i 2013, og 1 bok ble gitt som gave. Restlageret av bøker er 212 bøker. De som ønsker å kjøpe boken, kan kontakte Bjørn-Ivar Carlsen: eller telefon ARRANGEMENTER A. Torskefesten Torskefesten i Villa Lilleborg ble avholdt lørdag 3. februar 2013 og var en stor suksess med 49 glade deltakere. B. Rusken Rusken ble arrangert 7. mai Det var satt ut tre containere, hhv. på Damperen, Torget og krysset Malmøyveien/Korallvn/Solvik. Det var mange deltagere med store og små, og tradisjonen tro avsluttet aksjonen på Damperen med kaffe, is og brus. Årets Rusken vil bli arrangert tirsdag 6. mai C. St. Hansaften Dampskipsbrygga ble igjen brukt til samlingsplass for øyas beboere og vi fikk også dette året lov til å tenne St. Hans bål. Oppmøtet var som vanlig bra og det ble en hyggelig feiring av at sommeren hadde kommet. 5

6 NATURMINNEOMRÅDET OG FRILUFTSOMRÅDET Myhren I brev av 26. mars 2013 ga PBE tillatelse til at Bundefjorden Seilforening (BSF) kunne beholde en ulovlig oppført container/tørkeskur på eiendommen Myhren (Sundveien 39). Tomten eies av Oslo kommune ved Bymiljøetaten. Klubben har i mange år kunnet disponere deler av tomten til jollevirksomhet. Eiendommen er regulert til friområde. Styret i Malmøya Veilag har i brev til Plan- og bygningsetaten (PBE) anført at veilaget er part i saken som veimyndighet, i henhold til forskrift til plan- og bygningsloven. Dette er avvist av PBE, som hevder at Sundveien er offentlig vei, ettersom den er tilgjengelig for offentligheten i henhold til reguleringsbestemmelser for Malmøya fra Flere instanser har påklaget vedtaket. I klagen fra styret i Malmøya vel ble det fremhevet faktiske feil som angår trafikkforhold og allmennhetens bruk av friluftsområdet. Styret klaget også på plasseringen av og den estetiske/bygningsmessige utformingen av tiltaket. Det ble også klaget på mangelfull saksbehandling og tolkning av friområdebegrepet, jf reguleringsbestemmelsene for Malmøya. Styret presiserer at styrets klage omhandler krav til saksbehandling, dvs både formell og korrekt saksfremstilling og skjønnsutøvelse, som må forventes av PBE som offentlig myndighet. Styret synes det er svært positivt at BSF driver jolleseiling for barn og ungdom. Styret har ikke klaget på mulighetene for BSF til å drive virksomhet på Myhren. PBE har per 1. april 2014 fortsatt ikke ferdigbehandlet klagesaken. En leieavtale om bruk av friområdet Myhren er inngått mellom Bymiljøetaten og BSF gjeldende fra 1. april 2014 til 1. april Avtalen er inngått selv om saken i PBE ikke er avgjort. Det fremgår av avtalen at området skal brukes på slik måte at det til en hver tid er tilgjengelig for allmennheten. Det påligger også leier til enhver tid å holde eiendommen i ryddig og ordentlig stand. Det fremgår videre av leieavtalen at støttefunksjoner som parkering og lagring av følgebåter skal skje ved klubbhuset. Det presiseres at ytterligere kjøring til eiendommen ut over kjøring til en vendehammer som skal opparbeides, ikke er tillatt. Ved arrangementer og aktiviteter som medfører økt aktivitet til området må BSF sørge for løsninger for å sikre god trafikkavvikling, slik som bruk av offentlig transport, innleie av buss, eller tilkomst til området fra sjøen. MOBILDEKNING PÅ MALMØYA Generalforsamlingen 2012 ba styret organisere en felles aksjon for bedre mobildekning på øya. Styret har vært i kontakt med både Telenor og NetCom. Telenor er ikke interessert i å sette opp en antenne på øya. NetCom sa seg i utgangspunktet villig, men mente de var avhengig av en støtteuttalelse fra Malmøya Vel i sin søknad om tillatelse til rette myndighet. I følge NetCom er en plassering av mobilmast ved ytterste del av Malmøyveien det eneste stedet som vil ha effekt. En henvendelse til beboerne i mars 2013 viste store innsigelser mot dette forslaget. Styret har av disse grunner ikke ansett det aktuelt å arbeide videre med saken. 6

7 SAK 4. REGNSKAP FOR 2013 Vellet har god økonomi med balanse mellom inntekter og kostnader og med en trygg likviditet. RESULTAT PR Avvik mot budsjett MALMØYA VEL Reelt 2013 Budsjett 2013 i kr i % 2012 Medlemskontingenter % Bøyeavgift % Bryggeavgift % Utleie Damper'n % Husleie % Utleie flytebrygge % Vinteropplag % Inntekt Torskemiddag % SUM INNTEKTER % Kostnader Torskemiddag % Kostnader båtforeningen % Kostnader Rusken % Brunsnegler % 0 Avskrivninger % Elektrisitet % Kommunale avgifter % Reparasjoner og vedlikehold % 0 Veibidrag % Forsikring % Leie datasystemer % Rekvisita, porto, hjemmeside % 0 Generalforsamling og årsberetning % 0 Gaver/bidrag % 0 Arrangementer % Diverse kostnader % Tap på krav % 0 SUM DRIFTSKOSTNADER % DRIFTSRESULTAT % 78 Renteinntekter % Rentekostnad % 0 Annen finanskostnad % 0 Gebyr bank % -188 SUM FINANSPOSTER % ÅRSRESULTAT %

8 BALANSE PR Endring fra MALMØYA VEL Reelt 2013 Budsjett 2013 budsjett 2012 Aktiva: Dampskipsbryggen Dammen Sundstuen Andel Villa Lilleborg SUM ANLEGGSMIDLER Kasse og bank Debitorer Andre kortsiktige fordringer Til gode Kulturfond SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Passiva: Kapital pr Årets resultat SUM EGENKAPITAL Leverandørgjeld Depositum Sundstuen/nøkler Skyldig Malmøya Veilag SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Malmøya, 10 april 2014 Tom Vedvik Sølvi Brevig Erik Råd Herlofsen Tore Vedvik Jannicke Olshausen Eivin Sundal Kjell Røynesdal 8

9 SAK 5. REGNSKAP FOR KULTURKOMITEEN/BOKKOMITEEN 2013 REGNSKAP 2013 KULTURFONDET Budsjett Avvik budsjett RESULTAT Reelt i kr i % Reelt 2012 Salg av bøker 19 stk á kr % Kreditert salg fra stk á kr % SUM INNTEKTER % Kost per solgt bok -9 stk á kr % Salgskostnader -9 stk á kr % Bøker i gaver 1 stk á kr % -525 Diverse % 0 SUM DRIFTSKOSTNADER % DRIFTSRESULTAT % Renteinntekter % 963 Gebyr bank % 0 SUM FINANSPOSTER % 963 ÅRSRESULTAT % BALANSE Reelt 2013 Avvik budsjett Budsjett 2013 i kr i % Reelt 2012 Aktiva: Billedbok Malmøya % Uttak salg 8 stk á kr % SUM ANLEGGSMIDLER % Kasse og bank % Debitorer % SUM OMLØPSMIDLER % SUM EIENDELER % Passiva: Kapital pr % Årets resultat % SUM EGENKAPITAL % Skyldig Malmøya Vel % SUM KORTSIKTIG GJELD %

10 SUM GJELD OG EGENKAPITAL % Status bøker IB Innkjøp Salg Gaver Antall bøker Malmøya Mat leverte tilbake 28 bøker de ikke fikk solgt. SAK 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENTER OG AVGIFTER FOR 2014 Styret foreslår ingen endringer i satsene for kontingenter og avgifter for Styret orienterer om følgende leieinntekter for 2014 Husleier Sundstuen - 1. etasje + bod kr. 3537,- pr. mnd i 2013, indeksreguleres i etasje kr. 1373,- pr. mnd i 2013, indeksreguleres i n2014 Husleien for 2. etasje ble ikke justert i 2013 grunnet lav økning i konsumprisindeksen. Utleie av landfeste Malmøya Slipp for 2014: ,- for indeksreguleres i 2014 Ventebua, Dampskipsbrygga, leies ut til Bundus. Husleie til boden tilknyttet butikken utleies til Viken Fibernett og indeksreguleres. 10

11 Sak 8. Budsjett 2014 Malmøya Vel BUDSJETT 2014 RESULTAT Endring fra 2013 MALMØYA VEL Budsjett 2014 Reelt 2013 i kr i % Medlemskontingenter % Bøyeavgift % Bryggeavgift % Utleie Damper'n % Husleie % Utleie flytebrygge % Vinteropplag % Inntekt Torskemiddag % SUM INNTEKTER % Kostnader Torskemiddag % Kostnader båtforeningen % Kostnader Rusken % Brunsnegler % Avskrivninger % Elektrisitet % Kommunale avgifter % Reparasjoner og vedlikehold % Veibidrag % Forsikring % Leie datasystemer % Rekvisita, porto, hjemmeside % Generalforsamling og årsberetning % Gaver og bidrag til andre % Arrangementer % Diverse kostnader % Tap på krav % SUM DRIFTSKOSTNADER % DRIFTSRESULTAT % Finansinntekter % Finanskostnader % SUM FINANSPOSTER % ÅRSRESULTAT % 11

12 BUDSJETT 2014 KULTURFONDET Endring fra 2013 RESULTAT Budsjett 2014 Reelt 2013 i kr i % Salg av bøker 40 stk á kr % Kreditert salg fra % SUM INNTEKTER % Kost per solgt bok 40 stk á kr % Salgskostnader 40 stk á kr % Bøker i gaver 3 stk á kr % SUM DRIFTSKOSTNADER % DRIFTSRESULTAT % Renteinntekter % Gebyr bank % SUM FINANSPOSTER % ÅRSRESULTAT % SAK 9. VALG AV STYRE, REVISOR OG VALGKOMITÉ Styret i Malmøya Vel Kjell Røynesdal (på valg) Sølvi Brevig (ikke på valg) Erik Råd Herlofsen (på valg) Tom Vedvik (ikke på valg ber om fritak for siste år) Jannicke Olshausen (på valg) Tore Vedvik (på valg) Eivin Sundal (ikke på valg) Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer - Presenteres på Generalforsamlingen Valgkomité Øystein Evensen (ikke på valg) Mari Storrø (ikke på valg) Revisor Jon Duus (på valg) 12

13 VEDLEGG MEDLEMSLISTE Etternavn Fornavn Adresse Postnummer Melvær / Sørensen Trine og Svein Eie Barnålveien Oslo Holm / Kjønniksen Ellen og Tore Barnålveien Oslo Fiane Esben Barnålveien 12 B 0198 Oslo Sandberg Kjell Barnålveien 12 C 0198 Oslo Schubert/Knaus Bettina og Andreas Barnålveien 12 D 0198 Oslo Jarre Christian Barnålveien 12 E 0198 Oslo Vedvik Tore Barnålveien Oslo Iversen Robert Ingberg Barnålveien Oslo Vedvik Tom Barnålveien Oslo Conradi Aksel Barnålveien Oslo Kaastad Ørjavik Elisabeth Barnålveien Oslo Eckhoff Randi Barnålveien Oslo Eckhoff / Skaare Haldis og Jørn Barnålveien Oslo Barth/Telle Elise Fredrikke/Fredrik Barnålveien Oslo Bergholtz Anne og Jann L. Barnålveien Oslo Bundefjorden Seilforening BFS Boks 19, Bekkelagshøgda 1109 Oslo Eriksen/Hobøl Dag/Randi Brattoddvn Oslo Dahl Tor-Jørgen Brattoddvn Oslo Røynesdal Anne Karine og Kjell Fossilveien Oslo Lorentz Astrid og Einhart Fossilveien Oslo Kjeseth/Slettahjell Rolf Eirik Fossilveien Oslo Madsen Else og Bjørn Fossilveien Oslo Bjølseth Nina Fossilveien Oslo Stokvold Kjersti og Fred Asbjørn Fossilveien Oslo Thorseth/Johansen Morten/Lise Fossilveien 3 A 0198 Oslo Jutulstad / Ninauve Halvor og Brigitte Fossilveien 3 B 0198 Oslo Løken Linn Eriksen Fossilveien 3 C 0198 Oslo Jacobsen Ellen Fossilveien Oslo Sagstad Jan Niels Ragnvald Fossilveien 5 A 0198 Oslo Sagstad Dag Fossilveien 5 B 0198 Oslo Giltvedt Jan Fossilveien 7 B 0198 Oslo Giltvedt Per Fossilveien 7A 0198 Oslo Duus John Høyboveien Oslo Suzuki / Skripeland Hiroyoshi og Åse Høyboveien Oslo Lyse Olav Reidar Høyboveien 11 B 0198 Oslo Hauge Gro og Hans Petter Høyboveien 12 A 0198 Oslo Brevig Sølvi og Jann Olaf Høyboveien 12 B 0198 Oslo Vedvik Arthur Høyboveien 12 C 0198 Oslo Rand Kari Janne Høyboveien 12C 0198 Oslo Simonnæs Svein Gerhard Høyboveien Oslo Hegna Turid Høyboveien 14 B 0198 Oslo Adelved Kjersti og Aron Høyboveien 14 C 0198 Oslo Rysstad / Talsnes Veslemøy og Stål Høyboveien 14 D 0198 Oslo Anker Iver Johan Høyboveien Oslo Dybdahl Ann Mari Dybdahl Høyboveien Oslo 13

14 Østtorp Raymond Høyboveien Oslo Skoe / Pedersen Une Brita og Nils Johan Høyboveien Oslo Haagenrud Lasse/Tonje Rene Høyboveien Oslo Lundgaard/Tosterud Ketil/Ragna Elisabet Høyboveien Oslo Hystad Hans Kristian/Kathinka Høyboveien Oslo Berge Enger Katrine Høyboveien Oslo Enger Lars Helmer Høyboveien Oslo Bjønnes Unni Høyboveien Oslo Bjønnes/Lunde Hilde/Morten Høyboveien Oslo Grepperud Hans Magnus Høyboveien 9 A 0198 Oslo Johansen/Grepperud Ingvild/Morten Høyboveien 9 A 0198 Oslo Helle Christine Konventveien 18 F 0277 Oslo Kjellberg/Høydalsvik Cecilia/Øystein Korallveien 1 A 0198 Oslo Bakstad / Raknes Gro og Rune Korallveien 1 B 0198 Oslo Bjørnstad Heidi Korallveien Oslo Morstad Anne B.R. Korallveien 4 A 0198 Oslo Forsnes/Lager Hilde og Olle Korallveien 4 C 0198 Oslo Berg-Nielsen Ole Jørgen Korallveien 4 D 0198 Oslo Hjerpset Siri Korallveien 8 C 0198 Oslo Kristiansen Tone og Erik Korallveien 8 C 0198 Oslo Angard John Malmøyveien Oslo Engell Britt og Vegard Malmøyveien Oslo Lancelot/Harsem Nicolai/Pia Th Malmøyveien 14 B 0198 Oslo Gundersen Marius Joacim Malmøyveien 15 B 0198 Oslo Fjeldheim / Kristiansen Anette og Jarle Malmøyveien Oslo Åstadsund Iversen/Christiansen Gunhild og Jan-Tore Malmøyveien 16 B 0198 Oslo Skjerpen Arne og Hilde Malmøyveien 17 A 0198 Oslo Bjønnes Kirsten og Nils Jørgen Malmøyveien 17 B 0198 Oslo Nordberg Tove og Jon Malmøyveien 18 A 0198 Oslo Gjeldsvik Eigil Karl Malmøyveien 18 B 0198 Oslo Løvås / Bjurbeck Arne og Nina Malmøyveien 19 A 0198 Oslo Hystad Øyvind Harry Malmøyveien 19 B 0198 Oslo Amundsen Elisabet og Viggo Malmøyveien Oslo Myhra Per Olaf Malmøyveien Oslo Thorenfeldt Lars Malmøyveien 23 A 0198 Oslo Herlofsen Erik Malmøyveien Oslo Olshausen Jannicke Malmøyveien Oslo Nilsen / Brown Eva Karin og David Malmøyveien 24 D 0198 Oslo Petlund Trond Malmøyveien Oslo With / Pedersen Anne Lise og Per Malmøyveien Oslo Hystad / Andresen Marit og Erik Bergendahl Malmøyveien Oslo Angard Christine E Malmøyveien Oslo Hårstad Aksel Malmøyveien 31 A 0198 Oslo Bjønnes/Yngsdal Lars Malmøyveien 31 B 0198 Oslo 14

15 Smith Thomas Kristian Malmøyveien 32 A 0198 Oslo Haug/Schilde Grete/Jocken Malmøyveien 32 B 0198 Oslo Forsbergskog/Bull-Nielsen Tone Lise og Ragnar Malmøyveien 34 A 0198 Oslo Evensen/Skaar Øystein/Ida Malmøyveien 34 B 0198 Oslo Dahl/Barre Steinar/Gunilla Malmøyveien Oslo Klippenberg Kaj Gøsta Malmøyveien Oslo Fjeld Lill og Jan Erik Malmøyveien Oslo Myrtrøen/Pettersen Ottar Nordbyhagaveien 41 B 1472 Fjellhamar Eie Elisabeth Ole Vigs gt 19 B 0366 Oslo Solviks venner Solviks venner Postboks 142 Tveita 0617 Oslo Jørgensen Erling Skinnerbakken Oslo Halvorsen Synøve Skjellveien 1 A 0198 Oslo Ness / Steen Ewa og Ole Skjellveien Oslo Nøring Anne og Terje Skjellveien Oslo Nossen Knut Inge Skjellveien Oslo Sjuve Berg Pål og Inger Grete Skjellveien 3 C 0198 Oslo Borge/Lundstrøm Ernst Martin og Naima Skjellveien 3 E 0198 Oslo Ruud Veslemøy Skjellveien Oslo Bråthen/Amundsen Aksel og Marianne Strandhaugen Oslo Hansen Ola Bøe Strandhaugen 1B 0198 Oslo Kristiansen Irit og Tor Øyvind Strandhaugen Oslo Øyen Nina og Jardar Strandhaugen Oslo Øyen/Lidstrøm Torill og Lennart Strandhaugen Oslo Christiansen Morten Strandhaugen Oslo Langfeldt Camilla Elisabeth Bu Strandhaugen Oslo Øyen Nina og Roald Strandhaugen Oslo Osnes Geir Egil Sundveien 15 A 0198 Oslo Opsahl / Skaare Nina og Ola Sundveien Oslo Olsson Lise og Terje Sundveien 18 A 0198 Oslo Haagenrud Anette Knap og Petter Sundveien Oslo Hunstad Anne C Sundveien Oslo Hunstad Nils Jacob Sundveien Oslo Andersen Lars Espen Sundveien Oslo Rustad/Carlsen Marianne/Bjørn I Sundveien Oslo Christoffersen Christin Sundveien Oslo Rygh Johansen Trine og Stig Einar Sundveien Oslo Solberg Finn Jørgen Sundveien Oslo Mesel Rita Hannele og Erik Sundveien 33 A 0198 Oslo Hansen Frank / Eva Sundveien Oslo Ouren Torbjørn Sundveien Oslo Malmøya Mat Khawaja Shahzad Ahmed Sundveien Oslo Sundal/Meilstrup Eivin og Hege Sundveien Oslo Gundersen Steinar Trygve Strømbergs Vei 5 B 1263 Oslo 15

Innkalling til 20. ordinære årsmøte i Malmøya Veilag

Innkalling til 20. ordinære årsmøte i Malmøya Veilag Innkalling til 20. ordinære årsmøte i Malmøya Veilag 1 Malmøya Veilag Stiftet 21.3.1994 Malmøya Til medlemmene i Malmøya Veilag Malmøya, 10. april 2014 Herved innkalles til det 20. ordinære årsmøte i Malmøya

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Medlemmer av Tenvik båtforening innkalles med dette til årsmøte. Sted: Tømmerholt idrettshus Tidspunkt: Onsdag 20.03.2013 kl. 18:30 Saksliste: Sak 2013-1 Konstituering

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I Medlemmer i Nordre Greverud Vel innkalles herved til ordinært årsmøte som avholdes torsdag 26. mars 2009 kl. 20.00 i Idrettshuset på Østre Greverud. Møtet blir en fin anledning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Medlemmer av Tenvik båtforening innkalles med dette til årsmøte. Sted: Tømmerholt idrettshus Tidspunkt: Torsdag 03.04.2014 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2014-1 Konstituering

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355 Til: Marikova Vels medlemmer Oslo 5. februar 2014 I overensstemmelse med vellets vedtekter, 6, innkalles herved til Årsmøte i Marikova Vel: Tid: ONSDAG 5. Mars 2014 kl. 18.00 Sted: Oppsal Samfunnshus,

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10. april 2012

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10. april 2012 Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10. april 2012 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Tirsdag 10.04.2012 kl. 18:00 Saksliste: Sak 2012-1 Konstituering Valg av møteleder. Valg av referent. Valg av to

Detaljer

Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no

Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no Referat fra generalforsamlingen i Hellvikskog vel, badehuset og nybrygga 28.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte i Frogn Rådhus, Fraunar, Fredag 3. mars 2017 Formannen ønsket velkommen. Det var 53 personer til stede, hvorav 49 stemmeberettigete. Det er i tillegg en

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 NEDRE HEER VEL ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 HEER GRENDEUS KL 19.00, 2. ETASJE Dagsorden: 1. 1. Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokoll 2. 2. Godkjenning

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013.

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013. Lødingen Pistolklubb Postboks 97 8411 Lødingen Lødingen 12.november 2014 Til medlemmer i Lødingen Pistolklubb Saksliste til årsmøte 2014 Møtet avholdes som tidligere annonsert Onsdag den 19. november kl

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2015 Vedtatt 7. april 2016

Tenvik båtforening Årsrapport 2015 Vedtatt 7. april 2016 Tenvik båtforening Årsrapport 2015 Vedtatt 7. april 2016 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2015 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2015 for 1

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering UlVANGSVEGEN VEGLAG - Orgnr 999332749 27. mars 2014 Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering Styrets forslag til

Detaljer

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN Leder: Nub Arild Østenfor, 3540 Nesbyen. 91 76 88 09 n-oesten@online.no Kasserer: Roar Sandbekk, 3540 Nesbyen. 97 16 54 32 roar.sandbekk@gmail.com

Detaljer

Til alle sameiere, SAMEIET BAAVASSHAUGEN NORDRE

Til alle sameiere, SAMEIET BAAVASSHAUGEN NORDRE Til alle sameiere, SAMEIET BAAVASSHAUGEN NORDRE Innbetaling av årskontingenten 2017 Innbetaling av årskontingenten gjøres til konto 4336.15.80886 innen 17. mai 2017. Se kolonnen «Årskontingent» for korrekt

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Til beboerne i Eikenga Huseierforening: Innkalling til generalforsamling Styret i Eikenga Huseierforening innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Dato: Tirsdag 26. april 2011. Tid: Kl. 19:00-22:00,

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017

Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017 Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2015 SARPSBORG AVISKLUB. Ole Kr. Laengen

STYRETS ÅRSBERETNING 2015 SARPSBORG AVISKLUB. Ole Kr. Laengen STYRETS ÅRSBERETNING 2015 SARPSBORG AVISKLUB Styret har i det forløpne år bestått av: Formann Kasserer/viseformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamann I Varamann II Varamann III Revisor I Revisor

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Ås Turlag ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 15. mars kl 19.00 i Ås kulturhus, lille sal. Her finner du sakspapirer til årsmøtet. Det er ikke kommet inn noen forslag

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Eva Bergh Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Eva Bergh Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 19 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE lørdag 12. juli kl. 09:00 12:00. Sted: Midgard grendehus, Frikstad. 25.06.2014 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Torsdag 11. mai 2017 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl. 20:00 Saker til behandling 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Gjennomgang

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsmøte 2015. Sakspapirer. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00

Årsmøte 2015. Sakspapirer. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00 Årsmøte 2015 Sakspapirer Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00 ÅRSMØTE 2015 SAK 1 DAGSORDEN Styret innstiller på følgende dagsorden: Åpning ved leder Tom A. Julsrud 1. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer

Detaljer

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013 Kommunestyresalen, Nesset kommunehus kl. 1800 2115 Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Dato: 21. mars 2007 Tid: kl. 19:00 Sted: Horten Rådhus, kantinen Innkalling til årsmøtet ble sendt ut 21. februar. Dagsorden og innkomne forslag ble sendt

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2016 Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning:

HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2016 Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning: HOLSÅSEN VEL Referat fra årsmøte på Steinstølen torsdag 13.04.2017 kl. 17.00. Det møtte omlag 46 personer på årsmøtet. Møteledelse: Inger-Lise F. Jespersen ble valgt til møteleder. Sak 1 Innkalling og

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 11.02.15 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Det innkalles med dette til Årsmøte i Haugesund og Omegn Hundeklubb. Årsmøtet finner sted på Bleikmyr Bydelshus Onsdag 25/2 2008 kl: 19.30 Dagsorden: 1:

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård.

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård. Styret har i det forløpne år bestått av: STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB Formann Kasserer/viseformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamenn Revisor I Revisor II Per Kristian Ubøe Jan

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

DEN NORSKE 9 SJØRETTSFOREN ING

DEN NORSKE 9 SJØRETTSFOREN ING DEN NORSKE 9 SJØRETTSFOREN ING PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SJØRETTSFORENINGEN ONSDAG 9. DESEMBER 2015 KL 15:45 Auditorium 4 Domus Academica, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate 47 Onsdag 9. desember 2015

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 Lørdag 13. august kl. 15:30, etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Hamar Media:

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Hamar Media: Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Hamar Media: Dato: 1. juni 2017 Tidspunkt: Kl. 18:00 Sted: First Hotel Victoria Hamar Det serveres kaffe, mineralvann og snitter før generalforsamlingen,

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

DBK-MIF KONKURANSEN

DBK-MIF KONKURANSEN - KONKURANSEN 23.03.09 Totaloversikt Tid Totaloversikt Tid Simen Henriksen 00:14:08 Trond Iversen 00:12:18 Håkon Kylland 00:14:15 Jonas Falk Eek 00:12:34 Svein Hakon Sveinsson 00:14:20 Endre Fossli 00:12:46

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013.

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 0. Innkallingen - Os og Fusaposten, brev og e-post 1. Årsmelding. - Gjennomgang av årsmelding 2013 og handlingsplan 2014 2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 3. Framlegg

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

Årsmøte F2F Hordaland Innkalling og dagsorden

Årsmøte F2F Hordaland Innkalling og dagsorden Årsmøte F2F Hordaland 2017 Tidspunkt: tirsdag 31. januar 2017, klokken 19.00-21.00 Sted: Batteriet Vest Adresse: Kong Oscars gt. 7 Innkalling og dagsorden Foreningen 2 Foreldre, Hordaland ønsker med dette

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Kristiansand Danseklubb

Kristiansand Danseklubb Kristiansand Danseklubb Kristiansand, 6.2.2011 ÅRSBERETNING 2010 FOR KRISTIANSAND DANSEKLUBB. Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Kristiansand danseklubb er å gi barn og unge glede

Detaljer

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 6. mai 2015 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Odfjell SE på selskapets kontor i henhold til innkallelse av 11. april 2015. I overensstemmelse

Detaljer

GENERALFORSAMLING PEPPERSTAD.NET STYRET I PEPPERSTAD.NET INNKALLER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. PEPPERSTAD GRENDEHUS Bjørlien skole

GENERALFORSAMLING PEPPERSTAD.NET STYRET I PEPPERSTAD.NET INNKALLER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. PEPPERSTAD GRENDEHUS Bjørlien skole GENERALFORSAMLING 2010 PEPPERSTAD.NET STYRET I PEPPERSTAD.NET INNKALLER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ PEPPERSTAD GRENDEHUS Bjørlien skole TIRSDAG 23. MARS 2010 Kl. 19.30: Infomøte Get/Get svarer på

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Nordre Nes Velforening 26. mai 2016 kl 17:30

Innkalling til årsmøte i Nordre Nes Velforening 26. mai 2016 kl 17:30 Innkalling til årsmøte i Nordre Nes Velforening 26. mai 2016 kl 17:30 Sted: Marie Treschow Pensjonistsenter, Kjellerstuen Vedlagt finner du innkalling og endelig saksliste for årsmøtet i velforeningen.

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.30 NORSK LHASA APSO KLUBB. Sandefjord, 26. mars 2016 Innkalling

Detaljer