Delegeringsreglement fra kommunestyret til utvalg og rådmann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delegeringsreglement fra kommunestyret til utvalg og rådmann"

Transkript

1 Delegeringsreglement fra kommunestyret til utvalg og rådmann Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 08/30 den Delegasjon fra planutvalget vedtatt i planutvalget i sak 07/114 den Endret etter vedtak i kommunestyret sak 11/71 den Endret av kommunestyret i sak 13/39 den

2 2 Endringsprotokoll: Endret av Saksnr og dato Virkning fra og med Kommunestyret 09/36 den Kommunestyret 09/54 den Kommunestyret 10/44 den Kommunestyret 11/35 den Kommunestyret 11/71 den Kommunestyret 13/39 den

3 3 Innhold 1 Innledning 4 2 Gjennomgående bestemmelser Bruk av delegert myndighet Tilbakekalling av myndighet Rett til å la være å bruke delegert myndighet Omgjøringsrett Dokumentasjon av hastevedtak Klage på vedtak Evaluering Kommunestyret Ansvars- og arbeidsområder Generell myndighet Valgstyre 6 5 Formannskapet Ansvars- og arbeidsområder Generell myndighet Myndighet i økonomiske saker: Myndighet til å treffe vedtak etter særlover Fondsstyre Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Ansvars- og arbeidsområder: Generell myndighet Myndighet i økonomiske saker: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk ( nr. 27) Alkoholloven Plan- og bygningsloven (lov av nr 77 og lov av nr 71 Kap 1 til 15, 19, 34 og 35) Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ansvars- og arbeidsområder: Generell myndighet Myndighet i økonomiske saker: Idrettsfond Spillemidler Kulturpris Hovedutvalg for helse og omsorg Ansvars- og arbeidsområder: Generell myndighet Myndighet i økonomiske saker: Ordfører og rådmann Rådmann Ansvars- og arbeidsområder Generell myndighet Eksempel (ikke uttømmende) på saker som regnes som ikke-prinsipielle Myndighet i økonomiske saker Myndighet i personalsaker Myndighet til å treffe vedtak og andre avgjørelser etter særlover Midt Hedmark brann- og feiervesen Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap SØIR Interne spilleregler for bruk av delegert fullmakt 23

4 4 1 Innledning Kommuneloven, og den politiske strukturen som er valgt i kommunen på bakgrunn av denne loven, forutsetter at det blir foretatt en avklaring av hvor de enkelte vedtak skal fattes, med andre ord hvilken delegering kommunestyret ønsker å gjennomføre. Kommunestyret har som rettslig utgangspunkt og hovedregel den alminnelige beslutningsmyndighet i alle saker på kommunens vegne, jf kommuneloven (koml) 6, hvor det følger at kommunestyret er det øverste organet og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Beslutningsmyndighet på kommunens vegne, utøvd av andre folkevalgte organ eller tilsatte må med andre ord ha positiv hjemmel, enten i lovbestemmelse eller i lovlig delegasjonsbeslutning. Det er ikke praktisk mulig at kommunestyret selv skal avgjøre alle saker hvor det etter loven har beslutningsmyndighet. Det er derfor forutsatt at myndighet delegeres fra kommunestyret, - enten til formannskapet, et fast utvalg oppnevnt av kommunestyret eller til rådmannen (jf koml 8 nr 3, 10 nr 2 og 23 nr 4). Skranker for delegasjonsadgangen kan følge av særlover. I noen lover er myndighet gitt direkte til andre enn kommunestyret, for eksempel valgstyret eller planutvalget. I disse tilfellene er det disse som må delegere sin myndighet videre til administrasjonen der det er delegasjonsadgang og delegasjon ønskes. Delegasjon av kommunal avgjørelsesmyndighet foreligger når et folkevalgt organ eller person blir tildelt myndighet til å treffe avgjørelser på kommunens vegne. Delegasjon er imidlertid ingen overdragelse av avgjørelsesmyndighet i den forstand at det delegerende organet fraskriver seg myndighet til selv å handle på saksområdet. 2 Gjennomgående bestemmelser 2.1 Bruk av delegert myndighet All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, og innenfor gjeldende budsjettrammer og budsjettforutsetninger. Kommunestyret kan gi bindende instrukser om hvordan den delegerte myndighet skal brukes også etter at delegasjonsreglementet er vedtatt. 2.2 Tilbakekalling av myndighet Det delegerende organ kan kreve å få lagt fram for seg en sak som et underordnet organ har til behandling etter delegert fullmakt. Det delegerende organ kan overta en konkret sak som det mener det selv bør avgjøre, og det kan tilbakekalle hele eller deler av delegasjonsreglementet. 2.3 Rett til å la være å bruke delegert myndighet Den som har fått delegert myndighet kan overlate til det overordnede organet å treffe avgjørelse i spesielle saker.

5 5 2.4 Omgjøringsrett Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnet organ i samme omfang som det kunne omgjort vedtak det selv hadde truffet, jf forvaltningsloven (fvl) 35, 2. ledd. 2.5 Dokumentasjon av hastevedtak Vedtak i hastesak gjort av formannskapet med hjemmel i koml 13, 2. ledd skal meldes til vedkommende organ i første møte etter at vedtaket er fattet. 2.6 Klage på vedtak Enkeltvedtak fattet på grunnlag av delegert myndighet kan påklages av klageberettiget part på vanlig måte etter forvaltningslovens bestemmelser, jf fvl 28 flg, eller etter eventuelle bestemmelser etter særlov Klagenemnd Klagenemnda er klageinstans for enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan i Trysil kommune som er opprettet med hjemmel i kommuneloven eller av administrasjonen. Klagenemnda utgjøres av formannskapets medlemmer. Klagenemnda skal blant annet behandle: Klage på opptak i kommunale barnehager Klage på avslag om leie av kommunal bolig Klage på vedtak om startlån og tilskudd til etablering og utbedring Klagenemnda skal ikke behandle klager på vedtak som er truffet med hjemmel i myndighet delegert fra et forvaltningsorgan etter særlovgivning eller vedtak truffet av kommunestyret selv Særskilt klagenemnd for fondsstyresaker Den særskilte klagenemnda er klageinstans for vedtak truffet av fondsstyret. Den skal behandle: Klage på vedtak i fondsstyret om bruk av kraftfondet Klage på vedtak i fondsstyret om bruk av næringsfondet Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift er kommunens klagenemnd i henhold til fvl 28, 2. ledd i saker som gjelder: Vedtak fattet etter forurensningsloven, med unntak av de tilfeller hvor loven fastsetter at Fylkesmannen er klageinstans eller kommunens myndighet følger av delegasjon fra departementet/fylkesmannen Kommunestyret er klageinstans i de tilfeller hvor vedtak er fattet av Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift selv.

6 Når det påklagede vedtaket er fattet av kommunestyret er departementet (Fylkesmannen) klageinstans, jf fvl 28, 2. ledd Fylkesmannen, fylkeslegen og fylkeslandbruksstyret er klageinstans der dette følger av særlov. 2.7 Evaluering Etter nærmere bestemmelser skal den til enhver gjeldende delegering oppsummeres og evalueres for å kunne vurdere om arbeidsfordelingen er optimal mellom kommunestyret, formannskapet, hovedutvalgene og rådmannen. Avgjørelsene etter delegert fullmakt utøves innenfor opptrukne mål og rammer der det er behov for justeringer. 3 Kommunestyret 3.1 Ansvars- og arbeidsområder Kommunestyret er det øverste politiske organet i Trysil kommune, jf koml 6, og avgjør alltid saker som gjelder: Økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak Igangsetting av nye tiltak utover årsbudsjettet - vesentlige endringer i årsbudsjettet Å opprette eller inndra faste stillinger Kjøp og salg av fast eiendom, med mindre annet er fastsatt i dette delegasjonsreglementet eller av delegasjon til Trysil kommuneskoger KF, sak 35/03 Avtaler som gir økonomiske forpliktelser utover årsbudsjettet Interkommunalt samarbeid Planarbeid. Kommunestyret skal ha ansvar for igangsetting og vedtak av planer - både generelle og etter særlov (planer utover ettårige driftsplaner), med mindre annet følger av særlov. Betalingssatser Godkjenne regnskap/årsmelding Andre prinsipielle saker eller saker som kommunestyret ønsker å behandle. Oppnevne valgstyre, jf valgloven Generell myndighet Kommunestyret fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov, forskrift eller reglement. 4 Valgstyre Valgloven 4-2. Oppnevning av stemmestyrer delegeres fra kommunestyret til valgstyret.

7 7 5 Formannskapet Se koml Ansvars- og arbeidsområder Formannskapet har ansvar innenfor følgende lover med tilhørende forskrifter: Kommuneloven Likestillingsloven Industrikonsesjonsloven Plan- og bygningsloven -Planstrategi -Kommuneplanens langsiktige del (samfunnsdelen) Arkivloven Eiendomsskatteloven Tvangsfullbyrdelsesloven 5.2 Generell myndighet Formannskapet har myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av annet organ når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette organet, jf koml 13 nr 1. Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, jf koml 10 nr 3. Formannskapet har plikt til å fremme innstilling i sak om vesentlige endringer i årsbudsjett og tilleggsbevilgninger og bevilgninger til formål utenfor vedtatt årsbudsjett. Formannskapet har rett til å fremme innstilling i alle saker på sitt område som skal avgjøres av kommunestyret. Formannskapets oppgaver etter plan- og bygningsloven: o Utarbeide og innstille forslag til kommunal planstrategi jf pbl 10-1 o Utarbeide og innstille forslag til kommuneplan (samfunnsdelen) etter pbl kap 11. o Utarbeide og innstille forslag til næringsplan Formannskapet har anledning til å videredelegere til rådmannen. 5.3 Myndighet i økonomiske saker: Se Økonomireglementet, vedtatt av Trysil kommunestyre , sak 61/02 med senere endringer. 5.4 Myndighet til å treffe vedtak etter særlover Myndighet til å avgjøre saker etter særlover gjelder så langt myndigheten ikke er lagt til andre organ enten med hjemmel i lov eller i delegeringsreglementet. 5.5 Fondsstyre Formannskapet er fondsstyre for kraftfondet og næringsfondet, jf sak 13/15 i kommunestyret Næringsfondet Årlig tildelingsbrev fra Hedmark fylkeskommune og forvaltningsprinsipper vedtatt i kommunestyret , sak 41/03, hovedutvalg for plan og næring , sak 12/37, samt utfyllende prinsipper.

8 8 Kraftfondet Vedtekter for bruk og forvaltning vedtatt i kommunestyret i sak 07/17 og vedtatt av hovedutvalg for plan og næring i sak 12/37. 6 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift er et utvalg opprettet i medhold av koml 10 nr Ansvars- og arbeidsområder: Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift har ansvar innenfor følgende lover med tilhørende forskrifter: Kommuneloven Alkoholloven Serveringsloven Plan- og bygningsloven Delingsloven Matrikkelloven Lov om eierseksjoner Lov om fritids- og småbåter Lov om vassdrag og grunnvann Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v Friluftsloven Viltloven Hundeloven Motorferdselloven Naturmangfoldloven Jordloven Lov om skogbruk Konsesjonsloven Odelsloven Lov om matproduksjon og mattrygghet Lov om forpaktning Lov om ymse beitespørsmål Lov om grannegjerde Lov om stadnamn Lov om lotterier m.v. Forurensingsloven Vegloven Vegtrafikkloven Vassdragsreguleringsloven. Luftfartsloven Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell Tvangsfullbyrdelsesloven Lov om helligdager og helligdagsfred 6.2 Generell myndighet Utvalget har myndighet til å avgjøre alle saker innenfor sitt område med mindre det følger av dette reglement at myndigheten ligger til kommunestyret, formannskapet eller at myndigheten er delegert til rådmannen. Utvalget har rett til å fremme innstilling i saker innen sitt område som skal avgjøres av kommunestyret. Utvalget har anledning til å videredelegere til rådmannen.

9 9 6.3 Myndighet i økonomiske saker: Se Økonomireglementet, vedtatt av Trysil kommunestyre , sak 61/02 med senere endringer. Hovedutvalget kan vedta budsjettreguleringer mellom rammeområder innenfor sin sektor, så lenge dette ikke kommer i konflikt med de politiske prioriteringene i årsbudsjettet. 6.4 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk ( nr. 27) Alkoholloven Se Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Trysil kommune vedtatt PS-sak 04/27, endret sak 05/ Plan- og bygningsloven (lov av nr 77 og lov av nr 71 Kap 1 til 15, 19, 34 og 35) Utarbeide og innstille forslag til kommuneplan - arealdelen etter pbl kap 11. Legge fram ferdigbehandlet reguleringsplanforslag etter kapittel 12 for kommunestyret. Søke samarbeid med offentlige organer/organisasjoner mv ved reguleringsarbeid. Gi råd om planforslag fremmet av andre enn planmyndigheten selv bør utarbeides jf 12-8 Vedta mindre reguleringsplaner som nevnt i 12-3, som er i tråd med rammer og retningslinjer i kommuneplanens arealdel når denne er mindre enn fire år gammel. Avgjøre at et reguleringsforslag etter kapittel 12 skal legges ut på offentlig ettersyn jf Vedta mindre vesentlige reguleringsendringer ledd. Avslå behandling av private forslag om regulering etter Nedlegge midlertidig forbud mot tiltak som nevnt i 1-6 etter bestemmelsen i 13-1 (bygge- og deleforbud) Gi dispensasjon etter pbl 19-2 og 19-3 fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan og bygningsloven. Forelegges klager over vedtak jf 1-9 Fastsette planprogram for kommuneplanen etter bestemmelsen i Fastsette planprogram for reguleringsplaner med vesentlig virkning for samfunn og miljø etter bestemmelsen i 12 9 Fastsette planprogram for reguleringsplaner som ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel etter bestemmelsen i 12 9 Fastsette i planprogrammet at det skal gjennomføres områderegulering etter bestemmelsen i 12 9 Fastsette overtredelsesgebyrer etter 32-8 når beløpet overstiger kr. (Endret etter vedtak i KS i sak 09/36) (Endret etter vedtak i KS i sak 09/54) (Endret etter vedtak i KS i sak 10/44)

10 10 7 Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for oppvekst og kultur er et utvalg opprettet i medhold av koml. 10 nr Ansvars- og arbeidsområder: Hovedutvalg for oppvekst og kultur har ansvar innenfor følgende lover med tilhørende forskrifter: Kommuneloven Introduksjonsloven Opplæringsloven Barnehageloven Voksenopplæringsloven Privatskoleloven Bibliotekloven Lov om film og video Kulturminneloven 7.2 Generell myndighet Utvalget har myndighet til å avgjøre alle saker innenfor sitt område med mindre det følger av dette reglement at myndigheten ligger til kommunestyret, formannskapet eller at myndigheten er delegert til rådmannen. Utvalget har rett til å fremme innstilling i saker innen sitt område som skal avgjøres av kommunestyret. Utvalget har anledning til å videredelegere til rådmannen. 7.3 Myndighet i økonomiske saker: Se Økonomireglementet, vedtatt av Trysil kommunestyret , sak 61/02 med senere endringer. Hovedutvalget kan vedta budsjettreguleringer mellom rammeområder innenfor sin sektor, så lenge dette ikke kommer i konflikt med de politiske prioriteringene i årsbudsjettet. 7.4 Idrettsfond Hovedutvalg for oppvekst og kultur behandler saker innenfor idrettsfondet. 7.5 Spillemidler Hovedutvalg for oppvekst og kultur behandler saker om spillemidler. 7.6 Kulturpris Hovedutvalg for oppvekst og kultur behandler sak om utdeling av kulturpris.

11 11 8 Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg for helse og omsorg er et utvalg opprettet i medhold av koml 10 nr Ansvars- og arbeidsområder: Hovedutvalg for helse og omsorg har ansvar innenfor følgende lover med tilhørende forskrifter: Kommuneloven Barnevernloven Kommunehelsetjenesteloven Lov om sosiale tjenester Lov om sosiale tjenester i arbeidsog velferdsforvaltningen Lov om Folkehelsearbeid Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Lov om helsemessig og sosial beredskap Lov om barn og foreldre Lov om vern mot smittsomme sykdommer Lov om psykisk helsevern Lov om vern mot tobakkskader 8.2 Generell myndighet Utvalget har myndighet til å avgjøre alle saker innenfor sitt område med mindre det følger av dette reglement at myndigheten ligger til kommunestyret, formannskapet eller at myndigheten er delegert til rådmannen. Utvalget har rett til å fremme innstilling i saker innen sitt område som skal avgjøres av kommunestyret. Utvalget har anledning til å videredelegere til rådmannen. 8.3 Myndighet i økonomiske saker: Se Økonomireglementet, vedtatt av Trysil kommunestyre , sak 61/02 med senere endringer. Hovedutvalget kan vedta budsjettreguleringer mellom rammeområder innenfor sin sektor, så lenge dette ikke kommer i konflikt med de politiske prioriteringene i årsbudsjettet. 9 Ordfører og rådmann Ordfører og rådmann har sammen myndighet til å fatte de avgjørelser som ikke kan vente til rett politisk utvalg er samlet og som ikke er av prinsipiell karakter, så fremt loven selv ikke er til hinder for det, jf koml 9, nr 5 og 23, nr 4.

12 12 10 Rådmann 10.1 Ansvars- og arbeidsområder Rådmannen er øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, jf koml 23. Hans/hennes rettigheter og plikter går blant annet fram av koml 23. Rådmannen skal ha et særlig ansvar for å: lede administrasjonens arbeid med å forberede saker for de folkevalgte organ og se til at disse er forsvarlig utredet bla. med hensyn på helhetsperspektiv og konsekvenser for økonomi, personell og publikums krav til tjenester. sørge for at kommunens medarbeidere får utviklingsmuligheter og utfordringer innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon sørge for god forvaltning og effektiv bruk av kommunens økonomiske ressurser, herunder å etablere rutiner for internkontroll videreutvikle, kvalitetssikre og tilpasse kommunale tjenester til de behov innbyggerne har. lede det strategiske plan- og utviklingsarbeidet i kommunen med sikte på at Trysil skal være en bærekraftig kommune delta i kommunens interkommunale samarbeid og eksterne profilering iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organ 10.2 Generell myndighet Rådmannen får delegert myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, jf koml 23, nr 4. Hva som er av prinsipiell betydning fastsettes ut fra vedtakets karakter og konsekvenser og ut fra en vurdering av i hvilken utstrekning de viktigste skjønnsmessige sider av den aktuelle avgjørelsen må anses klarlagt gjennom politiske vedtak, instrukser eller tidligere praksis. Et delegasjonsvedtak må leses slik at den som har fått delegert myndighet, vil ha en plikt til å gå tilbake til det folkevalgte organet hvis en enkelt sak innenfor en generell fullmakt må anses å ha prinsipiell betydning. Rådmannen kan videredelegere myndighet såfremt kommunestyret ikke har bestemt noe annet. Ved slik intern delegering er det fortsatt rådmannen som står ansvarlig overfor kommunestyret. Rådmannen har rett og plikt til å fremme innstilling i alle saker til alle kommunale utvalg, jf koml 23 nr Eksempel (ikke uttømmende) på saker som regnes som ikke-prinsipielle Følgende avgjørelser (ikke uttømmende oversikt) regnes som ikke-prinsippielle Tildele godtgjørelse o.l. etter reglement Utbetale tilskudd til tros- og livssamfunn etter årlige retningslinjer fastsatt av kultur- og kirkedepartementet Utbetale tilskudd til politiske partier.

13 13 Godkjenne godtgjørelse og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for kommunale ombud etter reglement. Avgjøre søknader om gavepremier til idrettsarrangement med inntil en bestemt sum vedtatt av drift- og forvaltningsutvalget. Å inngå kontrakt for utlån av fotografier fra Trysil kommunes arkiv. Redaksjonelt ansvar for utgivelse av lokalhistoriske bøker og infoblader. Avgjøre på søknader om tilskudd til formål som ikke har konkret tilknytting til Trysil. Utleie av lokaler i kommunale bygg og boliger. Begjære utkastelse av kommunale bygg og boliger som følge av kontraktsbrudd fra leietakers side Salg av kommunale tomter i regulerte områder Søknader om å legge brønn eller ledninger på kommunal eiendom Frafalle kommunal pant for lån i mindre parseller, samt frafalle prioritet når det er lite trolig at dette fører til tapsrisiko for kommunen. Frafalle kommunal forkjøpsrett på bolig- og hytteeiendommer Samtykke til overføring av festerettighet til ny fester for bolig- og hytteeiendommer Sletting av heftelser på parsell som utskilles fra hovedeiendommen når dette ikke forringer sikkerheten vesentlig Å begjære tvangsauksjon eller konkurs som ledd i tvangsinndrivelse for å ivareta kommunale interesser Å gi og anta bud ved tvangsauksjon på boligeiendommer avgrenset oppad til 1.mill. kroner under forutsetning av formannskapets godkjenning Å engasjere prosessfullmektig i kommunens rettssaker Avgjøre søknader om tilskudd til allmenne kulturformål. Avgjøre søknader om ledsagerordning ved kulturarrangementer i kommunal regi Myndighet i økonomiske saker Se Økonomireglementet, vedtatt av Trysil kommunestyre , sak 61/02 med senere endringer. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om etableringslån i henhold til husbankens retningslinjer. Prisreduksjon ved masseleveranser fra pukkverket. (vedtatt av kommunestyret i sak 62/96) 10.5 Myndighet i personalsaker Avgjørelsesmyndighet i personalsaker, koml 24 nr 1. Tilsetting/oppsigelse i samsvar med tilsettingsreglement av , sak 17/ Myndighet til å treffe vedtak og andre avgjørelser etter særlover Rådmannen får delegert myndighet til å fatte vedtak i følgende saker etter særlov med tilhørende forskrifter, når sakene er av ikke-prinsipiell karakter (jf pkt 10.2 og 10.3) eller myndigheten er lagt til annet organ enten med hjemmel i lov eller i delegeringsreglementet:

14 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker ( nr 00) Forvaltningsloven 36 Myndighet til å tilkjenne saksomkostninger 42 Gi klage oppsettende virkning 33, andre ledd, siste punktum. Avvise klager (endret etter vedtak i KS i sak 10/44) Lov om omsetning av alkoholholdig drikk ( nr 27) Alkoholloven Se Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Trysil kommune vedtatt sak 04/27, endret , sak 05/ Lov om serveringsvirksomhet ( nr. 55) Serveringsloven 3 Gi serveringsbevilling 4 Unntak fra krav om stedfortreder 13 Kontroll av serveringssteder 18 Suspensjon av serveringsbevilling 19 Tilbakekall av serveringsbevilling Lov om forvaltning av naturens mangfold ( nr. 100) 18 Annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av myndighetene 54 Meldeplikt for skogbrukstiltak 55 Meldeplikt for jordbrukstiltak Lov om viltet ( nr 38) - Viltloven Forskrift om innfanging og innsamling av vilt for vitenskapelig eller andre særlige formål ( nr 349) Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever ( nr 314) med unntak av: 4 Åpning av jakt på hjortevilt og bever 5, 1. ledd Fastsette minsteareal for elg, hjort og rådyr i forskrift 14, 2. ledd Godkjenne flerårig bestandsplan for elg og/eller hjort Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst ( nr 313) Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller om vesentlig reduserer andre arters reproduksjon ( nr 1000) Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag ( nr 82) 6 Avgjøre søknader om bruk av motorfartøy eller luftfartøy Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag ( nr 0356) med unntak av: 6 Tillatelse til kjøring utover 2, 3, 4 og 5

15 Lov om laksefiske og innlandsfisk m.v Forskrift om fiskeavgift ( nr 532) Lov om hunder og hundehold ( nr 74) Hundeloven 9, 1. ledd, bokstav e. Fatte enkeltvedtak om unntak fra sikringsreglene Lov om jord ( nr 23) Jordlova (Departementets myndighet etter loven er delegert til kommunen ved vedtak nr 1479) 8: Vern av dyrka jord. Gi pålegg om tiltak for dyrka jord som ikke blir drevet. 8A Gi fritak for driveplikt etter søknad 9: Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord 9, 5.ledd: Pålegge fjerning av ulovlige anlegg eller byggverk 11: Drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsveger 12: Deling av landbrukseiendom Forskrift om kommunenes saksbehandling vedrørende søknader om finansiering av landbruk og bygdeutvikling gjennom Innovasjon Norge og Fylkesmannen ( nr 359) Forskrift om midler til bygdeutvikling ( nr 53) Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav ( nr 951) Forskrift om nydyrking ( nr 423) Forskrift om planlegging og godkjenning av veger til landbruksformål ( nr 1200) Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket ( nr 283) Forskrift om miljøplan ( nr 15) Forskrift om tilskudd til avløsing ( nr 1086) Forskrift om tilskudd til landbruksvikar-virksomhet ( nr 1557) Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere ( nr 190) Forskrift om gjødslingsplanlegging ( nr 791) Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon ( nr 1130) Forskrift om erstatning for tap av sau på beite ( nr 1129) Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak for jordbruket ( nr 448) Forskrift om generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark ( ) Lov om skogbruk ( nr 31) Skogbrukslova 5, 3. ledd: Pålegg om gjennomføring av skogregistreringer og utarbeiding av ressursoversikt. 6, 2. ledd: Utsette frist for forynging.

16 16 6, 3 ledd: Pålegg om tiltak for å sikre at areal blir forynga, og iverksetting og finansiering av disse. 6, 4. ledd: Pålegg eller vilkår for å hindre store negative effekter på miljøverdiene. 7, 1. ledd: Godkjenne bygging og ombygging av veger til skogbruksformål. 8, 1. ledd: Pålegge skogeier å rette opp kjøreskader eller andre skader etter tiltak i skogen. 8, 2. ledd: Under visse forutsetninger nekte eller sette vilkår for hogst. 9, 1. ledd: Sette i verk forebyggende tiltak når det er fare for at skog kan bli skadd av insekt- eller soppangrep, og gi skogeier pålegg om tiltak. 9, 2. ledd: Vurdere behov for å regulere bestanden av hjortevilt når beiting fører til vesentlige skader på skog som er under foryngelse. 10. Pålegge skogeier å sette i verk de tiltak som er nødvendige for å rette opp skader, sette frist for gjennomføringa og gjennomføre slike tiltak. 11. Innføre meldeplikt på hogst og foryngelses- og skjøtselstiltak for enkeltskogeiere eller gruppe av skogeiere i deler av eller hele kommunen. 15. Godkjenne overføring av skogfondsmidler til annen kommune. Gjelder skogeiere som har skog i flere kommuner Forskrift om bærekraftig skogbruk ( nr 593) Bestemmelser om vernskogforvaltning i Trysil kommune ( ). Gi tillatelse til hogst i vernskogen og sette vilkår for dette Forskrift om skogfond ( nr 881) Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket ( nr 447) Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer ( nr 449) Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom ( nr 98) Konsesjonsloven 2 Konsesjon for erverv av gardsbruk/småbruk når det gir bosetting. 2 Konsesjon for erverv av tilleggsareal (jord og/eller skog) til landbrukseiendom når ervervet gir ny og/eller sikrer eksisterende bosetting. 2 Konsesjon for erverv av ubebygde enkelttomter til bolig- eller fritidsformål som ikke er bebygd innen 5 år etter erverv, jfr. 4 første ledd nr. 1 2 Konsesjon for erverv av ubebygde enkelttomter til bolig- eller fritidsformål i område lagt ut til bebyggelse og anlegg som ikke er bebygd innen 5 år etter erverv, jfr. 4 første ledd nr. 2 5, 1. ledd nr 5, tredje punktum. Forlengelse av to års frist for videresalg for banker og liknende institusjoner når disse har panterett i den aktuelle eiendommen. 11 Vilkår for konsesjon. Pålegge eller lempe på konsesjonsvilkår. 13, 2. og 3. ledd. Pålegg om å søke konsesjon. 16, 2 og 3. ledd. Tilbaketrekking av konsesjon og fastsettelse av frist for salg ved overtredelse av konsesjonsvilkår eller hvis konsesjon er gitt på grunnlag av uriktige opplysninger av vesentlig betydning. 18. Frist til å ordne forhold når konsesjon ikke er gitt

17 17 20, 1. ledd. Gi unntak fra regelen om forbud mot forringelse av eiendom og unntak fra hogstforbud for konsesjonspliktige erverv før det er gitt konsesjon Lov om odelsretten og åsetesretten ( nr 58) Odelsloven 63: Om hogstkvantum i odelsløsningssak: Fastsette hogstkvantum og blinke ut bestand som svarer til verdiøkningen på grunn av tilveksten etter stemning i odelssaken er forkynt Lov om forpakting ( nr 1) 4 Godkjenning av avtale Lov om grannegjerde ( nr 10) Piggtrådvedtekt for Trysil ( ), fastsatt i medhold av lovens Lov om ymse beitespørsmål ( nr 12) Beitelova Forskrift om tidsbegrenset forbud mot beiting i skogområder, Trysil kommune ( nr 1379) Lov om matproduksjon og mattrygghet ( nr 124) Matlova Forskrift om plantevernmidler m.v. ( nr 1138) Forskrift om spredning av plantevernmidler i skog ( nr 115) Forskrift om floghavre ( nr 251) Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere ( nr 1333) Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (Lov nr 75) 3a. Sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell og ha ansvaret for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid Lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring ( nr 86) 4-1, se økonomireglement og 15-2 Myndighet til å kreve midlertidig forføying når det foreligger sikringssum Fastsette høyeste konsesjonspris etter konsesjonslova Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa ( nr 61) Opplæringsloven 2-1 Avgjøre utsatt og framskutt skolestart. 2-1, 5. avsnitt Helt eller delvis frita en elev for undervisningsplikten dersom hensynet til eleven tilsier det Omdisponere timer innenfor tildelt totalramme når endrede forutsetninger gjør dette nødvendig.

18 Avgjøre hvordan timer ut over minstetimetallet gitt i forskrifter etter 2-2 (rammetimetallet) skal brukes 2-3, 1. ledd, 2. pkt. Vedta endringer i fag- og timefordelingsplanen for enkeltelever. 2-3a Avgjøre søknad om fritak for undervisning i hele eller deler av kristendomsfaget Avgjøre søknad om fri for en elev i inntil 2 uker 5-1 Tildele ressurser til spesialundervisning 5-7 Tildele ressurser til spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder. 7-1 Gratis skoleskyss i grunnskolen 8-1 Skolen 8-1, 2. ledd. Avgjøre søknad om å få gå på en annen skole enn i kretsen der eleven bor Forskrift til Opplæringslovens 1-1 Ordinær fag- og timefordeling for grunnskolen Fastsette grunntimetallet for grunnskolen Lov om barnehager ( nr 64) - Barnehageloven 10 Godkjenning av nye barnehager. 12 Legge til rette for en samordnet opptaksprosess 16 Føre tilsyn med driften. Gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold. 17 og 18 Gi dispensasjon fra utdanningskrav. 19 Kreve politiattest for personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen Forskrift om likeverdigbehandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd ( nr 539) Forskrift om familiebarnehager ( nr 1555) Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage ( nr 1477) Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskrevet for styrer og pedagogisk leder ( nr 1508) Forskrift om politiattest i henhold til barnehageloven ( nr 1509) Vedtekter gitt i medhold av barnehagelovens 7, 4. ledd: Opptak av barn etter regler fastsatt i normalvedtekter for barnehagene. Fritak for hel eller delvis foreldrebetaling i samsvar med fastsatte regler. Godkjenne betalingsavtaler for foreldrebetaling, samt si opp barnehageplass i samsvar med fastsatte regler Lov om voksenopplæring ( nr 35) Voksenopplæringsloven 5 Avgjøre søknader om kommunalt tilskudd til voksenopplæring.

19 Lov om introduksjonsording og norskopplæring for nyankomne innvandrere ( nr 80) Introduksjonsloven 13 Beslutte hvordan og tidspunkt for utbetaling av introduksjonsstønad 14 Trekk i framtidig stønad 15 Vedta tilbakebetaling av stønad 16 Kreve refusjon fra folketrygden 19, 3. ledd Vedta stans av opplæring Lov om helsetjenesten i kommunene ( nr 66 Kommunestyrets myndighet etter loven, med de unntak som er gitt i loven. Unntakene er 4a-4 fjerde ledd, 4a-10 og 4a-11 tredje ledd Lov om helsemessig og sosial beredskap av ( ) Kommunestyrets myndighet etter loven, med de unntak som er gitt i loven Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap nr Lov om vern mot smittsomme sykdommer ( ) Kommunestyrets myndighet etter loven, med de unntak som er gitt i loven. Unntakene er kap ledd og 4-9, 1.ledd Lov om barneverntjenester ( nr 100) Barnevernloven 2-1, 3. ledd Kommunens ansvarlige leder etter barnevernloven er virksomhetsleder for Helse Lov om Folkehelsearbeid (Folkehelseloven) av ( ) Kommunestyrets myndighet etter loven, med de unntak som er gitt i loven. Unntakene er kap Lov om kommunale helse og omsorgstjeneste ( ) Kommunestyrets myndighet etter loven, med de unntak som er gitt i loven. Unntakene er kap , 1.ledd Lov om vern mot tobakkskader ( , nr 14) Tobakkskadeloven 6, 5. ledd: Føre tilsyn med at regler om røykeforbudet overholdes. 6, 10. ledd: Gi dispensasjon i særlige tilfeller og sette vilkår for eventuell dispensasjon Lov om sosiale tjenester ( nr 81) Sosialtjenesteloven Kommunestyrets myndighet etter loven, med de unntak som følger av loven Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Lov ) Kommunestyrets myndighet etter loven, med de unntak som følger av loven.

20 Lov om barn og foreldre ( nr 7) 61 nr 6 Gi uttale på vegne av kommunen Lov om film og videogram ( nr 21) 2 Avgjøre søknader om løyve til omsetning av videogram i næring, og framvising av film i næring Lov om stadnamn ( nr 11) 6, 1. ledd, 5. pkt Kommunens uttalerett i navnespørsmål Delingsloven ( nr 70) 1-2, 1. ledd Holde kart og delingsforretninger 1-2, 2. ledd Ansvaret for at oppgavene utføres i henhold til gjeldende bestemmelser og overlate til andre å utføre kart- og delingsforretninger Møte på vegne av kommunen i forbindelse med kart- og delingsforretninger, med mindre annet følger av delegasjon til Trysil kommuneskoger KF, PS 035/03. Rådmannen delegeres all myndighet i forbindelse med kartlegging, deling og registrering av grunneiendom, og har under dette ansvaret for å utføre oppmålingsforretninger og føre matrikkelen i kommunen, jf matrikkelloven 5a. Rådmannen som oppmålingsmyndighet gis fullmakt til å kreve oppmålingsforretning jf matrikkelloven Lov om eigedomsregistering ( nr 101) Matrikkelloven 22. Kommunens oppgaver som matrikkelstyremakt. Rådmannen delegeres all myndighet i forbindelse med kartlegging, deling og registrering av grunneiendom, og har under dette ansvaret for å utføre oppmålingsforretninger og føre matrikkelen i kommunen, jf matrikkelloven 5a. Rådmannen som oppmålingsmyndighet gis fullmakt til å kreve oppmålingsforretning jf matrikkelloven 9. Møte på vegne av kommunen som grunneier i forbindelse med kart- og oppmålingsforretninger, med mindre annet følger av delegasjon til Trysil kommuneskoger KF, PS 035/ Plan og bygningsloven ( nr 77 og nr 71, kap 1 til 15, og 35 ) Dispensasjon etter plbl 19-2 og 19-3, med unntak av saker av prinsipiell karakter. Mindre vesentlige endringer av reguleringsplan jf 12-14, 2.ledd som ikke er av prinsipiell karakter, som for eksempel tomtegrenser, husplassering mm fastsatt i reguleringsplan. Gi tillatelse til tiltak som nevnt i kap. 20 Utstede midlertidig brukstillatelse og ferdigattest jf Godkjenne ansvarsretter etter kap 22 Gi krav om uavhengig kontroll etter kap 24

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2 LOVHENVISNINGER Listen over lover er ikke uttømmende. Det understrekes at gjeldende forskrifter naturlig følger lov, uten at forskriftene er nevnt i delegeringsreglementet. Det henvises også til lovdata.no

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann DELEGERINGSREGLEMENT Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann Vedtatt av kommunestyret i møte 15.06.2017 INNHOLD 1 FORKORTELSER 5 1.1 LOV 5 1.2 FORSKRIFT 6 1.3 ANNET 7 2 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

Delegeringsreglement rev , PS 49/17

Delegeringsreglement rev , PS 49/17 Delegeringsreglement rev. 18.10.17, PS 49/17 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4.

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen i Sandnes kommune inneholder fullmakt (helt eller

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven LOV 1989-06-02 nr 27 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Barnehageloven LOV 2005-06-17 nr 64 Lov om barnehager Barnevernloven LOV 1002-07-17

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av 22.11.2012 Vedtatt av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Sist revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 28.1.16 Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer.

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE.

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. Består av 4 deler: 1. GENERELLE PRINSIPPER 2. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAP 3. REGLEMENT FOR DELEGERING

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT Vedtatt av rådmannen med virkning fra 01.01.2009 Revidert av rådmannen 14.10.2014 Innhold INNLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE UTVALG GITT MYNDIGHET... 5 PRINSIPPER FOR

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden 2011-2015 Delegasjonsreglementet gjelder til nytt bystyre (2015 2018) har vedtak nytt reglement. Vedtatt av Narvik bystyre i møte 25. april 2013, bystyrets

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven Barnehageloven Barnevernloven Eierseksjonsloven Film og videogram Folkebibliotekloven Folkehelseloven Forpaktingsloven Forurensningsloven Friluftsloven

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx GAMVIK KOMMUNE Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx 2 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 FORMÅL Dette reglementet skal bidra til: En hensiktsmessig

Detaljer

BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2)

BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2) Vedlegg Saksnr: Vedlegg til 200717715-157 Saksbehandler: BJBE Delarkiv: SARK-035 Dato: 19.07.2010 BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2) 3 Fagfullmakter byutvikling 3.1 Avgjøre klager

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Virkning fra 01.01.09. Vedtatt av K-styre 26.09.08 sak 54/08 HERØY KOMMUNE INNLEDNING Kommunestyret har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet på nærmere

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNE. Reglement. for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i K-sak 104/07 den

TVEDESTRAND KOMMUNE. Reglement. for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i K-sak 104/07 den TVEDESTRAND KOMMUNE Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann Vedtatt i K-sak 104/07 den 16.10.2007 Side 1 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1. Formål Dette reglementet skal bidra

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Administrativt vedtak Flatanger Delegert sak rådmannen - nr. 62/09 Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/8690-6 Rune Strøm 74221102 06.11.2009 Delegasjon av myndighet

Detaljer

Delegering fra kommunestyret til rådmannen

Delegering fra kommunestyret til rådmannen Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 Budsjett/økonomi 1.1 Anvisning Rådmannen delegeres anvisningmyndighet innenfor hele drifts- og investeringsbudsjettet. 1.2 Disponering/endring Rådmannen delegeres

Detaljer

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT, DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET, KONKRETISERT PÅ LOVER: STIKKORD/ KORTNAVN LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (LOV 1989-06-02

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner FF200803, sak 002/03 Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner Vedtatt i Levanger kommunestyre 27. august 2003, Verdal kommunestyre 8. september

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 Delegeringsreglement for Røros kommune Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel...

Detaljer

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1 - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen 2017 Alternativ 1 Prosjektleders forslag 24.11.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 MÅLSETTING... 3 1.2 PRINSIPPER FOR DELEGERING... 3 1.3 GENERELLE

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del Vedtatt av rådmannens ledergruppe 2. mars 2015 Innledning Kommunestyret i Grimstad har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet

Detaljer

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT DRAMMEN KOMMUNE Referanse: 15/1153-84 Reglementet ble vedtatt av bystyret 01.11.2016. Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Bystyret er det øverste kommunale

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning...

Detaljer

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes Delegering og delegeringsreglementer Tone Hau Steinnes Tema Generelt om delegering Prosjektet i Buskerud Generelt om delegering Kommuneloven 6: Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr 28.04.16 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 Forord og oppbygging av

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Vedtatt av rådmannen i Sandnes. Gjeldende fra og med 1. februar 2014. Innledning Bystyret har i sak (123/13) vedtatt nytt delegasjonsreglement for rådmannen,

Detaljer

Vedlegg 1 Delegeringer etter særlover til Formannskapet

Vedlegg 1 Delegeringer etter særlover til Formannskapet Vedlegg 1 Delegeringer etter særlover til Formannskapet Akvakulturloven 8 Samordning i saker om etablering av akvakultur Alkoholloven 1 6. Bevillingsperioden Formannskapet er delegert avgjørelsesmyndighet

Detaljer

Politisk delegeringsreglement for Tynset kommune

Politisk delegeringsreglement for Tynset kommune Politisk delegeringsreglement for Tynset kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 16/13 den 19.03.2013 Tynset kommune 1 Innhold: 1. OVERORDNET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET... 3 1.1. FORMÅL... 3

Detaljer

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer

Detaljer

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr. 2 1.1 Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING 3 DELEGASJON

Detaljer

Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser om organiseringen av samkommunen

Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser om organiseringen av samkommunen Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Vedtatt av kommunestyret i Levanger kommune 18. november 2009 og i Verdal kommune 30. november

Detaljer

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Vedtatt av kommunestyret 30.4.2013 [Skriv inn tekst] Side 0 1. Om delegasjonsreglementet... 2 2. Generelle regler for delegasjon... 2 2.1 Hjemmel for delegering

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement MELØY KOMMUNE Vedtatt] Delegasjonsreglement Delegasjon til formannskapet Delegasjon til administrasjonsutvalget Delegasjon til valgstyret Delegasjon til klagenemnda Delegasjon til driftsutvalget Delegasjon

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak )

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak ) Saksnr: 201331992-18 Saksbehandler: BJOL Delarkiv: ESARK-0352 Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak 18.12.13) Byrådets generelle myndighet Byrådet er den øverste ledelse

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02. GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Innhold Innhold 2 LOVER 4 INNLEDNING 4 SAKER AV PRINSIPIELL BETYDNING:

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Ny bygningslov- Delegasjon til formannskap, drift og rådmann.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Ny bygningslov- Delegasjon til formannskap, drift og rådmann. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/8848-2 Saksbehandler: Sturla Leirvik Saksframlegg Ny bygningslov- Delegasjon til formannskap, drift og rådmann. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av Kvinesdal kommunestyre 02.03.2005, sak 005-05, revidert 20.03.2013, sak 20/13, og 09.09.2015, sak 62/15 Delegeringsreglement for Kvinesdal

Detaljer

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon,

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon, Delegasjonsreglement - Eksempel fra Røros kommune 15 Delegering til rådmann 15.1 Ansvars- og arbeidsområder Rådmann er øverste leder av den samlede kommunale administrasjon. Han/hun er ansvarlig for organisering,

Detaljer

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16 Tilsyn med barnehager i Aurskog-Høland kommune Lov om barnehager 8 og 16 Innhold 1.0 Formål...2 2.0 Sentrale lover, forskrifter og veiledere...2 3.0 Gjennomføring av tilsyn...3 3.1 Informasjon og veiledning...4

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt i kommunestyremøte 11.05.11 sak 17/11, samt endringer vedtatt i kommunestyret 28.09.11 sak 49/11og 55/11. Endringer vedtatt i kommunestyret 26.03.14 sak

Detaljer

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr:

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr: Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr. 938 587 418 og Levanger kommune org.nr: 938 587 051 Vedtatt i Verdal kommunestyre XX.XX. 2012, sak XX/XX Vedtatt i Levanger kommunestyre

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT Sak: 02/01079 Arkiv: 044 LARDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kapittel 1, 2 og 3 er vedtatt av kommunestyret 10.09.2002 i KS-sak 055/02 Rettelse vedtatt av kommunestyre 08.10.02 i KS-sak 061/03 Kapittel

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET OG INNSTILLINGSRETT I AVERØY KOMMUNE.

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET OG INNSTILLINGSRETT I AVERØY KOMMUNE. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET OG INNSTILLINGSRETT I AVERØY KOMMUNE. 1. LOVGRUNNLAGET: Reglene om delegering av myndighet innen kommunal forvaltning finnes i kommuneloven og særlover med forskrifter.

Detaljer

DELEGASJONS REGLEMENT

DELEGASJONS REGLEMENT DELEGASJONS ASJONS- Delegeringsreglement REGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 13.11.200 Vedtatt 13.11.2008 Oppdatert i kommunestyret 28.01.2010, 16.06.2011 og 21.06.2012 Side 1 1. Prinsipper og gjennomgående

Detaljer

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak )

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak ) Saksnr: 201535471-30 Saksbehandler: BJOL Delarkiv: ESARK-0352 Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak 21.09.16) Byrådets generelle myndighet Byrådet er den øverste ledelse

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

Østre Toten kommune. Delegeringsreglement. Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune

Østre Toten kommune. Delegeringsreglement. Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune Østre Toten kommune Delegeringsreglement Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune DELEGERINGSREGLEMT...3 1. Delegering til Formannskapet...3 2. Delegering til Hovedutvalgene...3 3. Delegering til

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen Organisering av arbeidet og endring av delegeringsreglementet Arkivsaksnr.: 09/14528 ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal

Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning.

Detaljer

Delegeringsreglement for Orkdal kommune

Delegeringsreglement for Orkdal kommune Delegeringsreglement for Orkdal kommune Innhold 1. Bestemmelse om utøvelse av delegert myndighet.... 4 1.1 Generell forutsetning... 4 1.2 Tilbakekalling av fullmakt i enkeltsaker... 4 1.3 Rett til å unnlate

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE 1 33 DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 Innhold 2 1 RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske faste utvalg og komiteer,

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 10.12.2007, K-sak 09/07 og k-sak 062/09. 06.08.09 Delegasjonsreglement Grimstad kommune 1 DEL A GENERELLE REGLER FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE Sel kommune POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE 2007/148-0 Revidert politisk delegeringsreglement 2014. Sel kommunestyre 24.3.2014 1 1. DELEGERING HVA OG HVORFOR, RETNINGSLINJER M.M.... 4 1.1

Detaljer

DELEGERINGS- REGLEMENT

DELEGERINGS- REGLEMENT Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 2 Delegering fra kommunestyret til til annet politisk nivå og partssammensatt utvalg Pr 28.04.16 1

Detaljer

Delegasjonsreglement Grimstad kommune

Delegasjonsreglement Grimstad kommune Delegasjonsreglement Grimstad kommune Delegasjonsreglement vedtatt i kommunestyret 5. september 2016 (sak 100/16) Innhold 1 Formålet med delegasjonsreglementet... 4 2 Generelle regler for delegering...

Detaljer

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING DELEGERING FRA RÅDMANNEN TIL STAB, KOMMUNALLEDERE OG AVDELINGSLEDERE VAR, BYGNINGSDRIFT OG NÆRING OG KULTUR Side 1 INNLEDNING Kommunestyret vedtok i K- sak 30/98 delegeringsreglement

Detaljer

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT Mai 2010 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE Innhold INNLEDNING... 3 Politisk utvalgsstruktur... 3 Saker av prinsipiell betydning... 4 Framgangsmåten ved avgjørelse av om en sak er prinsipiell:...

Detaljer

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vår ref: 2015/7095 5-432.0 Dato 22.12.2015 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015 Generell del Formål Hensikten med dette delegeringsreglementet

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1693

Ørland kommune Arkiv: /1693 Ørland kommune Arkiv: 044-2009/1693 Dato: 01.06.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Berg Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Delegasjon etter endret plandel

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14 VOLDA KOMMUNE Sak: Delegering frå kommunestyret til rådmann Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014 DELEGERING FRÅ KOMMUNESTYRET TIL RÅDMANNEN Vedteke i Volda

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg.. 2. Felles bestemmelser 2.1 Plan- og utviklingskomité 2.2 Driftskomité 3. Rådmann 4. Ordfører 5. Generelt DELEGASJONSREGLEMENT for Verdal

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE Delegering av myndighet fra kommunestyret til faste utvalg og rådmannen Vedtatt i kommunestyret 30.april sak 12/14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE. Delegeringsreglement. Vedtatt i kommunestyret 6. februar 2014 Saksnummer ESA: 12/1562

DELEGERINGSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE. Delegeringsreglement. Vedtatt i kommunestyret 6. februar 2014 Saksnummer ESA: 12/1562 DELEGERINGSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE Delegeringsreglement Vedtatt i kommunestyret 6. februar 2014 Saksnummer ESA: 12/1562 DELEGERINGSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: Reglement for investeringsprosjekter

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: Reglement for investeringsprosjekter AUDNEDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kommunens delegasjonsreglement er et sentralt hjelpemiddel for å gjøre kommunens organisasjon og beslutningsprosess så effektiv som mulig. Reglementet skal sikre en

Detaljer

Kommunelovens regler om delegasjon av avgjørelsesmyndighet , Øyvind Heimlund-Lahn, seniorrådgiver

Kommunelovens regler om delegasjon av avgjørelsesmyndighet , Øyvind Heimlund-Lahn, seniorrådgiver Kommunelovens regler om delegasjon av avgjørelsesmyndighet 25.2.2016, Øyvind Heimlund-Lahn, seniorrådgiver 1 Kommuneloven 39 nr. 2 39. Reglement. Arkiv. 1. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv

Detaljer

Myndighetsfunksjonen innenfor barnehageområdet og angivelse av ansvarsfordeling internt i kommunen pr. i dag.

Myndighetsfunksjonen innenfor barnehageområdet og angivelse av ansvarsfordeling internt i kommunen pr. i dag. Vedlegg nr 2 030305 Myndighetsfunksjonen innenfor barnehageområdet og angivelse av ansvarsfordeling internt i kommunen pr. i dag. Kommunens oppgaver som forvaltningsmyndighet fremkommer i Lov om, sist

Detaljer

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune. Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune. Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14 Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14 Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012, endret

Detaljer

Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet

Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet Saksnr: 200913173-107 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: BYST-0200 Byrådets generelle fullmakter: Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet 02.05.11 DEL 1:

Detaljer

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret 05.09.2011 Innholdsfortegnelse: I. GENERELT...3 II. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 III. FORMANNSKAPETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 a. Delegasjon

Detaljer

Maten i systemet Kommunens rolle. Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa

Maten i systemet Kommunens rolle. Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa Maten i systemet Kommunens rolle Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa 4.12.2015 Kommunens oppgaver Administrasjon: Tilskuddsforvaltning Erstatningsordninger Skogfond

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for humanitært styre gjeldende til 2015 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT E] E Dokid: 17002871 (17/275 9) E LLLLLLLLLL EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FOR DØNNA KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE w Gjeldende fra 1. juli 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING... 3. 1.1. Bakgrunn...

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer