Delegeringsreglement fra kommunestyret til utvalg og rådmann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delegeringsreglement fra kommunestyret til utvalg og rådmann"

Transkript

1 Delegeringsreglement fra kommunestyret til utvalg og rådmann Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 08/30 den Delegasjon fra planutvalget vedtatt i planutvalget i sak 07/114 den Endret etter vedtak i kommunestyret sak 11/71 den Endret av kommunestyret i sak 13/39 den

2 2 Endringsprotokoll: Endret av Saksnr og dato Virkning fra og med Kommunestyret 09/36 den Kommunestyret 09/54 den Kommunestyret 10/44 den Kommunestyret 11/35 den Kommunestyret 11/71 den Kommunestyret 13/39 den

3 3 Innhold 1 Innledning 4 2 Gjennomgående bestemmelser Bruk av delegert myndighet Tilbakekalling av myndighet Rett til å la være å bruke delegert myndighet Omgjøringsrett Dokumentasjon av hastevedtak Klage på vedtak Evaluering Kommunestyret Ansvars- og arbeidsområder Generell myndighet Valgstyre 6 5 Formannskapet Ansvars- og arbeidsområder Generell myndighet Myndighet i økonomiske saker: Myndighet til å treffe vedtak etter særlover Fondsstyre Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Ansvars- og arbeidsområder: Generell myndighet Myndighet i økonomiske saker: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk ( nr. 27) Alkoholloven Plan- og bygningsloven (lov av nr 77 og lov av nr 71 Kap 1 til 15, 19, 34 og 35) Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ansvars- og arbeidsområder: Generell myndighet Myndighet i økonomiske saker: Idrettsfond Spillemidler Kulturpris Hovedutvalg for helse og omsorg Ansvars- og arbeidsområder: Generell myndighet Myndighet i økonomiske saker: Ordfører og rådmann Rådmann Ansvars- og arbeidsområder Generell myndighet Eksempel (ikke uttømmende) på saker som regnes som ikke-prinsipielle Myndighet i økonomiske saker Myndighet i personalsaker Myndighet til å treffe vedtak og andre avgjørelser etter særlover Midt Hedmark brann- og feiervesen Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap SØIR Interne spilleregler for bruk av delegert fullmakt 23

4 4 1 Innledning Kommuneloven, og den politiske strukturen som er valgt i kommunen på bakgrunn av denne loven, forutsetter at det blir foretatt en avklaring av hvor de enkelte vedtak skal fattes, med andre ord hvilken delegering kommunestyret ønsker å gjennomføre. Kommunestyret har som rettslig utgangspunkt og hovedregel den alminnelige beslutningsmyndighet i alle saker på kommunens vegne, jf kommuneloven (koml) 6, hvor det følger at kommunestyret er det øverste organet og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Beslutningsmyndighet på kommunens vegne, utøvd av andre folkevalgte organ eller tilsatte må med andre ord ha positiv hjemmel, enten i lovbestemmelse eller i lovlig delegasjonsbeslutning. Det er ikke praktisk mulig at kommunestyret selv skal avgjøre alle saker hvor det etter loven har beslutningsmyndighet. Det er derfor forutsatt at myndighet delegeres fra kommunestyret, - enten til formannskapet, et fast utvalg oppnevnt av kommunestyret eller til rådmannen (jf koml 8 nr 3, 10 nr 2 og 23 nr 4). Skranker for delegasjonsadgangen kan følge av særlover. I noen lover er myndighet gitt direkte til andre enn kommunestyret, for eksempel valgstyret eller planutvalget. I disse tilfellene er det disse som må delegere sin myndighet videre til administrasjonen der det er delegasjonsadgang og delegasjon ønskes. Delegasjon av kommunal avgjørelsesmyndighet foreligger når et folkevalgt organ eller person blir tildelt myndighet til å treffe avgjørelser på kommunens vegne. Delegasjon er imidlertid ingen overdragelse av avgjørelsesmyndighet i den forstand at det delegerende organet fraskriver seg myndighet til selv å handle på saksområdet. 2 Gjennomgående bestemmelser 2.1 Bruk av delegert myndighet All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, og innenfor gjeldende budsjettrammer og budsjettforutsetninger. Kommunestyret kan gi bindende instrukser om hvordan den delegerte myndighet skal brukes også etter at delegasjonsreglementet er vedtatt. 2.2 Tilbakekalling av myndighet Det delegerende organ kan kreve å få lagt fram for seg en sak som et underordnet organ har til behandling etter delegert fullmakt. Det delegerende organ kan overta en konkret sak som det mener det selv bør avgjøre, og det kan tilbakekalle hele eller deler av delegasjonsreglementet. 2.3 Rett til å la være å bruke delegert myndighet Den som har fått delegert myndighet kan overlate til det overordnede organet å treffe avgjørelse i spesielle saker.

5 5 2.4 Omgjøringsrett Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnet organ i samme omfang som det kunne omgjort vedtak det selv hadde truffet, jf forvaltningsloven (fvl) 35, 2. ledd. 2.5 Dokumentasjon av hastevedtak Vedtak i hastesak gjort av formannskapet med hjemmel i koml 13, 2. ledd skal meldes til vedkommende organ i første møte etter at vedtaket er fattet. 2.6 Klage på vedtak Enkeltvedtak fattet på grunnlag av delegert myndighet kan påklages av klageberettiget part på vanlig måte etter forvaltningslovens bestemmelser, jf fvl 28 flg, eller etter eventuelle bestemmelser etter særlov Klagenemnd Klagenemnda er klageinstans for enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan i Trysil kommune som er opprettet med hjemmel i kommuneloven eller av administrasjonen. Klagenemnda utgjøres av formannskapets medlemmer. Klagenemnda skal blant annet behandle: Klage på opptak i kommunale barnehager Klage på avslag om leie av kommunal bolig Klage på vedtak om startlån og tilskudd til etablering og utbedring Klagenemnda skal ikke behandle klager på vedtak som er truffet med hjemmel i myndighet delegert fra et forvaltningsorgan etter særlovgivning eller vedtak truffet av kommunestyret selv Særskilt klagenemnd for fondsstyresaker Den særskilte klagenemnda er klageinstans for vedtak truffet av fondsstyret. Den skal behandle: Klage på vedtak i fondsstyret om bruk av kraftfondet Klage på vedtak i fondsstyret om bruk av næringsfondet Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift er kommunens klagenemnd i henhold til fvl 28, 2. ledd i saker som gjelder: Vedtak fattet etter forurensningsloven, med unntak av de tilfeller hvor loven fastsetter at Fylkesmannen er klageinstans eller kommunens myndighet følger av delegasjon fra departementet/fylkesmannen Kommunestyret er klageinstans i de tilfeller hvor vedtak er fattet av Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift selv.

6 Når det påklagede vedtaket er fattet av kommunestyret er departementet (Fylkesmannen) klageinstans, jf fvl 28, 2. ledd Fylkesmannen, fylkeslegen og fylkeslandbruksstyret er klageinstans der dette følger av særlov. 2.7 Evaluering Etter nærmere bestemmelser skal den til enhver gjeldende delegering oppsummeres og evalueres for å kunne vurdere om arbeidsfordelingen er optimal mellom kommunestyret, formannskapet, hovedutvalgene og rådmannen. Avgjørelsene etter delegert fullmakt utøves innenfor opptrukne mål og rammer der det er behov for justeringer. 3 Kommunestyret 3.1 Ansvars- og arbeidsområder Kommunestyret er det øverste politiske organet i Trysil kommune, jf koml 6, og avgjør alltid saker som gjelder: Økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak Igangsetting av nye tiltak utover årsbudsjettet - vesentlige endringer i årsbudsjettet Å opprette eller inndra faste stillinger Kjøp og salg av fast eiendom, med mindre annet er fastsatt i dette delegasjonsreglementet eller av delegasjon til Trysil kommuneskoger KF, sak 35/03 Avtaler som gir økonomiske forpliktelser utover årsbudsjettet Interkommunalt samarbeid Planarbeid. Kommunestyret skal ha ansvar for igangsetting og vedtak av planer - både generelle og etter særlov (planer utover ettårige driftsplaner), med mindre annet følger av særlov. Betalingssatser Godkjenne regnskap/årsmelding Andre prinsipielle saker eller saker som kommunestyret ønsker å behandle. Oppnevne valgstyre, jf valgloven Generell myndighet Kommunestyret fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov, forskrift eller reglement. 4 Valgstyre Valgloven 4-2. Oppnevning av stemmestyrer delegeres fra kommunestyret til valgstyret.

7 7 5 Formannskapet Se koml Ansvars- og arbeidsområder Formannskapet har ansvar innenfor følgende lover med tilhørende forskrifter: Kommuneloven Likestillingsloven Industrikonsesjonsloven Plan- og bygningsloven -Planstrategi -Kommuneplanens langsiktige del (samfunnsdelen) Arkivloven Eiendomsskatteloven Tvangsfullbyrdelsesloven 5.2 Generell myndighet Formannskapet har myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av annet organ når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette organet, jf koml 13 nr 1. Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, jf koml 10 nr 3. Formannskapet har plikt til å fremme innstilling i sak om vesentlige endringer i årsbudsjett og tilleggsbevilgninger og bevilgninger til formål utenfor vedtatt årsbudsjett. Formannskapet har rett til å fremme innstilling i alle saker på sitt område som skal avgjøres av kommunestyret. Formannskapets oppgaver etter plan- og bygningsloven: o Utarbeide og innstille forslag til kommunal planstrategi jf pbl 10-1 o Utarbeide og innstille forslag til kommuneplan (samfunnsdelen) etter pbl kap 11. o Utarbeide og innstille forslag til næringsplan Formannskapet har anledning til å videredelegere til rådmannen. 5.3 Myndighet i økonomiske saker: Se Økonomireglementet, vedtatt av Trysil kommunestyre , sak 61/02 med senere endringer. 5.4 Myndighet til å treffe vedtak etter særlover Myndighet til å avgjøre saker etter særlover gjelder så langt myndigheten ikke er lagt til andre organ enten med hjemmel i lov eller i delegeringsreglementet. 5.5 Fondsstyre Formannskapet er fondsstyre for kraftfondet og næringsfondet, jf sak 13/15 i kommunestyret Næringsfondet Årlig tildelingsbrev fra Hedmark fylkeskommune og forvaltningsprinsipper vedtatt i kommunestyret , sak 41/03, hovedutvalg for plan og næring , sak 12/37, samt utfyllende prinsipper.

8 8 Kraftfondet Vedtekter for bruk og forvaltning vedtatt i kommunestyret i sak 07/17 og vedtatt av hovedutvalg for plan og næring i sak 12/37. 6 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift er et utvalg opprettet i medhold av koml 10 nr Ansvars- og arbeidsområder: Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift har ansvar innenfor følgende lover med tilhørende forskrifter: Kommuneloven Alkoholloven Serveringsloven Plan- og bygningsloven Delingsloven Matrikkelloven Lov om eierseksjoner Lov om fritids- og småbåter Lov om vassdrag og grunnvann Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v Friluftsloven Viltloven Hundeloven Motorferdselloven Naturmangfoldloven Jordloven Lov om skogbruk Konsesjonsloven Odelsloven Lov om matproduksjon og mattrygghet Lov om forpaktning Lov om ymse beitespørsmål Lov om grannegjerde Lov om stadnamn Lov om lotterier m.v. Forurensingsloven Vegloven Vegtrafikkloven Vassdragsreguleringsloven. Luftfartsloven Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell Tvangsfullbyrdelsesloven Lov om helligdager og helligdagsfred 6.2 Generell myndighet Utvalget har myndighet til å avgjøre alle saker innenfor sitt område med mindre det følger av dette reglement at myndigheten ligger til kommunestyret, formannskapet eller at myndigheten er delegert til rådmannen. Utvalget har rett til å fremme innstilling i saker innen sitt område som skal avgjøres av kommunestyret. Utvalget har anledning til å videredelegere til rådmannen.

9 9 6.3 Myndighet i økonomiske saker: Se Økonomireglementet, vedtatt av Trysil kommunestyre , sak 61/02 med senere endringer. Hovedutvalget kan vedta budsjettreguleringer mellom rammeområder innenfor sin sektor, så lenge dette ikke kommer i konflikt med de politiske prioriteringene i årsbudsjettet. 6.4 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk ( nr. 27) Alkoholloven Se Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Trysil kommune vedtatt PS-sak 04/27, endret sak 05/ Plan- og bygningsloven (lov av nr 77 og lov av nr 71 Kap 1 til 15, 19, 34 og 35) Utarbeide og innstille forslag til kommuneplan - arealdelen etter pbl kap 11. Legge fram ferdigbehandlet reguleringsplanforslag etter kapittel 12 for kommunestyret. Søke samarbeid med offentlige organer/organisasjoner mv ved reguleringsarbeid. Gi råd om planforslag fremmet av andre enn planmyndigheten selv bør utarbeides jf 12-8 Vedta mindre reguleringsplaner som nevnt i 12-3, som er i tråd med rammer og retningslinjer i kommuneplanens arealdel når denne er mindre enn fire år gammel. Avgjøre at et reguleringsforslag etter kapittel 12 skal legges ut på offentlig ettersyn jf Vedta mindre vesentlige reguleringsendringer ledd. Avslå behandling av private forslag om regulering etter Nedlegge midlertidig forbud mot tiltak som nevnt i 1-6 etter bestemmelsen i 13-1 (bygge- og deleforbud) Gi dispensasjon etter pbl 19-2 og 19-3 fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan og bygningsloven. Forelegges klager over vedtak jf 1-9 Fastsette planprogram for kommuneplanen etter bestemmelsen i Fastsette planprogram for reguleringsplaner med vesentlig virkning for samfunn og miljø etter bestemmelsen i 12 9 Fastsette planprogram for reguleringsplaner som ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel etter bestemmelsen i 12 9 Fastsette i planprogrammet at det skal gjennomføres områderegulering etter bestemmelsen i 12 9 Fastsette overtredelsesgebyrer etter 32-8 når beløpet overstiger kr. (Endret etter vedtak i KS i sak 09/36) (Endret etter vedtak i KS i sak 09/54) (Endret etter vedtak i KS i sak 10/44)

10 10 7 Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for oppvekst og kultur er et utvalg opprettet i medhold av koml. 10 nr Ansvars- og arbeidsområder: Hovedutvalg for oppvekst og kultur har ansvar innenfor følgende lover med tilhørende forskrifter: Kommuneloven Introduksjonsloven Opplæringsloven Barnehageloven Voksenopplæringsloven Privatskoleloven Bibliotekloven Lov om film og video Kulturminneloven 7.2 Generell myndighet Utvalget har myndighet til å avgjøre alle saker innenfor sitt område med mindre det følger av dette reglement at myndigheten ligger til kommunestyret, formannskapet eller at myndigheten er delegert til rådmannen. Utvalget har rett til å fremme innstilling i saker innen sitt område som skal avgjøres av kommunestyret. Utvalget har anledning til å videredelegere til rådmannen. 7.3 Myndighet i økonomiske saker: Se Økonomireglementet, vedtatt av Trysil kommunestyret , sak 61/02 med senere endringer. Hovedutvalget kan vedta budsjettreguleringer mellom rammeområder innenfor sin sektor, så lenge dette ikke kommer i konflikt med de politiske prioriteringene i årsbudsjettet. 7.4 Idrettsfond Hovedutvalg for oppvekst og kultur behandler saker innenfor idrettsfondet. 7.5 Spillemidler Hovedutvalg for oppvekst og kultur behandler saker om spillemidler. 7.6 Kulturpris Hovedutvalg for oppvekst og kultur behandler sak om utdeling av kulturpris.

11 11 8 Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg for helse og omsorg er et utvalg opprettet i medhold av koml 10 nr Ansvars- og arbeidsområder: Hovedutvalg for helse og omsorg har ansvar innenfor følgende lover med tilhørende forskrifter: Kommuneloven Barnevernloven Kommunehelsetjenesteloven Lov om sosiale tjenester Lov om sosiale tjenester i arbeidsog velferdsforvaltningen Lov om Folkehelsearbeid Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Lov om helsemessig og sosial beredskap Lov om barn og foreldre Lov om vern mot smittsomme sykdommer Lov om psykisk helsevern Lov om vern mot tobakkskader 8.2 Generell myndighet Utvalget har myndighet til å avgjøre alle saker innenfor sitt område med mindre det følger av dette reglement at myndigheten ligger til kommunestyret, formannskapet eller at myndigheten er delegert til rådmannen. Utvalget har rett til å fremme innstilling i saker innen sitt område som skal avgjøres av kommunestyret. Utvalget har anledning til å videredelegere til rådmannen. 8.3 Myndighet i økonomiske saker: Se Økonomireglementet, vedtatt av Trysil kommunestyre , sak 61/02 med senere endringer. Hovedutvalget kan vedta budsjettreguleringer mellom rammeområder innenfor sin sektor, så lenge dette ikke kommer i konflikt med de politiske prioriteringene i årsbudsjettet. 9 Ordfører og rådmann Ordfører og rådmann har sammen myndighet til å fatte de avgjørelser som ikke kan vente til rett politisk utvalg er samlet og som ikke er av prinsipiell karakter, så fremt loven selv ikke er til hinder for det, jf koml 9, nr 5 og 23, nr 4.

12 12 10 Rådmann 10.1 Ansvars- og arbeidsområder Rådmannen er øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, jf koml 23. Hans/hennes rettigheter og plikter går blant annet fram av koml 23. Rådmannen skal ha et særlig ansvar for å: lede administrasjonens arbeid med å forberede saker for de folkevalgte organ og se til at disse er forsvarlig utredet bla. med hensyn på helhetsperspektiv og konsekvenser for økonomi, personell og publikums krav til tjenester. sørge for at kommunens medarbeidere får utviklingsmuligheter og utfordringer innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon sørge for god forvaltning og effektiv bruk av kommunens økonomiske ressurser, herunder å etablere rutiner for internkontroll videreutvikle, kvalitetssikre og tilpasse kommunale tjenester til de behov innbyggerne har. lede det strategiske plan- og utviklingsarbeidet i kommunen med sikte på at Trysil skal være en bærekraftig kommune delta i kommunens interkommunale samarbeid og eksterne profilering iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organ 10.2 Generell myndighet Rådmannen får delegert myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, jf koml 23, nr 4. Hva som er av prinsipiell betydning fastsettes ut fra vedtakets karakter og konsekvenser og ut fra en vurdering av i hvilken utstrekning de viktigste skjønnsmessige sider av den aktuelle avgjørelsen må anses klarlagt gjennom politiske vedtak, instrukser eller tidligere praksis. Et delegasjonsvedtak må leses slik at den som har fått delegert myndighet, vil ha en plikt til å gå tilbake til det folkevalgte organet hvis en enkelt sak innenfor en generell fullmakt må anses å ha prinsipiell betydning. Rådmannen kan videredelegere myndighet såfremt kommunestyret ikke har bestemt noe annet. Ved slik intern delegering er det fortsatt rådmannen som står ansvarlig overfor kommunestyret. Rådmannen har rett og plikt til å fremme innstilling i alle saker til alle kommunale utvalg, jf koml 23 nr Eksempel (ikke uttømmende) på saker som regnes som ikke-prinsipielle Følgende avgjørelser (ikke uttømmende oversikt) regnes som ikke-prinsippielle Tildele godtgjørelse o.l. etter reglement Utbetale tilskudd til tros- og livssamfunn etter årlige retningslinjer fastsatt av kultur- og kirkedepartementet Utbetale tilskudd til politiske partier.

13 13 Godkjenne godtgjørelse og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for kommunale ombud etter reglement. Avgjøre søknader om gavepremier til idrettsarrangement med inntil en bestemt sum vedtatt av drift- og forvaltningsutvalget. Å inngå kontrakt for utlån av fotografier fra Trysil kommunes arkiv. Redaksjonelt ansvar for utgivelse av lokalhistoriske bøker og infoblader. Avgjøre på søknader om tilskudd til formål som ikke har konkret tilknytting til Trysil. Utleie av lokaler i kommunale bygg og boliger. Begjære utkastelse av kommunale bygg og boliger som følge av kontraktsbrudd fra leietakers side Salg av kommunale tomter i regulerte områder Søknader om å legge brønn eller ledninger på kommunal eiendom Frafalle kommunal pant for lån i mindre parseller, samt frafalle prioritet når det er lite trolig at dette fører til tapsrisiko for kommunen. Frafalle kommunal forkjøpsrett på bolig- og hytteeiendommer Samtykke til overføring av festerettighet til ny fester for bolig- og hytteeiendommer Sletting av heftelser på parsell som utskilles fra hovedeiendommen når dette ikke forringer sikkerheten vesentlig Å begjære tvangsauksjon eller konkurs som ledd i tvangsinndrivelse for å ivareta kommunale interesser Å gi og anta bud ved tvangsauksjon på boligeiendommer avgrenset oppad til 1.mill. kroner under forutsetning av formannskapets godkjenning Å engasjere prosessfullmektig i kommunens rettssaker Avgjøre søknader om tilskudd til allmenne kulturformål. Avgjøre søknader om ledsagerordning ved kulturarrangementer i kommunal regi Myndighet i økonomiske saker Se Økonomireglementet, vedtatt av Trysil kommunestyre , sak 61/02 med senere endringer. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om etableringslån i henhold til husbankens retningslinjer. Prisreduksjon ved masseleveranser fra pukkverket. (vedtatt av kommunestyret i sak 62/96) 10.5 Myndighet i personalsaker Avgjørelsesmyndighet i personalsaker, koml 24 nr 1. Tilsetting/oppsigelse i samsvar med tilsettingsreglement av , sak 17/ Myndighet til å treffe vedtak og andre avgjørelser etter særlover Rådmannen får delegert myndighet til å fatte vedtak i følgende saker etter særlov med tilhørende forskrifter, når sakene er av ikke-prinsipiell karakter (jf pkt 10.2 og 10.3) eller myndigheten er lagt til annet organ enten med hjemmel i lov eller i delegeringsreglementet:

14 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker ( nr 00) Forvaltningsloven 36 Myndighet til å tilkjenne saksomkostninger 42 Gi klage oppsettende virkning 33, andre ledd, siste punktum. Avvise klager (endret etter vedtak i KS i sak 10/44) Lov om omsetning av alkoholholdig drikk ( nr 27) Alkoholloven Se Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Trysil kommune vedtatt sak 04/27, endret , sak 05/ Lov om serveringsvirksomhet ( nr. 55) Serveringsloven 3 Gi serveringsbevilling 4 Unntak fra krav om stedfortreder 13 Kontroll av serveringssteder 18 Suspensjon av serveringsbevilling 19 Tilbakekall av serveringsbevilling Lov om forvaltning av naturens mangfold ( nr. 100) 18 Annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av myndighetene 54 Meldeplikt for skogbrukstiltak 55 Meldeplikt for jordbrukstiltak Lov om viltet ( nr 38) - Viltloven Forskrift om innfanging og innsamling av vilt for vitenskapelig eller andre særlige formål ( nr 349) Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever ( nr 314) med unntak av: 4 Åpning av jakt på hjortevilt og bever 5, 1. ledd Fastsette minsteareal for elg, hjort og rådyr i forskrift 14, 2. ledd Godkjenne flerårig bestandsplan for elg og/eller hjort Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst ( nr 313) Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller om vesentlig reduserer andre arters reproduksjon ( nr 1000) Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag ( nr 82) 6 Avgjøre søknader om bruk av motorfartøy eller luftfartøy Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag ( nr 0356) med unntak av: 6 Tillatelse til kjøring utover 2, 3, 4 og 5

15 Lov om laksefiske og innlandsfisk m.v Forskrift om fiskeavgift ( nr 532) Lov om hunder og hundehold ( nr 74) Hundeloven 9, 1. ledd, bokstav e. Fatte enkeltvedtak om unntak fra sikringsreglene Lov om jord ( nr 23) Jordlova (Departementets myndighet etter loven er delegert til kommunen ved vedtak nr 1479) 8: Vern av dyrka jord. Gi pålegg om tiltak for dyrka jord som ikke blir drevet. 8A Gi fritak for driveplikt etter søknad 9: Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord 9, 5.ledd: Pålegge fjerning av ulovlige anlegg eller byggverk 11: Drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsveger 12: Deling av landbrukseiendom Forskrift om kommunenes saksbehandling vedrørende søknader om finansiering av landbruk og bygdeutvikling gjennom Innovasjon Norge og Fylkesmannen ( nr 359) Forskrift om midler til bygdeutvikling ( nr 53) Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav ( nr 951) Forskrift om nydyrking ( nr 423) Forskrift om planlegging og godkjenning av veger til landbruksformål ( nr 1200) Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket ( nr 283) Forskrift om miljøplan ( nr 15) Forskrift om tilskudd til avløsing ( nr 1086) Forskrift om tilskudd til landbruksvikar-virksomhet ( nr 1557) Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere ( nr 190) Forskrift om gjødslingsplanlegging ( nr 791) Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon ( nr 1130) Forskrift om erstatning for tap av sau på beite ( nr 1129) Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak for jordbruket ( nr 448) Forskrift om generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark ( ) Lov om skogbruk ( nr 31) Skogbrukslova 5, 3. ledd: Pålegg om gjennomføring av skogregistreringer og utarbeiding av ressursoversikt. 6, 2. ledd: Utsette frist for forynging.

16 16 6, 3 ledd: Pålegg om tiltak for å sikre at areal blir forynga, og iverksetting og finansiering av disse. 6, 4. ledd: Pålegg eller vilkår for å hindre store negative effekter på miljøverdiene. 7, 1. ledd: Godkjenne bygging og ombygging av veger til skogbruksformål. 8, 1. ledd: Pålegge skogeier å rette opp kjøreskader eller andre skader etter tiltak i skogen. 8, 2. ledd: Under visse forutsetninger nekte eller sette vilkår for hogst. 9, 1. ledd: Sette i verk forebyggende tiltak når det er fare for at skog kan bli skadd av insekt- eller soppangrep, og gi skogeier pålegg om tiltak. 9, 2. ledd: Vurdere behov for å regulere bestanden av hjortevilt når beiting fører til vesentlige skader på skog som er under foryngelse. 10. Pålegge skogeier å sette i verk de tiltak som er nødvendige for å rette opp skader, sette frist for gjennomføringa og gjennomføre slike tiltak. 11. Innføre meldeplikt på hogst og foryngelses- og skjøtselstiltak for enkeltskogeiere eller gruppe av skogeiere i deler av eller hele kommunen. 15. Godkjenne overføring av skogfondsmidler til annen kommune. Gjelder skogeiere som har skog i flere kommuner Forskrift om bærekraftig skogbruk ( nr 593) Bestemmelser om vernskogforvaltning i Trysil kommune ( ). Gi tillatelse til hogst i vernskogen og sette vilkår for dette Forskrift om skogfond ( nr 881) Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket ( nr 447) Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer ( nr 449) Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom ( nr 98) Konsesjonsloven 2 Konsesjon for erverv av gardsbruk/småbruk når det gir bosetting. 2 Konsesjon for erverv av tilleggsareal (jord og/eller skog) til landbrukseiendom når ervervet gir ny og/eller sikrer eksisterende bosetting. 2 Konsesjon for erverv av ubebygde enkelttomter til bolig- eller fritidsformål som ikke er bebygd innen 5 år etter erverv, jfr. 4 første ledd nr. 1 2 Konsesjon for erverv av ubebygde enkelttomter til bolig- eller fritidsformål i område lagt ut til bebyggelse og anlegg som ikke er bebygd innen 5 år etter erverv, jfr. 4 første ledd nr. 2 5, 1. ledd nr 5, tredje punktum. Forlengelse av to års frist for videresalg for banker og liknende institusjoner når disse har panterett i den aktuelle eiendommen. 11 Vilkår for konsesjon. Pålegge eller lempe på konsesjonsvilkår. 13, 2. og 3. ledd. Pålegg om å søke konsesjon. 16, 2 og 3. ledd. Tilbaketrekking av konsesjon og fastsettelse av frist for salg ved overtredelse av konsesjonsvilkår eller hvis konsesjon er gitt på grunnlag av uriktige opplysninger av vesentlig betydning. 18. Frist til å ordne forhold når konsesjon ikke er gitt

17 17 20, 1. ledd. Gi unntak fra regelen om forbud mot forringelse av eiendom og unntak fra hogstforbud for konsesjonspliktige erverv før det er gitt konsesjon Lov om odelsretten og åsetesretten ( nr 58) Odelsloven 63: Om hogstkvantum i odelsløsningssak: Fastsette hogstkvantum og blinke ut bestand som svarer til verdiøkningen på grunn av tilveksten etter stemning i odelssaken er forkynt Lov om forpakting ( nr 1) 4 Godkjenning av avtale Lov om grannegjerde ( nr 10) Piggtrådvedtekt for Trysil ( ), fastsatt i medhold av lovens Lov om ymse beitespørsmål ( nr 12) Beitelova Forskrift om tidsbegrenset forbud mot beiting i skogområder, Trysil kommune ( nr 1379) Lov om matproduksjon og mattrygghet ( nr 124) Matlova Forskrift om plantevernmidler m.v. ( nr 1138) Forskrift om spredning av plantevernmidler i skog ( nr 115) Forskrift om floghavre ( nr 251) Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere ( nr 1333) Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (Lov nr 75) 3a. Sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell og ha ansvaret for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid Lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring ( nr 86) 4-1, se økonomireglement og 15-2 Myndighet til å kreve midlertidig forføying når det foreligger sikringssum Fastsette høyeste konsesjonspris etter konsesjonslova Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa ( nr 61) Opplæringsloven 2-1 Avgjøre utsatt og framskutt skolestart. 2-1, 5. avsnitt Helt eller delvis frita en elev for undervisningsplikten dersom hensynet til eleven tilsier det Omdisponere timer innenfor tildelt totalramme når endrede forutsetninger gjør dette nødvendig.

18 Avgjøre hvordan timer ut over minstetimetallet gitt i forskrifter etter 2-2 (rammetimetallet) skal brukes 2-3, 1. ledd, 2. pkt. Vedta endringer i fag- og timefordelingsplanen for enkeltelever. 2-3a Avgjøre søknad om fritak for undervisning i hele eller deler av kristendomsfaget Avgjøre søknad om fri for en elev i inntil 2 uker 5-1 Tildele ressurser til spesialundervisning 5-7 Tildele ressurser til spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder. 7-1 Gratis skoleskyss i grunnskolen 8-1 Skolen 8-1, 2. ledd. Avgjøre søknad om å få gå på en annen skole enn i kretsen der eleven bor Forskrift til Opplæringslovens 1-1 Ordinær fag- og timefordeling for grunnskolen Fastsette grunntimetallet for grunnskolen Lov om barnehager ( nr 64) - Barnehageloven 10 Godkjenning av nye barnehager. 12 Legge til rette for en samordnet opptaksprosess 16 Føre tilsyn med driften. Gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold. 17 og 18 Gi dispensasjon fra utdanningskrav. 19 Kreve politiattest for personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen Forskrift om likeverdigbehandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd ( nr 539) Forskrift om familiebarnehager ( nr 1555) Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage ( nr 1477) Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskrevet for styrer og pedagogisk leder ( nr 1508) Forskrift om politiattest i henhold til barnehageloven ( nr 1509) Vedtekter gitt i medhold av barnehagelovens 7, 4. ledd: Opptak av barn etter regler fastsatt i normalvedtekter for barnehagene. Fritak for hel eller delvis foreldrebetaling i samsvar med fastsatte regler. Godkjenne betalingsavtaler for foreldrebetaling, samt si opp barnehageplass i samsvar med fastsatte regler Lov om voksenopplæring ( nr 35) Voksenopplæringsloven 5 Avgjøre søknader om kommunalt tilskudd til voksenopplæring.

19 Lov om introduksjonsording og norskopplæring for nyankomne innvandrere ( nr 80) Introduksjonsloven 13 Beslutte hvordan og tidspunkt for utbetaling av introduksjonsstønad 14 Trekk i framtidig stønad 15 Vedta tilbakebetaling av stønad 16 Kreve refusjon fra folketrygden 19, 3. ledd Vedta stans av opplæring Lov om helsetjenesten i kommunene ( nr 66 Kommunestyrets myndighet etter loven, med de unntak som er gitt i loven. Unntakene er 4a-4 fjerde ledd, 4a-10 og 4a-11 tredje ledd Lov om helsemessig og sosial beredskap av ( ) Kommunestyrets myndighet etter loven, med de unntak som er gitt i loven Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap nr Lov om vern mot smittsomme sykdommer ( ) Kommunestyrets myndighet etter loven, med de unntak som er gitt i loven. Unntakene er kap ledd og 4-9, 1.ledd Lov om barneverntjenester ( nr 100) Barnevernloven 2-1, 3. ledd Kommunens ansvarlige leder etter barnevernloven er virksomhetsleder for Helse Lov om Folkehelsearbeid (Folkehelseloven) av ( ) Kommunestyrets myndighet etter loven, med de unntak som er gitt i loven. Unntakene er kap Lov om kommunale helse og omsorgstjeneste ( ) Kommunestyrets myndighet etter loven, med de unntak som er gitt i loven. Unntakene er kap , 1.ledd Lov om vern mot tobakkskader ( , nr 14) Tobakkskadeloven 6, 5. ledd: Føre tilsyn med at regler om røykeforbudet overholdes. 6, 10. ledd: Gi dispensasjon i særlige tilfeller og sette vilkår for eventuell dispensasjon Lov om sosiale tjenester ( nr 81) Sosialtjenesteloven Kommunestyrets myndighet etter loven, med de unntak som følger av loven Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Lov ) Kommunestyrets myndighet etter loven, med de unntak som følger av loven.

20 Lov om barn og foreldre ( nr 7) 61 nr 6 Gi uttale på vegne av kommunen Lov om film og videogram ( nr 21) 2 Avgjøre søknader om løyve til omsetning av videogram i næring, og framvising av film i næring Lov om stadnamn ( nr 11) 6, 1. ledd, 5. pkt Kommunens uttalerett i navnespørsmål Delingsloven ( nr 70) 1-2, 1. ledd Holde kart og delingsforretninger 1-2, 2. ledd Ansvaret for at oppgavene utføres i henhold til gjeldende bestemmelser og overlate til andre å utføre kart- og delingsforretninger Møte på vegne av kommunen i forbindelse med kart- og delingsforretninger, med mindre annet følger av delegasjon til Trysil kommuneskoger KF, PS 035/03. Rådmannen delegeres all myndighet i forbindelse med kartlegging, deling og registrering av grunneiendom, og har under dette ansvaret for å utføre oppmålingsforretninger og føre matrikkelen i kommunen, jf matrikkelloven 5a. Rådmannen som oppmålingsmyndighet gis fullmakt til å kreve oppmålingsforretning jf matrikkelloven Lov om eigedomsregistering ( nr 101) Matrikkelloven 22. Kommunens oppgaver som matrikkelstyremakt. Rådmannen delegeres all myndighet i forbindelse med kartlegging, deling og registrering av grunneiendom, og har under dette ansvaret for å utføre oppmålingsforretninger og føre matrikkelen i kommunen, jf matrikkelloven 5a. Rådmannen som oppmålingsmyndighet gis fullmakt til å kreve oppmålingsforretning jf matrikkelloven 9. Møte på vegne av kommunen som grunneier i forbindelse med kart- og oppmålingsforretninger, med mindre annet følger av delegasjon til Trysil kommuneskoger KF, PS 035/ Plan og bygningsloven ( nr 77 og nr 71, kap 1 til 15, og 35 ) Dispensasjon etter plbl 19-2 og 19-3, med unntak av saker av prinsipiell karakter. Mindre vesentlige endringer av reguleringsplan jf 12-14, 2.ledd som ikke er av prinsipiell karakter, som for eksempel tomtegrenser, husplassering mm fastsatt i reguleringsplan. Gi tillatelse til tiltak som nevnt i kap. 20 Utstede midlertidig brukstillatelse og ferdigattest jf Godkjenne ansvarsretter etter kap 22 Gi krav om uavhengig kontroll etter kap 24

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 Delegeringsreglement for Røros kommune Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel...

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr. 2 1.1 Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt i kommunestyremøte 11.05.11 sak 17/11, samt endringer vedtatt i kommunestyret 28.09.11 sak 49/11og 55/11. Endringer vedtatt i kommunestyret 26.03.14 sak

Detaljer

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Vedtatt av kommunestyret 30.4.2013 [Skriv inn tekst] Side 0 1. Om delegasjonsreglementet... 2 2. Generelle regler for delegasjon... 2 2.1 Hjemmel for delegering

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING 3 DELEGASJON

Detaljer

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon,

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon, Delegasjonsreglement - Eksempel fra Røros kommune 15 Delegering til rådmann 15.1 Ansvars- og arbeidsområder Rådmann er øverste leder av den samlede kommunale administrasjon. Han/hun er ansvarlig for organisering,

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE Sel kommune POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE 2007/148-0 Revidert politisk delegeringsreglement 2014. Sel kommunestyre 24.3.2014 1 1. DELEGERING HVA OG HVORFOR, RETNINGSLINJER M.M.... 4 1.1

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02. GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Innhold Innhold 2 LOVER 4 INNLEDNING 4 SAKER AV PRINSIPIELL BETYDNING:

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT Mai 2010 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE 1 33 DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 Innhold 2 1 RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 10.12.2007, K-sak 09/07 og k-sak 062/09. 06.08.09 Delegasjonsreglement Grimstad kommune 1 DEL A GENERELLE REGLER FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske faste utvalg og komiteer,

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE Innhold INNLEDNING... 3 Politisk utvalgsstruktur... 3 Saker av prinsipiell betydning... 4 Framgangsmåten ved avgjørelse av om en sak er prinsipiell:...

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14 VOLDA KOMMUNE Sak: Delegering frå kommunestyret til rådmann Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014 DELEGERING FRÅ KOMMUNESTYRET TIL RÅDMANNEN Vedteke i Volda

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT Sak: 02/01079 Arkiv: 044 LARDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kapittel 1, 2 og 3 er vedtatt av kommunestyret 10.09.2002 i KS-sak 055/02 Rettelse vedtatt av kommunestyre 08.10.02 i KS-sak 061/03 Kapittel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING DELEGERING FRA RÅDMANNEN TIL STAB, KOMMUNALLEDERE OG AVDELINGSLEDERE VAR, BYGNINGSDRIFT OG NÆRING OG KULTUR Side 1 INNLEDNING Kommunestyret vedtok i K- sak 30/98 delegeringsreglement

Detaljer

Østre Toten kommune. Delegeringsreglement. Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune

Østre Toten kommune. Delegeringsreglement. Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune Østre Toten kommune Delegeringsreglement Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune DELEGERINGSREGLEMT...3 1. Delegering til Formannskapet...3 2. Delegering til Hovedutvalgene...3 3. Delegering til

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE Delegering av myndighet fra kommunestyret til faste utvalg og rådmannen Vedtatt i kommunestyret 30.april sak 12/14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret 05.09.2011 Innholdsfortegnelse: I. GENERELT...3 II. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 III. FORMANNSKAPETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 a. Delegasjon

Detaljer

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune. Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune. Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14 Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14 Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012, endret

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE

Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE Vedtatt av Hemnes kommunestyre 30.08.12 Sak 56/12 Hemnes Kommune Rådmannen Delegeringsreglement for Hemnes kommune 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Dette dokumentet er

Detaljer

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU)

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT HOVEDUTVALGENE Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Revidert av kommunestyret 23.09.2010. Innledning

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 I. RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT MYNDIGHET... 2 1. Videredelegering... 2 2. Tilbakekalling av delegeringsfullmakter... 2 3. Omgjøring

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013 Martin Georg Hanssen Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013 Innledningsvis henvises til kommunestyrets behandling av Delegeringsreglement, K.sak 9/13, 29.jan.

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE VEDTATT, SAK 023/2016 KOMMUNESTYRET 26. APRIL 2016 DELEGERINGSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Dokumentet tar opp delegering av myndighet fra kommunestyret

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR MALVIK KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR MALVIK KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR MALVIK KOMMUNE Vedtatt i K-sak 43/95 og endret i A-sak 73/95, K-sak 67/95, K-sak 26/97, K-sak 73/97, K-sak 4/98, K- sak 26/98, K-sak 37/98, K-sak 21/99, K-sak 51/99, K-sak 87/99,

Detaljer

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato 200400263-7/LANDLJ 06.09.2004 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV JORDLOVEN AV 12. MAI 1995 I VÅLER KOMMUNE

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato 200400263-7/LANDLJ 06.09.2004 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV JORDLOVEN AV 12. MAI 1995 I VÅLER KOMMUNE Landbruk Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato 200400263-7/LANDLJ 06.09.2004 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV JORDLOVEN AV 12. MAI 1995 I VÅLER KOMMUNE VEDTAK: Viser til behandling og vedtak i kommunestyret

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfafisfond).

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering Kommunestyrets vedtak 20. oktober 2015 Erstatter kommunestyrets vedtak 8. september 2015 1. Virkeområde Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer,

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 Stor-Elvdal kommune Plan og næring Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND A.

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE 0. Målsetting. Målet med all delegasjon er å få til et effektivt kommunalt beslutningssystem innenfor rammen av lov og krav til politisk styring. 1. Generelt. Reglementet

Detaljer

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 23.05.2012 kl. 12:00 17.00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

FORUM FOR BYGGESAK. Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven. Forvaltningsloven. Prinsipper

FORUM FOR BYGGESAK. Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven. Forvaltningsloven. Prinsipper NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven Tor Hegle Styremedlem FFB Tromsø 2008 1 Forvaltningsloven Er en prinsipplov - med saksbehandlingsregler som skal sikre betryggende

Detaljer

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 Landbruk Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KONSESJONSLOVEN AV 28. NOVEMBER 2003 I VÅLER KOMMUNE VEDTAK: Viser til behandling

Detaljer

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Møtetid: 12.08.2015 kl. 18:00 Møtested: Oppegård brannstasjon MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Styremedlemmer og brannsjefene innkalles til styremøte. Kopi til varamedlemmer som innkalles ved forfall.

Detaljer

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 HOL KOMMUNE Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 Nytt: Gebyrregulativet er korrigert med bakgrunn vedtak i Hol Kommunestyre sak nr. 50/15 den

Detaljer

Delegeringsreglement for Drangedal kommune

Delegeringsreglement for Drangedal kommune Delegeringsreglement for Drangedal kommune Foto: Håvard Gåsodden Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DELEGERINGSREGLEMENT 3 2. GENERELLE BESTEMMELSER OM BRUK AV DELEGERT FULLMAKT 4 3. KOMMUNESTYRET 7 4. VALGSTYRET

Detaljer

Delegeringsreglement

Delegeringsreglement Delegeringsreglement Vedtatt i Skaun kommunestyre 01.02.2006, sak 8/06 Oppdatert i Skaun kommunestyre 06.02.2008, sak 8/08 Oppdatert i Skaun kommunestyre 25.06.2008. sak 70/08 Saksnummer K2000: 05/974

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2013 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 43/13 Til saknr.: 48/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR LEBESBY KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR LEBESBY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre i arkivsak 09 / 1511 i PS SAK 66 /09 Rullering 2012: Vedtatt i Administrasjonsutvalget i arkivsak 11/966 i PSSAK----/. Innstillet

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen

Detaljer

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom.

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom. Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom. LEBESBY KOMMUNE Retningslinjer for avhending av eiendeler og eiendommer Side 1 Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom.

Detaljer

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune RUTINER OG RETNINGSLINJER FOR SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM OG BOLIG I LOPPA KOMMUNE Loppa kommunestyre vedtar nedenstående retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig

Detaljer

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3 Nye sanksjonsregler 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles Vi snakker

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Delegasjonsreglement Øvre Eiker kommune

Delegasjonsreglement Øvre Eiker kommune ØVRE EIKER KOMMUNE Delegasjonsreglement Delegasjonsreglementet er vedtatt i Kommunestyret i møte den 20 02.2013, Ksak 13/13 Hjemmel: Kommuneloven av 25.09.92 nr. 107 Ved vedtakelse av dette delegasjonsreglementet

Detaljer

Muligheter og begrensninger i den nye hjorteviltforskriften. Hva sier lovverket? Naturdatas viltkonferanse 2013

Muligheter og begrensninger i den nye hjorteviltforskriften. Hva sier lovverket? Naturdatas viltkonferanse 2013 Muligheter og begrensninger i den nye hjorteviltforskriften. Hva sier lovverket? Naturdatas viltkonferanse 2013 Uttak av hjortevilt flere regelverk Forbud mot uttak uten hjemmel, Naturmangfoldloven 15

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og

Detaljer

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD FOR 1988-05-15 nr 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag DATO: FOR-1988-05-15-356 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Avd. for naturforvaltning PUBLISERT:

Detaljer

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Disposisjon Plan- og bygningsloven Planer Kommuneplan Reguleringsplan Planprosess Byggesaksbehandling Kommuneplanens arealdel 2010-2022

Detaljer

Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom

Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom Saksframlegg Arkivnr. 610 Saksnr. 2012/3051-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom Dokumenter i saken: 1

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Innherred samkommune ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Mellom ADMINISTRASJONSSJEF OG ENHETSLEDER Samkommunestyre Ordfører Kontrollutvalg Administrasjonssjef (rådmannsfunksjon) Barn og familie Dokumentsenter

Detaljer

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 26/07 Rev. 25.10.2011 HERØY KOMMUNE - 2 - POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE... 5 Politisk

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Alta kommune. Rådmannens administrative delegasjon. Perioden 2011-2015. M. Kristoffersen Ass rådmann

Alta kommune. Rådmannens administrative delegasjon. Perioden 2011-2015. M. Kristoffersen Ass rådmann Alta kommune s administrative delegasjon Perioden 2011-2015 M. Kristoffersen Ass rådmann Alta, 05.april 2013 Revidert 20.02.14 Revidert 30.06.14 Revidert 22.04.15 1 1. INNLEDNING... 3 2. PERSONAL OG ORGANISASJON...

Detaljer

TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM. Videre er omtales problemstillingen omkring salg av areal i Moøya.

TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM. Videre er omtales problemstillingen omkring salg av areal i Moøya. TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM a. Innledning Det er nødvendig å utarbeide retningslinjer og rutiner for salg/avhendig av kommunal eiendom. Notatet omhandler etiske forhold, utkast

Detaljer

HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT

HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 21.09.2011, sak 057/11 INSTRUKS FOR RÅDMANNEN 1: Rådmannen er, i medhald av Kommunelova 23 nr.1, den øvste leiar for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT RINGERIKE KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT ****************** KOMMUNESTYRETS DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET I RINGERIKE KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret i møte 20. juni 2013) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 03.12.12 i sak 117/12. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE)

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE). DEL I Gjelder fra 15.5.2002, oppdatert 28.08.07 I. UTGANGSPUNKT

Detaljer

FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere

FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere DATO: FOR-1999-02-03-190 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 1999 503 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak

NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak 3. november 2014 Seksjon D Delesaker - plan- og bygningsloven - jordloven - mindre reguleringsendringer Sissel Haug (Rådgiver / Fagansvarlig delesak) Asker kommune

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei RETNINGSLINJER FOR SALG / AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012

Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 16.07.2012 2011/1495 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Birger Bjørnstad 77 02 30 05 Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012 Delegeringsreglement

Detaljer