Delegeringsreglement fra kommunestyret til utvalg og rådmann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delegeringsreglement fra kommunestyret til utvalg og rådmann"

Transkript

1 Delegeringsreglement fra kommunestyret til utvalg og rådmann Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 08/30 den Delegasjon fra planutvalget vedtatt i planutvalget i sak 07/114 den Endret etter vedtak i kommunestyret sak 11/71 den Endret av kommunestyret i sak 13/39 den

2 2 Endringsprotokoll: Endret av Saksnr og dato Virkning fra og med Kommunestyret 09/36 den Kommunestyret 09/54 den Kommunestyret 10/44 den Kommunestyret 11/35 den Kommunestyret 11/71 den Kommunestyret 13/39 den

3 3 Innhold 1 Innledning 4 2 Gjennomgående bestemmelser Bruk av delegert myndighet Tilbakekalling av myndighet Rett til å la være å bruke delegert myndighet Omgjøringsrett Dokumentasjon av hastevedtak Klage på vedtak Evaluering Kommunestyret Ansvars- og arbeidsområder Generell myndighet Valgstyre 6 5 Formannskapet Ansvars- og arbeidsområder Generell myndighet Myndighet i økonomiske saker: Myndighet til å treffe vedtak etter særlover Fondsstyre Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Ansvars- og arbeidsområder: Generell myndighet Myndighet i økonomiske saker: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk ( nr. 27) Alkoholloven Plan- og bygningsloven (lov av nr 77 og lov av nr 71 Kap 1 til 15, 19, 34 og 35) Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ansvars- og arbeidsområder: Generell myndighet Myndighet i økonomiske saker: Idrettsfond Spillemidler Kulturpris Hovedutvalg for helse og omsorg Ansvars- og arbeidsområder: Generell myndighet Myndighet i økonomiske saker: Ordfører og rådmann Rådmann Ansvars- og arbeidsområder Generell myndighet Eksempel (ikke uttømmende) på saker som regnes som ikke-prinsipielle Myndighet i økonomiske saker Myndighet i personalsaker Myndighet til å treffe vedtak og andre avgjørelser etter særlover Midt Hedmark brann- og feiervesen Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap SØIR Interne spilleregler for bruk av delegert fullmakt 23

4 4 1 Innledning Kommuneloven, og den politiske strukturen som er valgt i kommunen på bakgrunn av denne loven, forutsetter at det blir foretatt en avklaring av hvor de enkelte vedtak skal fattes, med andre ord hvilken delegering kommunestyret ønsker å gjennomføre. Kommunestyret har som rettslig utgangspunkt og hovedregel den alminnelige beslutningsmyndighet i alle saker på kommunens vegne, jf kommuneloven (koml) 6, hvor det følger at kommunestyret er det øverste organet og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Beslutningsmyndighet på kommunens vegne, utøvd av andre folkevalgte organ eller tilsatte må med andre ord ha positiv hjemmel, enten i lovbestemmelse eller i lovlig delegasjonsbeslutning. Det er ikke praktisk mulig at kommunestyret selv skal avgjøre alle saker hvor det etter loven har beslutningsmyndighet. Det er derfor forutsatt at myndighet delegeres fra kommunestyret, - enten til formannskapet, et fast utvalg oppnevnt av kommunestyret eller til rådmannen (jf koml 8 nr 3, 10 nr 2 og 23 nr 4). Skranker for delegasjonsadgangen kan følge av særlover. I noen lover er myndighet gitt direkte til andre enn kommunestyret, for eksempel valgstyret eller planutvalget. I disse tilfellene er det disse som må delegere sin myndighet videre til administrasjonen der det er delegasjonsadgang og delegasjon ønskes. Delegasjon av kommunal avgjørelsesmyndighet foreligger når et folkevalgt organ eller person blir tildelt myndighet til å treffe avgjørelser på kommunens vegne. Delegasjon er imidlertid ingen overdragelse av avgjørelsesmyndighet i den forstand at det delegerende organet fraskriver seg myndighet til selv å handle på saksområdet. 2 Gjennomgående bestemmelser 2.1 Bruk av delegert myndighet All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, og innenfor gjeldende budsjettrammer og budsjettforutsetninger. Kommunestyret kan gi bindende instrukser om hvordan den delegerte myndighet skal brukes også etter at delegasjonsreglementet er vedtatt. 2.2 Tilbakekalling av myndighet Det delegerende organ kan kreve å få lagt fram for seg en sak som et underordnet organ har til behandling etter delegert fullmakt. Det delegerende organ kan overta en konkret sak som det mener det selv bør avgjøre, og det kan tilbakekalle hele eller deler av delegasjonsreglementet. 2.3 Rett til å la være å bruke delegert myndighet Den som har fått delegert myndighet kan overlate til det overordnede organet å treffe avgjørelse i spesielle saker.

5 5 2.4 Omgjøringsrett Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnet organ i samme omfang som det kunne omgjort vedtak det selv hadde truffet, jf forvaltningsloven (fvl) 35, 2. ledd. 2.5 Dokumentasjon av hastevedtak Vedtak i hastesak gjort av formannskapet med hjemmel i koml 13, 2. ledd skal meldes til vedkommende organ i første møte etter at vedtaket er fattet. 2.6 Klage på vedtak Enkeltvedtak fattet på grunnlag av delegert myndighet kan påklages av klageberettiget part på vanlig måte etter forvaltningslovens bestemmelser, jf fvl 28 flg, eller etter eventuelle bestemmelser etter særlov Klagenemnd Klagenemnda er klageinstans for enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan i Trysil kommune som er opprettet med hjemmel i kommuneloven eller av administrasjonen. Klagenemnda utgjøres av formannskapets medlemmer. Klagenemnda skal blant annet behandle: Klage på opptak i kommunale barnehager Klage på avslag om leie av kommunal bolig Klage på vedtak om startlån og tilskudd til etablering og utbedring Klagenemnda skal ikke behandle klager på vedtak som er truffet med hjemmel i myndighet delegert fra et forvaltningsorgan etter særlovgivning eller vedtak truffet av kommunestyret selv Særskilt klagenemnd for fondsstyresaker Den særskilte klagenemnda er klageinstans for vedtak truffet av fondsstyret. Den skal behandle: Klage på vedtak i fondsstyret om bruk av kraftfondet Klage på vedtak i fondsstyret om bruk av næringsfondet Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift er kommunens klagenemnd i henhold til fvl 28, 2. ledd i saker som gjelder: Vedtak fattet etter forurensningsloven, med unntak av de tilfeller hvor loven fastsetter at Fylkesmannen er klageinstans eller kommunens myndighet følger av delegasjon fra departementet/fylkesmannen Kommunestyret er klageinstans i de tilfeller hvor vedtak er fattet av Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift selv.

6 Når det påklagede vedtaket er fattet av kommunestyret er departementet (Fylkesmannen) klageinstans, jf fvl 28, 2. ledd Fylkesmannen, fylkeslegen og fylkeslandbruksstyret er klageinstans der dette følger av særlov. 2.7 Evaluering Etter nærmere bestemmelser skal den til enhver gjeldende delegering oppsummeres og evalueres for å kunne vurdere om arbeidsfordelingen er optimal mellom kommunestyret, formannskapet, hovedutvalgene og rådmannen. Avgjørelsene etter delegert fullmakt utøves innenfor opptrukne mål og rammer der det er behov for justeringer. 3 Kommunestyret 3.1 Ansvars- og arbeidsområder Kommunestyret er det øverste politiske organet i Trysil kommune, jf koml 6, og avgjør alltid saker som gjelder: Økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak Igangsetting av nye tiltak utover årsbudsjettet - vesentlige endringer i årsbudsjettet Å opprette eller inndra faste stillinger Kjøp og salg av fast eiendom, med mindre annet er fastsatt i dette delegasjonsreglementet eller av delegasjon til Trysil kommuneskoger KF, sak 35/03 Avtaler som gir økonomiske forpliktelser utover årsbudsjettet Interkommunalt samarbeid Planarbeid. Kommunestyret skal ha ansvar for igangsetting og vedtak av planer - både generelle og etter særlov (planer utover ettårige driftsplaner), med mindre annet følger av særlov. Betalingssatser Godkjenne regnskap/årsmelding Andre prinsipielle saker eller saker som kommunestyret ønsker å behandle. Oppnevne valgstyre, jf valgloven Generell myndighet Kommunestyret fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov, forskrift eller reglement. 4 Valgstyre Valgloven 4-2. Oppnevning av stemmestyrer delegeres fra kommunestyret til valgstyret.

7 7 5 Formannskapet Se koml Ansvars- og arbeidsområder Formannskapet har ansvar innenfor følgende lover med tilhørende forskrifter: Kommuneloven Likestillingsloven Industrikonsesjonsloven Plan- og bygningsloven -Planstrategi -Kommuneplanens langsiktige del (samfunnsdelen) Arkivloven Eiendomsskatteloven Tvangsfullbyrdelsesloven 5.2 Generell myndighet Formannskapet har myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av annet organ når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette organet, jf koml 13 nr 1. Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, jf koml 10 nr 3. Formannskapet har plikt til å fremme innstilling i sak om vesentlige endringer i årsbudsjett og tilleggsbevilgninger og bevilgninger til formål utenfor vedtatt årsbudsjett. Formannskapet har rett til å fremme innstilling i alle saker på sitt område som skal avgjøres av kommunestyret. Formannskapets oppgaver etter plan- og bygningsloven: o Utarbeide og innstille forslag til kommunal planstrategi jf pbl 10-1 o Utarbeide og innstille forslag til kommuneplan (samfunnsdelen) etter pbl kap 11. o Utarbeide og innstille forslag til næringsplan Formannskapet har anledning til å videredelegere til rådmannen. 5.3 Myndighet i økonomiske saker: Se Økonomireglementet, vedtatt av Trysil kommunestyre , sak 61/02 med senere endringer. 5.4 Myndighet til å treffe vedtak etter særlover Myndighet til å avgjøre saker etter særlover gjelder så langt myndigheten ikke er lagt til andre organ enten med hjemmel i lov eller i delegeringsreglementet. 5.5 Fondsstyre Formannskapet er fondsstyre for kraftfondet og næringsfondet, jf sak 13/15 i kommunestyret Næringsfondet Årlig tildelingsbrev fra Hedmark fylkeskommune og forvaltningsprinsipper vedtatt i kommunestyret , sak 41/03, hovedutvalg for plan og næring , sak 12/37, samt utfyllende prinsipper.

8 8 Kraftfondet Vedtekter for bruk og forvaltning vedtatt i kommunestyret i sak 07/17 og vedtatt av hovedutvalg for plan og næring i sak 12/37. 6 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift er et utvalg opprettet i medhold av koml 10 nr Ansvars- og arbeidsområder: Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift har ansvar innenfor følgende lover med tilhørende forskrifter: Kommuneloven Alkoholloven Serveringsloven Plan- og bygningsloven Delingsloven Matrikkelloven Lov om eierseksjoner Lov om fritids- og småbåter Lov om vassdrag og grunnvann Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v Friluftsloven Viltloven Hundeloven Motorferdselloven Naturmangfoldloven Jordloven Lov om skogbruk Konsesjonsloven Odelsloven Lov om matproduksjon og mattrygghet Lov om forpaktning Lov om ymse beitespørsmål Lov om grannegjerde Lov om stadnamn Lov om lotterier m.v. Forurensingsloven Vegloven Vegtrafikkloven Vassdragsreguleringsloven. Luftfartsloven Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell Tvangsfullbyrdelsesloven Lov om helligdager og helligdagsfred 6.2 Generell myndighet Utvalget har myndighet til å avgjøre alle saker innenfor sitt område med mindre det følger av dette reglement at myndigheten ligger til kommunestyret, formannskapet eller at myndigheten er delegert til rådmannen. Utvalget har rett til å fremme innstilling i saker innen sitt område som skal avgjøres av kommunestyret. Utvalget har anledning til å videredelegere til rådmannen.

9 9 6.3 Myndighet i økonomiske saker: Se Økonomireglementet, vedtatt av Trysil kommunestyre , sak 61/02 med senere endringer. Hovedutvalget kan vedta budsjettreguleringer mellom rammeområder innenfor sin sektor, så lenge dette ikke kommer i konflikt med de politiske prioriteringene i årsbudsjettet. 6.4 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk ( nr. 27) Alkoholloven Se Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Trysil kommune vedtatt PS-sak 04/27, endret sak 05/ Plan- og bygningsloven (lov av nr 77 og lov av nr 71 Kap 1 til 15, 19, 34 og 35) Utarbeide og innstille forslag til kommuneplan - arealdelen etter pbl kap 11. Legge fram ferdigbehandlet reguleringsplanforslag etter kapittel 12 for kommunestyret. Søke samarbeid med offentlige organer/organisasjoner mv ved reguleringsarbeid. Gi råd om planforslag fremmet av andre enn planmyndigheten selv bør utarbeides jf 12-8 Vedta mindre reguleringsplaner som nevnt i 12-3, som er i tråd med rammer og retningslinjer i kommuneplanens arealdel når denne er mindre enn fire år gammel. Avgjøre at et reguleringsforslag etter kapittel 12 skal legges ut på offentlig ettersyn jf Vedta mindre vesentlige reguleringsendringer ledd. Avslå behandling av private forslag om regulering etter Nedlegge midlertidig forbud mot tiltak som nevnt i 1-6 etter bestemmelsen i 13-1 (bygge- og deleforbud) Gi dispensasjon etter pbl 19-2 og 19-3 fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan og bygningsloven. Forelegges klager over vedtak jf 1-9 Fastsette planprogram for kommuneplanen etter bestemmelsen i Fastsette planprogram for reguleringsplaner med vesentlig virkning for samfunn og miljø etter bestemmelsen i 12 9 Fastsette planprogram for reguleringsplaner som ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel etter bestemmelsen i 12 9 Fastsette i planprogrammet at det skal gjennomføres områderegulering etter bestemmelsen i 12 9 Fastsette overtredelsesgebyrer etter 32-8 når beløpet overstiger kr. (Endret etter vedtak i KS i sak 09/36) (Endret etter vedtak i KS i sak 09/54) (Endret etter vedtak i KS i sak 10/44)

10 10 7 Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for oppvekst og kultur er et utvalg opprettet i medhold av koml. 10 nr Ansvars- og arbeidsområder: Hovedutvalg for oppvekst og kultur har ansvar innenfor følgende lover med tilhørende forskrifter: Kommuneloven Introduksjonsloven Opplæringsloven Barnehageloven Voksenopplæringsloven Privatskoleloven Bibliotekloven Lov om film og video Kulturminneloven 7.2 Generell myndighet Utvalget har myndighet til å avgjøre alle saker innenfor sitt område med mindre det følger av dette reglement at myndigheten ligger til kommunestyret, formannskapet eller at myndigheten er delegert til rådmannen. Utvalget har rett til å fremme innstilling i saker innen sitt område som skal avgjøres av kommunestyret. Utvalget har anledning til å videredelegere til rådmannen. 7.3 Myndighet i økonomiske saker: Se Økonomireglementet, vedtatt av Trysil kommunestyret , sak 61/02 med senere endringer. Hovedutvalget kan vedta budsjettreguleringer mellom rammeområder innenfor sin sektor, så lenge dette ikke kommer i konflikt med de politiske prioriteringene i årsbudsjettet. 7.4 Idrettsfond Hovedutvalg for oppvekst og kultur behandler saker innenfor idrettsfondet. 7.5 Spillemidler Hovedutvalg for oppvekst og kultur behandler saker om spillemidler. 7.6 Kulturpris Hovedutvalg for oppvekst og kultur behandler sak om utdeling av kulturpris.

11 11 8 Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg for helse og omsorg er et utvalg opprettet i medhold av koml 10 nr Ansvars- og arbeidsområder: Hovedutvalg for helse og omsorg har ansvar innenfor følgende lover med tilhørende forskrifter: Kommuneloven Barnevernloven Kommunehelsetjenesteloven Lov om sosiale tjenester Lov om sosiale tjenester i arbeidsog velferdsforvaltningen Lov om Folkehelsearbeid Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Lov om helsemessig og sosial beredskap Lov om barn og foreldre Lov om vern mot smittsomme sykdommer Lov om psykisk helsevern Lov om vern mot tobakkskader 8.2 Generell myndighet Utvalget har myndighet til å avgjøre alle saker innenfor sitt område med mindre det følger av dette reglement at myndigheten ligger til kommunestyret, formannskapet eller at myndigheten er delegert til rådmannen. Utvalget har rett til å fremme innstilling i saker innen sitt område som skal avgjøres av kommunestyret. Utvalget har anledning til å videredelegere til rådmannen. 8.3 Myndighet i økonomiske saker: Se Økonomireglementet, vedtatt av Trysil kommunestyre , sak 61/02 med senere endringer. Hovedutvalget kan vedta budsjettreguleringer mellom rammeområder innenfor sin sektor, så lenge dette ikke kommer i konflikt med de politiske prioriteringene i årsbudsjettet. 9 Ordfører og rådmann Ordfører og rådmann har sammen myndighet til å fatte de avgjørelser som ikke kan vente til rett politisk utvalg er samlet og som ikke er av prinsipiell karakter, så fremt loven selv ikke er til hinder for det, jf koml 9, nr 5 og 23, nr 4.

12 12 10 Rådmann 10.1 Ansvars- og arbeidsområder Rådmannen er øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, jf koml 23. Hans/hennes rettigheter og plikter går blant annet fram av koml 23. Rådmannen skal ha et særlig ansvar for å: lede administrasjonens arbeid med å forberede saker for de folkevalgte organ og se til at disse er forsvarlig utredet bla. med hensyn på helhetsperspektiv og konsekvenser for økonomi, personell og publikums krav til tjenester. sørge for at kommunens medarbeidere får utviklingsmuligheter og utfordringer innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon sørge for god forvaltning og effektiv bruk av kommunens økonomiske ressurser, herunder å etablere rutiner for internkontroll videreutvikle, kvalitetssikre og tilpasse kommunale tjenester til de behov innbyggerne har. lede det strategiske plan- og utviklingsarbeidet i kommunen med sikte på at Trysil skal være en bærekraftig kommune delta i kommunens interkommunale samarbeid og eksterne profilering iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organ 10.2 Generell myndighet Rådmannen får delegert myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, jf koml 23, nr 4. Hva som er av prinsipiell betydning fastsettes ut fra vedtakets karakter og konsekvenser og ut fra en vurdering av i hvilken utstrekning de viktigste skjønnsmessige sider av den aktuelle avgjørelsen må anses klarlagt gjennom politiske vedtak, instrukser eller tidligere praksis. Et delegasjonsvedtak må leses slik at den som har fått delegert myndighet, vil ha en plikt til å gå tilbake til det folkevalgte organet hvis en enkelt sak innenfor en generell fullmakt må anses å ha prinsipiell betydning. Rådmannen kan videredelegere myndighet såfremt kommunestyret ikke har bestemt noe annet. Ved slik intern delegering er det fortsatt rådmannen som står ansvarlig overfor kommunestyret. Rådmannen har rett og plikt til å fremme innstilling i alle saker til alle kommunale utvalg, jf koml 23 nr Eksempel (ikke uttømmende) på saker som regnes som ikke-prinsipielle Følgende avgjørelser (ikke uttømmende oversikt) regnes som ikke-prinsippielle Tildele godtgjørelse o.l. etter reglement Utbetale tilskudd til tros- og livssamfunn etter årlige retningslinjer fastsatt av kultur- og kirkedepartementet Utbetale tilskudd til politiske partier.

13 13 Godkjenne godtgjørelse og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for kommunale ombud etter reglement. Avgjøre søknader om gavepremier til idrettsarrangement med inntil en bestemt sum vedtatt av drift- og forvaltningsutvalget. Å inngå kontrakt for utlån av fotografier fra Trysil kommunes arkiv. Redaksjonelt ansvar for utgivelse av lokalhistoriske bøker og infoblader. Avgjøre på søknader om tilskudd til formål som ikke har konkret tilknytting til Trysil. Utleie av lokaler i kommunale bygg og boliger. Begjære utkastelse av kommunale bygg og boliger som følge av kontraktsbrudd fra leietakers side Salg av kommunale tomter i regulerte områder Søknader om å legge brønn eller ledninger på kommunal eiendom Frafalle kommunal pant for lån i mindre parseller, samt frafalle prioritet når det er lite trolig at dette fører til tapsrisiko for kommunen. Frafalle kommunal forkjøpsrett på bolig- og hytteeiendommer Samtykke til overføring av festerettighet til ny fester for bolig- og hytteeiendommer Sletting av heftelser på parsell som utskilles fra hovedeiendommen når dette ikke forringer sikkerheten vesentlig Å begjære tvangsauksjon eller konkurs som ledd i tvangsinndrivelse for å ivareta kommunale interesser Å gi og anta bud ved tvangsauksjon på boligeiendommer avgrenset oppad til 1.mill. kroner under forutsetning av formannskapets godkjenning Å engasjere prosessfullmektig i kommunens rettssaker Avgjøre søknader om tilskudd til allmenne kulturformål. Avgjøre søknader om ledsagerordning ved kulturarrangementer i kommunal regi Myndighet i økonomiske saker Se Økonomireglementet, vedtatt av Trysil kommunestyre , sak 61/02 med senere endringer. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om etableringslån i henhold til husbankens retningslinjer. Prisreduksjon ved masseleveranser fra pukkverket. (vedtatt av kommunestyret i sak 62/96) 10.5 Myndighet i personalsaker Avgjørelsesmyndighet i personalsaker, koml 24 nr 1. Tilsetting/oppsigelse i samsvar med tilsettingsreglement av , sak 17/ Myndighet til å treffe vedtak og andre avgjørelser etter særlover Rådmannen får delegert myndighet til å fatte vedtak i følgende saker etter særlov med tilhørende forskrifter, når sakene er av ikke-prinsipiell karakter (jf pkt 10.2 og 10.3) eller myndigheten er lagt til annet organ enten med hjemmel i lov eller i delegeringsreglementet:

14 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker ( nr 00) Forvaltningsloven 36 Myndighet til å tilkjenne saksomkostninger 42 Gi klage oppsettende virkning 33, andre ledd, siste punktum. Avvise klager (endret etter vedtak i KS i sak 10/44) Lov om omsetning av alkoholholdig drikk ( nr 27) Alkoholloven Se Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Trysil kommune vedtatt sak 04/27, endret , sak 05/ Lov om serveringsvirksomhet ( nr. 55) Serveringsloven 3 Gi serveringsbevilling 4 Unntak fra krav om stedfortreder 13 Kontroll av serveringssteder 18 Suspensjon av serveringsbevilling 19 Tilbakekall av serveringsbevilling Lov om forvaltning av naturens mangfold ( nr. 100) 18 Annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av myndighetene 54 Meldeplikt for skogbrukstiltak 55 Meldeplikt for jordbrukstiltak Lov om viltet ( nr 38) - Viltloven Forskrift om innfanging og innsamling av vilt for vitenskapelig eller andre særlige formål ( nr 349) Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever ( nr 314) med unntak av: 4 Åpning av jakt på hjortevilt og bever 5, 1. ledd Fastsette minsteareal for elg, hjort og rådyr i forskrift 14, 2. ledd Godkjenne flerårig bestandsplan for elg og/eller hjort Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst ( nr 313) Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller om vesentlig reduserer andre arters reproduksjon ( nr 1000) Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag ( nr 82) 6 Avgjøre søknader om bruk av motorfartøy eller luftfartøy Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag ( nr 0356) med unntak av: 6 Tillatelse til kjøring utover 2, 3, 4 og 5

15 Lov om laksefiske og innlandsfisk m.v Forskrift om fiskeavgift ( nr 532) Lov om hunder og hundehold ( nr 74) Hundeloven 9, 1. ledd, bokstav e. Fatte enkeltvedtak om unntak fra sikringsreglene Lov om jord ( nr 23) Jordlova (Departementets myndighet etter loven er delegert til kommunen ved vedtak nr 1479) 8: Vern av dyrka jord. Gi pålegg om tiltak for dyrka jord som ikke blir drevet. 8A Gi fritak for driveplikt etter søknad 9: Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord 9, 5.ledd: Pålegge fjerning av ulovlige anlegg eller byggverk 11: Drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsveger 12: Deling av landbrukseiendom Forskrift om kommunenes saksbehandling vedrørende søknader om finansiering av landbruk og bygdeutvikling gjennom Innovasjon Norge og Fylkesmannen ( nr 359) Forskrift om midler til bygdeutvikling ( nr 53) Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav ( nr 951) Forskrift om nydyrking ( nr 423) Forskrift om planlegging og godkjenning av veger til landbruksformål ( nr 1200) Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket ( nr 283) Forskrift om miljøplan ( nr 15) Forskrift om tilskudd til avløsing ( nr 1086) Forskrift om tilskudd til landbruksvikar-virksomhet ( nr 1557) Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere ( nr 190) Forskrift om gjødslingsplanlegging ( nr 791) Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon ( nr 1130) Forskrift om erstatning for tap av sau på beite ( nr 1129) Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak for jordbruket ( nr 448) Forskrift om generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark ( ) Lov om skogbruk ( nr 31) Skogbrukslova 5, 3. ledd: Pålegg om gjennomføring av skogregistreringer og utarbeiding av ressursoversikt. 6, 2. ledd: Utsette frist for forynging.

16 16 6, 3 ledd: Pålegg om tiltak for å sikre at areal blir forynga, og iverksetting og finansiering av disse. 6, 4. ledd: Pålegg eller vilkår for å hindre store negative effekter på miljøverdiene. 7, 1. ledd: Godkjenne bygging og ombygging av veger til skogbruksformål. 8, 1. ledd: Pålegge skogeier å rette opp kjøreskader eller andre skader etter tiltak i skogen. 8, 2. ledd: Under visse forutsetninger nekte eller sette vilkår for hogst. 9, 1. ledd: Sette i verk forebyggende tiltak når det er fare for at skog kan bli skadd av insekt- eller soppangrep, og gi skogeier pålegg om tiltak. 9, 2. ledd: Vurdere behov for å regulere bestanden av hjortevilt når beiting fører til vesentlige skader på skog som er under foryngelse. 10. Pålegge skogeier å sette i verk de tiltak som er nødvendige for å rette opp skader, sette frist for gjennomføringa og gjennomføre slike tiltak. 11. Innføre meldeplikt på hogst og foryngelses- og skjøtselstiltak for enkeltskogeiere eller gruppe av skogeiere i deler av eller hele kommunen. 15. Godkjenne overføring av skogfondsmidler til annen kommune. Gjelder skogeiere som har skog i flere kommuner Forskrift om bærekraftig skogbruk ( nr 593) Bestemmelser om vernskogforvaltning i Trysil kommune ( ). Gi tillatelse til hogst i vernskogen og sette vilkår for dette Forskrift om skogfond ( nr 881) Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket ( nr 447) Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer ( nr 449) Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom ( nr 98) Konsesjonsloven 2 Konsesjon for erverv av gardsbruk/småbruk når det gir bosetting. 2 Konsesjon for erverv av tilleggsareal (jord og/eller skog) til landbrukseiendom når ervervet gir ny og/eller sikrer eksisterende bosetting. 2 Konsesjon for erverv av ubebygde enkelttomter til bolig- eller fritidsformål som ikke er bebygd innen 5 år etter erverv, jfr. 4 første ledd nr. 1 2 Konsesjon for erverv av ubebygde enkelttomter til bolig- eller fritidsformål i område lagt ut til bebyggelse og anlegg som ikke er bebygd innen 5 år etter erverv, jfr. 4 første ledd nr. 2 5, 1. ledd nr 5, tredje punktum. Forlengelse av to års frist for videresalg for banker og liknende institusjoner når disse har panterett i den aktuelle eiendommen. 11 Vilkår for konsesjon. Pålegge eller lempe på konsesjonsvilkår. 13, 2. og 3. ledd. Pålegg om å søke konsesjon. 16, 2 og 3. ledd. Tilbaketrekking av konsesjon og fastsettelse av frist for salg ved overtredelse av konsesjonsvilkår eller hvis konsesjon er gitt på grunnlag av uriktige opplysninger av vesentlig betydning. 18. Frist til å ordne forhold når konsesjon ikke er gitt

17 17 20, 1. ledd. Gi unntak fra regelen om forbud mot forringelse av eiendom og unntak fra hogstforbud for konsesjonspliktige erverv før det er gitt konsesjon Lov om odelsretten og åsetesretten ( nr 58) Odelsloven 63: Om hogstkvantum i odelsløsningssak: Fastsette hogstkvantum og blinke ut bestand som svarer til verdiøkningen på grunn av tilveksten etter stemning i odelssaken er forkynt Lov om forpakting ( nr 1) 4 Godkjenning av avtale Lov om grannegjerde ( nr 10) Piggtrådvedtekt for Trysil ( ), fastsatt i medhold av lovens Lov om ymse beitespørsmål ( nr 12) Beitelova Forskrift om tidsbegrenset forbud mot beiting i skogområder, Trysil kommune ( nr 1379) Lov om matproduksjon og mattrygghet ( nr 124) Matlova Forskrift om plantevernmidler m.v. ( nr 1138) Forskrift om spredning av plantevernmidler i skog ( nr 115) Forskrift om floghavre ( nr 251) Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere ( nr 1333) Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (Lov nr 75) 3a. Sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell og ha ansvaret for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid Lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring ( nr 86) 4-1, se økonomireglement og 15-2 Myndighet til å kreve midlertidig forføying når det foreligger sikringssum Fastsette høyeste konsesjonspris etter konsesjonslova Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa ( nr 61) Opplæringsloven 2-1 Avgjøre utsatt og framskutt skolestart. 2-1, 5. avsnitt Helt eller delvis frita en elev for undervisningsplikten dersom hensynet til eleven tilsier det Omdisponere timer innenfor tildelt totalramme når endrede forutsetninger gjør dette nødvendig.

Østre Toten kommune. Delegeringsreglement. Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune

Østre Toten kommune. Delegeringsreglement. Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune Østre Toten kommune Delegeringsreglement Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune DELEGERINGSREGLEMT...3 1. Delegering til Formannskapet...3 2. Delegering til Hovedutvalgene...3 3. Delegering til

Detaljer

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon,

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon, Delegasjonsreglement - Eksempel fra Røros kommune 15 Delegering til rådmann 15.1 Ansvars- og arbeidsområder Rådmann er øverste leder av den samlede kommunale administrasjon. Han/hun er ansvarlig for organisering,

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredsstyre 29.06.99 i HST-sak 36/99 Sist endret 05.09.11 i HST-sak 76/11 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTDELEGERINGSBESTEMMELSER...5 2.1

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Reglementsamling. Verran kommune. Verran kommune. Revidert den 13.12.2012, Jf. kommunestyresak 119/12

Reglementsamling. Verran kommune. Verran kommune. Revidert den 13.12.2012, Jf. kommunestyresak 119/12 Reglementsamling Revidert den 13.12.2012, Jf. kommunestyresak 119/12 1 Innholdsfortegnelse POLITISK ORGANISASJONSKART... 2 1 DELEGASJONSREGLEMENT... 4 2 SAKER SOM SKAL BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET... 5 3

Detaljer

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 26/07 Rev. 25.10.2011 HERØY KOMMUNE - 2 - POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE... 5 Politisk

Detaljer

Verran kommune Reglementssamling

Verran kommune Reglementssamling Verran kommune Reglementssamling Vedtatt av Verran kommunestyre 27.03.08 (K 22/08) og 29.01.09 (K 03/09) Bakgrunn Det vises til K-sak 57/07 (30.08.07) Modell for ny politisk organisering i Verran kommune.

Detaljer

Delegasjonereglement. Kongsberg kommune

Delegasjonereglement. Kongsberg kommune Delegasjonereglement Kongsberg kommune Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske utvalg. Delegering i budsjettsaker

Detaljer

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010.

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html Side 1 INNHOLD Side 1.

Detaljer

Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret

Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret Vedtatt : Kommunestyret Sak 53/05 Dato: 28.09.05 Revidert Kommunestyret Sak 22/06 Dato: 26.04.06 Revidert Kommunestyret Sak 04/07 Dato:

Detaljer

SKJERVØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT

SKJERVØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT SKJERVØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 15.06.11, sak 25/11 1 GENERELT OM KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM DELEGERING 6 1.1 KOMMUNESTYRET... 6 1.2 FORMANNSKAPET... 6 1.3 ORDFØRER...

Detaljer

Delegeringsreglement for Frogn kommune

Delegeringsreglement for Frogn kommune Delegeringsreglement for Frogn kommune Innhold: Vedtatt i Kommunestyret 16.11.1998 Endret i kommunestyrets møte den 16.12.2002 Endret i kommunestyrets møte den 15.6.2009 Endret i kommunestyrets møte den

Detaljer

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr. 2 1.1 Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr:

Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for videredelegering Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 10. november Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Byrådet sak 0042/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 REGL-4.DOC 25.11.98 FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER Gjeldende fra 01.01.99 Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 Redigert i hht utvalgenes arbeidsområder (vedtatt 8. oktober 2007) Innhold: 1.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Politisk organisering:... 6 FOLKEVALGTES ROLLER, RETTIGHETER OG PLIKTER... 9 Innsynsrett... 9 Kontorplass på rådhuset... 11 Hjemme PC... 11 Opplæring... 11 Plikt til å delta på møter...

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger Spesialrapport juss Utg.1/2005 NRF - des 2005 Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger ansvar/tilsyn og myndighet som berører kommunene Avfall, renovasjon og forurensning.

Detaljer

Internkontroll håndbok og delegeringsbestemmelser for administrasjonen i Snillfjord kommune

Internkontroll håndbok og delegeringsbestemmelser for administrasjonen i Snillfjord kommune Internkontroll håndbok for Snillfjord Kommune Hensikt: Dette reglement skal være et nytteverktøy for de ansatte i Snillfjord kommune med henblikk på oppgave, myndighet- og ansvarsfordeling. I tillegg vil

Detaljer

ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim kommer for å orientere om status for Heltidsprosjektet og svarer på eventuelle spørsmål.

ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim kommer for å orientere om status for Heltidsprosjektet og svarer på eventuelle spørsmål. EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget INNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kantina 3. etg merk sted!! Dato: 21.09.2015 Tidspunkt: Kl. 08:00 ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

TOMTESALG KALLERUDLIA 9

TOMTESALG KALLERUDLIA 9 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2013 2013-514/ALJ/BH Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING...

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument NIVI-rapport 2012:3 Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. Forslag fra ad-hoc utvalg 2.03.3 Innholdsfortegnelse: Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.08.2012 Møtested:

Detaljer

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE 2008/3445-8 Vedtatt av Mandal bystyre 12. mars 2009 INNHOLD Del 1: Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen. side 3 Del 2: Oversikt over selskaps- og samarbeidsformer.

Detaljer